EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0220

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/220 al Comisiei din 3 februarie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Uniunea Europeană

OJ L 46, 19.2.2015, p. 1–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/220/oj

19.2.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/220 AL COMISIEI

din 3 februarie 2015

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Uniunea Europeană

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Uniunea Europeană (1), în special articolul 5 alineatul (1) primul paragraf, articolul 5a alineatele (2) și (4), articolul 5b alineatul (7), articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul (3) al treilea paragraf și articolul 19 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Regulamentul (UE) nr. 1318/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2) a modificat Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 pentru a-l alinia la dispozițiile articolelor 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Pentru a se asigura funcționarea noului cadru juridic rezultat în urma acestei alinieri, ar trebui adoptate anumite norme prin intermediul unor acte delegate și de punere în aplicare. Noile norme ar trebui să înlocuiască normele existente stabilite de Comisie pentru a pune în aplicare Regulamentul (CE) nr. 1217/2009. Prin urmare, este oportun să se abroge Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 283/2012 al Comisiei (3) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 730/2013 al Comisiei (4).

(2)

În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1217/2009, este necesar să se stabilească pragurile dimensiunii economice. Aceste praguri trebuie să varieze în funcție de statul membru și, în unele cazuri, chiar în funcție de diviziunea rețelei de informații contabile agricole (RICA), pentru a se ține seama de diferitele structuri agricole ale acestora.

(3)

Articolul 5a din Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 prevede că datele trebuie colectate pe baza unui plan de selecție a exploatațiilor cu evidență contabilă proprie (planul de selecție). În scopul planului de selecție, câmpul de observație ar trebui stratificat în funcție de diviziunile RICA enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1217/2009, în funcție de tipurile de activitate agricolă și în funcție de dimensiunile economice.

(4)

Pentru a se furniza un eșantion reprezentativ al exploatațiilor cu evidență contabilă proprie pentru câmpul de observație stratificat, ar trebui stabilit numărul exploatațiilor cu evidență contabilă proprie per stat membru și per diviziune RICA.

(5)

Planul de selecție ar trebui elaborat înainte de începerea exercițiului financiar corespunzător, pentru a permite Comisiei să verifice conținutul său înainte ca acesta să fie utilizat pentru selecția exploatațiilor cu evidență contabilă proprie.

(6)

În scopul realizării obiectivelor prevăzute la articolul 5b din Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 care se aplică în sensul RICA, ar trebui stabilite norme de punere în aplicare a tipologiei Uniunii.

(7)

Tipul de activitate agricolă și dimensiunea economică a exploatației ar trebui stabilite pe baza unui criteriu economic. Este adecvată utilizarea producției standard menționate la articolul 5b alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 în acest scop. Aceste producții standard trebuie stabilite pe produs și în conformitate cu lista caracteristicilor care fac obiectul anchetelor privind structura exploatațiilor agricole, prevăzută în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (5). În acest sens, trebuie stabilită o corespondență între caracteristicile care fac obiectul anchetelor privind structura și rubricile din fișa exploatației a RICA.

(8)

Dată fiind importanța crescândă în ceea ce privește venitul a activităților lucrative legate direct de exploatație, altele decât activitățile agricole ale exploatației, în tipologia Uniunii ar trebui inclusă o variabilă de clasificare care să reflecte importanța acestor alte activități lucrative legate direct de exploatație.

(9)

În plus, este necesar să se stabilească anumite norme privind transmiterea către Comisie a producțiilor standard și a datelor necesare pentru calcularea acestora.

(10)

Regulamentul delegat (UE) nr. 1198/2014 al Comisiei (6) stabilește principalele grupuri de informații contabile menționate la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 și stabilește normele generale pentru colectarea acestor date. Tipul, definirea și prezentarea informațiilor contabile colectate prin intermediul fișei exploatației întocmite în scopul de a se stabili în mod fiabil veniturile exploatațiilor agricole trebuie să fie uniforme, indiferent de caracteristicile exploatațiilor cu contabilitate proprie care fac obiectul anchetei. Prin urmare, este necesar să se stabilească forma și prezentarea fișei exploatației, precum și metodele și termenele de transmitere a datelor către Comisie. Datele colectate prin intermediul fișei exploatației trebuie să țină seama și de reforma politicii agricole comune din 2013.

(11)

Fișele exploatațiilor, completate corespunzător, ar trebui trimise Comisiei la timp prin intermediul agenției de legătură desemnate de fiecare stat membru în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1217/2009, cu scopul de a se asigura gestionarea uniformă și la timp a informațiilor contabile transmise. Procesul de transmitere a informațiilor contabile către Comisie ar trebui să fie făcut practic și sigur. Prin urmare, ar trebui să se prevadă ca agenția de legătură să trimită informațiile în cauză direct Comisiei prin intermediul sistemului informatic instituit de Comisie în scopul regulamentului menționat și, de asemenea, ar trebui să se prevadă măsuri suplimentare în această privință. Este necesar ca termenele limită pentru transmiterea informațiilor respective către Comisie să țină seama de istoricul statelor membre în ceea ce privește furnizarea informațiilor de acest gen.

(12)

Fiecare fișă a exploatației trimisă Comisiei ar trebui să fie completată corespunzător pentru a putea fi considerată eligibilă pentru plata taxei standard.

(13)

În Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 este stabilită o limită per stat membru în ceea ce privește numărul total al fișelor exploatației completate corespunzător și eligibile pentru finanțare din partea Uniunii. Ar trebui să fie permisă o flexibilitate în privința numărului de exploatații cu evidență contabilă proprie per diviziune RICA, cu condiția să fie respectat numărul total al exploatațiilor cu evidență contabilă proprie din statul membru respectiv, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 1217/2009.

(14)

Articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 prevede că creditele care urmează să fie înscrise în bugetul general al Uniunii Europene, în secțiunea corespunzătoare Comisiei, trebuie să acopere suma totală aferentă taxei standard care urmează să fie plătită statelor membre pentru transmiterea către Comisie, în termenul aplicabil, a fișelor exploatației completate corespunzător. Numărul fișelor exploatației completate corespunzător pentru care se plătește taxa standard nu ar trebui să depășească numărul maxim de exploatații cu evidență contabilă proprie.

(15)

În scopul de a se contribui la îmbunătățirea proceselor de gestionare a informațiilor din fișa exploatației, ar trebui să se plătească o taxă standard majorată statelor membre care trimit fișe ale exploatației completate corespunzător înaintea termenului limită care urmează să fie stabilit pentru transmiterea fișelor exploatației.

(16)

Ținând seama de faptul că măsurile prevăzute în prezentul regulament ar trebui să se aplice începând cu exercițiul financiar 2015, prezentul regulament ar trebui să se aplice începând cu exercițiul financiar menționat.

(17)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru rețeaua de informații contabile agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL 1

CÂMPUL DE OBSERVAȚIE ȘI PLANUL DE SELECȚIE

Articolul 1

Pragul de dimensiune economică

Pragurile de dimensiune economică, menționate la articolul 5 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1217/2009, sunt prezentate în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Numărul exploatațiilor cu evidență contabilă proprie

Numărul exploatațiilor cu evidență contabilă proprie per stat membru și per diviziune a rețelei de date contabile agricole (RICA), menționat la articolul 5a alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1217/2009, este prezentat în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Planul de selecție

(1)   Modelele și metodele care privesc forma și conținutul informațiilor, menționate la articolul 5a alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1217/2009, sunt prezentate în anexa III la prezentul regulament.

(2)   Statele membre notifică Comisiei, prin mijloace electronice, planul de selecție menționat la articolul 5a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 și aprobat de comitetul național menționat la articolul 6 alineatul (2) din regulamentul respectiv, cel târziu cu două luni înainte de începerea exercițiului financiar la care se referă.

CAPITOLUL 2

TIPOLOGIA UNIUNII PENTRU EXPLOATAȚIILE AGRICOLE

Articolul 4

Tipuri particulare de specializări agricole

Metodele de calcul al tipurilor particulare de specializări agricole menționate la articolul 5b alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 și corespondența acestora cu tipurile generale și principale de activități agricole menționate la articolul respectiv sunt incluse în anexa IV la prezentul regulament.

Articolul 5

Dimensiunea economică a exploatației

Metoda de calcul al dimensiunii economice a exploatației menționate la articolul 5b alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 și clasele de dimensiune economică menționate la articolul 5b alineatul (1) din regulamentul respectiv sunt incluse în anexa V la prezentul regulament.

Articolul 6

Producția standard și producția standard totală

(1)   Metoda de calcul pentru stabilirea producțiilor standard aferente fiecărei caracteristici, menționate la articolul 5b alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1217/2009, precum și procedurile de colectare a informațiilor corespunzătoare sunt prezentate în anexa VI la prezentul regulament.

Producția standard aferentă diferitor caracteristici ale unei exploatații, menționată la articolul 5b alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1217/2009, se determină pentru fiecare unitate geografică menționată la punctul 2 litera (b) din anexa VI la prezentul regulament și pentru fiecare dintre caracteristicile producției vegetale și animale care fac obiectul anchetei privind structura exploatațiilor, enumerate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1166/2008.

(2)   Producția standard totală a unei exploatații se obține prin înmulțirea producțiilor standard ale fiecăreia dintre caracteristicile producției vegetale și animale cu numărul unităților corespunzătoare.

Articolul 7

Alte activități lucrative legate direct de exploatație

Celelalte activități lucrative legate direct de exploatație, menționate la articolul 5b alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1217/2009, sunt definite în partea A din anexa VII la prezentul regulament. Importanța lor se exprimă ca interval procentual. Intervalele procentuale respective sunt incluse în partea C din anexa VII la prezentul regulament.

Metoda prin care se estimează importanța activităților lucrative menționate la primul paragraf este stabilită în părțile B și C din anexa VII la prezentul regulament.

Articolul 8

Notificarea producțiilor standard și a informațiilor pentru determinarea acestora

(1)   Înaintea datei de 31 decembrie a anului N+3, statele membre transmit Comisiei (Eurostat) producțiile standard și informațiile pentru determinarea acestora, astfel cum se menționează la articolul 5b alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1217/2009, pentru o perioadă de referință corespunzătoare anului N.

(2)   Pentru transmiterea informațiilor menționate la alineatul (1), statele membre utilizează sistemele informatice puse la dispoziție de Comisie (Eurostat) în acest scop.

CAPITOLUL 3

FIȘA EXPLOATAȚIEI ȘI TRANSMITEREA CĂTRE COMISIE

Articolul 9

Forma și prezentarea fișei exploatației

Forma și prezentarea informațiilor contabile menționate la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1217/2009, precum și instrucțiunile referitoare la acestea sunt prevăzute în anexa VIII la prezentul regulament.

Articolul 10

Metodele și termenele de transmitere a informațiilor către Comisie

(1)   Fișele exploatației sunt trimise Comisiei de către agenția de legătură menționată la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 prin intermediul unui sistem informatic de transmitere și control, menționat la articolul 19 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1217/2009. Informațiile necesare fac obiectul unui schimb pe cale electronică, pe baza modelelor puse la dispoziția agenției de legătură prin sistemul respectiv.

(2)   Prin intermediul Comitetului pentru rețeaua de informații contabile agricole, statele membre sunt informate cu privire la condițiile generale de implementare a sistemului informatic menționat la alineatul (1).

(3)   Fișele exploatației sunt trimise Comisiei până la data de 31 decembrie ulterioară sfârșitului exercițiului financiar în cauză.

Statele membre care nu au putut transmite informațiile aferente fișei exploatației pentru 2012 în termenul stabilit la primul paragraf pot transmite Comisiei fișele exploatației în termen de cel mult trei luni de la expirarea termenului menționat la primul paragraf.

(4)   Fișele exploatației sunt considerate transmise Comisiei odată ce informațiile contabile menționate la articolul 9 au fost introduse în sistemul informatic de transmitere și control menționat la alineatul (1), verificările informatice ulterioare au fost executate, iar agenția de legătură a confirmat că datele sunt gata să fie încărcate în sistemul respectiv.

CAPITOLUL 4

TAXA STANDARD

Articolul 11

Fișele exploatațiilor, completate corespunzător

În sensul articolului 19 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1217/2009, o fișă a exploatației este completată corespunzător atunci când conținutul său este în conformitate cu faptele, iar informațiile contabile incluse în respectiva fișă sunt înregistrate și prezentate în conformitate cu forma și prezentarea stabilite în anexa VIII la prezentul regulament.

Articolul 12

Numărul eligibil de fișe ale exploatației

Numărul total al fișelor exploatației completate corespunzător și transmise per stat membru, menționat la articolul 5a alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1217/2009, care sunt eligibile pentru plata taxei standard nu depășește numărul total al exploatațiilor cu evidență contabilă proprie stabilit pentru statul membru în cauză în anexa II la prezentul regulament.

Dacă statele membre au mai mult de o diviziune RICA, numărul de fișe ale exploatației per diviziune RICA completate corespunzător și trimise care sunt eligibile pentru plata taxei standard poate fi cu până la 20 % mai mare decât numărul stabilit pentru diviziunea RICA în cauză, cu condiția ca numărul total al fișelor exploatației completate corespunzător și trimise ale statului membru în cauză să nu fie mai mare decât numărul total stabilit pentru acel stat membru în anexa II la prezentul regulament.

Articolul 13

Plata taxei standard

Suma totală a taxei standard menționate la articolul 19 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 se plătește în două tranșe:

(a)

o plată reprezentând 50 % din suma totală calculată pe baza cuantumului stabilit la articolul 14 primul paragraf din prezentul regulament se efectuează la începutul fiecărui exercițiu financiar pentru numărul de exploatații cu evidență contabilă proprie stabilit în anexa II la prezentul regulament;

(b)

cuantumul rămas este plătit după ce Comisia verifică fișele exploatației transmise și constată că au fost completate corespunzător.

Cuantumul rămas menționat la primul paragraf litera (b) din prezentul articol se calculează prin înmulțirea taxei standard per fișă a exploatației, calculată pe baza articolului 14 din prezentul regulament, cu numărul de fișe ale exploatației completate corespunzător care sunt eligibile în temeiul articolului 12 din prezentul regulament și prin scăderea plății menționate la primul paragraf litera (a) din prezentul articol.

Articolul 14

Suma taxei standard

Taxa standard menționată la articolul 19 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 se fixează la 160 EUR per fișă a exploatației.

În cazul în care pragul de 80 % menționat la articolul 19 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 nu este atins nici la nivel de diviziune RICA, nici la nivelul statului membru în cauză, reducerea menționată la dispoziția respectivă se aplică numai la nivel național.

Dacă statul membru transmite informațiile contabile menționate la articolul 9 din prezentul regulament cu minimum o lună înainte de termenele relevante menționate la articolul 10 alineatul (3), taxa standard se majorează cu 5 EUR, cu excepția cazului în care nu a fost atins pragul de 80 % menționat la articolul 19 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 în ceea ce privește o diviziune RICA sau un stat membru.

CAPITOLUL 5

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 15

Abrogări

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 283/2012 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 730/2013 se abrogă începând de la 1 ianuarie 2015.

Cu toate acestea, ele continuă să se aplice pentru exercițiile financiare anterioare exercițiului financiar 2015.

Articolul 16

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică începând cu exercițiul financiar 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 februarie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 328, 15.12.2009, p. 27.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1318/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului de creare a unei rețele de colectare de date contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Comunitatea Europeană (JO L 340, 17.12.2013, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 283/2012 al Comisiei din 29 martie 2012 de stabilire a retribuției standard pentru fiecare fișă a unei exploatații agricole, pentru anul contabil 2012, în cadrul rețelei de date contabile agricole (JO L 92, 30.3.2012, p. 15).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 730/2013 al Comisiei din 29 iulie 2013 privind anumite norme de aplicare referitoare la evidența contabilă în scopul stabilirii veniturilor exploatațiilor agricole (JO L 203, 30.7.2013, p. 6).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind anchetele structurale în agricultură și ancheta privind metodele de producție agricolă și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 571/88 al Consiliului (JO L 321, 1.12.2008, p. 14).

(6)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1198/2014 al Comisiei din 1 august 2014 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Uniunea Europeană (JO L 321, 7.11.2014, p. 2).


ANEXA I

PRAGUL DIMENSIUNII ECONOMICE PENTRU CÂMPUL DE OBSERVAȚIE (ARTICOLUL 1)

Statul membru/diviziunea RICA

Prag (în EUR)

Belgia

25 000

Bulgaria

2 000

Republica Cehă

8 000

Danemarca

15 000

Germania

25 000

Estonia

4 000

Irlanda

8 000

Grecia

4 000

Spania

8 000

Franța (cu excepția diviziunilor Martinica, Réunion, Guadelupa)

25 000

Franța (numai diviziunile Martinica, Réunion, Guadelupa)

15 000

Croația

4 000

Italia

8 000

Cipru

4 000

Letonia

4 000

Lituania

4 000

Luxemburg

25 000

Ungaria

4 000

Malta

4 000

Țările de Jos

25 000

Austria

8 000

Polonia

4 000

Portugalia

4 000

România

2 000

Slovenia

4 000

Slovacia

25 000

Finlanda

8 000

Suedia

15 000

Regatul Unit (cu excepția Irlandei de Nord)

25 000

Regatul Unit (numai Irlanda de Nord)

15 000


ANEXA II

NUMĂRUL EXPLOATAȚIILOR CU EVIDENȚĂ CONTABILĂ PROPRIE (ARTICOLUL 2)

Numărul de referință

Numele diviziunii RICA

Numărul exploatațiilor cu evidență contabilă proprie pe exercițiu financiar

BELGIA

341

Vlaanderen

720

342

Bruxelles-Brussel

343

Wallonie

480

Total Belgia

1 200

BULGARIA

831

Северозападен, (Severozapaden)

346

832

Северен централен, (Severen tsentralen)

358

833

Североизточен, (Severoiztochen)

373

834

Югозападен, (Yugozapaden)

335

835

Южен централен, (Yuzhen tsentralen)

394

836

Югоизточен, (Yugoiztochen)

396

Total Bulgaria

2 202

745

REPUBLICA CEHĂ

1 417

370

DANEMARCA

2 150

GERMANIA

010

Schleswig-Holstein

565

020

Hamburg

97

030

Niedersachsen

1 307

040

Bremen

050

Nordrhein-Westfalen

1 010

060

Hessen

558

070

Rheinland-Pfalz

887

080

Baden-Württemberg

1 190

090

Bayern

1 678

100

Saarland

90

110

Berlin

112

Brandenburg

284

113

Mecklenburg-Vorpommern

268

114

Sachsen

313

115

Sachsen-Anhalt

270

116

Thüringen

283

Total Germania

8 800

755

ESTONIA

658

380

IRLANDA

900

GRECIA

450

Macedonia-Tracia

2 000

460

Epir-Peloponez-Insulele Ioniene

1 350

470

Tesalia

700

480

Grecia continentală, Insulele din Marea Egee, Creta

1 450

Total Grecia

5 500

SPANIA

500

Galicia

450

505

Asturias

190

510

Cantabria

150

515

País Vasco

352

520

Navarra

316

525

La Rioja

244

530

Aragón

676

535

Cataluña

664

540

Illes Balears

180

545

Castilla y León

950

550

Madrid

190

555

Castilla-La Mancha

900

560

Comunidad Valenciana

638

565

Murcia

348

570

Extremadura

718

575

Andalucía

1 504

580

Canarias

230

Total Spania

8 700

FRANȚA

121

Île-de-France

190

131

Champagne-Ardenne

370

132

Picardie

270

133

Haute-Normandie

170

134

Centre

410

135

Basse-Normandie

240

136

Bourgogne

340

141

Nord-Pas de Calais

280

151

Lorraine

230

152

Alsace

200

153

Franche-Comté

210

162

Pays de la Loire

460

163

Bretagne

480

164

Poitou-Charentes

360

182

Aquitaine

550

183

Midi-Pyrénées

480

184

Limousin

220

192

Rhône-Alpes

480

193

Auvergne

360

201

Languedoc-Roussillon

430

203

Provence-Alpes-Côte d'Azur

420

204

Corse

170

205

Guadeloupe

80

206

Martinique

80

207

La Réunion

160

Total Franța

7 640

860

CROAȚIA

1 251

ITALIA

221

Valle d'Aosta

170

222

Piemonte

594

230

Lombardia

717

241

Trentino

282

242

Alto Adige

338

243

Veneto

707

244

Friuli-Venezia Giulia

451

250

Liguria

431

260

Emilia-Romagna

873

270

Toscana

577

281

Marche

452

282

Umbria

460

291

Lazio

587

292

Abruzzo

572

301

Molise

342

302

Campania

667

303

Calabria

510

311

Puglia

723

312

Basilicata

400

320

Sicilia

706

330

Sardegna

547

Total Italia

11 106

740

CIPRU

500

770

LETONIA

1 000

775

LITUANIA

1 000

350

LUXEMBURG

450

UNGARIA

767

Alföld

1 016

768

Dunántúl

675

764

Észak-Magyarország

209

Total Ungaria

1 900

780

MALTA

536

360

ȚĂRILE DE JOS

1 500

660

AUSTRIA

2 000

POLONIA

785

Pomorze i Mazury

1 860

790

Wielkopolska i Śląsk

4 350

795

Mazowsze i Podlasie

4 490

800

Małopolska i Pogórze

1 400

Total Polonia

12 100

PORTUGALIA

615

Norte e Centro

1 233

630

Ribatejo e Oeste

351

640

Alentejo e Algarve

399

650

Açores e Madeira

317

Total Portugalia

2 300

ROMÂNIA

840

Nord-Est

852

841

Sud-Est

1 074

842

Sud-Muntenia

1 008

843

Sud-Vest-Oltenia

611

844

Vest

703

845

Nord-Vest

825

846

Centru

834

847

București-Ilfov

93

Total România

6 000

820

SLOVENIA

908

810

SLOVACIA

562

FINLANDA

670

Etelä-Suomi

461

680

Sisä-Suomi

251

690

Pohjanmaa

221

700

Pohjois-Suomi

167

Total Finlanda

1 100

SUEDIA

710

Slättbyggdslän

637

720

Skogs- och mellanbygdslän

258

730

Län i norra Sverige

130

Total Suedia

1 025

UNITED KINGDOM

411

England — North Region

420

412

England — East Region

650

413

England — West Region

430

421

Wales

300

431

Scotland

380

441

Northern Ireland

320

Total Regatul Unit

2 500


ANEXA III

MODELE ȘI METODE PENTRU PREGĂTIREA PLANULUI DE SELECȚIE [ARTICOLUL 3 ALINEATUL (1)]

Informațiile menționate la articolul 5a alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 sunt notificate Comisiei pe baza următoarei structuri:

A.   FIȘĂ INFORMATIVĂ

1.

