EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0639

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/639 al Comisiei din 12 mai 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 în ceea ce privește scenariile standard pentru operațiunile executate în raza vizuală sau în afara acesteia (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2020/2937

OJ L 150, 13.5.2020, p. 1–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/639/oj

13.5.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 150/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/639 AL COMISIEI

din 12 mai 2020

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 în ceea ce privește scenariile standard pentru operațiunile executate în raza vizuală sau în afara acesteia

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 216/2008 și (CE) nr. 552/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (1), în special articolul 57,

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei (2), un sistem de aeronave fără pilot la bord (UAS) trebuie să respecte limitările operaționale prevăzute în autorizațiile de operare sau într-un scenariu standard stabilit de respectivul regulament.

(2)

Pe baza experienței statelor membre, Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA) a elaborat două scenarii standard pentru operațiuni.

(3)

Scenariul standard 1 („STS-01”) vizează operațiunile executate în raza vizuală („VLOS”), la o înălțime maximă de 120 m deasupra unei suprafețe controlate la sol, într-un mediu populat, utilizând un UAS din clasa CE C5.

(4)

Scenariul standard 2 („STS-02”) vizează operațiunile care ar putea fi efectuate în afara razei vizuale („BVLOS”), cu aeronavele fără pilot la bord la o distanță de cel mult 2 km față de pilotul la distanță, în prezența unor observatori ai spațiului aerian, la o înălțime maximă de 120 m deasupra unei suprafețe controlate la sol, într-un mediu slab populat, utilizând un UAS din clasa CE C6.

(5)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei trebuie modificat pentru a include aceste scenarii standard.

(6)

În cazul în care probabilitatea de a întâlni aeronave cu pilot la bord nu este mică, statele membre pot stabili zone geografice în respectivele spații pentru a împiedica operatorii UAS să efectueze operațiuni pe baza scenariilor standard.

(7)

Este necesară introducerea unei cerințe referitoare la un punctaj minim total care să ateste faptul că piloții la distanță au promovat examinarea teoretică.

(8)

Pentru a îmbunătăți vizibilitatea aeronavelor fără pilot la bord pilotate pe timp de noapte și îndeosebi pentru a permite unei persoane aflate la sol să distingă clar aeronavele fără pilot la bord de aeronavele cu pilot la bord, pe aeronavele fără pilot la bord trebuie să fie activat un girofar verde.

(9)

Trebuie să se aplice norme bine definite în ceea ce privește pregătirea pentru dobândirea abilităților practice, precum și evaluarea piloților la distanță care operează pe baza unui scenariu standard. Respectiva pregătire și evaluare trebuie furnizate de o entitate recunoscută de autoritatea competentă sau de un operator UAS în conformitate cu cerințele stabilite în prezentul regulament.

(10)

În cazul operațiunilor transfrontaliere sau al operațiunilor în afara statului membru de înregistrare derulate de un deținător de certificat de operator UAS ușor (LUC), statul membru de operare trebuie să primească informații cu privire la locul sau locurile de desfășurare a operațiunii avute în vedere.

(11)

AESA a pregătit un proiect de norme de punere în aplicare, pe care le-a prezentat împreună cu Avizul nr. 05/2019 (3) în temeiul articolului 75 alineatul (2) literele (b) și (c) și al articolului 76 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1139.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 127 din Regulamentul (UE) 2018/1139,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări aduse Regulamentului (UE) 2019/947

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2 se adaugă următoarele puncte 24-34:

„24.

«observator al unei aeronave fără pilot la bord» înseamnă o persoană, aflată lângă pilotul la distanță, care, prin observarea vizuală nemijlocită a aeronavelor fără pilot la bord, ajută pilotul la distanță să mențină aeronava fără pilot la bord în VLOS și să efectueze zborul în condiții de siguranță;

25.

«observator al spațiului aerian» înseamnă o persoană care ajută pilotul la distanță, prin scanarea vizuală nemijlocită a spațiului aerian în care operează aeronava fără pilot la bord pentru a identifica orice potențial pericol în aer;

26.

«stație de comandă» (Command Unit – «CU») înseamnă echipamentul sau sistemul de echipamente pentru comanda la distanță a aeronavelor fără pilot la bord, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 32 din Regulamentul (UE) 2018/1139, care permite controlul sau monitorizarea aeronavelor fără pilot la bord în timpul oricărei faze a zborului, cu excepția infrastructurilor de sprijin pentru serviciul de legătură de comandă și control (C2);

27.

«serviciu de legătură C2» înseamnă un serviciu de comunicații furnizat de o parte terță, care asigură comanda și controlul între aeronava fără pilot la bord și CU;

28.

«geografie a zborului» înseamnă volumul (volumele) de spațiu aerian definit(e) sub raportul spațiului și al timpului, în care operatorul UAS intenționează să efectueze operațiunea în conformitate cu procedurile normale descrise la punctul 6 litera (c) din apendicele 5 la anexă;

29.

«suprafață a geografiei zborului» înseamnă proiecția geografiei zborului pe suprafața pământului;

30.

«volum de contingență» înseamnă volumul de spațiu aerian din afara geografiei zborului în care se aplică procedurile de urgență descrise la punctul 6 litera (d) din apendicele 5 la anexă;

31.

«suprafață de contingență» înseamnă proiecția volumului de contingență pe suprafața pământului;

32.

«volum operațional» este combinația dintre geografia zborului și volumul de contingență;

33.

«zonă-tampon pentru riscuri la sol» este o zonă deasupra suprafeței pământului, care înconjoară volumul operațional și care este specificată pentru a reduce la minimum riscurile la adresa părților terțe aflate la pe suprafață în cazul în care aeronava fără pilot la bord părăsește volumul operațional;

34.

«noapte» înseamnă perioada dintre sfârșitul crepusculului civil și începutul răsăritului civil, astfel cum este definită în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei (*1).

(*1)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 și a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 și (UE) nr. 255/2010 (JO L 281, 13.10.2012, p. 1).”"

2.

Articolul 5 alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   În cazul în care operatorul UAS depune o declarație la autoritatea competentă din statul membru de înregistrare în conformitate cu punctul UAS.SPEC.020 prevăzut în partea B din anexă pentru o operațiune care urmează un scenariu standard prevăzut în apendicele 1 la anexa respectivă, nu este necesar ca operatorul UAS în cauză să obțină o autorizație de operare în conformitate cu alineatele (1)-(4) și se aplică procedura prevăzută la articolul 12 alineatul (5). Operatorul UAS trebuie să utilizeze declarația menționată în apendicele 2 la anexa respectivă.”

3.

La articolul 13 se adaugă un nou alineat (4):

„(4)   În cazul în care un operator UAS care deține un LUC cu privilegii în conformitate cu punctul UAS.LU.060 din anexă intenționează să desfășoare o operațiune în categoria «specifice», care va avea loc parțial sau în întregime în spațiul aerian al unui alt stat membru decât statul membru de înregistrare, operatorul UAS prezintă autorității competente a statului membru în care se intenționează efectuarea operațiunii următoarele informații:

(a)

o copie a condițiilor de aprobare primite în conformitate cu punctul UAS.LUC.050 din anexă; și

(b)

locul sau locurile de desfășurare a operațiunii avute în vedere în conformitate cu alineatul (1) litera (b).”

4.

La articolul 14, se adaugă următorul alineat (9):

„(9)   În plus față de datele definite la alineatul (2), statele membre pot colecta de la operatorii UAS informații suplimentare referitoare la identitate.”

5.

La articolul 15 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

să interzică o parte sau totalitatea operațiunilor UAS, să impună condiții speciale în cazul unora sau al tuturor operațiunilor UAS sau să impună autorizarea prealabilă a zborului pentru o parte sau pentru totalitatea operațiunilor UAS;”.

6.

Articolul 22 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 22

Fără a aduce atingere articolului 20, utilizarea în categoria «deschise» a unor UAS care nu respectă cerințele din părțile 1-5 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei (*2) este permisă pe o perioadă de tranziție de doi ani care începe la un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, sub rezerva următoarelor condiții:

(a)

aeronavele fără pilot la bord cu o masă la decolare mai mică de 500 g sunt operate în conformitate cu cerințele operaționale stabilite în partea A punctul UAS.OPEN.020 subpunctul 1 din anexă de către un pilot la distanță cu un nivel de competență definit de statul membru în cauză;

(b)

aeronavele fără pilot la bord cu o masă la decolare mai mică de 2 kg sunt operate prin menținerea unei distanțe orizontale de cel puțin 50 de metri față de oameni, iar piloții la distanță au un nivel de competență cel puțin echivalent cu cel prevăzut în partea A punctul UAS.OPEN.030 subpunctul 2 din anexă;

(c)

aeronavele fără pilot la bord cu o masă la decolare mai mică de 25 kg sunt operate în conformitate cu cerințele operaționale stabilite la punctul UAS.OPEN.040 subpunctele 1 și 2, iar piloții la distanță au un nivel de competență cel puțin echivalent cu cel prevăzut în partea A punctul UAS.OPEN.020 subpunctul 4 litera (b) din anexă.

(*2)  Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe (JO L 152, 11.6.2019, p. 1).”"

7.

Articolul 23 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 23

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2020.

(2)   Articolul 5 alineatul (5) și punctul UAS.SPE.SPE.050 subpunctul 1 litera (l) se aplică de la 2 decembrie 2021.

(3)   Punctul UAS.OPEN.060 subpunctul 2 litera (g) se aplică de la 1 iulie 2022.

(4)   Fără a aduce atingere articolului 21 alineatul (1), până la 2 decembrie 2021, statele membre pot accepta declarațiile întocmite de operatorii UAS în conformitate cu articolul 5 alineatul (5), pe baza unor scenarii standard naționale sau a unor scenarii echivalente, dacă respectivele scenarii naționale îndeplinesc cerințele de la punctul UAS.SPE.020 din anexă.

Declarațiile respective își pierd valabilitatea începând cu 2 decembrie 2023.

(5)   Articolul 15 alineatul (3) se aplică de la 1 iulie 2021.”

8.

Anexa se înlocuiește cu textul anexei la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 mai 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212, 22.8.2018, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord (JO L 152, 11.6.2019, p. 45).

(3)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


ANEXĂ

OPERAȚIUNI UAS DIN CATEGORIILE „DESCHISE” ȘI „SPECIFICE”

PARTEA A

OPERAȚIUNI UAS DIN CATEGORIA „DESCHISE”

UAS.OPEN.010 Dispoziții generale

1.

Categoria operațiunilor „deschise” ale UAS este împărțită în trei subcategorii A1, A2 și A3, pe baza unor limitări operaționale, a unor cerințe aplicabile pilotului la distanță și a cerințelor tehnice aplicabile UAS.

2.

În cazul în care operațiunea UAS presupune zborul aeronavei fără pilot la bord cu pornire de la o ridicătură naturală a terenului sau pe deasupra unui teren cu ridicături naturale, aeronava fără pilot la bord trebuie menținută la o distanță de până la 120 de metri față de cel mai apropiat punct de pe suprafața pământului. Măsurarea distanțelor trebuie adaptată în funcție de caracteristicile geografice ale reliefului, cum ar fi câmpiile, dealurile, munții.

3.

Atunci când o aeronavă fără pilot la bord este operată în limita unei distanțe orizontale de 50 de metri față de un obstacol artificial cu o înălțime mai mare de 105 metri, la cererea entității care răspunde de respectivul obstacol, înălțimea maximă a operațiunii UAS poate fi mărită cu până la 15 metri peste înălțimea obstacolului.

4.

Prin derogare de la subpunctul 2, planoarele fără pilot la bord cu o MTOM, inclusiv sarcina utilă, mai mică de 10 kg pot fi operate la o distanță de peste 120 de metri față de cel mai apropiat punct al suprafeței pământului, cu condiția ca planorul fără pilot la bord să nu fie pilotat niciodată la mai mult de 120 de metri înălțime față de pilotul la distanță.

UAS.OPEN.020 Operațiuni UAS din subcategoria A1

Operațiunile UAS din subcategoria A1 trebuie să întrunească toate condițiile enumerate în continuare:

1.

în cazul aeronavelor fără pilot la bord menționate la subpunctul 5 litera (d), trebuie să se desfășoare astfel încât pilotul la distanță să nu opereze aeronava fără pilot la bord deasupra mulțimilor și să anticipeze că nu o va pilota deasupra niciunei persoane neimplicate în operațiune. În cazul zborului neprevăzut deasupra unor persoane neimplicate, pilotul la distanță trebuie să reducă cât mai mult posibil timpul în care aeronava fără pilot la bord zboară deasupra respectivelor persoane;

2.

