EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2374

Regulamentul delegat (UE) 2016/2374 al Comisiei din 12 octombrie 2016 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în apele de sud-vest

C/2016/6444

OJ L 352, 23.12.2016, p. 33–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/2374/oj

23.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 352/33


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/2374 AL COMISIEI

din 12 octombrie 2016

de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în apele de sud-vest

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (1), în special articolul 15 alineatul (6) și articolul 18 alineatele (1) și (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 are ca obiectiv eliminarea treptată a practicii aruncării capturilor înapoi în mare din toate activitățile de pescuit ale Uniunii, prin introducerea unei obligații de debarcare pentru capturile de specii care fac obiectul unor limite de captură.

(2)

Articolul 15 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 abilitează Comisia să adopte planuri privind aruncarea capturilor înapoi în mare prin intermediul unor acte delegate pentru o perioadă de maximum trei ani, pe baza recomandărilor comune elaborate de statele membre în urma consultării consiliilor consultative relevante.

(3)

Prin Regulamentul delegat (UE) 2015/2439 (2), Comisia a stabilit un plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în apele de sud-vest pentru perioada 2016-2018, în urma unei recomandări comune prezentate de statele membre în 2015.

(4)

Belgia, Spania, Franța, Țările de Jos și Portugalia au un interes direct în ceea ce privește gestionarea pescuitului în apele de sud-vest. La 31 mai 2016, statele membre respective au prezentat Comisiei o recomandare comună, după consultarea Consiliului consultativ pentru apele de sud-vest. Organismele științifice relevante au oferit contribuții științifice, care au fost analizate de Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP). Măsurile incluse în recomandarea comună sunt conforme cu articolul 18 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și pot fi incluse în prezentul regulament.

(5)

În ceea ce privește apele de sud-vest, potrivit articolului 15 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, obligația de debarcare se aplică, cel târziu de la 1 ianuarie 2016, speciilor care definesc activitățile de pescuit.

(6)

Regulamentul delegat (UE) 2015/2439 prevede dispoziții pentru introducerea obligației de debarcare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în apele de sud-vest pentru perioada 2016-2018.

(7)

În conformitate cu noua recomandare comună prezentată de statele membre în 2016, planul pentru 2017 privind aruncarea capturilor înapoi în mare ar trebui să acopere pescuitul de limbă-de-mare comună, de merluciu, de pește-pescar și de langustină (numai în interiorul zonelor de distribuție a stocurilor cunoscute ca „unități funcționale”) în diviziunile ICES VIIIa, b, d, e, pescuitul de langustină din diviziunile ICES VIIIc și IXa (numai în interiorul unităților funcționale), pescuitul de limbă-de-mare comună și de cambulă de Baltica în diviziunea ICES IXa, pescuitul de merluciu în diviziunile ICES VIIIc și IXa și pescuitul de pește-pescar în diviziunile ICES VIIIa, b, c, d, e și IXa.

(8)

Recomandarea comună a propus aplicarea unei excepții de la obligația de debarcare în cazul langustinei capturate cu traule în subzonele ICES VIII și IX, deoarece dovezile științifice disponibile indică posibile rate de supraviețuire ridicate, ținând cont de caracteristicile uneltelor de pescuit care vizează această specie, de practicile de pescuit și de ecosistem. În evaluarea sa, CSTEP a ajuns la concluzia că cele mai recente experimente arată rate de supraviețuire care se situează în intervalul ratei de supraviețuire observat în activitatea anterioară. Se preconizează efectuarea unor studii suplimentare care ar trebui să furnizeze mai multe informații privind ratele de supraviețuire probabile în cadrul acestei activități de pescuit. Prin urmare, această excepție ar trebui să fie inclusă în prezentul regulament pentru anul 2017, însoțită de o dispoziție prin care să se solicite statelor membre în cauză să prezinte Comisiei date suplimentare obținute din testele aflate în curs, care să permită CSTEP să evalueze integral justificarea respectivei excepții.

(9)

Recomandarea comună include trei excepții de minimis de la obligația de debarcare pentru anumite activități de pescuit și în anumite limite. CSTEP a analizat dovezile furnizate de statele membre. CSTEP concluzionează că recomandarea comună a inclus argumente bine întemeiate legate de dificultatea creșterii selectivității, combinată cu costurile disproporționate pe care le-ar implica manipularea capturilor nedorite. În lumina celor de mai sus este necesar să se stabilească excepții de minimis în conformitate cu nivelul procentual propus în recomandarea comună și la niveluri care să nu le depășească pe cele permise în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(10)

Excepția de minimis pentru limba-de-mare comună – de până la maximum 5 % din totalul capturilor anuale din această specie efectuate de nave care vizează această specie utilizând beam-traule și traule de fund în diviziunile ICES VIIIa și VIIIb – se bazează pe faptul că este foarte dificil de realizat o creștere viabilă a selectivității. CSTEP a concluzionat că informațiile justificative sunt suficiente pentru a justifica această excepție. Prin urmare, această excepție ar trebui să fie inclusă în prezentul regulament.