Informații generale

1.1.

Exercițiul financiar

1.2.

Stat membru

1.3.

Denumirea agenției de legătură

1.4.

Agenția de legătură face parte din administrația publică (da/nu)?

 

2.

Baza planului de selecție

2.1.

Sursa populației totale de exploatații

2.2.

Anul populației de exploatații folosit

2.3.

Anul producției standard

2.4.

Definiția câmpului de observație

 

3.

Proceduri de stratificare a câmpului de observații

3.1.

Grupare în funcție de tipul de exploatație

3.2.

Grupare în funcție de clasa de dimensiune a exploatației

3.3.

Criteriu național suplimentar utilizat pentru stratificarea câmpului de observație

3.3.1.

Se aplică vreun criteriu de stratificare suplimentar?

3.3.2.

Criteriul național suplimentar este folosit la selectarea națională a eșantionului?

3.3.3.

Criteriul național suplimentar este folosit la ponderarea națională a datelor privind populația?

3.3.4.

Criteriul național suplimentar este folosit la selectarea exploatațiilor cu evidență contabilă proprie pentru RICA a UE?

3.3.5.

Dacă îl folosiți pentru selectare la nivelul UE, vă rugăm să vă justificați alegerea și să detaliați implicațiile pentru reprezentativitatea câmpului de observație al RICA a UE.

3.4.

Reguli privind gruparea

3.5.

Acoperirea asigurată de eșantion

 

4.

Metodele de stabilire a ratei de selecție și a dimensiunii eșantionului alese pentru fiecare strat

 

Alocare proporțională

Alocare optimă

Alocare proporțională și alocare optimă combinate

Altă metodă

 

5.

Procedurile pentru selectarea exploatațiilor cu evidență contabilă proprie

 

Selecție aleatorie

Selecție nealeatorie

Selecție aleatorie și selecție nealeatorie combinate

Altă metodă

 

6.

Procedurile pentru o eventuală actualizare ulterioară a planului de selecție

 

7.

Perioada probabilă de validitate a planului de selecție

 

8.

Defalcarea exploatațiilor din câmpul de observație clasificate în conformitate cu tipologia Uniunii pentru exploatații agricole (corespunzând cel puțin tipurilor principale)

 

9.

Numărul exploatațiilor cu evidență contabilă proprie care urmează să fie selectate pentru fiecare dintre straturile adoptate

 

10.

Informații suplimentare care nu fac obiectul punctelor anterioare

 

11.

Planul de selecție a fost aprobat în cadrul comitetului național la data de

B.   TABELELE DIN PLANUL DE SELECȚIE

Detaliile referitoare la populația de referință și la eșantionul constituit pentru exercițiul financiar aferent trebuie furnizate pe baza modelelor de tabele prezentate în continuare, care sunt parte integrantă din documentația privind planul de selecție.

Tabelul 1   Regulile privind gruparea aplicate pentru selecția eșantionului de exploatații realizată pentru RICA a UE

Structura tabelului

Numărul coloanei

Descrierea coloanei

1

Codul diviziunii RICA (a se vedea anexa II)

2

Grupări ale tipurilor de activitate agricolă (a se vedea anexa IV)

3

Grupări ale claselor de dimensiune economică (a se vedea anexa V)


Tabelul 2   Acoperirea asigurată de eșantion

Structura tabelului

Numărul coloanei

Descrierea coloanei

1

Clase de dimensiune economică (astfel cum sunt stabilite în anexa V)

2

Limite inferioare ale claselor de dimensiune economică (în EUR)

3

Limite superioare ale claselor de dimensiune economică (în EUR)

4

Numărul de exploatații al populației reprezentate

5

Procentul cumulativ invers al numărului de exploatații al populației reprezentate

6

Suprafața agricolă utilizată (ha) a populației reprezentate

7

Procentul cumulativ invers al suprafeței agricole utilizate reprezentate

8

Producția standard totală a populației reprezentate

9

Procentul cumulativ invers al producției standard totale reprezentate

10

Numărul de unități vită mare al populației reprezentate

11

Procentul cumulativ invers al numărului de unități vită mare reprezentate


Tabelul 3   Repartizarea exploatațiilor în cadrul populației

Structura tabelului

Numărul coloanei

Descrierea coloanei

1

Cod – tipul principal de activitate agricolă

2

Desemnare – tipul principal de activitate agricolă

3

Clasa de dimensiune economică – 1

4

Clasa de dimensiune economică – 2

5

Clasa de dimensiune economică – 3

6

Clasa de dimensiune economică – 4

7

Clasa de dimensiune economică – 5

8

Clasa de dimensiune economică – 6

9

Clasa de dimensiune economică – 7

10

Clasa de dimensiune economică – 8

11

Clasa de dimensiune economică – 9

12

Clasa de dimensiune economică – 10

13

Clasa de dimensiune economică – 11

14

Clasa de dimensiune economică – 12

15

Clasa de dimensiune economică – 13

16

Clasa de dimensiune economică – 14

17

Clasa de dimensiune economică – total


Tabelul 4   Planul de selecție

Structura tabelului

Numărul coloanei

Descrierea coloanei

1

Diviziunea RICA – codul RICA a UE

2

Diviziunea RICA – numele

3

Tipul de exploatație – codul național

4

Tipul de exploatație – codul RICA a UE

5

Clasa de dimensiune economică – codul național

6

Clasa de dimensiune economică – codul RICA a UE

7

Clasa de dimensiune economică – descriere (dimensiune în EUR)

8

Numărul de exploatații care urmează a fi selectate (A)

9

Numărul de exploatații din populație (B)

10

Greutatea medie (B)/(A)


ANEXA IV

TIPURI PARTICULARE DE SPECIALIZĂRI AGRICOLE ȘI CORESPONDENȚA LOR CU TIPURILE GENERALE ȘI PRINCIPALE DE ACTIVITĂȚI AGRICOLE (ARTICOLUL 4)

A.   TIPURI PARTICULARE DE SPECIALIZĂRI AGRICOLE

Tipurile particulare de specializări agricole se definesc pe baza a două elemente:

(a)   Natura caracteristicilor în cauză

Caracteristicile se referă la lista caracteristicilor analizate în cadrul anchetei din 2016 privind structura exploatațiilor agricole și sunt indicate utilizând codurile prezentate în tabelul de corespondență din partea B.I din prezenta anexă sau printr-un cod care regrupează mai multe dintre caracteristicile respective, inclus în partea B.II din prezenta anexă (1).

(b)   Condițiile care determină limitele de clasă

Cu excepția cazurilor în care se indică altfel, aceste condiții se exprimă ca fracții din producția standard totală a exploatației.

Toate condițiile indicate pentru tipuri particulare de specializări agricole trebuie îndeplinite cumulativ pentru ca exploatația să fie clasificată în cadrul tipului particular de specializare agricolă aferentă.

Exploatații specializate – produse vegetale

Tipul de activitate agricolă

(* pentru o mai bună lizibilitate, cele șase coloane din cadrul acestei rubrici sunt reluate în partea C din prezenta anexă)

Metode de calcul al tipurilor particulare de specializări agricole

General

Descriere

Principal

Descriere

Specializarea particulară

Descriere

Descrierea calculului

Codul caracteristicilor și al condițiilor

(a se vedea partea B din prezenta anexă)

Condiția 1

(C1)

Condiția 2

(C 2)

Condiția 3

(C 3)

1

Exploatații specializate în culturi de câmp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Exploatații specializate în cereale, oleaginoase și culturi proteice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

Exploatații specializate în cereale (altele decât orezul), în oleaginoase și în culturi proteice

Cereale, cu excepția orezului, oleaginoase, leguminoase uscate și culturi proteice > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

P151 + P16 + 2.01.02. > 2/3

 

 

 

 

152

Exploatații specializate în cultura orezului

Orez > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

2.01.01.07. > 2/3

 

 

 

 

153

Exploatații care combină cerealele, oleaginoasele, culturile proteice și orezul

Exploatații care îndeplinesc condițiile C1 și C2, cu excepția celor din clasele 151 și 152

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

 

 

 

16

Culturi de câmp arabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

Exploatații specializate în culturi de rădăcinoase

Cartofi, sfeclă de zahăr și rădăcinoase furajere și brasicacee > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

P17 > 2/3

 

 

 

 

162

Exploatații care combină cerealele, oleaginoasele, culturile proteice și de rădăcinoase

Cereale, oleaginoase, leguminoase uscate și culturi proteice > 1/3; rădăcinoase > 1/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 1/3;

P17 > 1/3

 

 

 

 

163

Exploatații specializate în legume cultivate în câmp

Legume proaspete, pepeni galbeni și căpșuni cultivate în câmp deschis > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

2.01.07.01.01. > 2/3

 

 

 

 

164

Exploatații specializate în tutun

Tutun > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

2.01.06.01. > 2/3

 

 

 

 

165

Exploatații specializate în bumbac

Bumbac > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

2.01.06.03. > 2/3

 

 

 

 

166

Exploatații care combină diferite culturi de câmp

Exploatații care îndeplinesc condițiile C1 și C2, cu excepția exploatațiilor din clasele 161, 162, 163, 164 și 165

P1 > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

 

2

Exploatații specializate în horticultură

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Exploatații specializate în horticultura de interior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Exploatații specializate în cultivarea legumelor în interior

Legume proaspete, pepeni galbeni și căpșuni – cultivate în seră > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

2.01.07.02. > 2/3

 

 

 

 

212

Exploatații specializate în cultivarea florilor și a plantelor ornamentale în interior

Flori și plante ornamentale cultivate în seră > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

2.01.08.02. > 2/3

 

 

 

 

213

Exploatații mixte specializate în horticultura de interior

Exploatații care îndeplinesc condițiile C1 și C2, cu excepția celor din clasele 211 și 212

P2 > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

 

 

 

22

Exploatații specializate în horticultura în aer liber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Exploatații specializate în cultivarea legumelor în aer liber

Legume proaspete, pepeni galbeni și căpșuni – grădinărit destinat pieței > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

2.01.07.01.02. > 2/3

 

 

 

 

222

Exploatații specializate în cultivarea florilor și a plantelor ornamentale în aer liber

Flori și plante ornamentale cultivate în aer liber > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

2.01.08.01. > 2/3

 

 

 

 

223

Exploatații mixte specializate în horticultura în aer liber

Exploatații care îndeplinesc condițiile C1 și C2, cu excepția celor din clasele 221 și 222

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

 

 

 

23

Alte tipuri de horticultură

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

Exploatații specializate în ciuperci

Ciuperci > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

2.06.01. > 2/3

 

 

 

 

232

Pepiniere specializate

Pepiniere > 2/3

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

2.04.05. > 2/3

 

 

 

 

233

Diferite tipuri de horticultură

Exploatații care îndeplinesc condițiile C1 și C2, cu excepția celor din clasele 231 și 232

P2 > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

 

3

Exploatații specializate în culturi permanente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Exploatații specializate în viticultură

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351

Exploatații specializate în producerea de vinuri de calitate

Plantații viticole, care produc în mod curent vin de calitate > 2/3

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

2.04.04.01. > 2/3

 

 

 

 

352

Exploatații specializate în producerea de vinuri, altele decât vinurile de calitate

Plantații viticole care produc în mod curent alte vinuri > 2/3

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

2.04.04.02. > 2/3

 

 

 

 

353

Exploatații specializate în producția de struguri de masă

Plantații viticole care produc în mod curent struguri de masă > 2/3

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

2.04.04.03. > 2/3

 

 

 

 

354

Alte exploatații din domeniul viticulturii

Exploatații care îndeplinesc condițiile C1 și C2, cu excepția celor din clasele 351, 352 și 353

P3 > 2/3

2.04.04. > 2/3

 

 

 

36

Exploatații specializate în fructe și citrice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

Exploatații specializate în fructe (altele decât citricele, fructele tropicale și subtropicale și fructele cu coajă lemnoasă)

Fructe din zone cu climă temperată și specii de bace > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.01.01.01. + 2.04.01.02. > 2/3

 

 

 

 

362

Exploatații specializate în citrice

Plantații de citrice > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.02. > 2/3

 

 

 

 

363

Exploatații specializate în producția de fructe cu coajă lemnoasă

Fructe cu coajă lemnoasă > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.01.03. > 2/3

 

 

 

 

364

Exploatații specializate în producția de fructe tropicale și subtropicale

Fructe din zone cu climă subtropicală > 2/3

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

2.04.01.01.02. > 2/3

 

 

 

 

365

Exploatații specializate în producția de fructe, de citrice, de fructe tropicale și subtropicale și de fructe cu coajă lemnoasă: producție mixtă

Exploatații care îndeplinesc condițiile C1 și C2, cu excepția celor din clasele 361, 362, 363 și 364

P3 > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

 

 

 

37

Exploatații specializate în cultivarea măslinelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Exploatații specializate în cultivarea măslinelor

Plantații de măslini > 2/3

P3 > 2/3

2.04.03. > 2/3

 

 

 

38

Exploatații care combină diferite culturi permanente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Exploatații care combină diferite culturi permanente

Exploatații care îndeplinesc condiția C1, cu excepția celor din clasele 351-370

P3 > 2/3

 

 


Exploatații specializate – Producție animală

Tipuri de activitate agricolă

Metode de calcul al tipurilor particulare de specializări agricole

General

Descriere

Principal

Descriere

Specializări particulare

Descriere

Descrierea calculului

Codul caracteristicilor și condițiilor

(a se vedea partea B din prezenta anexă)

Condiția 1

(C1)

Condiția 2

(C2)

Condiția 3

(C3)

4

Exploatații specializate în erbivore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Exploatații specializate în producția de lapte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Exploatații specializate în producția de lapte

Vaci de lapte > 3/4 din efectivul total de erbivore; erbivore > 1/10 din efectivul de erbivore și din furaje

P4 > 2/3

3.02.06. > 3/4 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

46

Exploatații specializate în creșterea bovinelor – creștere și îngrășare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Exploatații specializate în creșterea bovinelor – creștere și îngrășare

Toate bovinele [adică bovinele sub un an, bovinele cu vârsta de peste un an, dar de sub doi ani și bovinele cu vârsta de doi ani și cu o vârstă mai mare de doi ani (masculi, juninci, vaci de lapte și alte vaci)] > 2/3 din efectivul de erbivore; vaci de lapte ≤ 1/10 din efectivul de erbivore; erbivore > 1/10 din efectivul de erbivore și din furaje

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. ≤ 1/10 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

47

Exploatații de creștere a bovinelor – animale pentru producția de lapte, creștere și îngrășare combinate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Exploatații de creștere a bovinelor – animale pentru producția de lapte, creștere și îngrășare combinate

Toate bovinele > 2/3 din efectivul de erbivore; vaci de lapte > 1/10 din efectivul de erbivore; erbivore > 1/10 din efectivul de erbivore și din furaje; cu excepția exploatațiilor din clasa 450

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. > 1/10 GL; GL > 1/10 P4; cu excepția exploatațiilor din clasa 450

 

 

 

48

Ovine, caprine și alte erbivore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481

Exploatații specializate în ovine

Ovine > 2/3 din efectivul de erbivore; erbivore > 1/10 din efectivul de erbivore și din furaje

P4 > 2/3

Exploatațiile care îndeplinesc condiția C1, cu excepția celor din clasele 450, 460 și 470

3.03.01. > 2/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

 

482

Exploatații care combină creșterea ovinelor și a bovinelor

Toate bovinele > 1/3 din efectivul de erbivore, ovine > 1/3 din efectivul de erbivore și erbivore > 1/10 din efectivul de erbivore și din furaje

P4 > 2/3

Exploatațiile care îndeplinesc condiția C1, cu excepția celor din clasele 450, 460 și 470

P46 > 1/3 GL; 3.03.01. > 1/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

 

483

Exploatații specializate în caprine

Caprine > 2/3 din efectivul de erbivore; erbivore > 1/10 din efectivul de erbivore și din furaje

P4 > 2/3

Exploatațiile care îndeplinesc condiția C1, cu excepția celor din clasele 450, 460 și 470

3.03.02. > 2/3 GL; GL > 1/10 P4

 

 

 

 

484

Exploatații de diferite erbivore

Exploatații care îndeplinesc condițiile C1 și C2, cu excepția celor din clasele 481, 482 și 483

P4 > 2/3

Exploatațiile care îndeplinesc condiția C1, cu excepția celor din clasele 450, 460 și 470

 

5

Exploatații specializate în granivore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Exploatații specializate în porcine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511

Exploatații specializate în creșterea porcinelor

Scroafe de reproducție > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

3.04.02. > 2/3

 

 

 

 

512

Exploatații specializate în îngrășarea porcinelor

Purcei și alte porcine > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

3.04.01. + 3.04.99. > 2/3

 

 

 

 

513

Exploatații care combină creșterea și îngrășarea porcinelor

Exploatații care îndeplinesc condițiile C1 și C2, cu excepția celor din clasele 511 și 512

P5 > 2/3

P51 > 2/3

 

 

 

52

Exploatații specializate în păsări de curte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521

Exploatații specializate în găini ouătoare

Găini ouătoare > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

3.05.02. > 2/3

 

 

 

 

522

Exploatații specializate în păsări de curte pentru carne

Pui de carne și alte păsări de curte > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

3.05.01. + 3.05.03. > 2/3

 

 

 

 

523

Exploatații care combină creșterea găinilor ouătoare și a păsărilor de curte pentru carne

Exploatații care îndeplinesc condițiile C1 și C2, cu excepția celor din clasele 521 și 522

P5 > 2/3

P52 > 2/3

 

 

 

53

Exploatații care combină creșterea de diferite granivore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Exploatații care combină creșterea de diferite granivore

Exploatații care îndeplinesc condiția C1, cu excepția celor din clasele 511- 523

P5 > 2/3

 

 


Exploatații mixte

Tipuri de activitate agricolă

Metode de calcul al tipurilor particulare de specializări agricole

General

Descriere

Principal

Descriere

Specializări particulare

Descriere

Descrierea calculului

Codul caracteristicilor și condițiilor

(a se vedea partea B din prezenta anexă)

Condiția 1

(C1)

Condiția 2

(C2)

Condiția 3

(C3)

6

Exploatații de culturi mixte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Exploatații de culturi mixte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611

Exploatații care combină horticultura și culturile permanente

Horticultură > 1/3; culturi permanente > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P2 > 1/3; P3 > 1/3

 

 

 

 

 

612

Exploatații care combină culturile de câmp și horticultura

Culturi arabile > 1/3; horticultură > 1/3;

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; P2 > 1/3

 

 

 

 

 

