EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0667

Regulamentul delegat (UE) nr. 667/2014 al Comisiei din 13 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele procedurale referitoare la sancțiunile impuse registrelor centrale de tranzacții de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, inclusiv normele referitoare la dreptul la apărare și dispozițiile temporale Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 179, 19.6.2014, p. 31–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/667/oj

19.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/31


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 667/2014 AL COMISIEI

din 13 martie 2014

de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele procedurale referitoare la sancțiunile impuse registrelor centrale de tranzacții de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, inclusiv normele referitoare la dreptul la apărare și dispozițiile temporale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1), în special articolul 64 alineatul (7),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 împuternicește Comisia să adopte norme procedurale privind exercitarea de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a competenței de a impune amenzi sau penalități cu titlu cominatoriu registrelor centrale de tranzacții și persoanelor implicate în registre centrale de tranzacții. În aplicarea prezentului regulament, ar trebui să se țină seama de normele organizaționale ale ESMA stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2), inclusiv, în special, delegarea unor sarcini și decizii clar definite către comitetele și grupurile interne în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, respectând în același timp pe deplin drepturile la apărare ale persoanelor care fac obiectul anchetei și principiul colegialității care guvernează operațiunile ESMA.

(2)

Dreptul de a fi ascultat este recunoscut în Carta drepturilor fundamentale. În vederea respectării dreptului la apărare al registrelor centrale de tranzacții și al altor persoane cărora li se aplică măsurile luate de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și pentru a garanta luarea în considerare de către aceasta a tuturor faptelor relevante la adoptarea deciziilor de executare, ESMA ar trebui să audieze registrele centrale de tranzacții sau oricare altă persoană vizată. Prin urmare, persoanelor care fac obiectul anchetei ar trebui să li se acorde dreptul de a prezenta observații în scris ca răspuns la raportul de constatare emis de anchetator și de ESMA, inclusiv în caz de modificare semnificativă a raportului de constatare inițial.

(3)

În urma observațiilor transmise în scris anchetatorului de către registrul central, dosarul complet, inclusiv observațiile respective, ar trebui să fie transmis către ESMA. Cu toate acestea, este posibil ca anumite elemente ale observațiilor scrise transmise anchetatorului sau ESMA de către registrul central de tranzacții să nu fie suficient de clare sau de detaliate și să fie necesare explicații suplimentare din partea registrului central de tranzacții. În cazul în care anchetatorul sau ESMA consideră că acesta este cazul, registrul central de tranzacții sau persoanele care fac obiectul anchetei pot fi invitate să ia parte la o audiere orală pentru a clarifica elementele respective.

(4)

Dreptul oricărei persoane de a avea acces la propriul dosar, cu respectarea intereselor legitime legate de confidențialitate și de secretul profesional și comercial, este recunoscut în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Articolul 64 alineatul (5) și articolul 67 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 stabilesc că persoanele care fac obiectul procedurilor ESMA au dreptul de a avea acces la dosarul ESMA, sub rezerva interesului legitim al altor persoane de a-și proteja secretele comerciale și datele personale. Dreptul de acces la dosar nu trebuie să se extindă la informații confidențiale.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului (3) stabilește norme detaliate în ceea ce privește termenele de prescripție pentru cazurile în care Comisia trebuie să amendeze o întreprindere în temeiul articolului 101 sau 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Legislația în vigoare în statele membre prevede, de asemenea, norme privind termenele de prescripție, fie axate în mod specific pe domeniul valorilor mobiliare, fie la nivel general, în dreptul administrativ general al fiecărui stat. Prin urmare, este adecvat ca normele privind termenele de prescripție să se bazeze pe caracteristici comune care decurg din respectivele norme naționale și din legislația Uniunii.

