EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0689

Decizia (UE) 2021/689 a Consiliului din 29 aprilie 2021 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, și a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora

ST/5022/2021/REV/1

JO L 149, 30.4.2021, p. 2–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj

Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement

30.4.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 149/2


DECIZIA (UE) 2021/689 A CONSILIULUI

din 29 aprilie 2021

privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, și a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 217 coroborat cu articolul 218 alineatul (6) și cu articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

La 29 decembrie 2020, Consiliul a adoptat Decizia (UE) 2020/2252 (2) privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea cu titlu provizoriu Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte (denumit în continuare „Acordul comercial și de cooperare”), și a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora (denumit în continuare „Acordul privind securitatea informațiilor”). Acordul comercial și de cooperare și Acordul privind securitatea informațiilor (denumite în continuare „acordurile”) au fost semnate la 30 decembrie 2020 sub rezerva încheierii lor ulterioare.

(2)

Acordul comercial și de cooperare stabilește baza unei relații ample între Uniune și Regatul Unit, care implică drepturi și obligații reciproce, acțiuni comune și proceduri speciale. Acordul privind securitatea informațiilor este un acord de completare a Acordului comercial și de cooperare, legat intrinsec de acesta din urmă în special în ceea ce privește data de la care începe să se aplice și data încetării. Prin urmare, decizia privind încheierea acordurilor ar trebui să se bazeze pe temeiul juridic care prevede constituirea unei asocieri care să permită Uniunii să își asume angajamente în toate domeniile reglementate de tratate.

(3)

Având în vedere natura excepțională și unică a Acordului comercial și de cooperare, care este un acord cuprinzător cu o țară care s-a retras din Uniune, Consiliul decide să recurgă la posibilitatea ca Uniunea să își exercite competența externă în ceea ce privește Regatul Unit.

(4)

Este oportun să se definească modalitățile de reprezentare a Uniunii în cadrul Consiliului de parteneriat și al comitetelor înființate prin Acordul comercial și de cooperare. În conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), Comisia reprezintă Uniunea și exprimă pozițiile Uniunii, astfel cum au fost stabilite de Consiliu în conformitate cu tratatele. Consiliul își exercită funcțiile de definire a politicilor și de coordonare, astfel cum se prevede la articolul 16 alineatul (1) din TUE, prin stabilirea pozițiilor care urmează să fie adoptate în numele Uniunii în cadrul Consiliului de parteneriat și al comitetelor înființate prin Acordul comercial și de cooperare. În plus, în cazul în care Consiliul de parteneriat sau comitetele înființate prin Acordul comercial și de cooperare sunt invitate să adopte acte cu efecte juridice, pozițiile care urmează să fie adoptate în numele Uniunii în cadrul organismelor respective se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 218 alineatul (9) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). În mod similar, atunci când desfășoară consultări anuale în domeniul pescuitului, Comisia acționează pe baza pozițiilor care urmează să fie adoptate în numele Uniunii, poziții care se stabilesc de către Consiliu în conformitate cu dispozițiile aplicabile din tratat.

(5)

Fiecare stat membru ar trebui să fie autorizat să trimită un reprezentant care să îl însoțească pe reprezentantul Comisiei, în cadrul delegației Uniunii, la reuniunile Consiliului de parteneriat și la cele ale altor organisme comune înființate prin Acordul comercial și de cooperare.

(6)

Parlamentul European este informat de îndată și pe deplin, astfel cum se prevede la articolul 218 alineatul (10) din TFUE, pentru a i se permite să își exercite pe deplin prerogativele în conformitate cu tratatele.