613

Exploatații care combină culturile de câmp și viticultura

Culturi arabile > 1/3; plantații viticole > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; 2.04.04 > 1/3

 

 

 

 

 

614

Exploatații care combină culturile de câmp și culturile permanente

Culturi arabile > 1/3, culturi permanente > 1/3; viță-de-vie ≤ 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; P3 > 1/3; 2.04.04 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

615

Exploatații de culturi mixte, în principal culturi de câmp

Culturi arabile > 1/3, nicio altă activitate > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

616

Exploatații de alte culturi mixte

Exploatații care îndeplinesc condițiile C1 și C2, cu excepția exploatațiilor din clasele 611, 612, 613, 614 și 615

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

 

 

7

Exploatații mixte de creștere a animalelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Exploatații mixte de creștere a animalelor, în principal erbivore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731

Exploatații mixte de creștere a animalelor, în principal pentru producția de lapte

Bovine pentru producția de lapte > 1/3 din efectivul de erbivore; vaci de lapte > 1/2 din efectivul de bovine pentru producția de lapte

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 > P5

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45

 

 

 

 

732

Exploatații mixte de creștere a animalelor, în principal erbivore, altele decât pentru producția de lapte

Exploatații care îndeplinesc condițiile C1 și C2, cu excepția celor din clasa 731

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 > P5

 

 

 

74

Exploatații mixte de creștere a animalelor, în principal granivore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741

Exploatații mixte de creștere a animalelor: granivore și animale pentru producția de lapte

Bovine, pentru producția de lapte > 1/3 din efectivul de erbivore; granivore > 1/3, vaci de lapte >1/2 din efectivul de bovine pentru producția de lapte

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

P45 > 1/3 GL; P5 > 1/3; 3.02.06. > 1/2 P45

 

 

 

 

742

Exploatații mixte de creștere a animalelor: granivore și erbivore, altele decât pentru producția de lapte

Exploatații care îndeplinesc condițiile C1 și C2, cu excepția celor din clasa 741

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

 

8

Exploatații mixte de culturi și de creștere a animalelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Exploatații mixte care combină culturile de câmp și creșterea erbivorelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

831

Exploatații care combină culturile de câmp și creșterea animalelor pentru producția de lapte

Bovine, pentru producția de lapte > 1/3 din efectivul de erbivore; vaci de lapte > 1/2 din efectivul de bovine, animale pentru producția de lapte; bovine, pentru producția de lapte < culturi de câmp

Exploatații neincluse în clasele 151-742 și 999

P1> 1/3; P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 < P1

 

 

 

 

832

Exploatații care combină creșterea animalelor pentru producția de lapte și culturile de câmp

Bovine pentru producția de lapte > 1/3 din efectivul de erbivore; vaci de lapte > 1/2 din efectivul de bovine pentru producția de lapte; bovine pentru producția de lapte ≥ culturi arabile

Exploatații neincluse în clasele 151-742 și 999

P 1 > 1/3; P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 ≥ P1

 

 

 

 

833

Exploatații care combină culturile de câmp și creșterea erbivorelor, altele decât pentru producția de lapte

Culturi arabile > erbivore și furaje, cu excepția exploatațiilor din clasa 831

Exploatații neincluse în clasele 151-742 și 999

P1> 1/3; P4 > 1/3

P1 > P4; cu excepția exploatațiilor din clasa 831

 

 

 

 

834

Exploatații care combină creșterea erbivorelor, altele decât pentru producția de lapte, și culturile de câmp

Exploatații care îndeplinesc condițiile C1 și C2, cu excepția celor din clasele 831, 832 și 833

Exploatații neincluse în clasele 151-742 și 999

P1> 1/3; P4 > 1/3

 

 

 

84

Exploatații care combină diferite culturi și creșterea diferitor animale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

841

Exploatații care combină culturile de câmp și creșterea granivorelor

Culturi arabile > 1/3; granivore > 1/3

Exploatații neincluse în clasele 151-742 și 999

Exploatațiile care îndeplinesc condiția C1, cu excepția celor din clasele 831, 832,833 și 834

P 1 > 1/3; P5 > 1/3

 

 

 

 

842

Exploatații care combină culturile permanente și creșterea erbivorelor

Culturi permanente > 1/3; erbivore și furaje > 1/3

Exploatații neincluse în clasele 151-742 și 999

Exploatațiile care îndeplinesc condiția C1, cu excepția celor din clasele 831, 832, 833 și 834

P3 > 1/3; P4 > 1/3

 

 

 

 

843

Apicultură

Albine > 2/3

Exploatații neincluse în clasele 151-742 și 999

Exploatațiile care îndeplinesc condiția C1, cu excepția celor din clasele 831, 832,833 și 834

3.07. > 2/3

 

 

 

 

844

Exploatații mixte de diferite culturi și de creștere a diferitor animale

Exploatații care îndeplinesc condițiile C1 și C2, cu excepția celor din clasele 841, 842 și 843

Exploatații neincluse în clasele 151-742 și 999

Exploatațiile care îndeplinesc condiția C1, cu excepția celor din clasele 831, 832,833 și 834

 


Exploatații neclasificate

Tipuri de activitate agricolă

Metode de calcul al tipurilor particulare de specializări agricole

General

Descriere

Principal

Descriere

Specializări particulare

Descriere

Descrierea calculului

Codul caracteristicilor și al condițiilor

(a se vedea partea B din prezenta anexă)

Condiția 1

(C1)

Condiția 2

(C2)

Condiția 3

(C3)

9

Exploatații neclasificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Exploatații neclasificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

999

Exploatații neclasificate

Producție standard totală = 0

 

 

 

B.   TABEL DE CORESPONDENȚĂ ȘI CODURI DE REGRUPARE

I.   Tabel de corespondență între rubricile anchetelor privind structura exploatațiilor agricole („FSS”) menționate în Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 și rubricile din fișa exploatației din RICA

Rubricile echivalente pentru aplicarea producțiilor standard

Codul FSS care trebuie folosit pentru rubrică

Codul coeficientului pentru producția standard (standard output, SO)

Ancheta realizată de Uniune în 2016 cu privire la structura exploatațiilor agricole („FSS din 2016”)

[Regulamentul (CE) nr. 1166/2008)]

Fișa exploatației din RICA

(anexa VIII la prezentul regulament)

I.   

Culturi

2.01.01.01.

B_1_1_1

Grâu comun și alac

10110.

Grâu comun și alac

2.01.01.02.

B_1_1_2

Grâu dur

10120.

Grâu dur

2.01.01.03.

B_1_1_3

Secară

10130.

Secară

2.01.01.04.

B_1_1_4

Orz

10140.

Orz

2.01.01.05.

B_1_1_5

Ovăz

10150.

Ovăz

2.01.01.06.

B_ 1_ 1_ 6

Porumb boabe

10160.

Porumb boabe

2.01.01.07.

B_ 1_ 1_ 7

Orez

10170.

Orez

2.01.01.99.

B_ 1_ 1_ 99

Alte cereale pentru producția de boabe

10190.

Alte cereale pentru producția de boabe

02.01.2002

B_ 1_ 2

Leguminoase uscate și culturi proteice pentru producția de boabe (inclusiv semințe și amestecuri de cereale și leguminoase)

10220.

Linte, năut și măzăriche

10290.

Alte culturi proteice

2.01.02.01.

B_ 1_ 2_ 1

Dintre care mazăre, bob și lupin dulce

10210.

Mazăre, bob și lupin dulce

02.01.2003

B_ 1_ 3

Cartofi (inclusiv cartofi timpurii și cartofi de sămânță)

10300.

Cartofi (inclusiv cartofi timpurii și cartofi de sămânță)

10310.

Cartofi pentru amidon

10390.

Alți cartofi

02.01.2004

B_ 1_ 4

Sfeclă de zahăr (cu excepția semințelor)

10400.

Sfeclă de zahăr (cu excepția semințelor)

2.01.05.

B_1_5

Rădăcinoase furajere și brasicacee (cu excepția semințelor)

10500.

Rădăcinoase furajere și brasicacee (cu excepția semințelor)

2.01.06.01.

B_ 1_ 6_ 1

Tutun

10601.

Tutun

2.01.06.02.

B_ 1_ 6_ 2

Hamei

10602.

Hamei

2.01.06.03.

B_ 1_ 6_ 3

Bumbac

10603.

Bumbac

2.01.06.04.

B_ 1_ 6_ 4

Rapiță și rapiță navetă

10604.

Rapiță și rapiță navetă

2.01.06.05.

B_ 1_ 6_ 5

Floarea-soarelui

10605.

Floarea-soarelui

2.01.06.06.

B_ 1_ 6_ 6

Soia

10606.

Soia

2.01.06.07.

B_ 1_ 6_ 7

In pentru ulei

10607.

In pentru ulei

2.01.06.08.

B_ 1_ 6_ 8

Alte culturi de oleaginoase

10608.

Alte culturi de oleaginoase

2.01.06.09.

B_ 1_ 6_ 9

In

10609.

In

2.01.06.10.

B_ 1_ 6_ 10

Cânepă

10610.

Cânepă

2.01.06.11.

B_ 1_ 6_ 11

Alte culturi de plante pentru fibre

10611.

Alte plante pentru fibre

2.01.06.12.

B_ 1_ 6_ 12

Plante aromatice, medicinale și culinare

10612.

Plante aromatice, medicinale și culinare

2.01.06.99.

B_ 1_ 6_ 99

Alte culturi industriale care nu sunt menționate în altă parte

10613.

Trestie de zahăr

10690.

Alte culturi industriale care nu sunt menționate în altă parte

02.01.07

B_ 1_ 7

Legume proaspete, pepeni galbeni și căpșuni dintre care

 

2.01.07.01.

B_1_7_1

În aer liber sau sub structură de protecție joasă (inaccesibilă)

 

2.01.07.01.01.

B_ 1_ 7_ 1_ 1

În câmp deschis

10711.

Legume proaspete, pepeni galbeni și căpșuni – Cultivate în câmp deschis

2.01.07.01.02.

B_ 1_ 7_ 1_ 2

Grădinărit destinat pieței

10712.

Legume proaspete, pepeni galbeni și căpșuni – Grădinărit destinat pieței

2.01.07.02.

B_ 1_ 7_ 2

Cultivate în seră sau sub alte structuri de protecție (accesibile)

10720.

Legume proaspete, pepeni galbeni și căpșuni – Cultivate în seră sau sub alte structuri de protecție (accesibile)

02.01.2008

 

Flori și plante ornamentale (cu excepția pepinierelor):

 

2.01.08.01.

B_ 1_ 8_ 1

În aer liber sau sub structură de protecție joasă (inaccesibilă)

10810.

Flori și plante ornamentale – Cultivate în aer liber sau sub structură de protecție joasă (inaccesibilă)

2.01.08.02.

B_ 1_ 8_ 2

Cultivate în seră sau sub alte structuri de protecție (accesibile)

10820.

Flori și plante ornamentale – Cultivate în seră sau sub alte structuri de protecție (accesibile)

02.01.2009

B_ 1_ 9

Plante recoltate verzi

 

2.01.09.01.

B_ 1_ 9_ 1

Pășuni temporare

10910.

Pășuni temporare

2.01.09.02.

B_ 1_ 9_ 2

Alte plante recoltate verzi

 

2.01.09.02.01.

B_ 1_ 9_ 2_ 1

Porumb pentru masa verde

10921.

Porumb pentru masa verde

2.01.09.02.02.

B_ 1_ 9_ 2_ 2

Plante leguminoase

10922.

Plante leguminoase

2.01.09.02.99.

B_ 1_ 9_ 2_ 99

Alte plante recoltate verzi care nu sunt menționate în altă parte

10923.

Alte plante recoltate verzi care nu sunt menționate în altă parte

2.01.10.

B_ 1_ 10

Semințe și plantule de teren arabil

11000.

Semințe și plantule de teren arabil

2.01.11.

B_ 1_ 11

Alte culturi de teren arabil

11100.

Alte culturi de teren arabil

2.01.12.

B_ 1_ 12

Pârloagă

11210.

Pârloage fără subvenții

2.02.

B_2

Grădini familiale

20000.

Grădini familiale

2.03.01.

B_ 3_ 1

Pășuni și fânețe, cu excepția pășunilor de pe terenuri accidentate

30100.

Pășuni și fânețe, cu excepția celor de pe terenuri accidentate

2.03.02.

B_ 3_ 2

Pășuni pe terenuri accidentate

30200.

Pășuni pe terenuri accidentate

2.03.03.

B_3_3

Pășuni permanente care nu mai sunt utilizate pentru producție și sunt eligibile pentru plata subvențiilor

30300.

Pășuni permanente care nu mai sunt utilizate pentru producție și sunt eligibile pentru plata subvențiilor

2.04.01.

B_4_1

Plantații de pomi fructiferi și de arbuști cu bace

 

2.04.01.01.

B_ 4_ 1_ 1

Specii de fructe, dintre care

 

2.04.01.01.01.

B_ 4_ 1_ 1_ 1

Fructe din zone cu climă temperată

40111.

Mere

40112.

Pere

40113.

Piersici și nectarine

40114.

Alte fructe din zone cu climă temperată

2.04.01.01.02.

B_4_1_1_2

Fructe din zone cu climă subtropicală

40115.

Fructe din zone cu climă subtropicală sau tropicală

2.04.01.02.

B_4_1_2

Specii de bace

40120.

Specii de bace

2.04.01.03.

B_ 4_ 1_ 3

Fructe cu coajă lemnoasă

40130.

Fructe cu coajă lemnoasă

2.04.02.

B_ 4_ 2

Plantații de citrice

40210.

Portocale

40220.

Tangerine, mandarine, clementine și fructe mici similare

40230.

Lămâi

40290.

Alte citrice

2.04.03.

B_ 4_ 3

Plantații de măslini

 

2.04.03.01.

B_ 4_ 3_ 1

Care produc în mod curent măsline de masă

40310.

Măsline de masă

2.04.03.02.

B_ 4_ 3_ 2

Care produc în mod curent măsline pentru producția de ulei de măsline

40320.

Măsline pentru producția de ulei (vândute ca fructe)

40330.

Ulei de măsline

2.04.04.

B_4_4

Plantații viticole care produc în mod curent:

 

2.04.04.01.

B_4_4_1

Vinuri de calitate

40411.

Vinuri cu denumire de origine protejată (DOP)

40412.

Vinuri cu indicație geografică protejată (IGP)

40451.

Struguri pentru vinuri cu denumire de origine protejată (DOP)

40452.

Struguri pentru vinuri cu indicație geografică protejată (IGP)

2.04.04.02.

B_ 4_ 4_ 2

Alte vinuri

40420.

Alte vinuri

40460.

Struguri pentru alte vinuri

2.04.04.03.

B_ 4_ 4_ 3

Struguri de masă

40430.

Struguri de masă

2.04.04.04.

B_ 4_ 4_ 4

Stafide

40440.

Stafide

2.04.05.

B_ 4_ 5

Pepiniere

40500.

Pepiniere

2.04.06.

B_ 4_ 6

Alte culturi permanente

40600.

Alte culturi permanente

40610.

Pomi de Crăciun

2.04.07.

B_ 4_ 7

Culturi permanente în seră

40700.

Culturi permanente în seră

2.06.01.

B_6_1

Ciuperci

60000.

Ciuperci

II.   

Animale

3.01.

C_1

Ecvidee

100.

Ecvidee

3.02.01.

C_ 2_ 1

Bovine sub un an, masculi și femele

210.

Bovine sub un an, masculi și femele

3.02.02.

C_ 2_ 2

Bovine între unu și doi ani, masculi

220.

Bovine între unu și doi ani, masculi

3.02.03.

C_ 2_ 3

Bovine între unu și doi ani, femele

230.

Bovine între unu și doi ani, femele

3.02.04.

C_2_4

Bovine masculi de doi ani și de peste doi ani

240.

Bovine masculi de doi ani și de peste doi ani

3.02.05.

C_2_5

Juninci de doi ani și de peste doi ani

251.

Juninci de reproducție

252.

Juninci pentru îngrășat

3.02.06.

C_2_6

Vaci de lapte

261.

Vaci de lapte

262.

Bivolițe

3.02.99.

C_ 2_ 99

Alte vaci

269.

Alte vaci

3.03.01.

C_ 3_ 1

Ovine (toate vârstele)

 

3.03.01.01.

C_3_1_1

Femele de reproducție

311.

Oi, femele de reproducție

3.03.01.99.

C_ 3_ 1_ 99

Alte ovine

319.

Alte ovine

3.03.02.

C_ 3_ 2

Caprine (toate vârstele)

 

3.03.02.01.

C_ 3_ 2_ 1

Femele de reproducție

321.

Caprine, femele de reproducție

3.03.02.99.

C_3_2_99

Alte caprine

329.

Alte caprine

3.04.01.

C_ 4_ 1

Purcei cu greutatea în viu sub 20 kg

410.

Purcei cu greutatea în viu sub 20 kg

3.04.02.

C_4_2

Scroafe de reproducție de 50 kg și peste această greutate

420.

Scroafe de reproducție de 50 kg și peste această greutate

3.04.99.

C_4_99

Alte porcine

491.

Porci pentru îngrășat

499.

Alte porcine

3.05.01.

C_5_1

Pui de carne

510.

Păsări de curte – pui de carne

3.05.02.

C_5_2

Găini ouătoare

520.

Găini ouătoare

3.05.03.

3.05.03.01.

3.05.03.02.

3.05.03.03.

3.05.03.04.

3.05.03.99.

C_5_3

C_5_3_1

C_5_3_2

C_5_3_3

C_5_3_4

C_5_3_99

Alte păsări de curte

Curcani și curci

Rațe

Gâște

Struți

Alte păsări de curte care nu sunt menționate în altă parte

530.

Alte păsări de curte

3.06.

C_6

Iepuri, femele de reproducție

610.

Iepuri, femele de reproducție

699.

Alți iepuri

3.07.

C_7

Albine

700.

Albine

II.   Coduri care regrupează mai multe caracteristici incluse în ancheta din 2016 privind structura exploatațiilor agricole:

P45.

Vite pentru producția de lapte = 03.02.01. (bovine sub un an, masculi și femele) + 3.02.03. (bovine între unu și doi ani, femele) + 03.02.05. (juninci de doi ani și de peste doi ani) + 3.02.06. (vaci de lapte)

P 46.

Bovine = P45 (vite pentru producția de lapte) + 3.02.02. (bovine între unu și doi ani, masculi) + 3.02.04. (bovine masculi de doi ani și de peste doi ani) + 3.02.99. (alte vaci)

GL

Erbivore = 3.01. (ecvidee) + P46 (bovine) + 3.03.01.01. (ovine, femele de reproducție) + 3.3.1.99. (alte ovine) + 3.03.02.01. (caprine, femele de reproducție) + 3.03.02.99. (alte caprine)

Dacă GL=0 FCP1 Furaje pentru comercializare = 2.01.05. (rădăcinoase furajere și brasicacee) + 2.01.09. (plante recoltate verzi) + 2.03.01. (pășuni și fânețe, cu excepția pășunilor de pe terenuri accidentate) + 2.03.02. (Pășuni pe terenuri accidentate)

FCP4

Furaje pentru erbivore = 0

P17

Rădăcinoase = 2.01.03. (cartofi) + 2.01.04. (sfeclă de zahăr) + 2.01.05. (rădăcinoase furajere și brasicacee)

Dacă GL > 0 FCP1 Furaje pentru comercializare = 0

FCP4

Furaje pentru erbivore = 2.01.05. (rădăcinoase furajere și brasicacee) + 2.01.09. (plante recoltate verzi) + 2.03.01. (pășuni și fânețe, cu excepția pășunilor de pe terenuri accidentate) + 2.03.02. (Pășuni pe terenuri accidentate)

P17

Rădăcinoase = 2.01.03. (cartofi) + 2.01.04. (sfeclă de zahăr)

P 151.

Cereale, cu excepția orezului = 2.01.01.01. (grâu comun și alac) + 2.01.01.02. (grâu dur) + 2.01.01.03. (secară) + 2.01.01.04. (orz) + 2.01.01.05. (ovăz) + 2.01.01.06. (porumb boabe) + 2.01.01.99. (alte cereale pentru producția de boabe)

P15.

Cereale = P151 (cereale, cu excepția orezului) + 2.01.01.07. (orez)

P16.

Plante oleaginoase = 2.01.06.04. (rapiță și rapiță navetă) + 2.01.06.05. (floarea-soarelui) + 2.01.06.06. (soia) + 2.01.06.07. [in (in pentru ulei)] + 2.01.06.08. (alte plante oleaginoase)

P51.

Porcine = 3.04.01. (purcei cu greutatea în viu sub 20 kg) + 3.04.02. (scroafe de reproducție de 50 kg și peste această greutate) + 3.04.99. (alte porcine)

P52.

