EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1221

Regulamentul (UE) nr. 1221/2014 al Consiliului din 10 noiembrie 2014 de stabilire, pentru 2015, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește aplicabile în Marea Baltică și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 43/2014 și (UE) nr. 1180/2013

OJ L 330, 15.11.2014, p. 16–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1221/oj

15.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 330/16


REGULAMENTUL (UE) NR. 1221/2014 AL CONSILIULUI

din 10 noiembrie 2014

de stabilire, pentru 2015, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește aplicabile în Marea Baltică și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 43/2014 și (UE) nr. 1180/2013

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Articolul 43 alineatul (3) din tratat prevede că Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă măsurile privind stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (1) prevede că măsurile de conservare se adoptă ținându-se cont de avizele științifice, tehnice și economice disponibile, inclusiv, atunci când este cazul, de rapoarte elaborate de Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) și de alte organisme consultative, precum și de orice aviz din partea consiliilor consultative.

(3)

Consiliului îi revine obligația de a adopta măsuri privind stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit, inclusiv anumite condiții legate funcțional de acestea, după caz. Posibilitățile de pescuit ar trebui alocate statelor membre într-un mod care să asigure fiecărui stat membru o relativă stabilitate a activităților de pescuit pentru fiecare stoc de pește sau activitate de pescuit și ținând cont în mod adecvat de obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(4)

Capturile totale admisibile (TAC) ar trebui așadar stabilite în concordanță cu Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și ținând seama de principiile menționate în considerentul 2.

(5)

Pentru pescuitul de specii pelagice mici (hering și șprot), de cod și de somon în Marea Baltică, obligația de debarcare prevăzută la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 se aplică de la 1 ianuarie 2015. Articolul 16 alineatul (2) din regulamentul respectiv prevede că, atunci când se introduce o obligație de debarcare pentru un stoc de pește, posibilitățile de pescuit se stabilesc ținându-se cont de schimbarea de la stabilirea posibilităților de pescuit pentru a reflecta debarcările la stabilirea posibilităților de pescuit pentru a reflecta capturile.

(6)

Pentru stocurile care fac obiectul unor planuri multianuale specifice, posibilitățile de pescuit ar trebui să fie stabilite în conformitate cu normele prevăzute în planurile respective. În consecință, limitele de captură ar trebui stabilite în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului (2) („Planul pentru codul din Marea Baltică”).

(7)

Avizul științific emis de Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) cu privire la efortul de pescuit pentru codul din Marea Baltică a indicat că, atunci când se aplică o obligație de debarcare pentru un anumit stoc, stabilirea unor limite ale efortului mai scăzute nu ar contribui la realizarea obiectivelor PCP reformate. Prin urmare, este oportun ca limitele efortului de pescuit pentru stocurile de cod din subdiviziunile ICES 22-24 să fie stabilite la nivelul din 2014. Stabilirea limitelor efortului de pescuit la nivelul din 2014 va facilita introducerea obligației de debarcare și va contribui la realizarea obiectivelor PCP, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(8)

În lumina avizelor științifice emise, poate fi introdusă o oarecare flexibilitate în gestionarea efortului de pescuit pentru stocul de cod din subdiviziunile ICES 22-24 fără a pune în pericol obiectivele Planului pentru codul din Marea Baltică și fără a determina o creștere a mortalității prin pescuit. O astfel de flexibilitate ar permite gestionarea mai eficientă a efortului de pescuit în cazul în care cotele nu sunt alocate în mod egal în cadrul flotei unui stat membru și ar facilita reacțiile rapide la schimburile de cote. Prin urmare, ar trebui să se permită oricărui stat membru să aloce zile suplimentare de absență din port navelor de pescuit care îi arborează pavilionul atunci când un număr egal de zile este retras altor nave de pescuit care îi arborează pavilionul.