(7)

Pentru a permite Uniunii să acționeze rapid și eficace pentru a-și proteja interesele în conformitate cu Acordul comercial și de cooperare și până la adoptarea și intrarea în vigoare în Uniune a unui act legislativ specific care să reglementeze adoptarea de măsuri de remediere în temeiul Acordului comercial și de cooperare, Comisia ar trebui să fie împuternicită să ia măsuri de remediere, cum ar fi suspendarea obligațiilor care decurg din Acordul comercial și de cooperare sau din orice acord de completare, în cazul încălcării anumitor dispoziții din Acordul comercial și de cooperare sau în cazul neîndeplinirii anumitor condiții, în special în ceea ce privește comerțul cu mărfuri, asigurarea unor condiții de concurență echitabile, transportul rutier, siguranța aviației, pescuitul și programele Uniunii, astfel cum se specifică în Acordul comercial și de cooperare, precum și să ia măsuri de remediere, măsuri de reechilibrare și contramăsuri. Comisia ar trebui să informeze pe deplin și în timp util Consiliul cu privire la intenția sa de a adopta astfel de măsuri, pentru a da posibilitatea unui schimb de opinii relevant la nivelul Consiliului. Comisia ar trebui să țină seama în cea mai mare măsură de opiniile exprimate. Unul sau mai multe state membre poate solicita Comisiei să adopte astfel de măsuri. În cazul în care nu răspunde pozitiv la o astfel de solicitare, Comisia ar trebui să comunice în timp util Consiliului motivele sale.

(8)

Pentru a-i permite Uniunii să reacționeze în timp util în cazul în care condițiile relevante nu mai sunt îndeplinite, Comisia ar trebui să fie împuternicită să ia anumite decizii de suspendare a avantajelor acordate Regatului Unit în temeiul Anexei privind produsele ecologice și al Anexei privind medicamentele la Acordul comercial și de cooperare. Comisia ar trebui să informeze pe deplin și în timp util Consiliul cu privire la intenția sa de a adopta astfel de măsuri, pentru a da posibilitatea unui schimb de opinii relevant la nivelul Consiliului. Comisia ar trebui să țină seama în cea mai mare măsură de opiniile exprimate. Unul sau mai multe state membre poate solicita Comisiei să adopte astfel de măsuri. În cazul în care nu răspunde pozitiv la o astfel de solicitare, Comisia ar trebui să comunice în timp util Consiliului motivele sale.

(9)

Ori de câte ori Uniunea are obligația de a acționa pentru a respecta acordurile, o astfel de acțiune este întreprinsă în conformitate cu tratatele, cu respectarea limitelor competențelor conferite fiecărei instituții a Uniunii. Prin urmare, Comisia este cea care furnizează Regatului Unit informațiile sau notificările prevăzute în acorduri, cu excepția cazului în care acordurile fac trimitere la alte instituții, organe, oficii și agenții specifice ale Uniunii, și consultă Regatul Unit cu privire la chestiuni specifice. De asemenea, Comisia este cea care reprezintă Uniunea în fața instanței de arbitraj în cazul în care un litigiu este supus arbitrajului în conformitate cu Acordul comercial și de cooperare. În conformitate cu principiul cooperării loiale menționat la articolul 4 alineatul (3) din TUE, Comisia consultă Consiliul în prealabil, de exemplu transmițându-i punctele principale ale documentelor pe care Uniunea intenționează să le prezinte instanței de arbitraj și ținând seama în cea mai mare măsură de comentariile formulate de Consiliu.

(10)

Acordul comercial și de cooperare nu exclude posibilitatea ca statele membre să încheie aranjamente sau acorduri bilaterale cu Regatul Unit privind chestiuni specifice care intră sub incidența Acordului comercial și de cooperare în domeniul transportului aerian, al cooperării administrative în sectorul vamal și al TVA și al securității sociale în anumite condiții.

