Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22017A0915(01)

Acord-cadru între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte

OJ L 237, 15.9.2017, p. 7–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

15.9.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 237/7


ACORD-CADRU

între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte

UNIUNEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Uniunea”,

și

REGATUL BELGIEI,

REPUBLICA BULGARIA,

REPUBLICA CEHĂ

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ESTONIA,

IRLANDA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

REPUBLICA CROAȚIA,

REPUBLICA ITALIANĂ,

REPUBLICA CIPRU,

REPUBLICA LETONIA,

REPUBLICA LITUANIA,

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,

UNGARIA,

REPUBLICA MALTA,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA POLONĂ,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

ROMÂNIA,

REPUBLICA SLOVENIA,

REPUBLICA SLOVACĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

state membre ale Uniunii Europene, denumite în continuare „statele membre”,

pe de o parte, și

AUSTRALIA,

pe de altă parte,

denumite în continuare „părțile”,

AVÂND ÎN VEDERE valorile lor comune și legăturile lor strânse de natură istorică, politică, economică și culturală;

SALUTÂND progresele înregistrate în dezvoltarea relației lor de durată și reciproc avantajoasă prin adoptarea Declarației comune din 26 iunie 1997 privind relațiile dintre Uniunea Europeană și Australia și prin punerea în aplicare a Agendei de cooperare din 2003;

RECUNOSCÂND reînnoirea dialogului și cooperării dintre Australia și Uniune de la instituirea Parteneriatului-cadru dintre Australia și Uniunea Europeană, adoptat la 29 octombrie 2008;

REAFIRMÂNDU-ȘI angajamentul față de scopurile și principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite (denumită în continuare „Carta ONU”) și față de consolidarea rolului Organizației Națiunilor Unite (ONU);

REAFIRMÂNDU-ȘI angajamentul față de principiile democratice și drepturile omului, astfel cum sunt prevăzute în Declarația Universală a Drepturilor Omului și în alte instrumente internaționale relevante din domeniul drepturilor omului, precum și față de principiile statului de drept și bunei guvernanțe;

SUBLINIIND caracterul cuprinzător al relației lor și importanța oferirii unui cadru coerent care să favorizeze dezvoltarea acestei relații;

EXPRIMÂNDU-ȘI dorința comună ca relațiile lor să avanseze, devenind un parteneriat consolidat;

CONFIRMÂNDU-ȘI dorința de a intensifica și de a dezvolta dialogul politic și cooperarea;

HOTĂRÂTE să consolideze, să își aprofundeze și să își diversifice cooperarea în domenii de interes comun, la nivel bilateral, regional și global și în beneficiul reciproc;

EXPRIMÂNDU-ȘI angajamentul de a crea un mediu favorabil consolidării comerțului și investițiilor bilaterale;

AFIRMÂNDU-ȘI dorința de a-și consolida cooperarea în domeniul justiției, libertății și securității;

RECUNOSCÂND avantajele reciproce ale cooperării consolidate în domeniile educației, culturii, cercetării și inovării;

EXPRIMÂNDU-ȘI dorința de a promova dezvoltarea durabilă în dimensiunile sale economice, sociale și de mediu;

BAZÂNDU-SE pe acordurile încheiate între Uniunea Europeană și Australia, în special în ceea ce privește știința, serviciile aeriene, vinul, securitatea informațiilor clasificate, procedurile de evaluare a conformității produselor industriale, știința și schimbul de date ale pasagerilor aerieni;

LUÂND ACT de faptul că, în cazul în care părțile decid, în cadrul prezentului acord, să încheie acorduri specifice în domeniul libertății, securității și justiției, care ar urma să fie încheiate de către Uniune în temeiul titlului V din partea a treia din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, dispozițiile acestor acorduri viitoare nu ar fi obligatorii pentru Regatul Unit și/sau Irlanda, cu excepția cazului în care Uniunea, în același timp cu Regatul Unit și/sau Irlanda în ceea ce privește relațiile lor bilaterale anterioare, notifică Australiei faptul că Regatului Unit și/sau Irlandei le/îi revin obligații în temeiul acestor acorduri ca parte a Uniunii, în conformitate cu Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Tot astfel, orice măsuri interne ulterioare ale Uniunii care ar urma să fie adoptate în temeiul titlului V menționat anterior pentru a pune în aplicare prezentul acord nu ar fi obligatorii pentru Regatul Unit și/sau Irlanda, cu excepția cazului în care acestea/aceasta și-au/și-a anunțat dorința de a participa la astfel de măsuri sau de a le accepta, în conformitate cu Protocolul nr. 21. Luând act, de asemenea, de faptul că astfel de acorduri viitoare sau astfel de măsuri interne ulterioare ale Uniunii s-ar încadra în domeniul de aplicare al Protocolului nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la tratatele menționate anterior,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

TITLUL I

SCOPUL ȘI TEMEIUL ACORDULUI

Articolul 1

Scopul acordului

(1)   Scopul prezentului acord este de:

(a)

a institui un parteneriat consolidat între părți;

(b)

a oferi un cadru care să faciliteze și să promoveze cooperarea într-o gamă largă de domenii de interes reciproc; și

(c)

a consolida cooperarea în vederea găsirii unor soluții la provocările regionale și globale.

(2)   În acest context, părțile își afirmă angajamentul față de intensificarea dialogului politic la nivel înalt și reafirmă valorile și principiile comune care stau la baza relațiilor lor bilaterale și constituie o bază a cooperării.

Articolul 2

Baza cooperării

(1)   Părțile convin să își consolideze relația strategică și să își intensifice cooperarea la nivel bilateral, regional și global, pe baza unor valori și interese comune.

(2)   Părțile își confirmă angajamentul față de principiile democratice, drepturile omului și libertățile fundamentale, precum și față de statul de drept. Respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, astfel cum sunt prevăzute în Declarația universală a drepturilor omului și exprimate în Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și în Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale și în alte instrumente internaționale referitoare la drepturile omului pe care părțile le-au ratificat sau la care au aderat, precum și respectarea principiului statului de drept stau la baza politicilor interne și internaționale ale părților și constituie un element esențial al prezentului acord.

(3)   Părțile își confirmă adeziunea fermă la Carta ONU și la valorile comune exprimate în aceasta.

(4)   Părțile își reafirmă angajamentul de a promova dezvoltarea durabilă și creșterea economică, de a contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare convenite la nivel internațional și de a coopera în vederea abordării provocărilor globale în materie de mediu, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice.

(5)   Părțile își subliniază angajamentul comun față de caracterul cuprinzător al relației lor bilaterale și față de menținerea coerenței globale în această privință, pe baza prezentului acord.

(6)   Punerea în aplicare a prezentului acord se bazează pe principiile dialogului, respectului reciproc, parteneriatului egal, consensului și respectării dreptului internațional.

TITLUL II

DIALOGUL POLITIC ȘI COOPERAREA PRIVIND POLITICA EXTERNĂ ȘI SECURITATEA

Articolul 3

Dialogul politic

(1)   Părțile convin să își intensifice dialogul politic periodic.

(2)   Dialogul politic vizează:

(a)

promovarea dezvoltării relației lor bilaterale; și

(b)

consolidarea abordărilor comune ale părților și identificarea posibilităților de cooperare privind provocările și aspectele regionale și globale.

(3)   Dialogul dintre părți se desfășoară, în special, sub următoarele forme:

(a)

consultări, reuniuni și vizite la nivel de lideri, organizate ori de câte ori părțile consideră că este necesar;

(b)

consultări, reuniuni și vizite la nivel ministerial, inclusiv consultări la nivel de miniștri de externe, și reuniuni ministeriale privind comerțul și alte aspecte stabilite de către părți, care se organizează la datele și în locurile stabilite de către părți;

(c)

reuniuni periodice la nivel de înalți funcționari, care se organizează de câte ori se consideră necesar pentru a discuta chestiuni bilaterale, aspecte legate de politica externă, securitatea internațională, combaterea terorismului, comerț, cooperarea pentru dezvoltare, schimbările climatice și alte chestiuni stabilite de către părți;

(d)

dialoguri sectoriale privind chestiuni de interes comun; și

(e)

vizite reciproce ale delegațiilor și alte contacte între Parlamentul Australiei și Parlamentul European.

Articolul 4

Angajamentul față de principiile democratice, drepturile omului și statul de drept

Părțile convin:

(a)

să promoveze principiile fundamentale privind valorile democratice, drepturile omului și statul de drept, inclusiv în cadrul forurilor multilaterale;

(b)

să colaboreze și să se coordoneze, după caz, inclusiv cu țările terțe, în ceea ce privește promovarea în practică a principiilor democratice, a drepturilor omului și a statului de drept;

(c)

să încurajeze participarea reciprocă la eforturile fiecărei părți de promovare a democrației, inclusiv prin stabilirea modalităților prin care să se faciliteze participarea la misiuni de observare a alegerilor.

Articolul 5

Gestionarea crizelor

(1)   Părțile își reafirmă angajamentul de a coopera în ceea ce privește promovarea păcii și a stabilității internaționale.

(2)   În acest scop, părțile examinează posibilitățile de a derula în mod coordonat activități de gestionare a crizelor, având în vedere inclusiv o posibilă cooperare în ceea ce privește operațiunile de gestionare a crizelor.

(3)   Părțile întreprind măsurile necesare în direcția punerii în aplicare a Acordului dintre Uniunea Europeană și Australia de stabilire a unui cadru pentru participarea Australiei la operațiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor.

