EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1668

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1668 al Comisiei din 10 noiembrie 2020 de specificare a detaliilor și a funcționalităților sistemului de informare și comunicare care trebuie utilizat în sensul Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2020/7637

OJ L 377, 11.11.2020, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1668/oj

11.11.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 377/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1668 AL COMISIEI

din 10 noiembrie 2020

de specificare a detaliilor și a funcționalităților sistemului de informare și comunicare care trebuie utilizat în sensul Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2019/515 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008 (1), în special articolul 11 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/515, sistemul de informare și comunicare stabilit la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2), cunoscut drept sistemul de informare și comunicare pentru supravegherea pieței („ICSMS”), trebuie utilizat în scopul anumitor comunicări în temeiul Regulamentului (UE) 2019/515. Articolul 34 din Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului urmează să înlocuiască articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 cu efect de la 16 iulie 2021 (3).

(2)

Din Regulamentul (UE) 2019/515 rezultă că ICSMS trebuie să fie utilizat, printre altele, de către autoritățile competente și de către punctele de informare despre produse. Prin urmare, este necesar ca statele membre să introducă în ICSMS identitatea respectivelor autorități competente și puncte de informare despre produse.

(3)

Pentru a se asigura că informațiile de care are nevoie Comisia în scopul evaluării și al raportării menționate la articolul 14 din Regulamentul (UE) 2019/515 sunt ușor accesibile și pot fi prelucrate ulterior în ICSMS, pe lângă obligația de a încărca decizia administrativă sau suspendarea temporară, autoritățile competente trebuie să aibă obligația de a furniza anumite informații cu privire la deciziile respective într-o formă structurată.

(4)

Pentru a se asigura că datele incluse în ICSMS sunt corecte și actualizate, este necesar ca autoritățile competente să introducă în ICSMS orice modificare a unei decizii administrative notificate în temeiul articolului 5 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2019/515 sau a unei suspendări temporare notificate în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/515.

(5)

Pentru a se asigura că datele cu caracter personal incluse în comunicările introduse în ICSMS și datele cu caracter personal referitoare la persoanele fizice desemnate ca utilizatori ai ICSMS sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare în scopurile pentru care datele respective au fost introduse în sistem, este necesar să se stabilească dispoziții privind perioadele de păstrare a acestor date.

(6)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (4) și a emis un aviz la 6 iunie 2020.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/515,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Conținutul „sistemului de informare și comunicare pentru supravegherea pieței („ICSMS”)

În sensul Regulamentului (UE) 2019/515, ICSMS cuprinde:

(a)

notificarea deciziilor administrative către Comisie și către celelalte state membre, în conformitate cu articolul 5 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2019/515;

(b)

notificarea suspendărilor temporare către Comisie și către celelalte state membre, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/515;

(c)

notificarea avizelor Comisiei către toate statele membre, în conformitate cu articolul 8 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2019/515;

(d)

schimbul de informații dintre autoritățile competente și punctele de informare despre produse din diferitele state membre, în conformitate cu articolul 5 alineatul (7), cu articolul 10 alineatul (1) litera (a) și cu articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/515.

Articolul 2

Accesul la ICSMS

Statele membre identifică și introduc în ICSMS identitatea autorităților competente și a punctelor de contact pentru produse care au acces la ICSMS în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/515.

Articolul 3

Notificările deciziilor administrative de restricționare sau refuzare a accesului pe piață

Atunci când notifică o decizie administrativă în temeiul articolului 5 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2019/515, autoritatea competentă, pe lângă încărcarea unei copii electronice a deciziei administrative, introduce următoarele informații în ICSMS:

(a)

norma tehnică națională pe baza căreia a fost efectuată evaluarea;

(b)

numele statului membru în care operatorul economic declară că comercializează în mod legal mărfurile;

(c)

motivele legitime de interes public aplicabile care fac obiectul normei tehnice naționale.

Autoritatea competentă introduce în ICSMS orice anulare sau retragere a deciziei administrative notificate în temeiul articolului 5 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2019/515.

Articolul 4

Notificarea suspendărilor temporare

Atunci când notifică o suspendare temporară în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/515, autoritatea competentă, pe lângă încărcarea unei copii electronice a suspendării temporare, introduce următoarele informații în ICSMS:

(a)

norma tehnică națională pe baza căreia va fi efectuată evaluarea;

(b)

numele statului membru în care operatorul economic declară că comercializează în mod legal mărfurile;

(c)

motivele legitime de interes public pentru suspendarea temporară a accesului pe piață, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/515;

Autoritatea competentă introduce în ICSMS orice anulare sau încetare a suspendării temporare notificate în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/515.

Articolul 5

Perioadele de păstrare a datelor cu caracter personal conținute în comunicările introduce în ICSMS

Datele cu caracter personal conținute în comunicările introduse în ICSMS și păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate sunt șterse în mod automat din ICSMS după cinci ani de la:

(a)

notificarea unei suspendări temporare în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/515; sau

(b)

notificarea unei decizii administrative în temeiul articolului 5 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2019/515, în cazul în care decizia administrativă respectivă nu a fost transmisă către SOLVIT; sau

(c)

ultimul schimb de informații în temeiul articolului 5 alineatul (7), al articolului 10 alineatul (1) litera (a) și al articolului 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/515; sau

(d)

soluționarea cazului transmis către SOLVIT.

Comisia asigură prin mijloace tehnice ștergerea datelor cu caracter personal vizate la primul paragraf.

Articolul 6

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor ICSMS

Datele cu caracter personal referitoare la o persoană fizică desemnată drept utilizator ICSMS de o autoritate competentă sau de un punct de contact pentru produse se șterg cel târziu după o lună de la data la care Comisia este informată că persoana fizică în cauză a încetat să mai fie utilizator ICSMS.

Comisia asigură prin mijloace tehnice ștergerea datelor cu caracter personal vizate la primul paragraf.

Articolul 7

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 noiembrie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 91 din 29.3.2019, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).

(3)  Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011 (JO L 169, 25.6.2019, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).


Top