(11)

Prin urmare, este necesar să se stabilească un cadru de urmat de către statele membre în cazul în care acestea decid să încheie aranjamente sau acorduri bilaterale cu Regatul Unit în domeniul transportului aerian, al cooperării administrative în sectorul vamal și al TVA și al securității sociale, precum și condițiile și procedura prin care statele membre pot negocia și încheia astfel de aranjamente sau acorduri bilaterale, astfel încât să se asigure faptul că acestea sunt compatibile cu scopul Acordului comercial și de cooperare și cu dreptul Uniunii și că ele țin cont de piața internă și de interesele mai largi ale Uniunii. În plus, statele membre care intenționează să negocieze și să încheie acorduri bilaterale cu Regatul Unit în domenii care nu intră sub incidența Acordului comercial și de cooperare ar trebui să informeze Comisia cu privire la intențiile lor și la progresul negocierilor, cu respectarea deplină a principiului cooperării loiale.

(12)

Se reamintește că, în conformitate cu articolul 774 alineatul (3) din Acordul comercial și de cooperare și în concordanță cu declarația Consiliului European și a Comisiei Europene privind domeniul de aplicare teritorială a viitoarelor acorduri, consemnată în procesul-verbal al reuniunii Consiliului European din 25 noiembrie 2018, Acordul comercial și de cooperare nu se aplică Gibraltarului și nu are efecte pe teritoriul respectiv. După cum se prevede în declarația respectivă, „acest lucru nu exclude posibilitatea de a avea acorduri separate între Uniune și Regatul Unit în ceea ce privește Gibraltarul” și „fără a aduce atingere competențelor Uniunii și cu deplina respectare a integrității teritoriale a statelor sale membre, astfel cum se garantează la articolul 4 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel de acorduri separate vor necesita un acord prealabil al Regatului Spaniei”.

(13)

Exercitarea competențelor Uniunii prin intermediul Acordului comercial și de cooperare nu aduce atingere competențelor Uniunii și, respectiv, ale statelor membre în ceea ce privește orice negociere, semnare sau încheiere, aflată în curs sau viitoare, a unui acord internațional cu orice altă țară terță, și nici în ceea ce privește orice viitoare negociere, semnare sau încheiere a unui acord de completare menționat la articolul2 din Acordul comercial și de cooperare.

(14)

Din cauză că negocierile acordurilor s-au finalizat foarte târziu, nu a fost posibil să se procedeze la revizuirea finală de către experții juriști-lingviști a textelor acordurilor înainte de semnarea lor. În consecință, imediat după semnarea acordurilor, părțile au început revizuirea finală de către experții juriști-lingviști a textelor acordurilor în toate cele 24 de limbi oficiale. Prin intermediul unor note diplomatice, părțile au confirmat drept autentice și definitive respectivele texte revizuite ale acordurilor în toate aceste limbi. Respectivele texte autentice și definitive au înlocuit ab initio versiunile semnate ale acordurilor și sunt atașate la prezenta decizie.

(15)

Încheierea Acordului comercial și de cooperare în ceea ce privește chestiunile care intră sub incidența Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (denumit în continuare „Tratatul Euratom”) face obiectul unei proceduri separate.

(16)

Acordurile ar trebui aprobate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Se aprobă, în numele Uniunii, Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, în ceea ce privește chestiunile care nu intră sub incidența Tratatului Euratom (3).

(2)   Se aprobă, în numele Uniunii, Acordul dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora (4).

(3)   Textele autentice și definitive ale acordurilor care înlocuiesc ab initio versiunile semnate ale acordurilor sunt atașate la prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   Comisia reprezintă Uniunea în Consiliul de parteneriat, în Comitetul de parteneriat pentru comerț, în comitetele specializate în comerț și în comitetele specializate înființate în temeiul articolelor 7 și 8 din Acordul comercial și de cooperare, precum și în orice alt comitet specializat în comerț sau comitet specializat care este înființat în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) litera (g) sau cu articolul 8 alineatul (2) litera (g) din Acordul comercial și de cooperare.

Fiecare stat membru este autorizat să trimită un reprezentant care să îl însoțească pe reprezentantul Comisiei, în cadrul delegației Uniunii, la reuniunile Consiliului de parteneriat și la cele ale altor organisme comune instituite prin Acordul comercial și de cooperare.