Articolul 6

Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă

(1)   Părțile consideră că proliferarea armelor de distrugere în masă (ADM) și a vectorilor acestora, atât în folosul actorilor statali, cât și nestatali, reprezintă una dintre cele mai grave amenințări la adresa stabilității și securității internaționale.

(2)   Părțile convin să coopereze și să contribuie la combaterea proliferării ADM și a vectorilor acestora prin respectarea în totalitate a obligațiilor care le revin în temeiul tratatelor și al acordurilor internaționale privind dezarmarea și neproliferarea și al altor acorduri relevante pe care părțile le-au ratificat sau la care au aderat. Părțile convin că această dispoziție reprezintă un element esențial al prezentului acord.

(3)   În plus, părțile convin să coopereze și să contribuie la combaterea proliferării ADM și a vectorilor acestora prin:

(a)

întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru a semna, a ratifica sau a adera, după caz, și pentru a pune în aplicare integral toate instrumentele internaționale relevante, precum și pentru a promova astfel de instrumente;

(b)

menținerea unui sistem eficace de control național al exporturilor, prin care să se controleze atât exporturile, cât și tranzitul de bunuri legate de ADM, inclusiv un control al utilizării finale legate de ADM a tehnologiilor cu dublă utilizare, și care să prevadă sancțiuni eficace în cazul încălcării controalelor exporturilor;

(c)

promovarea punerii în aplicare a tuturor rezoluțiilor relevante ale Consiliului de Securitate al ONU;

(d)

cooperarea în cadrul forurilor multilaterale și al regimurilor de control al exporturilor pentru a promova neproliferarea ADM;

(e)

colaborarea și coordonarea privind activitățile de informare legate de siguranța, securitatea și neproliferarea chimică, biologică, radiologică și nucleară și privind activitățile de informare legate de sancțiuni; și

(f)

schimbul de informații relevante cu privire la măsurile întreprinse în temeiul prezentului articol, atunci când este cazul și în conformitate cu competențele fiecăreia.

(4)   Părțile convin să mențină un dialog politic periodic care să însoțească și să consolideze aceste elemente.

Articolul 7

Armele de calibru mic și armamentul ușor și alte arme convenționale

(1)   Părțile recunosc că fabricarea, transferul și circulația ilicite de arme de calibru mic și armament ușor (SALW), inclusiv muniția aferentă, precum și acumularea în exces a acestora, gestionarea lor necorespunzătoare, securizarea inadecvată a stocurilor de astfel de arme și răspândirea necontrolată a acestora reprezintă în continuare o amenințare gravă la adresa păcii și a securității internaționale.

(2)   Părțile convin să respecte și să pună în aplicare pe deplin obligațiile fiecăreia în ceea ce privește soluționarea problemei comerțului ilicit cu SALW și cu muniția aferentă în temeiul acordurilor internaționale în vigoare pe care le-au ratificat sau la care au aderat Australia și Uniunea și/sau statele membre, în conformitate cu competențele lor și cu rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU.

(3)   Părțile recunosc importanța sistemelor de control intern pentru transferurile de arme convenționale, în conformitate cu standardele internaționale existente. Părțile recunosc importanța aplicării unor astfel de controale într-un mod responsabil pentru a contribui astfel la pacea, securitatea și stabilitatea internațională și regională, la reducerea suferinței umane, precum și la prevenirea deturnării armelor convenționale.

(4)   Părțile se angajează în acest sens să depună eforturile necesare pentru a pune în aplicare pe deplin Tratatul privind comerțul cu arme și să coopereze în cadrul tratatului, inclusiv în ceea ce privește promovarea universalizării și a punerii în aplicare pe deplin a tratatului de către toate statele membre ale ONU.

(5)   Părțile se angajează să coopereze și să asigure coordonarea, complementaritatea și sinergia eforturilor lor de soluționare a problemei comerțului ilicit cu SALW, precum și cu muniția aferentă, la nivel global, regional, subregional și național, pentru a asigura punerea în aplicare eficace a embargourilor asupra armelor hotărâte de Consiliul de Securitate al ONU în conformitate cu Carta ONU.

Articolul 8

Infracțiuni grave care preocupă comunitatea internațională și Curtea Penală Internațională

(1)   Părțile reafirmă faptul că infracțiunile cele mai grave care preocupă întreaga comunitate internațională nu trebuie să rămână nepedepsite și că ar trebui asigurată urmărirea penală eficace a acestora prin luarea de măsuri la nivel intern sau internațional, inclusiv la nivelul Curții Penale Internaționale.

(2)   Părțile convin să coopereze în ceea ce privește promovarea scopurilor și obiectivelor Statutului de la Roma și, în acest sens, convin:

(a)

să continue să întreprindă măsuri pentru a pune în aplicare Statutul de la Roma și să aibă în vedere ratificarea și punerea în aplicare a instrumentelor aferente (cum ar fi Acordul cu privire la privilegiile și imunitățile Curții Penale Internaționale);

(b)

să continue să promoveze aderarea universală la Statutul de la Roma, inclusiv prin schimb de experiență cu alte state în ceea ce privește adoptarea măsurilor necesare pentru ratificarea și punerea în aplicare a Statutului de la Roma; și

(c)

să salvgardeze integritatea Statutului de la Roma prin protejarea principiilor sale fundamentale, inclusiv prin abținerea de la încheierea de acorduri de nepredare (denumite, de asemenea, „acorduri prevăzute la articolul 98”) cu state terțe și prin încurajarea altor părți să se abțină de la încheierea de astfel de acorduri.

Articolul 9

Cooperarea privind combaterea terorismului

(1)   Părțile reafirmă importanța prevenirii și combaterii terorismului, cu respectarea deplină a statului de drept și a drepturilor omului și în conformitate cu dreptul internațional aplicabil, inclusiv cu Carta ONU, convențiile internaționale anti-terorism, rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU, dreptul refugiaților și dreptul umanitar internațional.

(2)   În acest cadru și ținând seama de Strategia globală a ONU de combatere a terorismului, prevăzută în Rezoluția 60/288 a Adunării Generale a ONU din 8 septembrie 2006, și de revizuirile în urma punerii sale în aplicare, părțile convin să coopereze în ceea ce privește prevenirea și eliminarea actelor de terorism, în special prin:

(a)

schimb de informații referitoare la grupurile de teroriști și la rețelele lor de sprijin, în conformitate cu dreptul internațional și intern;

(b)

schimb de opinii în ceea ce privește mijloacele și metodele utilizate pentru combaterea terorismului, inclusiv cu privire la aspecte tehnice și legate de formare, precum și prin schimb de experiență în ceea ce privește prevenirea terorismului;

(c)

identificarea viitoarelor domenii de cooperare, inclusiv privind prevenirea recrutării și a radicalizării și privind combaterea finanțării terorismului, precum și prin parteneriate cu țări terțe;

(d)

atunci când acest lucru este posibil și adecvat, prin sprijinirea inițiativelor regionale de cooperare în materie de respectare a aplicării legii în ceea ce privește combaterea terorismului, pe baza respectării pe deplin a drepturilor omului și a statului de drept;

(e)

cooperarea în vederea aprofundării consensului internațional privind combaterea terorismului și cadrul normativ aferent și întreprinderea de măsuri în direcția ajungerii la un acord privind Convenția generală privind terorismul internațional;

(f)

promovarea cooperării între statele membre ale ONU în vederea punerii efective în aplicare a Strategiei globale a ONU de combatere a terorismului prin toate mijloacele corespunzătoare; și

(g)

schimb de cele mai bune practici în domeniul protecției drepturilor omului în contextul combaterii terorismului.

(3)   Părțile își reafirmă angajamentul de a conlucra, după caz, în vederea furnizării de asistență pentru consolidarea capacității de combatere a terorismului către alte state care necesită resurse și expertiză pentru a preveni și a răspunde la activitatea teroristă.

(4)   Părțile convin să coopereze îndeaproape în cadrul Forumului mondial pentru combaterea terorismului și al grupurilor de lucru ale acestuia.

(5)   Părțile convin să mențină un dialog periodic la nivel de funcționari în ceea ce privește combaterea terorismului.

Articolul 10

Cooperarea în cadrul organizațiilor regionale și internaționale

Părțile se angajează să coopereze prin schimb de opinii și, după caz, prin coordonarea pozițiilor lor în cadrul organizațiilor și forurilor internaționale și regionale, inclusiv al ONU și al agențiilor sale specializate, al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), al Grupului celor 20 (G20), al Consiliului pentru Stabilitate Financiară (FSB), al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), al Grupului Băncii Mondiale și al băncilor de dezvoltare regionale, al Reuniunii Asia-Europa (ASEM), al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), al Forumului regional al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ARF), al Forumului insulelor din Pacific (PIF) și al Secretariatului Comunității din Pacific.

Articolul 11

Securitatea internațională și a spațiului cibernetic

Părțile recunosc importanța cooperării și a schimbului de opinii în domeniul securității internaționale și a spațiului cibernetic, inclusiv în ceea ce privește normele de comportament și aplicarea dreptului internațional în spațiul cibernetic, elaborarea unor măsuri de consolidare a încrederii și consolidarea capacităților.

TITLUL III

COOPERAREA PRIVIND DEZVOLTAREA GLOBALĂ ȘI AJUTORUL UMANITAR

Articolul 12

Dezvoltarea

(1)   Părțile își reafirmă angajamentul de a contribui la o creștere economică durabilă și la reducerea sărăciei, la consolidarea cooperării privind dezvoltarea internațională și la promovarea eficacității ajutorului și dezvoltării, cu un accent deosebit pe punerea în aplicare la nivel de țară.

