EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0764

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/764 a Comisiei din 12 mai 2016 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/789 privind măsuri de prevenire a introducerii în Uniune și a răspândirii în interiorul acesteia a Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notificată cu numărul C(2016) 2731]

C/2016/2731

OJ L 126, 14.5.2016, p. 77–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2020; abrogare implicită prin 32020R1201

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/764/oj

14.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/77


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/764 A COMISIEI

din 12 mai 2016

de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/789 privind măsuri de prevenire a introducerii în Uniune și a răspândirii în interiorul acesteia a Xylella fastidiosa (Wells et al.)

[notificată cu numărul C(2016) 2731]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 16 alineatul (3) teza a patra,

întrucât:

(1)

De la adoptarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/789 a Comisiei (2) și până în februarie 2016, autoritățile italiene au notificat Comisiei mai multe focare de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (denumit în continuare „organismul specificat”) în diferite părți ale zonei din jurul provinciei Lecce. Aceste focare au izbucnit în mai multe localități situate în provinciile Taranto și Brindisi. În plus, ultimul audit efectuat de către Comisie în noiembrie 2015 a confirmat faptul că anchetele prevăzute în Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/789 au fost efectuate numai într-o foarte mică măsură în zona din jurul provinciei Lecce (regiunea Apulia, Italia). Auditul a confirmat, de asemenea, că actualul program de anchete încă nu reușește să asigure depistarea în timp util a noilor epidemii sau determinarea exactă a amplorii reale a răspândirii organismului specificat în zona respectivă.

(2)

Ultimul audit a confirmat riscul de răspândire rapidă a organismului specificat în restul zonei în cauză. Din acest motiv și având în vedere dimensiunea zonei respective, este adecvat să se extindă zona în care se înregistrează infecții și se pot aplica măsuri de izolare în afara limitelor provinciei Lecce și să fie permisă deplasarea plantelor specificate din zona respectivă numai în condiții foarte stricte. Această extindere trebuie să aibă loc fără întârziere, ținând seama de faptul că riscul de răspândire a organismului specificat în restul teritoriului Uniunii crește odată cu începutul sezonului de zbor al insectelor vectori la începutul primăverii. Prin urmare, zona în care se înregistrează infecții ar trebui extinsă pentru a cuprinde localitățile respective sau părți din anumite localități ale provinciilor Brindisi și Taranto, în care au izbucnit focare ale organismului specificat sau în care este probabil ca respectivul organism să se fi răspândit și stabilit deja. Zona respectivă în care se înregistrează infecții nu ar trebui să includă, cu toate acestea, zona care a fost declarată de Italia ca fiind neafectată de organismul specificat înainte ca actuala decizie să fie adoptată.

(3)

În scopuri de securitate juridică, formularea literei (c) de la articolul 7 alineatul (2) ar trebui modificată pentru a clarifica faptul că măsurile care trebuie adoptate în conformitate cu articolul respectiv se vor aplica în zona în care se înregistrează infecții și nu în afara acesteia.

(4)

Pentru a asigura protecția eficientă a restului teritoriului Uniunii de organismul specificat și în vederea extinderii zonei de izolare, este adecvat ca zona de supraveghere să fie înlocuită cu noi cerințe privind anchetele în zona de izolare respectivă. Cerințele respective ar trebui să se aplice la o zonă cu o lățime de 20 km de la limitele zonei tampon, care se întinde până în zona de izolare și în zona tampon de 10 km care o înconjoară.

(5)

De la adoptarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/789, experiența a demonstrat că este disproporționat să se aplice aceleași cerințe pentru deplasarea plantelor specificate în cadrul zonelor în care se înregistrează infecții și din zonele în care se înregistrează infecții în zonele tampon, deoarece organismul specificat este deja stabilit în acele zone în care se înregistrează infecții.

(6)

De la adoptarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/789, experiența a confirmat faptul că plantele specificate, cultivate pe toată durata ciclului de fertilizare in vitro, într-un mediu steril, nu prezintă un risc de răspândire a organismului specificat, deoarece această modalitate de cultivare elimină riscul de infecție, prin excluderea posibilității contactului cu vectorii organismului specificat. Prin urmare, este adecvat ca în anumite condiții să se permită circulația în interiorul Uniunii și introducerea în Uniune a acelor plante specificate.

