EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0995

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 299, 27.10.2012, p. 18–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 238 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/995/oj

27.10.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 299/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 995/2012 AL COMISIEI

din 26 octombrie 2012

de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2003 privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei (1), în special articolul 3,

întrucât:

(1)

Pentru a ține seama de evoluțiile în ceea ce privește statisticile în domeniul științei și tehnologiei, precum și de solicitările de statistici noi, mai detaliate și mai frecvente, ar trebui să fie stabilite noi măsuri de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE.

(2)

Sprijinul statistic existent pentru deciziile în domeniile politice actuale ar trebui să fie acordat în continuare și cerințele suplimentare care decurg din noile inițiative de politică ar trebui să fie îndeplinite, în scopul utilizării optime a resurselor disponibile și al reducerii la minimum a sarcinii de răspuns.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (2) privind statisticile europene prevede un cadru de referință, în special în ceea ce privește normele privind accesul la sursele de date administrative și confidențialitatea statistică.

(4)

Este necesar să se garanteze că statisticile europene în domeniul științei și al tehnologiei sunt coerente cu alte standarde internaționale. În acest scop, activitatea desfășurată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și de alte organizații internaționale ar trebui să fie luată în considerare. În special, manualul Frascati privind statisticile în domeniul cercetării și dezvoltării, manualul Canberra privind statisticile în domeniul resurselor umane dedicate științei și tehnologiei, manualul OCDE privind statisticile referitoare la brevete, publicat de OCDE, precum și manualul Oslo privind statisticile în domeniul inovării, publicate în comun de către OCDE și Comisia Europeană (Eurostat) ar trebui să furnizeze un cadru de referință.

(5)

Din motive de claritate, Regulamentul (CE) nr. 753/2004 al Comisiei din 22 aprilie 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind statisticile în domeniul științei și al tehnologiei (3) și Regulamentul (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea (4) ar trebui să fie abrogate.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prezentul regulament stabilește normele de aplicare privind producerea statisticilor europene din domeniul științei și al tehnologiei.

Articolul 2

(1)   Prezentul regulament vizează următoarele domenii:

(a)

statisticile în domeniul cercetării și dezvoltării („C & D”);

(b)

statisticile privind cheltuielile sau creditele acordate din bugetul de stat pentru cercetare și dezvoltare (CCBSCD);

(c)

statisticile în domeniul inovării;

(d)

statisticile privind resursele umane din domeniul științei și al tehnologiei, inclusiv statisticile privind repartizarea pe sexe și mobilitatea, statisticile privind brevetele, statisticile privind sectoarele industriale cu tehnologie de vârf și serviciile bazate pe extragerea de cunoștințe din date și alte statistici din domeniul științei și al tehnologiei.

Lista variabilelor statistice, activitățile și sectoarele acoperite, defalcarea rezultatelor, frecvența, termenele de furnizare a datelor și perioada de referință sunt specificate în anexele I și II.

Pentru domeniile menționate la primul paragraf litera (d), datele necesare se obțin din sursele statistice existente sau din alte surse de date, după cum se precizează în secțiunea 3 a anexei I.

(2)   Lista variabilelor statistice, activitățile și sectoarele acoperite, defalcarea rezultatelor, frecvența, termenele de furnizare a datelor și alte caracteristici stabilite în anexele I și II sunt revizuite la intervale regulate, după caz.

Articolul 3

Statele membre obțin datele necesare prin utilizarea unei combinații de surse diferite, precum anchetele prin sondaj, sursele de date administrative sau alte surse de date. În ceea ce privește calitatea sau procedurile de estimare statistică, celelalte surse de date sunt cel puțin echivalente cu anchetele prin sondaj sau cu sursele de date administrative.

Articolul 4

Statisticile menționate în anexele I și II se bazează pe concepte și definiții armonizate, în special cele incluse în cele mai recente versiuni ale manualului Frascati (statisticile „C & D”), manualului Canberra (statisticile privind resursele umane din domeniul științei și tehnologiei), manualului OCDE privind statisticile referitoare la brevete (statisticile privind brevetele), manualului Oslo (statisticile în domeniul inovării) sau a altor standarde armonizate.