(11)

Excepția de minimis pentru limba-de-mare comună – de până la maximum 3 % din totalul capturilor anuale din această specie efectuate de nave care vizează această specie utilizând setci cu sirec și setci fără sirec în diviziunile ICES VIIIa și VIIIb – se bazează pe faptul că este foarte dificil de realizat o creștere viabilă a selectivității. CSTEP a concluzionat că informațiile justificative sunt suficiente pentru a justifica excepția solicitată. Prin urmare, această excepție ar trebui să fie inclusă în prezentul regulament.

(12)

Excepția de minimis pentru merluciu – de până la maximum 7 % în 2017 și 6 % în 2018 din totalul capturilor anuale din această specie efectuate de nave care vizează această specie utilizând traule în subzonele ICES VIII și IX – se bazează pe faptul că este foarte dificil de realizat o creștere viabilă a selectivității. CSTEP a concluzionat că informațiile suplimentare privind selectivitatea nu conțineau dovezi suplimentare care să demonstreze că, pentru tehnicile de pescuit vizate, selectivitatea este foarte dificil de realizat. Prin urmare, trebuie depuse eforturi suplimentare pentru a oferi o mai bună justificare a acestei excepții. Această excepție ar trebui să fie, prin urmare, inclusă în prezentul regulament pentru 2017, adică numai pentru un an, și numai cu condiția ca statele membre să furnizeze informații mai solide în sprijinul acestei excepții, care ar urma să fie apoi evaluate de către CSTEP.

(13)

În consecință, Regulamentul delegat (UE) 2015/2439 ar trebui să fie abrogat și înlocuit printr-un nou regulament.

(14)

Întrucât măsurile prevăzute de prezentul regulament au un impact direct asupra activităților economice legate de sezonul de pescuit și asupra planificării sezonului de pescuit al navelor din Uniune, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare imediat după publicarea sa. El ar trebuie să se aplice de la 1 ianuarie 2017,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Punerea în aplicare a obligației de debarcare

Obligația de debarcare prevăzută la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 se aplică în subzonele ICES VIII, IX, X și în zonele CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 activităților de pescuit stipulate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Excepția legată de rata de supraviețuire

(1)   Excepția de la obligația de debarcare prevăzută la articolul 15 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, referitoare la speciile în cazul cărora dovezile științifice demonstrează o rată de supraviețuire ridicată, se aplică langustinei (Nephrops norvegicus) capturate cu traule în subzonele ICES VIII și IX (coduri ale uneltelor (3): OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT și TX).

(2)   Statele membre care au un interes de gestionare direct în apele de sud-vest prezintă, înainte de 1 mai 2017, informații științifice suplimentare în sprijinul excepției prevăzute la alineatul (1). Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) evaluează informațiile științifice furnizate, înainte de 1 septembrie 2017.

Articolul 3

Excepții de minimis

(1)   Prin derogare de la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, următoarele cantități pot fi aruncate înapoi în mare:

(a)

în ceea ce privește merluciul (Merluccius merluccius), până la maximum 7 % în 2017 și până la 6 % în 2018 din totalul capturilor anuale din această specie efectuate de nave utilizând traule și seine (coduri ale uneltelor: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX și SV), care vizează specia respectivă în subzonele ICES VIII și IX;

(b)

în ceea ce privește limba-de-mare comună (Solea solea), până la maximum 5 % din totalul capturilor anuale din această specie efectuate de nave utilizând beam-traule (cod al uneltelor: TBB) și traule de fund (coduri ale uneltelor: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT și TX), care vizează specia respectivă în diviziunile ICES VIIIa și VIIIb;

(c)

în ceea ce privește limba-de-mare comună (Solea solea), până la maximum 3 % din totalul capturilor anuale din această specie efectuate de nave utilizând setci cu sirec și setci fără sirec (coduri ale uneltelor: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR și GEN), care vizează specia respectivă în diviziunile ICES VIIIa și VIIIb.

(2)   Înainte de 1 mai 2017, statele membre care au un interes de gestionare direct în apele de sud-vest prezintă Comisiei date suplimentare privind capturile aruncate înapoi în mare și orice alte informații științifice relevante în sprijinul excepției prevăzute la alineatul (1) litera (a). Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) evaluează datele și informațiile respective înainte de 1 septembrie 2017.

Articolul 4

Nave care fac obiectul obligației de debarcare

Statele membre stabilesc, în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa la prezentul regulament, navele care fac obiectul obligației de debarcare pentru fiecare activitate de pescuit în parte.

