EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0525

Regulamentul delegat (UE) nr. 525/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru definirea pieței Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 148, 20.5.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/525/oj

20.5.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 148/15


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 525/2014 AL COMISIEI

din 12 martie 2014

de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru definirea pieței

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 341 alineatul (3) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Riscul general de piață este definit la articolul 362 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 ca riscul de modificare a prețului unui instrument financiar ca urmare a unei modificări în nivelul ratelor dobânzii, în cazul unor titluri de datorie tranzacționate sau al unor instrumente financiare derivate pe instrumente de datorie tranzacționate, sau ca urmare a unei variații generale a pieței titlurilor de capital care nu este legată de niciun atribut specific al titlurilor individuale, în cazul titlurilor de capital sau al instrumentelor financiare derivate pe titluri de capital.

(2)

Pentru calcularea riscului general de piață prevăzut la articolul 343 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, este oportun să se considere că diferitele titluri de capital se găsesc pe aceeași piață atunci când sunt expuse aceluiași risc general de piață, și anume atunci când variațiile prețurilor instrumentului sunt generate de condițiile economice locale. Prin urmare, termenul „piață” ar trebui definit în acest scop prin referire la o economie integrată care, de regulă, corespunde unei jurisdicții naționale.

(3)

Fără a aduce atingere celor de mai sus, introducerea monedei unice a eliminat elemente importante ale segmentării între piețele titlurilor de capital în zona euro. De exemplu, a eliminat riscul de schimb valutar între statele membre participante și permite publicarea rezultatelor întreprinderilor în aceeași monedă. În plus, adoptarea monedei euro a necesitat o amplă convergență economică și juridică între statele membre participante și se bazează pe o piață integrată cu norme comune. Aceste ultime caracteristici sunt comune tuturor statelor membre ale Uniunii, însă moneda unică a condus la o integrare economică mai strânsă și mai profundă între statele membre participante care, prin urmare, justifică un tratament distinct în sensul prezentului regulament. În consecință, termenul „piață” ar trebui definit prin referire la toate piețele titlurilor de capital din zona euro și în ceea ce privește piețele titlurilor de capital din afara zonei euro ar trebui definit prin referire la nivelul jurisdicției naționale.

(4)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare transmise Comisiei de către Autoritatea Bancară Europeană.

(5)

Autoritatea Bancară Europeană a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiția termenului „piață” pentru calcularea poziției nete totale pe titluri de capital prevăzute la articolul 341 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Termenul „piață” înseamnă:

(a)

pentru zona euro, toate titlurile de capital cotate pe piețe bursiere din statele membre care au adoptat moneda euro ca monedă națională;

(b)

pentru statele membre care nu fac parte din zona euro și pentru țările terțe, toate titlurile de capital cotate pe piețele bursiere din cadrul unei jurisdicții naționale.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 martie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).


Top