EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0929

Decizia (UE) 2021/929 a Consiliului din 6 mai 2021 privind reglementarea contactelor dintre Secretariatul General al Consiliului și reprezentanții de interese

ST/5703/2021/INIT

OJ L 207, 11.6.2021, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/929/oj

11.6.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 207/19


DECIZIA (UE) 2021/929 A CONSILIULUI

din 6 mai 2021

privind reglementarea contactelor dintre Secretariatul General al Consiliului și reprezentanții de interese

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 240,

întrucât:

(1)

La articolul 11 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) se prevede că instituțiile Uniunii trebuie să acorde cetățenilor și asociațiilor reprezentative, prin mijloace corespunzătoare, posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb de opinii în mod public, în toate domeniile de acțiune ale Uniunii. De asemenea, la articolul 11 alineatul (2) se prevede că instituțiile Uniunii trebuie să mențină un dialog deschis, transparent și constant cu asociațiile reprezentative și cu societatea civilă.

(2)

La articolul 15 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) se prevede că, în scopul promovării unei bune guvernanțe și al asigurării participării societății civile, instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii acționează respectând în cel mai înalt grad principiul transparenței.

(3)

În conformitate cu articolul 298 din TFUE, în îndeplinirea misiunilor lor, instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii sunt susținute de o administrație europeană transparentă, eficientă și independentă.

(4)

Pentru ca instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii (denumite în continuare „instituțiile Uniunii”) să funcționeze cât mai transparent posibil, părților interesate ar trebui să li se permită să își prezinte punctele de vedere și expertiza în cursul procesului decizional, astfel încât să se îmbunătățească calitatea și sprijinul pentru deciziile luate.

(5)

Pentru a menține încrederea în procesele politice, legislative și administrative ale Uniunii, contactele cu reprezentanții de interese ar trebui să se desfășoare în mod transparent și etic.

(6)

În acest scop, Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană au încheiat un acord interinstituțional privind un registru de transparență obligatoriu (1) (denumit în continuare „acordul interinstituțional”).

(7)

Consiliul s-a angajat să stabilească un cadru pentru contactele transparente și etice dintre reprezentanții de interese și funcționarii și agenții (denumiți în continuare „personalul”) Secretariatului General, prin introducerea unui principiu al condiționalității. În conformitate cu principiul menționat, înregistrarea în registrul de transparență reprezintă o condiție prealabilă necesară pentru ca reprezentanții de interese să poată desfășura activități vizate de acordul interinstituțional.

(8)

Consiliul consideră că stabilirea unui registru de transparență, comun Parlamentului European, Consiliului și Comisiei și accesibil altor instituții ale Uniunii, reprezintă cea mai eficientă modalitate de a pune în aplicare principiul condiționalității. Aderarea la codul de conduită anexat la acordul interinstituțional ar trebui să constituie o condiție prealabilă pentru înregistrarea în registrul de transparență.

(9)

Organele registrului de transparență ar trebui să fie împuternicite să adopte, inclusiv în numele Consiliului, decizii individuale cu privire la solicitanți și la entitățile înregistrate, în conformitate cu acordul interinstituțional.

(10)

Nicio dispoziție din prezenta decizie nu ar trebui să fie interpretată în sensul că ar conferi reprezentanților de interese înregistrați în registrul de transparență dreptul privilegiat de acces la documentele deținute de Consiliu,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Principiul condiționalității

În cazurile prevăzute de prezenta decizie și în conformitate cu acordul interinstituțional, înregistrarea în registrul de transparență constituie o condiție prealabilă necesară pentru ca reprezentanții de interese să poată desfășura anumite activități.

Articolul 2

Registrul de transparență

(1)   Acordul interinstituțional definește domeniul de aplicare al activităților desfășurate de reprezentanții de interese care fac obiectul înregistrării, precum și condițiile de eligibilitate și de înregistrare a reprezentanților de interese în registrul de transparență.

(2)   Consiliul este reprezentat în consiliul de administrație al registrului de transparență de către secretarul său general. Consiliul de administrație decide prin consens și este asistat de un secretariat comun, în condițiile prevăzute în acordul interinstituțional.

(3)   Consiliul de administrație și secretariatul sunt împuternicite să adopte, în numele Consiliului, decizii individuale cu privire la solicitanți și la entitățile înregistrate, în conformitate cu acordul interinstituțional.

Articolul 3

Reuniuni cu personalul Secretariatului General al Consiliului

(1)   Reuniunile organizate între reprezentanții de interese și secretarul general și directorii generali ai Secretariatului General al Consiliului sunt condiționate de înregistrarea prealabilă a reprezentanților de interese în registrul de transparență.

(2)   În contactele cu reprezentanții de interese, personalul Secretariatului General al Consiliului respectă normele și standardele de conduită prevăzute în Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, stabilite prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (2), precum și celelalte norme interne pertinente ale Secretariatului General al Consiliului. Secretarul general al Consiliului adoptă toate instrucțiunile suplimentare adresate personalului care ar putea fi necesare pentru punerea în aplicare a normelor și standardelor respective, în conformitate cu principiile prevăzute în prezenta decizie.

(3)   Secretarul general al Consiliului ia măsuri pentru a sensibiliza personalul cu privire la normele aplicabile contactelor cu reprezentanții de interese.

Articolul 4

Informări tematice

Participarea reprezentanților de interese la informări tematice care sunt organizate de Secretariatul General al Consiliului, după caz și după consultarea președinției Consiliului, este condiționată de înregistrarea prealabilă a acestora în registrul de transparență.

Articolul 5

Evenimente publice

Participarea reprezentanților de interese, în calitatea lor profesională, ca vorbitori la evenimente publice organizate de Secretariatul General al Consiliului este condiționată de înregistrarea reprezentanților de interese în registrul de transparență.

Articolul 6

Accesul în clădirile Consiliului

(1)   Pentru a desfășura activitățile menționate la articolele 3, 4 și 5, Secretariatul General al Consiliului acordă reprezentanților de interese legitimații de acces nominale care le permit acestora accesul temporar în clădirile Consiliului, sub rezerva înregistrării prealabile în registrul de transparență și a respectării normelor de securitate ale Consiliului. Reprezentanții de interese nu participă nici la reuniunile Consiliului și nici ale grupurilor sale de pregătire, cu excepția cazurilor în care prezența acestora este autorizată în conformitate cu Decizia 2009/937/UE (3) (denumită în continuare „Regulamentul de procedură al Consiliului”).

(2)   Secretariatul General al Consiliului stabilește cerințele de securitate și de identitate pentru eliberarea de legitimații reprezentanților de interese.

Articolul 7

Accesul la documente

Accesul reprezentanților de interese la documentele Consiliului este reglementat de Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

Articolul 8

Punere în aplicare

Secretariatul General al Consiliului ia măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii.

Articolul 9

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 6 mai 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind un registru de transparență obligatoriu (a se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).

(2)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1.

(3)  Decizia 2009/937/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului său de procedură (JO L 325, 11.12.2009, p. 35).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).


Top