EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0131

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 131/2013 al Comisiei din 15 februarie 2013 de stabilire a unor măsuri excepționale privind plasarea pe piața Uniunii în anul de comercializare 2012/2013 a zahărului și a izoglucozei peste cotă cu taxă pe excedent redusă

OJ L 45, 16.2.2013, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 067 P. 94 - 98

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/131/oj

16.2.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 45/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 131/2013 AL COMISIEI

din 15 februarie 2013

de stabilire a unor măsuri excepționale privind plasarea pe piața Uniunii în anul de comercializare 2012/2013 a zahărului și a izoglucozei peste cotă cu taxă pe excedent redusă

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 64 alineatul (2) și articolul 186, coroborate cu articolul 4,

întrucât:

(1)

În anul de comercializare a zahărului 2011/2012, prețul franco fabrică mediu pentru zahărul alb vândut în vrac în Uniune a atins un nivel de 175 % față de prețul de referință de 404 EUR/tonă și a fost cu aproximativ 275 EUR/tonă mai ridicat decât prețul de pe piața mondială. În prezent, prețul în Uniune s-a stabilizat la un nivel de circa 700 EUR/tonă, cel mai ridicat de la reforma organizării pieței zahărului, nivel care perturbă fluiditatea alimentării cu zahăr a pieței Uniunii. Creșterea preconizată a acestui preț, deja ridicat, pentru anul de comercializare 2012/2013 suscită riscul de perturbare gravă a pieței, lucru care trebuie prevenit prin adoptarea măsurilor necesare.

(2)

Pe baza estimărilor privind cererea și oferta pentru 2012/2013, se preconizează că stocurile finale pentru piața zahărului vor fi cu cel puțin 0,5 milioane de tone mai reduse decât cele din 2011/2012. Această cifră ia în considerare deja importurile din țări terțe care beneficiază de anumite acorduri preferențiale.

(3)

Pe de altă parte, previziunile care anunță o recoltă bună permit estimarea unei producții cu aproximativ 5 400 000 de tone peste cota de zahăr prevăzută la articolul 56 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. Ținând seama de angajamentele contractuale previzibile ale producătorilor de zahăr în ceea ce privește anumite utilizări industriale prevăzute la articolul 62 din regulamentul respectiv și de angajamentele de export al zahărului peste cotă pentru 2012/2013, vor rămâne disponibile cantități substanțiale de zahăr peste cotă, de cel puțin 2 000 000 de tone. O parte din acest zahăr ar putea fi pusă la dispoziție pentru a compensa oferta slabă de pe piața zahărului din Uniune și pentru a evita creșterea excesivă a prețurilor.

(4)

Pentru a asigura fluiditatea pieței, este necesar să se plaseze pe piață zahăr peste cotă. Această măsură trebuie să poată fi luată ori de câte ori este necesar în cursul anului de comercializare 2012/2013.

(5)

În conformitate cu articolele 186 și 188 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, se pot lua măsuri, atunci când este necesar, pentru a remedia situațiile de perturbare sau de risc de perturbare a pieței, în special atunci când acestea sunt rezultatul unei creșteri semnificative a prețurilor la nivelul Uniunii, cu condiția ca acest obiectiv să nu poată fi atins prin alte măsuri disponibile în temeiul regulamentului respectiv. Având în vedere circumstanțele actuale ale pieței, Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 nu prevede măsuri specifice care să vizeze limitarea tendinței prețurilor ridicate la zahăr și să permită aprovizionarea cu zahăr la prețuri rezonabile pe piața Uniunii, altele decât cele bazate pe articolul 186 din regulamentul respectiv.

(6)

În conformitate cu articolul 64 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, în ceea ce privește zahărul și izoglucoza produse în surplus față de cotă, Comisia poate fixa taxa pe excedent la un nivel suficient de ridicat pentru a evita acumularea de cantități excedentare. Articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 967/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului privind producția peste cotă în sectorul zahărului (2) stabilește această taxă la 500 EUR/tonă.

