EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0529

Regulamentul delegat (UE) nr. 529/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea gradului de importanță al extinderilor și al modificărilor abordării bazate pe modele interne de rating și ale abordării avansate de evaluare Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 148, 20.5.2014, p. 36–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/07/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/529/oj

20.5.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 148/36


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 529/2014 AL COMISIEI

din 12 martie 2014

de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea gradului de importanță al extinderilor și al modificărilor abordării bazate pe modele interne de rating și ale abordării avansate de evaluare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 143 alineatul (5) paragraful al treilea și articolul 312 alineatul (4) paragraful al treilea,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 143 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, sfera de aplicare a unui sistem de rating se referă la tipul de expuneri care pot fi evaluate cu sistemul de rating respectiv.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 face distincția între extinderile sau modificările importante ale abordării bazate pe modele interne de rating („abordarea IRB”) și cele ale abordării avansate de evaluare („AMA”), care fac obiectul aprobării, și toate celelalte modificări, care fac obiectul notificării. În ceea ce privește această din urmă categorie, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 nu se indică momentul în care trebuie notificată extinderea sau modificarea, și anume înainte sau după punerea sa în aplicare. Ar trebui să se considere că extinderile sau modificările de importanță minoră nu trebuie aduse la cunoștința autorităților competente înainte de a fi puse în aplicare. În plus, ar fi, de asemenea, mai eficient și mai puțin împovărător pentru instituții ca acestea să colecteze informațiile privind astfel de modificări de importanță minoră și să le notifice autorităților competente la intervale regulate. Această abordare reprezintă deja practica în materie de supraveghere în mai multe state membre. Astfel, extinderile și modificările care trebuie notificate ar trebui împărțite în următoarele categorii: extinderi și modificări care trebuie notificate înainte de a fi puse în aplicare și extinderi și modificări care trebuie notificate doar după punerea lor în aplicare. În plus, această împărțire ar asigura faptul că autoritățile competente se axează, în activitatea de zi cu zi, asupra extinderilor și a modificărilor care pot aduce o modificare importantă cerințelor de fonduri proprii sau funcționării modelelor ori a sistemelor de rating. De asemenea, s-ar asigura faptul că instituțiile fac o distincție între extinderile și modificările extrem de importante și cele de importanță minoră, pe baza unei abordări de supraveghere bazată pe riscuri. Ar fi prudent să se facă o astfel de distincție între extinderile și modificările care trebuie notificate înainte de punerea lor în aplicare și cele care trebuie notificate după punerea lor în aplicare, dat fiind că efectuarea notificării înainte de punerea în aplicare le-ar oferi autorităților competente posibilitatea de a verifica aplicarea corectă a prezentului regulament. Acest lucru ar duce, de asemenea, la reducerea, pentru instituții, a poverii reprezentate de supraveghere.

(3)

Gradul de importanță al extinderilor sau al modificărilor modelelor depinde, de regulă, de tipul și de categoria extinderii sau a modificării propuse (care ar trebui să se reflecte în criteriile calitative) și de potențialul acestora de a modifica cerințele de fonduri proprii sau, după caz, cuantumurile expunerilor ponderate la risc (care ar trebui să se reflecte în criteriile cantitative). Prin urmare, orice criteriu cantitativ pentru evaluarea gradului de importanță al extinderilor sau al modificărilor ar trebui să ia forma unui prag calculat pe baza modificării procentuale a cerințelor de fonduri proprii sau, după caz, a cuantumurilor expunerilor ponderate la risc, înainte și după modificare.

(4)

Dacă, în cazul extinderilor și al modificărilor abordărilor avansate de evaluare, pragul cantitativ ar trebui calculat, din motive de simplificare, pe baza cerințelor de fonduri proprii, pentru modificările abordării bazate pe modele interne de rating, pragul ar trebui calculat pe baza cuantumurilor expunerilor ponderate la risc, pentru a evita ca pragurile să fie influențate în mod nejustificat de diferențele în ceea ce privește sumele aferente ajustărilor evaluării creditelor, care afectează cerințele de fonduri proprii, dar nu și cuantumurile expunerilor ponderate la risc. În plus, pragurile cantitative ar trebui să ia în calcul impactul global al extinderilor sau al modificărilor asupra cerințelor de capital, pe baza abordărilor interne, precum și a abordărilor standard, pentru a reflecta măsura în care sunt utilizate abordările interne pentru cerințele totale de fonduri proprii sau pentru cuantumurile globale ale expunerilor ponderate la risc. Acest lucru este valabil pentru toate pragurile aferente ambelor abordări, cu excepția celui de al doilea prag prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) pentru abordarea IRB și a pragului de notificare prealabilă pentru abordarea IRB, care au în vedere impactul modificărilor asupra cuantumurilor expunerilor ponderate la risc care intră sub incidența sferei de aplicare a unui model anume. Atât în cazul abordării IRB, cât și al abordării avansate de evaluare, calculele pentru stabilirea impactului unei anumite extinderi sau modificări ar trebui să aibă ca punct de referință același moment, având în vedere faptul că setul de expuneri (în cazul abordării IRB) și profilul de risc (în cazul abordării avansate de evaluare) sunt relativ stabile în timp.

(5)

Autoritățile competente pot adopta oricând măsuri de supraveghere adecvate în ceea ce privește extinderile și modificările modelelor care au fost notificate, în baza analizării continue a aprobărilor existente de utilizare a abordărilor interne, prevăzută la articolul 101 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (2). Pe de o parte, acest lucru este necesar pentru a se asigura respectarea cerințelor prevăzute în partea a treia titlul II capitolul 3 secțiunea 6 sau în partea a treia titlul III capitolul 4 ori în partea a treia titlul IV capitolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Pe de altă parte, sunt necesare norme pentru a se stabili evenimentele care declanșează noi aprobări și notificări ale extinderilor și ale modificărilor abordărilor interne. Aceste norme nu ar trebui să aducă atingere abordărilor privind revizuirea modelelor interne utilizate pentru supraveghere și nici procedurilor administrative prevăzute la articolul 20 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(6)

Modificările aduse utilizării parțiale permanente a abordărilor interne sau, după caz, punerii în aplicare secvențiale a abordărilor interne sunt reglementate de articolele 148 și 150 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în cazul abordării IRB, și de articolul 314 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în cazul abordării avansate de evaluare. Prin urmare, aceste tipuri de modificări nu ar trebui să intre sub incidența prezentului regulament.