Articolul 5

Statele membre transmit variabilele enumerate în anexele I și II, inclusiv datele confidențiale, către Comisie (Eurostat), utilizând standardul tehnic stabilit de Comisie (Eurostat) în cooperare cu statele membre.

Statele membre pot furniza în mod voluntar Comisiei (Eurostat) datele individuale privind statisticile în domeniul inovării, utilizând standardul tehnic stabilit de Comisie (Eurostat).

Articolul 6

(1)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru asigurarea calității datelor transmise.

(2)   Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) rapoartele de calitate standard privind datele referitoare la:

(a)

cercetare și dezvoltare („C & D”);

(b)

cheltuielile sau creditele acordate din bugetul de stat pentru cercetare și dezvoltare (CCBSCD);

(c)

inovare.

În ceea ce privește statisticile în domeniul cercetării și dezvoltării, se întocmesc rapoarte de calitate separate pentru sectorul întreprinderilor, sectorul public și sectorul învățământului superior. Pentru sectorul privat non-profit se întocmesc rapoarte de calitate numai în cazul în care cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea ale sectorului respectiv, exprimate ca procent din totalul cheltuielilor naționale cu cercetarea și dezvoltarea, depășesc 5 %.

(3)   Rapoartele de calitate trebuie să fie elaborate de către statele membre în conformitate cu normele stabilite în anexa III și se referă la criteriile de calitate definite la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

(4)   Primele rapoarte de calitate privind cercetarea și dezvoltarea și CCBSCD sunt întocmite pe baza datelor referitoare la anul de referință 2011 și se transmit până la 31 octombrie 2013. Pentru statisticile privind inovarea, primele rapoarte de calitate sunt elaborate pe baza datelor referitoare la anul de referință 2012 și se transmit până la 31 octombrie 2014. Rapoartele de calitate ulterioare sunt prezentate Comisiei (Eurostat) o dată la doi ani, în termen de 22 de luni de la sfârșitul anului de referință pentru care au fost colectate datele.

Articolul 7

Regulamentul (CE) nr. 753/2004 și Regulamentul (CE) nr. 1450/2004 se abrogă.

Cu toate acestea, Regulamentul (CE) nr. 753/2004 se aplică în continuare în ceea ce privește statisticile „C & D” și CCBSCD pentru anul de referință 2011.

Trimiterile la regulamentele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 8

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 octombrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230, 16.9.2003, p. 1.

(2)  JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

(3)  JO L 118, 23.4.2004, p. 23.

(4)  JO L 267, 14.8.2004, p. 32.


ANEXA I

STATISTICI ÎN DOMENIUL ȘTIINȚEI ȘI AL TEHNOLOGIEI

Secțiunea 1

Statistici în domeniul cercetării și dezvoltării

1.   Statisticile trebuie să fie elaborate pentru activitățile de cercetare și dezvoltare efectuate în întreaga economie. Rezultatele se referă la populația tuturor unităților care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare clasificate în secțiunile A-U din clasificarea statistică comună a activităților economice, astfel cum este stabilită de Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (1) (NACE Rev. 2).

2.   Unitățile statistice care trebuie să fie utilizate pentru a elabora statisticile enumerate la alineatul (3) sunt: a) întreprinderi – pentru statisticile care urmează să fie elaborate la nivel național și b) unități locale – pentru statisticile care urmează să fie elaborate la nivel regional (NUTS 2). Definițiile unităților statistice care trebuie să fie utilizate („întreprindere” și „unitate locală”) sunt cele stabilite în Regulamentul (CEE) nr. 696/93 al Consiliului din 15 martie 1993 privind unitățile statistice pentru observarea și analizarea sistemului de producție comunitar (2).