(2)   Părțile recunosc importanța conlucrării în vederea asigurării faptului că activitățile de dezvoltare au un impact, o amploare și o influență mai mari.

(3)   În acest scop, părțile convin:

(a)

să poarte un dialog periodic privind politica în domeniul cooperării pentru dezvoltare;

(b)

să facă schimb de opinii și, după caz, să își coordoneze pozițiile privind chestiunile legate de dezvoltare în forurile regionale și internaționale, pentru a promova o creștere incluzivă și durabilă a dezvoltării umane;

(c)

să facă schimb de informații privind programele de dezvoltare ale fiecăreia și, după caz, să își coordoneze implicarea la nivel național pentru a-și spori contribuția la creșterea economică durabilă și la reducerea sărăciei prin promovarea sinergiilor între programele lor, prin îmbunătățirea diviziunii muncii și sporirea eficacității pe teren; și

(d)

să întreprindă misiuni de cooperare delegată în materie de ajutor în numele celeilalte părți, după caz, pe baza unor modalități stabilite de comun acord de către părți.

Articolul 13

Ajutor umanitar

Părțile își reafirmă angajamentul comun față de ajutorul umanitar și depun eforturi pentru a oferi un răspuns coordonat, după caz.

TITLUL IV

COOPERAREA PRIVIND CHESTIUNI ECONOMICE ȘI COMERCIALE

Articolul 14

Dialogul în domeniul politicii economice

Părțile convin să mențină dialogul dintre autoritățile lor și să promoveze schimbul de informații și de experiențe cu privire la politicile și tendințele macroeconomice ale fiecăreia, inclusiv schimbul de informații cu privire la coordonarea politicilor economice în contextul cooperării și integrării economice regionale.

Articolul 15

Dialogul și cooperarea privind comerțul și investițiile

(1)   Părțile se angajează să coopereze în vederea asigurării condițiilor și a promovării dezvoltării comerțului și a investițiilor între ele.

(2)   Părțile se angajează să poarte un dialog și să coopereze la nivel înalt în domeniile legate de comerț și de investiții, pentru a facilita comerțul și fluxurile de investiții bilaterale, pentru a preveni și a elimina barierele netarifare din calea comerțului și a investițiilor, pentru a îmbunătăți transparența, precum și pentru a dezvolta sistemul comercial multilateral.

(3)   Dialogul privind aspectele legate de comerț și de investiții include:

(a)

un dialog anual în materie de politică comercială la nivel de înalți funcționari, completat de reuniuni ministeriale privind comerțul, organizate atunci când părțile consideră acest lucru necesar;

(b)

dialoguri privind comerțul și marketingul produselor agricole, chestiuni sanitare și fitosanitare; și

(c)

alte schimburi sectoriale, atunci când părțile consideră acest lucru necesar.

(4)   Părțile se informează reciproc și fac schimb de opinii în mod constant cu privire la dezvoltarea comerțului bilateral și internațional, investițiile și aspectele legate de comerț și de investiții din cadrul altor politici, inclusiv aspectele din domeniul reglementării care pot avea un impact asupra comerțului și investițiilor bilaterale.

(5)   Părțile fac schimb de informații privind abordările lor de politică în ceea ce privește acordurile de liber schimb și agendele aferente acestora. Prezentul acord nu impune, dar nici nu exclude negocierea și încheierea unui acord de liber schimb între părți în viitor care să completeze și să extindă dispozițiile economice ale prezentului acord.

(6)   Recunoscând valoarea liberalizării comerțului ca motor al creșterii economice globale și importanța realizării acestui obiectiv prin intermediul unui sistem comercial multilateral bazat pe reguli, părțile își afirmă angajamentul de a conlucra în cadrul OMC pentru liberalizarea suplimentară a comerțului.

Articolul 16

Investiții

Părțile promovează un mediu atractiv și stabil pentru investiții reciproce prin intermediul dialogului, al cărui obiectiv este:

(a)

consolidarea înțelegerii reciproce și a cooperării în domeniul investițiilor;

(b)

examinarea mecanismelor de facilitare a fluxurilor de investiții; și

(c)

promovarea unor norme stabile, transparente, deschise și nediscriminatorii pentru investitori, fără a aduce atingere angajamentelor care le revin părților în temeiul acordurilor comerciale preferențiale și al altor obligații internaționale.

Articolul 17

Achiziții publice

(1)   Părțile își reafirmă angajamentul față de aplicarea unor cadre de achiziții publice deschise și transparente, care, în conformitate cu obligațiile internaționale ale părților, să promoveze un bun raport cost-beneficii, piețe competitive și practici nediscriminatorii în materie de achiziții, consolidând astfel schimburile comerciale între părți.

(2)   Părțile convin să își consolideze în continuare consultarea, cooperarea și schimburile de experiență și de cele mai bune practici în domeniul achizițiilor publice pe teme de interes reciproc, inclusiv cu privire la cadrele de reglementare ale fiecăreia.

(3)   Părțile convin să examineze modalitățile de promovare în continuare a accesului reciproc la piețele lor de achiziții publice și să facă schimb de opinii privind măsurile și practicile care ar putea afecta schimburile comerciale dintre ele în cadrul piețelor achizițiilor publice.

Articolul 18

Barierele tehnice în calea comerțului

(1)   Părțile împărtășesc punctul de vedere conform căruia o mai mare compatibilitate între standardele, reglementările tehnice și procedurile de evaluare a conformității reprezintă un element esențial al facilitării comerțului.

(2)   Părțile recunosc faptul că au interes comun în ceea ce privește reducerea barierelor tehnice din calea comerțului și, în acest sens, convin să coopereze în cadrul Acordului OMC privind barierele tehnice în calea comerțului și prin Acordul privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității, de certificate și de marcaje de conformitate dintre Comunitatea Europeană și Australia.

Articolul 19

Chestiuni sanitare, fitosanitare și legate de bunăstarea animalelor

(1)   Părțile convin să își consolideze cooperarea în domeniul chestiunilor sanitare și fitosanitare (SPS) pentru a proteja viața sau sănătatea oamenilor, a animalelor ori a plantelor pe teritoriul părților, luând notă de drepturile și obligațiile ce le revin în temeiul Acordului OMC privind aplicarea măsurilor sanitare și fitosanitare (denumit în continuare „Acordul SPS”).

(2)   În cadrul Acordului SPS și al standardelor internaționale relevante ale Codex Alimentarius, ale Convenției internaționale pentru protecția plantelor (CIPP) și ale Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE), părțile fac schimb de informații pentru a consolida înțelegerea reciprocă a măsurilor SPS ale fiecărei părți și a facilita comerțul dintre ele prin:

(a)

organizarea de reuniuni periodice în cadrul unor foruri adecvate, stabilite de părți, pentru a face schimb de opinii cu privire la legislația în materie de SPS și de bunăstare a animalelor, cu privire la sistemele de punere în aplicare, inspecție și certificare și la procedurile de supraveghere, precum și pentru a aborda problemele care decurg din aplicarea măsurilor SPS;

(b)

întreprinderea de eforturi pentru a aplica cerințele în materie de importuri la nivelul întregului teritoriu al părții exportatoare, inclusiv aplicarea principiilor regionalizării;

(c)

în conformitate cu Acordul SPS:

(i)

recunoașterea zonelor indemne de dăunători și boli și a zonelor cu o prevalență redusă a dăunătorilor sau a bolilor;

(ii)

verificarea integrală sau parțială a sistemelor de inspecție și de certificare ale autorităților părții exportatoare;

(d)

schimb de informații cu privire la chestiunile legate de SPS și de bunăstarea animalelor care afectează sau pot afecta comerțul între părți, cum ar fi măsurile de urgență, bolile și dăunătorii emergenți și noile dovezi științifice disponibile.

(3)   Părțile convin să coopereze și să facă schimb de informații cu privire la chestiunile legate de bunăstarea animalelor.

(4)   Părțile cooperează, de asemenea, în ceea ce privește chestiunile legate de SPS și bunăstarea animalelor prin intermediul cadrelor multilaterale relevante, inclusiv OMC, Comisia Codex Alimentarius, CIPP și OIE.

Articolul 20

Vamă

Sub rezerva legislației fiecăreia, părțile cooperează în domeniul vamal la nivel bilateral și multilateral. În acest sens, părțile convin în special să facă schimb de experiență și să analizeze posibilitățile de simplificare a procedurilor vamale, de asigurare a transparenței și de consolidare a cooperării în domenii precum facilitarea comerțului, securitatea și siguranța comerțului internațional și combaterea fraudei vamale.

Articolul 21

Proprietatea intelectuală

(1)   Părțile reafirmă importanța drepturilor și obligațiilor pe care le au în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor și drepturile conexe, mărcile comerciale, indicațiile geografice, desenele și modelele industriale, drepturile și brevetele privind protecția soiurilor de plante și asigurarea respectării acestora, în conformitate cu cele mai înalte standarde internaționale la care aderă fiecare parte.

(2)   Părțile convin să facă schimb de informații și de experiență cu privire la aspectele legate de proprietatea intelectuală referitoare la administrarea, protecția și asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală prin intermediul unor forme adecvate de cooperare.

Articolul 22

Politica în domeniul concurenței

Părțile promovează o concurență loială în activitățile economice prin asigurarea respectării actelor cu putere de lege și a normelor administrative din domeniul concurenței ale fiecăreia. Părțile convin să facă schimb de informații cu privire la politica în domeniul concurenței și aspectele conexe și să consolideze cooperarea dintre autoritățile lor din domeniul concurenței.