(7)

Întrucât aprobarea care trebuie acordată de către autoritățile competente se referă la metodele, procesele, controalele, sistemele de colectare a datelor și sistemele informatice utilizate pentru abordări, alinierea continuă a modelelor la setul de date utilizate pentru efectuarea calculului, pe baza metodelor, a proceselor, a controalelor, a sistemelor de colectare a datelor și a sistemelor informatice aprobate, nu ar trebui să intre sub incidența prezentului regulament.

(8)

Pentru ca autoritățile competente să fie în măsură să stabilească dacă instituțiile au aplicat în mod corect normele privind evaluarea gradului de importanță al extinderilor și al modificărilor, instituțiile ar trebui să prezinte documentele necesare autorităților competente. Pentru a reduce povara pe care o reprezintă supravegherea pentru instituții și pentru a spori eficacitatea și eficiența procedurilor aplicate în acest sens de către autoritățile competente, ar trebui stabilite norme care să specifice documentele care trebuie să însoțească cererile de aprobare a extinderilor și a modificărilor sau notificările acestora.

(9)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare prezentate Comisiei de către Autoritatea Bancară Europeană.

(10)

Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns legate între ele, deoarece acestea se referă la extinderile și/sau modificările abordărilor avansate de evaluare și abordărilor IRB privind cerințele de fonduri proprii pentru riscul de credit și riscul operațional și deoarece aspectele și procedurile relevante în materie de supraveghere sunt similare pentru cele două tipuri de abordări interne. Pentru a asigura coerența dintre aceste dispoziții și pentru ca persoanele care fac obiectul obligațiilor relevante să aibă mai ușor o imagine de ansamblu asupra acestora și un acces coordonat la acestea, este de dorit ca toate standardele tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 privind extinderile și modificările aduse modelelor interne utilizate pentru riscul de credit și riscul operațional să intre în vigoare în același timp și să fie incluse în același regulament. Cu toate acestea, având în vedere că articolul 312 alineatul (4) primul paragraf litera (a) se referă la o altă chestiune, prezentul regulament abordează doar literele (b) și (c).

(11)

Autoritatea Bancară Europeană a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește condițiile pentru evaluarea gradului de importanță al extinderilor și al modificărilor abordărilor bazate pe modele interne de rating și ale abordărilor avansate de evaluare autorizate în conformitate cu Regulamentul (UE) 575/2013, inclusiv modalitățile de notificare a unor astfel de modificări și extinderi.

Articolul 2

Categorii de extinderi și de modificări

(1)   Gradul de importanță al modificărilor aduse sferei de aplicare a unui sistem de rating sau a unei abordări bazate pe modele interne pentru expuneri din titluri de capital ori al modificărilor aduse sistemelor de rating sau abordării bazate pe modele interne pentru expuneri din titluri de capital în ceea ce privește abordarea bazată pe modele interne de rating („modificări aduse abordării IRB”) sau gradul de importanță al extinderilor și al modificărilor aduse abordării avansate de evaluare („extinderile și modificările aduse AMA”) se clasifică în una dintre următoarele categorii:

(a)

extinderi și modificări importante care, în conformitate cu articolul 143 alineatul (3) și cu articolul 312 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, necesită aprobare din partea autorităților competente;

(b)

alte extinderi și modificări, care trebuie notificate autorităților competente.

(2)   Extinderile și modificările menționate la alineatul (1) litera (b) se clasifică în:

(a)

extinderi și modificări care trebuie notificate înainte de punerea lor în aplicare;

(b)

extinderi și modificări care trebuie notificate după punerea lor în aplicare.

Articolul 3

Principii de clasificare a extinderilor și a modificărilor

(1)   Clasificarea modificărilor aduse abordării IRB se efectuează în conformitate cu prezentul articol și cu articolele 4 și 5.

Clasificarea extinderilor și a modificărilor aduse abordării avansate de evaluare se efectuează în conformitate cu prezentul articol și cu articolele 6 și 7.

(2)   Atunci când instituțiile au obligația de a calcula impactul cantitativ al unei extinderi sau modificări aduse cerințelor de fonduri proprii sau, după caz, cuantumurilor ponderate la risc ale expunerilor, acestea aplică următoarea metodologie:

(a)

pentru a evalua impactul cantitativ, instituțiile utilizează cele mai recente date disponibile;

(b)

atunci când nu este fezabilă efectuarea unei evaluări precise a impactului cantitativ, instituțiile efectuează în schimb o evaluare a impactului pe baza unui eșantion reprezentativ sau a altor metodologii fiabile de deducție;

(c)

în cazul modificărilor care nu au un impact cantitativ direct, nu se calculează niciun impact cantitativ, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (1) litera (c), pentru abordarea IRB, sau la articolul 6 alineatul (1) litera (c), pentru abordarea avansată de evaluare.

(3)   O extindere sau o modificare importantă nu poate fi împărțită în mai multe modificări sau extinderi cu un grad de importanță mai redus.

(4)   În caz de dubiu, instituțiile clasifică extinderile și modificările în categoria cu gradul de importanță potențială cel mai ridicat.

(5)   Atunci când autoritățile competente au aprobat o extindere sau o modificare importantă, instituțiile își calculează cerințele de fonduri proprii pe baza extinderii sau a modificării aprobate de la data specificată în noua aprobare, care o înlocuiește pe cea anterioară. Nepunerea în aplicare la data specificată în noul document de aprobare a unei prelungiri sau modificări aprobate de autoritățile competente implică obligația de a solicita autorităților competente, fără întârzieri nejustificate, o nouă aprobare.

(6)   În caz de întârziere a punerii în aplicare a unei extinderi sau modificări pentru care s-a acordat aprobare din partea autorității competente, instituția în cauză notifică autoritatea competentă în acest sens și îi prezintă în timp util un plan de punere în aplicare a extinderii sau a modificării aprobate, pe care îl aplică o perioadă care urmează să fie convenită cu autoritatea competentă.

(7)   În cazul în care o extindere sau o modificare intră în categoria celor care trebuie notificate în prealabil autorităților competente sau în cazul în care, după notificare, instituțiile decid să nu pună în aplicare extinderea sau modificarea, instituțiile în cauză trebuie să notifice această decizie autorităților competente, fără întârzieri nejustificate.