Păsări de curte = 3.05.01. (pui de carne) + 3.05.02. (găini ouătoare) + 3.05.03. (alte păsări de curte)

P1.

Culturi arabile = P15 (cereale) + 2.01.02. (leguminoase uscate și culturi proteice) + 2.01.03. (cartofi) + 2.01.04. (sfeclă de zahăr) + 2.01.06.01. (tutun) + 2.01.06.02. (hamei) + 2.01.06.03. (bumbac) + P16 (plante oleaginoase) + 2.01.06.09. (in) + 2.01.06.10. (cânepă) + 2.01.06.11. (alte plante pentru fibre) + 2.01.06.12. (plante aromatice, medicinale și culinare) + 2.01.06.99. (alte culturi industriale care nu sunt menționate în altă parte) + 2.01.07.01.01. [legume proaspete, pepeni galbeni și căpșuni – cultivate în aer liber sau sub structură de protecție joasă (inaccesibilă) – în câmp deschis] + 2.01.10. (semințe și plantule de teren arabil) + 2.01.11. (alte culturi de teren arabil) + 2.01.12. (pârloagă) + FCP1 (furaje pentru comercializare)

P2.

Horticultură = 2.01.07.01.02. [legume proaspete, pepeni galbeni și căpșuni – în aer liber sau sub structură de protecție joasă (inaccesibilă) – grădinărit destinat pieței] + 2.01.07.02. [legume proaspete, pepeni galbeni și căpșuni – în seră sau sub alte structuri de protecție (accesibile)] + 2.01.08.01. [flori și plante ornamentale – în aer liber sau sub structură de protecție joasă (inaccesibilă) ] + 2.01.08.02. [flori și plante ornamentale – în seră sau sub alte structuri de protecție (accesibile)] + 2.06.01. (ciuperci) + 2.04.05. (pepiniere)

P3.

Culturi permanente = 2.04.01. (plantații de pomi fructiferi și de arbuști cu bace) + 2.04.02. (plantații de citrice) + 2.04.03. (plantații de măslini) + 2.04.04. (plantații viticole) + 2.04.06. (alte culturi permanente) + 2.04.07. (culturi permanente în seră)

P4.

Erbivore și furaje = GL (erbivore) + FCP4 (furaje pentru erbivore)

P5.

Granivore = P51 (porcine) + P52 (păsări de curte) + 3.06. (iepuri, femele de reproducție).

C.   TIPURI DE ACTIVITATE AGRICOLĂ MENȚIONATE ÎN PARTEA A

Exploatații specializate – culturi

Tip general de activitate agricolă

Tip principal de activitate agricolă

Tipuri particulare de specializări agricole

1.

Exploatații specializate în culturi de câmp

15.

Exploatații specializate în cereale, oleaginoase și culturi proteice

151.

Exploatații specializate în cereale (altele decât orezul), oleaginoase și culturi proteice

152.

Exploatații specializate în cultura orezului

153.

Exploatații care combină cerealele, oleaginoasele, culturile proteice și orezul

16.

Culturi de câmp arabile

161.

Exploatații specializate în culturi de rădăcinoase

162.

Exploatații care combină cerealele, oleaginoasele, culturile proteice și de rădăcinoase

163.

Exploatații specializate în legume cultivate în câmp

164.

Exploatații specializate în tutun

165.

Exploatații specializate în bumbac

166.

Exploatații care combină diferite culturi de câmp

2.

Exploatații specializate în horticultură

21.

Exploatații specializate în horticultura de interior

211.

Exploatații specializate cultivarea legumelor în interior

212.

Exploatații specializate în cultivarea florilor și a plantelor ornamentale în interior

213.

Exploatații mixte specializate în horticultura de interior

22.

Exploatații specializate în horticultura în aer liber

221.

Exploatații specializate în cultivarea legumelor în aer liber

222.

Exploatații specializate în cultivarea florilor și a plantelor ornamentale în aer liber

223.

Exploatații mixte specializate în horticultura în aer liber

23.

Alte tipuri de horticultură

231.

Exploatații specializate în ciuperci

232.

Pepiniere specializate

233.

Diferite tipuri de horticultură

3.

Exploatații specializate în culturi permanente

35.

Exploatații specializate în viticultură

351.

Exploatații specializate în producerea de vinuri de calitate

352.

Exploatații specializate în producerea de vinuri, altele decât vinurile de calitate

353.

Exploatații specializate în producția de struguri de masă

354.

Alte tipuri de plantații viticole

36.

Exploatații specializate în fructe și citrice

361.

Exploatații specializate în fructe (altele decât citricele, fructele tropicale și subtropicale și fructele cu coajă lemnoasă)

362.

Exploatații specializate în citrice

363.

Exploatații specializate în producția de fructe cu coajă lemnoasă

364.

Exploatații specializate în producția de fructe tropicale și subtropicale

365.

Exploatații specializate în producția de fructe, de citrice, de fructe tropicale și subtropicale și de fructe cu coajă lemnoasă: producție mixtă

37.

Exploatații specializate în cultivarea măslinelor

370.

Exploatații specializate în cultivarea măslinelor

38.

Exploatații care combină diferite culturi permanente

380.

Exploatații care combină diferite culturi permanente


Exploatații specializate – producție animală

Tip general de activitate agricolă

Tip principal de activitate agricolă

Tipuri particulare de specializări agricole

4.

Exploatații specializate în erbivore

45.

Exploatații specializate în producția de lapte

450.

Exploatații specializate în producția de lapte

46.

Exploatații specializate în creșterea bovinelor – creștere și îngrășare

460.

Exploatații specializate în creșterea bovinelor – creștere și îngrășare

47.

Exploatații care combină creșterea bovinelor pentru producția de lapte, creștere și îngrășare

470.

Exploatații de creștere a bovinelor – animale pentru producția de lapte, creștere și îngrășare combinate

48.

Ovine, caprine și alte erbivore

481.

Exploatații specializate în ovine

482.

Exploatații care combină creșterea ovinelor și a bovinelor

483.

Exploatații specializate în caprine

484.

Exploatații de diferite erbivore

5.

Exploatații specializate în granivore

51.

Exploatații specializate în porcine

511.

Exploatații specializate în creșterea porcinelor

512.

Exploatații specializate în îngrășarea porcinelor

513.

Exploatații care combină creșterea și îngrășarea porcinelor

52.

Exploatații specializate în păsări de curte

521.

Exploatații specializate în găini ouătoare

522.

Exploatații specializate în păsări de curte pentru carne

523.

Exploatații care combină creșterea găinilor ouătoare și a păsărilor de curte pentru carne

53.

Exploatații care combină creșterea de diferite granivore

530.

Exploatații care combină creșterea de diferite granivore


Exploatații mixte

Tip general de activitate agricolă

Tip principal de activitate agricolă

Tipuri particulare de specializări agricole

6.

Exploatații de culturi mixte

61.

Exploatații de culturi mixte

611.

Exploatații care combină horticultura și culturile permanente

612.

Exploatații care combină culturile de câmp și horticultura

613.

Exploatații care combină culturile de câmp și viticultura

614.

Exploatații care combină culturile de câmp și culturile permanente

615.

Exploatații de culturi mixte, în principal culturi de câmp

616.

Exploatații de alte culturi mixte

7.

Exploatații mixte de creștere a animalelor

73.

Exploatații mixte de creștere a animalelor, în principal erbivore

731.

Exploatații mixte de creștere a animalelor, în principal pentru producția de lapte

732.

Exploatații mixte de creștere a animalelor, în principal erbivore, altele decât pentru producția de lapte

74.

Exploatații mixte de creștere a animalelor, în principal granivore

741.

Exploatații mixte de creștere a animalelor, care combină granivore și animale pentru producția de lapte

742.

Exploatații mixte de creștere a animalelor: granivore și erbivore, altele decât pentru producția de lapte

8.

Exploatații mixte culturi – creșterea animalelor

83.

Exploatații mixte care combină culturile de câmp și creșterea erbivorelor

831.

Exploatații care combină culturile de câmp și creșterea animalelor pentru producția de lapte

832.

Exploatații care combină creșterea animalelor pentru producția de lapte și culturile de câmp

833.

Exploatații care combină culturile de câmp și creșterea erbivorelor, altele decât pentru producția de lapte

834.

Exploatații care combină creșterea erbivorelor, altele decât pentru producția de lapte, și culturile de câmp

84.

Exploatații care combină diferite culturi și creșterea diferitor animale

841.

Exploatații care combină culturile de câmp și creșterea granivorelor

842.

Exploatații care combină culturile permanente și creșterea erbivorelor

843.

Apicultură

844.

Exploatații mixte de diferite culturi și de creștere a diferitor animalelor

9.

Exploatații neclasificate

99.

Exploatații neclasificate

999.

Exploatații neclasificate


(1)  Caracteristicile 2.01.05 (Rădăcinoase furajere și brasicacee), 2.01.09 (Plante recoltate verzi), 2.01.12 (Pârloagă), 2.02 (Grădini familiale), 2.03.01 (Pășuni și fânețe, cu excepția pășunilor de pe terenuri accidentate), 2.03.02 (Pășuni și fânețe pe terenuri accidentate), 2.03.03 (Pășuni permanente care nu mai sunt utilizate pentru producție și sunt eligibile pentru plata subvențiilor), 3.02.01 (Bovine sub un an, masculi și femele), 3.03.01.99 (Alte ovine), 3.03.02.99 (Alte caprine) și 3.04.01 (Purcei cu greutatea în viu sub 20 kg) se folosesc numai în anumite condiții (a se vedea punctul 5 din anexa VI).


ANEXA V

DIMENSIUNEA ECONOMICĂ A EXPLOATAȚIILOR ȘI CLASELE DE DIMENSIUNE ECONOMICĂ ALE EXPLOATAȚIILOR (ARTICOLUL 5)

A.   DIMENSIUNEA ECONOMICĂ A EXPLOATAȚIEI

Dimensiunea economică a unei exploatații se calculează ca producția standard totală a exploatației exprimată în euro.

B.   CLASELE DE DIMENSIUNE ECONOMICĂ ALE EXPLOATAȚIILOR

Exploatațiile se clasifică pe clase de dimensiune ale căror limite sunt stabilite mai jos.

Clase

Limite exprimate în euro

I

mai puțin de 2 000

II

între 2 000 și mai puțin de 4 000

III.

între 4 000 și mai puțin de 8 000

IV

între 8 000 și mai puțin de 15 000

V

între 15 000 și mai puțin de 25 000

VI

între 25 000 și mai puțin de 50 000

VII

între 50 000 și mai puțin de 100 000

VIII

între 100 000 și mai puțin de 250 000

IX

între 250 000 și mai puțin de 500 000

X

între 500 000 și mai puțin de 750 000

XI

între 750 000 și mai puțin de 1 000 000

XII

între 1 000 000 și mai puțin de 1 500 000

XIII

între 1 500 000 și mai puțin de 3 000 000

XIV

începând de la 3 000 000

Clasele de dimensiunile II și III sau III și IV, IV și V sau III-V, VI și VII, VIII și IX, X și XI și XII-XIV sau X-XIV pot fi grupate împreună.


ANEXA VI

PRODUCȚIILE STANDARD (ARTICOLUL 6)

1.   DEFINIȚIA ȘI PRINCIPIILE DE CALCULARE A PRODUCȚIILOR STANDARD

(a)   Producția standard reprezintă valoarea producției fiecăreia dintre caracteristicile agricole menționate la articolul 6 alineatul (1) corespunzătoare situației medii dintr-o regiune dată.

(b)   Valoarea producției menționate la litera (a) reprezintă valoarea monetară a producției agricole brute la prețul de la poarta exploatației. Această valoare este suma dintre valoarea produsului principal (produselor principale) și cea a produsului secundar (produselor secundare).

Valorile se calculează înmulțind producția per unitate cu prețul de la poarta exploatației. TVA-ul, taxele pe produse și plățile directe nu sunt incluse.

(c)   Perioada de producție

Producțiile standard corespund unei perioade de producție de 12 luni (an calendaristic sau an de producție agricolă).

Pentru produsele vegetale și animale în cazul cărora perioada de producție este mai mică de 12 luni sau depășește această perioadă, se calculează o producție standard corespunzătoare creșterii sau producției pe o perioadă de 12 luni.

(d)   Date de bază și perioada de referință

Producțiile standard se determină pe baza producției per unitate și a prețului de la poarta exploatației menționate la litera (b) de mai sus. În acest scop, datele de bază se colectează în statele membre pentru o perioadă de referință care este definită la articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1198/2014.

(e)   Unități

1.

Unități fizice:

(a)

Producțiile standard corespunzătoare caracteristicilor culturilor se determină pe baza suprafeței exprimate în hectare.

Cu toate acestea, pentru ciuperci, producțiile standard se determină pe baza producției brute pentru toate recoltele anuale succesive și se exprimă per 100 m2 de suprafață cultivată. În vederea utilizării lor în contextul RICA, aceste producții standard pentru ciuperci se împart la numărul de recolte anuale succesive care urmează să fie comunicat Comisiei în temeiul articolului 8 din prezentul regulament.

(b)

Producțiile standard corespunzătoare caracteristicilor efectivului de animale se determină pe cap de animal, cu excepția păsărilor de curte, pentru care se exprimă per 100 de capete, și a albinelor, pentru care se determină per stup.

2.

Unități monetare și rotunjire:

Datele de bază pentru determinarea producțiilor standard, precum și producțiile standard calculate se stabilesc în euro. Pentru statele membre care nu au aderat la uniunea economică și monetară, producțiile standard se convertesc în euro, utilizându-se cursurile de schimb medii pentru perioada de referință, astfel cum sunt prevăzute la punctul 1 litera (d) din prezenta anexă. Aceste cursuri de schimb medii se calculează pe baza cursurilor de schimb oficiale publicate de Comisie (Eurostat).

Producțiile standard pot fi rotunjite, dacă este cazul, la cel mai apropiat multiplu de 5 EUR.

2.   DEFALCAREA PRODUCȚIILOR STANDARD

(a)   În funcție de caracteristicile culturii vegetale și ale efectivului de animale

Producțiile standard se determină pentru toate caracteristicile agricole care corespund rubricilor incluse în anchetele privind structura exploatațiilor agricole, în modul prevăzut în anchetele respective.

(b)   Defalcare geografică

Producțiile standard se determină cel puțin pe baza unităților geografice care sunt utilizabile pentru FSS și pentru RICA. Toate aceste unități geografice au la bază Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS), astfel cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (1). Aceste unități sunt descrise ca o regrupare a regiunilor de nivel NUTS 3. Zonele defavorizate sau montane nu sunt considerate unități geografice.

Nu se determină nicio producție standard pentru caracteristicile care nu sunt pertinente în regiunea în cauză.

3.   COLECTAREA DATELOR PENTRU DETERMINAREA PRODUCȚIILOR STANDARD

(a)

Datele de bază pentru determinarea producțiilor standard se actualizează cel puțin de fiecare dată când se desfășoară o anchetă privind structura exploatațiilor agricole sub formă de recensământ, astfel cum se menționează la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1166/2008.

(b)

Atunci când FSS se pot realiza sub formă de anchete prin sondaj, astfel cum se menționează la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1166/2008, actualizarea producțiilor standard se efectuează:

fie prin actualizarea datelor de bază într-un mod similar celui specificat la litera (a);

fie prin aplicarea unui coeficient de modificare, producțiile standard fiind astfel actualizate pentru a ține seama de modificările, astfel cum au fost estimate de statul membru, ale cantităților produse per unitate și ale prețurilor în ceea ce privește fiecare caracteristică și regiune, care au avut loc de la ultima perioadă de referință, astfel cum se menționează la articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1198/2014.

4.   EXECUȚIA

Statele membre sunt responsabile, în conformitate cu dispozițiile prezentei anexe, de colectarea datelor de bază necesare pentru calcularea producțiilor standard, de calcularea acestora, de convertirea lor în euro, precum și de colectarea datelor necesare pentru aplicarea metodei de actualizare, dacă este cazul.

5.   TRATAMENTUL CAZURILOR SPECIALE

Se stabilesc următoarele reguli speciale pentru calcularea producțiilor standard pentru anumite tipuri de caracteristici și pentru calcularea producțiilor standard totale ale exploatației:

(a)   Pârloage

Producția standard corespunzătoare pârloagelor se ia în considerare la calcularea producției standard totale a exploatației numai în cazul în care există alte producții standard pozitive în exploatația respectivă.

(b)   Grădini familiale

Având în vedere că produsele grădinilor familiale sunt în mod obișnuit destinate consumului propriu al exploatantului și nu comercializării, se consideră că producțiile standard ale acestora sunt egale cu zero.

(c)   Animale

Pentru animale, caracteristicile sunt defalcate pe categorii de vârstă. Producția corespunde valorii creșterii animalului în perioada în care s-a încadrat într-o categorie. Cu alte cuvinte, producția corespunde diferenței dintre valoarea animalului atunci când iese dintr-o anumită categorie și valoarea pe care a avut-o la intrarea în categoria respectivă (denumită și valoare de înlocuire).

(d)   Bovine sub un an, masculi și femele

Producțiile standard corespunzătoare bovinelor sub un an se iau în considerare la calcularea producției standard totale a exploatației numai în cazul în care, în exploatație, sunt mai multe bovine sub un an decât vaci. Se iau în considerare numai producțiile standard corespunzătoare surplusului de bovine sub un an.

(e)   Alte ovine și caprine

Producțiile standard corespunzătoare altor ovine se iau în considerare la calcularea producției standard totale a exploatației numai în cazul în care în exploatație nu există nicio femelă ovină de reproducție.

Producțiile standard corespunzătoare altor caprine se iau în considerare la calcularea producției standard totale a exploatației numai în cazul în care în exploatație nu există nicio femelă caprină de reproducție.

(f)   Purcei

Producțiile standard corespunzătoare purceilor se iau în considerare la calcularea producției standard totale a exploatației numai în cazul în care în exploatație nu există nicio scroafă de reproducție.

(g)   Furaje

În cazul în care în exploatație nu există erbivore (și anume ecvidee, bovine, ovine sau caprine), furajele (și anume rădăcinoase furajere și brasicacee, plante recoltate verzi, pășuni și fânețe) se consideră destinate comercializării și fac parte din producția culturilor arabile.

În cazul în care în exploatație există erbivore, furajele se consideră destinate hrănirii acestora și fac parte din producția corespunzătoare erbivorelor și furajelor.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).


ANEXA VII

ALTE ACTIVITĂȚI LUCRATIVE LEGATE DIRECT DE EXPLOATAȚIE (ARTICOLUL 7)

A.   DEFINIȚIA ALTOR ACTIVITĂȚI LUCRATIVE (AAL) LEGATE DIRECT DE EXPLOATAȚIE

Activitățile lucrative legate direct de exploatație, altele decât activitățile agricole ale exploatației, cuprind toate activitățile, altele decât agricole, care sunt legate direct de exploatație și care au un impact economic asupra acesteia. Este vorba despre activități în care se folosesc fie resursele exploatației (suprafață, clădiri, utilaje, produse agricole etc.), fie produsele acesteia.

În acest context, activități lucrative înseamnă muncă activă; în consecință, investițiile financiare pure sunt excluse. Arendarea terenurilor sau a altor resurse agricole ale exploatației pentru activități diverse fără a mai participa la aceste activități nu este considerată AAL, ci o parte din activitatea agricolă a exploatației.

Toate activitățile de prelucrare a produselor agricole sunt considerate AAL, cu excepția cazului în care prelucrarea este considerată parte a unei activități agricole. Fabricarea vinului și producția de ulei de măsline sunt, prin urmare, excluse, cu excepția cazului în care procentul de vin sau de ulei de măsline cumpărat este semnificativ.

Orice prelucrare, în cadrul exploatației, a unui produs agricol primar într-un produs secundar prelucrat, indiferent dacă materia primă este produsă în cadrul exploatației sau cumpărată din afară, este considerată AAL. Aceasta include prelucrarea cărnii, fabricarea brânzei etc.

B.   ESTIMAREA IMPORTANȚEI ALTOR ACTIVITĂȚI LUCRATIVE LEGATE DIRECT DE EXPLOATAȚIE

Ponderea pe care o reprezintă AAL legate direct de exploatație în producția exploatației se estimează ca fiind ponderea AAL legate direct de cifra de afaceri a exploatației în cifra totală de afaceri a exploatației și în plățile directe de care beneficiază exploatația respectivă în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 (1):

Formula

C.   CLASELE CARE REFLECTĂ IMPORTANȚA ALTOR ACTIVITĂȚI LUCRATIVE LEGATE DIRECT DE EXPLOATAȚIE

Exploatațiile se împart în clase care reflectă ponderea AAL legate direct de exploatație în producția exploatației. Se aplică următoarele limite:

Clase

Intervale procentuale

I

Între 0 % și 10 % (pondere redusă)

II

De la peste 10 % până la 50 % (pondere medie)

III

Între peste 50 % și sub 100 % (pondere semnificativă)


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608).