în cazul unei aeronave fără pilot la bord menționate la subpunctul 5 literele (a), (b) și (c), trebuie să se desfășoare astfel încât pilotul la distanță al aeronavei fără pilot la bord să poată pilota UAS deasupra persoanelor neimplicate, dar să nu îl piloteze niciodată deasupra mulțimilor;

3.

prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) litera (d), atunci când este activat modul „urmărire”, trebuie să se desfășoare până la maximum 50 de metri distanță față de pilotul la distanță;

4.

să fie executate de un pilot la distanță care:

(a)

este familiarizat cu instrucțiunile producătorului furnizate de producătorul UAS;

(b)

în cazul unei aeronave fără pilot la bord din clasa C1, astfel cum este definită în partea 2 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2019/945, a urmat un curs de pregătire online în urma căruia a promovat un examen teoretic online organizat de autoritatea competentă sau de o entitate desemnată de autoritatea competentă a unui stat membru obținând cel puțin 75 % din punctajul total. Examenul cuprinde 40 de întrebări cu variante multiple de răspuns repartizate în mod corespunzător pe următoarele subiecte:

(i)

siguranță aeriană;

(ii)

restricții de spațiu aerian;

(iii)

reglementare aeronautică;

(iv)

limitele performanțelor umane;

(v)

proceduri operaționale;

(vi)

cunoașterea generală a UAS;

(vii)

protecția datelor și a vieții private;

(viii)

asigurări;

(ix)

securitate;

5.

să fie efectuate cu o aeronavă fără pilot la bord care:

(a)

are o MTOM, inclusiv sarcina utilă, mai mică de 250 g și o viteză maximă de operare mai mică de 19 m/s, în cazul unui UAS de construcție privată; sau

(b)

îndeplinește cerințele definite la articolul 20 litera (a);

(c)

este marcată ca aparținând clasei C0 și îndeplinește cerințele clasei respective, astfel cum sunt definite în partea 1 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2019/945; sau

(d)

este marcată ca aparținând clasei C1, îndeplinește cerințele clasei respective, astfel cum sunt definite în partea 2 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2019/945, și este operată cu sistemul de identificare directă la distanță și cu funcția de geovigilență activate și actualizate.

UAS.OPEN.030 Operațiuni UAS din subcategoria A2

Operațiunile UAS din subcategoria A2 trebuie să întrunească toate condițiile enumerate în continuare:

1.

să se desfășoare astfel încât aeronava fără pilot la bord să nu zboare deasupra persoanelor neimplicate, iar operațiunile UAS să aibă loc la o distanță orizontală de siguranță de cel puțin 30 de metri față de acestea; pilotul la distanță poate reduce distanța orizontală de siguranță până la un minim de cinci metri față de o persoană neimplicată atunci când operează o aeronavă fără pilot la bord cu modul viteză redusă activat și după ce evaluează situația în ceea ce privește:

(a)

condițiile meteorologice;

(b)

performanțele aeronavei fără pilot la bord;

(c)

segregarea zonei survolate;

2.

să fie executate de un pilot la distanță care este familiarizat cu instrucțiunile producătorului furnizate de producătorul UAS și care deține un certificat de competență de pilot la distanță eliberat de autoritatea competentă sau de o entitate desemnată de autoritatea competentă a unui stat membru. Respectivul certificat se obține după întrunirea tuturor condițiilor enumerate mai jos, în ordinea indicată:

(a)

absolvirea unui curs de pregătire online și promovarea unui examen teoretic online în conformitate cu punctul UAS.OPEN.020 subpunctul 4 litera (b);

(b)

finalizarea unei pregătiri practice autodidactice în condițiile de operare pentru subcategoria A3 prevăzute la punctul UAS.OPEN.040 subpunctele 1 și 2;

(c)

declararea finalizării unei pregătiri practice autodidactice definite la litera (b) și promovarea unui examen teoretic suplimentar organizat de autoritatea competentă sau la o entitate desemnată de autoritatea competentă a unui stat membru obținând cel puțin 75 % din punctajul total. Examenul trebuie să cuprindă cel puțin 30 de întrebări cu variante multiple de răspuns menite să evalueze cunoștințele pilotului la distanță cu privire la măsurile tehnice și operaționale de diminuare a riscurilor la sol, repartizate în mod corespunzător pe următoarele subiecte:

(i)

meteorologie;

(ii)

performanța de zbor a UAS;

(iii)

măsuri tehnice și operaționale de diminuare a riscurilor la sol;

3.

să fie executate cu o aeronavă fără pilot la bord care este marcată ca aparținând clasei C2, îndeplinește cerințele clasei respective, astfel cum sunt definite în partea 3 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2019/945, și este operată cu sistemul de identificare directă la distanță și cu funcția de geovigilență activate și actualizate.

UAS.OPEN.040 Operațiuni UAS din subcategoria A3

Operațiunile UAS din subcategoria A3 trebuie să întrunească toate condițiile enumerate în continuare:

1.

să se desfășoare într-o zonă în care pilotul la distanță anticipează că nu va fi pusă în pericol nicio persoană neimplicată pe raza pe care este pilotată aeronava fără pilot la bord și pe întreaga durată a operațiunii UAS;

2.

să se desfășoare la o distanță orizontală de siguranță de cel puțin 150 de metri față de zonele rezidențiale, comerciale, industriale sau de agrement;

3.

să fie efectuate de un pilot la distanță care este familiarizat cu instrucțiunile producătorului furnizate de producătorul UAS și care a urmat un curs de pregătire online și a promovat un examen teoretic online astfel cum se definește la punctul UAS.OPEN.020 subpunctul 4 litera (b);

4.

să fie efectuate cu o aeronavă fără pilot la bord care:

(a)

are o MTOM, inclusiv sarcina utilă, mai mică de 25 kg în cazul unui UAS de construcție privată; sau

(b)

îndeplinește cerințele definite la articolul 20 litera (b);

(c)

este marcată ca aparținând clasei C2, îndeplinește cerințele clasei respective, astfel cum sunt definite în partea 3 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2019/945, și este operată cu sistemul de identificare directă la distanță și cu funcția de geovigilență activate și actualizate; sau

(d)

este marcată ca aparținând clasei C3, îndeplinește cerințele clasei respective, astfel cum sunt definite în partea 4 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2019/945, și este operată cu sistemul de identificare directă la distanță și cu funcția de geovigilență activate și actualizate; sau

(e)

este marcată ca aparținând clasei C4 și îndeplinește cerințele clasei respective, astfel cum sunt definite în partea 5 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2019/945.

UAS.OPEN.050 Responsabilitățile operatorului UAS

Operatorul UAS trebuie să întrunească toate condițiile enumerate în continuare:

1.

să elaboreze proceduri operaționale adaptate la tipul de operațiune și la riscul implicat;

2.

să se asigure că toate operațiunile utilizează spectrul radio în mod eficace și sprijină utilizarea eficientă a acestuia pentru a se evita interferențele dăunătoare;

3.

să desemneze un pilot la distanță pentru fiecare zbor;

4.

să se asigure că piloții la distanță și toți ceilalți membri ai personalului care îndeplinesc o sarcină de facilitare a operațiunilor sunt familiarizați cu instrucțiunile producătorului furnizate de producătorul UAS și că:

(a)

dețin competența corespunzătoare în subcategoria operațiunilor UAS avute în vedere în conformitate cu punctul UAS.OPEN.020, UAI.OPEN.030 sau UAS.OPEN.040 pentru a-și îndeplini sarcinile sau, în cazul altor membri ai personalului decât piloții la distanță, că au urmat un curs de pregătire la locul de muncă elaborat de operator;

(b)

sunt pe deplin familiarizați cu procedurile operatorului UAS;

(c)

primesc informațiile relevante pentru operațiunea UAS avută în vedere referitoare la zonele geografice publicate de statul membru de operare în conformitate cu articolul 15;

5.

să actualizeze informațiile din sistemul de geovigilență, atunci când este cazul, în funcție de locul de operare avut în vedere;

6.

în cazul unei operațiuni cu o aeronavă fără pilot la bord aparținând uneia dintre clasele definite în părțile 1-5 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2019/945, să se asigure:

(a)

că UAS este însoțită de declarația de conformitate UE corespunzătoare, inclusiv de trimiterea la clasa corespunzătoare; și

(b)

că pe aeronava fără pilot la bord este aplicată eticheta de identificare a clasei;

7.

să se asigure că, în cazul unei operațiuni UAS din subcategoria A2 sau A3, toate persoanele implicate prezente în zona operațiunii respective au fost informate cu privire la riscuri și și-au exprimat în mod explicit acordul de a participa.

UAS.OPEN.060 Responsabilitățile pilotului la distanță

1.

Înainte de a începe o operațiune UAS, pilotul la distanță trebuie:

(a)

să dețină competența corespunzătoare în subcategoria operațiunilor UAS avute în vedere în conformitate cu punctul UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 sau UAS.OPEN.040 pentru a-și îndeplini sarcina care îi revine și să aibă asupra sa o dovadă a competenței în timp ce operează UAS, cu excepția cazului în care operează o aeronavă fără pilot la bord menționată la punctul UAS.OPEN.020 subpunctul 5 litera (a), (b) sau (c);

(b)

să obțină informații actualizate relevante pentru operațiunea UAS avută în vedere referitoare la zona geografică publicate de statul membru de operare în conformitate cu articolul 15;

(c)

să observe mediul de operare, să verifice prezența obstacolelor și, cu excepția cazului în care efectuează operațiuni în subcategoria A1 cu o aeronavă fără pilot la bord menționată la punctul UAS.OPEN.020 subpunctul 5 litera (a), (b) sau (c), să verifice prezența oricărei persoane neimplicate;

(d)

să se asigure că UAS se află într-o stare care permite efectuarea în condiții de siguranță a zborului avut în vedere și, dacă este cazul, să verifice dacă identificarea directă la distanță este activată și actualizată;

(e)

dacă UAS are o sarcină utilă suplimentară, să verifice dacă masa acesteia nu depășește nici MTOM definită de producător, nici limita MTOM prevăzută pentru clasa în care se încadrează.

2.

În timpul zborului, la distanță, pilotul la distanță trebuie:

(a)

să nu îndeplinească sarcini sub influența substanțelor psihoactive sau a alcoolului sau atunci când nu este apt să își îndeplinească sarcinile din cauza unor vătămări corporale, a oboselii, a unor medicamente, a unei boli sau din alte cauze;

(b)

să mențină aeronava fără pilot la bord în VLOS și să scruteze în permanență spațiul aerian din jurul aeronavei fără pilot la bord pentru a evita orice risc de coliziune cu o aeronavă cu pilot la bord. Pilotul la distanță trebuie să întrerupă zborul în cazul în care operațiunea prezintă un risc pentru alte aeronave, pentru oameni, pentru animale, pentru mediu sau pentru bunuri;

(c)

să respecte limitările operaționale din zonele geografice definite în conformitate cu articolul 15;

(d)

să aibă capacitatea de a menține controlul aeronavei fără pilot la bord, cu excepția cazului în care pierde legătura cu aceasta sau atunci când operează o aeronavă fără pilot la bord în zbor liber;

(e)

să opereze UAS în conformitate cu instrucțiunile producătorului furnizate de producător, inclusiv cu orice limitări aplicabile;

(f)

să respecte procedurile operatorului, dacă există;

(g)

să se asigure că, atunci când operează pe timp de noapte, este activat un girofar verde pe aeronava fără pilot la bord.

3.

În timpul zborului este interzis ca piloții la distanță și operatorii UAS să opereze zborul aproape de zonele în care se derulează o intervenție de urgență sau în interiorul unor astfel de zone, cu excepția cazului în care au primit o permisiune în acest sens de la serviciile de intervenție de urgență responsabile.

4.

În sensul subpunctului 2 litera (b), piloții la distanță pot fi asistați de un observator de aeronave fără pilot la bord. În acest caz, între pilotul la distanță și observatorul de aeronave fără pilot la bord trebuie să se stabilească o comunicare clară și eficientă.

UAS.OPEN.070 Durata și valabilitatea competenței teoretice demonstrate online a pilotului la distanță și a certificatelor de competență de pilot la distanță

1.

Competența teoretică demonstrată online de pilotul la distanță, prevăzută la punctul UAS.OPEN.020 subpunctul 4 litera (b) și la punctul UAS.OPEN.040 subpunctul 3, și certificatul de competență de pilot la distanță, prevăzut la punctul UAS.OPEN.030 subpunctul 2, sunt valabile timp de cinci ani.

2.

Reînnoirea, în timpul perioadei de valabilitate, a valabilității competenței teoretice demonstrate online de pilotul la distanță și a certificatului de competență de pilot la distanță este condiționată de:

(a)

demonstrarea competențelor în conformitate cu punctul UAS.OPEN.020 subpunctul 4 litera (b) sau, respectiv, cu punctul UAS.OPEN.030 subpunctul 2; sau

(b)

finalizarea unui curs de pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor, care acoperă disciplinele teoretice definite la punctul UAS.OPEN.020 subpunctul 4 litera (b) sau la punctul UAS.OPEN.030 subpunctul 2, oferit de autoritatea competentă sau de o entitate desemnată de autoritatea competentă.