Articolul 4

Modificări importante ale abordării bazate pe modele interne de rating

(1)   Modificările aduse abordării bazate pe modele interne de rating se consideră a fi importante dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

(a)

intră în una dintre categoriile de modificări aduse sferei de aplicare a unui sistem de rating sau abordării bazate pe modele interne pentru expuneri din titluri de capital descrise în anexa I partea I secțiunea 1;

(b)

intră în una dintre categoriile de modificări aduse sistemelor de rating sau abordării bazate pe modele interne pentru expuneri din titluri de capital descrise în anexa I partea II secțiunea 1;

(c)

au drept rezultat:

(i)

fie o scădere cu 1,5 %:

a cuantumurilor globale ale expunerilor ponderate la riscul de credit și la riscul de diluție ale instituției-mamă din UE; sau

a cuantumurilor globale ale expunerilor ponderate la riscul de credit și la riscul de diluție ale unei instituții care nu este nici instituție-mamă, nici filială;

(ii)

fie o scădere cu cel puțin 15 % a cuantumurilor expunerilor ponderate la riscul de credit și la riscul de diluție aferente sferei de aplicare a sistemului intern de rating sau abordării bazate pe modele interne pentru expunerile din titluri de capital.

(2)   În sensul alineatului (1) litera (c) punctul (i) din prezentul articol și în conformitate cu articolul 3 alineatul (2), impactul modificării se calculează ca raport, după cum urmează:

(a)

la numărător se utilizează diferența dintre cuantumurile expunerilor ponderate la riscul de credit și la riscul de diluție aferente sferei de aplicare a sistemului intern de rating sau abordării bazate pe modele interne pentru expunerile din titluri de capital dinainte și după modificarea efectuată la nivel consolidat în cadrul instituției-mamă din UE sau la nivelul instituției care nu este nici instituție-mamă, nici filială;

(b)

la numitor se utilizează cuantumurile globale ale expunerilor ponderate la riscul de credit și la riscul de diluție înainte de modificarea efectuată la nivel consolidat în cadrul instituției-mamă din UE sau, respectiv, la nivelul instituției care nu este nici instituție-mamă, nici filială.

Calculul se referă la același moment în timp.

Determinarea impactului asupra cuantumurilor expunerilor ponderate la risc se referă numai la impactul modificării aduse abordării IRB, iar setul de expuneri se presupune că rămâne constant.

(3)   În sensul alineatului (1) litera (c) punctul (ii) din prezentul articol și în conformitate cu articolul 3 alineatul (2), impactul modificării se calculează ca raport, după cum urmează:

(a)

la numărător se utilizează diferența dintre cuantumurile expunerilor ponderate la riscul de credit și la riscul de diluție aferente sferei de aplicare a sistemului intern de rating sau abordării bazate pe modele interne pentru expunerile din titluri de capital dinainte și după modificare;

(b)

la numitor se utilizează cuantumurile expunerilor ponderate la riscul de credit și la riscul de diluție dinainte de modificarea aferentă sferei de aplicare a sistemului intern de rating sau a abordării bazate pe modele interne pentru expunerile din titluri de capital.

Calculul se referă la același moment în timp.

Determinarea impactului asupra cuantumurilor expunerilor ponderate la risc se referă numai la impactul modificării aduse abordării IRB, iar setul de expuneri se presupune că rămâne constant.

Articolul 5

Modificări ale abordării IRB care nu sunt considerate importante

(1)   Modificările aduse abordării IRB care nu sunt importante, dar trebuie notificate autorităților competente în conformitate cu articolul 143 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 se notifică în modul următor:

(a)

modificările care îndeplinesc una dintre următoarele condiții se notifică autorităților competente cu cel puțin două luni înainte de punerea lor în aplicare;

(i)

modificările descrise în anexa I partea I secțiunea 2;

(i)

modificările descrise în anexa I partea II secțiunea 2;

(iii)

modificări care duc la o scădere cu cel puțin 5 % a cuantumurilor expunerilor ponderate la riscul de credit și la riscul de diluție aferente sferei de aplicare a sistemului intern de rating sau a abordării bazate pe modele interne pentru expunerile din titluri de capital;

(b)

toate celelalte modificări se notifică autorităților competente după punerea lor în aplicare, cel puțin o dată pe an.

(2)   În sensul alineatului (1) litera (a) punctul (iii) din prezentul articol și în conformitate cu articolul 3 alineatul (2), impactul modificării se calculează ca raport, după cum urmează:

(a)

la numărător se utilizează diferența dintre cuantumurile expunerilor ponderate la riscul de credit și la riscul de diluție aferente sferei de aplicare a sistemului intern de rating sau a abordării bazate pe modele interne pentru expunerile din titluri de capital dinainte și după modificare;

(b)

la numitor se utilizează cuantumurile expunerilor ponderate la riscul de credit și la riscul de diluție dinainte de modificarea aferentă sferei de aplicare a sistemului intern de rating sau abordării bazate pe modele interne pentru expunerile din titluri de capital.

Calculul se referă la același moment în timp.

Determinarea impactului asupra cuantumurilor expunerilor ponderate la risc se referă numai la impactul modificării aduse abordării IRB, iar setul de expuneri se presupune că rămâne constant.

Articolul 6

Extinderile și modificările importante ale abordării avansate de evaluare

(1)   Extinderile și modificările abordării avansate de evaluare se consideră importante dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

(a)

intră în una dintre categoriile de extinderi descrise în anexa II partea I secțiunea 1;

(b)

intră în una dintre categoriile de modificări descrise în anexa II partea II secțiunea 1;

(c)

au drept rezultat:

(i)

fie o scădere cu cel puțin 10 %:

a cerințelor totale de fonduri proprii consolidate destinate acoperirii riscului operațional al instituției-mamă din UE; sau

a cerințelor totale de fonduri proprii destinate acoperirii riscului operațional aferent unei instituții care nu este nici instituție-mamă, nici filială;

(ii)

fie o scădere cu cel puțin 10 %:

a cerințelor totale de fonduri proprii destinate acoperirii riscului operațional la nivel consolidat, aferent unei instituții-mamă care nu este instituție-mamă din UE; sau

a cerințelor totale de fonduri proprii destinate acoperirii riscului operațional, aferent unei filiale a cărei instituție-mamă nu a primit aprobarea de a utiliza abordarea avansată de evaluare.