(9)

Potrivit avizelor științifice recente, ICES nu a putut stabili puncte de referință biologice pentru stocurile de cod din subdiviziunile ICES 25-32 și, în schimb, a recomandat ca TAC pentru respectivul stoc de cod să se stabilească urmând abordarea bazată pe date limitate. Absența unor puncte de referință biologice face imposibilă respectarea regulilor de stabilire a posibilităților de pescuit pentru stocurile de cod din subdiviziunile ICES 25-32. Deoarece absența unor posibilități de pescuit stabilite ar putea constitui o amenințare gravă pentru sustenabilitatea stocului respectiv, este oportună stabilirea TAC pentru aceste stocuri de cod la un nivel care să corespundă abordării dezvoltate și recomandate de ICES, precum și stabilirea limitelor efortului de pescuit la nivelul din 2014. Stabilirea limitelor efortului de pescuit la nivelul din 2014 va facilita introducerea obligației de debarcare, va asigura un pescuit mai selectiv și va contribui la realizarea obiectivelor PCP, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(10)

Utilizarea posibilităților de pescuit prevăzute în prezentul regulament este reglementată de Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului (3), în special articolele 33 și 34 din respectivul regulament, în ceea ce privește înregistrarea capturilor și a efortului de pescuit și transmiterea datelor privind epuizarea posibilităților de pescuit. Prin urmare, este necesar să se precizeze codurile pe care statele membre trebuie să le utilizeze atunci când transmit Comisiei datele privind debarcările de stocuri care fac obiectul prezentului regulament.

(11)

Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului (4) a introdus condiții suplimentare pentru gestionarea interanuală a TAC, inclusiv dispoziții privind flexibilitatea prevăzute la articolele 3 și 4 pentru TAC de precauție, respectiv pentru TAC analitice. În temeiul articolului 2 din regulamentul respectiv, atunci când stabilește TAC, Consiliul decide cu privire la stocurile pentru care nu se aplică articolul 3 sau 4, în special în funcție de starea biologică a stocurilor. Mai recent, mecanismul de flexibilitate de la an la an a fost introdus pentru toate stocurile care fac obiectul obligației de debarcare, prin articolul 15 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Prin urmare, pentru a evita o flexibilitate excesivă care ar submina principiul exploatării raționale și responsabile a resurselor biologice marine vii, ar împiedica realizarea obiectivelor PCP și ar deteriora starea biologică a stocurilor, ar trebui să se prevadă că articolele 3 și 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 se aplică pentru TAC analitice numai atunci când flexibilitatea de la an la an prevăzută la articolul 15 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu este utilizată.

(12)

Avizele științifice cu privire la șprotul din Marea Nordului acoperă perioada cuprinsă între luna iulie și luna iunie a anului următor, chiar dacă TAC sunt stabilite pentru perioada ianuarie-decembrie. Cele mai recente avize științifice pentru perioada iulie 2014-iunie 2015 indică posibilitatea unei creșteri semnificative a TAC. Prin urmare, în a doua jumătate a anului 2014, va fi disponibilă o cantitate mai mare de șprot decât se prevăzuse. Având în vedere că acest stoc face obiectul unei evaluări analitice și se încadrează în limite biologice sigure, sunt îndeplinite condițiile de aplicare a articolelor 3 și 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 care permit flexibilitatea interanuală a cotelor și această flexibilitate ar trebui să fie permisă astfel încât sectorul pescăresc să poată folosi cantitatea mai mare de șprot disponibilă în cel mai eficient mod posibil. Regulamentul (UE) nr. 43/2014 al Consiliului (5) ar trebui modificat în consecință.

(13)

Regulamentul (UE) nr. 43/2014 permite în prezent, pentru anumite stocuri, ca un stat membru să folosească orice cantități neutilizate în 2015 de până la 10 % din cota disponibilă pentru statul respectiv în 2014. La 6 august 2014, Federația Rusă a impus un embargo asupra importului de anumite produse agricole și pescărești din Uniune. Prin urmare, unele dintre exporturile pe care producătorii intenționau să le facă către Rusia în toamna anului 2014 au devenit imposibile și, în unele cazuri, nu pot fi găsite piețe alternative într-un termen scurt. Având în vedere aceste circumstanțe excepționale și caracterul urgent al chestiunii, este necesar să se permită anumite ajustări pentru sezonul de pescuit 2014. Având în vedere avizele științifice pozitive, precum și o abordare pozitivă din partea statelor de coastă vizate, este oportun să se permită, în mod excepțional și numai în ceea ce privește stocurile care sunt cel mai grav și direct afectate de embargoul rus, o creștere a procentajului cantităților neutilizate în 2014 care pot fi reportate în 2015. Aplicarea acestei măsuri excepționale se limitează la sezonul de pescuit 2014. Se așteaptă ca această măsură să permită găsirea unor noi piețe sau adaptarea capturilor dacă embargoul continuă să se aplice în 2015. Din aceleași motive, o posibilitate similară de a transfera posibilitățile de pescuit neutilizate ar trebui introdusă în Regulamentul (UE) nr. 1180/2013 al Consiliului (6). Regulamentele (UE) nr. 43/2014 și (UE) nr. 1180/2013 ar trebui modificate în consecință.

