EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0804

Regulamentul delegat (UE) 2022/804 al Comisiei din 16 februarie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului prin specificarea normelor procedurale pentru măsurile aplicabile supravegherii anumitor administratori de indici de referință de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2022/850

JO L 145, 24.5.2022, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/804/oj

24.5.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 145/7


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/804 AL COMISIEI

din 16 februarie 2022

de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului prin specificarea normelor procedurale pentru măsurile aplicabile supravegherii anumitor administratori de indici de referință de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (1), în special articolul 48i alineatul (10),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 48f și 48g din Regulamentul (UE) 2016/1011, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) este împuternicită să impună amenzi și penalități cu titlu cominatoriu în anumite condiții administratorilor de indici de referință aflați sub supravegherea sa. Articolul 48i alineatul (10) din Regulamentul (UE) 2016/1011 impune Comisiei să precizeze normele procedurale pentru exercitarea competenței de a impune amenzi sau penalități cu titlu cominatoriu, inclusiv normele referitoare la dreptul la apărare, precum și normele privind colectarea amenzilor sau a penalităților cu titlu cominatoriu și termenele de prescripție pentru impunerea și executarea penalităților.

(2)

Atunci când ESMA constată că există indicii clare privind posibila existență a unor fapte care pot constitui una sau mai multe încălcări ale cerințelor prevăzute la articolul 42 din Regulamentul (UE) 2016/1011 pentru administratorii de indici de referință aflați sub supravegherea sa, ESMA numește un agent de investigații independent din cadrul ESMA pentru a cerceta chestiunea respectivă. La finalizarea activității sale, agentul de investigații ar trebui să transmită ESMA un dosar complet. Informarea cu privire la aceste constatări și posibilitatea de a răspunde la acestea fac parte integrantă din dreptul la apărare. Prin urmare, persoana care face obiectul investigației ar trebui să fie informată cu privire la constatările agentului de investigații și ar trebui să aibă posibilitatea de a răspunde acestor constatări într-un termen rezonabil. Persoanelor care fac obiectul investigației ar trebui să li se permită să fie asistate de un consilier ales de acestea. Agentul de investigații ar trebui să analizeze dacă este necesar ca, în urma observațiilor transmise de persoana care face obiectul investigației, să modifice raportul de constatare înainte de a-l transmite ESMA.

(3)

ESMA ar trebui să evalueze caracterul complet al dosarului transmis de agentul de investigații pe baza unei liste de documente. Pentru a se asigura că persoana care face obiectul investigației este în măsură să își pregătească apărarea în mod adecvat, înainte de a adopta o decizie finală cu privire la aplicarea de amenzi sau de măsuri de supraveghere, ESMA ar trebui să se asigure că persoanei respective i se oferă posibilitatea de a prezenta observații scrise suplimentare.

(4)

Pentru a se asigura că persoana care face obiectul investigației cooperează în cadrul unei investigații, ESMA ar trebui să poată lua anumite măsuri coercitive. În cazul în care a luat o decizie prin care impune unei persoane să pună capăt unei încălcări sau i-a solicitat acesteia să furnizeze informații complete ori să prezinte evidențe, date, proceduri sau orice alt material în integralitatea sa ori în cazul în care a luat decizia de a efectua o inspecție la fața locului, ESMA poate impune penalități cu titlu cominatoriu pentru a obliga persoana care face obiectul investigației să respecte decizia luată. Înainte de a impune penalități cu titlu cominatoriu, ESMA ar trebui să ofere persoanei respective posibilitatea de a prezenta observații scrise.

(5)

Întrucât agentul de investigații își desfășoară activitatea în mod independent, ESMA nu ar trebui să fie obligată să subscrie la constatările din dosarul pregătit de acesta. Totuși, pentru a se asigura faptul că persoana care face obiectul investigației este în măsură să își pregătească în mod adecvat apărarea, în cazul în care ESMA nu este de acord cu constatările agentului de investigații, persoana în cauză ar trebui să fie informată și ar trebui să aibă posibilitatea de a răspunde.

(6)

Pentru a se asigura faptul că persoana care face obiectul investigației este în măsură să își pregătească în mod adecvat apărarea, persoana respectivă ar trebui să fie informată și ar trebui să aibă posibilitatea de a răspunde în cazul în care ESMA este de acord cu toate constatările agentului de investigații sau cu o parte dintre acestea.