(2)   Pentru ca Consiliul să fie în măsură să își exercite pe deplin funcțiile de definire a politicilor, de coordonare și de luare a deciziilor în conformitate cu tratatele, în special prin stabilirea pozițiilor care urmează a fi adoptate în numele Uniunii în cadrul Consiliului de parteneriat, al Comitetului de parteneriat pentru comerț, al comitetelor specializate în comerț și al comitetelor specializate, Comisia se asigură că Consiliul primește toate informațiile și documentele referitoare la orice reuniune a organismelor comune respective sau la orice acte care urmează să fie adoptate prin procedură scrisă, cu suficient timp înainte de reuniunea respectivă sau de utilizarea procedurii scrise și, în orice caz, cu cel puțin opt zile lucrătoare înainte de respectiva reuniune sau de utilizarea respectivă a procedurii scrise.

De asemenea, Consiliul este informat în timp util cu privire la discuțiile și rezultatele reuniunilor Consiliului de parteneriat, ale Comitetului de parteneriat pentru comerț, ale comitetelor specializate în comerț și ale comitetelor specializate, precum și cu privire la utilizarea procedurii scrise, și primește proiectele de procese-verbale și toate documentele referitoare la astfel de reuniuni sau la utilizarea procedurii.

(3)   Parlamentul European este în măsură să își exercite pe deplin prerogativele instituționale pe parcursul întregului proces, în conformitate cu tratatele.

(4)   Pe o durată de cinci ani începând de la 1 ianuarie 2021, Comisia raportează anual Parlamentului European și Consiliului cu privire la punerea în aplicare a Acordului comercial și de cooperare. Raportul anual respectiv menționează, după caz, orice evoluție relevantă la nivelul legislației Regatului Unit în ceea ce privește controlul subvențiilor și fiscalitatea, care intră sub incidența părții a doua rubrica întâi titlul XI din Acordul comercial și de cooperare, precum și orice evoluție relevantă în nivelurile de protecție a muncii și standardelor sociale, a mediului și a climei care intră sub incidența titlului respectiv. După această perioadă inițială de cinci ani, Comisia prezintă un raport periodic, și cel puțin o dată la doi ani, Parlamentului European și Consiliului.

Articolul 3

(1)   Până la intrarea în vigoare în Uniune a unui act legislativ specific care să reglementeze adoptarea măsurilor enumerate la prezentul alineat literele (a)-(k), orice decizie a Uniunii de a lua astfel de măsuri este luată de către Comisie, în conformitate cu condițiile prevăzute în dispozițiile corespunzătoare din Acordul comercial și de cooperare, în ceea ce privește:

(a)

suspendarea tratamentului preferențial relevant al produsului (produselor) în cauză, astfel cum se prevede la articolul 34 din Acordul comercial și de cooperare;

(b)

aplicarea unor măsuri de remediere și suspendarea obligațiilor, astfel cum se prevede la articolul 374 din Acordul comercial și de cooperare;

(c)

aplicarea unor măsuri de reechilibrare și a unor contramăsuri, astfel cum se prevede la articolul 411 din Acordul comercial și de cooperare;

(d)

aplicarea unor măsuri de remediere, astfel cum se prevede la articolul 469 din Acordul comercial și de cooperare;

(e)

măsuri compensatorii și suspendarea obligațiilor, astfel cum se prevede la articolul 501 din Acordul comercial și de cooperare;

(f)

aplicarea unor măsuri de remediere și suspendarea obligațiilor, astfel cum se prevede la articolul 506 din Acordul comercial și de cooperare;

(g)

suspendarea sau rezilierea participării Regatului Unit la programele Uniunii, astfel cum se prevede la articolele 718 și 719 din Acordul comercial și de cooperare;

(h)

oferirea sau acceptarea unei compensații temporare ori suspendarea obligațiilor în contextul asigurării conformității ulterior unei proceduri de arbitraj sau unei proceduri a unui grup de experți, în temeiul articolului 749 din Acordul comercial și de cooperare, cu excepția cazurilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 654/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (5);

(i)

măsurile de salvgardare și măsurile de reechilibrare, astfel cum se prevede la articolul 773 din Acordul comercial și de cooperare;

(j)

măsurile de salvgardare, astfel cum se prevede la articolul 448 din Acordul comercial și de cooperare;

(k)

suspendarea obligațiilor de acceptare, astfel cum se prevede la articolul 457 din Acordul comercial și de cooperare.

