EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0899

Regulamentul (UE) 2021/899 al Comisiei din 3 iunie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește măsurile tranzitorii pentru exportul de făină de carne și oase drept combustibil pentru ardere (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2021/3864

JO L 197, 4.6.2021, p. 68–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/899/oj

4.6.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 197/68


REGULAMENTUL (UE) 2021/899 AL COMISIEI

din 3 iunie 2021

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește măsurile tranzitorii pentru exportul de făină de carne și oase drept combustibil pentru ardere

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (1), în special articolul 43 alineatul (3) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei (2) stabilește norme de sănătate publică și de sănătate animală pentru introducerea pe piață și exportul de subproduse de origine animală și de produse derivate.

(2)

Articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, coroborat cu articolul 7 alineatul (2) din regulamentul respectiv, prevede că făina de carne și oase (MBM) de categoria 1 se elimină prin incinerare, coincinerare sau depozitare la groapa de gunoi sau că poate fi utilizată drept combustibil pentru ardere pentru a preveni reintrarea în lanțul furajer și contaminarea sa.

(3)

Autoritățile competente din Irlanda și-au comunicat planurile de a-și stabili propriile capacități de ardere pentru MBM din materiale de categoria 1 până la sfârșitul anului 2023 și au solicitat ca, pe parcursul unei perioade de tranziție, să fie autorizate fluxurile comerciale tradiționale de MBM din materiale de categoria 1 destinată eliminării în Regatul Unit.

(4)

După evaluarea cererii Irlandei, Comisia, având în vedere situația geografică specială a statului membru respectiv, consideră că este necesar să se stabilească norme în capitolul V din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 pe baza cărora Irlanda să poată autoriza exportul către Regatul Unit de MBM din materiale de categoria 1 care îndeplinesc cerințele pentru introducerea pe piață în scopul arderii până la 31 decembrie 2023, fără a aduce atingere aplicării legislației Uniunii în cazul Regatului Unit și pe teritoriul acestuia în ceea ce privește Irlanda de Nord, în conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special articolul 5 alineatul (4) din Protocolul privind Irlanda și Irlanda de Nord coroborat cu anexa 2 la protocolul respectiv, și sub rezerva articolului 6 alineatul (1) din protocolul respectiv, care autorizează deplasările de MBM din materiale de categoria 1 destinată arderii către alte părți ale Regatului Unit decât Irlanda de Nord.

(5)

Prin urmare, anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 trebuie modificată în consecință.

(6)

Pentru a se asigura continuitatea fluxurilor comerciale existente după încheierea perioadei de tranziție, prezentul regulament trebuie să se aplice de la 1 ianuarie 2021 și, prin urmare, trebuie să intre în vigoare de urgență în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Capitolul V din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 iunie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 300, 14.11.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată (JO L 54, 26.2.2011, p. 1).


ANEXĂ

În tabelul din capitolul V din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011, se adaugă un rând nou, după cum urmează:

„3.

Făină de carne și oase din materiale de categoria 1.

Făina de carne și oase (MBM) din materiale de categoria 1 destinată drept combustibil pentru ardere se exportă din Irlanda în Regatul Unit  (*) numai în următoarele condiții:

(a)

autoritatea competentă din Irlanda a autorizat exportul către instalația de ardere din Regatul Unit până la 31 decembrie 2023 cel târziu, cu condiția ca astfel de deplasări de MBM din materiale de categoria 1 destinată eliminării să fi avut loc din statul membru respectiv înainte de 1 ianuarie 2021, în condițiile prevăzute la articolul 6 alineatele (6), (7) și (8);

(b)

instalația de ardere de destinație este autorizată pentru arderea de MBM din materiale de categoria 1 importată în cadrul licenței de import eliberate de Regatul Unit;

(c)

MBM din material de categoria 1

este obținută exclusiv prin prelucrare în conformitate cu metoda de prelucrare 1 (sterilizare sub presiune) 2, 3, 4 sau 5 menționată în capitolul III din anexa IV,

este marcată în conformitate cu capitolul V din anexa VIII;

(d)

transportul de MBM este trimis în containere sigilate direct de la instalația de prelucrare sau de depozitare menționată la articolul 24 alineatul (1) litera (a) sau la articolul 24 alineatul (1) litera (j) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 către instalația de ardere de destinație;

(e)

operatorii prezintă transporturi de MBM postului de inspecție la frontieră de ieșire;

(f)

autoritatea competentă de la postul de inspecție la frontieră de ieșire efectuează controale oficiale asupra transporturilor menționate la litera (e), în special asupra integrității sigiliului.

În cazul în care integritatea sigiliului este compromisă, se aplică normele prevăzute la articolul 138 alineatul (2) literele (d) și (g) din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului  (**);

(g)

autoritatea competentă de la punctul de control la frontieră informează autoritatea competentă indicată în rubrica I.4 din documentul comercial, prin intermediul TRACES, cu privire la sosirea transportului la punctul de ieșire și, dacă este cazul, cu privire la rezultatul verificării sigiliului și la orice măsură corectivă luată.

Autoritatea competentă responsabilă cu instalația de prelucrare de origine efectuează controale oficiale bazate pe riscuri pentru a verifica conformitatea cu primul paragraf și pentru a verifica dacă, pentru fiecare transport de MBM, a fost primită confirmarea controlului efectuat la punctul de ieșire din partea autorității competente de la postul de inspecție la frontieră, prin intermediul TRACES.

În caz de neconformitate, autoritatea competentă poate interzice astfel de deplasări ale unui transport de MBM din materiale de categoria 1 destinată a fi utilizată drept combustibil pentru ardere în conformitate cu articolul 138 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) 2017/625.


(*)  În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special articolul 5 alineatul (4) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord, coroborat cu anexa 2 la protocolul respectiv, în sensul prezentei anexe, trimiterile la Regatul Unit nu includ Irlanda de Nord.

(**)  Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (JO L 95, 7.4.2017, p. 1).


Top