(7)

Dreptul de a fi audiat ar trebui să fie pus în balanță cu necesitatea, în circumstanțe specifice, a unei acțiuni urgente din partea ESMA. În cazul în care se justifică o acțiune urgentă în temeiul articolului 48e din Regulamentul (UE) 2016/1011, dreptul de a fi audiat al persoanei care face obiectul investigației nu ar trebui să împiedice ESMA să ia măsuri urgente. În astfel de cazuri, dreptul de a fi audiat al persoanei care face obiectul investigației ar trebui să fie asigurat cât mai curând posibil după luarea deciziei. Cu toate acestea, procedura ar trebui să acorde persoanei care face obiectul investigației dreptul de a fi audiată de agentul de investigații.

(8)

Competența ESMA de a impune penalități cu titlu cominatoriu ar trebui exercitată ținându-se seama în mod corespunzător de dreptul la apărare și nu ar trebui să continue mai mult decât este necesar. În cazul în care ESMA ia o decizie de impunere a unor penalități cu titlu cominatoriu, persoana în cauză ar trebui, prin urmare, să aibă posibilitatea de a fi audiată și orice penalitate cu titlu cominatoriu ar trebui să nu mai fie datorată din momentul în care persoana în cauză respectă ordinul ESMA care se referă la aceasta.

(9)

Dosarele întocmite de ESMA și de agentul de investigații conțin informații care sunt indispensabile pentru ca persoana în cauză să se poată pregăti pentru procedurile judiciare sau administrative. După ce o persoană care face obiectul investigației a primit notificarea privind raportul de constatare fie de la agentul de investigații, fie de la ESMA, persoana respectivă ar trebui să aibă dreptul de a avea acces la dosar, sub rezerva interesului legitim al altor persoane de a-și proteja secretele de afaceri. Utilizarea documentelor din dosar la care s-a obținut acces ar trebui să fie permisă numai pentru procedurile judiciare sau administrative care vizează încălcări ale articolului 42 din Regulamentul (UE) 2016/1011.

(10)

Atât competența de a impune amenzi și penalități cu titlu cominatoriu, cât și competența de a executa amenzi și penalități cu titlu cominatoriu ar trebui exercitate într-un termen rezonabil și, prin urmare, ar trebui să facă obiectul unui termen de prescripție. Din motive de consecvență, termenele de prescripție pentru impunerea și executarea amenzilor sau a penalităților cu titlu cominatoriu ar trebui să țină seama de legislația existentă a Uniunii care se aplică în cazul impunerii de sancțiuni entităților supravegheate și al executării acestor sancțiuni și de experiența ESMA referitoare la aplicarea acestei legislații. Pentru a asigura păstrarea în siguranță a amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu colectate, ESMA ar trebui să le depună în conturi purtătoare de dobândă deschise exclusiv în scopul colectării unor amenzi unice sau a unor penalități cu titlu cominatoriu care vizează încetarea unei încălcări unice. Din motive de prudență bugetară, ESMA ar trebui să transfere sumele către Comisie numai după ce deciziile au devenit definitive ca urmare a epuizării căilor de atac sau a expirării termenului de exercitare a unei căi de atac.

(11)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/168 al Parlamentului European și al Consiliului (2), indicii de referință din țări terțe pot fi utilizați în Uniune fără a fi nevoie ca administratorii relevanți să solicite echivalarea, recunoașterea sau aprobarea lor într-o perioadă de tranziție prelungită până în 2023. În cursul acestei perioade de tranziție, recunoașterea în Uniune este un regim de participare voluntară pentru administratorii de indici de referință situați în țări terțe, ceea ce indică faptul că indicii lor de referință vor rămâne disponibili pentru a fi utilizați în Uniune după încheierea perioadei de tranziție. În consecință, în această perioadă, dispozițiile privind amenzile ar trebui să se aplice numai administratorilor situați în țări terțe care au solicitat în mod voluntar recunoașterea înainte de expirarea perioadei de tranziție prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/168 și în cazul în care autoritatea națională competentă relevantă sau ESMA a acordat recunoașterea.

(12)

Pentru a asigura buna aplicare a noilor competențe de supraveghere atribuite ESMA, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare de urgență,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„indice de referință critic” înseamnă un indice de referință critic în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) literele (a) și (c) din Regulamentul (UE) 2016/1011;

2.

„indice de referință dintr-o țară terță” înseamnă un indice de referință al cărui administrator este situat în afara Uniunii.