(2)   Comisia informează pe deplin și în timp util Consiliul cu privire la intenția sa de a adopta măsurile menționate la alineatul (1), pentru a permite un schimb de opinii relevant la nivelul Consiliului. Comisia ține seama în cea mai mare măsură de opiniile exprimate. De asemenea, Comisia informează Parlamentul European, după caz.

(3)   În cazul unei chestiuni de interes deosebit pentru unul sau mai multe state membre, statul membru sau statele membre în cauză pot solicita Comisiei să adopte măsurile menționate la alineatul (1). În cazul în care nu răspunde pozitiv la o astfel de solicitare, Comisia comunică în timp util Consiliului motivele.

(4)   Comisia poate, de asemenea, să adopte măsuri de restabilire a drepturilor și obligațiilor care decurg din Acordul comercial și de cooperare, astfel cum acestea existau înainte de adoptarea măsurilor menționate la alineatul (1). Alineatele (2) și (3) se aplică mutatis mutandis.

(5)   În cazul în care, din cauza unor divergențe semnificative persistente, măsurile de reechilibrare menționate la alineatul (1) litera (c) durează mai mult de un an, unul sau mai multe state membre pot solicita Comisiei să activeze clauza de revizuire prevăzută la articolul 411 din Acordul comercial și de cooperare. Comisia examinează solicitarea în timp util și ia în considerare, după caz, sesizarea Consiliului de parteneriat cu privire la chestiunea în cauză, în conformitate cu dispozițiile Acordului comercial și de cooperare. În cazul în care nu răspunde pozitiv la o astfel de solicitare, Comisia comunică în timp util Consiliului motivele.

(6)   Înainte de adoptarea unui act legislativ specific care să reglementeze adoptarea măsurilor menționate la alineatul (1), și în orice caz cel târziu la 1 ianuarie 2022, Consiliul efectuează o evaluare a aranjamentelor prevăzute la prezentul articol.

Articolul 4

Atunci când unul sau mai multe state membre semnalează o dificultate semnificativă care decurge din punerea în aplicare a Acordului comercial și de cooperare, în special în ceea ce privește pescuitul, Comisia examinează cu prioritate solicitarea respectivă și sesizează în mod corespunzător Consiliul de parteneriat cu privire la chestiunea în cauză, în conformitate cu dispozițiile Acordului comercial și de cooperare. În cazul în care nu s-a găsit o soluție satisfăcătoare, chestiunea se abordează cât mai curând cu putință, în contextul evaluărilor prevăzute în Acordul comercial și de cooperare. În cazul în care respectiva dificultate persistă, se iau măsurile necesare în vederea negocierii și încheierii unui acord care să aducă modificările necesare Acordului comercial și de cooperare.

Articolul 5

(1)   Comisia este autorizată să adopte, în numele Uniunii, orice decizie privind:

(a)

confirmarea sau suspendarea recunoașterii echivalenței în urma reevaluării echivalenței care urmează să fie efectuată până la 31 decembrie 2023, în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din anexa 14 la Acordul comercial și de cooperare;

(b)

suspendarea recunoașterii echivalenței în conformitate cu articolul 3 alineatele (5) și (6) din anexa 14 la Acordul comercial și de cooperare;