(6)

Regulamentul (CE) nr. 648/2012 și prezentul regulament se referă la termene și la date. Acesta este cazul, de exemplu, atunci când se stabilesc termene de prescripție pentru impunerea și executarea de sancțiuni. Pentru ca aceste termene să fie calculate corect, este oportun să se aplice norme care există deja în legislația Uniunii pentru acte ale Consiliului și ale Comisiei, astfel cum se prevede în Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului (4) în cazul actelor Consiliului și ale Comisiei.

(7)

Articolul 68 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 prevede că sancțiunile impuse de ESMA în temeiul articolelor 65 și 66 din regulamentul în cauză sunt executorii, iar executarea este reglementată de normele de procedură civilă în vigoare în statul pe teritoriul căruia aceasta are loc. Sumele aferente se alocă bugetului general al Uniunii.

(8)

În interesul exercitării imediate a unei activități eficace de supraveghere și de executare, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare de urgență,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește normele procedurale privind amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu impuse de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) registrelor centrale de tranzacții sau altor persoane supuse procedurilor de anchetă și de executare ale ESMA, inclusiv normele privind dreptul la apărare și termenele de prescripție.

Articolul 2

Dreptul de a fi audiat de anchetator

(1)   După finalizarea anchetei și înainte de transmiterea dosarului către ESMA în temeiul articolului 3 alineatul (1), anchetatorul comunică în scris constatările sale persoanei care face obiectul anchetei și îi oferă acesteia ocazia de a formula observații scrise în temeiul alineatului (3). Raportul de constatare descrie faptele susceptibile de a constitui una sau mai multe dintre încălcările enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 648/2012, inclusiv orice circumstanțe agravante sau atenuante ale respectivelor încălcări.

(2)   Raportul de constatare stabilește un termen-limită rezonabil în care persoana care face obiectul anchetei poate formula observații scrise. Anchetatorul nu este obligat să țină seama de observațiile scrise primite după expirarea termenului-limită respectiv.

(3)   Persoana care face obiectul anchetei poate include în observațiile sale scrise toate faptele de care are cunoștință și care sunt pertinente pentru apărarea sa. Aceasta anexează orice document pertinent ca probă a faptelor expuse. Persoana în cauză poate propune ca anchetatorul să audieze alte persoane care pot corobora faptele expuse în observațiile scrise ale acesteia.

(4)   Anchetatorul poate, de asemenea, invita o persoană care face obiectul unei anchete și căreia i s-a transmis un raport de constatare să ia parte la o audiere orală. Persoanele care fac obiectul unei anchete pot fi asistate de avocații lor sau de alte persoane calificate acceptate de anchetator. Audierile orale nu sunt publice.

Articolul 3

Dreptul de a fi audiat de ESMA în ceea ce privește amenzile și măsurile de supraveghere

(1)   Dosarul complet care trebuie transmis de anchetator către ESMA trebuie să includă cel puțin următoarele documente:

o copie a raportului de constatare adresat registrului central de tranzacții sau persoanei care face obiectul anchetei;

o copie a observațiilor formulate în scris de registrul central de tranzacții sau de persoana care face obiectul anchetei;

procesele-verbale ale tuturor audierilor orale.

(2)   În cazul în care ESMA consideră că dosarul transmis de anchetator nu este complet, aceasta trimite dosarul înapoi la anchetator, însoțit de o cerere motivată de documentație suplimentară.

(3)   În cazul în care, pe baza unui dosar complet, ESMA consideră că faptele descrise în raportul de constatare nu constituie o încălcare în sensul anexei I la Regulamentul (UE) nr. 648/2012, aceasta decide închiderea cazului și notifică această decizie persoanelor care fac obiectul anchetei.

(4)   În cazul în care ESMA nu este de acord cu constatările anchetatorului, aceasta transmite un nou raport de constatare persoanelor care fac obiectul anchetei.