Articolul 2

Norme procedurale aplicabile procedurilor în fața agentului de investigații referitoare la încălcări

(1)   La încheierea unei investigații privind încălcările potențiale enumerate la articolul 42 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/1011 și înainte de transmiterea unui dosar către ESMA, agentul de investigații menționat la articolul 48i alineatul (1) din regulamentul respectiv informează în scris persoana care face obiectul investigației cu privire la constatările sale și îi oferă acesteia posibilitatea de a prezenta observații scrise în conformitate cu alineatul (3). Raportul de constatare prezintă faptele care pot constitui una sau mai multe încălcări ale cerințelor prevăzute în titlul VI din Regulamentul (UE) 2016/1011, inclusiv o evaluare a naturii și a gravității încălcărilor respective, ținând seama de criteriile prevăzute la articolul 48e alineatul (2) din regulamentul respectiv.

(2)   Raportul de constatare stabilește un termen-limită rezonabil în care persoana care face obiectul investigației poate formula observații scrise. În cadrul altor investigații decât cele menționate la articolul 5, acest termen este de cel puțin patru săptămâni. Agentul de investigații nu este obligat să țină seama de observațiile scrise primite după expirarea termenului-limită respectiv.

(3)   Persoana care face obiectul investigației poate include în observațiile sale scrise faptele pe care le consideră relevante pentru apărarea sa și, dacă este posibil, anexează documente care servesc drept elemente de probă pentru faptele expuse. Persoana care face obiectul investigației poate propune ca agentul de investigații să audieze alte persoane care pot corobora faptele pe care le-a expus în observațiile sale.

(4)   Agentul de investigații poate invita o persoană care face obiectul investigației și căreia i s-a transmis un raport de constatare să ia parte la o audiere. Persoana care face obiectul investigației poate fi asistată de un consilier ales de aceasta. Audierile nu sunt publice.

Articolul 3

Norme procedurale aplicabile procedurilor în fața ESMA referitoare la încălcări legate de amenzi și măsuri de supraveghere

(1)   Dosarul complet care trebuie transmis ESMA de agentul de investigații trebuie să includă următoarele documente:

raportul de constatare și o copie a acestuia adresate administratorului indicelui de referință sau persoanei care face obiectul investigației;

o copie a observațiilor formulate în scris de administratorul indicelui de referință sau de persoana care face obiectul investigației;

procesele-verbale ale tuturor audierilor.

(2)   În cazul în care un dosar este incomplet, ESMA adresează agentului de investigații o cerere motivată de depunere a unor documente suplimentare.

(3)   În cazul în care consideră că faptele descrise în raportul de constatare al agentului de investigații nu constituie încălcări ale cerințelor enumerate în titlul VI din Regulamentul (UE) 2016/1011, ESMA decide închiderea cazului și notifică această decizie persoanei care face obiectul investigației.

(4)   În cazul în care nu este de acord cu constatările agentului de investigații, ESMA transmite un nou raport de constatare persoanei care face obiectul investigației. Raportul de constatare respectiv stabilește un termen-limită de cel puțin patru săptămâni în care persoana care face obiectul investigației poate formula observații scrise. ESMA nu este obligată să ia în considerare observațiile scrise primite după expirarea termenului-limită respectiv în contextul adoptării unei decizii privind existența unei încălcări, privind adoptarea de măsuri de supraveghere și impunerea unei amenzi în conformitate cu articolele 48e și 48f din Regulamentul (UE) 2016/1011.

(5)   În cazul în care este de acord cu toate constatările agentului de investigații sau cu o parte dintre ele, ESMA informează în consecință persoana care face obiectul investigației. Comunicarea stabilește un termen de cel puțin două săptămâni în cazul în care ESMA este de acord cu toate constatările și de cel puțin patru săptămâni în cazul în care ESMA nu este de acord cu toate constatările, termen în care persoana care face obiectul investigației poate prezenta observații în scris. ESMA nu este obligată să ia în considerare observațiile scrise primite după expirarea termenului-limită respectiv în contextul adoptării unei decizii privind existența unei încălcări, privind adoptarea de măsuri de supraveghere și impunerea unei amenzi în conformitate cu articolele 48e și 48f din Regulamentul (UE) 2016/1011.

(6)   ESMA poate să invite persoana care face obiectul investigației și căreia i s-a transmis un raport de constatare să ia parte la o audiere. Persoana care face obiectul investigației poate fi asistată de un consilier ales de aceasta. Audierile nu sunt publice.

(7)   În cazul în care decide că o persoană care face obiectul unei investigații a săvârșit una sau mai multe dintre încălcările cerințelor prevăzute în titlul VI din Regulamentul (UE) 2016/1011 și a adoptat o decizie de impunere a unei amenzi în conformitate cu articolul 48f din regulamentul menționat, ESMA notifică imediat decizia respectivă persoanei care face obiectul investigației.