3.

În vederea reînnoirii la expirare a valabilității competenței teoretice demonstrate online de pilotul la distanță sau a certificatului de competență de pilot la distanță, pilotul la distanță trebuie să îndeplinească dispozițiile de la subpunctul 2 litera (a).

PARTEA B

OPERAȚIUNI UAS DIN CATEGORIA „SPECIFICE”

UAS.SPEC.010 Dispoziții generale

Operatorul UAS furnizează autorității competente o evaluare a riscurilor operaționale pentru operațiunea avută în vedere în conformitate cu articolul 11 sau depune o declarație în cazul în care se aplică punctul UAS.SPEC.020, cu excepția cazului în care operatorul deține un certificat de operator UAS ușor (LUC) cu privilegiile corespunzătoare, în conformitate cu partea C din prezenta anexă. Operatorul UAS evaluează periodic caracterul adecvat al măsurilor de diminuare luate și le actualizează dacă este necesar.

UAS.SPEC.020 Declarație operațională

1.

În conformitate cu articolul 5, operatorul UAS poate prezenta autorității competente a statului membru de înregistrare o declarație operațională de conformare alături de un scenariu standard, astfel cum este definit în apendicele 1 la prezenta anexă, ca alternativă la punctele UAS.SPEC.30 și UAS.SPEC.40 în ceea ce privește operațiunile:

(a)

cu aeronave fără pilot la bord având:

(i)

dimensiunea maximă caracteristică de până la 3 metri în VLOS, efectuate deasupra unei suprafețe controlate la sol, fiind excluse operațiunile efectuate deasupra mulțimilor;

(ii)

dimensiunea maximă caracteristică de până la 1 metru în VLOS, fiind excluse operațiunile efectuate deasupra mulțimilor;

(iii)

dimensiunea maximă caracteristică de până la 1 metru în BVLOS, efectuate deasupra zonelor slab populate;

(iv)

dimensiunea maximă caracteristică de până la 3 metri în BVLOS, efectuate deasupra unei suprafețe controlate la sol;

(b)

efectuate sub înălțimea de 120 de metri față de cel mai apropiat punct al suprafeței pământului și:

(i)

într-un spațiu aerian necontrolat (clasa F sau G), cu excepția cazului în care statele membre prevăd alte limitări, prin zone geografice UAS în zone în care probabilitatea de a întâlni aeronave cu pilot la bord nu este mică; sau

(ii)

într-un spațiu aerian controlat, în conformitate cu procedurile publicate pentru zona de operare, astfel încât să se asigure o probabilitate mică de a întâlni aeronave cu pilot la bord.

2.

Declarația operatorilor UAS trebuie să conțină:

(a)

informații administrative despre operatorul UAS;

(b)

o declarație din care să reiasă că operațiunea respectă cerința operațională prevăzută la subpunctul 1 și un scenariu standard, astfel cum este definit în apendicele 1 la anexă;

(c)

angajamentul operatorului UAS de a respecta măsurile relevante de diminuare a riscurilor necesare pentru siguranța operațiunii, inclusiv instrucțiunile aferente în ceea ce privește operarea, proiectarea aeronavelor fără pilot la bord și competența personalului implicat;

(d)

confirmarea, de către operatorul UAS, a faptului că va exista o asigurare adecvată pentru fiecare zbor efectuat pe baza declarației, dacă legislația Uniunii sau legislația națională impune o astfel de asigurare.

3.

La primirea declarației, autoritatea competentă verifică dacă declarația cuprinde toate elementele enumerate la subpunctul 2 și transmite operatorului UAS o confirmare de primire a unei declarații complete fără întârzieri nejustificate.

4.

După recepția confirmării de primire a unei declarații complete, operatorul UAS are dreptul de a începe operațiunea.

5.

Operatorii UAS notifică fără întârziere autorității competente orice modificare a informațiilor cuprinse în declarația operațională pe care au depus-o.

6.

Operatorii UAS care dețin un LUC cu privilegiile corespunzătoare, în conformitate cu prezenta anexă partea C, nu au obligația de a depune declarația.

UAS.SPEC.030 Cerere de autorizație de operare

1.

Înainte de a începe o operațiune UAS în categoria „specifice”, operatorul UAS trebuie să obțină o autorizație de operare de la autoritatea națională competentă a statului membru de înregistrare, cu excepția cazului în care:

(a)

se aplică punctul UAS.SPEC.020; sau

(b)

operatorul UAS deține un LUC cu privilegiile corespunzătoare, în conformitate cu prezenta anexă partea C.

2.

Operatorul UAS depune o cerere de autorizație de operare actualizată în cazul în care s-au adus modificări semnificative operațiunii sau măsurilor de diminuare a riscurilor enumerate în autorizația de operare.

3.

Cererea de autorizație de operare se bazează pe evaluarea riscurilor menționată la articolul 11 și include, în plus, următoarele informații:

(a)

numărul de înregistrare al operatorului UAS;

(b)

numele managerului responsabil sau numele operatorului UAS în cazul unei persoane fizice;

(c)

evaluarea riscurilor operaționale;

(d)

o listă a măsurilor de diminuare a riscurilor propuse de operatorul UAS care să ofere autorității competente suficiente informații pentru a putea evalua dacă mijloacele de diminuare a riscurilor sunt adecvate pentru a combate riscurile respective;

(e)

un manual de operațiuni atunci când este necesar având în vedere riscul și complexitatea operațiunii;

(f)

o confirmare potrivit căreia va exista o asigurare adecvată la demararea operațiunilor UAS, dacă legislația Uniunii sau legislația națională impune acest lucru.

UAS.SPEC.040 Eliberarea unei autorizații de operare

1.

La primirea unei cereri în conformitate cu punctul UAS.SPEC.030, autoritatea competentă eliberează, fără întârzieri nejustificate, o autorizație de operare în conformitate cu articolul 12 atunci când ajunge la concluzia că operațiunea îndeplinește următoarele condiții:

(a)

sunt furnizate toate informațiile în conformitate cu punctul UAS.SPEC.030 subpunctul 3;

(b)

există o procedură de coordonare cu furnizorul de servicii relevant pentru spațiul aerian în cauză dacă întreaga operațiune sau o parte a acesteia urmează să se desfășoare într-un spațiu aerian controlat.

2.

Autoritatea competentă precizează în autorizația de operare sfera exactă de cuprindere a autorizației în conformitate cu articolul 12.

UAS.SPEC.050 Responsabilitățile operatorului UAS

1.

Operatorul UAS trebuie să întrunească toate condițiile enumerate în continuare:

(a)

să stabilească proceduri și limitări adaptate tipului de operațiune avută în vedere și riscurilor implicate, inclusiv:

(i)

proceduri operaționale care să asigure siguranța operațiunilor;

(ii)

proceduri care să asigure că, în cadrul operațiunii avute în vedere, se respectă cerințele de securitate aplicabile zonei de operare;

(iii)

măsuri de protecție față de intervențiile ilicite și accesul neautorizat;

(iv)

proceduri care să asigure că toate operațiunile respectă Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În special, operatorul UAS trebuie să efectueze o evaluare a impactului asupra protecției datelor la cererea autorității naționale pentru protecția datelor în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) 2016/679;

(v)

îndrumări pentru piloții săi la distanță referitoare la planificarea operațiunilor UAS astfel încât să se reducă la minimum neplăcerile cauzate oamenilor și animalelor, inclusiv zgomotul și inconvenientele legate de emisii;

(b)

să desemneze un pilot la distanță pentru fiecare zbor sau, în cazul unor operațiuni autonome, să se asigure că, în toate fazele zborului, responsabilitățile și sarcinile, îndeosebi cele definite la punctul UAS.SPEC.060 subpunctele 2 și 3, sunt alocate în mod corespunzător în conformitate cu procedurile stabilite în temeiul literei (a);

(c)

să se asigure că toate operațiunile utilizează spectrul radio în mod eficace și sprijină utilizarea eficientă a acestuia pentru a se evita interferențele dăunătoare;

(d)

să se asigure că, înainte de efectuarea operațiunilor, piloții la distanță întrunesc toate condițiile enumerate în continuare:

(i)

dețin competența de a-și îndeplini sarcinile în conformitate cu pregătirea aplicabilă indicată în autorizația de operare sau, în cazul în care se aplică punctul UAS.SPEC.020, în condițiile și limitările definite în scenariul standard corespunzător din apendicele 1 sau astfel cum este definită în LUC;

(ii)

urmează o pregătire pentru piloții la distanță care se bazează pe dobândirea de competențe și care include competențele prevăzute la articolul 8 alineatul (2):

(iii)

urmează o pregătire pentru piloții la distanță, astfel cum este definită în autorizația de operare, pentru operațiunile care necesită o astfel de autorizație, pregătire ce este oferită în cooperare cu o entitate desemnată de autoritatea competentă;

(iv)

urmează o pregătire pentru piloții la distanță pentru operațiunile bazate pe o declarație care trebuie desfășurate în conformitate cu măsurile de diminuare a riscurilor definite în scenariul standard;

(v)

au fost informați cu privire la manualul de operațiuni al operatorului UAS, dacă se prevede în evaluarea riscurilor, și cu privire la procedurile stabilite în conformitate cu litera (a);

(vi)

obțin informații actualizate relevante pentru operațiunea avută în vedere referitoare la zonele geografice definite în conformitate cu articolul 15;

(e)

să se asigure că, în afară de pilotul la distanță însuși, ceilalți membri ai personalului responsabili cu îndeplinirea sarcinilor indispensabile operării UAS întrunesc toate condițiile enumerate în continuare:

(i)

au urmat cursul de pregătire la locul de muncă elaborat de operator;

(ii)

au fost informați cu privire la manualul de operațiuni al operatorului UAS, dacă se prevede în evaluarea riscurilor, și cu privire la procedurile stabilite în conformitate cu litera (a);

(iii)

au obținut informații actualizate relevante pentru operațiunea avută în vedere referitoare la zonele geografice definite în conformitate cu articolul 15;

(f)

să efectueze fiecare operațiune cu respectarea limitărilor, a condițiilor și a măsurilor de diminuare a riscurilor definite în declarație sau precizate în autorizația de operare;

(g)

păstrează și ține la zi un registru cu:

(i)

toate calificările relevante și cursurile de pregătire urmate de pilotul la distanță și de ceilalți membri ai personalului responsabili cu îndeplinirea sarcinilor indispensabile operării UAS, precum și de personalul de întreținere, cel puțin trei ani după ce persoanele respective și-au încetat raporturile de muncă sau și-au schimbat poziția în cadrul organizației;

(ii)

activitățile de întreținere a UAS desfășurate, timp de cel puțin trei ani;

(iii)

informațiile referitoare la operațiunile UAS, inclusiv orice evenimente tehnice sau operaționale neobișnuite și alte date prevăzute în declarație sau în autorizația operațională, timp de cel puțin trei ani;

(h)

să utilizeze UAS proiectate cel puțin astfel încât, dacă se defectează, să nu poată zbura în afara volumului de spațiu aerian în care are loc operațiunea sau să nu poată provoca un deces. În plus, interfețele om-mașină trebuie să fie de așa natură încât să reducă la minimum riscul de eroare de pilotaj și să nu provoace o oboseală excesivă;

(i)

să mențină UAS într-o stare corespunzătoare pentru operarea în condiții de siguranță prin:

(i)

cel puțin, definirea unor instrucțiuni de întreținere și angajarea unui personal de întreținere pregătit și calificat în mod corespunzător; și

(ii)

respectarea punctului UAS.SPEC.100, dacă i se solicită;

(iii)

utilizarea unei aeronave fără pilot la bord proiectate să reducă la minimum zgomotul și alte emisii, ținând seama de tipul operațiunilor avute în vedere și de zonele geografice în care zgomotul și alte emisii produse de aeronave reprezintă motive de îngrijorare;

(j)

să întocmească și să păstreze o listă actualizată a piloților la distanță desemnați pentru fiecare zbor;

(k)

să întocmească și să păstreze o listă actualizată a personalului de întreținere angajat de operator pentru a efectua activități de întreținere; și

(l)

să se asigure că pe fiecare aeronavă fără pilot la bord în parte sunt instalate:

(i)

cel puțin un girofar verde pentru ca aeronava fără pilot la bord să fie vizibilă pe timp de noapte; și

(ii)

un sistem de identificare la distanță care este activat și actualizat.

UAS.SPEC.060 Responsabilitățile pilotului la distanță

1.