(2)   În sensul alineatului (1) litera (c) punctul (i) din prezentul articol și în conformitate cu articolul 3 alineatul (2), impactul unei extinderi sau al unei modificări se calculează ca raport, după cum urmează:

(a)

la numărător se utilizează diferența dintre cerințele de fonduri proprii destinate acoperirii riscului operațional aferente sferei de aplicare a modelului de abordare avansată de evaluare, dinainte și după efectuarea extinderii sau a modificării, la nivel consolidat în cadrul instituției-mamă din UE sau la nivelul instituției care nu este nici instituție-mamă, nici filială;

(b)

la numitor se utilizează cerințele totale de fonduri proprii destinate acoperirii riscului operațional dinainte și după efectuarea extinderii sau a modificării la nivel consolidat în cadrul instituției-mamă din UE sau, respectiv, la nivelul instituției care nu este nici instituție-mamă, nici filială.

Calculul se referă la același moment în timp.

Determinarea impactului asupra cerințelor de fonduri proprii se referă numai la impactul extinderii și al modificării abordării avansate de evaluare și, prin urmare, se presupune că profilul de risc operațional rămâne constant.

(3)   În sensul alineatului (1) litera (c) punctul (ii) și în conformitate cu articolul 3 alineatul (2), impactul oricărei extinderi sau modificări se calculează ca raport, după cum urmează:

(a)

la numărător se utilizează diferența dintre cerințele de fonduri proprii destinate acoperirii riscului operațional aferente sferei de aplicare a modelului, dinainte și după efectuarea extinderii sau a modificării, la nivel consolidat în cadrul unei instituții-mamă care nu este instituție-mamă în UE sau la nivel de filială atunci când instituția-mamă a acesteia nu a primit aprobarea de a utiliza abordarea avansată de evaluare;

(b)

la numitor se utilizează cerințele totale de fonduri proprii destinate acoperirii riscului operațional dinaintea efectuării extinderii sau a modificării la nivel consolidat în cadrul unei instituții-mamă care nu este instituție-mamă în UE sau, respectiv, la nivel de filială atunci când instituția-mamă a acesteia nu a primit aprobarea de a utiliza abordarea avansată de evaluare.

Calculul se referă la același moment în timp.

Determinarea impactului asupra cerințelor de fonduri proprii se referă numai la impactul extinderii și al modificării abordării avansate de evaluare și, prin urmare, se presupune că profilul de risc operațional rămâne constant.

Articolul 7

Extinderi și modificări ale abordării avansate de evaluare care nu sunt considerate importante

Extinderile și modificările aduse abordării avansate de evaluare care nu sunt importante, dar trebuie notificate autorităților competente în conformitate cu articolul 312 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 se notifică după cum urmează:

(a)

extinderile și modificările care intră sub incidența anexei II partea I secțiunea 2 și a anexei II partea II secțiunea 2 se notifică autorităților competente cu cel puțin două luni înainte de punerea lor în aplicare;

(b)

toate celelalte extinderi și modificări se notifică autorităților competente după punerea lor în aplicare, cel puțin o dată pe an.

Articolul 8

Documente privind extinderile și modificările

(1)   Pentru extinderile și modificările abordării IRB sau ale abordării avansate de evaluare care intră în categoria celor care necesită aprobarea autorităților competente, instituțiile prezintă, împreună cu cererea, următoarele informații:

(a)

descrierea extinderii sau a modificării, justificarea și obiectivul acesteia;

(b)

data punerii în aplicare;

(c)

sfera de aplicare afectată de extinderea sau de modificarea modelului, precum și caracteristicile de volum;

(d)

documentul (documentele) tehnic(e) și de procedură;

(e)

rapoartele elaborate în urma revizuirii sau a validării independente a instituției;

(f)

confirmarea faptului că extinderea sau modificarea a fost aprobată de către organismele competente conform procedurilor de aprobare ale instituției, precum și data aprobării;

(g)

după caz, impactul cantitativ al modificării sau al extinderii asupra cuantumurilor ponderate la risc ale expunerilor sau a cerințelor de fonduri proprii;

(h)

istoricul numărului de versiuni actuale și anterioare ale modelelor interne care necesită aprobare.

(2)   În cazul extinderilor și al modificărilor care intră în categoria celor care trebuie notificare fie înainte de punerea lor în aplicare, fie după, instituțiile prezintă, odată cu efectuarea notificării, informațiile menționate la alineatul (1) literele (a), (b), (c), (f) și (g).

Articolul 9

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 martie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).


ANEXA I

MODIFICĂRI ADUSE ABORDĂRII IRB

PARTEA I

MODIFICĂRI ADUSE SFEREI DE APLICARE A SISTEMELOR DE RATING SAU A ABORDĂRILOR BAZATE PE MODELE INTERNE PENTRU EXPUNERILE DIN TITLURI DE CAPITAL

SECȚIUNEA 1

Modificări care necesită aprobarea autorităților competente (modificări importante)

1.

Extinderea sferei de aplicare a unui sistem de rating la:

(a)

expunerile dintr-o altă unitate operațională, care sunt constituite din același tip de produs sau de debitor;

(b)

expunerile constituite dintr-un alt tip de produs sau de debitor, cu excepția cazului în care alt tip de produs sau de debitor se încadrează în sfera de aplicare a unui sistem de rating aprobat pe baza criteriilor menționate la litera (c) punctele (i) și (ii);

(c)

expunerile suplimentare asociate deciziei unei părți terțe de a acorda un împrumut unui grup, cu excepția cazului în care instituția poate dovedi că expunerile suplimentare se încadrează în sfera de aplicare a unui sistem de rating autorizat, pe baza tuturor criteriilor următoare:

(i)

„reprezentativitatea” datelor folosite pentru a construi modelul destinat încadrării expunerilor în clase sau grupe, în funcție de caracteristicile principale ale expunerilor suplimentare ale instituției în cazul în care decizia de acordare a împrumutului a fost luată de către o parte terță, în conformitate cu articolul 174 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(ii)

„comparabilitatea” populației de expuneri reprezentate în datele utilizate pentru estimare, a normelor de creditare utilizate la momentul generării acestor date și a celorlalte caracteristici relevante cu cele ale expunerilor suplimentare în cazul în care decizia de acordare a împrumuturilor a fost luată de către o parte terță, în conformitate cu articolul 179 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Pentru a stabili „reprezentativitatea” și „comparabilitatea” prevăzute la prezentul punct litera (c) punctele (i) și (ii), instituțiile trebuie să prezinte o descriere completă a criteriilor și a măsurilor utilizate.