ANEXA VIII

FORMA ȘI PREZENTAREA FIȘEI EXPLOATAȚIEI (ARTICOLUL 9)

Datele care trebuie colectate sunt clasificate pe tabel și defalcate pe grupuri, categorii și coloane. Convenția utilizată pentru a face referire la un anumit câmp de date este:

<tabel literă>_<grup>_<categorie>[_<categorie>]_<coloană>_

Valorile specifice ale datelor sunt înregistrate la nivel de coloană. În tabelele prevăzute în continuare, celulele goale apar în cazul în care valorile datelor pot fi acceptate; celulele gri marcate cu „—” nu au niciun sens în cadrul grupului, astfel încât nu se acceptă niciun fel de date în acestea.

Exemple:

B.UT.20.A (coloana A din grupul UT, categoria 20 din tabelul B) reprezintă „suprafața” din „SAU arendată” de înregistrat la „SAU pentru arendă” în tabelul B.

I.A.10110.1.0.TA (coloana TA din grupul A, categoria 10110 din tabelul I) reprezintă suprafața totală de „Grâu comun și alac” pentru tipul de cultură 1 „Culturi de câmp – culturi principale, culturi combinate” și codul 0 pentru date lipsă „Nu există date lipsă”.

În cazul în care o valoare nu este relevantă sau lipsește pentru o anumită exploatație, nu introduceți valoarea „0”.

Tabelele sunt reprezentate de o literă, grupurile de una sau mai multe litere, categoriile de coduri numerice, iar coloanele de una sau mai multe litere.

Pentru tabelele A-M, primul tabel prezintă matricea de nivel ridicat pentru grupuri și coloane. Al doilea tabel prezintă modul în care aceasta se defalcă pe categorii, fiecare categorie fiind reprezentată de unul sau mai multe coduri și subcoduri.

Datele din fișa exploatației trebuie furnizate cu următoarele grade de precizie:

—   valorile financiare: valori în euro sau în unități monetare naționale, fără zecimale. Cu toate acestea, în cazul monedelor naționale pentru care unitatea reprezintă o valoare relativă scăzută comparativ cu euro, agenția de legătură a statului membru și personalul Comisiei care administrează RICA pot conveni ca valorile să fie exprimate în sute sau mii de unități monetare naționale,

—   cantitățile fizice: în chintale (1 q = 100 kg), cu excepția ouălor, care se exprimă în mii de bucăți, precum și a vinului și a produselor conexe, care se exprimă în hectolitri,

—   suprafețele: în ari (1 a = 100 m2), cu excepția ciupercilor, care se exprimă în metri pătrați de suprafață totală cultivată,

—   efectivele medii de animale: cu două zecimale, exceptând păsările de curte și iepurii, care se raportează în numere întregi, și albinele, care se raportează în număr de stupi ocupați,

—   unitățile de forță de muncă: cu două zecimale.

Pentru fiecare categorie și valoare a coloanei din tabel, s-au prevăzut definiții și instrucțiuni suplimentare după tabelul în cauză.

Tabelul A

Informații generale despre exploatație

Categorie de informații generale

Cod (*)

 

 

 

Coloane

Grup de informații

Diviziune RICA

Subdiviziune

Numărul de ordine al exploatației

Grade

Minute

NUTS

Numărul biroului de expertiză contabilă

Data

Ponderea exploatației

Tipul de activitate agricolă

Clasa de dimensiune economică

Cod

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

ID

Identificarea exploatației

 

 

 

LO

Amplasarea exploatației

 

 

 

AI

Informații contabile

 

 

 

TY

Tipologie

 

 

 

CL

Clase

 

OT

Alte informații privind exploatația

 


Cod (*)

Descriere

Grup

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

10

Numărul exploatației

ID

AID10R

AID10S

AID10H

20

Latitudine

LO

ALO20DG

ALO20MI

30

Longitudine

LO

ALO30DG

ALO30MI

40

NUTS3

LO

ALO40N

50

Birou de expertiză contabilă

AI

AAI50AO

60

Tip de contabilitate

AI

AAI60C

70

Data încheierii exercițiului financiar

AI

AAI70DT

80

Ponderea națională calculată de statul membru

TY

ATY80W

90

Clasificarea la momentul selecției

TY

ATY90TF

ATY90ES

100

Alte activități lucrative (AAL) legate direct de exploatație

CL

ACL100C

110

Tipul de proprietate/obiectivul economic

CL

ACL110C

120

Statutul juridic

CL

ACL120C

130

Nivelul răspunderii exploatantului (exploatanților)

CL

ACL130C

140

Agricultură ecologică

CL

ACL140C

141

Sectoare din cadrul agriculturii ecologice

CL

ACL 141C

150

Denumire de origine protejată (DOP)/indicație geografică protejată (IGP)/specialitate tradițională garantată (STG)/produs montan

CL

ACL150C

151

Sectoare cu DOP/IGP

CL

ACL151C

160

Zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice

CL

ACL160C

170

Altitudine

CL

ACL170C

180

Zonă de fonduri structurale

CL

ACL180C

190

Zonă Natura 2000

CL

ACL190C

200

Zonă care vizată de Directiva—cadru privind apa (2000/60/CE)

CL

ACL200C

210

Sistem de irigație

OT

AOT210C

220

Zile de pășunat per unitate vită mare pe terenuri comune

OT

AOT220C

A.ID.   Identificarea exploatației

Fiecărei exploatații cu evidență contabilă proprie i se atribuie un număr când este selectată pentru prima dată. Exploatația își păstrează permanent acest număr atât timp cât face parte din rețeaua contabilă. Un număr, odată atribuit unei exploatații, nu se mai atribuie niciodată altei exploatații.

Totuși, dacă exploatația suferă o schimbare fundamentală și, în special, dacă schimbarea este rezultatul divizării în două exploatații separate sau al fuziunii cu o altă exploatație, aceasta poate fi considerată exploatație nouă. În acest caz, trebuie să i se atribuie un nou număr. O schimbare a tipului de activitate agricolă practicat în exploatație nu atrage după sine atribuirea unui număr nou exploatației. Dacă din cauza păstrării numărului exploatației se creează confuzie cu oricare alte exploatații cu evidență contabilă proprie (de exemplu, atunci când se creează noi subdiviziuni regionale), numărul trebuie schimbat. În acest caz, trebuie trimis Comisiei un tabel indicând corespondența dintre numerele vechi și cele noi.

Numărul exploatației cuprinde trei grupuri de indicații, după cum urmează:

 

A.ID.10.R. Diviziune RICA: trebuie să se atribuie un număr de cod corespunzător codului stabilit în anexa II la prezentul regulament.

 

A.ID.10.S. Subdiviziune: trebuie să se atribuie un număr de cod.

Subdiviziunile alese trebuie să aibă la bază sistemul comun de clasificare a regiunilor, denumit Nomenclatorul unităților teritoriale statistice (NUTS) întocmit de Eurostat în cooperare cu institutele naționale de statistică.

În orice caz, statul membru în cauză transmite Comisiei un tabel indicând regiunile NUTS corespunzătoare fiecărui cod de subdiviziune utilizat, precum și regiunea corespunzătoare pentru care sunt calculate valorile specifice ale producției standard.

 

A.ID.10.H. Numărul de ordine al exploatației.

A.LO.   Amplasarea exploatației

Amplasarea exploatației este comunicată cu două indicații: referința geografică (latitudine și longitudine) și codul unităților teritoriale de nivel NUTS 3.

 

A.LO.20. Latitudine: grade și minute (într-un arc de 5 minute), coloanele DG și MI.

 

A.LO.30. Longitudine: grade și minute (într-un arc de 5 minute), coloanele DG și MI.

 

A.LO.40.N. Codul NUTS3 înseamnă codul unității teritoriale de nivel NUTS 3 în care este amplasată exploatația. Trebuie furnizată cea mai recentă versiune a codului, astfel cum este indicat în Regulamentul (CE) nr.1059/2003.

A.AI.   Informații contabile

 

A.AI.50.AO. Numărul biroului de expertiză contabilă: trebuie să se atribuie un număr de cod.

În fiecare stat membru, trebuie să se atribuie fiecărui birou de expertiză contabilă un număr unic. Trebuie furnizat numărul biroului de expertiză contabilă care s-a ocupat de exploatația în cauză pe parcursul acestui exercițiu financiar.

 

A.AI.60.C. Tip de contabilitate: trebuie să se indice tipul de contabilitate ținută de exploatație. Trebuie să se utilizeze următoarele numere de cod:

1.

Înregistrarea în partidă dublă

2.

Înregistrarea în partidă simplă

3.

Niciuna.

 

A.AI.70.DT. Data încheierii exercițiului financiar: trebuie înregistrată în format „AAAA-LL-ZZ”, de exemplu 2009-06-30 sau 2009-12-31.

A.TY.   Tipologie

 

A.TY.80.W. Ponderea națională a exploatației: trebuie să se prezinte valoarea factorului de extrapolare calculat de statul membru. Valorile trebuie să fie exprimate cu două zecimale.

 

A.TY.90.TF. Tipul de activitate agricolă la momentul selecției: codul tipului de activitate agricolă al exploatației, în conformitate cu anexa IV la prezentul regulament, la momentul selecției pentru exercițiul financiar respectiv.

 

A.TY.90.ES. Dimensiunea economică la momentul selecției: codul clasei de dimensiune economică a exploatației, în conformitate cu anexa V la prezentul regulament, la momentul selecției pentru exercițiul financiar respectiv.

A.CL.   Clase

 

A.CL.100.C. Alte activități lucrative legate direct de exploatație: trebuie comunicate sub formă de interval procentual care să indice ponderea cifrei de afaceri (1) provenite din alte activități lucrative legate direct de exploatație în cifra de afaceri totală a exploatației. Trebuie să se utilizeze următoarele numere de cod:

1.

≥ 0 to ≤ 10 % (pondere redusă)

2.

> 10 % până la ≤ 50 % (pondere medie)

3.

> 50 % până la < 100 % (pondere semnificativă)

 

A.CL.110.C. Tipul de proprietate/obiectivul economic: trebuie furnizată o indicație privind proprietatea și obiectivele economice ale exploatației. Trebuie utilizate următoarele numere de cod:

1.   exploatație agricolă de tip familial: exploatația utilizează forța de muncă și capitalul exploatantului/al administratorului exploatației și ale familiei sale și aceștia sunt beneficiarii activității economice;

2.   Parteneriat: factorii de producție pentru exploatație sunt furnizați de mai mulți parteneri, cel puțin unii dintre aceștia participând la munca în exploatație ca forță de muncă nesalariată. Beneficiile revin parteneriatului;

3.   societate cu scop lucrativ: beneficiile sunt utilizate pentru remunerarea acționarilor cu dividende/profituri. Exploatația este deținută de societate;

4.   societate fără scop lucrativ: beneficiile sunt utilizate în principal pentru a menține ocuparea forței de muncă sau pentru alt obiectiv social similar. Exploatația este deținută de societate.

 

A.CL.120.C. Statutul juridic: trebuie să se indice dacă exploatația este persoană juridică sau nu. Trebuie să se utilizeze următoarele numere de cod:

0.

Fals.

1.

Adevărat.

 

A.CL.130.C. Nivelul răspunderii exploatantului (exploatanților): trebuie să se indice nivelul răspunderii (răspunderea economică) a exploatantului (principal). Trebuie să se utilizeze următoarele numere de cod:

1.

Totală.

2.

Parțială.

 

A.CL.140.C. Agricultură ecologică: trebuie menționat dacă exploatația aplică metode de producție agricolă ecologice în sensul Regulamentului (CE) nr.834/2007 (2), în special articolele 4 și 5 din acesta. Trebuie să se utilizeze următoarele numere de cod:

1.

exploatația nu aplică metode de producție ecologice;

2.

exploatația aplică numai metode de producție ecologice pentru toate produsele sale;

3.

exploatația aplică atât metode de producție ecologice, cât și alte metode de producție;

4.

exploatația este în curs de trecere la metodele de producție ecologice.

 

A.CL.141.C. Sectoare în agricultura ecologică: atunci când exploatația aplică atât metode de producție ecologice, cât și alte metode de producție, trebuie furnizată o indicație a sectoarelor de producție în care exploatația aplică numai metode de producție ecologice (selecțiile multiple sunt permise). Trebuie să se utilizeze numerele de cod menționate mai jos. Atunci când exploatația aplică atât metode de producție ecologice, cât și alte metode de producție pentru toate sectoarele sale de producție, trebuie folosit codul „nu se aplică”.

0.

nu se aplică

31.

cereale

32.

oleaginoasele și culturile proteice

33.

fructe și legume (inclusiv citrice, dar excluzând măslinele)

34.

măsline

35.

plantații viticole

36.

carne de vită

37.

lapte de vacă

38.

carne de porc

39.

ovine și caprine (lapte și carne)

40.

carne de pasăre

41.

ouă

42.

alt sector.

 

A.CL.150.C.„Denumire de origine protejată”/„indicație geografică protejată”/„specialitate tradițională garantată”/„produs montan”: trebuie să se menționeze dacă exploatația produce produse agricole și/sau alimentare protejate printr-o denumire de origine protejată (DOP), printr-o indicație geografică protejată (IGP), prin termenul „specialitate tradițională garantată” (STG) sau prin mențiunea „produs montan” ori dacă exploatația produce produse agricole care sunt cunoscute ca fiind utilizate pentru a produce produse alimentare protejate prin DOP/IGP/termenul STG/mențiunea „produs montan”, în sensul Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European sau al Consiliului (3). Trebuie să se utilizeze următoarele numere de cod:

1.

exploatația nu produce niciun produs sau produs alimentar protejat prin DOP, IGP, termenul STG sau mențiunea „produs montan” și niciun produs cunoscut ca fiind utilizat la producția de produse alimentare protejate prin DOP, IGP, termenul STG sau mențiunea „produs montan”;

2.

exploatația produce numai produse sau produse alimentare protejate prin DOP, IGP, termenul STG sau mențiunea „produs montan” ori produse cunoscute ca fiind utilizate la producția de produse alimentare protejate prin DOP, IGP, termenul STG sau mențiunea „produs montan”;

3.

exploatația produce anumite produse sau produse alimentare protejate prin DOP, IGP, termenul STG sau mențiunea „produs montan” ori produse cunoscute ca fiind utilizate la producția de produse alimentare protejate prin DOP, IGP, termenul STG sau mențiunea „produs montan”.

 

A.CL.151.C. Sectoare cu denumire de origine protejată/indicație geografică protejată sau care beneficiază de termenul „specialitate tradițională garantată” ori de mențiunea „produs montan”: în cazul în care majoritatea producției anumitor sectoare specifice constă în produse sau produse alimentare protejate prin DOP/IGP/termenul STG/mențiunea „produs montan” sau în produse cunoscute ca fiind utilizate pentru a produce produse alimentare protejate prin DOP sau IGP ori prin termenul STG sau prin mențiunea „produs montan”, trebuie să se indice sectoarele de producție (selecțiile multiple sunt permise). Trebuie să se utilizeze numerele de cod menționate mai jos. Atunci când exploatația produce anumite produse sau produse alimentare protejate prin DOP sau IGP ori prin termenul STG sau prin mențiunea „produs montan” ori anumite produse cunoscute ca fiind utilizate la producția de produse alimentare protejate prin DOP sau IGP ori prin termenul STG sau prin mențiunea „produs montan”, dar acestea nu reprezintă majoritatea producției în fiecare sector, trebuie folosit codul „nu se aplică”.

0.

nu se aplică

31.

cereale

32.

oleaginoasele și culturile proteice

33.

fructe și legume (inclusiv citrice, dar excluzând măslinele)

34.

măsline

35

plantații viticole

36.

carne de vită

37.

lapte de vacă

38.

carne de porc

39.

ovine și caprine (lapte și carne)

40.

carne de pasăre

41.

ouă

42.

alt sector.

Punctele A.CL.150.C. Denumire de origine protejată/indicație geografică protejată/specialitate tradițională garantată/produs montan și A.CL.151.C sunt opționale pentru statele membre. În cazul în care se aplică de către statul membru, acestea trebuie completate pentru toate exploatațiile-eșantion din statul membru respectiv. Dacă se aplică A.CL.150.C, trebuie să se aplice și A.CL.151.C.

 

A.CL.160.C. Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice: Trebuie să se menționeze dacă majoritatea suprafeței agricole utilizate a exploatației este situată într-o zonă care face obiectul articolului 32 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4). În statele membre în care delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative în conformitate cu articolul 32 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 nu este încă finalizată, se face referire la zonele care au fost eligibile în temeiul articolului 36 litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 în perioada de programare 2007-2013. Trebuie să se utilizeze următoarele numere de cod:

1.

majoritatea suprafeței agricole utilizate a exploatației nu este situată într-o zonă care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, în sensul articolului 32 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, nici într-o zonă care a fost eligibilă în temeiul articolului 36 litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 în perioada de programare 2007-2013 în acele state membre în care delimitarea în conformitate cu articolul 32 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 nu este încă finalizată;

21.

majoritatea suprafeței agricole utilizate a exploatației este situată într-o zonă care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative, în sensul articolului 32 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;

22.

majoritatea suprafeței agricole utilizate a exploatației este situată într-o zonă care se confruntă cu constrângeri specifice, în sensul articolului 32 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;

23.

majoritatea suprafeței agricole utilizate a exploatației este situată într-o zonă care a fost eligibilă în temeiul articolului 36 litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 în perioada de programare 2007-2013 în statele membre în care delimitarea în conformitate cu articolul 32 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 nu este încă finalizată;

3.

majoritatea suprafeței agricole utilizate a exploatației este situată într-o zonă montană, în sensul articolului 32 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;

5.

majoritatea suprafeței agricole utilizate a exploatației este situată într-o zonă pentru care are loc eliminarea progresivă a plăților, în sensul articolului 31 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;

 

A.CL.170.C. Altitudine: Altitudinea trebuie indicată prin numărul de cod corespunzător:

1.

cea mai mare parte a exploatației este situată la o altitudine < 300 m;

2.

cea mai mare parte a exploatației este situată la o altitudine cuprinsă între 300 și 600 m;

3.

cea mai mare parte a exploatației este situată la o altitudine > 600 m;

4.

nu există date.

 

A.CL.180.C. Zonă de fonduri structurale: trebuie să se menționeze dacă majoritatea suprafeței agricole utilizate a exploatației este situată într-o zonă care face obiectul articolului 90 alineatul (2) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5). Trebuie să se utilizeze următoarele numere de cod:

1.

majoritatea suprafeței agricole utilizate a exploatației este situată într-o regiune mai puțin dezvoltată, în sensul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, în special articolul 90 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv;

2.

majoritatea suprafeței agricole utilizate a exploatației este situată într-o regiune mai dezvoltată, în sensul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, în special articolul 90 alineatul (2) litera (c) din regulamentul respectiv;

3.

majoritatea suprafeței agricole utilizate a exploatației este situată într-o regiune de tranziție, în sensul articolului 90 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

 

A.CL.190.C. Zonă Natura 2000: trebuie să se precizeze dacă majoritatea suprafeței agricole utilizate a exploatației este situată în zone legate de punerea în aplicare a Directivei 79/409/CEE a Consiliului (6) și a Directivei 92/43/CEE a Consiliului (7) (Natura 2000). Trebuie să se utilizeze următoarele numere de cod:

1.

majoritatea suprafeței agricole utilizate a exploatației nu este situată într-o zonă eligibilă pentru plăți Natura 2000;

2.

majoritatea suprafeței agricole utilizate a exploatației este situată într-o zonă eligibilă pentru plăți Natura 2000.

 

A.CL.200.C. Zonă vizată de Directiva-cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE): trebuie să se precizeze dacă majoritatea suprafeței agricole utilizate a exploatației este situată în zone legate de punerea în aplicare a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8). Trebuie să se utilizeze următoarele numere de cod:

1.

majoritatea suprafeței agricole utilizate a exploatației nu este situată într-o zonă eligibilă pentru plăți legate de Directiva 2000/60/CE;

2.

majoritatea suprafeței agricole utilizate a exploatației este situată într-o zonă eligibilă pentru plăți legate de Directiva 2000/60/CE.