3.   Lista statisticilor (inclusiv defalcările acestora) care trebuie să fie elaborate este prezentată mai jos.

Cod

Titlul

Toate sectoarele

Pe sectoare de activitate

Sectorul întreprinderilor

Sectorul învățământului superior

Sectorul administrațiilor publice

Sectorul privat non-profit

Observații

1.11

Numărul de angajați cu activitate C & D în cadrul efectivelor (număr de angajați)

 

Fără defalcare

1.11.0.0

1.11.0.1

1.11.0.2

1.11.0.3

1.11.0.4

 

 

În funcție de profesie și sex

1.11.1.0

1.11.1.1

1.11.1.2

1.11.1.3

1.11.1.4

 

 

În funcție de calificare și sex

1.11.2.0

1.11.2.1

1.11.2.2

1.11.2.3

1.11.2.4

Opțional

 

În funcție de principala activitate economică (NACE)

 

1.11.3.1

 

 

 

 

 

În funcție de domeniul științific principal și sex

 

 

1.11.4.2

1.11.4.3

 

 

 

Pe regiuni (NUTS 2)

1.11.5.0

1.11.5.1

1.11.5.2

1.11.5.3

1.11.5.4

 

 

Pe regiuni (NUTS 2) și sex

1.11.6.0

1.11.6.1

1.11.6.2

1.11.6.3

1.11.6.4

Opțional

 

În funcție de principala activitate economică (NACE) și sex

 

1.11.7.1

 

 

 

 

1.12

Numărul de cercetători în cadrul efectivelor (număr de angajați)

 

Fără defalcare

1.12.0.0

1.12.0.1

1.12.0.2

1.12.0.3

1.12.0.4

 

 

În funcție de sex

1.12.1.0

1.12.1.1

1.12.1.2

1.12.1.3

1.12.1.4

 

 

În funcție de calificare și sex

1.12.2.0

1.12.2.1

1.12.2.2

1.12.2.3

1.12.2.4

Opțional

 

În funcție de principala activitate economică (NACE) și sex

 

1.12.3.1

 

 

 

 

 

În funcție de domeniul științific principal și sex

 

 

1.12.4.2

1.12.4.3

 

 

 

Pe regiuni (NUTS 2)

1.12.5.0

1.12.5.1

1.12.5.2

1.12.5.3

1.12.5.4

 

 

Pe regiuni (NUTS 2) și sex

1.12.6.0

1.12.6.1

1.12.6.2

1.12.6.3

1.12.6.4

Opțional

 

În funcție de grupa de vârstă și sex

1.12.7.0

1.12.7.1

1.12.7.2

1.12.7.3

1.12.7.4

Opțional

 

În funcție de cetățenie și sex

1.12.8.0

1.12.8.1

1.12.8.2

1.12.8.3

1.12.8.4

Opțional

1.13

Numărul de angajați în echivalent normă întreagă (ENI)

 

Fără defalcare

1.13.0.0

1.13.0.1

1.13.0.2

1.13.0.3

1.13.0.4

Anuală

 

În funcție de profesie

1.13.1.0

1.13.1.1

1.13.1.2

1.13.1.3

1.13.1.4

 

 

În funcție de calificare

1.13.2.0

1.13.2.1

1.13.2.2

1.13.2.3

1.13.2.4

Opțional

 

În funcție de principala activitate economică (NACE)

 

1.13.3.1

 

 

 

 

 

În funcție de domeniul științific principal și sex

 

 

1.13.4.2

1.13.4.3

 

Opțional

 

Pe regiuni (NUTS 2)

1.13.5.0

1.13.5.1

1.13.5.2

1.13.5.3

1.13.5.4

 

 

În funcție de clasa de mărime

 

1.13.6.1

 

 

 

Opțional pentru clasele de mărime 0 și respectiv 1-9 angajați

1.14

Numărul de cercetători în echivalent normă întreagă (ENI)

 

Fără defalcare

1.14.0.0

1.14.0.1

1.14.0.2

1.14.0.3

1.14.0.4

Anual

 

În funcție de sex

1.14.1.0

1.14.1.1

1.14.1.2

1.14.1.3

1.14.1.4

Opțional

 

În funcție de calificare

1.14.2.0

1.14.2.1

1.14.2.2

1.14.2.3

1.14.2.4

Opțional

 

În funcție de principala activitate economică (NACE)

 

1.14.3.1

 

 

 

 

 

În funcție de domeniul științific principal și sex

 

 

1.14.4.2

1.14.4.3

 

Opțional

 

Pe regiuni (NUTS 2)