2.

Extinderea sferei de aplicare a unei abordări bazate pe modele interne pentru expuneri din titluri de capital la unul dintre următoarele tipuri de expuneri:

(a)

metoda simplă de ponderare de risc, în conformitate cu articolul 155 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(b)

metoda PD/LGD, în conformitate cu articolul 155 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(c)

dispoziția privind utilizarea parțială temporară, în conformitate cu articolul 495 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(d)

același tip de produs într-o altă unitate operațională;

(e)

un alt tip de produs, exceptând cazul în care instituția poate dovedi că acesta intră în sfera de aplicare a unei abordări bazate pe modele interne pentru expunerile din titluri de capital.

SECȚIUNEA 2

Modificări care necesită notificarea prealabilă a autorităților competente

1.

Reducerea sferei de aplicare sau a domeniului de utilizare a unui sistem de rating.

2.

Reducerea sferei de aplicare a unei abordări bazate pe modele interne pentru expunerile din titluri de capital.

3.

Extinderea sferei de aplicare a unui sistem de rating în cazul căruia se poate demonstra că nu face obiectul părții I secțiunea 1 punctul 1 din prezenta anexă.

4.

Extinderea sferei de aplicare a unei abordări bazate pe modele interne pentru expunerile din titluri de capital în cazul în care această extindere nu face obiectul părții I secțiunea 1 punctul 2 din prezenta anexă.

PARTEA II

MODIFICĂRI ALE SISTEMELOR DE RATING SAU ALE UNEI ABORDĂRI BAZATE PE MODELE INTERNE PENTRU EXPUNERILE DIN TITLURI DE CAPITAL

SECȚIUNEA 1

Modificări care necesită aprobarea autorităților competente (modificări importante)

1.

Modificări ale metodologiei de încadrare a expunerilor în clase de expuneri și sisteme de rating. Printre aceste modificări se numără:

(a)

schimbări ale metodologiei utilizate pentru încadrarea expunerilor în diferite clase de expuneri, în conformitate cu articolul 147 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(b)

schimbări ale metodologiei utilizate pentru încadrarea unui debitor sau a unei tranzacții într-un anumit sistem de rating, în conformitate cu articolul 169 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

2.

Următoarele modificări ale algoritmilor și ale procedurilor utilizate pentru încadrarea debitorilor în clase sau grupe, pentru încadrarea expunerilor în clase sau grupe de rating a tranzacțiilor ori pentru cuantificarea riscului de nerambursare asociat debitorilor sau riscului de pierdere asociat („modificările metodologiei de rating pentru sistemele IRB”):

(a)

modificările metodei de modelare pentru încadrarea unui anumit debitor în clase sau grupe și/sau în clase sau grupe de rating a tranzacțiilor, în conformitate cu articolul 171 alineatul (1) și cu articolul 172 alineatul (1) literele (a)-(d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(b)

modificările metodei utilizate de instituție pentru a se conforma principiului „un debitor — un rating”, în conformitate cu articolul 172 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(c)

modificări ale ipotezelor pe care se bazează sistemele de rating pentru a se stabili în ce măsură se preconizează că o modificare a condițiilor economice va avea drept rezultat o migrație netă a unui număr mare de expuneri, debitori sau facilități de credit între diferitele clase sau grupe ale modelului, spre deosebire de migrația numai a câtorva expuneri, debitori sau facilități de credit numai din cauza caracteristicilor acestora, ale căror măsură și nivel de semnificație sunt definite de către instituție;

(d)

modificări ale criteriilor de rating, astfel cum se prevede la articolul 170 alineatul (1) literele (c) și (e) și la articolul 170 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și/sau ponderea, ordinea sau ierarhia acestora, cu condiția să se îndeplinească unul dintre următoarele criterii:

(i)

acestea să modifice în mod semnificativ clasamentul prevăzut la articolul 170 alineatul (1) litera (c) și la articolul 170 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituția fiind cea care va fi stabilit măsura și nivelul modificării;

(ii)

acestea să modifice în mod semnificativ repartizarea debitorilor, a tranzacțiilor sau a expunerilor în clase sau grupe, în conformitate cu articolul 170 alineatul (1) literele (d) și (f) și cu articolul 170 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituția fiind cea care va fi stabilit măsura și nivelul modificării;

(e)

introducerea sau retragerea unui rating extern ca factor principal în alocarea unui rating intern, în conformitate cu articolul 171 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(f)

modificarea metodologiei fundamentale de estimare a PD, LGD, care include cea mai bună estimare a pierderii așteptate și factorii de conversie, în conformitate cu articolele 180, 181 și 182 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, inclusiv metodologia pentru obținerea unui marje de prudență asociate intervalului așteptat al erorilor de estimare, în conformitate cu articolul 179 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Pentru LGD și factorii de conversie, sunt incluse, de asemenea, schimbări ale metodologiei privind contabilizarea unui declin economic, în conformitate cu articolul 181 alineatul (1) litera (b) și cu articolul 182 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(g)

includerea altor tipuri de garanții reale în estimarea LGD, în conformitate cu articolul 181 alineatul (1) literele (c)-(g) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în cazul în care tratamentul care li se aplică diferă de procedurile care au fost deja aprobate.

3.

Modificări ale definiției stării de nerambursare, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

4.

Modificări ale metodologiei și/sau ale procedurilor de validare care determină modificări în evaluarea de către instituție a acurateței și a coerenței estimării parametrilor de risc relevanți, ale procedurilor de rating sau ale performanței propriilor sisteme de rating în conformitate cu articolul 185 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

5.

