EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0711

Regulamentul (UE) 2019/711 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

PE/66/2019/REV/1

OJ L 123, 10.5.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/711/oj

10.5.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 123/1


REGULAMENTUL (UE) 2019/711 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 17 aprilie 2019

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 177,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) stabilește normele comune și generale aplicabile fondurilor structurale și de investiții europene.

(2)

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 (4) a modificat cuantumul total al resurselor pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor („Youth Employment Initiative” – YEI) prin majorarea creditelor de angajament destinate alocării specifice pentru YEI în 2019 cu 116,7 milioane EUR în prețuri curente, majorând suma totală a creditelor de angajament destinate alocării specifice pentru YEI pentru întreaga perioadă de programare la 4 527 882 072 EUR în prețuri curente.

(3)

Pentru 2019, resursele suplimentare de 99 573 877 EUR la prețurile din 2011 sunt finanțate din marja globală pentru angajamente în limitele impuse de cadrul financiar multianual 2014-2020.

(4)

Este oportun să se prevadă măsuri specifice de facilitare a punerii în aplicare a YEI, dat fiind stadiul avansat de punere în aplicare a programelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020.

(5)

Dată fiind urgența modificării programelor de sprijin pentru YEI pentru a include resursele suplimentare destinate alocării specifice pentru YEI înainte de sfârșitul anului 2019, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 91, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Resursele pentru coeziunea economică, socială și teritorială disponibile pentru angajamentul bugetar corespunzător perioadei 2014-2020 sunt în valoare de 330 081 919 243 EUR la prețurile din 2011, în conformitate cu repartizarea anuală stabilită în anexa VI, din care 325 938 694 233 EUR reprezintă resursele globale alocate pentru FEDR, FSE și Fondul de coeziune și 4 143 225 010 EUR reprezintă o alocare specifică pentru YEI. În scopul programării și includerii ulterioare în bugetul Uniunii, cuantumul resurselor pentru coeziunea economică, socială și teritorială se indexează cu 2 % pe an.”

2.

La articolul 92, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Resursele pentru YEI se ridică la 4 143 225 010 EUR din alocarea specifică pentru YEI, din care 99 573 877 EUR constituie resurse suplimentare pentru 2019. Aceste resurse sunt completate de un sprijin specific din FSE, în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul FSE.

Statele membre care beneficiază de resurse suplimentare destinate alocării specifice pentru YEI pentru 2019 menționate la primul paragraf, pot solicita transferul a până la 50 % din resursele suplimentare destinate alocării specifice pentru YEI către FSE, pentru a constitui suma specifică corespunzătoare a FSE, astfel cum se prevede la articolul 22 din Regulamentul FSE. Acest transfer se efectuează către diferitele categorii de regiuni în funcție de clasificarea regiunilor eligibile pentru majorarea alocării specifice pentru YEI. Statele membre solicită transferul în cererea de modificare a programelor în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) din prezentul regulament. Resursele alocate pentru exercițiile anterioare nu pot fi transferate.

Al doilea paragraf de la prezentul articol se aplică tuturor resurselor suplimentare destinate alocării specifice pentru YEI care majorează resursele peste valoarea de 4 043 651 133 EUR.”

3.

Anexa VI se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 17 aprilie 2019.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

G. CIAMBA


(1)  Avizul din 22 martie 2019 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Poziția Parlamentului European din 27 martie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 9 aprilie 2019.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

(4)  JO L 67, 7.3.2019, p. 1.


ANEXĂ

„ANEXA VI

REPARTIZAREA ANUALĂ A CREDITELOR DE ANGAJAMENT PENTRU PERIOADA 2014-2020

Profil anual ajustat (inclusiv suplimentare pentru YEI)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

EUR, prețuri din 2011

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

48 341 984 652

48 811 933 191

49 022 528 894

330 081 919 243


Top