A.OT.   Alte informații privind exploatația

 

A.OT.210.C. Sistem de irigație: trebuie să se indice care este principalul sistem de irigație utilizat în cadrul exploatației:

0.

nu se aplică (atunci când nu există sistem de irigație în cadrul exploatației)

1.

de suprafață

2.

prin aspersiune

3.

prin picurare

4.

altele

 

A.OT.220.C. Zile de pășunat per unitate vită mare pe terenuri comune: Numărul de zile de pășunat, per unitate vită mare, al animalelor exploatației pe terenuri comune folosite de exploatație.

COLOANELE DIN TABELUL A

Coloana R se referă la diviziunea RICA, coloana S la subdiviziune, coloana H la numărul de ordine al exploatației, coloana DG la grade, coloana MI la minute, coloana N la NUTS, coloana AO la numărul biroului de expertiză contabilă, coloana DT la dată, coloana W la ponderea exploatației, coloana TF la tipul de activitate agricolă, coloana ES la clasa de dimensiune economică și coloana C la cod.

Tabelul B

Tipul de exploatare

Categoria de suprafață agricolă utilizată (SAU)

Cod (*)

 

Grup de informații

Suprafața agricolă utilizată

A

UO

SAU în regim de exploatare directă

 

UT

SAU în regim de arendă

 

US

SAU pentru cultivarea în parte sau pentru alte moduri

 


Cod (*)

Descrierea categoriilor

Grup

A

10

SAU în regim de exploatare directă

UO

 

20

SAU arendată

UT

 

30

SAU cultivată în parte

US

 

Terenurile exploatațiilor deținute în comun de doi sau mai mulți parteneri trebuie înregistrate ca exploatate de proprietar, arendate sau cultivate în parte, în conformitate cu acordul în vigoare dintre parteneri.

Suprafața agricolă utilizată (SAU) este suprafața totală acoperită cu teren arabil, pășune permanentă, culturi permanente și grădini familiale utilizate de exploatație, indiferent de tipul de exploatare. Terenul comun utilizat de exploatație nu este inclus.

Trebuie să se utilizeze următoarele grupuri de informații și categorii:

B.UO.   SAU în regim de exploatare directă

B.UO.10.A SAU (teren arabil, pășune permanentă, culturi permanente și grădini familiale) pentru care exploatantul este proprietarul, arendașul pe termen lung sau uzufructuarul și/sau SAU deținută în condiții similare. Această categorie include și terenul gata pentru semănat, dat în arendă terților (cod cultură 11300).

B.UT.   SAU în regim de arendă

B.UT.20.A SAU (teren arabil, pășune permanentă, culturi permanente și grădini familiale) lucrată de către altă persoană decât proprietarul, uzufructuarul sau arendașul pe termen lung, care ocupă temporar cu contract de arendare suprafața respectivă (renta este plătibilă în numerar și/sau în natură; aceasta este, în general, stabilită în avans și, de obicei, nu variază în funcție de rezultatele obținute din exploatarea agricolă) și/sau SAU deținută în condiții similare de exploatare.

Suprafața arendată nu include terenul a cărui recoltă este cumpărată în stare de cultură în curs. Sumele plătite pentru achiziționarea de culturi în curs trebuie înscrise în tabelul H, la codurile 2020-2040 (furaje achiziționate), în cazul pajiștilor sau al culturilor furajere, și la codul 3090 (alte costuri specifice culturilor), în cazul culturilor comercializabile (produse care sunt de regulă comercializate). Culturile comercializabile achiziționate în starea de cultură în curs trebuie înscrise fără a specifica suprafața respectivă (tabelul H).

Terenul arendat ocazional, pe o perioadă sub un an și, respectiv, producția acestuia sunt tratate la fel ca terenul a cărui recoltă este achiziționată în starea de cultură în curs.

B.US.   SAU pentru cultivarea în parte sau pentru alte moduri

B.US.30.A SAU (teren arabil, pajiște și pășune permanentă, culturi permanente și grădini familiale) exploatată în comun de către cesionar și o altă persoană pe baza unui acord de cultivare în parte și/sau suprafața agricolă utilizată exploatată în condiții similare.

COLOANELE DIN TABELUL B

Coloana A se referă la SAU.

Tabelul C

Forța de muncă

Categoria de forță de muncă

Cod (*)

 

 

 

Coloane

Grup de informații

General

Activitatea totală în cadrul exploatației (activități agricole și lucrări pentru AAL legate direct de exploatație)

Cota de muncă pentru AAL legată direct de exploatație

Număr de persoane

Sex

Anul nașterii

Pregătirea agricolă a administratorului

Timpul anual lucrat

Numărul unităților anuale de muncă (UAM)

% din timpul anual lucrat

% din UAM

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

Întreg

Introduceți codul

Patru cifre

Introduceți codul

(ore)

(UAM)

%

%

UR

Permanentă, nesalariată

 

 

 

 

 

 

 

 

UC

Ocazională, nesalariată

 

 

PR

Permanentă, salariată

 

 

 

 

 

 

 

 

PC

Ocazională, salariată

 

 


Cod (*)

Descriere

Grup

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

10

Exploatant/administrator

UR

 

 

 

 

 

 

20

Exploatant/care nu este administrator

UR

 

 

 

 

 

30

Administrator/care nu este exploatant

UR

 

 

 

 

 

 

40

Soțul/soția exploatantului

UR

 

 

 

 

 

50

Altele

UR, PR

 

 

 

 

 

60

Ocazională

UC, PC

 

 

70

Administrator

PR

 

 

 

 

 

 

Prin „forță de muncă” se înțeleg toate persoanele care au participat la munca din cadrul exploatației în timpul exercițiului financiar. Nu sunt incluse însă aici persoanele care au efectuat această muncă în numele altei persoane sau întreprinderi (lucrări agricole efectuate de contractanți, ale cărui costuri apar în tabelul H, la codul 1020).

În cazul ajutorului acordat reciproc între exploatații, dacă acest ajutor constă într-un schimb de muncă prestată, ajutorul primit fiind echivalent, în principiu, cu ajutorul acordat, se specifică în fișa exploatației timpul lucrat de către forța de muncă din exploatație și orice salarii aferente.

Uneori, ajutorul primit este compensat prin ajutor de altă natură (de exemplu, ajutorul primit sub formă de muncă prestată este compensat cu punerea la dispoziție a unor utilaje). Dacă schimbul de servicii este limitat, nu se indică nimic în fișa exploatației (în exemplul de mai sus, ajutorul primit nu figurează la forța de muncă; costurile pentru utilaje includ însă costurile legate de punerea la dispoziție a echipamentelor). În cazuri excepționale, când schimbul de servicii se face la scară largă, procedura este una dintre următoarele:

(a)

ajutorul primit sub formă de muncă prestată este compensat printr-un serviciu de altă natură (de exemplu, prin punerea la dispoziție a unor utilaje): timpul de lucru primit este înregistrat ca muncă salariată în exploatație (grupul PR sau PC, în funcție de modul în care este angajată forța de muncă în exploatație, și anume în mod permanent sau în alt mod); valoarea ajutorului acordat este înregistrată atât ca producție la categoria corespunzătoare din alte tabele (în prezentul exemplu, tabelul L categoria 2010, „Muncă prestată pe bază de contract”), cât și sub formă de cost (tabelul H categoria 1010, „Salarii și asigurări sociale”);

(b)

ajutorul acordat sub formă de muncă prestată este compensat printr-un serviciu de altă natură (de exemplu, prin punerea la dispoziție a unor utilaje): în această situație, timpul de lucru furnizat și eventualele salarii aferente nu sunt luate în considerare; valoarea serviciului primit este înregistrată ca factor de producție în grupul corespunzător din alt tabel (în prezentul exemplu, tabelul H rubrica 1020 „Muncă prestată de contractanți și închiriere de utilaje”).

Se disting următoarele grupuri de informații și categorii de forță de muncă:

C.UR.    Forța de muncă permanentă nesalariată

Forța de muncă nesalariată sau forța de muncă ce primește o remunerație mai mică (în numerar sau în natură) decât suma plătită în mod normal pentru serviciile efectuate (astfel de plăți nu trebuie să apară în costurile exploatației) și care, în timpul exercițiului financiar, a participat cel puțin o zi întreagă, în fiecare săptămână (cu excepția concediilor obișnuite), la activitățile exploatației agricole.

O persoană angajată permanent, dar care, din anumite motive, a fost angajată în exploatație numai pentru o perioadă limitată pe durata exercițiului financiar, este totuși înregistrată (pentru numărul de ore lucrate efectiv) ca forță de muncă permanentă.

Pot apărea următoarele situații sau altele similare:

(a)

condiții speciale de producție în exploatație pentru care nu este necesară forță de muncă pe tot parcursul anului: de exemplu, în exploatațiile de măslini sau viță-de-vie și în exploatațiile specializate în îngrășarea sezonieră a animalelor sau în producția de fructe și legume în aer liber;

(b)

absența de la lucru, din alte motive decât pentru concediile obișnuite, de exemplu, pentru serviciul militar, boală, accident, maternitate, concediu prelungit etc.;

(c)

venirea în sau plecarea din exploatație;

(d)

încetarea totală a lucrului în exploatație ca urmare a unor cauze accidentale (inundații, incendii etc.).

Există următoarele categorii:

C.UR.10.   Exploatant/administrator

Persoana care își asumă responsabilitatea economică și juridică pentru exploatație și care se ocupă de administrarea curentă a acesteia. În cazul cultivării în parte, partenerul este trecut ca exploatant/administrator al exploatației.

C.UR.20.   Exploatant/persoană care nu este administrator

Persoana care își asumă responsabilitatea economică și juridică pentru exploatație, fără să se ocupe de administrarea curentă a acesteia.

C.UR.30   Administrator/persoană care nu este exploatant

Persoana care asigură administrarea curentă a exploatației fără să își asume responsabilitatea juridică și economică pentru aceasta.

C.UR.40.   Soțul (soția)/soții (soțiile) exploatantului (exploatanților)

C.UR.50.   Alt fel de forță de muncă permanentă nesalariată

Forța de muncă permanentă nesalariată care nu este inclusă în categoriile precedente include, de asemenea, șeful de echipă și subadministratorii care nu răspund de administrarea întregii exploatații.

C.UC.    Forța de muncă ocazională nesalariată

C.UC.60.

Se include în această categorie forța de muncă nesalariată care nu a lucrat în mod regulat în exploatație pe parcursul exercițiului financiar.

C.PR.    Forța de muncă permanentă salariată

Forța de muncă salariată (remunerată în numerar și/sau în natură) la un nivel normal pentru serviciile prestate și care pe parcursul exercițiului financiar (cu excepția concediilor obișnuite) a lucrat cel puțin o zi întreagă pe săptămână pentru exploatație.

Trebuie să se indice următoarele categorii:

C.PR.70.   Administratorul exploatației

Persoana salariată responsabilă cu administrarea curentă a exploatației.

C.PR.50.   Alții

Se include global în această grupă toată forța de muncă permanentă salariată (cu excepția administratorului salariat al exploatației). Sunt incluși aici și șeful de echipă și subadministratorii care nu răspund de administrarea întregii exploatații.

C.PC.    Forța de muncă ocazională salariată

C.PC.60.

Se include global în această categorie forța de muncă salariată (inclusiv lucrătorii care lucrează în baza unui acord direct) care nu a lucrat regulat în exploatație pe parcursul exercițiului financiar.

COLOANELE DIN TABELUL C

Număr de persoane (coloana P)

Dacă sunt mai mulți exploatanți, pot exista mai mulți soți/mai multe soții. Numărul de soți/soții și numărul de persoane trebuie să fie indicat în categoriile în care pot apărea acestea (categoriile 40 și 50 de la grupurile „forța de muncă permanentă nesalariată” UR sau „forța de muncă permanentă nesalariată” PR).

Sex (coloana G)

Sexul trebuie indicat numai pentru exploatant (exploatanți) și/sau administrator(i), în categoriile în care pot apărea aceștia (categoriile 10-30 și 70 de la grupurile „forța de muncă permanentă nesalariată” UR sau „forța de muncă permanentă salariată” PR). Sexul este indicat printr-un număr de cod, și anume:

1.

bărbătesc;

2.

femeiesc.

Anul nașterii (coloana B)

Anul nașterii trebuie menționat numai pentru exploatant (exploatanți) și/sau administrator(i) (categoriile 10-30 și 70 de la grupurile „forța de muncă permanentă nesalariată” UR sau „forța de muncă permanentă salariată” PR) utilizându-se cele patru cifre ale anului nașterii.

Pregătirea agricolă a administratorului (coloana T)

Pregătirea agricolă trebuie să se indice numai pentru administrator(i) (categoriile 10, 30 și 70 de la grupurile „forța de muncă permanentă nesalariată” UR sau „forța de muncă permanentă salariată” PR). Pregătirea agricolă este indicată printr-un număr de cod, și anume:

1.

numai experiență practică în domeniul agriculturii;

2.

pregătire elementară în domeniul agriculturii;

3.

pregătire completă în domeniul agriculturii.

Timpul anual lucrat (coloana Y1)

Timpul lucrat trebuie indicat în ore pentru toate grupurile și categoriile. Trebuie să se menționeze timpul consacrat efectiv muncii în exploatație. În cazul lucrătorilor cu capacitate redusă de muncă, timpul lucrat trebuie redus proporțional cu capacitățile acestora. Timpul lucrat de un lucrător care funcționează în baza unui acord direct se estimează împărțind suma totală plătită pentru munca respectivă la salariul pe oră al unui lucrător angajat cu plata în regie.

Forța de muncă totală: număr de unități anuale (coloana W1)

Forța de muncă angajată în regim permanent se transformă în unități anuale de muncă. Numărul de unități anuale de muncă nu este înregistrat pentru forța de muncă ocazională (atât forța de muncă ocazională nesalariată UC, cât și forța de muncă ocazională salariată PC). O unitate anuală de muncă este echivalentă cu o persoană care lucrează cu normă întreagă în exploatație. O persoană nu poate depăși echivalentul unei unități de muncă, chiar dacă timpul ei de lucru efectiv depășește norma pe regiune și tip de exploatație. O persoană care nu lucrează întregul an în exploatație reprezintă o fracțiune dintr-o „unitate anuală”. „Unitatea anuală de muncă” a fiecărei astfel de persoane se obține împărțind timpul său efectiv de muncă anual la timpul normal de muncă anual al unui lucrător cu normă întreagă din regiunea respectivă și din același tip de exploatație.

În cazul lucrătorilor cu capacitate redusă de muncă, unitatea anuală de muncă echivalentă trebuie redusă proporțional cu capacitățile acestora.

Cota de lucru pentru AAL în % din timpul de lucru anual (coloana Y2)

Cota de lucru pentru AAL în ceea ce privește timpul lucrat este obligatorie numai pentru forța de muncă ocazională (atât forța de muncă ocazională nesalariată, cât și forța de muncă ocazională nesalariată). Este opțională pentru soțul (soții)/soția (soțiile) exploatantului (exploatanților), pentru celelalte tipuri de forță de muncă permanentă nesalariată și celelalte tipuri de forță de muncă permanentă salariată. Pentru fiecare categorie în cauză (40, 50, 60), cota de lucru este exprimată în procente de ore lucrate în cursul exercițiului financiar.

Cota de lucru pentru AAL în % din unitățile anuale de muncă (coloana W2)

Cota de lucru pentru AAL în termeni de unități anuale de muncă este obligatorie pentru toate categoriile de forță de muncă, cu excepția forței de muncă ocazionale (atât forța de muncă ocazională nesalariată UC, cât și forța de muncă ocazională salariată PC). Este exprimată în procente de unități anuale de muncă pentru fiecare categorie.

Munca în exploatația agricolă

Munca în exploatația agricolă include întreaga activitate de organizare, supraveghere și execuție atât cu caracter manual, cât și administrativ, efectuată în legătură cu lucrările agricole din exploatație și cu activitățile aferente AAL legate direct de exploatație:

Lucrările agricole din cadrul exploatației

organizarea și administrarea financiară (vânzările și achizițiile exploatației, contabilitatea etc.),

lucrul la câmp (arat, semănat, recoltat, întreținerea livezilor etc.),

creșterea animalelor (pregătirea hranei, hrănirea animalelor, mulsul, îngrijirea animalelor etc.),

pregătirea produselor pentru comercializare, depozitare, vânzare directă de produse agricole, prelucrarea produselor agricole pentru consum propriu, producția de vin și de ulei de măsline,

întreținerea clădirilor, a utilajelor, a echipamentelor, a gardurilor vii, a șanțurilor etc.,

transportul pentru exploatație, efectuat de forța de muncă a exploatației.

Munca pentru AAL legate direct de exploatație

munca prestată pe bază de contract (folosind mijloacele de producție ale exploatației),

turism, cazare și alte activități de agrement,

prelucrarea produselor agricole (indiferent dacă materia primă este produsă în cadrul exploatației sau cumpărată din afara acesteia), de exemplu, brânză, unt, carne prelucrată …,

producerea de energie din surse regenerabile,

silvicultură și prelucrarea lemnului,

alte AAL (animale pentru blană, terapie prin agricultură, artizanat, acvacultură, …).

Nu se includ în activitatea exploatației următoarele activități:

munca depusă pentru producerea de active corporale (construcția de clădiri sau utilaje ori reparațiile capitale ale acestora, plantarea de livezi, demolarea de clădiri, defrișarea de livezi etc.),

munca depusă pentru gospodăria exploatantului sau a administratorului.

Tabelul D

Active

Structura tabelului

Categorie de active

Cod (*)

 

 

Coloană

Grup de informații

Valoare

V

OV

Inventarul de deschidere

 

AD

Amortizare cumulată

 

DY

Amortizarea corespunzătoare anului curent

 

IP

Investiții/achiziții înainte de deducerea subvențiilor

 

S

Subvenții

 

SA

Vânzări

 

CV

Inventarul de închidere

 


Cod (*)

Descrierea categoriilor

OV

AD

DY

IP

S

SA

CV

1010

Numerar și echivalente de numerar

 

 

1020

Creanțe

 

 

1030

Alte active circulante

 

 

1040

Stocuri

 

 

 

 

 

2010

Active biologice – plante

 

 

 

 

 

3010

Teren agricol

 

 

 

 

 

3020

Îmbunătățiri funciare

 

 

 

 

 

 

 

3030

Clădirile exploatației

 

 

 

 

 

 

 

4010

Utilaje și echipamente

 

 

 

 

 

 

 

5010

Terenul împădurit, inclusiv masa lemnoasă pe picior

 

 

 

 

 

7010

Active necorporale, comercializabile

 

 

 

 

 

7020

Active necorporale, necomercializabile

 

 

 

 

 

 

 

8010

Alte active imobilizate

 

 

 

 

 

 

 

Trebuie să se utilizeze următoarele categorii de active:

1010.   Numerar și echivalente de numerar

Numerar și alte active care pot fi ușor convertite în numerar.

1020.   Creanțe

Active pe termen scurt, sume deținute de exploatație, care decurg, în mod normal, din activități economice.

1030.   Alte active circulante

Oricare alte active care sunt ușor de vândut sau care se preconizează că vor fi plătite în cursul unui an.

1040.   Stocuri

Stocurile de produse deținute de exploatație care pot fi utilizate ca factori de producție sau sunt ținute pentru vânzare, indiferent dacă sunt produse de către exploatație sau achiziționate.

2010.   Active biologice – plante

Valorile tuturor plantelor care nu au fost încă recoltate (toate culturile permanente și în curs).

3010.   Teren agricol

Terenuri agricole aflate în proprietatea exploatației.

3020.   Îmbunătățiri funciare

Îmbunătățiri funciare (de exemplu, împrejmuiri, instalații de drenare, echipament fix pentru irigații) aparținând exploatantului, indiferent de modul de exploatare a terenului. Sumele înregistrate fac obiectul amortizării în coloana DY.

3030.   Clădirile exploatației

Clădirile aparținând exploatantului, indiferent de modul de exploatare a terenului. Rubrica trebuie completată, iar sumele incluse aici fac obiectul amortizării în coloana DY.

4010.   Utilaje și echipamente

Tractoare, motocultivatoare, camioane, camionete, autoturisme, echipamente agricole de dimensiuni mari și mici. Rubrica trebuie completată, iar sumele incluse aici fac obiectul amortizării în coloana DY.

5010.   Terenul împădurit, inclusiv masa lemnoasă pe picior

Terenul împădurit aflat în exploatarea proprietarului, inclus în exploatația agricolă.

7010.   Active necorporale – comercializabile

Toate activele necorporale care pot fi ușor cumpărate sau vândute (de exemplu, cotele și drepturile atunci când acestea sunt comercializabile fără terenuri și există o piață activă).