(7)

Pentru o cantitate limitată de zahăr produs în surplus față de cotă, este necesar să se fixeze o taxă pe excedent redusă, la un nivel pe tonă care să permită tratamentul echitabil al producătorilor de zahăr din Uniune, să asigure buna funcționare a pieței zahărului din Uniune și să contribuie la reducerea diferenței de preț dintre piața zahărului din Uniune și piața mondială, fără a crea riscuri de acumulare a unor surplusuri pe piața Uniunii.

(8)

Având în vedere că Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 stabilește atât cotele pentru zahăr, cât și pe cele pentru izoglucoză, este necesar ca o măsură similară să se aplice pentru o cantitate adecvată de izoglucoză produsă în surplus față de cotă, acest produs fiind, într-o anumită măsură, un înlocuitor comercial al zahărului.

(9)

În vederea creșterii ofertei, producătorii de zahăr și izoglucoză trebuie să solicite autorităților competente ale statelor membre eliberarea de certificate care să îi autorizeze să vândă pe piața Uniunii, cu o taxă pe excedent redusă, anumite cantități produse peste limita cotei.

(10)

Taxa pe excedent redusă trebuie plătită după acceptarea cererii și înainte de eliberarea certificatului.

(11)

Pentru a încuraja o îmbunătățire rapidă a situației aprovizionării, valabilitatea certificatelor trebuie limitată în timp.

(12)

Este necesar să se fixeze limite ale cantităților pentru care un producător poate depune cereri în cursul unei perioade, iar certificatele să fie limitate la producția proprie a solicitantului, pentru a împiedica acțiunile speculative în cadrul sistemului creat prin prezentul regulament.

(13)

La depunerea cererii, producătorii de zahăr trebuie să se angajeze să plătească prețul minim pentru sfecla de zahăr utilizată la producerea cantității de zahăr la care se referă cererea. Trebuie specificate cerințele minime de eligibilitate pentru cereri.

(14)

Autoritățile competente ale statelor membre trebuie să notifice Comisiei cererile primite. Pentru simplificarea și standardizarea notificărilor respective, trebuie puse la dispoziție modele.

(15)

Comisia trebuie să se asigure că certificatele sunt acordate doar în limitele cantitative stabilite în prezentul regulament. Prin urmare, dacă este necesar, Comisia trebuie să poată stabili un coeficient de atribuire aplicabil cererilor primite.

(16)

Statele membre trebuie să informeze imediat solicitanții cu privire la aprobarea totală sau parțială a cantității pentru care au depus cereri.

(17)

Autoritățile competente trebuie să notifice Comisiei cantitățile pentru care au fost eliberate certificate cu o reducere a taxei pe excedent. În acest scop, Comisia trebuie să le pună la dispoziție modele.

(18)

Cantitățile de zahăr plasate pe piața Uniunii în surplus față de cantitățile pentru care s-au eliberat certificate în temeiul prezentului regulament trebuie să facă obiectul taxei pe excedent prevăzute la articolul 64 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. Prin urmare, este necesar să se prevadă că solicitantul care nu își îndeplinește angajamentul de a plasa pe piața Uniunii cantitatea care face obiectul certificatului ce i-a fost eliberat trebuie să plătească și o sumă de 500 EUR/tonă. Scopul acestui demers coerent este de a împiedica utilizarea abuzivă a mecanismului introdus prin prezentul regulament.

(19)

În vederea stabilirii prețurilor medii pentru zahărul din cotă și zahărul peste cotă de pe piața Uniunii, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 952/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește gestionarea pieței interne a zahărului și regimul cotelor (3), zahărul care face obiectul unui certificat eliberat în conformitate cu prezentul regulament trebuie considerat ca fiind zahăr din cotă.

(20)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (4), contribuțiile și alte taxe prevăzute în cadrul organizării comune a piețelor din sectorul zahărului constituie resurse proprii. Prin urmare, este necesar să se fixeze data constatării sumelor în cauză în sensul articolului 2 alineatul (2) și al articolului 6 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 privind punerea în aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (5).

(21)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Reducerea temporară a taxei pe excedent

(1)   Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 967/2006, taxa pe excedent se fixează la 224 EUR pe tonă pentru o cantitate maximă de 150 000 de tone de echivalent zahăr alb pentru zahăr și de 8 000 de tone de substanță uscată pentru izoglucoză, ambele produse în surplus față de cota fixată în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și plasate pe piața Uniunii în anul de comercializare 2012/2013.