Articolul 23

Servicii

Părțile instituie un dialog substanțial ce vizează promovarea comerțului bilateral cu servicii și schimbul de informații cu privire la cadrele lor de reglementare.

Articolul 24

Servicii financiare

În ceea ce privește serviciile financiare, părțile convin să asigure în continuare un schimb de informații și de experiență privind cadrele lor de reglementare și de supraveghere și să își consolideze cooperarea în vederea îmbunătățirii sistemelor de contabilitate, de audit, de supraveghere și de reglementare a băncilor, a asigurărilor și a altor părți ale sectorului financiar.

Articolul 25

Fiscalitate

(1)   În vederea consolidării și a dezvoltării activităților economice, ținând seama în același timp de necesitatea creării unui cadru de reglementare adecvat, părțile recunosc și se angajează să pună în aplicare principiile bunei guvernanțe în domeniul fiscal, inclusiv principiul transparenței, al schimbului de informații și al evitării practicilor fiscale neloiale.

(2)   În conformitate cu competențele fiecăreia, părțile conlucrează, inclusiv prin intermediul forurilor internaționale adecvate, pentru a îmbunătăți cooperarea internațională în domeniul fiscal și a facilita colectarea veniturilor fiscale legitime, respectând principiile bunei guvernanțe menționate la alineatul (1).

Articolul 26

Transparență

Părțile recunosc importanța transparenței și a respectării garanțiilor procedurale în ceea ce privește administrarea actelor lor cu putere de lege și a normelor administrative legate de comerț, astfel cum se prevede la articolul X din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT 1994) și la articolul III din Acordul General privind Comerțul cu Servicii (GATS), și, în acest sens, convin să își consolideze cooperarea și să facă schimb de informații pentru a promova calitatea și performanța reglementării și principiile bunei conduite administrative.

Articolul 27

Materii prime

(1)   Părțile recunosc faptul că o abordare transparentă, bazată pe piață, este cea mai bună modalitate de a crea un mediu favorabil pentru investiții în producția și comercializarea materiilor prime și de a încuraja alocarea și utilizarea eficiente a materiilor prime.

(2)   Părțile, luând în considerare politicile și obiectivele economice proprii și în vederea promovării comerțului, convin să își consolideze cooperarea privind aspectele legate de materiile prime, în vederea întăririi unui cadru global bazat pe reguli pentru comerțul cu materii prime, și să promoveze transparența pe piețele mondiale ale materiilor prime.

(3)   Temele cooperării pot include, printre altele:

(a)

aspecte legate de cerere și ofertă, chestiuni bilaterale din domeniul comerțului și investițiilor, precum și aspecte de interes care rezultă din comerțul internațional;

(b)

cadrele de reglementare ale fiecărei părți; și

(c)

cele mai bune practici privind dezvoltarea durabilă a industriilor miniere, inclusiv privind politica privind minereurile, amenajarea teritoriului și procedurile de autorizare.

(4)   Părțile vor coopera prin dialog bilateral sau în cadrul forurilor plurilaterale ori al instituțiilor internaționale relevante.

Articolul 28

Comerț și dezvoltare durabilă

(1)   Părțile își reafirmă angajamentul de a promova dezvoltarea comerțului și a investițiilor internaționale în așa fel încât să contribuie la obiectivul dezvoltării durabile și depun eforturi în vederea asigurării faptului că acest obiectiv este realizat în domeniile relevante ale relației lor economice.

(2)   Părțile recunosc dreptul fiecărei părți de a-și stabili propriile niveluri de protecție națională în materie de mediu și de protecție a forței de muncă și de a adopta sau de a-și modifica actele cu putere de lege și politicile relevante, în conformitate cu angajamentul lor față de standardele și acordurile recunoscute la nivel internațional.

(3)   Părțile recunosc, de asemenea, că ar trebui să evite încurajarea comerțului sau a investițiilor prin reducerea nivelurilor de protecție prevăzute în actele lor cu putere de lege în domeniul mediului sau al muncii sau prin oferirea posibilității de reducere a acestor niveluri.

(4)   Părțile fac schimb de informații și de experiență cu privire la acțiunile lor de promovare a coerenței și a sprijinului reciproc între obiectivele lor comerciale, sociale și de mediu, inclusiv cu privire la aspectele prevăzute la titlul VIII, și își consolidează dialogul și cooperarea privind aspectele din domeniul dezvoltării durabile ce pot apărea în contextul relațiilor comerciale.

Articolul 29

Cooperarea între întreprinderi

(1)   Părțile încurajează consolidarea legăturilor dintre întreprinderi și întăresc legăturile dintre guvern și întreprinderi prin vizite și activități bilaterale ce implică întreprinderile, inclusiv în cadrul ASEM.

(2)   Această cooperare vizează, în special, îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Această cooperare poate include, printre altele:

(a)

stimularea transferurilor de tehnologie;

(b)

schimbul de cele mai bune practici privind accesul la finanțare;

(c)

promovarea responsabilității sociale și a răspunderii întreprinderilor; și

(d)

dezvoltarea cooperării existente în ceea ce privește standardele și evaluarea conformității.

(3)   Părțile convin să faciliteze și să dezvolte dialogul și cooperarea între agențiile lor competente de promovare a comerțului și a investițiilor.

Articolul 30

Societatea civilă

Părțile încurajează dialogul dintre organizațiile guvernamentale și neguvernamentale, cum ar fi sindicatele, patronatele, asociațiile de întreprinderi, camerele de comerț și industrie, în vederea promovării comerțului și a investițiilor în domenii de interes reciproc.

Articolul 31

Turismul

Recunoscând valoarea pe care o are turismul în aprofundarea înțelegerii și aprecierii reciproce dintre popoarele Uniunii și Australiei și avantajele economice care decurg din dezvoltarea turismului, părțile convin să coopereze în vederea dezvoltării turismului în ambele direcții între Uniune și Australia.

TITLUL V

COOPERAREA PRIVIND JUSTIȚIA, LIBERTATEA ȘI SECURITATEA

Articolul 32

Cooperarea juridică

(1)   Părțile recunosc importanța pe care dreptul internațional privat și cooperarea judiciară în materie civilă și comercială o au în ceea ce privește sprijinirea unui mediu care să faciliteze comerțul și investițiile internaționale și mobilitatea persoanelor. Părțile convin să își consolideze cooperarea, inclusiv prin negocierea, ratificarea și punerea în aplicare a acordurilor internaționale, precum cele adoptate în cadrul Conferinței de la Haga privind dreptul internațional privat.

(2)   Părțile convin să faciliteze și să încurajeze soluționarea litigiilor comerciale civile și private internaționale prin intermediul curților de arbitraj, atunci când este posibil, conform instrumentelor internaționale aplicabile.

(3)   În ceea ce privește cooperarea judiciară în materie penală, părțile își consolidează cooperarea în materie de asistență juridică reciprocă, pe baza instrumentelor internaționale relevante. Aceasta ar include, după caz, aderarea la instrumentele relevante ale ONU și punerea în aplicare a acestora. Poate include, de asemenea, după caz, sprijin pentru instrumentele relevante ale Consiliului Europei, precum și cooperarea între autoritățile australiene relevante și Eurojust.

Articolul 33

Cooperarea privind asigurarea respectării legii

Părțile convin să coopereze la nivelul autorităților, agențiilor și serviciilor de asigurare a respectării legii și să contribuie la stoparea și eliminarea amenințărilor legate de infracționalitatea transnațională cu care se confruntă ambele părți. Această cooperare se poate desfășura sub forma asistenței reciproce în materie de anchete, a schimburilor de tehnici de investigare, a educării și formării în comun a personalului responsabil de asigurarea respectării legii și a oricărui alt tip de activități comune și de asistență pe care le pot conveni părțile.

Articolul 34

Combaterea terorismului, a criminalității organizate și a corupției

(1)   Părțile convin să coopereze în materie de prevenire și reprimare a terorismului, astfel cum se prevede la articolul 9.

(2)   Părțile își reafirmă angajamentul de a coopera în materie de prevenire și combatere a criminalității organizate, economice și financiare, a corupției, a contrafacerii și a tranzacțiilor ilegale prin respectarea pe deplin a obligațiilor lor internaționale comune din acest domeniu, inclusiv a celor privind cooperarea eficace pentru recuperarea activelor sau a fondurilor provenite din acte de corupție.

(3)   În contextul prevenirii, depistării, investigării și urmăririi penale a infracțiunilor de terorism sau a infracțiunilor transnaționale grave, părțile recunosc importanța Acordului dintre Uniunea Europeană și Australia privind prelucrarea și transferul datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia.

(4)   Părțile promovează punerea în aplicare a Convenției ONU împotriva criminalității transnaționale organizate și a protocoalelor adiționale la aceasta, promovând inclusiv mecanisme de revizuire solide și eficiente.

(5)   Părțile promovează, de asemenea, punerea în aplicare a Convenției ONU împotriva corupției, inclusiv utilizarea unui mecanism de revizuire solid, ținând seama de principiile transparenței și participării societății civile.

