EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0721

Decizia (UE) 2020/721 a Consiliului din 19 mai 2020 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului pentru protecția mediului marin al Organizației Maritime Internaționale cu ocazia celei de a 75-a sesiuni a acestuia și în cadrul Comitetului pentru siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale cu ocazia celei de a 102-a sesiuni a acestuia în ceea ce privește adoptarea unor modificări ale regulilor 2, 14 și 18 și ale apendicelor I și VI la anexa VI la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave, ale părților A‐1, B, B-1, B-2-B-4 ale capitolului II-1 din Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, ale părților A-1 și B-1 din Codul internațional privind siguranța navelor care utilizează gaze sau alți combustibili cu punct de aprindere scăzut și ale Rezoluției A.658(16) privind utilizarea și aplicarea materialelor retroreflectorizante pe mijloacele de salvare

ST/6956/2020/INIT

OJ L 171, 2.6.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/10/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/721/oj

2.6.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 171/1


DECIZIA (UE) 2020/721 A CONSILIULUI

din 19 mai 2020

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comitetului pentru protecția mediului marin al Organizației Maritime Internaționale cu ocazia celei de a 75-a sesiuni a acestuia și în cadrul Comitetului pentru siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale cu ocazia celei de a 102-a sesiuni a acestuia în ceea ce privește adoptarea unor modificări ale regulilor 2, 14 și 18 și ale apendicelor I și VI la anexa VI la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave, ale părților A‐1, B, B-1, B-2-B-4 ale capitolului II-1 din Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, ale părților A-1 și B-1 din Codul internațional privind siguranța navelor care utilizează gaze sau alți combustibili cu punct de aprindere scăzut și ale Rezoluției A.658(16) privind utilizarea și aplicarea materialelor retroreflectorizante pe mijloacele de salvare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Măsurile luate de Uniune în sectorul transportului maritim ar trebui să urmărească protejarea mediului marin și a sănătății umane și îmbunătățirea siguranței maritime.

(2)

Comitetul pentru protecția mediului marin al Organizației Maritime Internaționale (OMI) ar urma, în cadrul celei de a 75-a sesiuni a acestuia (denumită în continuare „MEPC 75”), să adopte modificări ale regulilor 2, 14 și 18 și ale apendicelor I și VI la anexa VI la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave (denumită în continuare „anexa VI la Convenția MARPOL”), astfel cum se prevede în anexa la documentul MEPC 75/3 al OMI.

(3)

Comitetul pentru siguranță maritimă al OMI ar urma, în cadrul celei de a 102-a sesiuni a acestuia (denumită în continuare „MSC 102”), să adopte modificări ale părților A-1, B, B‐1, B-2-B-4 ale capitolului II‐1 din Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (denumit în continuare „capitolul II‐1 din Convenția SOLAS”), astfel cum se prevede în anexa 1 la documentul MSC 102/3 al OMI, modificări ale părților A‐1 și B‐1 din Codul internațional privind siguranța navelor care utilizează gaze sau alți combustibili cu punct de aprindere scăzut (denumit în continuare „Codul IGF”), astfel cum se prevede în anexa 2 la documentul MSC 102/3 al OMI, și modificări ale Rezoluției A.658(16) privind utilizarea și aplicarea materialelor retroreflectorizante pe mijloacele de salvare [denumită în continuare „Rezoluția A.658(16)”].

(4)

Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul MEPC 75, deoarece modificarea regulilor 2, 14 și 18 și a apendicelor I și VI la anexa VI la Convenția MARPOL poate influența în mod decisiv conținutul dreptului Uniunii, și anume al Directivei (UE) 2016/802 a Parlamentului European și a Consiliului (1) și al Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/253 a Comisiei (2).

(5)

Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul MSC 102, deoarece modificarea părților A-1, B, B-1, B-2-B-4 ale capitolului II-1 din Convenția SOLAS, a părților A‐1 și B‐1 din Codul IGF și a Rezoluției A.658(16) poate influența în mod decisiv conținutul dreptului Uniunii, și anume al Directivelor 2009/45/CE (3) și 2014/90/UE (4) ale Parlamentului European și ale Consiliului și al Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1397 al Comisiei (5).

(6)

Modificările regulilor 2, 14 și 18 și ale apendicelor I și VI la anexa VI la Convenția MARPOL ar asigura punerea în aplicare unitară a limitei privind conținutul de sulf de 0,50 % din combustibilii marini prevăzute în regula 14. Prin urmare, Uniunea ar trebui să sprijine aceste modificări pentru a obține beneficiile prevăzute pentru sănătatea umană și pentru mediu, rezultate din reducerea emisiilor de dioxid de sulf generate de arderea la bordul navelor.

(7)

Modificările capitolului II-1 partea A‐1 din Convenția SOLAS ar prevedea condiții mai sigure pentru ancorarea navelor. Prin urmare, Uniunea ar trebui să sprijine aceste modificări deoarece acestea prevăd o modernizare cuprinzătoare a instalațiilor de ancorare actuale.