Raportul de constatare stabilește un termen-limită rezonabil în care persoanele care fac obiectul anchetei pot formula observații scrise. ESMA nu este obligată să țină seama de observațiile scrise primite după expirarea termenului-limită respectiv la luarea unei decizii privind existența sau nu a unei încălcări, măsurile de supraveghere și impunerea unei amenzi în conformitate cu articolele 65 și 73 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

ESMA poate, de asemenea, să invite persoanele care fac obiectul unei anchete și cărora li s-a transmis un raport de constatare să ia parte la o audiere orală. Persoanele care fac obiectul unei anchete pot fi asistate de avocații lor sau de alte persoane calificate acceptate de ESMA. Audierile orale nu sunt publice.

(5)   În cazul în care ESMA este de acord cu toate constatările anchetatorului sau cu o parte dintre ele, aceasta informează în consecință persoanele care fac obiectul anchetei. În comunicarea respectivă, aceasta stabilește un termen rezonabil în care persoana care face obiectul anchetei poate să formuleze observații scrise. ESMA nu este obligată să țină seama de observațiile scrise primite după expirarea termenului-limită respectiv la luarea unei decizii privind existența sau nu a unei încălcări, măsurile de supraveghere și impunerea unei amenzi în conformitate cu articolele 65 și 73 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

ESMA poate, de asemenea, să invite persoanele care fac obiectul unei anchete și cărora li s-a transmis un raport de constatare să ia parte la o audiere orală. Persoanele care fac obiectul unei anchete pot fi asistate de avocații lor sau de alte persoane calificate acceptate de ESMA. Audierile orale nu sunt publice.

(6)   În cazul în care ESMA decide că o persoană care face obiectul unei anchete a comis una sau mai multe dintre încălcările enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și adoptă o decizie de impunere a unei amenzi în conformitate cu articolul 65, aceasta notifică imediat decizia respectivă persoanei care face obiectul anchetei.

Articolul 4

Dreptul de a fi audiat de ESMA în ceea ce privește penalitățile cu titlu cominatoriu

Înainte de adoptarea unei decizii de impunere a unei penalități cu titlu cominatoriu în conformitate cu articolul 66 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, ESMA transmite un raport de constatare persoanei care face obiectul procedurilor, în care se expun motivele impunerii unei penalități cu titlu cominatoriu și cuantumul de plată pentru fiecare zi de neconformare. Raportul de constatare stabilește un termen-limită în care persoana în cauză poate formula observații scrise. ESMA nu este obligată să ia în considerare, la luarea deciziei privind penalitățile cu titlu cominatoriu, observațiile scrise primite după expirarea acestui termen.

Din momentul în care registrul central de tranzacții sau persoana în cauză s-a conformat deciziei relevante menționate la articolul 66 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, nu mai este posibilă impunerea unei penalități cu titlu cominatoriu.

Decizia de impunere a unei penalități cu titlu cominatoriu indică temeiul juridic și motivele care stau la baza deciziei, valoarea penalității și data de începere a plății acesteia.

ESMA poate, de asemenea, să invite persoana care face obiectul procedurilor să participe la o audiere orală. Persoana care face obiectul unei anchete poate fi asistată de avocații săi sau de alte persoane calificate acceptate de ESMA. Audierile orale nu sunt publice.

Articolul 5

Accesul la dosar și utilizarea documentelor

(1)   Dacă se solicită acest lucru, ESMA permite accesul la dosar al părților cărora li s-a transmis un raport de constatare de către anchetator sau de către ESMA. Accesul se acordă după notificarea oricărui raport de constatare.

(2)   Documentele din dosar la care s-a obținut acces în temeiul alineatului (1) se utilizează numai în scopul procedurilor judiciare sau administrative referitoare la aplicarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

Articolul 6

Termenele de prescripție pentru impunerea de sancțiuni

(1)   Competențele conferite ESMA de a impune amenzi și penalități cu titlu cominatoriu registrelor centrale de tranzacții fac obiectul unui termen de prescripție de cinci ani.