Pilotul la distanță trebuie:

(a)

să nu îndeplinească sarcini sub influența substanțelor psihoactive sau a alcoolului sau atunci când nu este apt să își îndeplinească sarcinile din cauza unor vătămări corporale, a oboselii, a unor medicamente, a unei boli sau din alte cauze;

(b)

să dețină competența de pilot la distanță corespunzătoare, astfel cum este definită în autorizația de operare, în scenariul standard definit în apendicele 1 sau astfel cum este definită în LUC și să aibă asupra sa o dovadă a competenței în timp ce operează UAS;

(c)

să fie familiarizat cu instrucțiunile producătorului furnizate de producătorul UAS.

2.

Înainte de a începe o operațiune UAS, pilotul la distanță trebuie să întrunească toate condițiile enumerate în continuare:

(a)

obțin informații actualizate relevante pentru operațiunea avută în vedere referitoare la zonele geografice definite în conformitate cu articolul 15;

(b)

se asigură că mediul de operare este compatibil cu limitările și cu condițiile autorizate sau declarate;

(c)

se asigură că UAS se află într-o stare de siguranță care permite efectuarea în condiții de siguranță a zborului avut în vedere și, dacă este cazul, verifică dacă identificarea directă la distanță este activată și actualizată;

(d)

se asigură că informațiile despre operațiune au fost puse la dispoziția unității de servicii de trafic aerian (ATS) relevante, a altor utilizatori ai spațiului aerian și a părților interesate relevante, în conformitate cu cerințele din autorizația de operare sau cu condițiile publicate de statul membru pentru zona geografică de operare în conformitate cu articolul 15.

3.

În timpul zborului, la distanță, pilotul la distanță trebuie:

(a)

să respecte limitările și condițiile autorizate sau declarate;

(b)

să evite orice risc de coliziune cu o aeronavă cu pilot la bord și să întrerupă un zbor în cazul în care continuarea lui poate prezenta un risc la adresa altor aeronave, a oamenilor, a animalelor, a mediului sau a bunurilor;

(c)

să respecte limitările operaționale din zonele geografice definite în conformitate cu articolul 15;

(d)

să respecte procedurile operatorului;

(e)

să nu opereze zborul aproape de zonele în care se derulează o intervenție de urgență sau în interiorul unor astfel de zone, cu excepția cazului în care a primit o permisiune în acest sens de la serviciile de intervenție de urgență responsabile.

UAS.SPEC.070 Transferabilitatea unei autorizații de operare

Autorizația de operare nu este transferabilă.

UAS.SPEC.080 Durata și valabilitatea unei autorizații de operare

1.

Autoritatea competentă precizează durata autorizației de operare în autorizația propriu-zisă.

2.

În pofida dispozițiilor de la subpunctul 1, autorizația de operare rămâne valabilă atât timp cât operatorul UAS continuă să respecte cerințele relevante din prezentul regulament și condițiile definite în autorizația de operare.

3.

În cazul revocării sau al renunțării la autorizația de operare, operatorul UAS trebuie să returneze fără întârziere autorității competente un mesaj de confirmare a recepției în format digital.

UAS.SPEC.085 Durata și valabilitatea unei declarații operațională

Valabilitatea declarației operaționale este limitată la doi ani. Declarația nu mai este considerată completă în sensul punctului UAS.SPEC.020 subpunctul 4 dacă:

1.

în timpul supravegherii operatorului UAS, autoritatea competentă a constatat că operațiunea UAS nu se desfășoară în conformitate cu declarația operațională;

2.

condițiile operațiunii UAS s-au modificat în așa măsură încât declarația operațională nu mai respectă cerințele aplicabile din prezentul regulament;

3.

autorității competente nu i se acordă accesul în conformitate cu punctul UAS.SPEC.090.

UAS.SPEC.090 Accesul

În scopul de a demonstra conformarea cu prezentul regulament, un operator UAS trebuie să acorde oricărei persoane autorizate în mod corespunzător de autoritatea competentă accesul la orice structură, UAS, document, evidențe, date, proceduri sau la orice alt material relevant pentru activitatea sa care face obiectul autorizației de operare sau al declarației operaționale, indiferent dacă activitatea sa este sau nu încredințată prin contract sau subcontract unei alte organizații.

UAS.SPEC.100 Utilizarea echipamentelor certificate și a aeronavelor fără pilot la bord certificate

1.

Dacă în operațiunea UAS se utilizează o aeronavă fără pilot la bord pentru care s-a eliberat un certificat de navigabilitate sau un certificat de navigabilitate restrictiv sau dacă se utilizează echipamente certificate, operatorul UAS trebuie să înregistreze operațiunea sau timpul de serviciu în conformitate fie cu instrucțiunile și cu procedurile aplicabile echipamentelor certificate, fie cu aprobarea sau autorizația organizației.

2.

Operatorul UAS trebuie să respecte instrucțiunile menționate în certificatul aeronavei fără pilot la bord sau în certificatul echipamentelor și trebuie, de asemenea, să respecte orice directivă de navigabilitate sau directivă operațională emisă de agenție.

PARTEA C

CERTIFICATUL DE OPERATOR UAS UȘOR (LUC)

UAS.LUC.010 Cerințe generale aplicabile LUC

1.

O persoană juridică este eligibilă să depună o cerere de obținere a unui LUC în temeiul prezentei părți.

2.

Cererea de obținere a unui LUC sau de modificare a unui LUC existent se depune la autoritatea competentă și trebuie să cuprindă toate informațiile enumerate în continuare:

(a)

o descriere a sistemului de management al operatorului UAS, inclusiv a structurii sale organizaționale și a sistemului său de management al siguranței;

(b)

numele personalului responsabil din cadrul operatorului UAS, inclusiv al persoanei responsabile cu autorizarea operațiunilor cu UAS;

(c)

o declarație din care să reiasă că întreaga documentație prezentată autorității competente a fost verificată de solicitant, iar acesta a constatat că este în conformitate cu cerințele aplicabile.

3.

Dacă sunt îndeplinite cerințele prezentei părți, unui titular de LUC i se pot acorda privilegii, în conformitate cu punctul UAS.LUC.060.

UAS.LUC.020 Responsabilitățile titularului LUC

Titularul de LUC trebuie:

1.

să respecte cerințele de la punctele UAS.SPEC.050 și UAS.SPEC.060;

2.

să nu depășească sfera și privilegiile definite în condițiile de aprobare;

3.

să instituie și să mențină un sistem de exercitare a controlului operațional asupra oricărei operațiuni efectuate în condițiile asociate LUC pe care îl deține;

4.

să efectueze o evaluare a riscurilor operaționale pentru operațiunea avută în vedere în conformitate cu articolul 11, cu excepția cazului în care desfășoară o operațiune pentru care este suficientă o declarație operațională în conformitate cu punctul UAS.SPEC.020;

5.

să țină evidența următoarelor elemente într-un mod care să asigure protecția împotriva deteriorării, a alterării și a furtului pe o perioadă de cel puțin trei ani în cazul operațiunilor efectuate pe baza privilegiilor specificate la punctul UAS.LUC.060:

(a)

evaluarea riscurilor operaționale, atunci când este necesară în conformitate cu subpunctul 4, și documentele justificative aferente acesteia;

(b)

măsurile luate pentru diminuarea riscurilor; și

(c)

calificările și experiența personalului implicat în operarea UAS, monitorizarea conformării și managementul siguranței;

6.

să păstreze documentele referitoare la personal menționate la subpunctul 5 litera (c), atât timp cât persoana lucrează pentru organizație și timp de trei ani după ce persoana a părăsit organizația.

UAS.LUC.030 Sistemul de management al siguranței

1.

Un operator UAS care solicită un LUC trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină un sistem de management al siguranței corespunzător dimensiunii organizației, naturii și complexității activităților sale, luând în considerare pericolele și riscurile asociate inerente acestor activități.

2.

Operatorul UAS trebuie să întrunească toate condițiile enumerate în continuare:

(a)

să desemneze un manager responsabil învestit cu autoritatea necesară pentru a se asigura că, în cadrul organizației, toate activitățile sunt derulate în conformitate cu standardele aplicabile și că organizația se conformează permanent la cerințele sistemului de management și la procedurile identificate în manualul LUC menționat la punctul UAS.LUC.040;

(b)

să definească responsabilități și răspunderi clare la nivelul întregii organizații;

(c)

să stabilească și să mențină o politică de siguranță și obiective de siguranță conexe corespunzătoare;

(d)

să numească membri-cheie ai personalului cu atribuții în materie de siguranță care să aplice politica de siguranță;

(e)

să instituie și să mențină un proces de management al riscurilor la adresa siguranței, inclusiv identificarea pericolelor la adresa siguranței asociate activităților operatorului UAS, precum și evaluarea acestora și managementul riscurilor asociate, inclusiv luarea de măsuri pentru a diminua aceste riscuri și pentru a verifica eficacitatea măsurilor;

(f)

să promoveze siguranța în cadrul organizației prin:

(i)

pregătire și educație;

(ii)

comunicare;

(g)

să documenteze toate procesele-cheie ale sistemului de management al siguranței menite să facă personalul conștient de responsabilitățile sale și de procedura de modificare a acestei documentații; procesele-cheie includ:

(i)

raportarea în materie de siguranță și investigațiile interne;

(ii)

controlul operațional;

(iii)

comunicarea pe tema siguranței;

(iv)

pregătirea și promovarea siguranței;

(v)

monitorizarea conformării;

(vi)

managementul riscurilor la adresa siguranței;

(vii)

managementul schimbărilor;

(viii)

interacțiunea dintre organizații;

(ix)

utilizarea subcontractanților și a partenerilor;

(h)

să includă o funcție independentă de monitorizare a conformării și a îndeplinirii corespunzătoare a cerințelor relevante din prezentul regulament, inclusiv un sistem care să furnizeze managerului responsabil feedback cu privire la constatări, pentru a se asigura aplicarea efectivă a măsurilor corective, după caz;

(i)

să includă o funcție care să asigure că, în cadrul sistemului de management al siguranței al operatorului, sunt evaluate și diminuate riscurile la adresa siguranței inerente unui serviciu sau produs furnizat prin intermediul unor subcontractanți.

3.

În cazul în care organizația deține alte certificate de organizație care intră sub incidența Regulamentului (UE) 2018/1139, sistemul de management al siguranței al operatorului UAS poate fi integrat în sistemul de management al siguranței impus de oricare dintre respectivele certificate suplimentare.

UAS.LUC.040 Manualul LUC

1.

Un titular de LUC trebuie să furnizeze autorității competente un manual LUC care să descrie în mod direct sau prin referință încrucișată organizația sa, procedurile relevante și activitățile desfășurate.

2.

Manualul trebuie să cuprindă o declarație semnată de managerul responsabil care confirmă că organizația va lucra permanent în conformitate cu prezentul regulament și cu manualul LUC aprobat. În cazul în care managerul responsabil nu este și directorul general al organizației, directorul general al organizației trebuie să contrasemneze declarația.

3.

În cazul în care o activitate este desfășurată de organizații partenere sau de subcontractanți, operatorul UAS trebuie să includă în manualul LUC proceduri referitoare la modul în care titularul LUC gestionează relația cu organizațiile partenere sau cu subcontractanții în cauză.

4.

Manualul LUC trebuie modificat ori de câte ori este necesar pentru a cuprinde o descriere actualizată a organizației titularului LUC, iar autorității competente i se pun la dispoziție copii ale modificărilor respective.

5.

Operatorul UAS trebuie să distribuie părțile relevante ale manualului LUC tuturor membrilor personalului său conform funcțiilor și sarcinilor care le revin.

UAS.LUC.050 Condițiile de aprobare a titularului LUC

1.

Autoritatea competentă eliberează un LUC după ce s-a asigurat că operatorul UAS respectă punctele UAS.LUC.020, UAS.LUC.030 și UAS.LUC.040.

2.

LUC trebuie să cuprindă:

(a)

identificarea operatorului UAS;

(b)

privilegiile operatorului UAS;

(c)

tipul (tipurile) de operațiuni autorizat(e);

(d)

suprafața, zona sau clasa de spațiu aerian autorizată pentru operațiuni, dacă este cazul;

(e)

orice limitări sau condiții speciale, dacă este cazul.

UAS.LUC.060 Privilegiile titularului LUC

Atunci când consideră că documentația prezentată este corespunzătoare, autoritatea competentă:

1.

precizează în LUC condițiile privilegiului acordat operatorului UAS; și

2.

în limitele condițiilor de aprobare, poate acorda unui titular de LUC privilegiul de a-și autoriza propriile operațiuni fără:

(a)

a depune o declarație operațională;

(b)

a solicita o autorizație de operare.

UAS.LUC.070 Modificări aduse sistemului de management al LUC

După eliberarea unui LUC, următoarele modificări necesită aprobarea prealabilă a autorității competente:

1.

orice modificare a condițiilor de aprobare a operatorului UAS;

2.

orice modificare semnificativă a elementelor sistemului de management al siguranței al titularului LUC prevăzut la punctul UAS.LUC.030.