(14)

Pentru a evita întreruperea activităților de pescuit și pentru a le asigura pescarilor din Uniune mijloace suficiente de subzistență, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2015. Din motive de urgență, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare imediat după publicarea sa. Din motivele menționate la considerentul 13, dispozițiile privind posibilitatea de a transfera posibilități de pescuit neutilizate în 2014 ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2014,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește posibilitățile de pescuit, pentru 2015, pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește din Marea Baltică.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

Prezentul regulament se aplică navelor de pescuit ale Uniunii care își desfășoară activitatea în Marea Baltică.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„ICES” înseamnă Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime;

2.

„Marea Baltică” înseamnă zonele ICES IIIb, IIIc și IIId;

3.

„subdiviziune” înseamnă o subdiviziune ICES din Marea Baltică, așa cum este definită în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului (7);

4.

„navă de pescuit” înseamnă orice navă echipată pentru exploatarea comercială a resurselor biologice marine;

5.

„navă de pescuit a Uniunii” înseamnă o navă de pescuit care arborează pavilionul unui stat membru și care este înmatriculată în Uniune;

6.

„efort de pescuit” înseamnă produsul capacității și activității unei nave de pescuit; în cazul unui grup de nave, este suma eforturilor de pescuit ale tuturor navelor de pescuit din grup;

7.

„stoc” înseamnă o resursă biologică marină existentă într-o anumită zonă de gestionare;

8.

„captură totală admisibilă” (TAC) înseamnă cantitatea din fiecare stoc care poate fi:

(i)

capturată pe durata unui an, în cazul pescuitului care face obiectul unei obligații de debarcare în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013; sau

(ii)

debarcată pe durata unui an, în cazul pescuitului care nu face obiectul unei obligații de debarcare în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

9.

„cotă” înseamnă o proporție din TAC alocată Uniunii, unui stat membru sau unei țări terțe;

10.

„zi de absență din port” înseamnă orice perioadă neîntreruptă de 24 de ore sau o parte a acesteia în decursul căreia nava de pescuit nu este prezentă în port.

CAPITOLUL II

POSIBILITĂȚI DE PESCUIT

Articolul 4

Capturi totale admisibile (TAC) și alocări

Capturile totale admisibile, cotele și, dacă este cazul, condițiile legate funcțional de acestea sunt stabilite în anexa I.

Articolul 5

Dispoziții speciale privind alocarea posibilităților de pescuit

Alocarea posibilităților de pescuit către statele membre conform prezentului regulament nu aduce atingere:

(a)

schimburilor efectuate în temeiul articolului 16 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(b)

deducerilor și realocărilor efectuate în temeiul articolului 37 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;

(c)

debarcărilor suplimentare autorizate în temeiul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 sau al articolului 15 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(d)

cantităților reținute în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 sau transferate în temeiul articolului 15 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(e)

deducerilor efectuate în temeiul articolelor 105, 106 și 107 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Articolul 6

Condiții pentru debarcarea capturilor și a capturilor accidentale care nu fac obiectul obligației de debarcare

Capturile și capturile accidentale de cambulă de Baltica sunt reținute la bord sau debarcate numai dacă au fost efectuate de nave de pescuit ale Uniunii care arborează pavilionul unui stat membru care dispune de o cotă, iar această cotă nu a fost epuizată.

Articolul 7

Limite ale efortului de pescuit

Limitele efortului de pescuit sunt stabilite în anexa II.