(8)

Modificările capitolului II-1 părțile B, B-1, B-2-B-4 din Convenția SOLAS ar asigura coerența dispozițiilor privind integritatea etanșă a navelor. Prin urmare, Uniunea ar trebui să sprijine aceste modificări deoarece acestea oferă coerență întregii părți B în ceea ce privește dispozițiile referitoare la integritatea etanșă, inclusiv cu privire la problema esențială a calculelor de stabilitate în stare de avarie a navei.

(9)

Modificările părților A-1 și B-1 din Codul IGF ar aduce îmbunătățiri cu privire la depozitarea combustibilului, siguranța la incendii și încercările la tensiune pentru sudarea materialelor metalice și controalele nedistructive ale sistemului de depozitare a combustibilului pe baza experienței acumulate în aplicarea Codului IGF. Prin urmare, Uniunea ar trebui să sprijine aceste modificări deoarece acestea oferă o mai mare claritate în ceea ce privește spațiile care trebuie să fie echipate cu un sistem de eliminare a presiunii adecvat și prevăd măsuri de siguranță suplimentare pentru camerele de preparare a combustibilului.

(10)

Prin modificarea Rezoluției A.658(16) s-ar elimina cuvintele „arc carbonic” și s-ar înlocui cu modalități actualizate de testare pentru materialele retroreflectorizante pe mijloacele de testare. Prin urmare, Uniunea ar trebui să sprijine aceste modificări, deoarece acestea fac posibilă utilizarea tehnologiilor de ultimă generație.

(11)

Uniunea nu este membră a OMI, și nici parte contractantă la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave, la Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare și la Codul IGF. Prin urmare, Consiliul ar trebui să autorizeze statele membre să exprime poziția Uniunii.

(12)

Domeniul de aplicare al prezentei decizii ar trebui să se limiteze la conținutul modificărilor propuse, în măsura în care aceste modificări pot afecta normele comune ale Uniunii și intră în sfera de competență exclusivă a Uniunii. Prezenta decizie nu ar trebui să afecteze repartizarea competențelor între Uniune și statele membre ale acesteia,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului pentru protecția mediului marin al Organizației Maritime Internaționale cu ocazia celei de a 75-a sesiuni a acestuia este de a sprijini adoptarea modificărilor regulilor 2, 14 și 18 și ale apendicelor I și VI la anexa VI la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave, astfel cum se prevede în anexa la documentul MEPC 75/3 al OMI. Respectiva poziție se referă la modificările în cauză în măsura în care aceste modificări țin de competența exclusivă a Uniunii și pot afecta normele comune ale Uniunii.

Articolul 2

(1)   Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului pentru siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale, cu ocazia celei de a 102‐a sesiuni a acestuia, este de a sprijini adoptarea modificărilor:

(a)

părților A-1, B, B-1, B-2-B-4 ale capitolului II-1 din Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, astfel cum se prevede în anexa 1 la documentul MSC 102/3 al OMI;

(b)

părților A-1 și B-1 din Codul internațional privind siguranța navelor care utilizează gaze sau alți combustibili cu punct de aprindere scăzut (Codul IGF), astfel cum se prevede în anexa 2 la documentul MSC 102/3 al OMI;

(c)

Rezoluției A.658(16) privind utilizarea și aplicarea materialelor retroreflectorizante pe mijloacele de salvare.

(2)   Poziția menționată la alineatul (1) se referă la modificările în cauză în măsura în care aceste modificări țin de competența exclusivă a Uniunii și pot afecta normele comune ale Uniunii.

Articolul 3

(1)   Pozițiile care urmează să fie adoptate în numele Uniunii, astfel cum sunt prevăzute la articolele 1 și 2, sunt exprimate de statele membre, care sunt toate membre ale OMI, acționând împreună în interesul Uniunii.

(2)   Se poate conveni asupra unor modificări minore ale pozițiilor menționate la articolele 1 și 2 fără a fi necesară o decizie suplimentară a Consiliului.

Articolul 4

Prin prezenta decizie, statele membre sunt autorizate să își exprime consimțământul, în interesul Uniunii, în ceea ce privește asumarea de obligații în temeiul modificărilor menționate la articolele 1 și 2, în măsura în care modificările respective intră în sfera de competență exclusivă a Uniunii.

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 19 mai 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Directiva (UE) 2016/802 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi (JO L 132, 21.5.2016, p. 58).

(2)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/253 a Comisiei din 16 februarie 2015 de stabilire a normelor privind prelevarea de probe și raportarea, în temeiul Directivei 1999/32/CE a Consiliului, în ceea ce privește conținutul de sulf din combustibilii marini (JO L 41, 17.2.2015, p. 55).

(3)  Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (JO L 163, 25.6.2009, p. 1).

(4)  Directiva 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98/CE a Consiliului (JO L 257, 28.8.2014, p. 146).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1397 al Comisiei din 6 august 2019 privind cerințele de proiectare, construcție și performanță, precum și standardele de încercare pentru echipamentele maritime și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/773 (JO L 237, 13.9.2019, p. 1).


Top