UAS.LUC.075 Transferabilitatea unui LUC

Cu excepția modificării titlului de proprietate asupra organizației, aprobată de autoritatea competentă în conformitate cu punctul UAS.LUC.070, un LUC nu este transferabil.

UAS.LUC.080 Durata și valabilitatea unui LUC

1.

Un LUC se eliberează pe durată nelimitată. Acesta rămâne valabil cu condiția ca:

(a)

titularul LUC să se conformeze permanent la cerințele relevante ale prezentului regulament și ale statului membru care a eliberat certificatul; și

(b)

LUC să nu facă obiectul unei renunțări sau al unei revocări.

2.

În cazul revocării sau al renunțării la LUC, titularul LUC trebuie să returneze fără întârziere autorității competente un mesaj de confirmare a recepției în format digital.

UAS.LUC.090 Accesul

În scopul de a demonstra conformarea cu prezentul regulament, un titular de LUC trebuie să acorde oricărei persoane autorizate în mod corespunzător de autoritatea competentă accesul la orice structură, UAS, document, evidențe, date, proceduri sau la orice alt material relevant pentru activitatea sa care face obiectul certificării, al autorizației de operare sau al declarației operaționale, indiferent dacă activitatea sa este sau nu încredințată prin contract sau subcontract unei alte organizații.

Apendicele 1

pentru scenarii standard în sprijinul unei declarații

CAPITOLUL I

STS-01 – VLOS deasupra unei suprafețe controlate la sol într-un mediu populat

UAS.STS-01.010 Dispoziții generale

1.

În timpul zborului, aeronava fără pilot la bord trebuie menținută la o distanță de până la 120 m față de cel mai apropiat punct de pe suprafața pământului. Măsurarea distanțelor trebuie adaptată în funcție de caracteristicile geografice ale reliefului, cum ar fi câmpiile, dealurile, munții.

2.

Atunci când o aeronavă fără pilot la bord este operată în limita unei distanțe orizontale de 50 m față de un obstacol artificial cu o înălțime mai mare de 105 m, la cererea entității care răspunde de respectivul obstacol, înălțimea maximă a operațiunii UAS poate fi mărită cu până la 15 m peste înălțimea obstacolului.

3.

Înălțimea maximă a volumului operațional trebuie să nu depășească 30 m peste înălțimea maximă permisă la subpunctele 1 și 2.

4.

În timpul zborului, aeronavele fără pilot la bord nu pot transporta mărfuri periculoase.

UAS.STS-01.020 Operațiuni UAS desfășurate conform STS-01

1.

Operațiunile UAS desfășurate conform STS-01 trebuie să întrunească toate condițiile enumerate în continuare:

(a)

să fie efectuate cu aeronavele fără pilot la bord menținute în permanență în VLOS;

(b)

să fie efectuate în conformitate cu manualul de operațiuni menționat la punctul UAS.STS-01.030 subpunctul 1;

(c)

să fie efectuate deasupra unei suprafețe controlate la sol care cuprinde:

(i)

În cazul operării unei aeronave fără pilot la bord necaptive:

(A)

suprafața geografiei zborului;

(B)

suprafața de contingență, având limita sau limitele exterioare cu cel puțin 10 m peste limita sau limitele suprafeței geografiei zborului; și

(C)

zona-tampon pentru riscuri la sol, care se întinde pe o distanță în afara limitei sau limitelor exterioare ale suprafeței de contingență, care respectă cel puțin următorii parametri:

 

Distanța minimă pe care trebuie să se întindă zona-tampon pentru riscuri la sol în cazul aeronavelor fără pilot la bord necaptive

Înălțimea maximă deasupra solului

cu o MTOM de până la 10 kg

cu o MTOM de peste 10 kg

30 m

10 m

20 m

60 m

15 m

30 m

90 m

20 m

45 m

120 m

25 m

60 m

(ii)

în cazul operării unor aeronave fără pilot la bord captive, o rază egală cu lungimea cablului plus 5 m și cu centrul în punctul în care este fixat cablul deasupra suprafeței pământului;

(d)

să fie efectuate la o viteză față de sol mai mică de 5 m/s în cazul aeronavelor fără pilot la bord necaptive;

(e)

să fie efectuate de un pilot la distanță care:

(i)

deține un certificat de cunoștințe teoretice pentru piloții la distanță în conformitate cu apendicele A la prezentul capitol pentru operațiunile desfășurate conform scenariilor standard, eliberat de autoritatea competentă sau de o entitate desemnată de autoritatea competentă a unui stat membru;

(ii)

deține un atestat de absolvire a pregătirii practice pentru STS-01, în conformitate cu apendicele A la prezentul capitol, eliberat:

(A)

de o entitate care a declarat respectarea cerințelor din apendicele 3 și care este recunoscută de autoritatea competentă a unui stat membru; sau

(B)

de un operator UAS care a declarat autorității competente din statul membru de înregistrare că respectă STS-01 și care a declarat respectarea cerințelor din apendicele 3; și

(f)

să fie efectuate cu o aeronavă fără pilot la bord care este marcată ca aparținând clasei C5, care îndeplinește cerințele clasei respective definite în partea 16 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2019/945 și care este operată cu sistemul de identificare directă la distanță activat și actualizat.

2.

Pilotul la distanță trebuie să obțină certificatul de cunoștințe teoretice pentru operațiuni desfășurate conform scenariilor standard după ce:

(a)

a urmat un curs de pregătire online și a promovat examenul teoretic online în conformitate cu punctul UAS.OPEN.020 subpunctul 4 litera (b); și

(b)

a promovat un examen teoretic suplimentar organizat de autoritatea competentă sau de o entitate desemnată de autoritatea competentă a unui stat membru în conformitate cu apendicele A la prezentul capitol.

3.

Certificatul respectiv este valabil pe o perioadă de cinci ani. Reînnoirea valabilității acestuia, în cursul perioadei sale de valabilitate, este condiționată de oricare dintre următoarele:

(a)

demonstrarea competențelor în conformitate cu subpunctul 2;

(b)

finalizarea unui curs de pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor, care acoperă disciplinele teoretice definite la subpunctul 2, oferit de autoritatea competentă sau de o entitate desemnată de autoritatea competentă.

4.

Pentru reînnoirea valabilității certificatului la expirarea sa, pilotul la distanță trebuie să îndeplinească dispozițiile de la subpunctul 2.

UAS.STS-01.030 Responsabilitățile operatorului UAS

În plus față de responsabilitățile definite la punctul UAS.SPE.050, operatorul UAS trebuie:

1.

să elaboreze un manual de operațiuni care să includă elementele definite în apendicele 5;

2.

să definească volumul operațional și zona-tampon pentru riscuri la sol pentru operațiunile avute în vedere, inclusiv suprafața controlată la sol care cuprinde proiecțiile pe suprafața pământului atât ale volumului respectiv, cât și ale zonei-tampon;

3.

să asigure caracterul adecvat al procedurilor de contingență și de urgență prin oricare dintre următoarele mijloace:

(a)

zboruri de încercare dedicate;

(b)

simulări, cu condiția ca reprezentativitatea mijloacelor de simulare să fie adecvată scopului prevăzut;

4.

să elaboreze un plan eficient de răspuns în situații de urgență (ERP) corespunzător operațiunilor desfășurate, care să includă cel puțin:

(a)

planul de limitare a eventualelor efecte de agravare a situației de urgență;

(b)

condițiile în care sunt alertate autoritățile și organizațiile relevante;

(c)

criteriile de identificare a unei situații de urgență;

(d)

delimitarea clară a sarcinilor pilotului (piloților) la distanță și ale oricărui alt membru al personalului responsabil cu îndeplinirea sarcinilor indispensabile operării UAS;

5.

să se asigure că nivelul de performanță al oricărui serviciu furnizat din exterior necesar pentru siguranța zborului este adecvat operațiunii avute în vedere;

6.

să definească repartizarea rolurilor și a responsabilităților între operator și furnizorul (furnizorii) extern(i) de servicii, dacă este cazul;

7.

să încarce informații actualizate în funcția de geovigilență, în cazul în care UAS are această funcție instalată, atunci când zona geografică UAS prevede astfel pentru locul de operare avut în vedere;

8.

să se asigure că, înainte de începerea operațiunii, suprafața controlată la sol este stabilită, este în vigoare și respectă distanța minimă definită la punctul UAS.STS‐01.020.1.(c)(i)C și că, atunci când este necesar, s-a realizat coordonarea cu autoritățile competente;

9.

să se asigure că, înainte de începerea operațiunii, toate persoanele prezente pe suprafața controlată la sol:

(a)

au fost informate cu privire la riscurile operațiunii;

(b)

au beneficiat de un instructaj sau de o pregătire, după caz, cu privire la măsurile de precauție și măsurile de siguranță instituite de operatorul UAS pentru a le proteja; și

(c)

și-au exprimat în mod explicit acordul de a participa la operațiune;

10.

să se asigure că:

(a)

UAS este însoțită de declarația (declarațiile) corespunzătoare de conformitate UE, cu includerea trimiterii la clasa C5 sau a trimiterii la clasa C3 și la setul de accesorii; și

(b)

eticheta de identificare a clasei C5 este aplicată pe aeronava fără pilot la bord sau pe setul de accesorii.

UAS.STS-01.040 Responsabilitățile pilotului la distanță

În plus față de responsabilitățile definite la punctul UAS.SPEC.060, pilotul la distanță:

1.

înainte de a începe o operațiune UAS, trebuie să verifice dacă mijlocul de încheiere a zborului cu care este dotată aeronava fără pilot la bord funcționează și dacă identificarea directă la distanță este activată și actualizată;

2.

în timpul zborului:

(a)

trebuie să mențină aeronava fără pilot la bord în VLOS și să scaneze în permanență spațiul aerian din jurul aeronavei fără pilot la bord pentru a evita orice risc de coliziune cu o aeronavă cu pilot la bord. Pilotul la distanță trebuie să întrerupă zborul în cazul în care operațiunea prezintă un risc pentru alte aeronave, pentru oameni, pentru animale, pentru mediu sau pentru bunuri;

(b)

în scopul aplicării literei (a), poate fi asistat de un observator de aeronave fără pilot la bord. În acest caz, între pilotul la distanță și observatorul de aeronave fără pilot la bord trebuie să se stabilească o comunicare clară și eficientă;

(c)

trebuie să aibă capacitatea de a menține controlul aeronavei fără pilot la bord, cu excepția cazului în care pierde legătura de comandă și control (C2);

(d)

trebuie să opereze câte o singură aeronavă fără pilot la bord;

(e)

trebuie să nu opereze aeronava fără pilot la bord dintr-un vehicul în mișcare;

(f)

trebuie să nu transfere comanda aeronavei fără pilot la bord unei alte stații de comandă;

(g)

trebuie să execute procedurile de contingență definite de operatorul UAS pentru situații anormale, inclusiv atunci când pilotul la distanță are indicii că aeronava fără pilot la bord poate depăși limitele geografiei zborului; și

(h)

trebuie să execute procedurile de urgență definite de operatorul UAS pentru situații de urgență, inclusiv să activeze mijlocul de încheiere a zborului atunci când pilotul la distanță are indicii că aeronava fără pilot la bord poate depăși limitele volumului operațional.

APENDICELE A: EXAMENUL TEORETIC ȘI EXAMENUL PRACTIC DE ÎNDEMÂNARE SUSȚINUTE DE PILOȚII LA DISTANȚĂ PENTRU STS-01

1.   Examenul teoretic

(a)

Examenul menționat la punctul UAS.STS-01.020 subpunctul 2 litera (b) cuprinde cel puțin 40 de întrebări cu variante multiple de răspuns menite să evalueze cunoștințele pilotului la distanță cu privire la măsurile tehnice și operaționale de diminuare a riscurilor, repartizate în mod corespunzător pe următoarele subiecte:

(i)

reglementări aeronautice;

(ii)

limitele performanțelor umane;

(iii)

proceduri operaționale;

(iv)

măsuri tehnice și operaționale de diminuare a riscurilor la sol;

(v)

cunoașterea generală a UAS;

(vi)

meteorologie;

(vii)

performanța de zbor a UAS; și

(viii)

măsuri tehnice și operaționale de diminuare a riscurilor în aer.

(b)

Dacă elevul pilot la distanță deține deja un certificat de competență de pilot la distanță, astfel cum se menționează la punctul UAS.OPEN.030 subpunctul 2, examenul trebuie să cuprindă cel puțin 30 de întrebări cu variante multiple de răspuns repartizate în mod corespunzător între subiectele indicate la subpunctul 1 litera (a) subpunctele (i)-(v).

(c)

Pentru a promova examenul teoretic, pilotul la distanță trebuie să obțină cel puțin 75 % din punctajul total.