CAPITOLUL III

FLEXIBILITATE ÎN STABILIREA POSIBILITĂȚILOR DE PESCUIT PENTRU ANUMITE STOCURI

Articolul 8

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 43/2014

Regulamentul (UE) nr. 43/2014 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 18a se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) se introduc următoarele paragrafe:

„(m)

hering din zonele VIIa, VIIg, VIIh, VIIj și VIIk;

(n)

stavrid negru din apele Uniunii din zonele IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; din apele Uniunii și apele internaționale din zona Vb; din apele internaționale din zonele XII și XIV.”

;

(b)

se introduce următorul alineat:

„(7)   Prin derogare de la alineatul (4), procentul de 10 % se majorează cu încă 15 % în ceea ce privește stocurile menționate la alineatul (1) literele (c), (d), (f), (g), (j), (k), (m) și (n).”

2.

În anexa IA, rubrica referitoare la șprot și capturi accidentale asociate din apele Uniunii din zonele IIa și IV se înlocuiește cu următorul text:

Specia:

Șprot și capturi accidentale asociate

Sprattus sprattus

Zona:

Apele Uniunii din zonele IIa și IV

(SPR/2AC4-C)

Belgia

1 546 (9)

 

 

Danemarca

122 383 (9)

 

 

Germania

1 546 (9)

 

 

Franța

1 546 (9)

 

 

Țările de Jos

1 546 (9)

 

 

Suedia

1 330 (8)  (9)

 

 

Regatul Unit

5 103 (9)

 

 

Uniune

135 000

 

 

Norvegia

9 000

 

 

TAC

144 000

 

TAC analitică

Articolul 9

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 1180/2013

Regulamentul (UE) nr. 1180/2013 se modifică după cum urmează:

1.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 5a

Flexibilitate în stabilirea posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri

(1)   Prezentul articol se aplică în cazul următoarelor stocuri:

(a)

hering în subdiviziunile 30-31;

(b)

hering în apele Uniunii din subdiviziunile 25-27, 28.2, 29 și 32;

(c)

hering în subdiviziunea 28.1;

(d)

șprot în apele Uniunii din subdiviziunile 22-32.

(2)   Orice cantități de până la 25 % din cota unui stat membru pentru stocurile identificate la alineatul (1) care nu au fost utilizate în 2014 sunt adăugate în scopul calculării cotei statului membru respectiv pentru stocul în cauză pentru 2015. Orice cantități transferate altor state membre în temeiul articolului 16 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (10), precum și orice cantități deduse în temeiul articolelor 37, 105 și 107 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 sunt luate în considerare în scopul stabilirii cantităților utilizate și a cantităților neutilizate prevăzute la prezentul alineat.

(3)   Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică stocurilor identificate la alineatul (1) din prezentul articol pentru statele membre vizate.

(10)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).”"

2.

În anexa I, se introduce următoarea notă de subsol cu privire la rubricile corespunzătoare următoarelor stocuri: hering în subdiviziunile 30-31; hering în apele Uniunii din subdiviziunile 25-27, 28.2, 29 și 32; hering în subdiviziunea 28.1; șprot în apele Uniunii din subdiviziunile 22-32:

„Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.”

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 10

Transmiterea datelor

Atunci când, în conformitate cu articolele 33 și 34 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, statele membre transmit Comisiei date privind cantitățile capturate sau debarcate din stocuri, acestea utilizează codurile stocurilor prevăzute în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 11

Flexibilitate

(1)   Cu excepția cazurilor în care există dispoziții contrare în anexa I la prezentul regulament, articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 se aplică stocurilor care fac obiectul unor TAC de precauție, iar articolul 3 alineatele (2) și (3) și articolul 4 din regulamentul respectiv se aplică stocurilor care fac obiectul unor TAC analitice.

(2)   Cu toate acestea, articolul 3 alineatele (2) și (3) și articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică atunci când un stat membru utilizează flexibilitatea de la an la an prevăzută la articolul 15 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Articolul 12

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică începând cu 1 ianuarie 2015.