Navele care au făcut obiectul obligației de debarcare în cadrul anumitor activități de pescuit din 2016 fac în continuare obiectul obligației de debarcare în cadrul respectivelor activități de pescuit.

Înainte de 31 decembrie 2016, statele membre în cauză prezintă Comisiei și celorlalte state membre, prin intermediul site-ului internet securizat de control al Uniunii, listele navelor stabilite în conformitate cu alineatul (1) pentru fiecare dintre activitățile de pescuit care figurează în anexă. Statele membre mențin aceste liste la zi.

Articolul 5

Abrogare

Regulamentul delegat (UE) 2015/2439 se abrogă.

Articolul 6

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2017 până la 31 decembrie 2018.

Articolul 4 se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 octombrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354, 28.12.2013, p. 22.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2015/2439 al Comisiei din 12 octombrie 2015 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în apele de sud-vest (JO L 336, 23.12.2015, p. 36).

(3)  Codurile uneltelor utilizate în prezentul regulament sunt definite de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură.


ANEXĂ

Activități de pescuit care fac obiectul obligației de debarcare

(a)   activitățile de pescuit din diviziunile ICES VIIIa, b, d și e

Activitatea de pescuit (specia)

Codul uneltelor de pescuit

Descrierea uneltelor de pescuit

Dimensiunea ochiului de plasă

Speciile care urmează să fie debarcate

Limbă-de-mare comună

(Solea solea)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Toate traulele de fund

Dimensiunea ochiului de plasă cuprinsă între 70 mm și 100 mm

Toate capturile de limbă-de-mare comună

TBB

Toate beam-traulele

Dimensiunea ochiului de plasă cuprinsă între 70 mm și 100 mm

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Toate setcile cu sirec și setcile fără sirec

Dimensiunea ochiului de plasă mai mare sau egală cu 100 mm

Merluciu

(Merluccius merluccius)

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

Toate traulele de fund și seinele

Dimensiunea ochiului de plasă mai mare sau egală cu 100 mm

Toate capturile de merluciu

LL, LLS

Toate paragatele

Toate

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Toate setcile fără sirec

Dimensiunea ochiului de plasă mai mare sau egală cu 100 mm

Pește-pescar

(Lophiidae)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Toate setcile fără sirec

Dimensiunea ochiului de plasă mai mare sau egală cu 200 mm

Toate capturile de pește-pescar

Langustină (Nephrops norvegicus)

numai în interiorul unităților funcționale

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Toate traulele de fund

Dimensiunea ochiului de plasă mai mare sau egală cu 70 mm

Toate capturile de langustină

(b)   activitățile de pescuit din diviziunile ICES VIIIc și IXa

Activitatea de pescuit (specia)

Codul uneltelor de pescuit

Descrierea uneltelor de pescuit

Dimensiunea ochiului de plasă

Obligația de debarcare

Pește-pescar

(Lophiidae)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Toate setcile fără sirec

Dimensiunea ochiului de plasă mai mare sau egală cu 200 mm

Toate capturile de pește-pescar

Langustină

(Nephrops norvegicus)

numai în interiorul unităților funcționale

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX TB

Toate traulele de fund

Dimensiunea ochiului de plasă mai mare sau egală cu 70 mm

Toate capturile de langustină

Merluciu

(Merluccius merluccius)

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

Toate traulele de fund și seinele

Navele care îndeplinesc următoarele criterii cumulative:

1.

utilizează o dimensiune a ochiului de plasă mai mare sau egală cu 70 mm;

2.

totalul debarcărilor de merluciu din perioada 2014/2015 (1) constă din: peste 5 % dintre toate speciile debarcate și peste 5 tone metrice.

Toate capturile de merluciu

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Toate setcile fără sirec

Dimensiunea ochiului de plasă cuprinsă între 80 mm și 99 mm

LL, LLS

Toate paragatele

Dimensiunea cârligului este de peste 3,85 cm ± 1,15 cm în lungime și de peste 1,6 cm ± 0,4 cm în lățime

(c)   activitățile de pescuit din diviziunea ICES IXa

Activitatea de pescuit (specia)

Codul uneltelor de pescuit

Descrierea uneltelor de pescuit

Dimensiunea ochiului de plasă

Obligația de debarcare

Limbă-de-mare comună (Solea solea) și cambulă de Baltica (Pleuronectes platessa)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Toate setcile cu sirec și setcile fără sirec

Dimensiunea ochiului de plasă mai mare sau egală cu 100 mm

Toate capturile de limbă-de-mare comună și de cambulă de Baltica


(1)  Perioada de referință va fi actualizată în următorii ani (și anume, în 2018, perioada de referință va fi 2015 și 2016).


Top