Modificări în abordarea bazată pe modele interne pentru expunerile din titluri de capital. Printre aceste modificări se numără:

(a)

modificări ale metodei de modelare a valorii la risc pentru a estima valorile expunerilor ponderate la risc pentru expunerile din titluri de capital, în conformitate cu articolul 155 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(b)

modificări ale metodologiei de adaptare a estimărilor pierderilor potențiale pentru a atinge un nivel adecvat de realism și/sau de prudență sau modificările referitoare la metoda analitică pentru transformarea datelor corespunzătoare unei perioade mai scurte în date trimestriale, în conformitate cu articolul 186 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(c)

modificări ale modului în care modelul integrează factorii de risc semnificativi, având în vedere profilul de risc specific și complexitatea și, mai ales, neliniaritatea portofoliului de titluri de capital al instituției, în conformitate cu articolul 186 literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(d)

modificări ale metodologiei fundamentale utilizate pentru punerea în corespondență a pozițiilor individuale cu valori aproximative, cu indici de piață sau cu factori de risc, în conformitate cu articolul 186 litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

SECȚIUNEA 2

Modificări care necesită notificarea prealabilă a autorităților competente

1.

Modificări în tratamentul creanțelor achiziționate, în conformitate cu articolul 153 alineatele (6) și (7) și cu articolul 154 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

2.

Următoarele modificări ale metodologiei de rating pentru sistemele IRB:

(a)

modificările procedurilor și ale criteriilor interne de atribuire a ponderilor de risc pentru expunerile din finanțări specializate, în conformitate cu articolul 153 alineatul (5) și cu articolul 170 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(b)

modificările rezultate din utilizarea unor estimări directe ale parametrilor de risc pentru debitori sau expuneri individuale față de utilizarea unei scale de rating discontinue sau invers, în conformitate cu articolul 169 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, exceptând cazul în care aceste modificări au fost deja clasificate ca semnificative în conformitate cu partea II secțiunea 1 din prezenta anexă;

(c)

modificările scalei de rating în ceea ce privește numărul sau structura claselor de rating, în conformitate cu articolul 170 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, exceptând cazul în care aceste modificări au fost deja clasificate ca semnificative în conformitate cu partea II secțiunea 2 din prezenta anexă;

(d)

modificările criteriilor de rating în ceea ce privește ponderea sau ierarhia, în conformitate cu articolul 170 alineatul (1) litera (c) și cu articolul 170 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, exceptând cazul în care aceste modificări au fost deja clasificate ca semnificative în conformitate cu partea II secțiunea 1 din prezenta anexă;

(e)

modificările definițiilor sau ale criteriilor corespunzătoare claselor sau grupelor, în conformitate cu articolul 171 alineatul (1) și cu articolul 172 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, exceptând cazul în care aceste modificări au fost deja clasificate ca semnificative în conformitate cu partea II secțiunea 1 din prezenta anexă;

(f)

modificările domeniului de aplicare a informațiilor utilizate pentru încadrarea debitorilor în clase sau grupe, în conformitate cu articolul 171 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau includerea de informații noi sau suplimentare într-un model utilizat pentru estimarea parametrilor, în conformitate cu articolul 179 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(g)

modificările normelor și a procedurilor privind nerespectarea încadrărilor, în conformitate cu articolul 172 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, exceptând cazul în care aceste modificări au fost deja clasificate ca semnificative în conformitate cu partea II secțiunea 1 din prezenta anexă;

(h)

modificările metodologiei de estimare a PD și LGD, care include cea mai bună estimare a pierderii așteptate și factorii de conversie, în conformitate cu articolele 180, 181 și 182 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, inclusiv metodologia pentru obținerea unei marje de prudență asociate intervalului așteptat al erorilor de estimare, în conformitate cu articolul 179 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, exceptând cazul în care aceste modificări au fost deja clasificate ca semnificative în conformitate cu partea II secțiunea 1 din prezenta anexă; pentru LGD și factorii de conversie, sunt incluse, de asemenea, schimbări ale metodologiei privind contabilizarea unui declin economic, în conformitate cu articolul 181 alineatul (1) litera (b) și cu articolul 182 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(i)

modificarea modului sau a măsurii în care garanțiile condiționale sunt luate în considerare în estimarea LGD, în conformitate cu articolul 183 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(j)

includerea altor tipuri de garanții reale în estimarea LGD, în conformitate cu articolul 181 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, exceptând cazul în care această includere a fost deja clasificată ca semnificativă în conformitate cu partea II titlul I din prezenta anexă;

(k)

dacă o instituție pune în corespondență clasele interne de rating cu cele ale scalei utilizate de o ECAI și apoi atribuie claselor sale de rating rata de nerambursare observată la clasele organizației externe, în conformitate cu articolul 180 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, modificările metodei de corespondență utilizate în acest scop, exceptând cazul în care aceste modificări au fost deja clasificate ca semnificative în conformitate cu partea II secțiunea 1 din prezenta anexă.

3.

Modificările metodologiei și/sau ale procedurii de validare, în conformitate cu articolele 185 și 188 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, exceptând cazul în care aceste modificări au fost deja clasificate ca semnificative în conformitate cu partea II secțiunea 1 din prezenta anexă.

4.

Modificările la nivelul procedurilor; printre aceste modificări se numără:

(a)

modificările unității de control a riscului de credit, în conformitate cu articolul 190 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește poziția sa în cadrul organizației și responsabilitățile sale;

(b)

modificările poziției unității de validare, în conformitate cu articolul 190 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește poziția sa în cadrul organizației și responsabilitățile sale;

(c)

modificările mediului de control sau de organizare internă ori a procedurilor-cheie care au o influență importantă asupra unui sistem de rating.

5.

Modificările aduse datelor; printre aceste modificări se numără:

(a)

dacă o instituție începe sau încetează să utilizeze date centralizate provenind de la mai multe instituții, în conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(b)

modificările surselor de date folosite în procesul de încadrare a expunerilor în clase sau grupe sau de estimare a parametrului, în conformitate cu articolul 176 alineatul (5) litera (a) și cu articolul 175 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(c)

modificarea duratei și a componenței seriilor temporale utilizate pentru estimarea parametrilor, în conformitate cu articolul 179 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, care nu se rezumă la includerea, în fiecare an, a observațiilor cele mai recente, exceptând cazul în care aceste modificări au fost deja clasificate ca semnificative în conformitate cu partea II secțiunea 1 din prezenta anexă.

6.

Modificările legate de utilizarea modelelor, dacă o instituție începe să utilizeze pentru scopuri interne estimări ale parametrilor de risc care diferă de cele utilizate pentru reglementare și, atunci când nu a fost cazul anterior, în conformitate cu dispozițiile articolului 179 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

7.