1.14.5.0

1.14.5.1

1.14.5.2

1.14.5.3

1.14.5.4

 

 

Pe regiuni (NUTS 2) și sex

1.14.6.0

1.14.6.1

1.14.6.2

1.14.6.3

1.14.6.4

Opțional

 

În funcție de clasa de mărime

 

1.14.7.1

 

 

 

Opțional pentru clasele de mărime 0 și respectiv 1-9 angajați

1.20

Cheltuieli cu cercetarea și dezvoltarea în cadrul întreprinderii

 

Fără defalcare

1.20.0.0

1.20.0.1

1.20.0.2

1.20.0.3

1.20.0.4

Anual

 

În funcție de sursa fondurilor

1.20.1.0

1.20.1.1

1.20.1.2

1.20.1.3

1.20.1.4

 

 

În funcție de tipul de C & D

1.20.3.0

1.20.3.1

1.20.3.2

1.20.3.3

1.20.3.4

Opțional pentru ancheta de sănătate prin examinare (HES) și pentru toate sectoarele

 

În funcție de tipul de costuri

1.20.4.0

1.20.4.1

1.20.4.2

1.20.4.3

1.20.4.4

 

 

În funcție de principala activitate economică (NACE)

 

1.20.5.1.1

 

 

 

 

În funcție de domeniul produsului (NACE)

 

1.20.5.1.2

 

 

 

Opțional

 

În funcție de clasa de mărime

 

1.20.6.1

 

 

 

Opțional pentru clasele de mărime 0 și respectiv 1-9 angajați

 

În funcție de sursa fondurilor și de clasa de mărime

 

1.20.7.1

 

 

 

Opțional pentru clasele de mărime 0 și respectiv 1-9 angajați

 

În funcție de domeniul științific principal

 

 

1.20.8.2

1.20.8.3

 

 

 

În funcție de obiectivul socioeconomic (OSE)

 

 

 

1.20.9.3

 

Opțional

 

Pe regiuni (NUTS 2)

1.20.10.0

1.20.10.1

1.20.10.2

1.20.10.3

1.20.10.4

 

4.   Toate variabilele trebuie să fie furnizate o dată la doi ani în fiecare an impar, cu excepția variabilelor în cazul cărora tabelele de la punctul 3 stipulează că trebuie să fie furnizate anual.

5.   Primul an de referință pentru care trebuie elaborate statisticile menționate la punctul 3 este anul calendaristic 2012.

6.   Rezultatele trebuie transmise în termen de 18 luni de la sfârșitul anului calendaristic al perioadei de referință. Pe lângă aceasta, rezultatele preliminare aferente variabilelor cu frecvență anuală trebuie transmise în termen de 10 luni de sfârșitul anului calendaristic al perioadei de referință.

7.   Prezentarea rezultatelor

7.1.

Rezultatele statisticilor în funcție de profesie trebuie defalcate pe „cercetători” și „alți angajați în domeniul cercetării și dezvoltării”.

7.2.

Rezultatele statisticilor în funcție de calificare trebuie defalcate pe „titulari ai unui doctorat (nivelul 8 ISCED 2011)”, „alte diplome universitare și alte diplome de nivel terțiar (nivelurile 5, 6 și 7 ISCED 2011)” și „alte calificări”.

7.3.

Rezultatele statisticilor în funcție de domeniul științific principal trebuie defalcate pe „științele naturii”, „inginerie și tehnologie”, „științe medicale”, „științe agricole”, „științe sociale” și „științe umaniste”.

7.4.

Rezultatele statisticilor pe clasă de mărime trebuie defalcate în următoarele clase de mărime: „0 angajați”, „1-9 angajați”, „10-49 angajați”, „50-249 angajați”, „250-499 angajați”, „cel puțin 500 de angajați”.

7.5.

Rezultatele statisticilor în funcție de sursa fondurilor trebuie defalcate pe „sectorul întreprinderilor”, „sectorul de stat”, „sectorul privat non-profit”, „sectorul învățământului superior” și „în străinătate”. Categoria „în străinătate ” trebuie să fie defalcată în continuare: „întreprinderi străine”, „Comisia Europeană”, „organizații internaționale” și „alte surse”. Pentru sectorul întreprinderilor, categoria „întreprinderi străine” trebuie să fie defalcată în continuare în „întreprinderi străine din cadrul aceluiași grup” și „alte întreprinderi străine”.