(c)

acceptarea documentelor oficiale care atestă bunele practici de fabricație, eliberate de o autoritate din Regatul Unit pentru unitățile de producție amplasate în afara teritoriului autorității emitente, precum și stabilirea clauzelor și condițiilor în care Uniunea acceptă respectivele documente oficiale care atestă bunele practici de fabricație, în conformitate cu articolul 5 alineatele (3) și (4) din anexa 12 la Acordul comercial și de cooperare;

(d)

adoptarea oricăror aranjamente de punere în aplicare necesare pentru efectuarea schimbului de documente oficiale care atestă bunele practici de fabricație cu o autoritate a Regatului Unit în temeiul articolului 6 din anexa 12 la Acordul comercial și de cooperare, precum și pentru schimbul de informații cu o autoritate a Regatului Unit privind inspecțiile care vizează unitățile de producție, în temeiul articolului 7 din anexa respectivă;

(e)

suspendarea recunoașterii inspecțiilor sau a acceptării documentelor oficiale care atestă bunele practici de fabricație eliberate de Regatul Unit și notificarea Regatului Unit în legătură cu intenția Comisiei de a aplica articolul 9 din anexa 12 la Acordul comercial și de cooperare și de a lansa consultări cu Regatul Unit în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din anexa respectivă;

(f)

suspendarea totală sau parțială, pentru toate produsele enumerate în apendicele C la anexa 12 la Acordul comercial și de cooperare sau numai pentru unele dintre acestea, a recunoașterii inspecțiilor sau a acceptării documentelor oficiale care provin de la cealaltă parte și care atestă bunele practici de fabricație, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din anexa respectivă.

(2)   Se aplică articolul 3 alineatele (2), (3) și (4).

Articolul 6

(1)   Statele membre sunt împuternicite să negocieze, să semneze și să încheie aranjamentele menționate la articolul 419 alineatul (4) din Acordul comercial și de cooperare, sub rezerva următoarelor condiții:

(a)

aranjamentele respective se încheie exclusiv în scopul stabilit la articolul 419 alineatul (4) din Acordul comercial și de cooperare și în conformitate cu prevederile acestuia și nu reglementează alte aspecte, indiferent dacă acestea se încadrează sau nu în domeniul de aplicare al părții a doua rubrica a doua titlul I din Acordul comercial și de cooperare;

(b)

aranjamentele respective nu operează discriminări între transportatorii aerieni din Uniune.

Se aplică procedura prevăzută la articolul 8 din prezenta decizie.

(2)   Statele membre sunt împuternicite să acorde autorizațiile menționate la articolul 419 alineatul (9) din Acordul comercial și de cooperare, sub rezerva respectării prevederilor acestuia și în conformitate cu dispozițiile aplicabile ale dreptului Uniunii și ale dreptului intern. Atunci când acordă aceste autorizații, statele membre nu operează discriminări între transportatorii aerieni din Uniune.

(3)   Statele membre sunt împuternicite să negocieze, să semneze și să încheie aranjamentele menționate la articolul 419 alineatul (9) din Acordul comercial și de cooperare, sub rezerva următoarelor condiții:

(a)

aranjamentele respective se încheie exclusiv în scopul stabilit la articolul 419 alineatul (9) din Acordul comercial și de cooperare și în conformitate cu prevederile acestuia și nu reglementează alte aspecte, indiferent dacă acestea se încadrează sau nu în domeniul de aplicare al părții a doua rubrica a doua titlul I din Acordul comercial și de cooperare;

(b)

aranjamentele respective nu operează discriminări între transportatorii aerieni din Uniune.

Se aplică procedura prevăzută la articolul 8 din prezenta decizie.

Articolul 7

Statele membre sunt împuternicite să negocieze, să semneze și să încheie acorduri bilaterale cu Regatul Unit în conformitate cu articolul 41 din Protocolul privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată și privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de taxe și impozite, sau în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială, în ceea ce privește chestiuni care nu fac obiectul Protocolului privind coordonarea sistemelor de securitate socială, sub rezerva următoarelor condiții:

(a)

acordul preconizat este compatibil cu funcționarea Acordului comercial și de cooperare sau a pieței interne și nu aduce atingere bunei funcționări a acestora;

(b)

acordul preconizat este compatibil cu dreptul Uniunii, nu pune în pericol realizarea unui obiectiv al acțiunii externe a Uniunii în domeniul respectiv și nu aduce atingere în vreun alt mod intereselor Uniunii;

(c)

acordul preconizat respectă principiul nediscriminării pe motiv de cetățenie sau naționalitate consacrat în TFUE.