Articolul 4

Norme procedurale aplicabile procedurilor în fața ESMA referitoare la încălcări legate de penalitățile cu titlu cominatoriu

(1)   Înainte de adoptarea unei decizii de impunere a unei penalități cu titlu cominatoriu în conformitate cu articolul 48g din Regulamentul (UE) 2016/1011, ESMA transmite un raport de constatare persoanei care face obiectul procedurilor, în care precizează motivele impunerii unei penalități cu titlu cominatoriu și cuantumul acestei penalități pentru fiecare zi de neconformare. Raportul de constatare stabilește un termen-limită de cel puțin patru săptămâni, în care persoana care face obiectul procedurii poate formula observații scrise. ESMA nu este obligată să ia în considerare, pentru luarea deciziei privind penalitățile cu titlu cominatoriu, observațiile scrise primite după expirarea acestui termen.

(2)   Din momentul în care administratorul indicelui de referință sau persoana care face obiectul procedurilor menționată la articolul 48b alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1011 s-a conformat deciziei relevante menționate la articolul 48g alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1011, nu mai este posibilă impunerea unei penalități cu titlu cominatoriu.

(3)   O decizie a ESMA de impunere a unei penalități cu titlu cominatoriu indică temeiul juridic și motivele care stau la baza deciziei respective, cuantumul penalității și data de începere a plății acesteia.

(4)   ESMA poate să invite persoana care face obiectul procedurilor să ia parte la o audiere. Persoana care face obiectul procedurilor poate fi asistată de un consilier ales de aceasta. Audierile nu sunt publice.

Articolul 5

Norme procedurale aplicabile deciziilor provizorii de impunere a unor măsuri de supraveghere

(1)   Prin derogare de la articolul 3 alineatele (4), (5) și (6) și articolul 4 alineatele (1) și (4), procedura prevăzută la prezentul articol se aplică în cazul în care ESMA adoptă decizii provizorii în temeiul articolului 48j alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2016/1011.

(2)   În cazul în care decide că o persoană care face obiectul investigației a săvârșit o încălcare a unei cerințe prevăzute în titlul VI din Regulamentul (UE) 2016/1011 și adoptă o decizie provizorie de impunere a unor măsuri de supraveghere în temeiul articolului 48e din Regulamentul (UE) 2016/1011, ESMA notifică imediat respectiva decizie provizorie persoanei care face obiectul deciziei provizorii.

ESMA stabilește un termen de cel puțin patru săptămâni în care persoana care face obiectul unei decizii provizorii poate formula observații scrise cu privire la decizia provizorie. ESMA nu este obligată să ia în considerare observațiile scrise primite după expirarea acestui termen.

În cazul în care i se solicită acest lucru, ESMA îi acordă persoanei care face obiectul deciziei provizorii acces la dosar. Documentele din dosar la care s-a obținut acces se utilizează numai în scopul procedurilor judiciare sau administrative referitoare la aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1011.

ESMA poate să invite persoana care face obiectul deciziei provizorii să ia parte la o audiere. Persoana care face obiectul deciziei provizorii poate fi asistată de un consilier ales de aceasta. Audierile nu sunt publice.

(3)   ESMA ia o decizie finală cât mai curând posibil după adoptarea deciziei provizorii.

În cazul în care consideră, după audierea persoanei care face obiectul deciziei provizorii, că persoana care face obiectul deciziei provizorii a săvârșit o încălcare a unei cerințe prevăzute în titlul VI din Regulamentul (UE) 2016/1011, ESMA adoptă o decizie de confirmare a impunerii uneia sau mai multor măsuri de supraveghere prevăzute la articolul 48e din Regulamentul (UE) 2016/1011. ESMA notifică imediat această decizie persoanei care face obiectul deciziei provizorii.

(4)   În cazul în care ESMA adoptă o decizie finală care nu confirmă decizia provizorie, se consideră că decizia provizorie este abrogată.

Articolul 6

Accesul la dosar și utilizarea documentelor

(1)   Dacă i se solicită acest lucru, ESMA permite accesul la dosar al persoanei care face obiectul investigației căreia agentul de investigații sau ESMA i-a transmis un raport de constatare. Accesul se acordă după notificarea raportului de constatare.

(2)   Documentele din dosar la care s-a obținut acces sunt utilizate de persoana la care se face referire la alineatul (1) numai în scopul procedurilor judiciare sau administrative referitoare la aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1011.

Articolul 7

Termene de prescripție pentru impunerea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu

(1)   Amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu aplicate administratorilor de indici de referință și altor persoane care fac obiectul unei investigații sunt supuse unui termen de prescripție de cinci ani.