7.6.

Rezultatele statisticilor în funcție de tipul activităților de cercetare și dezvoltare trebuie defalcate pe „cercetare fundamentală”, „cercetare aplicată” și „dezvoltare experimentală”.

7.7.

Rezultatele statisticilor în funcție de tipul de costuri trebuie defalcate pe „costuri curente (costurile forței de muncă și alte costuri)” și „cheltuieli de capital”.

7.8.

Rezultatele statisticilor în funcție de obiective socio-economice (OSE) trebuie defalcate în conformitate cu nomenclatura pentru analiza și compararea programelor științifice și a bugetelor (NABS) la nivel de capitol.

7.9.

Rezultatele statisticilor în funcție de grupe de vârstă trebuie defalcate în următoarele clase de vârstă (în ani): „până la 25”, „25-34”, „35-44”, „45-54”, „55-64”, „cel puțin 65”.

7.10.

Rezultatele statisticilor în funcție de cetățenie trebuie defalcate în următoarele categorii: „cetățenie națională”, „cetățenie a altor state membre UE”, „cetățenie a altor țări europene”, „cetățenie a țărilor din America de Nord”, „cetățenie a țărilor din America Centrală și de Sud”, „cetățenie a țărilor asiatice”, „cetățenie a țărilor africane”, „altă cetățenie”.

7.11.

Rezultatele statisticilor în funcție de activitatea economică principală și de domeniul produsului (NACE Rev. 2) trebuie defalcate în următoarele diviziuni, grupe și agregate ale NACE Rev. 2:

„01, 02, 03”, „05, 06, 07, 08, 09”, „10-33”, „10, 11, 12”, „10, 11”, „12”, „13, 14, 15”, „13”, „14”, „15”, „16, 17, 18”, „16”, „17”, „18”, „19”, „20”, „21”, „22”, „23”, „24”, „25, 26, 27, 28, 29, 30”, „25”, „25.4”, „26”, „26.1”, „26.2”, „26.3”, „26.4”, „26.5”, „26.6”, „26.7”, „27”, „28”, „29”, „30”, „30.1”, „30.2”, „30.3”, „30.4”, „31”, „32”, „32.5”, „33”, „35, 36, 37, 38, 39”„35, 36”, „37, 38, 39”, „41, 42, 43”, „45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82”, „45, 46, 47”, „49, 50, 51, 52, 53”, „55, 56”, „58, 59, 60, 61, 62, 63”, „61”, „62”, „63”, „64, 65, 66”, „68”, „69, 70, 71, 72, 73, 74, 75”, „71”, „72”, „72.1”, „72.2”, „77, 78, 79, 80, 81, 82”, „84, 85”, „86, 87, 88”, „86”, „87, 88”, „90, 91, 92, 93”, „94, 95, 96, 97, 98, 99”, „01-99”.

8.   Conceptele și definițiile referitoare la statisticile definite în această secțiune sunt prevăzute în manualul Frascati.

9.   În mod voluntar, Comisia și/sau statele membre vor efectua studii pilot privind variabilele și defalcările suplimentare, cu scopul de a consolida dovezile științifice care stau la baza elaborării de politici în domeniul cercetării și dezvoltării. Urmează să se realizeze studii pilot pentru evaluarea relevanței și a fezabilității obținerii datelor, ținând seama de avantajele disponibilității datelor în funcție de costul colectării acestora și de sarcina statistică a întreprinderilor. Temele studiilor pilot se stabilesc în strânsă cooperare cu statele membre.