Modificări în abordarea bazată pe modele interne pentru expunerile din titluri de capital. Printre aceste modificări se numără:

(a)

modificările datelor utilizate pentru a reprezenta distribuțiile rentabilității expunerilor din titluri de capital în cadrul abordării bazate pe modele interne, în conformitate cu articolul 186 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(b)

modificările mediului de control sau de organizare internă sau a procedurilor-cheie care au o influență importantă asupra modelelor interne pentru expunerile din titluri de capital.


ANEXA II

EXTINDERI ȘI MODIFICĂRI ALE ABORDĂRII AVANSATE DE EVALUARE

PARTEA I

SECȚIUNEA 1

Extinderi care necesită aprobarea autorităților competente (modificări importante)

1.

Introducerea pentru prima dată a unor măsuri care să țină seama de pierderile așteptate în practicile comerciale ale instituțiilor, în conformitate cu articolul 322 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

2.

Introducerea pentru prima dată a tehnicilor de diminuare a riscului operațional, cum ar fi o asigurare sau alte mecanisme de transfer al riscului, în conformitate cu articolul 323 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

3.

Recunoașterea pentru prima dată a corelațiilor dintre pierderile pentru riscul operațional, în conformitate cu articolul 322 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

4.

Introducerea pentru prima dată a metodologiei utilizate pentru alocarea capitalului în vederea acoperirii riscului operațional între diferitele entități ale grupului, în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) litera (b) și cu articolul 322 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

5.

Introducerea abordării avansate de evaluare în anumite părți ale instituției sau ale grupului de instituții care nu fac încă obiectul unei autorizații sau al planului de desfășurare aprobat în conformitate cu articolul 314 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în cazul în care aceste domenii suplimentare reprezintă peste 5 % din instituția-mamă din UE la nivel consolidat sau a instituției care nu este nici instituție-mamă, nici filială.

Calculul de mai sus se efectuează la data încheierii exercițiului financiar precedent, utilizând valoarea indicatorului relevant alocată domeniilor cărora li se va aplica abordarea avansată de evaluare, astfel cum se prevede la articolul 316 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

SECȚIUNEA 2

Extinderi care necesită notificarea prealabilă a autorităților competente

Introducerea abordării avansate de evaluare în anumite părți ale instituției sau ale grupului de instituții care nu fac încă obiectul unei autorizații sau al planului de desfășurare aprobat în conformitate cu articolul 314 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în cazul în care aceste domenii suplimentare reprezintă, în raport cu instituția-mamă din UE la nivel consolidat sau a instituției care nu este nici instituție-mamă, nici filială:

(a)

peste 1 %; și

(b)

maximum 5 %.

Calculul de mai sus se efectuează la data încheierii exercițiului financiar precedent, utilizând valoarea indicatorului relevant alocată domeniilor cărora li se va aplica abordarea avansată de evaluare, astfel cum se prevede la articolul 316 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

PARTEA II

MODIFICĂRI ADUSE ABORDĂRII AVANSATE DE EVALUARE

SECȚIUNEA 1

Modificări care necesită aprobarea autorităților competente (modificări importante)

1.

Modificările structurii organizaționale și operaționale a funcției independente de gestionare a riscului operațional, în conformitate cu articolul 321 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, care reduce capacitatea funcției independente de gestionare a riscului operațional de a supraveghea și de a oferi informații proceselor decizionale ale unităților operaționale și de sprijin pe care le controlează.

2.

Modificări în sistemul de măsurare a riscului operațional, în cazul în care acestea îndeplinesc unul dintre următoarele criterii:

(a)

modifică arhitectura sistemului de măsurare în ceea ce privește combinarea celor patru elemente de date — datele interne și externe privind pierderile, analiza scenariilor, factorii care reflectă mediul de afaceri și sistemele de control intern, în conformitate cu articolul 322 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(b)

modifică logica și factorii determinanți ai metodologiei utilizată pentru alocarea capitalului în vederea acoperirii riscului operațional între diferitele entități ale grupului, în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) litera (b) și cu articolul 322 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

3.

Modificări ale procedurilor referitoare la datele interne și externe, la analiza scenariilor și la factorii care reflectă mediul de afaceri și sistemele de control intern, în cazul în care acestea:

(a)

reduc nivelul de control în ceea ce privește exhaustivitatea și calitatea datelor privind riscul operațional colectate în conformitate cu articolul 322 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(b)

modifică sursele de date externe care trebuie utilizate în sistemul de măsurare în conformitate cu articolul 322 alineatele (4) și (5) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, exceptând cazul în care datele sunt comparabile și reprezentative pentru profilul de risc operațional.

4.

Modificări ale metodei generale privind modul în care contractele de asigurare și/sau alte mecanisme de transfer al riscului sunt recunoscute în calcularea cerinței de capital aferente abordării avansate de evaluare, în conformitate cu articolul 323 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

5.

Reducerea părții de risc operațional luate în calcul de abordarea avansată de evaluare în cadrul instituției sau al grupului de instituții care utilizează abordarea avansată de evaluare, în conformitate cu articolul 314 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

(a)

domeniile în cazul cărora nu se va mai aplica abordarea avansată de evaluare reprezintă mai mult de 5 % din cerințele totale de fonduri proprii destinate acoperirii riscului operațional al instituției-mamă cu sediul în UE la nivel consolidat sau al unei instituții care nu este nici instituție-mamă, nici filială;

(b)

reducerea domeniilor care fac obiectul abordării avansate de evaluare conduce la o utilizare a acestei abordări într-o parte a instituției care reprezintă un procent mai scăzut decât cel impus de autoritatea competentă, în conformitate cu articolul 314 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Acest calcul se efectuează atunci când instituția solicită modificarea și se bazează pe cerința de capital calculată la sfârșitul exercițiului financiar anterior.

SECȚIUNEA 2

Modificări care necesită notificarea prealabilă a autorităților competente

1.

Modificări ale modului în care sistemul de măsurare a riscului operațional este integrat în procesul de gestionare a riscului operațional de zi cu zi prin intermediul proceselor și al politicilor privind riscul operațional, în conformitate cu articolul 321 literele (a) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în cazul în care modificările prezintă una dintre următoarele caracteristici:

(a)

modifică măsura în care sistemul de măsurare a riscului operațional contribuie la informațiile relevante în ceea ce privește gestionarea riscurilor instituțiilor și procesele decizionale corespunzătoare, inclusiv aprobarea de noi produse, sisteme și procese și definiția toleranței riscului operațional;

(b)

reduc domeniul de aplicare, grupurile de beneficiari și frecvența sistemului de raportare menit să asigure informarea tuturor părților relevante ale instituției cu privire la rezultatele sistemului de măsurare a riscului operațional și a deciziilor luate ca răspuns la evenimente de risc operațional semnificative.