Articolul 35

Combaterea drogurilor ilicite

(1)   În limitele competențelor și prerogativelor fiecăreia, părțile cooperează în vederea asigurării unei abordări echilibrate și integrate cu privire la minimizarea daunelor aduse de drogurile ilicite persoanelor, familiilor și comunităților. Politicile și acțiunile din domeniul drogurilor au drept obiectiv consolidarea structurilor de combatere a drogurilor ilicite, reducerea ofertei, traficului și cererii de droguri ilicite, abordarea consecințelor sociale și în materie de sănătate ale abuzului de droguri, sprijinirea recuperării din starea de dependență, precum și continuarea cooperării în ceea ce privește combaterea deturnării precursorilor chimici utilizați pentru fabricarea ilicită a drogurilor narcotice și a substanțelor psihotrope.

(2)   Părțile cooperează în vederea dezmembrării rețelelor infracționale transnaționale implicate în traficul de droguri, printre altele prin schimb de informații și de date operative, prin formare sau schimb de cele mai bune practici, inclusiv în materie de tehnici speciale de investigație. Se depune un efort special pentru a împiedica infiltrarea infractorilor în economia legală.

(3)   Părțile cooperează în abordarea problemei noilor substanțe psihoactive, inclusiv prin schimb de informații și de date operative, după caz.

Articolul 36

Combaterea criminalității informatice

(1)   Părțile își consolidează cooperarea în ceea ce privește prevenirea și combaterea infracționalității în materie de tehnologii înalte, spațiu cibernetic și electronică, precum și combaterea difuzării prin intermediul internetului de conținut ilicit, inclusiv de conținut cu caracter terorist, prin schimburi de informații și de experiențe practice, în conformitate cu legislațiile lor naționale și cu obligațiile internaționale privind drepturile omului și în limitele responsabilității lor.

(2)   Părțile fac schimb de informații în ceea ce privește educarea și formarea anchetatorilor specializați în infracționalitatea informatică, investigarea infracțiunilor informatice și expertiza criminalistică a suporturilor digitale.

(3)   Părțile promovează Convenția de la Budapesta privind criminalitatea informatică ca standard mondial de combatere a criminalității informatice la toate nivelurile corespunzătoare.

Articolul 37

Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

(1)   Părțile reafirmă necesitatea cooperării pentru a împiedica utilizarea sistemelor lor financiare în scopul spălării produselor rezultate din toate activitățile infracționale, inclusiv din traficul de droguri și din corupție, precum și în ceea ce privește combaterea finanțării terorismului. Această cooperare se extinde și la recuperarea activelor sau a fondurilor provenite din activități infracționale.

(2)   Părțile fac schimb de informații relevante în limitele stabilite de legislația lor și pun în aplicare măsuri corespunzătoare de combatere a spălării de bani și a finanțării terorismului, în conformitate cu standardele adoptate de organismele internaționale competente care își desfășoară activitatea în acest domeniu, cum ar fi Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI).

Articolul 38

Migrație și azil

(1)   Părțile convin să își intensifice dialogul și cooperarea în domeniul migrației, al azilului, al participării și al diversității.

(2)   Cooperarea poate include schimbul de informații cu privire la abordările referitoare la imigrația neregulamentară, introducerea ilegală de persoane, traficul de persoane, azilul, participarea socială și economică a migranților, gestionarea frontierelor, vizele, datele biometrice și securitatea documentelor.

(3)   Părțile convin să coopereze în vederea prevenirii și a controlării migrației neregulamentare. În acest scop:

(a)

Australia readmite oricare dintre resortisanții săi care sunt prezenți în mod neregulamentar pe teritoriul unui stat membru, la cererea acestuia din urmă și fără formalități inutile și care cauzează întârzieri nejustificate;

(b)

fiecare stat membru readmite oricare dintre resortisanții săi care sunt prezenți în mod neregulamentar pe teritoriul Australiei, la cererea acesteia din urmă și fără formalități ce nu sunt necesare și care cauzează întârzieri nejustificate; și

(c)

statele membre și Australia le furnizează resortisanților lor documente de identitate adecvate în astfel de scopuri.

(4)   Părțile, la cererea oricăreia dintre acestea, analizează posibilitatea încheierii unui acord între Australia și Uniunea Europeană privind readmisia. În acesta vor fi avute în vedere măsuri corespunzătoare pentru readmisia resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor.

Articolul 39

Protecția consulară

(1)   Australia este de acord ca autoritățile diplomatice și consulare ale oricărui stat membru reprezentat să poată exercita protecție consulară (1) în Australia în numele altor state membre care nu au o reprezentanță permanentă accesibilă în Australia.

(2)   Uniunea și statele membre sunt de acord ca autoritățile diplomatice și consulare ale Australiei să poată exercita protecție consulară în numele unei țări terțe și ca țările terțe să poată exercita protecție consulară în numele Australiei în Uniune în locurile în care Australia sau țara terță în cauză nu are o reprezentanță permanentă accesibilă.

(3)   Alineatele (1) și (2) vizează eliminarea oricărei cerințe de notificare sau consimțământ care s-ar putea aplica în caz contrar.

(4)   Părțile convin să faciliteze un dialog privind afacerile consulare între autoritățile lor competente.

Articolul 40

Protecția datelor cu caracter personal

(1)   Părțile convin să coopereze în vederea asigurării faptului că nivelurile de protecție a datelor cu caracter personal respectă standardele internaționale relevante, inclusiv Orientările OCDE privind protecția vieții private și fluxurile transfrontaliere de date cu caracter personal.

(2)   Cooperarea în materie de protecție a datelor cu caracter personal poate include, printre altele, schimburi de informații și de expertiză. Aceasta poate include, de asemenea, cooperarea între omologii în materie de reglementare din cadrul unor organisme precum Grupul de lucru al OCDE privind securitatea informațiilor și viața privată și Rețeaua globală de asigurare a respectării legislației în materie de viață privată.

TITLUL VI

COOPERAREA ÎN DOMENIILE CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE

Articolul 41

Știință, cercetare și inovare

(1)   Părțile convin să își consolideze cooperarea în domeniile științei, cercetării și inovării în sprijinul sau în completarea Acordului cu privire la cooperarea științifică și tehnică dintre Comunitatea Europeană și Australia.

(2)   Cooperarea consolidată vizează, printre altele:

(a)

să abordeze principalele provocări societale comune ale Australiei și Uniunii, astfel cum au fost revizuite și convenite de Comitetul mixt de cooperare științifică și tehnologică, instituit în temeiul articolului 5 din Acordul cu privire la cooperarea științifică și tehnică dintre Comunitatea Europeană și Australia;

(b)

includerea unei serii de actori din domeniul inovării din sectorul public și privat, inclusiv din cadrul IMM-urilor, pentru a facilita fructificarea rezultatelor cercetării efectuate în colaborare și obținerea de rezultate comerciale și/sau, pe un plan mai larg, societale reciproc avantajoase;

(c)

consolidarea în continuare a posibilităților de care dispun cercetătorii din Australia și din Uniune de a profita de oportunitățile oferite de programele de cercetare și de inovare ale fiecărei părți, inclusiv prin:

(i)

informații cuprinzătoare cu privire la programe și la oportunitățile de participare la acestea;

(ii)

informații furnizate în timp util cu privire la prioritățile strategice emergente;

(iii)

analizarea posibilității utilizării și consolidării mecanismelor de colaborare precum înfrățirea, cererile de propuneri comune și coordonate; și

(d)

analizarea posibilității ca Australia și Uniunea să conlucreze pentru a iniția și a participa la activități mai ample de colaborare regională și internațională în domeniul cercetării și inovării.

(3)   Părțile, în conformitate cu actele cu putere de lege și cu normele administrative ale fiecăreia, încurajează participarea sectorului privat și a celui public, precum și a societății civile de pe teritoriul lor la activități ce vizează sporirea cooperării.

(4)   Formele de cooperare consolidată vizează toate domeniile cercetării și inovării civile, inclusiv, dar fără a se limita la:

(a)

abordarea provocărilor societale din domenii de interes reciproc și consolidarea tehnologiilor generice esențiale, inclusiv a științelor spațiale;

(b)

infrastructura din domeniul cercetării, inclusiv infrastructurile electronice, și schimbul de informații privind aspecte precum accesul, gestionarea, finanțarea și stabilirea priorităților în ceea ce privește infrastructurile de cercetare; și

(c)

consolidarea mobilității cercetătorilor între Australia și Uniune.

Articolul 42

Societatea informațională

(1)   Părțile, recunoscând că tehnologiile informației și comunicațiilor constituie elemente-cheie ale vieții moderne și sunt de importanță vitală pentru dezvoltarea economică și socială, convin să facă schimb de opinii cu privire la politicile lor din acest domeniu.

(2)   Cooperarea în acest domeniu se poate axa, printre altele, pe:

(a)

schimbul de opinii cu privire la diferitele aspecte ale societății informaționale, în special referitor la politicile și reglementările privind comunicațiile electronice, inclusiv serviciul universal, acordarea de licențe și autorizări generale, protecția vieții private și a datelor cu caracter personal, guvernarea electronică și guvernarea deschisă, securitatea internetului, precum și independența și eficiența autorităților de reglementare;

(b)

interconexiunea și interoperabilitatea rețelelor de cercetare, a infrastructurilor și serviciilor aferente tehnologiilor de calcul electronic și datelor științifice, inclusiv într-un context regional;

(c)

standardizarea, certificarea și difuzarea de noi tehnologii ale informației și comunicațiilor;

(d)

aspectele legate de securitate, de încredere și de confidențialitate ale tehnologiilor informației și comunicațiilor, inclusiv promovarea siguranței în mediul online, combaterea utilizării abuzive a tehnologiei informației și a tuturor formelor de mijloace electronice și de partajare a informațiilor; și

(e)

schimbul de opinii cu privire la măsurile prin care să se abordeze problema costurilor comunicațiilor mobile internaționale în roaming, inclusiv ca o barieră internă în calea schimburilor comerciale.