Secțiunea 2

Statistici privind cheltuielile sau creditele acordate din bugetul de stat pentru cercetare și dezvoltare (CCBSCD)

1.   Următoarele statistici trebuie elaborate:

Cod

Titlul

21.0

Credite de stat acordate pentru cercetare și dezvoltare în bugetul provizoriu (astfel cum a fost aprobat de către Parlament la începutul anului bugetar)

21.1

Credite de stat acordate în bugetul final (bugetul revizuit și aprobat în timpul anului bugetar)

22.0

Finanțare publică națională acordată activităților C & D coordonate la nivel transnațional;

2.   Toate variabilele trebuie raportate anual.

3.   Primul an de referință pentru care trebuie să se elaboreze statistici este anul calendaristic 2012.

4.   Rezultatele trebuie transmise în termen de șase luni de la sfârșitul anului calendaristic al perioadei de referință pentru variabila 21.0 (inclusiv toate defalcările) și în termen de 12 luni pentru variabilele 21.1 și 22.0 (inclusiv toate defalcările).

5.   Prezentarea rezultatelor

5.1.

Rezultatele statisticilor elaborate pentru variabilele 21.0 și 21.1 trebuie defalcate în conformitate cu nomenclatura pentru analiza și compararea programelor științifice și a bugetelor (NABS 2007) la nivel de capitol.

5.2.

Rezultatele statisticilor elaborate pentru variabila 21.1. trebuie defalcate:

(a)

în conformitate cu nomenclatura pentru analiza și compararea programelor științifice și a bugetelor (NABS 2007) la nivel de subcapitol – opțional;

(b)

în „finanțare de proiecte” și „finanțare instituțională” – opțional.

5.3.

Rezultatele statisticilor elaborate pentru variabila 22.0 trebuie defalcate pe „contribuții naționale la entități publice transnaționale cu activitate în domeniul C & D”, „contribuții naționale la programe publice transnaționale la nivel european în domeniul C & D” și „contribuții naționale la programe publice bilaterale sau multilaterale în domeniul C & D convenite de guvernele statelor membre (și împreună cu țările candidate și țările AELS)”.

6.   Conceptele și definițiile referitoare la statisticile definite în prezenta secțiune sunt prevăzute în Manualul Frascati sau în alte standarde armonizate.

Secțiunea 3

Alte statistici în domeniul științei și al tehnologiei

Activitatea referitoare la alte sectoare ale statisticilor privind știința și tehnologia vizează în special următoarele domenii:

(a)

statistici privind resursele umane din domeniul științei și al tehnologiei (inclusiv statisticile privind repartizarea pe sexe și mobilitatea) (RUST): elaborarea și punerea în aplicare a unui cadru cuprinzător pentru statistici privind RUST, în principal printr-o mai bună valorificare a surselor de date naționale și internaționale existente (de asemenea în cadrul sistemului statistic european). Trebuie să se acorde o atenție specială aspectelor legate de egalitatea sexelor;

(b)

statistici privind brevetele: elaborarea și punerea în aplicare a unui cadru cuprinzător pentru statistici privind brevetele prin producerea periodică de statistici internaționale și naționale privind brevetele și de indicatori pe baza informațiilor disponibile la oficiile naționale și internaționale de brevetare;

(c)

statistici privind sectoarele industriale cu tehnologii de vârf și servicii bazate pe cunoștințe: elaborarea și punerea în aplicare a unui cadru cuprinzător pentru statistici privind sectoarele industriale cu tehnologii de vârf și servicii bazate pe cunoștințe, în esență printr-o mai bună valorificare a surselor de date naționale și internaționale existente (de asemenea în cadrul sistemului statistic european). Această activitate cuprinde de asemenea identificarea și clasificarea activităților și produselor, măsurarea performanțelor economice ale acestor activități și contribuția lor la funcționarea întregii economii;

(d)

alte statistici din domeniul științei și al tehnologiei: Activitățile suplimentare de elaborare și punere în aplicare vizează, printre altele, statisticile din domeniul biotehnologiei, nanotehnologiei sau din alte domenii în care știința și tehnologia sunt un element vital pentru îndeplinirea priorităților Uniunii Europene (cum ar fi sănătatea, securitatea, mediul și schimbările climatice).

În cazul domeniilor cuprinse în lista din prezenta secțiune, datele necesare vor fi obținute în cea mai mare parte din sursele statistice existente sau din alte surse de date existente (de exemplu, în domeniul statisticilor sociale sau economice).


(1)  JO L 393, 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 76, 30.3.1993, p. 1.