7020.   Active necorporale – necomercializabile

Toate celelalte active necorporale (de exemplu, software, licențe etc.). Rubrica trebuie completată, iar sumele incluse aici fac obiectul amortizării în coloana DY.

8010.   Alte active imobilizate

Alte active pe termen lung. Rubrica trebuie completată, iar, dacă este cazul, sumele care fac obiectul amortizării sunt înregistrate în coloana DY.

Grupuri de informații din tabelul D

Grupurile de informații sunt: (OV) inventarul de deschidere, (AD) amortizarea cumulată, (DY) amortizare corespunzătoare anului curent, (IP) investiții sau achiziții înainte de deducerea subvențiilor, (S) subvenții, (SA) vânzări, (CV) inventarul de închidere. Acestea sunt explicate în continuare.

Există o singură coloană (V) pentru valoare.

Metode de evaluare

Sunt utilizate următoarele metode de evaluare:

Valoarea justă minus costurile estimate aferente punctului de vânzare

Suma pentru care un activ ar putea fi schimbat sau un pasiv ar putea fi lichidat de bunăvoie între două părți aflate în cunoștință de cauză, în cadrul unei tranzacții desfășurate în condiții obiective, minus costul estimat al vânzării

2010, 3010, 5010, 7010

Costul istoric

costul nominal sau inițial al unui activ în momentul achiziției

3020, 3030, 4010, 7020

Valoare contabilă

valoarea la care un activ este contabilizat într-un bilanț

1010, 1020, 1030, 1040, 8010

D.OV.   Inventar de deschidere

Inventarul de deschidere este valoarea activelor la începutul exercițiului financiar. În cazul exploatațiilor care au fost cuprinse în eșantion și în exercițiul precedent, inventarul de deschidere trebuie să fie egal cu inventarul de închidere din exercițiul precedent.

D.AD.   Amortizare cumulată

Este suma amortizării activelor de la începutul vieții acestora și până la sfârșitul perioadei precedente.

D.DY.   Amortizarea corespunzătoare anului curent

Repartizarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga sa durată de viață utilă.

Un tabel conținând ratele anuale de amortizare aplicate de fiecare stat membru trebuie comunicat Comisiei în timp util pentru instalarea sistemului informatic de transmitere și control menționat la articolul 10 alineatul (1).

D.IP.   Investiții/achiziții

Cheltuielile totale pentru achiziții, reparații capitale și producția de active corporale pe parcursul exercițiului financiar. Dacă s-au primit granturi și subvenții pentru aceste investiții, suma cheltuită înainte de deducerea respectivelor granturi și subvenții se introduce în coloana IP.

Achizițiile de utilaje și echipamente mici, precum și de puieți și arbuști pentru o operațiune minoră de replantare nu apar în aceste coloane, dar sunt incluse în costurile pentru exercițiul financiar.

Reparațiile capitale care măresc efectiv valoarea utilajelor și a echipamentelor comparativ cu valoarea lor anterioară reparației sunt, de asemenea, incluse în această coloană fie ca parte integrantă a amortizării utilajelor sau echipamentelor, care va fi ajustată, după caz, pentru a lua în considerare durata de viață prelungită (datorată reparațiilor) a articolului respectiv, fie prin repartizarea costului reparațiilor capitale efectuate pe durata de viață utilă preconizată.

Valoarea activelor corporale produse trebuie evaluată pe baza costului acestora (inclusiv valoarea forței de muncă salariate și/sau nesalariate) și trebuie adăugată la valoarea activelor corporale care figurează la codurile 2010-8010 din tabelul D „Active”.

D.S.   Subvenții pentru investiții

Partea curentă a tuturor subvențiilor primite (în exercițiul financiar anterior sau în cel curent) pentru activele înregistrate în acest tabel.

D.SA.   Vânzări

Totalul vânzărilor de active în cursul exercițiului financiar.

D.CV.   Inventarul de închidere

Inventarul de închidere este valoarea activelor la sfârșitul exercițiului financiar.

Observații

Pentru rubricile 2010, 3010, 5010 și 7010, diferența dintre OV + IP-SA și CV este considerată venit sau pierdere [provenit(ă) din schimbările de preț unitar și de volum] pentru aceste active pentru exercițiul financiar.

Informațiile despre Activele biologice – animale se înregistrează în tabelul J „Producția de animale”.

Tabelul E

Cote și alte drepturi

Categorie de cotă sau de drept

Cod (*)

 

 

 

Coloane

Grup de informații

Cotă deținută

Cotă luată în arendă

Cotă dată în arendă

Taxe

N

I

O

T

QQ

Cantitatea la sfârșitul exercițiului financiar

 

 

 

QP

Cotele achiziționate

 

QS

Cotele vândute

 

OV

Inventar de deschidere

 

CV

Inventar de închidere

 

PQ

Plăți pentru cote închiriate sau luate în arendă

 

RQ

Încasări provenite din cote închiriate sau date în arendă

 

TX

Taxe

 


Cod (*)

Descriere

40

Sfeclă de zahăr

50

Gunoi de grajd ecologic

60

Drepturi la plăți în cadrul schemei de plată de bază

Cantitățile de cote (cote deținute, cote luate în arendă și cote date în arendă) sunt obligatorii. Se înregistrează numai cantitatea de la sfârșitul exercițiului financiar.

Valorile privind cotele care pot fi comercializate separat de terenul asociat sunt înregistrate în acest tabel. Cotele care nu pot fi comercializate separat de terenul asociat sunt înregistrate numai în Tabelul D „Active”. Cotele dobândite inițial cu caracter gratuit trebuie să fie, de asemenea, introduse și evaluate la valorile curente pe piață, dacă pot fi comercializate separat de teren.

Unele date sunt incluse simultan, individual sau ca parte din sume globale, la alte grupuri sau categorii în tabelele D „Active”, H „Factori de producție” și/sau I „Culturi”.

Trebuie să se utilizeze următoarele categorii:

40.

Sfeclă de zahăr

50.

Gunoi de grajd ecologic

60.

Drepturi la plăți în cadrul schemei de plată de bază.

Trebuie să se utilizeze următoarele grupuri de informații:

E.QQ.   Cantitatea (se înregistrează numai pentru coloanele N, I, O)

Unitățile care trebuie utilizate sunt:

—   Categoria 40 (sfeclă de zahăr): chintale,

—   Categoria 50 (gunoi de grajd ecologic): numărul de animale transformat în unități standard,

—   Categoria 60 (schema de plată de bază): număr de drepturi/ari

E.QP.   Cotele achiziționate (trebuie înregistrate numai pentru coloana N)

Trebuie înregistrată suma plătită pentru achiziționarea, în cursul exercițiului financiar, de cote sau de alte drepturi care pot fi comercializate separat de terenul asociat.

E.QS.   Cotele vândute (trebuie înregistrate numai pentru coloana N)

Trebuie înregistrată suma primită pentru vânzarea, în cursul exercițiului financiar, de cote sau de alte drepturi care pot fi comercializate separat de terenul asociat.

E.OV.   Inventarul de deschidere (trebuie înregistrat numai pentru coloana N)

Valoarea cantităților aflate la dispoziția exploatantului în inventarul de deschidere, indiferent dacă, inițial, au fost dobândite gratuit sau au fost achiziționate, trebuie înregistrată la valorile actuale pe piață, în cazul în care cotele pot fi comercializate separat de terenurile asociate.

E.CV.   Inventarul de închidere (trebuie înregistrat numai pentru coloana N)

Valoarea cantităților aflate la dispoziția exploatantului în inventarul de închidere, indiferent dacă, inițial, au fost dobândite gratuit sau au fost achiziționate, trebuie înregistrată la valorile actuale pe piață, în cazul în care cotele pot fi comercializate separat de terenurile asociate.

E.PQ.   Plăți pentru cote închiriate sau luate în arendă (trebuie înregistrate numai pentru coloana I)

Suma plătită pentru cote sau alte drepturi închiriate sau luate în arendă. Se includ și în chiriile plătite în cadrul categoriei 5070 (Chirii plătite) din tabelul H „Factori de producție”.

E.RQ.   Încasări pentru cote închiriate sau date în arendă (trebuie înregistrate numai pentru coloana O)

Suma primită pentru închirierea sau darea în arendă de cote sau alte drepturi. Se includ și la categoria 90900 („Altele”) din Tabelul I „Culturi”.

E.TX.   Taxe, prelevări suplimentare (coloana T)

Suma plătită.

COLOANELE DIN TABELUL E

Coloana N se referă la cote deținute, coloana I la cote luate în arendă, coloana O la cote date în arendă și coloana T la taxe.

Tabelul F

Datorii

Structura tabelului

Categoria de datorii

Cod (*)

 

 

 

Coloane

Grup de informații

Pe termen scurt

Pe termen lung

S

L

OV

Inventar de deschidere

 

 

CV

Inventar de închidere

 

 


Cod (*)

Descrierea categoriilor

S

L

1010

Comerciale standard

 

 

1020

Comerciale speciale

 

 

1030

Împrumuturi în familie/private

 

 

2010

Datorii

 

3000

Alte pasive

 

 

Sumele indicate trebuie să se refere numai la sumele încă nerecuperate, adică împrumuturile contractate minus rambursările deja efectuate.

Trebuie să se utilizeze următoarele categorii:

1010. Datorie – comercială standard – se referă la împrumuturi care nu sunt sprijinite prin nicio politică publică referitoare la luarea de împrumuturi.

1020. Datorie – comercială specială – se referă la împrumuturi care beneficiază de sprijinul unei politici publice (subvenționarea dobânzii, garanții etc.).

1030. Datorie – împrumuturi în familie/private – împrumuturi încheiate cu o persoană fizică, datorită relației de familie/private dintre aceasta și debitor.

2010. Datorii – sume datorate furnizorilor.

3000. Alte pasive – alte pasive decât împrumuturile sau datoriile.

Trebuie înregistrate două grupuri de informații: (OV) inventarul de deschidere și (CV) inventarul de închidere.

Există două coloane: (S) pasive pe termen scurt și (L) pasive pe termen lung:

Pasivele pe termen scurt – datorii și alte pasive în ceea ce privește exploatația scadente în mai puțin de un an.

Pasivele pe termen lung – datorii și alte pasive în ceea ce privește exploatația scadente într-un an sau mai mult.

Tabelul G

Taxa pe valoarea adăugată (TVA)

Structura tabelului

Categorie de sisteme de TVA

Cod (*)

 

Grup de informații

Sistemul de TVA

sold tranzacții nelegate de investiții

sold tranzacții legate de investiții

C

NI

I

VA

Sisteme de TVA în cadrul exploatației

 

 

 


Cod (*)

Descrierea categoriilor

1010

Principalul sistem de TVA din cadrul exploatației

1020

Sistemul secundar de TVA în cadrul exploatației


Lista sistemelor de TVA pentru ambele categorii

C

NI

I

Sistemul normal de TVA

1

Sistemul de compensare parțială

2

 

 

Datele în termeni monetari din fișa exploatației sunt exprimate fără TVA.

Următoarele informații privind TVA-ul trebuie furnizate sub formă de categorii:

1010.   Principalul sistem de TVA din cadrul exploatației

1.   Sistemul normal de TVA— sistemul de TVA care este garantat a fi neutru din punctul de vedere al veniturilor pentru exploatațiile agricole deoarece soldul TVA este compensat cu autoritățile fiscale.

2.   Sistemul de compensare parțială— sistemul de TVA care nu garantează a fi neutru din punctul de vedere al veniturilor pentru exploatațiile agricole, deși ar putea conține un anumit mecanism pentru a compensa aproximativ TVA-ul plătit și primit.

1020.   Sistemul secundar de TVA din cadrul exploatației

Codurile, astfel cum sunt definite pentru sistemul principal de TVA.

Există un singur grup de informații: (VA) sistemul de TVA din cadrul exploatației. Există de asemenea trei coloane: (C) codul sistemului de TVA, (NI) sold tranzacții nelegate de investiții și (I) sold tranzacții legate de investiții.

Pentru sistemul de TVA normal, se înregistrează numai indicația acestuia. Dacă exploatația aplică sistemul de compensare parțială a TVA-ului, atunci trebuie să fie furnizate, de asemenea, soldul TVA din tranzacții nelegate de investiții și soldul TVA din tranzacții legate de investiții.

Atunci când cifra de afaceri supusă TVA duce la creșterea veniturilor exploatației, soldul TVA de mai sus este o cifră pozitivă. În cazul veniturilor care scad, soldul este negativ.

Tabelul H

Factori de producție

Structura tabelului

Categoria de factori de producție

Cod (*)

 

 

 

Coloane

Grup de informații

Valoare

Cantitate

V

Q

LM

Costuri cu forța de muncă și utilajele, precum și factorii de producție

 

 

SL

Costuri specifice legate de animale

 

 

SC

Costuri și factori de producție specifici pentru culturi

 

 

OS

Costuri specifice pentru AAL

 

 

FO

Cheltuieli de regie ale exploatației

 

 


Cod (*)

Grup

Descrierea categoriilor

V

Q

1010

LM

Costuri cu salariile și asigurările sociale pentru forța de muncă salariată

 

1020

LM

Muncă prestată de contractanți și închiriere de utilaje

 

1030

LM

Întreținerea curentă a utilajelor și echipamentelor

 

1040

LM

Carburanți și lubrifianți pentru motoare

 

1050

LM

Cheltuieli cu autoturismele

 

2010

SL

Furaje concentrate achiziționate pentru erbivore (ecvidee, rumegătoare)

 

2020

SL

Furaj brut achiziționat pentru erbivore (ecvidee, rumegătoare)

 

2030

SL

Furaje achiziționate pentru porcine

 

2040

SL

Furaje achiziționate pentru păsări de curte și alte animale mici

 

2050

SL

Furaje obținute în exploatație pentru erbivore (ecvidee, rumegătoare)

 

2060

SL

Furaje obținute în exploatație pentru porcine

 

2070

SL

Furaje obținute în exploatație pentru păsări de curte și alte animale mici

 

2080

SL

Cheltuieli veterinare

 

2090

SL

Alte costuri specifice legate de animale

 

3010

SC

Semințe și plantule achiziționate

 

3020

SC

Semințe și plantule produse și utilizate în exploatație

 

3030

SC

Îngrășăminte și amelioratori de sol

 

3031

SC

Cantitatea de N utilizată în îngrășămintele minerale

 

3032

SC

Cantitatea de P2O5 utilizată în îngrășămintele minerale

 

3033

SC

Cantitatea de K2O utilizată în îngrășămintele minerale

 

3034

SC

Gunoi de grajd achiziționat

 

3040

SC

Produse pentru protecția culturilor

 

3090

SC

Alte costuri specifice pentru culturi

 

4010

OS

Costuri specifice pentru silvicultură și prelucrarea lemnului

 

4020

OS

Costuri specifice pentru prelucrarea produselor vegetale

 

4030

OS

Costuri specifice pentru prelucrarea laptelui de vacă

 

4040

OS

Costuri specifice pentru prelucrarea laptelui de bivoliță

 

4050

OS

Costuri specifice pentru prelucrarea laptelui de oaie

 

4060

OS

Costuri specifice pentru prelucrarea laptelui de capră

 

4070

OS

Costuri specifice pentru prelucrarea cărnii și a altor produse de origine animală

 

4090

OS

Alte costuri specifice pentru alte activități lucrative

 

5010

FO

Întreținerea curentă a clădirilor și a îmbunătățirilor funciare

 

5020

FO

Energie electrică

 

5030

FO

Combustibili pentru încălzire

 

5040

FO

Apă

 

5051

FO

Asigurări agricole

 

5055

FO

Alte asigurări agricole

 

5061

FO

Impozite și alte taxe

 

5062

FO

Impozite pe teren și clădiri

 

5070

FO

Chirie plătită, total

 

5071

FO

Chiria plătită pentru teren

 

5080

FO

Dobânzi și cheltuieli financiare plătite

 

5090

FO

Alte cheltuieli de regie ale exploatației

 

Furnizarea datelor menționate la codurile 3031-3033 este opțională în anii 2015-2017 pentru statele membre care au recurs în trecut la posibilitatea prevăzută la articolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 385/2012 al Comisiei (9). Statele membre care recurg la această posibilitate informează anual Comisia și Comitetul pentru rețeaua de informații contabile agricole cu privire la implementarea planului lor referitor la pregătirea pentru colectarea și transmiterea datelor menționate la aceste coduri.

Factorii de producție ai exploatației (costuri exprimate în numerar și în natură și cantitățile de factori de producție selectați) se referă la „consumul” de resurse productive (inclusiv utilizarea în exploatație a unor factori de producție de proveniență proprie), corespunzătoare producției exploatației pe parcursul exercițiului financiar, sau se referă la „consumul” acestor resurse pe parcursul exercițiului financiar. Dacă anumite utilizări sunt legate în parte de consumul privat și în parte de utilizarea exploatației (de exemplu, energia electrică, apa, combustibilul pentru încălzit, carburanții etc.), numai această din urmă parte trebuie inclusă în fișa exploatației. Trebuie, de asemenea, inclusă cota-parte din utilizarea autoturismelor personale corespunzătoare utilizării lor pentru nevoile exploatației.

La calcularea costurilor legate de producția exercițiului financiar respectiv, achizițiile și utilizarea în exploatație din timpul exercițiului trebuie ajustate în funcție de variațiile inventarului (inclusiv schimbările care afectează cultivările). Pentru fiecare articol trebuie să se înregistreze separat costurile totale plătite pentru articolul respectiv și valoarea utilizării în exploatație.

În cazul în care costurile indicate se referă la „consumul” total de factori de producție pe parcursul exercițiului financiar, dar nu corespund producției din exercițiul respectiv, modificările intervenite în stocurile de factori de producție (inclusiv avansurile pentru culturi) trebuie indicate la un cod adecvat pentru capitalul circulant.

Dacă resursele de producție ale exploatației (forța de muncă salariată sau nesalariată, utilajele sau echipamentele) se folosesc pentru creșterea activelor corporale (construcții de utilaje sau reparații capitale ale acestora; construcții, reparații capitale sau chiar demolări de clădiri; plantarea sau tăierea de pomi fructiferi), costurile aferente – sau o estimare a acestora – nu se includ în costurile de exploatare ale exploatației. Costurile cu forța de muncă și orele lucrate pentru producerea de active corporale trebuie excluse oricum atât din costuri, cât și din datele despre forța de muncă. În cazuri excepționale, dacă anumite costuri (altele decât cele cu forța de muncă) utilizate pentru a produce active corporale nu pot fi calculate separat (de exemplu, folosirea tractorului exploatației) și dacă aceste cheltuieli sunt apoi incluse în costuri, o estimare a tuturor acestor costuri utilizate pentru a produce active corporale trebuie înscrisă în tabelul I „Culturi” la categoria de cod de cultură 90900 („Altele”).

Costurile legate de „consumul” de active de capital sunt reprezentate de amortizare, deci cheltuielile efectuate pentru achiziția de active de capital nu trebuie tratate drept costuri ale exploatației. Pentru instrucțiuni cu privire la amortizare, a se vedea tabelul D „Active”.

Cheltuielile corespunzătoare elementelor de cost compensate pe durata exercițiului financiar sau ulterior (de exemplu, reparații ale unui tractor în urma unui accident, care sunt acoperite de o poliță de asigurare sau de o răspundere civilă pentru prejudicii produse terților) nu se înregistrează la costurile exploatației, iar încasările aferente nu se includ în contabilitatea exploatației.

Veniturile obținute din revânzarea mărfurilor achiziționate trebuie scăzute din rubricile corespunzătoare ale factorilor de producție.

Granturile și subvențiile legate de costuri nu se scad din elementele de cost corespunzătoare, ci se înregistrează la codurile corespunzătoare 4100-4900 din tabelul M „Subvenții” (a se vedea instrucțiunile cu privire la respectivele coduri). Granturile și subvențiile pentru investiții sunt indicate în tabelul D „Active”.

Costurile includ, de asemenea, toate cheltuielile de achiziție corespunzătoare fiecărui element de cost.

Factorii de producție sunt clasificați după cum urmează:

1010.   Costuri cu salariile și asigurările sociale pentru forța de muncă salariată

Această rubrică include:

salariile și indemnizațiile plătite efectiv în numerar salariaților, indiferent de baza de remunerare (în acord sau cu ora), scăzând orice ajutor social plătit exploatantului în calitate de angajator pentru a compensa plata unui salariu care nu corespunde muncii efectiv îndeplinite (de exemplu, absența de la lucru cauzată de un accident sau pentru pregătirea profesională etc.);

salariile și indemnizațiile în natură (de exemplu, cazare, masă, locuință, produse ale exploatației etc.);

prime pentru productivitate sau calificări, cadouri, gratuități, participări la profit,

alte cheltuieli legate de forța de muncă (cheltuieli de angajare);

contribuțiile la asigurările sociale care revin angajatorului și cele efectuate de acesta în numele și în locul salariatului;

asigurarea pentru accidentele de muncă.