(2)   Termenul de prescripție menționat la alineatul (1) începe să curgă în ziua următoare celei în care a fost comisă încălcarea. Totuși, în cazul unor încălcări continue sau repetate, termenul de prescripție începe să curgă de la data la care încălcarea încetează.

(3)   Orice acțiune întreprinsă de ESMA în scopul anchetei sau al oricărei proceduri referitoare la o încălcare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 conduce la întreruperea termenului de prescripție pentru impunerea de amenzi și penalități cu titlu cominatoriu. Respectivul termen de prescripție se întrerupe de la data la care acțiunea este notificată registrului central de tranzacții sau persoanei care face obiectul anchetei sau procedurilor referitoare la o încălcare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

(4)   După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripție. Totuși, termenul de prescripție expiră cel târziu în ziua în care o perioadă egală cu dublul termenului de prescripție s-a încheiat fără ca o amendă sau o penalitate cu titlu cominatoriu să fi fost impusă de ESMA. Această perioadă se prelungește cu perioada în care termenul de prescripție este suspendat în conformitate cu alineatul (5).

(5)   Termenul de prescripție pentru impunerea de amenzi și penalități cu titlu cominatoriu se suspendă pe perioada în care decizia ESMA face obiectul unor proceduri pendinte la comisia de apel, în conformitate cu articolul 58 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 și la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 69 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Articolul 7

Termenele de prescripție pentru executarea sancțiunilor

(1)   Competența ESMA de executare a deciziilor adoptate în temeiul articolelor 65 și 66 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 este supusă unui termen de prescripție de cinci ani.

(2)   Termenul de cinci ani menționat la alineatul (1) începe să curgă în ziua următoare celei în care decizia a căpătat caracter definitiv.

(3)   Termenul de prescripție pentru executarea penalităților este întrerupt de:

(a)

o notificare transmisă de ESMA registrului central de tranzacții sau unei alte persoane vizate, privind o decizie prin care se modifică cuantumul inițial al amenzii sau al penalității cu titlu cominatoriu;

(b)

orice măsură luată de ESMA sau de o autoritate a unui stat membru acționând la solicitarea ESMA care are drept scop executarea plății sau a termenilor și condițiilor de plată aferente amenzii sau penalității cu titlu cominatoriu.

(4)   Fiecare întrerupere face ca termenul de prescripție să înceapă din nou de la zero.

(5)   Termenul de prescripție pentru executarea penalităților se suspendă pe perioada în care:

(a)

se acordă timp pentru efectuarea plății;

(b)

se suspendă executarea plății în temeiul unei decizii în curs de adoptare a comisiei de apel a ESMA, în conformitate cu articolul 58 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, și a Curții de Justiție a Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 69 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Articolul 8

Încasarea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu

Sumele încasate de ESMA din amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu se depun într-un cont purtător de dobândă deschis de către contabilul ESMA până când acestea capătă un caracter definitiv. Sumele respective nu se înscriu în bugetul ESMA și nu se înregistrează drept sume bugetare.

După ce contabilul ESMA a stabilit că amenzile sau penalitățile cu titlu cominatoriu au căpătat un caracter definitiv în urma epuizării tuturor căilor de atac posibile, acesta va transfera Comisiei sumele respective, împreună cu toate dobânzile acumulate. În această situație, sumele respective se înscriu în bugetul Uniunii la categoria venituri generale.

Contabilul ESMA transmite funcționarului din DG MARKT responsabil cu autorizarea rapoarte periodice în ceea ce privește valoarea amenzilor și penalităților cu titlu cominatoriu impuse, precum și statutul acestora.

Articolul 9

Calcularea termenelor, a datelor și a expirării termenelor

Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 se aplică termenelor, datelor și expirării termenelor stabilite în prezentul regulament.

Articolul 10

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 martie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO L 1, 4.1.2003, p. 1).

(4)  Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului din 3 iunie 1971 privind stabilirea regulilor care se aplică termenelor, datelor și expirării termenelor (JO L 124, 8.6.1971, p. 1).


Top