(2)   Taxa pe excedent redusă prevăzută la alineatul (1) se plătește după acceptarea cererii menționate la articolul 2 și înainte de eliberarea certificatului menționat la articolul 6.

Articolul 2

Cererile de certificate

(1)   Pentru a beneficia de condițiile specificate la articolul 1, producătorii de zahăr și izoglucoză trebuie să depună o cerere de certificat.

(2)   Solicitanții pot fi doar întreprinderi producătoare de zahăr din sfeclă și trestie de zahăr sau de izoglucoză care sunt desemnate în conformitate cu articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și cărora li s-a atribuit o cotă de producție pentru anul de comercializare 2012/2013, în conformitate cu articolul 56 din regulamentul respectiv.

(3)   Într-o perioadă de depunere a cererilor, fiecare solicitant poate depune numai o cerere pentru zahăr și una pentru izoglucoză.

(4)   Cererile de certificate se transmit prin fax sau prin poștă electronică autorității competente a statului membru în care a fost desemnată întreprinderea. Autoritățile competente din statele membre pot solicita ca cererile electronice să fie însoțite de o semnătură electronică avansată, așa cum este definită în Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6).

(5)   Cererile sunt admisibile dacă îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

cererile indică:

(i)

denumirea, adresa și numărul de TVA al solicitantului; și

(ii)

cantitățile pentru care se depune cererea, exprimate în tone de echivalent zahăr alb pentru zahăr și în tone de substanță uscată pentru izoglucoză, rotunjite fără zecimale;

(b)

cantitățile pentru care se depune cerere în perioada respectivă de depunere a cererilor, exprimate în tone de echivalent zahăr alb pentru zahăr și în tone de substanță uscată pentru izoglucoză, nu depășesc 50 000 de tone în cazul zahărului și 2 500 de tone în cazul izoglucozei;

(c)

dacă cererea se referă la zahăr, solicitantul se angajează să plătească prețul minim pentru sfecla de zahăr, stabilit la articolul 49 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, pentru cantitatea de zahăr care face obiectul certificatelor eliberate în conformitate cu articolul 6 din prezentul regulament;

(d)

cererea este redactată în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru în care este depusă;

(e)

cererea conține o trimitere la prezentul regulament și data limită de depunere a cererilor;

(f)

solicitantul nu introduce condiții suplimentare față de cele prevăzute în prezentul regulament.

(6)   O cerere care nu este depusă în conformitate cu alineatele (1)-(5) nu este admisibilă.

(7)   Cererea nu poate fi retrasă sau modificată după depunere, chiar dacă cantitatea solicitată se acordă numai parțial.

Articolul 3

Depunerea cererilor

Perioada de depunere a cererilor se încheie la 26 februarie 2013 ora 12:00, ora Bruxelles-ului.

Articolul 4

Transmiterea cererilor de către statele membre

(1)   Autoritățile competente ale statelor membre decid în privința admisibilității cererilor pe baza condițiilor prevăzute la articolul 2. În cazul în care autoritățile competente decid că o cerere nu este admisibilă, acestea informează imediat solicitantul.

(2)   Autoritatea competentă notifică Comisiei cel târziu vineri, prin fax sau prin poștă electronică, cererile admisibile depuse în perioada precedentă de depunere a cererilor. Notificarea respectivă nu trebuie să conțină informațiile menționate la articolul 2 alineatul (5) litera (a) punctul (i). Statele membre care nu au primit nicio cerere, dar cărora li s-au atribuit cote de zahăr sau de izoglucoză în anul de comercializare 2012/2013 trimit de asemenea Comisiei notificări cu mențiunea „niciuna” în același termen limită.

(3)   Forma și conținutul notificărilor se stabilesc pe baza modelelor puse la dispoziția statelor membre de către Comisie.