TITLUL VII

COOPERAREA ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI CULTURII

Articolul 43

Educație, formare și tineret

(1)   Părțile recunosc contribuția crucială pe care o au educația și formarea în ceea ce privește crearea de locuri de muncă de calitate și asigurarea unei creșteri durabile pentru economiile bazate pe cunoaștere și recunosc că au un interes comun în ceea ce privește cooperarea în domeniul educației, formării și al aspectelor privind tineretul.

(2)   În conformitate cu interesele lor reciproce și cu obiectivele politicilor lor în materie de educație, părțile se angajează să continue dialogul UE-Australia privind politicile în materie de educație și de formare și să sprijine activități de cooperare adecvate în domeniul educației, formării și tineretului. Această cooperare se referă la toate sectoarele educației și se poate desfășura, printre altele, sub forma:

(a)

mobilității persoanelor prin promovarea și facilitarea schimbului de studenți, de personal universitar și administrativ din instituțiile de învățământ terțiar, de profesori și de lucrători de tineret;

(b)

proiectelor de cooperare comune ale instituțiilor de învățământ și de formare din Uniunea Europeană și din Australia, în vederea promovării dezvoltării programei de învățământ, a programelor de studii comune și a diplomelor universitare comune și a mobilității profesorilor și studenților;

(c)

cooperării, legăturilor și parteneriatelor instituționale, în vederea promovării schimbului de experiență și de know-how, precum și a creării unor legături eficace între educație, cercetare și inovare; și

(d)

sprijinului pentru reformarea politicilor prin dialog, studii, conferințe, seminare, grupuri de lucru, exerciții de evaluare comparativă și schimb de informații și de bune practici, ținând seama în special de procesele de la Bologna și Copenhaga și de instrumentele Uniunii în materie de transparență.

Articolul 44

Cooperarea în domeniul cultural, audiovizual și mass-media

(1)   Părțile convin să promoveze o cooperare mai strânsă în sectoarele culturale și creative, pentru a consolida, printre altele, înțelegerea reciprocă și cunoașterea culturii celeilalte părți.

(2)   Părțile depun eforturi în vederea adoptării măsurilor corespunzătoare pentru promovarea schimburilor culturale și întreprinderea de acțiuni comune în diferite domenii culturale, utilizând instrumentele și cadrele de cooperare disponibile.

(3)   Părțile depun eforturi în vederea promovării mobilității profesioniștilor din domeniul culturii și a operelor de artă între Australia, pe de o parte, și Uniune și statele sale membre, pe de alta.

(4)   Părțile încurajează dialogul intercultural între organizațiile societății civile, precum și între persoanele din cadrul părților.

(5)   Părțile convin să coopereze, în special prin intermediul unui dialog privind politica în domeniu, în cadrul forurilor internaționale relevante, mai ales în cadrul Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), pentru a urmări obiective comune și a consolida diversitatea culturală, inclusiv prin punerea în aplicare a Convenției UNESCO privind protecția și promovarea diversității formelor de expresie culturală.

(6)   Părțile încurajează, sprijină și facilitează schimburile, cooperarea și dialogul între instituțiile și profesioniștii din domeniul audiovizual și mediatic.

(7)   Părțile convin să sprijine cooperarea culturală în cadrul ASEM, în special prin activitățile Fundației Asia-Europa (ASEF).

TITLUL VIII

COOPERAREA ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII DURABILE, ENERGIEI ȘI TRANSPORTURILOR

Articolul 45

Mediul și resursele naturale

(1)   Părțile convin asupra necesității protejării, conservării și gestionării în mod durabil a resurselor naturale și a diversității biologice, ca bază pentru dezvoltarea generațiilor prezente și viitoare.

(2)   Părțile își consolidează cooperarea cu privire la protecția mediului și la integrarea considerațiilor de mediu în toate sectoarele cooperării, inclusiv în context internațional și regional, în special în ceea ce privește:

(a)

menținerea unui dialog la nivel înalt cu privire la aspectele de mediu;

(b)

participarea la acordurile multilaterale în materie de mediu, punerea în aplicare a acestora și, după caz, stabilirea unei abordări comune cu privire la aspectele de mediu, inclusiv prin implicarea în forurile multilaterale;

(c)

promovarea și încurajarea accesului la resursele genetice și utilizării durabile a acestora, în conformitate cu legislația internă și cu tratatele internaționale aplicabile în acest domeniu pe care părțile le-au ratificat sau la care au aderat; și

(d)

promovarea schimbului de informații, de expertiză tehnică și de practici în domeniul mediului în ceea ce privește:

(i)

punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației din domeniul mediului;

(ii)

eficiența resurselor și consumul și producția durabile;

(iii)

conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității;

(iv)

gestionarea produselor chimice și a deșeurilor;

(v)

politica în domeniul apei; și

(vi)

conservarea mediului de coastă și marin și controlul poluării și degradării acestuia.

Articolul 46

Schimbările climatice

(1)   Părțile recunosc amenințarea comună la nivel mondial reprezentată de schimbările climatice și necesitatea întreprinderii de către toate țările de acțiuni de reducere a emisiilor pentru a stabiliza concentrațiile de gaze cu efect de seră din atmosferă la un nivel care să împiedice orice interferențe antropice periculoase cu sistemul climatic. În limitele competențelor fiecăreia și fără a aduce atingere discuțiilor din cadrul altor foruri, cum ar fi Convenția-cadru a ONU asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), părțile își consolidează cooperarea în acest domeniu. O astfel de cooperare vizează, dar nu se limitează la:

(a)

combaterea schimbărilor climatice, obiectivul general fiind stabilizarea concentrațiilor atmosferice de gaze cu efect de seră, luând în considerare cele mai recente informații științifice și necesitatea unei tranziții către economii cu emisii reduse de dioxid de carbon, continuând, în același timp, înregistrarea unei creșteri economice durabile prin acțiuni de atenuare și de adaptare corespunzătoare la nivel național;

(b)

schimbul de experiență și de informații cu privire la conceperea, punerea în aplicare și evoluția politicilor și abordărilor lor interne privind atenuarea, inclusiv prin mecanisme bazate pe piață, după caz;

(c)

schimbul de experiență și de informații cu privire la instrumentele de finanțare din sectorul public și privat pentru politicile climatice;

(d)

colaborarea privind cercetarea, dezvoltarea, difuzarea, desfășurarea și transferul tehnologiilor cu emisii reduse de dioxid de carbon cu scopul de a atenua emisiile de gaze cu efect de seră și promovarea utilizării eficiente a resurselor, menținând în același timp creșterea economică;

(e)

schimbul de experiență, de expertiză și de cele mai bune practici, după caz, în ceea ce privește monitorizarea și analizarea efectelor emisiilor de gaze cu efect de seră și elaborarea de programe de atenuare și adaptare și de strategii privind reducerea emisiilor;

(f)

susținerea, după caz, a acțiunilor de atenuare și adaptare ale țărilor în curs de dezvoltare;

(g)

conlucrarea în vederea elaborării unui acord internațional solid în domeniul climei care să fie obligatoriu din punct de vedere juridic și aplicabil tuturor țărilor.

(2)   Pentru atingerea acestor obiective, părțile convin să mențină un dialog și o cooperare periodice la nivel politic, strategic și tehnic, atât bilateral, cât și în cadrul forurilor plurilaterale și multilaterale relevante.

Articolul 47

Protecția civilă

Părțile recunosc necesitatea reducerii la minim a impactului dezastrelor naturale și a celor provocate de om. Părțile își afirmă angajamentul comun de a promova măsuri de prevenire, atenuare, pregătire și răspuns pentru a spori reziliența societății și a infrastructurii și de a coopera, după caz, la nivel politic bilateral și multilateral pentru a înregistra progrese către realizarea acestor obiective.

Articolul 48

Energie

Părțile recunosc importanța sectorului energiei și rolul pe care îl are o piață a energiei care funcționează bine în ceea ce privește dezvoltarea durabilă și creșterea economică, contribuind la realizarea obiectivelor de dezvoltare convenite la nivel internațional și cooperând în abordarea provocărilor în materie de mediu și de climă, și depun eforturi, în limitele competențelor fiecăreia, în vederea intensificării cooperării în acest domeniu pentru:

(a)

a elabora politici prin care să se consolideze securitatea energetică;

(b)

a promova comerțul și investițiile în domeniul energiei la nivel mondial;

(c)

a îmbunătăți competitivitatea;

(d)

a îmbunătăți funcționarea piețelor globale ale energiei;

(e)

a face schimb de informații și de experiență în materie de politici prin intermediul forurilor multilaterale existente în domeniul energiei;

(f)

a promova dezvoltarea și utilizarea de tehnologii energetice curate, diverse, eficace din punctul de vedere al costurilor și durabile, inclusiv tehnologii energetice din surse regenerabile și cu emisii reduse de dioxid de carbon;

(g)

a utiliza rațional energia atât la nivelul ofertei, cât și la nivelul cererii, prin promovarea eficienței energetice în producția, transportul, distribuția și utilizarea finală a energiei; și

(h)

a face schimb de cele mai bune practici în ceea ce privește explorarea surselor de energie și producția de energie.

