EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22017A1201(01)

Acord de cooperare științifică și tehnologică între Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Algeriene Democratice și Populare la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

JO L 316, 1.12.2017, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

1.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 316/3


ACORD

de cooperare științifică și tehnologică între Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Algeriene Democratice și Populare la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA)

UNIUNEA EUROPEANĂ (denumită în continuare „Uniunea”),

pe de o parte,

și

REPUBLICA ALGERIANĂ DEMOCRATICĂ ȘI POPULARĂ (denumită în continuare „Algeria”),

pe de altă parte,

(denumite în continuare „părțile”)

ÎNTRUCÂT Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Algeriană Democratică și Populară, pe de altă parte (1) (denumit în continuare „Acordul euro-mediteraneean”), care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2005, prevede cooperarea științifică, tehnică și tehnologică;

ÎNTRUCÂT Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară de cooperare științifică și tehnologică (2), care a intrat în vigoare la 11 iunie 2013, stabilește un cadru oficial de cooperare a părților în domeniul cercetării științifice și tehnologice;

ÎNTRUCÂT Decizia (UE) 2017/1324 a Parlamentului European și a Consiliului (3) stabilește clauzele și condițiile privind participarea statelor membre ale Uniunii și a țărilor terțe asociate la Orizont 2020 – Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) (denumit în continuare „Orizont 2020”) care sunt state participante la inițiativă, în special obligațiile lor financiare și participarea în structurile de conducere ale inițiativei;

ÎNTRUCÂT, în conformitate cu Decizia (UE) 2017/1324, Algeria urmează să devină stat participant la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană („PRIMA”) sub rezerva încheierii unui acord internațional de cooperare științifică și tehnologică cu Uniunea care să stabilească clauzele și condițiile privind participarea Algeriei la PRIMA;

ÎNTRUCÂT Algeria și-a exprimat dorința de a se alătura PRIMA în calitate de stat participant și pe picior de egalitate cu statele membre ale Uniunii și cu țările terțe asociate la Orizont 2020 care participă la PRIMA;

ÎNTRUCÂT este necesar un acord internațional între Uniune și Algeria pentru a reglementa drepturile și obligațiile Algeriei în calitate de stat participant la PRIMA,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Obiect și scop

Obiectivul prezentului acord este de a stabili clauzele și condițiile privind participarea Algeriei la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA).

Articolul 2

Clauzele și condițiile privind participarea Algeriei la PRIMA

Clauzele și condițiile privind participarea Algeriei la PRIMA sunt cele stabilite în Decizia (UE) 2017/1324. Părțile trebuie să respecte obligațiile stabilite prin Decizia (UE) 2017/1324și să ia măsurile corespunzătoare, în special furnizând asistența necesară pentru a asigura aplicarea articolului 10 alineatul (2) și a articolului 11 alineatele (3) și (4) din decizia menționată. Modalitățile detaliate de asistență sunt convenite între părți, ele fiind esențiale pentru cooperarea părților în temeiul prezentului acord.

Articolul 3

Aplicarea teritorială

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și, pe de altă parte, teritoriului Algeriei.

Articolul 4

Semnarea și aplicarea provizorie

Prezentul acord se aplică cu titlu provizoriu de la data semnării sale.

Articolul 5

Intrarea în vigoare și durata

(1)   Prezentul acord se aprobă de către părți în conformitate cu procedurile specifice acestora.

(2)   Prezentul acord intră în vigoare la data la care ambele părți și-au notificat reciproc, prin canale diplomatice, îndeplinirea procedurilor menționate la alineatul (1).

(3)   Prezentul acord rămâne în vigoare atât timp cât Decizia (UE) 2017/1324 este în vigoare, cu excepția cazului în care este denunțat de una dintre părți, în conformitate cu articolul 6.

Articolul 6

Încetarea

(1)   Oricare dintre părți poate denunța prezentul acord în orice moment printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți cu privire la intenția sa de a denunța prezentul acord.

Denunțarea produce efecte la șase luni de la data la care notificarea scrisă este primită de către destinatar.

(2)   Proiectele și activitățile aflate în curs de desfășurare în momentul încetării prezentului acord continuă până la finalizare, în condițiile prevăzute în prezentul acord.

(3)   Părțile soluționează de comun acord orice alte consecințe ale încetării.

Articolul 7

Soluționarea litigiilor

Procedura de soluționare a litigiilor prevăzută la articolul 100 din Acordul euro-mediteraneean se aplică în cazul tuturor litigiilor legate de aplicarea sau interpretarea prezentului acord.

Prezentul acord se întocmește în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și arabă, aceste texte fiind deopotrivă autentice.

Съставено в Брюксел на двадесет и шести октомври през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de octubre de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne dvacátého šestého října dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende oktober to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the twenty sixth day of October in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le vingt six octobre deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset šestog listopada godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei ottobre duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitta u għoxrin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, zesentwintig oktober tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de outubro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șase octombrie două mii șaptesprezece.

V Bruseli dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte oktober år tjugohundrasjutton.

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Алжирската демократична народна република

Por la República Argelina Democrática y Popular

Za Alžírskou demokratickou a lidovou republiku

For Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet

Für die Demokratische Volksrepublik Algerien

Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi nimel

Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας

For the People's Democratic Republic of Algeria

Pour la République Algérienne Démocratique et Populaire

Za Alžirsku Narodnu Demokratsku Republiku

Per la Repubblica algerina democratica e popolare

Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas vārdā –

Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos vardu

Az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija

Voor de Democratische Volksrepubliek Algerije

W imienu Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

Pela República Argelina Democrática e Popular

Pentru Republica Algeriană Democratică și Populară

Za Alžírsku demokratickú l'udovú republiku

Za Ljudsko demokratično republiko Alžirijo

Algerian demokraattisen kansantasavallan puolesta

För Demokratiska folkrepubliken Algeriet

Image

Image


(1)  JO UE L 265, 10.10.2005, p. 2.

(2)  JO UE L 99, 5.4.2012, p. 2.

(3)  Decizia (UE) 2017/1324 a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii în cadrul Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre (JO UE L 185, 18.7.2017, p.1).


Top