2.   Pregătirea pentru dobândirea abilităților practice și evaluarea acestora

Pregătirea pentru dobândirea abilităților practice pentru operațiuni desfășurate conform oricărui scenariu standard, precum și evaluarea acestor abilități practice trebuie să abordeze cel puțin subiectele și domeniile identificate în tabelul 1:

Tabelul 1

Subiecte și domenii de abordat pentru pregătirea pentru dobândirea abilităților practice și pentru evaluarea acestora

Subiect

Domenii de abordat

(a)

Acțiuni înainte de zbor

(i)

Planificarea operațiunii, considerentele legate de spațiul aerian și evaluarea riscurilor la fața locului. Trebuie incluse următoarele puncte:

(A)

identificarea obiectivelor operațiunii avute în vedere;

(B)

verificarea faptului că volumul operațional definit și zonele-tampon relevante (de exemplu, zona-tampon pentru riscuri la sol) sunt adecvate pentru operațiunea avută în vedere;

(C)

detectarea obstacolelor prezente în volumul operațional care ar putea împiedica operațiunea avută în vedere;

(D)

identificarea măsurii în care viteza și/sau direcția vântului pot fi afectate de topografie sau de obstacolele prezente în volumul operațional;

(E)

selectarea datelor relevante privind informațiile referitoare la spațiul aerian (inclusiv zonele geografice UAS) care pot avea impact asupra operațiunii avute în vedere;

(F)

asigurarea că UAS este adecvată pentru operațiunea avută în vedere;

(G)

asigurarea că sarcina utilă selectată este compatibilă cu UAS utilizată pentru operațiune;

(H)

punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se conforma limitărilor și condițiilor aplicabile volumului operațional și zonei-tampon pentru riscuri la sol aferente operațiunii avute în vedere, în conformitate cu procedurile din manualul de operațiuni pentru scenariul relevant;

(I)

aplicarea procedurilor necesare pentru a opera într-un spațiu aerian controlat, inclusiv a unui protocol pentru comunicarea cu ATC și obținerea autorizărilor și a instrucțiunilor, dacă este necesar;

(J)

confirmarea faptului că toate documentele necesare pentru operațiunea avută în vedere sunt disponibile la fața locului; și

(K)

instruirea tuturor participanților cu privire la operațiunea prevăzută.

(ii)

Inspecția și setarea UAS înainte de zbor (inclusiv moduri de zbor și pericole legate de sursa de alimentare). Trebuie incluse următoarele puncte:

(A)

evaluarea stării generale a UAS;

(B)

asigurarea că toate componentele detașabile ale UAS sunt bine securizate;

(C)

asigurarea că toate configurațiile software ale UAS sunt compatibile;

(D)

calibrarea instrumentelor UAS;

(E)

identificarea oricărui defect care ar putea pune în pericol operațiunea avută în vedere;

(F)

asigurarea că nivelul de energie al bateriei este suficient pentru operațiunea avută în vedere;

(G)

asigurarea că sistemul de încheiere a zborului cu care este dotat UAS și sistemul de activare a acestuia sunt operaționale;

(H)

verificarea funcționării corecte a legăturii de comandă și control;

(I)

activarea funcției de geovigilență și încărcarea informațiilor în această funcție (dacă este disponibilă funcția de geovigilență); și

(J)

setarea sistemelor de limitare a înălțimii și a vitezei (dacă sunt disponibile).

(iii)

Cunoașterea acțiunilor de bază care trebuie întreprinse în cazul unei situații de urgență, inclusiv în cazul unor probleme cu UAS, sau în cazul apariției unui pericol de coliziune în aer în timpul zborului.

(b)

Proceduri în timpul zborului

(i)

Păstrarea susținută a stării de vigilență și menținerea în permanență a aeronavei fără pilot la bord în raza vizuală (VLOS) ceea ce include: capacitatea de a aprecia situația la locul de operare în raport cu volumul operațional și cu alți utilizatori ai spațiului aerian, cu obstacolele, cu terenul și cu persoanele neimplicate în niciun moment.

(ii)

Executarea unor manevre de zbor precise și controlate la diferite înălțimi și distanțe reprezentative pentru STS corespunzător (inclusiv zborul în modul manual/neasistat de GNSS sau într-un mod echivalent, dacă este instalat). Trebuie executate cel puțin următoarele manevre:

(A)

zbor la punct fix în poziție (numai pentru giravioane);

(B)

tranziție de la zborul la punct fix la zborul înainte (numai pentru giravioane);

(C)

urcare și coborâre din zbor orizontal;

(D)

viraje în zbor orizontal;

(E)

controlul vitezei în zbor orizontal;

(F)

acțiuni în urma defectării unui motor/a unui sistem de propulsie; și

(G)

acțiuni (manevre) de evitare pentru evitarea coliziunilor

(iii)

Monitorizarea în timp real a stării UAS și a limitărilor de anduranță.

Zborul în condiții anormale:

A.

gestionarea unei pene de curent totale sau parțiale a sistemului de propulsie al aeronavei fără pilot la bord, asigurând totodată siguranța terților de la sol;

B.

gestionarea traiectoriei aeronavei fără pilot la bord în situații anormale;

C.

gestionarea unei situații în care echipamentul de poziționare al aeronavei fără pilot la bord se defectează;

D.

gestionarea unei situații în care o persoană neimplicată pătrunde neautorizat în volumul operațional sau pe suprafața controlată la sol și luarea măsurilor corespunzătoare pentru menținerea siguranței;

E.

reacția la situațiile în care este probabil ca aeronava fără pilot la bord să depășească limita geografiei zborului (proceduri de contingență) și volumul operațional (proceduri de urgență), definite la pregătirea zborului, precum și luarea măsurilor corective adecvate;

F.

gestionarea situației în care o aeronavă se apropie de volumul operațional; și

G.

demonstrarea metodei de revenire în urma unei pierderi intenționate (simulate) a legăturii de comandă și control.

(c)

Acțiuni după zbor

(i)

Oprirea și securizarea UAS.

(ii)

Inspecția după zbor și înregistrarea oricăror date relevante referitoare la starea generală a UAS (sistemele, componentele și sursele sale de alimentare) și la oboseala echipajului.

(iii)

Efectuarea unei raportări (debriefing) cu privire la operațiune.

(iv)

Identificarea situațiilor în care a fost necesar un raport de eveniment și întocmirea raportului de eveniment necesar.

CAPITOLUL II

STS-02 — BVLOS cu observatori ai spațiului aerian deasupra unei suprafețe controlate la sol într-un mediu slab populat

UAS.STS-02.010 Dispoziții generale

1.

În timpul zborului, aeronava fără pilot la bord trebuie menținută la o distanță de până la 120 m față de cel mai apropiat punct de pe suprafața pământului. Măsurarea distanțelor se adaptează în funcție de caracteristicile geografice ale reliefului, cum ar fi câmpiile, dealurile, munții.

2.

Atunci când o aeronavă fără pilot la bord este operată în limita unei distanțe orizontale de 50 m față de un obstacol artificial cu o înălțime mai mare de 105 m, la cererea entității care răspunde de respectivul obstacol, înălțimea maximă a operațiunii UAS poate fi mărită cu până la 15 m peste înălțimea obstacolului.

3.

Înălțimea maximă a volumului operațional trebuie să nu depășească 30 m peste înălțimea maximă permisă la subpunctele 1 și 2.

4.

În timpul zborului, aeronavele fără pilot la bord nu pot transporta mărfuri periculoase.

UAS.STS-02.020 Operațiuni UAS desfășurate conform STS-02

Operațiunile UAS desfășurate conform STS-02 trebuie efectuate:

1.

în conformitate cu manualul de operațiuni menționat la punctul UAS.STS-02.030 subpunctul 1;

2.

deasupra unei suprafețe controlate la sol localizate într-un mediu slab populat, inclusiv:

(a)

suprafața geografiei zborului;

(b)

suprafața de contingență, având limita sau limitele exterioare cu cel puțin 10 m peste limita sau limitele suprafeței geografiei zborului;

(c)

o zonă-tampon pentru riscuri la sol care se întinde pe o distanță cel puțin egală cu distanța care urmează cel mai probabil să fie parcursă de UA după activarea mijlocului de încheiere a zborului specificată de producătorul UAS în instrucțiunile producătorului, ținând seama de condițiile operaționale care se încadrează în limitările specificate de producătorul UAS;

3.

într-o zonă în care vizibilitatea minimă în zbor este de peste 5 km;

4.

cu păstrarea contactului vizual între pilotul la distanță și aeronava fără pilot la bord în timpul lansării aeronavei fără pilot la bord și al revenirii sale, cu excepția cazului în care aceasta din urmă este rezultatul încheierii de urgență a zborului;

5.

dacă la operațiune nu participă niciun un observator al spațiului aerian, cu aeronava fără pilot la bord zburând la o distanță de cel mult 1 km față de pilotul la distanță, aeronava fără pilot la bord urmând o traiectorie preprogramată atunci când nu este în VLOS a pilotului la distanță;

6.

dacă la operațiune participă unul sau mai mulți observatori ai spațiului aerian, respectivul sau respectivii observatori trebuie să respecte toate condițiile de mai jos:

(a)

observatorul sau observatorii spațiului aerian trebuie să fie poziționați astfel încât să poată acoperi în mod adecvat volumul operațional și spațiul aerian învecinat menținându-se vizibilitatea minimă în zbor indicată la subpunctul 3;

(b)

aeronava fără pilot la bord trebuie să fie operată la o distanță de cel mult 2 km față de pilotul la distanță;

(c)

aeronava fără pilot la bord trebuie să fie operată la o distanță de cel mult 1 km față de observatorul spațiului aerian poziționat cel mai aproape de aeronava fără pilot la bord;

(d)

distanța dintre orice observator al spațiului aerian și pilotul la distanță trebuie să nu depășească 1 km;

(e)

trebuie să fie disponibile mijloace de comunicare solide și eficiente pentru comunicarea dintre pilotul la distanță și observatorul sau observatorii spațiului aerian;

7.

de către un pilot la distanță care deține:

(a)

un certificat de cunoștințe teoretice pentru piloții la distanță pentru operațiunile desfășurate conform scenariilor standard, eliberat de autoritatea competentă sau de o entitate desemnată de autoritatea competentă a unui stat membru;

(b)

un atestat de absolvire a pregătirii practice pentru STS-02, în conformitate cu apendicele A la prezentul capitol, eliberat:

(A)

de o entitate care a declarat respectarea cerințelor din apendicele 3 și care este recunoscută de autoritatea competentă a unui stat membru; sau

(B)

de un operator UAS care a declarat autorității competente din statul membru de înregistrare că respectă STS-02 și care a declarat respectarea cerințelor din apendicele 3;

8.

cu o aeronava fără pilot la bord care întrunește toate condițiile de mai jos:

(a)

este marcată ca aparținând clasei C6 și îndeplinește cerințele clasei respective, astfel cum sunt definite în partea 17 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2019/945;

(b)

este operată cu un sistem activ menit să împiedice aeronava fără pilot la bord să depășească geografia zborului;

(c)

este operată cu sistemul de identificare directă la distanță activat și actualizat.

9.

Pilotul la distanță trebuie să obțină certificatul de cunoștințe teoretice pentru operațiuni desfășurate conform scenariilor standard după ce:

(a)

a urmat un curs de pregătire online și a promovat examenul teoretic online în conformitate cu punctul UAS.OPEN.020 subpunctul 4 litera (b); și

(b)

a promovat un examen teoretic suplimentar organizat de autoritatea competentă sau de o entitate desemnată de autoritatea competentă a unui stat membru în conformitate cu apendicele A la prezentul capitol.

10.

Certificatul respectiv este valabil pe o perioadă de cinci ani. Reînnoirea valabilității acestuia, în cursul perioadei sale de valabilitate, este condiționată de oricare dintre următoarele:

(a)

demonstrarea competențelor în conformitate cu subpunctul 9;

(b)

finalizarea unui curs de pregătire de reîmprospătare a cunoștințelor, care acoperă disciplinele teoretice definite la subpunctul 9, oferit de autoritatea competentă sau de o entitate desemnată de autoritatea competentă;

11.

Pentru reînnoirea valabilității certificatului la expirarea sa, pilotul la distanță trebuie să îndeplinească dispozițiile de la subpunctul 9.