2.

Modificările structurii organizaționale și operaționale a funcției independente de gestionare a riscului pentru riscul operațional, în conformitate cu articolul 321 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în cazul în care îndeplinesc unul dintre următoarele criterii:

(a)

reduc nivelul ierarhic al funcției de gestionare a riscului operațional sau al persoanei aflate la conducerea sa;

(b)

conduc la reducerea considerabilă a sarcinilor și a responsabilităților funcției de gestionare a riscului operațional;

(c)

extind sarcinile și responsabilitățile funcției de gestionare a riscului operațional, cu condiția să nu existe niciun conflict de interese și să nu fie prevăzute resurse suplimentare corespunzătoare funcției de gestionare a riscului operațional;

(d)

conduc la o reducere de peste 10 % a resurselor disponibile din punctul de vedere al bugetului și al angajaților în cadrul instituției sau al grupului, de la ultima aprobare acordată în conformitate cu articolul 312 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, exceptând cazul în care resursele disponibile din punctul de vedere al bugetului și al angajaților în cadrul instituției sau al grupului au fost reduse în aceeași proporție.

3.

Modificări ale proceselor de validare și de examinare internă în conformitate cu articolul 321 literele (e) și (f) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în cazul în care acestea modifică logica și metodologiile utilizate pentru examinarea sau revizuirea internă a cadrului abordării avansate de evaluare.

4.

Modificări ale calculului acoperirii cu capital a riscului operațional care schimbă unul dintre următoarele elemente:

(a)

structura și caracteristicile setului de date utilizate pentru calcularea cerinței de capital pentru acoperirea riscului operațional (denumite în continuare „setul de date de calcul”), inclusiv unul dintre următoarele elemente:

(i)

definirea sumei brute corespunzătoare pierderilor care urmează să fie folosite pentru setul de date de calcul, în conformitate cu articolul 322 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(ii)

data de referință a evenimentelor care au cauzat pierderile, dată care urmează să fie folosită pentru setul de date de calcul, în conformitate cu articolul 322 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(iii)

metoda folosită pentru a stabili durata seriilor temporale ale datelor referitoare la pierderi, date care urmează să fie folosite pentru setul de date de calcul, în conformitate cu articolul 322 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(iv)

criteriile de grupare a pierderilor cauzate de un eveniment de risc operațional comun sau de o serie de evenimente legate în timp, în conformitate cu articolul 322 alineatul (3) literele (b) și (e) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(v)

numărul sau tipul de clase de risc ori echivalentul acestora, pe baza cărora se calculează cerința de capital pentru riscul operațional;

(vi)

metoda de stabilire a pragului pentru nivelul de pierderi care, dacă este depășit, modelul este ajustat în funcție de date, în conformitate cu articolul 322 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(vii)

dacă este cazul, metoda de stabilire a pragului pentru diferențierea corpului și a cozii datelor, atunci când se folosesc metode de ajustare diferite, în conformitate cu articolul 322 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(viii)

proceduri și criterii pentru evaluarea relevanței datelor, revizuirea sumei sau efectuarea oricărei alte ajustări a datelor privind riscul operațional, în conformitate cu articolul 322 alineatul (3) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(ix)

modificările surselor de date externe care urmează să fie utilizate în sistemul de măsurare, în conformitate cu articolul 322 alineatele (4) și (5) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, exceptând cazul în care aceste modificări au fost deja clasificate ca semnificative în conformitate cu partea II secțiunea 1 din prezenta anexă;

(b)

criteriile de selecție, de actualizare și de examinare a distribuirilor și a metodelor utilizate pentru estimarea parametrilor acestora, în conformitate cu articolul 322 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(c)

criteriile și procedurile de determinare a distribuirii pierderilor cumulate și de calculare a măsurii pertinente a riscului operațional la nivelul de încredere reglementar, în conformitate cu articolul 322 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(d)

metodologia pentru determinarea pierderilor așteptate și pentru integrarea acestora în cadrul practicilor comerciale interne în conformitate cu articolul 322 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(e)

metodologia privind luarea în considerare a corelațiilor la nivelul pierderilor din riscul operațional între estimările individuale ale riscului operațional, în conformitate cu articolul 322 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

5.

Modificări ale standardelor referitoare la datele interne, la analiza scenariilor și la factorii care reflectă mediul de afaceri și sistemele de control intern, în cazul în care acestea:

(a)

modifică procedurile și criteriile interne de colectare a datelor interne privind pierderile, în conformitate cu articolul 322 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, inclusiv unul dintre următoarele elemente:

(i)

creșterea limitei pentru colectarea de date interne privind pierderile, în conformitate cu articolul 322 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(ii)

metodele sau criteriile de excludere a activităților sau a expunerilor din domeniul de aplicare a colectării datelor interne, în conformitate cu articolul 322 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(b)

modifică procedurile și criteriile interne pentru unul dintre următoarele elemente:

(i)

realizarea unei analize a scenariilor, în conformitate cu articolul 322 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(ii)

definirea factorilor care reflectă mediul de afaceri și sistemele de control intern, în conformitate cu articolul 322 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

6.

Modificările standardelor referitoare la asigurări și la alte mecanisme de transfer al riscului, în conformitate cu articolul 323 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în cazul în care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

(a)

provoacă o modificare importantă a nivelului de acoperire furnizat;

(b)

modifică procedurile și criteriile de calculare a ajustării sumei asigurate recunoscute, introduse pentru a reflecta incertitudinea plăților, neconcordanțele în protecția oferită și durata reziduală și condițiile de reziliere ale poliței, în cazul în care durata nu depășește un an, conform articolului 323 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

7.

Modificările relevante aduse sistemelor informatice utilizate pentru prelucrarea abordării avansate de evaluare, inclusiv colectarea de date și gestionarea lor, procedurile de raportare și sistemul de măsurare a riscului operațional, în conformitate cu articolul 312 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și cele aduse standardelor generale de gestionare a riscului prevăzute la articolul 74 din Directiva 2013/36/UE, care reduc integritatea și disponibilitatea datelor sau a sistemelor informatice.


Top