Propriile contribuții ale exploatantului la asigurările sociale și la asigurările personale, precum și cele aferente forței de muncă nesalariate nu sunt considerate costuri ale exploatației.

Sumele primite de lucrătorii nesalariați (care, prin definiție, sunt mai mici decât un salariu normal – a se vedea definiția forței de muncă nesalariate) nu trebuie să figureze în fișa exploatației.

Alocațiile (în numerar sau în natură) acordate lucrătorilor salariați care s-au pensionat și care nu mai sunt angajați ai exploatației nu trebuie înregistrate la această rubrică, ci se trec la codul „Alte cheltuieli de regie ale exploatației”.

1020.   Muncă prestată de contractanți și închiriere de utilaje

Această rubrică cuprinde:

cheltuielile totale aferente muncii din exploatație prestate de întreprinderi de servicii agricole. În general, suma respectivă cuprinde costul utilizării echipamentului (inclusiv carburantul) și manopera. În cazul în care contractul cuprinde și costul materialelor folosite, altele decât carburantul (de exemplu, produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte și semințe), costul acestor materiale este exclus. Suma respectivă (estimativă, dacă este cazul) se înregistrează în cadrul elementului de cost corespunzător (de exemplu, pesticidele se înregistrează la codul 3040, „Produse pentru protecția culturilor”);

costul închirierii unor utilaje utilizate de forța de muncă din exploatație. Costul combustibilului folosit pentru utilizarea utilajelor închiriate se înregistrează la codul 1040, „Carburanți și lubrifianți pentru motoare”;

costul leasingului pentru utilajele utilizate de forța de muncă din exploatație. Costul carburantului pentru utilajele luate în leasing și costul întreținerii acestora se înregistrează la codurile corespunzătoare (codurile 1030, „Întreținerea curentă a utilajelor și echipamentelor” și 1040, „Carburanți și lubrifianți pentru motoare”).

1030.   Întreținerea curentă a utilajelor și echipamentelor

Costul întreținerii utilajelor și echipamentelor și al unor reparații minore care nu modifică valoarea de piață a utilajelor respective (plata mecanicului, costul pieselor de schimb etc.).

Această rubrică include achizițiile de echipament minor, costul harnașamentului și al potcovirii cailor, achiziționarea de pneuri, structuri metalice pentru sere și solarii, costume de protecție pentru lucrările insalubre, detergenți pentru curățarea echipamentului în general, precum și cota-parte din costul autoturismelor personale corespunzătoare utilizării lor pentru nevoile exploatației (a se vedea, de asemenea, codul 1050). Detergenții folosiți pentru curățarea echipamentului necesar animalelor (de exemplu, mașinile de muls) sunt menționați la codul 2090, „Alte costuri specifice legate de animale”.

Reparațiile capitale care măresc valoarea echipamentului, comparativ cu valoarea anterioară reparațiilor, nu sunt incluse la acest cod (a se vedea și instrucțiunile cu privire la amortizare din tabelul D „Active”).

1040.   Carburanți și lubrifianți pentru motoare

Acest element include și cota-parte din costurile carburanților și lubrifianților pentru autoturismele personale corespunzătoare utilizării acestora pentru nevoile exploatației (a se vedea și codul 1050).

Dacă produsele se utilizează atât sub formă de carburanți pentru motoare, cât și sub formă de combustibili pentru încălzire, suma totală se împarte între două coduri:

1040.

„Carburanți și lubrifianți pentru motoare”

5030.

„Combustibili pentru încălzire”.

1050.   Cheltuieli cu autoturismele

În cazul în care cota-parte din cheltuielile pentru autoturismele personale corespunzătoare utilizării lor pentru nevoile exploatației se calculează arbitrar (de exemplu, o sumă fixă pe kilometru), aceste costuri se înregistrează la acest cod.

Furajele

Furajele utilizate se împart în furajele achiziționate și furajele obținute în exploatație.

Furajele cumpărate includ atât brichetele de sare, produsele lactate (cumpărate sau returnate la exploatație) și produsele pentru conservarea și depozitarea furajelor, cât și cheltuielile aferente încredințării animalelor la pășunat, cheltuielile cu utilizarea pășunilor comune și a pășunilor neincluse în SAU, precum și cheltuielile de închiriere a suprafețelor furajere neincluse în SAU. Așternuturile pentru animale și paiele achiziționate se includ, de asemenea, în furajele achiziționate.

Furajele achiziționate pentru erbivore sunt subîmpărțite în furaje concentrate și furaje grosiere (inclusiv cheltuielile aferente încredințării animalelor la pășunat, cheltuielile de utilizare a pășunilor comune, a pășunilor și a suprafețelor furajere neincluse în SAU, precum și așternuturile și paiele achiziționate).

Codul 2010„Furaje concentrate achiziționate pentru animalele erbivore (ecvidee, rumegătoare)” include în special șroturi de oleaginoase, furaje combinate, cereale, iarbă uscată, pulpă de sfeclă de zahăr uscată, făină de pește, lapte și produse lactate, suplimente minerale și produse pentru conservarea și depozitarea unor astfel de furaje.

Cheltuielile cu munca prestată de contractanți agricoli pentru producerea de furaje grosiere, de exemplu, furaje însilozate, se înscriu la codul 1020, „Muncă prestată de contractanți și închiriere de utilaje”.

Furajele produse și consumate în exploatație includ produse comercializabile utilizate ca furaje (inclusiv laptele și produsele lactate, dar exceptând laptele supt de viței, care nu se ia în considerare). Așternuturile pentru animale și paiele produse în exploatație se includ doar dacă acestea constituie un produs comercializabil în regiunea și în anul în cauză.

Trebuie să se furnizeze următoarea defalcare:

Furaje achiziționate:

2010.

Furaje concentrate achiziționate pentru erbivore (ecvidee, rumegătoare)

2020.

Furaje grosiere achiziționate pentru erbivore (ecvidee, rumegătoare)

2030.

Furaje achiziționate pentru porcine

2040.

Furaje achiziționate pentru păsări de curte și alte animale mici

Furaje produse și utilizate în exploatații:

2050.

Furaje obținute în exploatație pentru erbivore (ecvidee, rumegătoare)

2060.

Furaje obținute în exploatație pentru porcine

2070.

Furaje obținute în exploatație pentru păsări de curte și alte animale mici

2080.   Cheltuieli veterinare

Costul onorariilor și al medicamentelor veterinare.

2090.   Alte costuri specifice legate de animale

Toate cheltuielile legate direct de producția animalieră, care nu sunt prevăzute separat la alte coduri din tabelul H: taxe pentru armăsari, însămânțare artificială, castrare, testarea laptelui, cotizații și înscrieri în registrele genealogice, detergenți utilizați pentru curățarea echipamentului zootehnic (de exemplu, mașinile de muls), materiale pentru ambalarea produselor de origine animală, costurile depozitării și pregătirii pentru piață în afara exploatației a produselor de origine animală din exploatație, costul comercializării produselor de origine animală din exploatație, costurile eliminării gunoiului de grajd în exces etc. Se include, de asemenea, chiria pe termen scurt aferentă clădirilor utilizate pentru adăpostirea animalelor sau depozitarea produselor conexe. Sunt excluse costurile specifice de prelucrare a produselor de origine animală înregistrate la codurile 4030-4070 din tabelul H.

3010.   Semințe și plantule achiziționate

Toate semințele și plantulele achiziționate, inclusiv bulbii, cormii și tuberculii. Costurile puieților de arbori și arbuști destinați unei noi plantații reprezintă o investiție și se înregistrează fie în tabelul D la codul 2010, „Active biologice – plante”, fie în tabelul D la codul 5010, „Teren împădurit, inclusiv masa lemnoasă pe picior”. Pe de altă parte, costurile puieților de arbori și arbuști destinați unor operațiuni minore de replantare trebuie considerate costuri aferente exercițiului financiar respectiv și trebuie menționate la prezentul cod, cu excepția costurilor privind pădurile care aparțin exploatației agricole, acestea din urmă fiind indicate la codul 4010, „Costuri specifice pentru silvicultură și prelucrarea lemnului”.

Costurile prelucrării semințelor (sortare, dezinfectare) sunt și ele incluse la acest cod.

3020.   Semințe și plantule produse și utilizate în exploatație

Toate semințele și plantulele (inclusiv bulbii, cormii și tuberculii) produse și utilizate în exploatație.

3030.   Îngrășăminte și amelioratori de sol

Toate îngrășămintele și amelioratorii de sol cumpărați (de exemplu, varul), inclusiv compostul, turba și gunoiul de grajd (cu excepția gunoiului de grajd produs în exploatație).

Îngrășămintele și amelioratorii de sol utilizați pentru pădurile care fac parte din exploatația agricolă se includ la codul 4010„Costuri specifice pentru silvicultură și prelucrarea lemnului”.

3031.   Cantitatea de azot (N) din îngrășămintele minerale utilizate

Cantitatea totală (greutate) de azot sub formă de N din îngrășămintele minerale utilizate, estimată pe baza cantității de îngrășăminte minerale și a conținutului acestora de N.

3032.   Cantitatea de fosfor (P2O5) din îngrășămintele minerale utilizate

Cantitatea totală (greutate) de fosfor sub formă de P2O5 din îngrășămintele minerale utilizate, estimată pe baza cantității de îngrășăminte minerale și a conținutului acestora de P2O5.

3033.   Cantitatea de potasiu (K2O) din îngrășămintele minerale utilizate

Cantitatea totală (greutate) de potasiu sub formă de K2O din îngrășămintele minerale utilizate, estimată pe baza cantității de îngrășăminte minerale și a conținutului acestora de K2O.

3034.   Gunoi de grajd achiziționat

Valoarea gunoiului de grajd achiziționat.

3040.   Produse pentru protecția culturilor

Toate materialele utilizate pentru protejarea culturilor și a plantelor împotriva dăunătorilor și bolilor, a animalelor sălbatice, a intemperiilor etc. (insecticide, fungicide, erbicide, momeli otrăvite, sperietori de păsări, protecții antigrindină, protecție împotriva înghețului etc.). Dacă operațiunile de protejare a culturilor sunt efectuate pe bază de contract de către o întreprindere de servicii agricole și dacă costul materialelor de protecție utilizate nu este prezentat defalcat, costul total se înregistrează la codul 1020, „Muncă prestată de contractanți și închiriere de utilaje”.

Materialele de protecție utilizate pentru pădurile care fac parte din exploatația agricolă se includ la codul 4010„Costuri specifice pentru silvicultură și prelucrarea lemnului”.

3090.   Alte costuri specifice pentru culturi

Toate costurile legate direct de producția vegetală (inclusiv pajiștile și pășunile permanente) care nu sunt prevăzute separat la alte elemente de cost: materiale pentru ambalat și legat, sârmă și sfoară, costurile analizelor de sol, costurile aferente protejării culturilor de concurența buruienilor, folii de plastic (utilizate de exemplu pentru cultura căpșunilor), materiale pentru conservarea produselor vegetale, depozitarea produselor vegetale în afara exploatației și pregătirea acestora pentru comercializare în afara exploatației, costuri de comercializare a produselor vegetale ale exploatației, sume plătite pentru achiziționarea de culturi în curs comercializabile sau pentru închirierea pe o perioadă mai mică de un an a unor terenuri pentru cultivarea de culturi comercializabile, stocuri de struguri și măsline prelucrate în cadrul exploatației etc. Sunt excluse costurile specifice pentru prelucrarea culturilor, altele decât strugurii și măslinele, care se înregistrează la codul 4020. Se include, de asemenea, chiria pe termen scurt a clădirilor utilizate pentru culturi comercializabile.

4010.   Costuri specifice pentru silvicultură și prelucrarea lemnului

Îngrășăminte, materiale de protecție, costuri specifice diverse. Nu se includ costurile aferente forței de muncă, munca prestată de contractanți și cheltuielile de mecanizare; acestea se înregistrează la codurile de costuri corespunzătoare.

4020.   Costuri specifice pentru prelucrarea produselor vegetale

Ingrediente, materii prime sau produse semiprelucrate, proprii sau achiziționate, și alte costuri specifice pentru prelucrarea culturii (de exemplu, costurile specifice de ambalare sau de comercializare). Nu se includ costurile aferente forței de muncă, munca prestată de contractanți și cheltuielile de mecanizare; acestea se înregistrează la codurile de costuri corespunzătoare.

4030.   Costuri specifice pentru prelucrarea laptelui de vacă

Ingrediente, materii prime sau produse semiprelucrate, proprii sau achiziționate și alte costuri specifice pentru prelucrarea laptelui de vacă (de exemplu, costurile specifice de ambalare sau de comercializare). Nu se includ costurile aferente forței de muncă, munca prestată de contractanți și cheltuielile de mecanizare; acestea se înregistrează la codurile de costuri corespunzătoare.

4040.   Costuri specifice pentru prelucrarea laptelui de bivoliță

Ingrediente, materii prime sau produse semiprelucrate, proprii sau achiziționate și alte costuri specifice pentru prelucrarea laptelui de bivoliță (de exemplu, costurile specifice de ambalare sau de comercializare). Nu se includ costurile aferente forței de muncă, munca prestată de contractanți și cheltuielile de mecanizare; acestea se înregistrează la codurile de costuri corespunzătoare.

4050.   Costuri specifice pentru prelucrarea laptelui de oaie

Ingrediente, materii prime sau produse semiprelucrate, proprii sau achiziționate, și alte costuri specifice pentru prelucrarea laptelui de oaie (de exemplu, costurile specifice de ambalare sau de comercializare). Nu se includ costurile aferente forței de muncă, munca prestată de contractanți și cheltuielile de mecanizare; acestea se înregistrează la codurile de costuri corespunzătoare.

4060.   Costuri specifice pentru prelucrarea laptelui de capră

Ingrediente, materii prime sau produse semiprelucrate, proprii sau achiziționate și alte costuri specifice pentru prelucrarea laptelui de capră (de exemplu, costurile specifice de ambalare sau de comercializare). Nu se includ costurile aferente forței de muncă, munca prestată de contractanți și cheltuielile de mecanizare; acestea se înregistrează la codurile de costuri corespunzătoare.

4070.   Costuri specifice pentru prelucrarea cărnii și a altor produse de origine animală

Ingrediente, materii prime sau produse semiprelucrate, proprii sau achiziționate și alte costuri specifice pentru prelucrarea cărnii și a altor produse de origine animală nemenționate la codurile 4030-4060 (de exemplu, costurile specifice de ambalare sau de comercializare). Nu se includ costurile aferente forței de muncă, munca prestată de contractanți și cheltuielile de mecanizare; acestea se înregistrează la codurile de costuri corespunzătoare.

4090.   Alte costuri specifice pentru alte activități lucrative

Materii prime, proprii sau achiziționate, și alte costuri specifice pentru alte activități lucrative. Nu se includ costurile aferente forței de muncă, munca prestată de contractanți și cheltuielile de mecanizare; acestea se înregistrează la codurile de costuri corespunzătoare.

5010.   Întreținerea curentă a clădirilor și a îmbunătățirilor funciare

Întreținerea (tip chiriaș a) clădirilor și a îmbunătățirilor funciare, inclusiv a serelor, cadrelor și suporturilor. Achiziționarea de materiale de construcție pentru întreținerea curentă a clădirilor trebuie indicată la acest cod.

Achiziționarea de materiale de construcție pentru noi investiții trebuie înregistrată la codurile corespunzătoare din grupul de informații „Investiții/achiziții” din tabelul D „Active”.

Costul reparațiilor majore efectuate la clădiri care măresc valoarea acestora (întreținere majoră) nu se înregistrează la acest cod. Aceste costuri sunt prezentate ca investiție în tabelul D la codul 3030„Clădirile exploatației”.

5020.   Energie electrică

Consumul total de energie electrică pentru activitatea comercială a exploatației agricole.

5030.   Combustibili pentru încălzire

Consumul total de combustibili pentru încălzire utilizați pentru activitatea comercială a exploatației, inclusiv pentru încălzirea serelor.

5040.   Apă

Cheltuielile de racordare la rețeaua de distribuție a apei și consumul de apă pentru toate nevoile exploatației, inclusiv pentru irigare. Costurile legate de utilizarea instalațiilor hidraulice ale exploatației trebuie indicate la codurile corespunzătoare: amortizarea utilajelor și a echipamentelor, întreținerea curentă a utilajelor și a echipamentelor, carburanți pentru motoare, energie electrică.

5051.   Asigurări agricole

Costurile de asigurare a venitului din producția agricolă sau oricare dintre părțile componente ale acesteia, inclusiv asigurarea în caz de moarte a animalelor și pagube suferite de culturi etc.

5055.   Alte asigurări agricole

Toate primele de asigurare care acoperă alte riscuri legate de exploatație (cu excepția celor agricole), cum ar fi răspunderea civilă pentru prejudicii produse terților a exploatantului, incendii, daune cauzate de inundații, cu excepția primelor de asigurare împotriva accidentelor de muncă indicate la codul 1010 din acest tabel. Se includ primele de asigurare pentru clădiri.

5061.   Impozite și alte taxe ale exploatației

Toate impozitele și celelalte taxe legate de activitatea exploatației, inclusiv cele percepute în legătură cu măsurile de protecție a mediului, dar cu excepția TVA-ului și a taxelor pe teren, pe clădiri sau pe forța de muncă. Impozitul direct pe veniturile exploatantului nu este considerat ca făcând parte din costurile exploatației.

5062.   Impozite și alte taxe pe teren și clădiri

Impozitele, tarifele și alte taxe de plătit, legate de proprietatea asupra terenului și a clădirilor exploatate de proprietar și cultivate în parte.

5070.   Chiria plătită

Chiria plătită (în numerar sau natură) pentru terenuri, clădiri, cote și alte drepturi închiriate pentru activitatea comercială a exploatației. Se înregistrează numai cota-parte corespunzătoare utilizării fermelor și a altor clădiri închiriate pentru activitatea comercială a exploatației. Costurile de închiriere sau de leasing aferente cotelor care nu se referă la terenuri trebuie incluse, de asemenea, în tabelul E.

5071.   Din care chiria plătită pentru teren

5080.   Dobânzi și cheltuieli financiare plătite

Dobânzile și taxele financiare plătite pe capitalul împrumutat (împrumuturi) pentru nevoile exploatației. Această informație este obligatorie.

Subvențiile la dobânzi nu sunt deduse, dar sunt incluse în tabelul M la codul 3550.

5090.   Alte cheltuieli de regie ale exploatației

Toate celelalte costuri legate de exploatare nemenționate la codurile precedente (onorariile contabililor, servicii de secretariat și cheltuieli de birou, costurile de telefonie, diverse cotizații și abonamente etc.).

Tabelul I

Culturi

Structura tabelului

 

Categoria de cultură

Cod (*)

 

Tipul culturii

Cod (**)

Date lipsă

Cod (***)

Grup de informații

Coloane

Suprafața totală

din care este irigată

din care este utilizată pentru culturi energetice

din care este utilizată pentru OMG

Cantitate

Valoare

TA

IR

EN

GM

Q

V

A

Suprafața

 

 

 

 

OV

Inventar de deschidere

 

CV

Inventar de închidere

 

PR

Producție

 

SA

Vânzări

 

 

FC

Consumul în gospodăria exploatației și beneficiile în natură

 

FU

Utilizarea în exploatație

 

Pentru categoria de cultură, trebuie utilizate următoarele coduri:

Cod (*)

Descriere

Cereale pentru producția de boabe (inclusiv semințe)

10110

Grâu comun și alac

10120

Grâu dur

10130

Secară

10140

Orz

10150

Ovăz

10160

Porumb boabe

10170

Orez

10190

Alte cereale pentru producția de boabe

Leguminoasele uscate și culturile proteice pentru producția de boabe (inclusiv semințe și amestecuri de cereale și leguminoase)

10210

Mazăre, bob și lupin dulce

10220

Linte, năut și măzăriche

10290

Alte culturi proteice

10300

Cartofi (inclusiv cartofi timpurii și cartofi de sămânță)

10310

Cartofi pentru amidon

10390

Alți cartofi

10400

Sfeclă de zahăr (cu excepția semințelor)

10500

Rădăcinoase furajere și brasicacee (cu excepția semințelor)

Culturi industriale

10601

Tutun

10602

Hamei

10603

Bumbac

10604

Rapiță și rapiță navetă

10605

Floarea-soarelui

10606

Soia

10607

In pentru ulei