(2)   Termenul de prescripție menționat la alineatul (1) începe să curgă în ziua următoare celei în care a fost săvârșită încălcarea. În cazul unor încălcări continue sau repetate, termenul de prescripție începe să curgă din ziua în care încetează încălcarea.

(3)   Orice acțiune întreprinsă de ESMA sau de autoritatea națională competentă care acționează la cererea ESMA în conformitate cu articolul 48m din Regulamentul (UE) 2016/1011 în scopul investigației sau al procedurilor legate de o încălcare în temeiul titlului VI din Regulamentul (UE) 2016/1011 întrerupe termenul de prescripție pentru impunerea de amenzi și penalități cu titlu cominatoriu. Termenul de prescripție respectiv se întrerupe cu efect de la data la care acțiunea este notificată administratorilor de indici de referință sau persoanei care face obiectul investigației referitoare la o încălcare în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1011.

(4)   După fiecare întrerupere menționată la alineatul (3), termenul de prescripție se reia de la zero. Termenul de prescripție expiră cel târziu în ziua în care o perioadă egală cu dublul termenului de prescripție s-a încheiat fără ca ESMA să fi impus o amendă sau o penalitate cu titlu cominatoriu. Acest termen se prelungește cu intervalul de timp în care a fost suspendat termenul de prescripție în temeiul alineatului (5).

(5)   Termenul de prescripție pentru impunerea de amenzi și penalități cu titlu cominatoriu se suspendă pe perioada în care decizia ESMA face obiectul unor proceduri pendinte în fața comisiei de apel, în conformitate cu articolul 60 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3), și la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 48k din Regulamentul (UE) 2016/1011.

Articolul 8

Termenele de prescripție pentru executarea sancțiunilor

(1)   Competența ESMA de a executa deciziile adoptate în temeiul articolelor 48e și 48g din Regulamentul (UE) 2016/1011 este supusă unui termen de prescripție de cinci ani.

(2)   Termenul de prescripție menționat la alineatul (1) se calculează începând cu ziua următoare celei în care decizia devine definitivă.

(3)   Termenul de prescripție pentru executarea sancțiunilor este întrerupt de:

(a)

o notificare transmisă de ESMA persoanei care face obiectul procedurilor cu privire la o decizie prin care se modifică cuantumul inițial al amenzii sau al penalității cu titlu cominatoriu;

(b)

orice măsură luată de ESMA sau de o autoritate națională competentă care acționează la solicitarea ESMA în conformitate cu articolul 48m din Regulamentul (UE) 2016/1011, care are drept scop executarea plății sau a termenilor și condițiilor de plată aferente amenzii sau penalității cu titlu cominatoriu.

(4)   După fiecare întrerupere menționată la alineatul (3), termenul de prescripție se reia de la zero.

(5)   Termenul de prescripție pentru executarea sancțiunilor se suspendă pe perioada în care:

(a)

se acordă timp pentru efectuarea plății;

(b)

se suspendă executarea plății în temeiul unei decizii pendinte a comisiei de apel a ESMA, în conformitate cu articolul 60 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, și a Curții de Justiție a Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 48k din Regulamentul (UE) 2016/1011.

Articolul 9

Colectarea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu

(1)   Cuantumurile amenzilor și ale penalităților cu titlu cominatoriu colectate de ESMA se depun într-un cont purtător de dobândă deschis de ESMA până la data la care acestea capătă un caracter definitiv. În cazul în care ESMA colectează în paralel mai multe amenzi sau penalități cu titlu cominatoriu, ESMA se asigură că acestea sunt depuse în conturi sau subconturi diferite. Amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu plătite nu se înscriu în bugetul ESMA și nu se înregistrează drept sume bugetare.

(2)   După ce ESMA a stabilit că amenzile sau penalitățile cu titlu cominatoriu au căpătat un caracter definitiv în urma epuizării tuturor căilor de atac, contabilul respectiv transferă Comisiei cuantumurile respective și potențialele dobânzi acumulate. Cuantumurile respective se înscriu apoi în bugetul Uniunii la categoria Venituri.

(3)   ESMA raportează periodic Comisiei cu privire la cuantumul amenzilor și al penalităților cu titlu cominatoriu impuse, precum și cu privire la statutul acestora.

Articolul 10

Intrare în vigoare și data aplicării

Prezentul regulament intră în vigoare și se aplică în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 februarie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 171, 29.6.2016, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2021/168 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 în ceea ce privește exceptarea anumitor indici de referință pentru cursul de schimb valutar la vedere din țări terțe și desemnarea unor indici care înlocuiesc anumiți indici de referință care încetează și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 49, 12.2.2021, p. 6).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).


Top