Articolul 49

Transporturile

(1)   Părțile depun eforturi pentru a coopera în toate domeniile relevante ale politicii în materie de transporturi, inclusiv ale politicii integrate din domeniul transporturilor, în vederea îmbunătățirii circulației mărfurilor și pasagerilor, a promovării siguranței și securității maritime și aeriene și a protecției mediului, precum și în vederea creșterii eficienței sistemelor lor de transport.

(2)   Cooperarea dintre părți în acest domeniu urmărește să promoveze:

(a)

schimburile de informații privind politicile și practicile acestora în domeniul transporturilor, inclusiv notificarea în timp util a modificărilor propuse a fi aduse regimurilor lor de reglementare care afectează sectoarele transporturilor ale părților;

(b)

consolidarea relațiilor aviatice dintre Australia și Uniune, îmbunătățirea accesului la piețe și a oportunităților de investiții și extinderea și aprofundarea cooperării în materie de reglementare în ceea ce privește siguranța aviației, securitatea aeronautică și reglementarea economică a sectorului transportului aerian, în vederea sprijinirii convergenței în materie de reglementare și a eliminării obstacolelor legate de desfășurarea activității, precum și a cooperării în materie de gestionare a traficului aerian;

(c)

dialogul și cooperarea ce vizează realizarea obiectivelor obținerii unui acces nerestricționat pe piețele maritime internaționale și desfășurării unor schimburi comerciale întemeiate pe concurență loială;

(d)

dialogul și cooperarea privind aspectele de transport legate de mediu;

(e)

dialogul și cooperarea în vederea recunoașterii reciproce a permiselor de conducere; și

(f)

cooperarea în cadrul forurilor internaționale din domeniul transporturilor.

Articolul 50

Agricultura și dezvoltarea rurală

(1)   Părțile convin să încurajeze cooperarea în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale.

(2)   Ar putea fi avute în vedere activități de cooperare în următoarele domenii, fără a se limita la acestea: politica agricolă și de dezvoltare rurală, indicațiile geografice, diversificarea și restructurarea sectoarelor agricole și agricultura durabilă.

Articolul 51

Gestionarea durabilă a pădurilor

Părțile convin să încurajeze cooperarea, la nivel național și internațional, cu privire la gestionarea durabilă a pădurilor și politicile și reglementările în domeniu, inclusiv prin măsuri de combatere a exploatării forestiere ilegale și a comerțului aferent, precum și să promoveze buna guvernanță în domeniul forestier.

Articolul 52

Afaceri maritime și pescuit

(1)   Părțile își consolidează dialogul și cooperarea cu privire la chestiunile de interes comun în materie de pescuit și afaceri maritime. Părțile vizează promovarea conservării pe termen lung și a gestionării durabile a florei și faunei marine, efectuarea de schimburi de informații prin intermediul acordurilor privind pescuitul și al organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului (ORGP), precum și al forurilor multilaterale, precum Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), promovarea eforturilor de prevenire, descurajare și eliminare a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat („pescuitul INN”), punerea în aplicare a gestionării bazate pe ecosistem și promovarea colaborării privind activitatea de cercetare în domeniul pescuitului durabil și a unui spațiu marin durabil.

(2)   Părțile cooperează pentru:

(a)

a încuraja elaborarea, punerea în aplicare și asigurarea respectării unor măsuri eficace care să asigure conservarea pe termen lung și gestionarea durabilă a resurselor halieutice în domeniul de competență al ORGP-urilor sau al acordurilor la care sunt parte;

(b)

a asigura guvernanța multilaterală, în cadrul ORGP-urilor relevante, a stocurilor de pești mari migratori pe ansamblul parcursului lor migrator;

(c)

a promova o abordare integrată a afacerilor maritime la nivel internațional; și

(d)

a depune toate eforturile pentru a facilita aderarea la ORGP-urile în care una dintre părți este membră, iar cealaltă este parte cooperantă.

(3)   Părțile poartă un dialog periodic, însoțit de alte reuniuni la nivel de înalți funcționari, în vederea consolidării dialogului și cooperării, precum și a schimbului de informații și de experiență privind politica în domeniul pescuitului și afacerilor maritime.

Articolul 53

Ocuparea forței de muncă și afacerile sociale

(1)   Părțile convin să își consolideze cooperarea în domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor sociale, inclusiv în contextul globalizării și al schimbărilor demografice. Se depun eforturi pentru a promova cooperarea și schimburile de informații și de experiență cu privire la ocuparea forței de muncă și la aspecte privind munca. Domeniile de cooperare pot include schimburi privind politica în materie de ocupare a forței de muncă, coeziunea regională și socială, integrarea socială, sistemele de securitate socială, relațiile industriale, dezvoltarea competențelor pe tot parcursul vieții, încadrarea în muncă a tinerilor, sănătatea și siguranța la locul de muncă, nediscriminarea și egalitatea, inclusiv egalitatea de șanse între femei și bărbați, precum și responsabilitatea socială a întreprinderilor și munca decentă.

(2)   Părțile reafirmă necesitatea promovării ocupării integrale și productive a forței de muncă, precum și a muncii decente ca elemente esențiale ale dezvoltării durabile și al reducerii sărăciei. În acest context, părțile reamintesc Declarația Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind justiția socială pentru o globalizare echitabilă.

(3)   Părțile își reafirmă angajamentele de a respecta, promova și atinge standardele sociale și privind munca recunoscute la nivel internațional, astfel cum sunt prevăzute în Declarația OIM cu privire la principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă.

(4)   Formele de cooperare pot include, printre altele, programe, proiecte și inițiative specifice, astfel cum sunt convenite de comun acord, precum și un dialog pe subiecte de interes comun la nivel bilateral sau multilateral.

Articolul 54

Sănătate

Părțile convin să încurajeze cooperarea, schimburile de informații și schimburile de experiență în materie de politică în domeniul sănătății și al gestionării eficace a problemelor de sănătate transfrontaliere.

TITLUL IХ

CADRUL INSTITUȚIONAL

Articolul 55

Alte acorduri sau înțelegeri

(1)   Părțile pot completa prezentul acord prin încheierea de acorduri sau de înțelegeri specifice în orice domeniu de cooperare care se încadrează în sfera de aplicare a acordului. Astfel de acorduri specifice fac parte integrantă din relațiile bilaterale globale, astfel cum sunt reglementate de prezentul acord.

(2)   Prezentul acord nu afectează și nu aduce atingere interpretării, funcționării ori aplicării altor acorduri încheiate între părți. În special, dispozițiile privind soluționarea litigiilor ale prezentului acord nu înlocuiesc și nici nu afectează în vreun fel dispozițiile în materie de soluționare a litigiilor ale altor acorduri încheiate între părți.

(3)   Părțile recunosc că și un caz de urgență specială, astfel cum este definit la articolul 57 alineatul (7), ar putea servi drept motiv pentru suspendarea sau încetarea altor acorduri încheiate între părți. În astfel de împrejurări, pentru soluționarea oricărui astfel de litigiu, părțile respectă dispozițiile acordurilor respective referitoare la soluționarea litigiilor, suspendarea și încetarea.

Articolul 56

Comitetul mixt

(1)   Părțile instituie un comitet mixt format din reprezentanți ai părților.

(2)   În cadrul comitetului mixt, au loc consultări pentru a facilita punerea în aplicare a prezentului acord și pentru a contribui la atingerea obiectivelor generale ale acestuia, precum și pentru a menține coerența globală a relațiilor dintre UE și Australia.

(3)   Comitetul mixt:

(a)

promovează punerea în aplicare eficace a prezentului acord;

(b)

monitorizează dezvoltarea relației bilaterale cuprinzătoare dintre părți, inclusiv acordurile dintre acestea;

(c)

solicită, după caz, informații de la comitete sau de la alte organisme instituite în temeiul altor acorduri dintre părți și analizează orice rapoarte prezentate de către acestea;

(d)

face schimb de opinii și prezintă sugestii cu privire la orice chestiune de interes comun, inclusiv cu privire la acțiuni viitoare și la resursele disponibile pentru realizarea acestora;

(e)

stabilește priorități și, după caz, stabilește etapele următoare sau planurile de acțiune necesare pentru atingerea scopului prezentului acord;

(f)

caută metodele adecvate de evitare a problemelor care ar putea apărea în domeniile reglementate de prezentul acord;

(g)

încearcă să soluționeze în conformitate cu articolul 57 orice litigiu care apare în legătură cu aplicarea sau cu interpretarea prezentului acord;

(h)

examinează informațiile prezentate de o parte în conformitate cu articolul 57; și

(i)

adoptă decizii, după caz, pentru a pune în aplicare aspecte specifice ale prezentului acord.

(4)   Comitetul mixt hotărăște prin consens. Acesta își adoptă propriul regulament de procedură. Comitetul poate înființa subcomitete și grupuri de lucru care să se ocupe de chestiuni specifice.

(5)   Comitetul mixt se întrunește de regulă o dată pe an, alternativ în Uniune și în Australia. La solicitarea oricărei părți, se organizează reuniuni speciale ale comitetului mixt. Comitetul mixt este coprezidat de cele două părți. Comitetul mixt se întrunește de regulă la nivel de înalți funcționari, dar se poate întruni și la nivel ministerial. Comitetul mixt își poate desfășura activitatea și prin videoconferință ori teleconferință și poate efectua schimburi de informații prin e-mail.

Articolul 57

Modalități de punere în aplicare și soluționarea litigiilor

(1)   În spiritul respectului reciproc și al cooperării prevăzute în prezentul acord, părțile iau orice măsuri generale sau specifice necesare pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul prezentului acord.

