EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0791

2013/791/Euratom: Decizia Consiliului din 13 decembrie 2013 de modificare a Deciziei 2007/198/Euratom de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe

OJ L 349, 21.12.2013, p. 100–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/791/oj

21.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 349/100


DECIZIA CONSILIULUI

din 13 decembrie 2013

de modificare a Deciziei 2007/198/Euratom de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe

(2013/791/Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 47 al treilea și al patrulea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului (1) a fost înființată întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (denumită în continuare „întreprinderea comună”) cu scopul de a oferi contribuția Comunității Europene a Energiei Atomice (denumită în continuare „Euratom”) la organizația internațională ITER pentru energia de fuziune și la activitățile din programul extins de colaborare cu Japonia, precum și de a pregăti și coordona un program de activități în pregătirea construirii unui reactor de fuziune demonstrativ și a instalațiilor conexe.

(2)

Decizia 2007/198/Euratom a prevăzut o valoare de referință financiară considerată necesară pentru întreprinderea comună împreună cu valoarea totală orientativă a contribuției Euratom la această sumă, care ar trebui să fie pusă la dispoziție prin intermediul programelor de cercetare și de formare ale Euratom adoptate în temeiul articolul 7 din Tratatul Euratom.

(3)

Resursele considerate necesare pentru întreprinderea comună ITER în timpul etapei de construcție, care acoperă perioada 2007 - 2020, reprezentau, în martie 2010, suma de 7 200 000 000 EUR (la valoarea din 2008). În iulie 2010, Consiliul a limitat această sumă la 6 600 000 000 EUR (la valoarea din 2008).

(4)

Parlamentul European și Consiliul au stabilit nivelul maxim al angajamentelor Euratom pentru ITER, în contextul cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020, la suma de 2 707 000 000 EUR (la valoarea din 2011).

(5)

Este necesar să se modifice Decizia 2007/198/Euratom pentru a permite finanțarea activităților întreprinderii comune pentru perioada 2014-2020 din bugetul general al Uniunii Europene și nu prin intermediul programelor de cercetare și formare Euratom.

(6)

Țările terțe care au încheiat un acord de cooperare cu Euratom în domeniul cercetării privind energia nucleară, inclusiv fuziunea nucleară controlată, care asociază respectivele lor programe de cercetare la programele Euratom, urmează să contribuie și ele la finanțarea activităților întreprinderii comune. Contribuția lor ar trebui să fie stabilită în acordul de cooperare corespunzător cu Euratom.

(7)

Foaia de parcurs privind fuziunea din 2012 elaborată de laboratoarele naționale din domeniul fuziunii are scopul ultim de a sprijini proiectarea și construcția ITER și de a demonstra producția de electricitate prin fuziune aproximativ la mijlocul veacului. Prin urmare, pentru a-și îndeplini sarcinile, întreprinderea comună ar trebui să mențină o relație de lucru strânsă cu entitățile europene responsabile pentru punerea în aplicare a acestei foi de parcurs.

(8)

De asemenea, este oportun să se actualizeze Decizia 2007/198/Euratom în ceea ce privește dispozițiile privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii.

(9)

Este oportun să se procedeze la informarea Parlamentului European și a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a Deciziei 2007/198/Euratom pe baza informațiilor furnizate de întreprinderea comună.

(10)

Prin urmare, Decizia 2007/198/Euratom ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2007/198/Euratom se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

în ceea ce privește sarcinile menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (c), în conformitate cu programele de cercetare și instruire adoptate în temeiul articolului 7 din tratat sau prin intermediul oricărei alte decizii adoptate de Consiliu.”;

(b)

(la alineatul (2), se adaugă următorul paragraf:

„Contribuția din partea țărilor terțe care au încheiat un acord de cooperare cu Euratom în domeniul cercetării privind energia nucleară, inclusiv fuziunea nucleară controlată, care asociază respectivele lor programe de cercetare la programele Euratom, se determină în acordul de cooperare corespunzător cu Euratom.”;

(c)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Contribuția Euratom la întreprinderea comună pentru perioada 2014 - 2020 se stabilește la 2 915 015 000 EUR (la valorile curente).”;

(d)

alineatul (4) se elimină.

2.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 5a

Protecția intereselor financiare ale Uniunii

(1)   La punerea în aplicare a acțiunilor finanțate în temeiul prezentei decizii, Comisia ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că interesele financiare ale Uniunii sunt protejate prin aplicarea de măsuri preventive împotriva fraudei, corupției și a oricăror alte activități ilegale, prin controale eficace, și, în cazul în care se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit, precum și, dacă este necesar, prin sancțiuni eficace, proporționale și disuasive.

(2)   Comisia sau reprezentanții săi și Curtea de Conturi au competența de a efectua audituri, pe bază de documente și de verificări și inspecții la fața locului, în privința tuturor beneficiarilor granturilor, a contractorilor, subcontractorilor și a altor părți terțe care au primit fonduri din partea Uniunii în temeiul prezentei decizii.

(3)   Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații, inclusiv controale la fața locului și inspecții, în conformitate cu dispozițiile și procedurile prevăzute de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2) și de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului (3), pentru a stabili dacă au avut loc fraude, acte de corupție sau orice activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu un grant sau cu un contract finanțat în temeiul prezentei decizii.

Fără a aduce atingere alineatului (2) și primul paragraf al prezentului alineat, acordurile de cooperare cu țări terțe și cu organizații internaționale, contractele, acordurile și deciziile care rezultă din aplicarea prezentei decizii acordă în mod expres Comisiei, Curții de Conturi și OLAF competența de a efectua audituri, controale la fața locului și inspecții.

„Articolul 5b

Evaluarea intermediară

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la 31 decembrie 2017, un raport intermediar privind punerea în aplicare a prezentei decizii, pe baza informațiilor furnizate de întreprinderea comună. Acest raport prezintă rezultatele utilizării contribuției Euratom menționate la articolul 4 alineatul (3) în ceea ce privește angajamentele și cheltuielile.”

(2)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1)."

(3)  Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (OJ L 292, 15.11.1996, p. 2).”."

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 decembrie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

V. MAZURONIS


(1)  Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului din 27 martie 2007 de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe (JO L 90, 30.3.2007, p. 58).


Top