Se aplică procedura prevăzută la articolul 8 din prezenta decizie.

Articolul 8

(1)   Fiecare stat membru care intenționează să negocieze un aranjament bilateral, astfel cum se menționează la articolul 6 alineatele (1) și (3), sau un acord bilateral, astfel cum se menționează la articolul 7, informează Comisia cu privire la negocierile cu Regatul Unit referitoare la astfel de înțelegeri sau acorduri și, după caz, invită Comisia să participe la negocieri în calitate de observator.

(2)   La încheierea negocierilor, statul membru în cauză transmite Comisiei proiectul de aranjament sau de acord rezultat. Comisia informează fără întârziere Parlamentul European și Consiliul cu privire la acest lucru.

(3)   În termen de maximum trei luni de la primirea proiectului de aranjament sau de acord, Comisia decide dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) primul paragraf sau la articolul 6 alineatul (3) primul paragraf sau, respectiv, la articolul 7 primul paragraf. În cazul în care Comisia decide că respectivele condiții sunt îndeplinite, statul membru în cauză poate semna și încheia aranjamentul sau acordul în cauză.

(4)   Statul membru în cauză transmite Comisiei o copie a aranjamentului sau a acordului în termen de o lună de la intrarea sa în vigoare sau, în cazul în care aranjamentul sau acordul urmează să se aplice cu titlu provizoriu, în termen de o lună de la începerea aplicării sale provizorii.

Articolul 9

Statele membre care intenționează să negocieze și să încheie acorduri bilaterale cu Regatul Unit în domenii care nu intră sub incidența Acordului comercial și de cooperare informează Comisia în timp util cu privire la intențiile lor și la progresul negocierilor, cu respectarea deplină a principiului cooperării loiale.

Articolul 10

Exercitarea competențelor Uniunii prin intermediul Acordului comercial și de cooperare nu aduce atingere competențelor Uniunii și, respectiv, ale statelor membre în nicio negociere, semnare sau încheiere, aflată în curs sau viitoare, a unui acord internațional cu orice altă țară terță, și în nicio viitoare negociere, semnare sau încheiere a unui acord de completare menționat la articolul 2 din Acordul comercial și de cooperare.

Articolul 11

Președintele Consiliului efectuează, în numele Uniunii, notificarea (notificările) prevăzută (prevăzute) în Acordul comercial și de cooperare, inclusiv notificarea privind îndeplinirea cerințelor și procedurilor interne pentru stabilirea consimțământului de asumare a obligațiilor, și la articolul 19 alineatul (1) din Acordul privind securitatea informațiilor.

Articolul 12

Declarațiile atașate la prezenta decizie se aprobă în numele Uniunii.

Articolul 13

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 29 aprilie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

A. P. ZACARIAS


(1)  Avizul din 27 aprilie 2021 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Decizia (UE) 2020/2252 a Consiliului din 29 decembrie 2020 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, și a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora (JO L 444, 31.12.2020, p. 2).

(3)  A se vedea pagina 10 din prezentul Jurnal Oficial.

(4)  A se vedea pagina 2540 din prezentul Jurnal Oficial.

(5)  Regulamentul (UE) nr. 654/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3286/94 al Consiliului privind adoptarea procedurilor comunitare în domeniul politicii comerciale comune în vederea asigurării exercitării de către Comunitate a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerțului internațional, în special de cele instituite sub egida Organizației Mondiale a Comerțului (JO L 189 27.6.2014, p. 50).


Top