(2)   Părțile convin să se consulte, cât mai repede posibil, la cererea oricăreia dintre părți, cu privire la diferendele ce pot interveni în punerea în aplicare a prezentului acord. În cazul în care există vreo diferență de opinie în legătură cu aplicarea sau interpretarea prezentului acord, oricare dintre părți poate supune spre atenție comitetului mixt chestiunea respectivă. Părțile prezintă comitetului mixt toate informațiile necesare pentru o examinare aprofundată a chestiunii respective, în vederea soluționării diferendelor în timp util și în mod amiabil.

(3)   În cazuri de urgență specială, oricare dintre părți înaintează de îndată problema spre soluționare comitetului mixt și îi prezintă acestuia toate informațiile necesare pentru o analiză aprofundată a situației, pentru a găsi o soluție reciproc acceptabilă și în timp util. În cazul în care comitetul mixt reunit la nivel de înalți funcționari nu este în măsură să soluționeze situația în termen de până la 15 zile de la începerea consultărilor și în termen de cel mult 30 de zile de la sesizarea comitetului mixt cu privire la chestiunea respectivă, aceasta este înaintată miniștrilor, pentru a fi analizată de urgență într-o perioadă suplimentară de 15 zile.

(4)   În eventualitatea improbabilă și neașteptată în care nu s-a găsit o soluție reciproc acceptabilă în termen de 15 zile de la începerea consultărilor la nivel ministerial și cel târziu în termen de 45 zile de la data sesizării comitetului mixt cu privire la chestiunea respectivă, oricare dintre părți poate decide să ia măsuri adecvate cu privire la prezentul acord, inclusiv să suspende dispozițiile acestuia sau să rezilieze acordul. Părțile recunosc că un caz de urgență specială poate, de asemenea, servi drept motiv pentru a lua măsuri adecvate în afara prezentului acord, în conformitate cu drepturile și obligațiile care le revin părților în temeiul altor acorduri încheiate între părți sau în temeiul normelor generale de drept internațional. În Uniune, decizia de suspendare ar necesita un vot unanim. În Australia, decizia de suspendare ar fi luată de Guvernul Australiei în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative ale acestei țări.

(5)   Părțile convin că orice decizie de a lua măsuri adecvate în conformitate cu alineatul (4) trebuie să fie justificată în mod corespunzător. Decizia se notifică de îndată celeilalte părți în scris. Părțile convin că orice astfel de măsuri trebuie să fie proporționale și trebuie să respecte articolul 55 alineatul (2), precum și principiile generale ale dreptului internațional.

(6)   În cazul în care se ia orice măsură în conformitate cu alineatul (4), aceasta se revocă de îndată ce nu mai există motivele pentru care a fost luată. Partea care invocă alineatul (4) urmărește permanent evoluția situației care a condus la luarea deciziei și retrage măsurile luate de îndată ce situația justifică acest lucru.

(7)   Părțile convin, în sensul interpretării corecte și al aplicării practice a prezentului acord, că termenul „caz de urgență specială” înseamnă o încălcare deosebit de gravă și substanțială de către una dintre părți a obligațiilor descrise la articolul 2 alineatul (2) și la articolul 6 alineatul (2) din prezentul acord, conducând la o situație ce necesită o reacție imediată din partea celeilalte. Părțile consideră că o încălcare deosebit de gravă și substanțială a articolului 2 alineatul (2) sau a articolului 6 alineatul (2) ar trebui să aibă un caracter excepțional și să amenințe pacea și securitatea internațională.

(8)   În cazurile în care într-o țară terță apare o situație care ar putea să fie considerată echivalentă ca și gravitate și natură cu un caz de urgență specială, părțile depun eforturi să organizeze consultări urgente, la cererea oricăreia dintre părți, pentru a face schimb de opinii cu privire la situație și pentru a analiza posibilele răspunsuri.

TITLUL Х

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 58

Definiții

În sensul prezentului acord, termenul „părțile” înseamnă Uniunea sau statele sale membre ori Uniunea și statele sale membre, în conformitate cu competențele fiecăreia, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte.

Articolul 59

Cooperarea financiară

(1)   Atunci când pun în aplicare programe de ajutor în cadrul politicilor lor de cooperare pentru dezvoltare, părțile cooperează în vederea prevenirii și combaterii neregulilor, a fraudei, a corupției sau a oricăror altor activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale părților.

(2)   În acest sens, autoritățile competente ale Uniunii și ale Australiei fac schimb de informații, inclusiv de date cu caracter personal, în conformitate cu legislațiile lor în vigoare și, la cererea uneia dintre părți, inițiază consultări.

(3)   Oficiul European de Luptă Antifraudă și autoritățile australiene competente pot conveni asupra unei cooperări suplimentare în domeniul combaterii fraudelor, inclusiv asupra încheierii de acorduri operaționale.

Articolul 60

Divulgarea de informații

(1)   Părțile oferă o protecție corespunzătoare informațiilor partajate în temeiul prezentului acord, conformă cu interesul public în ceea ce privește accesul la informații.

(2)   Nicio dispoziție a prezentului acord nu se interpretează ca obligând părțile să facă schimb de informații sau să ofere acces la informații partajate a căror divulgare ar:

(a)

aduce prejudicii:

(i)

securității publice;

(ii)

chestiunilor din domeniul apărării, militar și al colectării de date operative;

(iii)

relațiilor internaționale;

(iv)

politicii financiare, monetare sau economice;

(v)

vieții private; sau

(vi)

intereselor comerciale legitime sau chestiunilor ce țin de activitățile întreprinderilor; sau

(b)

ar fi contrară în alt mod interesului public.

(3)   În cazul în care sunt partajate informații de tipul celor menționate la prezentul articol, partea destinatară face publice sau dezvăluie astfel de informații numai cu consimțământul celeilalte părți sau în cazul în care este necesar pentru a se conforma obligațiilor sale juridice.

(4)   Niciuna dintre dispozițiile prezentului acord nu urmărește să deroge de la drepturile, obligațiile sau angajamentele asumate de către părți în cadrul unor acorduri sau înțelegeri bilaterale referitoare la schimbul de informații clasificate între părți.

Articolul 61

Intrarea în vigoare, aplicarea cu titlu provizoriu, durata și încetarea

(1)   Prezentul acord intră în vigoare la treizeci de zile de la data la care părțile și-au notificat reciproc finalizarea procedurilor juridice necesare în acest sens.

(2)   În pofida alineatului (1), până la intrarea în vigoare a prezentului acord, Australia și Uniunea pot aplica cu titlu provizoriu anumite dispoziții ale acestuia. O astfel de aplicare cu titlu provizoriu începe la treizeci de zile de la data la care Australia și Uniunea și-au notificat reciproc finalizarea procedurilor lor interne necesare pentru o astfel de aplicare cu titlu provizoriu.

(3)   Acordul este valabil pe o perioadă nedeterminată. Fiecare parte îi poate notifica în scris celeilalte părți intenția de a denunța prezentul acord. Denunțarea produce efecte la șase luni de la notificare.

Articolul 62

Notificări

Notificările făcute în conformitate cu articolul 61 se adresează Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene și, respectiv, Departamentului Afacerilor Externe și Comerțului al Australiei sau organizațiilor succesoare acestora.

Articolul 63

Aplicarea teritorială

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în condițiile prevăzute în aceste tratate și, pe de altă parte, teritoriului Australiei.

Articolul 64

Texte autentice

Prezentul acord se întocmește în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, fiecare text fiind în egală măsură autentic.

Съставено в Манила на седми август две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Manila el siete de agosto de dos mil diecisiete.

V Manile dne sedmého srpna roku dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Manilla den syvende august to tusind og sytten.

Geschehen zu Manila am siebten August zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta augustikuu seitsmendal päeval Manilas.

Έγινε στη Μανίλα, στις επτά Αυγούστου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Manila on the seventh day of August in the year two thousand and seventeen.

Fait à Manille, le sept août deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Manili sedmog dana kolovoza dvije tisuće sedamnaeste godine.

Fatto a Manila, addì sette agosto duemiladiciassette.

Manilā, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada septītajā augustā.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų rugpjūčio septintą dieną Maniloje.

Kelt Manilában, a kétezer-tizenhetedik év augusztus havának hetedik napján.

Magħmul f'Manila fis-seba' jum ta' Awwissu fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Manilla, zeven augustus tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Manili dnia siódmego sierpnia roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Manila, em sete de agosto de dois mil e dezassete.

Întocmit la Manila la șapte august două mii șaptesprezece.

V Manile sedemnásteho augusta dvetisíc sedemnásť.

V Manili, dne sedmega avgusta leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Manilassa seitsemäntenä päivänä elokuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Manila den sjunde augusti år tjugohundrasjutton.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour la Grand-Duché de Luxembourg

Image

Magyarország részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Australia

Image


(1)  Australia poate fi de acord să se utilizeze termenul „protecție consulară” în prezentul articol în locul termenului „funcții consulare”, pe baza convenirii faptului că termenul „protecție consulară” acoperă funcțiile menționate la articolul 9 din Directiva (UE) 2015/637 a Consiliului din 20 aprilie 2015 privind măsurile de coordonare și cooperare pentru facilitarea protecției consulare a cetățenilor nereprezentați ai Uniunii în țările terțe și de abrogare a Deciziei 95/553/CE și că aceste funcții includ furnizarea de pașapoarte de urgență și/sau de documente de călătorie.


Top