(7)

De la adoptarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/789, experiența dobândită în urma controalelor oficiale a demonstrat că plantele specificate, care provin din zonele neafectate de organismul specificat, ar trebui să se supună, în ceea ce privește controalele oficiale la introducerea în Uniune, acelorași cerințe ca și plantele specificate care provin din țări terțe în care organismul specificat este absent.

(8)

Anexa I ar trebui modificată pentru a include toate speciile vegetale care, după adoptarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/2417 a Comisiei (3), au fost identificate de Comisie ca fiind plante specificate.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE

Articolul 1

Modificări la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/789

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/789 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4 alineatul (2), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În ceea ce privește prezența organismului specificat în provincia Lecce și în localitățile enumerate în anexa II, zona în care se înregistrează infecții trebuie să includă cel puțin provincia și localitățile respective sau, după caz, parcelele cadastrale («Fogli») ale acelor localități.”

2.

Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Prin derogare de la articolul 6, numai în zonele în care se înregistrează infecții, menționate în articolul 4 alineatul (2) al treilea paragraf, organismul oficial responsabil din statul membru în cauză poate să decidă aplicarea măsurilor de izolare prevăzute la alineatele (2)-(7) (denumită în continuare: «zonă de izolare»).”;

(b)

la alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

un perimetru din cadrul zonei în care se înregistrează infecții, la care se face referire în articolul 4 alineatul (2) al treilea paragraf, situat la o distanță de 20 km de limitele zonei în care se înregistrează infecții cu restul teritoriului Uniunii.”;

(c)

se adaugă următorul alineat (7):

„(7)   Statul membru în cauză trebuie să monitorizeze prezența organismului specificat prin anchete anuale efectuate la momentele oportune din cursul anului și în zonele situate la o distanță de 20 km, astfel cum se prevede la alineatul (2) litera (c).

Anchetele respective trebuie să fie efectuate în conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatul (7).”

3.

Articolul 8 se elimină.

4.

La articolul 9, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Prezentul articol se aplică plantelor specificate, altele decât cele care au fost cultivate pe durata întregului ciclu de fertilizare in vitro.

Deplasarea, în afara zonelor delimitate și din zonele în care se înregistrează infecții în zonele tampon, a plantelor specificate, care au fost crescute cel puțin o perioadă din viața lor într-o zonă delimitată stabilită în conformitate cu articolul 4, este interzisă.”

5.

Se introduce următorul articol 9a:

„Articolul 9a

Circulația, în interiorul Uniunii, a plantelor specificate care au fost cultivate in vitro

(1)   Plantele specificate, care au fost cultivate pe durata întregului ciclu de fertilizare in vitro și crescute cel puțin o perioadă din viața lor într-o zonă delimitată, stabilită în conformitate cu articolul 4, pot fi deplasate în afara zonelor delimitate și din zone în care se înregistrează infecții în zone tampon numai în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatele (2)-(5).

(2)   Plantele specificate la care se face referire la alineatul (1) au fost cultivate într-un loc care îndeplinește toate condițiile următoare:

(a)

este înregistrat în conformitate cu Directiva 92/90/CEE;

(b)

este certificat de organismul oficial responsabil ca fiind neafectat de organismul specificat și de vectorii săi, ținând cont de Standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare;

(c)

este protejat fizic împotriva introducerii organismului specificat de vectorii săi;

(d)

este supus anual la cel puțin două inspecții oficiale efectuate la momente corespunzătoare;

(e)

pe parcursul perioadei de cultivare a plantelor specificate, în locul respectiv nu au fost constatate simptome determinate de organismul specificat și nu au fost găsiți vectori ai acestuia sau, dacă au fost observate simptome suspecte, au fost efectuate teste care au confirmat absența organismului specificat.

(3)   Plantele specificate la care se face referire la alineatul (1) au fost cultivate într-un container transparent, în condiții de sterilitate, și îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

(a)

provin din semințe;

(b)

au fost sădite, în condiții de sterilitate, de la plantele-mamă care și-au petrecut toată viața într-o zonă din teritoriul Uniunii neafectată de organismul specificat și care au fost testate și considerate neafectate de prezența organismului specificat;

(c)

au fost sădite, în condiții de sterilitate, de la plantele-mamă care au fost cultivate într-un loc care îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (2) și care au fost testate și considerate neafectate de prezența organismului specificat.