Cu toate acestea, articolele 8 și 9 se aplică începând cu 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 noiembrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

M. MARTINA


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului din 18 septembrie 2007 de stabilire a unui plan multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică și pentru unitățile piscicole de exploatare a rezervelor respective, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 779/97 (JO L 248, 22.9.2007, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului din 6 mai 1996 privind introducerea unor condiții suplimentare pentru gestionarea interanuală a totalurilor admise de captură (TAC) și a cotelor de pescuit (JO L 115, 9.5.1996, p. 3).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 43/2014 al Consiliului din 20 ianuarie 2014 de stabilire, pentru anul 2014, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele din Uniune, în anumite ape din afara Uniunii (JO L 24, 28.1.2014, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1180/2013 al Consiliului din 19 noiembrie 2013 de stabilire, pentru 2014, a posibilităților de pescuit pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Baltică (JO L 313, 22.11.2013, p. 4).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului din 21 decembrie 2005 pentru conservarea, prin măsuri tehnice, a resurselor halieutice din Marea Baltică și strâmtorile Belts și Sound, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1434/98 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 88/98 (JO L 349, 31.12.2005, p. 1).

(8)  Inclusiv țipar.

(9)  Cel puțin 98 % din debarcările calculate în raport cu această cotă trebuie să fie șprot. Capturile accidentale de limandă și merlan se calculează în raport cu procentul rămas de 2 % din cotă (OTH/*2AC4C).”


ANEXA I

TAC APLICABILE NAVELOR DE PESCUIT ALE UNIUNII ÎN ZONELE PENTRU CARE AU FOST STABILITE TAC, ÎN FUNCȚIE DE SPECIE ȘI DE ZONĂ

În următoarele tabele sunt stabilite TAC și cotele de pescuit (în tone de greutate în viu, dacă nu se specifică altfel) pentru fiecare stoc și condițiile legate funcțional de acestea.

Trimiterile la zonele de pescuit sunt trimiteri la zonele ICES, dacă nu se specifică altfel.

Stocurile de pește sunt indicate în ordinea alfabetică a denumirilor speciilor în limba latină.

În scopul aplicării prezentului regulament, următorul tabel de corespondență indică denumirile în limba latină și denumirile comune:

Denumire științifică

Codul alfa-3

Denumire comună

Clupea harengus

HER

Hering

Gadus morhua

COD

Cod

Pleuronectes platessa

PLE

Cambulă de Baltica

Salmo salar

SAL

Somon de Atlantic

Sprattus sprattus

SPR

Șprot


Specia:

Hering

Clupea harengus

Zona:

Subdiviziunile 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finlanda

129 923

 

 

Suedia

28 547

 

 

Uniune

158 470

 

 

TAC

158 470

 

TAC analitică


Specia:

Hering

Clupea harengus

Zona:

Subdiviziunile 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danemarca

3 115

 

 

Germania

12 259

 

 

Finlanda

2

 

 

Polonia

2 891

 

 

Suedia

3 953

 

 

Uniune

22 220

 

 

TAC

22 220

 

TAC analitică

Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.


Specia:

Hering

Clupea harengus

Zona:

Apele Uniunii din subdiviziunile 25-27, 28.2, 29 și 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32.

Danemarca

3 596

 

 

Germania

953

 

 

Estonia

18 363

 

 

Finlanda

35 845

 

 

Letonia

4 532

 

 

Lituania

4 772

 

 

Polonia

40 723

 

 

Suedia

54 667

 

 

Uniune

163 451

 

 

TAC

Nu se aplică

 

TAC analitică


Specia:

Hering

Clupea harengus

Zona:

Subdiviziunea 28.1

HER/03D.RG

Estonia

17 908

 

 

Letonia

20 872

 

 

Uniune

38 780

 

 

TAC

38 780

 

TAC analitică


Specia

Cod

Gadus morhua

Zona:

Apele Uniunii din subdiviziunile 25-32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danemarca

11 814

 

 

Germania

4 700

 

 

Estonia

1 151

 

 

Finlanda

904

 

 

Letonia

4 393

 

 

Lituania

2 894

 

 

Polonia

13 603

 

 

Suedia

11 969

 

 

Uniune

51 429

 

 

TAC

Nu se aplică

 

TAC de precauție

Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.