UAS.STS-02.030 Responsabilitățile operatorului UAS

În plus față de responsabilitățile definite la punctul UAS.SPE.050, operatorul UAS trebuie:

1.

să elaboreze un manual de operațiuni care să includă elementele definite în apendicele 5;

2.

să definească volumul operațional și zona-tampon pentru riscuri la sol pentru operațiunile avute în vedere, inclusiv suprafața controlată la sol care cuprinde proiecțiile pe suprafața pământului atât ale volumului respectiv, cât și ale zonei-tampon;

3.

să asigure caracterul adecvat al procedurilor de contingență și de urgență prin oricare dintre următoarele mijloace:

(a)

zboruri de încercare dedicate;

(b)

simulări, cu condiția ca reprezentativitatea mijloacelor de simulare să fie adecvată scopului prevăzut;

4.

să elaboreze un plan eficient de răspuns în situații de urgență (ERP) corespunzător operațiunilor desfășurate, care să includă cel puțin:

(a)

planul de limitare a efectelor de agravare a situației de urgență;

(b)

condițiile în care sunt alertate autoritățile și organizațiile relevante;

(c)

criteriile de identificare a unei situații de urgență;

(d)

delimitarea clară a sarcinilor pilotului (piloților) la distanță și ale oricărui alt membru al personalului responsabil cu îndeplinirea sarcinilor indispensabile operării UAS;

5.

să se asigure că nivelul de performanță al oricărui serviciu furnizat din exterior necesar pentru siguranța zborului este adecvat operațiunii avute în vedere;

6.

să definească repartizarea rolurilor și a responsabilităților între operator și furnizorul (furnizorii) extern(i) de servicii, dacă este cazul;

7.

să încarce informații actualizate în funcția de geovigilență, în cazul în care UAS are această funcție instalată, atunci când zona geografică UAS prevede astfel pentru locul de operare avut în vedere;

8.

să se asigure că, înainte de începerea operațiunii, au fost luate toate măsurile de rigoare pentru a se diminua riscul pătrunderii neautorizate a unor persoane neimplicate pe suprafața controlată la sol, cu respectarea distanței minime definite la punctul UAS.STS-02.020 subpunctul 2 și că, atunci când este necesar, s-a realizat coordonarea cu autoritățile competente;

9.

să se asigure că, înainte de începerea operațiunii, toate persoanele prezente pe suprafața controlată la sol:

(a)

au fost informate cu privire la riscurile operațiunii;

(b)

au beneficiat de un instructaj și, dacă este cazul, de o pregătire cu privire la măsurile de precauție și măsurile de siguranță instituite de operatorul UAS pentru a le proteja; și

(c)

și-au exprimat în mod explicit acordul de a participa la operațiune;

10.

înainte de începerea operațiunii, în cazul în care se recurge la observatori ai spațiului aerian:

(a)

să asigure poziționarea corectă și numărul corect de observatori ai spațiului aerian de-a lungul traiectoriei de zbor avute în vedere;

(b)

să verifice:

(i)

că vizibilitatea și distanța prevăzută corespunzătoare observatorului spațiului aerian se încadrează în limitele admisibile definite în manualul de operațiuni;

(ii)

că nu există potențiale obstrucții la sol în raport cu fiecare observator al spațiului aerian;

(iii)

că nu există goluri rămase neacoperite între zonele acoperite de fiecare observator al spațiului aerian;

(iv)

că se stabilește o comunicare eficace cu fiecare observator al spațiului aerian;

(v)

că, în cazul în care observatorii spațiului aerian utilizează mijloace pentru a determina poziția aeronavelor fără pilot la bord, respectivele mijloace funcționează eficient;

(c)

să se asigure că observatorii spațiului aerian au beneficiat de un instructaj în legătură cu traiectoria avută în vedere a aeronavei fără pilot la bord și cu calendarul asociat;

11.

să se asigure că:

(a)

UAS este însoțită de declarația de conformitate UE corespunzătoare, inclusiv de trimiterea la clasa C6;

(b)

pe aeronava fără pilot la bord este aplicată eticheta de identificare a clasei C6.

UAS.STS-02.040 Responsabilitățile pilotului la distanță

În plus față de responsabilitățile definite la punctul UAS.SPEC.060, pilotul la distanță trebuie:

1.

înainte de a începe o operațiune UAS:

(a)

să seteze volumul de zbor programabil al aeronavei fără pilot la bord pentru a o menține în geografia zborului;

(b)

să verifice buna funcționare a mijlocului de încheiere a zborului și a funcționalității volumului operațional programabil cu care este dotată aeronava fără pilot la bord și să verifice dacă identificarea directă la distanță este activată și actualizată;

2.

în timpul zborului:

(a)

cu excepția cazului în care este asistat de observatori ai spațiului aerian, să scaneze în permanență spațiul aerian din jurul aeronavei fără pilot la bord pentru a evita orice risc de coliziune cu o aeronavă cu pilot la bord. Pilotul la distanță trebuie să întrerupă zborul în cazul în care operațiunea prezintă un risc pentru alte aeronave, pentru oameni, pentru animale, pentru mediu sau pentru bunuri;

(b)

să aibă capacitatea de a menține controlul aeronavei fără pilot la bord, cu excepția cazului în care pierde legătura de comandă și control (C2);

(c)

să opereze câte o singură aeronavă fără pilot la bord;

(d)

să nu opereze aeronava fără pilot la bord dintr-un vehicul în mișcare;

(e)

să nu transfere comanda aeronavei fără pilot la bord unei alte stații de comandă;

(f)

să informeze în timp util observatorul/observatorii spațiului aerian, dacă se recurge la astfel de observatori, cu privire la orice abatere de la traiectoria avută în vedere a aeronavei fără pilot la bord, precum și cu privire la calendarul asociat;

(g)

să execute procedurile de contingență definite de operatorul UAS pentru situații anormale, inclusiv atunci când pilotul la distanță are indicii că aeronava fără pilot la bord poate depăși limitele geografiei zborului;

(h)

să execute procedurile de urgență definite de operatorul UAS pentru situații de urgență, inclusiv să activeze mijlocul de încheiere a zborului atunci când pilotul la distanță are indicii că aeronava fără pilot la bord poate depăși limitele volumului operațional.

UAS.STS-02.050 Responsabilitățile observatorului spațiului aerian

Un observator al spațiului aerian trebuie:

1.

să scaneze în permanență spațiul aerian din jurul aeronavei fără pilot la bord pentru a identifica orice risc de coliziune cu o aeronavă cu pilot la bord;

2.

să cunoască în permanență poziția aeronavei fără pilot la bord prin observarea directă a spațiului aerian sau cu ajutorul unor mijloace electronice;

3.

să alerteze pilotul la distanță atunci când detectează un pericol și să ajute la evitarea sau reducerea la minimum a potențialelor efecte negative.

APENDICELE A: CUNOȘTINȚELE TEORETICE ȘI ABILITĂȚILE PRACTICE ALE PILOȚILOR LA DISTANȚĂ PENTRU STS-02

1.   Examenul teoretic

Examenul este definit în conformitate cu punctul 1 din apendicele A la capitolul I.

2.   Pregătirea pentru dobândirea abilităților practice și evaluarea acestora

În plus față de domeniile definite la punctul A.2 din apendicele A la capitolul I, trebuie să fie abordate și următoarele domenii:

Tabelul 1

Subiecte și domenii suplimentare de abordat pentru pregătirea pentru dobândirea abilităților practice pentru STS-02, precum și pentru evaluarea acestora

Subiect

Domenii de abordat

(a)

Operațiuni BVLOS desfășurate conform STS-02

(i)

Acțiuni înainte de zbor – planificarea operațiunii, considerentele legate de spațiul aerian și evaluarea riscurilor la fața locului. Trebuie incluse următoarele puncte:

A.

scanarea spațiului aerian;

B.

operațiunile cu observatori ai spațiului aerian (airspace observer – AO): poziționarea adecvată a AO, precum și un sistem de deconflictualizare care să includă frazeologie, coordonare și mijloace de comunicații;

(ii)

Procedurile în timpul zborului, definite la punctul 2 litera (b) subpunctul (ii) din apendicele A la capitolul I, trebuie executate atât în VLOS, cât și în BVLOS.

Apendicele 2:

Declarația operațională

Image 1

Declarația operațională

Protecția datelor: Datele cu caracter personal incluse în prezenta declarație sunt prelucrate de autoritatea competentă în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Ele vor fi prelucrate în scopul executării, managementului și monitorizării activităților de supraveghere în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați drepturile (de exemplu, de a accesa sau de a rectifica datele inexacte sau incomplete), vă rugăm să vă adresați punctului de contact al autorității competente.

Solicitantul are dreptul de a depune, în orice moment, o plângere în privința prelucrării datelor cu caracter personal la autoritatea națională de supraveghere a protecției datelor.

Numărul de înregistrare al operatorului UAS

 

Numele operatorului UAS

 

Producătorul UAS

 

Modelul UAS

 

Numărul de serie al UAS

 

Declar prin prezenta:

că respect toate dispozițiile aplicabile din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947, precum și STS.x; și

că fiecare zbor efectuat pe baza declarației va fi acoperit de o poliță de asigurare adecvată dacă legislația Uniunii sau legislația națională prevede o astfel de asigurare.

Data

 

Semnătura sau altă modalitate de verificare

 

Apendicele 3:

Cerințe suplimentare aplicabile entităților recunoscute de autoritatea competentă și operatorilor UAS care desfășoară activități de pregătire a piloților la distanță pentru dobândirea abilităților practice necesare pentru operațiunile conform STS, precum și activități de evaluare a acestor abilități

O entitate care intenționează să fie recunoscută de autoritatea competentă pentru a putea desfășura activități de pregătire a piloților la distanță pentru dobândirea abilităților practice pentru un STS, precum și activități de evaluare a acestor abilități trebuie să declare autorității competente conformarea cu următoarele cerințe utilizând formularul de declarație din apendicele 6.

Un operator UAS care intenționează să desfășoare activități de pregătire a piloților la distanță pentru dobândirea abilităților practice pentru un STS, precum și activități de evaluare a acestor abilități trebuie ca, pe lângă depunerea declarației operaționale pentru respectivul STS, să declare autorității competente conformarea cu următoarele cerințe utilizând formularul de declarație din apendicele 4.

Dacă autoritatea competentă sau operatorul UAS intenționează să desfășoare activități de pregătire a piloților la distanță pentru dobândirea abilităților practice pentru un STS, precum și activități de evaluare a acestor abilități într-un alt stat membru decât statul membru de înregistrare, autorității competente a statului membru în care se desfășoară pregătirea trebuie să i se prezinte o copie a formularului de declarație din apendicele 4.

Dacă o entitate recunoscută de autoritatea competentă intenționează să desfășoare activități de pregătire a piloților la distanță pentru dobândirea abilităților practice pentru un STS, precum și activități de evaluare a acestor abilități într-un alt stat membru decât statul membru de recunoaștere, autorității competente din statul membru în care se desfășoară pregătirea trebuie să i se prezinte dovada recunoașterii.

1.   

Entitatea recunoscută de autoritatea competentă sau operatorul UAS trebuie să asigure o separare clară între activitățile de pregătire și orice altă activitate operațională pentru a garanta imparțialitatea evaluării.

2.   

Entitatea recunoscută de autoritatea competentă sau operatorul UAS trebuie să aibă capacitatea de a derula în mod corespunzător activitățile tehnice și administrative legate de întregul proces aferent sarcinii, inclusiv personalul adecvat și utilizarea facilităților și echipamentelor corespunzătoare pentru îndeplinirea sarcinii.

3.   

Entitatea recunoscută de autoritatea competentă sau operatorul UAS trebuie să dispună de un manager responsabil, care să aibă răspunderea de a se asigura că toate sarcinile sunt efectuate cu respectarea informațiilor și a procedurilor identificate la punctul 8.

4.   

Membrii personalului însărcinat cu pregătirea pentru dobândirea abilităților practice și cu evaluarea acestor abilități trebuie:

(a)

să aibă competența de a îndeplini aceste sarcini;

(b)

să fie imparțiali și să nu participe la evaluări în cazul în care consideră că obiectivitatea lor ar putea fi afectată;

(c)

să aibă cunoștințe teoretice solide și o experiență bogată de pregătire pentru dobândirea abilităților practice, precum și să cunoască la un nivel satisfăcător cerințele aplicabile sarcinilor de evaluare a abilităților practice pe care le îndeplinesc și să dispună de o experiență adecvată în privința acestor procese;

(d)

să aibă capacitatea de a administra declarațiile, evidențele și rapoartele care demonstrează că au fost efectuate evaluările relevante ale abilităților practice, precum și capacitatea de a formula concluziile respectivelor evaluări ale abilităților practice; și

(e)

să nu dezvăluie nicio informație furnizată de operator sau de pilotul la distanță niciunei alte persoane decât, la cerere, autorității competente.

5.   

Pregătirea și evaluarea vizează abilitățile practice corespunzătoare STS pentru care este întocmită declarația, incluse în apendicele A la capitolul relevant.

6.   

Locul sau locurile de desfășurare a activităților de pregătire pentru dobândirea abilităților practice și de evaluare a acestor abilități trebuie să se situeze într-un mediu reprezentativ pentru condițiile din STS.

7.   

Evaluarea abilităților practice constă într-o evaluare continuă a elevului pilot la distanță.