(4)   Plantele specificate, menționate la alineatul (1), trebuie să fie transportate în containere transparente, în condiții de sterilitate care exclud posibilitatea de infecție cu organismul specificat prin vectorii săi.

(5)   Trebuie să fie însoțite de un pașaport fitosanitar întocmit și emis în conformitate cu Directiva 92/105/CEE.”

6.

Articolul 17 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (3), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care plantele specificate, altele decât cele care au fost cultivate pe durata întregului ciclu de fertilizare in vitro, provin dintr-o zonă cu prezență cunoscută a organismului specificat, certificatul fitosanitar trebuie să conțină la rubrica «Declarație suplimentară» următoarele:”;

(b)

se introduce următorul alineat (3a):

„(3a)   În cazul în care plantele specificate, care au fost cultivate pe durata întregului ciclu de fertilizare in vitro, provin dintr-o zonă cu prezență cunoscută a organismului specificat, certificatul fitosanitar trebuie să conțină la rubrica «Declarație suplimentară» următoarele:

(a)

plantele specificate au fost cultivate într-unul sau mai multe locuri care îndeplinesc condițiile de la alineatul (4a);

(b)

organizația națională pentru protecția plantelor din țara terță în cauză a comunicat în scris Comisiei lista cu locurile respective, inclusiv localizarea lor în țară;

(c)

plantele specificate au fost transportate în condiții de sterilitate într-un container transparent care exclude posibilitatea de infecție cu organismul specificat prin vectorii săi;

(d)

plantele specificate îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

(i)

provin din semințe;

(ii)

au fost sădite, în condiții de sterilitate, de la plantele-mamă care și-au petrecut toată viața într-o zonă neafectată de organismul specificat și care au fost testate și considerate neafectate de prezența organismului specificat;

(iii)

au fost sădite, în condiții de sterilitate, de la plantele-mamă care au fost cultivate într-un loc care îndeplinește condițiile de la alineatul (4) și care au fost testate și considerate neafectate de prezența organismului specificat.

Certificatul fitosanitar, menționat la alineatul (1) litera (a), indică la rubrica «loc de origine» locul menționat la litera (a) din prezentul alineat.”;

(c)

se adaugă următorul alineat (4a):

„(4a)   Locul menționat la alineatul (3a) litera (a) îndeplinește toate condițiile următoare:

(a)

este certificat de organizația națională pentru protecția plantelor ca fiind neafectat de organismul specificat și de vectorii săi, în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare;

(b)

este protejat fizic împotriva introducerii organismului specificat de vectorii săi;

(c)

este supus anual la cel puțin două inspecții oficiale efectuate la momente corespunzătoare;

(d)

pe parcursul întregii perioade de fertilizare a plantelor specificate, în locul respectiv nu au fost constatate simptome determinate de organismul specificat sau de vectorii săi sau, dacă au fost observate simptome suspecte, a fost efectuată testarea și s-a confirmat absența organismului specificat.”

7.

La articolul 18, alineatele (2), (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   În cazul plantelor specificate originare dintr-o țară terță în care organismul specificat nu este prezent sau într-o zonă menționată în articolul 17 alineatul (2), organismul oficial responsabil trebuie să efectueze următoarele controale:

(a)

o inspecție vizuală; precum și

(b)

în cazul suspectării prezenței organismului specificat, prelevare de eșantioane și testarea lotului de plante specificate, pentru a se confirma absența organismului specificat sau a simptomelor pe care le determină.

(3)   În cazul plantelor specificate, care provin dintr-o zonă unde se știe că este prezent organismul specificat, organismul oficial responsabil efectuează următoarele controale:

(a)

o inspecție vizuală; precum și

(b)

prelevare de eșantioane și testarea lotului de plante specificate, pentru a se confirma absența organismului specificat sau a simptomelor pe care le determină.