Specia:

Cod

Gadus morhua

Zona:

Subdiviziunile 22-24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danemarca

6 941

 

 

Germania

3 393

 

 

Estonia

154

 

 

Finlanda

136

 

 

Letonia

574

 

 

Lituania

372

 

 

Polonia

1 857

 

 

Suedia

2 473

 

 

Uniune

15 900

 

 

TAC

15 900

 

TAC analitică

Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.


Specia:

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

Zona:

Apele Uniunii din subdiviziunile 22-32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danemarca

2 443

 

 

Germania

271

 

 

Polonia

511

 

 

Suedia

184

 

 

Uniune

3 409

 

 

TAC

3 409

 

TAC de precauție


Specia:

Somon de Atlantic

Salmo salar

Zona:

Apele Uniunii din subdiviziunile 22-31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danemarca

19 879 (1)

 

 

Germania

2 212 (1)

 

 

Estonia

2 020 (1)

 

 

Finlanda

24 787 (1)

 

 

Letonia

12 644 (1)

 

 

Lituania

1 486 (1)

 

 

Polonia

6 030 (1)

 

 

Suedia

26 870 (1)

 

 

Uniune

95 928 (1)

 

 

TAC

Nu se aplică

 

TAC analitică

Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.


Specia:

Somon de Atlantic

Salmo salar

Zona:

Apele Uniunii din subdiviziunea 32

SAL/3D32.

Estonia

1 344 (2)

 

 

Finlanda

11 762 (2)

 

 

Uniune

13 106 (2)

 

 

TAC

Nu se aplică

 

TAC de precauție


Specia:

Șprot

Sprattus sprattus

Zona:

Apele Uniunii din subdiviziunile 22-32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danemarca

21 068

 

 

Germania

13 347

 

 

Estonia

24 465

 

 

Finlanda

11 029

 

 

Letonia

29 548

 

 

Lituania

10 689

 

 

Polonia

62 706

 

 

Suedia

40 729

 

 

Uniune

213 581

 

 

TAC

Nu se aplică

 

TAC analitică

(1)  Exprimat în număr de pești.

(2)  Exprimat în număr de pești.


ANEXA II

LIMITELE EFORTULUI DE PESCUIT

1.

Statele membre alocă navelor de pescuit care le arborează pavilionul și care pescuiesc cu traule, plase pungă daneze sau plase similare cu ochiuri mai mari sau egale cu 90 mm sau cu setci, plase de încurcare sau setci cu sirec cu ochiuri mai mari sau egale cu 90 mm, cu paragate de fund, cu paragate cu excepția celor flotante, cu undițe de mână și echipament de pescuit la dandinetă, un număr maxim de:

(a)

147 de zile de absență din port în subdiviziunile ICES 22-24, cu excepția perioadei cuprinse între 1 și 30 aprilie, pentru care se aplică articolul 8 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1098/2007; și

(b)

146 de zile de absență din port în subdiviziunile ICES 25-28, cu excepția perioadei cuprinse între 1 iulie și 31 august, pentru care se aplică articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1098/2007.

2.

Numărul maxim de zile de absență din port pe an în care o navă de pescuit poate fi prezentă în cele două zone menționate la punctul 1 literele (a) și (b), pescuind cu echipamentele prevăzute la punctul 1, nu poate să depășească numărul maxim de zile de absență din port alocate pentru una dintre cele două zone.

3.

Prin derogare de la punctele 1 și 2 și în cazul în care gestionarea eficientă a posibilităților de pescuit o impune, statele membre pot aloca navelor care le arborează pavilionul un număr suplimentar de zile de absență din port, cu condiția ca un număr egal de zile de absență din port să fie retras altor nave de pescuit care le arborează pavilionul și care fac obiectul unor restricții în privința efortului în aceeași zonă și în cazul în care capacitatea, exprimată în kW, a fiecăreia dintre navele de pescuit donatoare este egală sau mai mare decât cea a navelor de pescuit receptoare. Numărul de nave de pescuit receptoare nu poate depăși 15 % din numărul total al navelor de pescuit ale respectivului stat membru, după cum se indică la punctul 1.


Top