8.   

După încheierea evaluării abilităților practice, entitatea recunoscută de autoritatea competentă sau operatorul UAS trebuie să prezinte un raport de evaluare care:

(a)

să includă cel puțin:

(i)

datele de identificare ale elevului pilot la distanță;

(ii)

identitatea persoanei responsabile cu evaluarea abilităților practice;

(iii)

identificarea STS pentru care s-a efectuat evaluarea abilităților practice;

(iv)

punctajul pentru fiecare acțiune efectuată de elevul pilot la distanță;

(v)

o evaluare generală a abilităților practice ale elevului pilot la distanță; și

(vi)

un feedback în urma evaluării abilităților practice care să ofere îndrumări cu privire la ce se poate îmbunătăți, acolo unde este cazul;

(b)

odată finalizat, să fie semnat și datat corespunzător de persoana responsabilă cu evaluarea abilităților practice; și

(c)

să fie înregistrat și, la cerere, să fie pus la dispoziția autorității competente spre inspecție.

9.   

Elevului pilot la distanță i se eliberează un atestat de absolvire a pregătirii practice pentru STS de către entitatea recunoscută de autoritatea competentă sau de către operatorul UAS, în cazul în care raportul de evaluare concluzionează că elevul pilot la distanță a atins un nivel satisfăcător de abilități practice.

10.   

Eliberarea atestatului de absolvire de la punctul 9 se notifică autorității competente din statul membru în care se desfășoară pregătirea pentru dobândirea abilităților practice și evaluarea acestor abilități, inclusiv datele de identificare ale elevului pilot la distanță, STS vizat, data eliberării și datele de identificare ale entității recunoscute de autoritatea competentă a unui stat membru sau ale operatorului UAS care a eliberat atestatul.

11.   

Entitatea recunoscută de autoritatea competentă sau operatorul UAS trebuie să includă în manualul de operațiuni, elaborat în conformitate cu apendicele 5, o secțiune separată care să cuprindă elementele pregătirii, inclusiv următoarele:

(a)

membri personalului numiți să desfășoare activitățile de pregătire pentru dobândirea abilităților practice și de evaluare a acestor abilități, inclusiv:

(i)

descrieri ale competențelor membrilor respectivi ai personalului;

(ii)

sarcinile și responsabilitățile membrilor personalului; și

(iii)

o diagramă a organizației care să indice lanțurile de răspundere asociate;

(b)

procedurile și procesele folosite în pregătirea pentru dobândirea abilităților practice și în evaluarea acestor abilități, inclusiv programa de pregătire care vizează abilitățile practice corespunzătoare STS pentru care este întocmită declarația, definite în apendicele A la capitolul relevant;

(c)

o descriere a UAS și a oricăror alte echipamente, instrumente și medii utilizate pentru pregătirea pentru dobândirea abilităților practice și evaluarea acestor abilități; și

(d)

un model de raport de evaluare.

Apendicele 4:

Declarația operatorilor UAS care au în vedere să furnizeze piloților la distanță pregătire pentru dobândirea abilităților practice pentru STS-x, precum și evaluarea acestor abilități

Image 2

STS-x

Declarația operatorilor UAS care intenționează să ofere piloților la distanță pregătire pentru dobândirea abilităților practice pentru un STS, precum și evaluarea acestor abilități

Protecția datelor: Datele cu caracter personal incluse în prezenta declarație sunt prelucrate de autoritatea competentă în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Ele vor fi prelucrate în scopul executării, managementului și monitorizării activităților de supraveghere în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/947.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați drepturile (de exemplu, de a accesa sau de a rectifica datele inexacte sau incomplete), vă rugăm să vă adresați punctului de contact al autorității competente.

Solicitantul are dreptul de a depune, în orice moment, o plângere în privința prelucrării datelor cu caracter personal la autoritatea națională de supraveghere a protecției datelor.

Numărul de înregistrare al operatorului UAS

 

Numele operatorului UAS

 

Declar prin prezenta:

că am depus declarația operațională pentru STS-x;

că îndeplinesc cerințele definite în apendicele 3 la anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947; și

că, la operarea unui UAS în contextul activităților de pregătire pentru STS-x, respect toate dispozițiile aplicabile din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947, inclusiv cerințele pentru operațiuni desfășurate conform STS.x

Data

 

Semnătura sau altă modalitate de verificare

 

APENDICELE 5:

Manualul de operațiuni pentru scenariul standard

Manualul de operațiuni pentru STS, definit în apendicele 1, trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

1.

o declarație care să ateste că manualul de operațiuni este în conformitate cu cerințele relevante din prezentul regulament și cu declarația și cuprinde instrucțiuni care trebuie respectate de personalul implicat în operațiunile de zbor;

2.

semnătura de aprobare a managerului responsabil sau a operatorului UAS în cazul unei persoane fizice;

3.

o descriere generală a organizației operatorului UAS;

4.

o descriere a principiului de funcționare, care să includă cel puțin:

(a)

natura și descrierea activităților efectuate în cadrul operațiunilor UAS, precum și riscurile asociate identificate;

(b)

mediul operațional și zona geografică ale operațiunilor avute în vedere, inclusiv:

(i)

caracteristicile zonei care urmează să fie survolată sub raportul densității populației, al topografiei, al obstacolelor etc.;

(ii)

caracteristicile spațiului aerian care urmează să fie utilizat;

(iii)

condițiile de mediu, inclusiv cel puțin condițiile meteorologice și mediul electromagnetic;

(iv)

definirea volumului operațional și a zonelor-tampon pentru riscuri cu scopul de a aborda riscurile de la sol și din aer;

(c)

mijloacele tehnice utilizate și principalele lor caracteristici, performanțe și limitări, inclusiv UAS, sistemele externe de sprijin pentru operarea UAS, facilitățile etc.;

(d)

personalul necesar pentru desfășurarea operațiunilor, inclusiv componența echipei, rolurile și responsabilitățile fiecăruia, criteriile de selecție, cerințele referitoare la pregătirea inițială și experiența recentă și/sau pregătirea periodică;

5.

instrucțiunile de întreținere necesare pentru a păstra UAS în stare de siguranță, cuprinzând instrucțiunile și cerințele de întreținere ale producătorului UAS, dacă este cazul;

6.

procedurile operaționale, care trebuie să se bazeze pe instrucțiunile producătorului furnizate de producătorul UAS, și care trebuie:

(a)

să ia în considerare următoarele elemente în vederea reducerii la minimum a erorilor umane:

(i)

repartizarea și atribuirea clară a sarcinilor; și

(ii)

o listă de verificare internă pentru a verifica dacă personalul își îndeplinește în mod adecvat sarcinile atribuite;

(b)

să ia în considerare deteriorarea sistemelor externe de sprijin pentru operarea UAS;

(c)

să conțină proceduri normale, incluzând cel puțin:

(i)

pregătirile și listele de verificare înainte de zbor, cuprinzând:

A.

evaluarea volumului operațional și a zonelor-tampon aferente (zona-tampon pentru riscuri la sol și zona-tampon pentru riscuri în aer, dacă este cazul), inclusiv a terenului și a potențialelor obstacole și obstrucții care pot reduce capacitatea de a menține aeronavele fără pilot la bord în raza vizuală sau de a scana spațiul aerian, a posibilului zbor deasupra unor persoane neimplicate și a posibilului zbor deasupra unor infrastructuri critice;

B.

evaluarea mediului și spațiului aerian înconjurător, inclusiv proximitatea zonelor geografice UAS și eventualele activități desfășurate de alți utilizatori ai spațiului aerian;

C.

condițiile de mediu adecvate pentru desfășurarea operațiunii UAS;

D.

numărul minim de membri ai personalului responsabili cu îndeplinirea sarcinilor indispensabile operării UAS și necesari pentru derularea operațiunii, precum și responsabilitățile acestora;

E.

procedurile necesare de comunicare între pilotul (piloții) la distanță și orice alt membru al personalului responsabil cu îndeplinirea sarcinilor indispensabile operării UAS, precum și cu orice părți externe, atunci când este necesar;

F.

conformitatea cu orice cerințe specifice ale autorităților relevante din zona de operare avută în vedere, inclusiv cu cele legate de securitate, viață privată, date și protecția mediului, precum și de utilizarea spectrului de frecvențe radio;

G.

măsurile de diminuare a riscurilor necesare pentru a asigura desfășurarea în siguranță a operațiunii; în special, pentru suprafața controlată la sol:

(a)

determinarea suprafeței controlate la sol; și

(b)

securizarea suprafeței controlate la sol pentru a împiedica accesul terților pe suprafața respectivă în timpul operațiunii și asigurarea coordonării cu autoritățile locale, atunci când este necesară;

H.

procedurile prin care se verifică dacă UAS se află într-o stare corespunzătoare pentru desfășurarea în condiții de siguranță a operațiunii avute în vedere;

(ii)

procedurile de lansare și de revenire;

(iii)

procedurile în timpul zborului, inclusiv cele menite să asigure că aeronava fără pilot la bord rămâne în limitele geografiei zborului;

(iv)

procedurile după zbor, inclusiv inspecțiile menite să verifice starea UAS;

(v)

procedurile pentru detectarea aeronavelor cu care se poate intra în conflict de către pilotul la distanță și, atunci când operatorul UAS prevede astfel, de către observatorul (observatorii) spațiului aerian sau de către observatorul (observatorii) aeronavelor fără pilot la bord, după caz;

(d)

procedurile de contingență, incluzând cel puțin:

(i)

procedurile de gestionare a aeronavelor fără pilot la bord care părăsesc «geografia zborului» desemnată;

(ii)

procedurile de gestionare a persoanelor neimplicate care pătrund pe suprafața controlată la sol;

(iii)

procedurile de gestionare a eventualelor condiții nefavorabile de operare;

(iv)

procedurile de gestionare a deteriorării sistemelor externe de sprijin pentru operarea UAS;

(v)

în cazul în care se recurge la observatori ai spațiului aerian, frazeologia de utilizat;

(vi)

procedurile de evitare a conflictelor cu alți utilizatori ai spațiului aerian;

(e)

procedurile de urgență pentru gestionarea situațiilor de urgență, inclusiv cel puțin:

(i)

procedurile de evitare sau cel puțin de reducere la minimum a daunelor aduse terților în aer sau la sol;

(ii)

procedurile de gestionare a aeronavelor fără pilot la bord care părăsesc volumul «operațional»;

(iii)

proceduri de revenire de urgență a aeronavelor fără pilot la bord;

(f)

procedurile de securitate menționate la punctul UAS.SPEC.050.1.(a) subpunctele (ii) și (iii);

(g)

procedurile de protecție a datelor cu caracter personal menționate la punctul UAS.SPEC.050.1.(a) subpunctul (iv);

(h)

îndrumările pentru reducerea la minimum a neplăcerilor și a impactului asupra mediului menționate la punctul UAS.SPEC.050.1.(a) subpunctul (v);

(i)

procedurile de raportare a evenimentelor;

(j)

procedurile de ținere a evidențelor; și

(k)

politica ce definește modul în care pilotul (piloții) la distanță și orice alt membru al personalului responsabil cu îndeplinirea sarcinilor indispensabile operării UAS se pot declara apți să desfășoare operațiuni înainte de efectuarea oricărei operațiuni.”

APENDICELE 6:

Declarația entității care intenționează să obțină recunoașterea de către autoritatea competentă în scopul de a furniza piloților la distanță pregătire pentru dobândirea abilităților practice pentru STS-x, precum și evaluarea acestor abilități

Image 3

STS-x

Declarația entității care intenționează să obțină recunoașterea de către autoritatea competentă în scopul de a furniza piloților la distanță pregătire pentru dobândirea abilităților practice, precum și evaluarea acestor abilități

Protecția datelor: Datele cu caracter personal incluse în prezenta declarație sunt prelucrate de autoritatea competentă în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Ele vor fi prelucrate în scopul executării, managementului și monitorizării activităților de supraveghere în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/947.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați drepturile (de exemplu, de a accesa sau de a rectifica datele inexacte sau incomplete), vă rugăm să vă adresați punctului de contact al autorității competente.

Solicitantul are dreptul de a depune, în orice moment, o plângere în privința prelucrării datelor cu caracter personal la autoritatea națională de supraveghere a protecției datelor.

Identificarea entității

 

Prenumele și numele, numărul de telefon și adresa de e-mail a persoanei responsabile

 

Declar prin prezenta:

că îndeplinesc cerințele definite în apendicele 3 la anexa la Regulamentul (UE) 2019/947; și

că, la operarea unui UAS în contextul activităților de pregătire pentru STS-x, respect toate dispozițiile aplicabile din Regulamentul (UE) 2019/947, inclusiv cerințele pentru operațiuni desfășurate conform STS.x

Data

 

Semnătura sau altă modalitate de verificare

 


Top