(4)   Eșantioanele menționate la alineatul (2) litera (b) și la alineatul (3) litera (b) au o dimensiune care să permită identificarea cu o fiabilitate de 99 % a unui nivel de plante infectate de 1 % sau mai mare, ținând seama de ISPM nr. 31.

Primul paragraf nu se aplică plantelor specificate care au fost cultivate pe durata întregului ciclu de fertilizare in vitro și sunt transportate în containere transparente în condiții de sterilitate.”

8.

Anexa I se modifică în conformitate cu anexa I la prezenta decizie.

9.

Se introduce anexa prevăzută în anexa II la prezenta decizie ca anexa II.

Articolul 2

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 12 mai 2016.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/789 a Comisiei din 18 mai 2015 privind măsuri de prevenire a introducerii în Uniune și a răspândirii în interiorul acesteia a Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO L 125, 21.5.2015, p. 36).

(3)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2417 a Comisiei din 17 decembrie 2015 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/789 privind măsuri de prevenire a introducerii în Uniune și a răspândirii în interiorul acesteia a Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO L 333, 19.12.2015, p. 143).


ANEXA I

Anexa I la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/789 se modifică după cum urmează:

1.

Se introduc următoarele mențiuni, în ordine alfabetică:

 

Ambrosia

 

Artemisia arborescens L.

 

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash

 

Coprosma repens A. Rich.

 

Coronilla valentina L.

 

Cyperus eragrostis Lam.

 

Fagopyrum esculentum Moench

 

Lavandula stoechas L.

 

Solanum lycopersicum L.

 

Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn

 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

 

Polygala x grandiflora nana

 

Rhus

 

Rosa x floribunda

 

Salvia apiana Jeps.

 

Solanum melongena L.

 

Solidago fistulosa Mill.

 

Ulmus

 

Vicia sativa L.

2.

Următoarele rubrici se elimină:

 

Ambrosia acanthicarpa Hook.

 

Ambrosia artemisiifolia L.

 

Ambrosia trifida L.

 

Rhus diversiloba Torr. & A. Gray

 

Ulmus americana L.

 

Ulmus crassifolia Nutt.

3.

Mențiunea „Cytisus racemosus Broom” se înlocuiește cu următorul text:

„Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom)”.


ANEXA II

Se adaugă următoarea anexă II la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/789:

„ANEXA II

LISTA LOCALITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (2)

1.

Localități situate în provincia Brindisi:

Brindisi

 

Carovigno

 

Ceglie Messapica

Numai parcelele cadastrale (Fogli) 11, 20 până la 24, 32 până la 43, 47 până la 62, 66 până la 135

Cellino San Marco

 

Erchie

 

Francavilla Fontana

 

Latiano

 

Mesagne

 

Oria

 

Ostuni

Numai parcelele cadastrale (Fogli) 34 până la 38, 48 până la 52, 60 până la 67, 74, 87 până la 99, 111 până la 118, 141 până la 154, 175 până la 222

San Donaci

 

San Michele Salentino

 

San Pancrazio Salentino

 

San Pietro Vernotico

 

San Vito dei Normanni

 

Torchiarolo

 

Torre Santa Susanna

 

Villa Castelli

 

2.

Localități situate în provincia Taranto:

Avetrana

 

Carosino

 

Faggiano

 

Fragagnano

 

Grottaglie

Numai parcelele cadastrale (Fogli) 5, 8, 11 până la 14, 17 până la 41, 43 până la 47, 49 până la 89

Leporano

Numai parcelele cadastrale (Fogli) 2 până la 6, 9 până la 16

Lizzano

 

Manduria

 

Martina Franca

Numai parcelele cadastrale (Fogli) 246 până la 260

Maruggio

 

Monteiasi

 

Monteparano

 

Pulsano

 

Roccaforzata

 

San Giorgio Ionico

 

San Marzano di San Giuseppe

 

Sava

 

Taranto

Numai: [Secțiunea A, parcelele cadastrale (Fogli) 49, 50, 220, 233, 234, 250 până la 252, 262, 275 până la 278, 287 până la 293, 312 până la 318]

[Secțiunea B, parcelele cadastrale (Fogli) 1 până la 27]

[Secțiunea C, parcelele cadastrale (Fogli) 1 până la 11]

Torricella

 


Top