Articolul 5

Depășirea limitelor

În cazul în care, potrivit informațiilor notificate de autoritățile competente ale statelor membre în temeiul articolului 4 alineatul (2), cantitățile pentru care s-au depus cereri depășesc limitele stabilite la articolul 1, Comisia:

(a)

stabilește un coeficient de atribuire pe care statele membre îl aplică în cazul cantităților la care se referă fiecare cerere de certificat notificată;

(b)

respinge cererile care nu au fost încă notificate.

Articolul 6

Eliberarea certificatelor

(1)   Fără a aduce atingere articolului 5, în a zecea zi lucrătoare următoare săptămânii în care s-a încheiat perioada de depunere a cererilor, autoritatea competentă eliberează certificate pentru cererile notificate Comisiei, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2).

(2)   În fiecare zi de luni, statele membre notifică Comisiei cantitățile de zahăr și/sau izoglucoză pentru care au emis certificate în cursul săptămânii precedente.

(3)   În anexă figurează un model de certificat.

Articolul 7

Valabilitatea certificatelor

Certificatele sunt valabile până la sfârșitul celei de a doua luni care urmează lunii în care au fost eliberate.

Articolul 8

Transferabilitatea certificatelor

Drepturile și obligațiile care decurg din certificate nu sunt transferabile.

Articolul 9

Raportarea prețurilor

În scopul articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 952/2006, cantitatea de zahăr vândută care face obiectul unui certificat eliberat în temeiul prezentului regulament se consideră zahăr din cotă.

Articolul 10

Monitorizare

(1)   Solicitanții adaugă la notificările lunare prevăzute de articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 952/2006 cantitățile pentru care au primit certificate în conformitate cu articolul 6 din prezentul regulament.

(2)   Înainte de 31 octombrie 2013, fiecare titular al unui certificat eliberat în temeiul prezentului regulament transmite autorităților competente ale statelor membre dovada plasării pe piața Uniunii a tuturor cantităților care fac obiectul certificatului deținut. Pentru fiecare tonă care face obiectul unui certificat, dar care nu a fost plasată pe piața Uniunii din alte motive decât forța majoră, se plătește o sumă de 276 EUR/tonă.

(3)   Statele membre comunică Comisiei cantitățile neplasate pe piața Uniunii.

(4)   Statele membre calculează și notifică Comisiei diferența dintre cantitatea totală de zahăr și izoglucoză produsă de fiecare producător în surplus față de cotă și cantitățile de care producătorii au dispus în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 967/2006. În cazul în care cantitățile rămase de zahăr sau izoglucoză peste cotă ale unui producător sunt mai mici decât cantitățile pentru care producătorului i s-a eliberat un certificat în temeiul prezentului regulament, producătorul plătește pentru această diferență suma de 500 EUR/tonă.

(5)   Notificările prevăzute la alineatele (3) și (4) se efectuează cel târziu la 30 iunie 2014.

Articolul 11

Data constatării

În sensul articolului 2 alineatul (2) și al articolului 6 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000, data constatării drepturilor Uniunii este data la care taxa pe excedent este plătită de solicitanți, în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament.

Articolul 12

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament expiră la 30 iunie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 februarie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 176, 30.6.2006, p. 22.

(3)  JO L 178, 1.7.2006, p. 39.

(4)  JO L 163, 23.6.2007, p. 17.

(5)  JO L 130, 31.5.2000, p. 1.

(6)  JO L 13, 19.1.2000, p. 12.


ANEXĂ

Modelul de certificat menționat la articolul 6 alineatul (3)

CERTIFICAT

pentru reducerea, pentru anul de comercializare 2012/2013, a taxei prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 967/2006

Statul membru:

Deținătorul cotei:

 

Produsul:

 

Cantitățile pentru care s-a depus cererea:

 

Cantitățile pentru care se eliberează certificatul:

 

Taxa plătită (EUR/tonă):

224

Pentru anul de comercializare 2012/2013, taxa prevăzută la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 967/2006 nu se aplică în cazul cantităților pentru care s-a eliberat prezentul certificat, cu condiția de a se respecta prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 131/2013, în special articolul 2 alineatul (5) litera (c)

Semnătura autorității competente a statului membru

Data eliberării

Prezentul certificat este valabil până la sfârșitul celei de a doua luni care urmează datei la care a fost eliberat.


Top