ANEXA II

STATISTICI PRIVIND INOVAREA

Secțiunea 1

Unitatea statistică ce trebuie utilizată pentru elaborarea statisticilor menționate în secțiunea 2 este întreprinderea. Definițiile unităților statistice ce urmează să fie utilizate („întreprindere”) sunt cele stabilite în Regulamentul (CEE) nr. 696/93.

Secțiunea 2

Statele membre elaborează următoarele statistici privind inovarea:

Variabilă

Titlul

Observații

1

Numărul întreprinderilor active în domeniul inovării

Ca valoare absolută și ca procent din totalitatea întreprinderilor

2

Numărul întreprinderilor cu inovații, care au introdus produse noi sau îmbunătățite semnificativ, care sunt noi pe piață/noi pentru întreprindere

Ca valoare absolută, ca procent din totalitatea întreprinderilor și ca procent din totalitatea întreprinderilor active în domeniul inovării

3

Cifra de afaceri din domeniul inovării, aferentă produselor noi sau îmbunătățite semnificativ, care sunt noi pe piață

Ca valoare absolută, ca procent din cifra de afaceri totală și ca procent din cifra de afaceri totală a întreprinderilor active în domeniul inovării

4

Cifra de afaceri din domeniul inovării, aferentă produselor noi sau îmbunătățite semnificativ, noi pentru societatea comercială, dar care nu sunt noi pe piață

Ca valoare absolută, ca procent din cifra de afaceri totală și ca procent din cifra de afaceri totală a întreprinderilor active în domeniul inovării

5

Numărul de întreprinderi active în domeniul inovării, implicate în activitatea de cooperare în domeniul inovării

Ca valoare absolută și ca procent din întreprinderile active în domeniul inovării

6

Cheltuielile pentru inovare

Ca valoare absolută, ca procent din cifra de afaceri totală și ca procent din cifra de afaceri totală a întreprinderilor active în domeniul inovării

7

Numărul de întreprinderi active în domeniul inovării, care au indicat obiective foarte importante ale inovării

Ca valoare absolută și ca procent din totalitatea întreprinderilor active în domeniul inovării – opțional

8

Numărul de întreprinderi active în domeniul inovării, care au precizat surse de informații foarte importante în domeniul inovării

Ca valoare absolută și ca procent din totalitatea întreprinderilor active în domeniul inovării – opțional

9

Numărul de întreprinderi care se confruntă cu obstacole semnificative

Ca valoare absolută, ca procent din totalitatea întreprinderilor, ca procent din totalitatea întreprinderilor active în domeniul inovării și ca procent din întreprinderile inactive în domeniul inovării – opțional

10

Numărul de întreprinderi inovatoare care au elaborat inovațiile pe cont propriu sau împreună cu alte întreprinderi/instituții

Ca valoare absolută și ca procent din totalitatea întreprinderilor active în domeniul inovării

Pe lângă statisticile menționate mai sus, statele membre pot elabora statistici suplimentare (inclusiv defalcările acestora), în conformitate cu temele principale enumerate în manualul Oslo. Includerea acestor statistici suplimentare se stabilește în cooperare strânsă cu statele membre și se încorporează în chestionarul de anchetă armonizat.

Secțiunea 3

Întreprinderile cu activitate pe piață încadrate în NACE Rev. 2 secțiunile B, C, D, E, H, J, K și în diviziunile 46 și diviziunile 71, 72 și 73 ale NACE Rev. 2 trebuie să fie acoperite. Statele membre au opțiunea de a extinde și mai mult gradul de acoperire.

Secțiunea 4

Toate variabilele trebuie transmise o dată la doi ani, în fiecare an paragraful

Secțiunea 5

Primul an de referință pentru care trebuie să se elaboreze statistici este anul calendaristic 2012.

Secțiunea 6

1.

Toate rezultatele trebuie defalcate în funcție de activitatea economică, în funcție de secțiunile, diviziunile sau alte agregate din NACE Rev. 2, precum și în funcție de clasele de mărime ale numărului de salariați, după cum urmează:

Categoria NACE\ clasa de mărime

10-49 salariați

50-249 salariați

peste 249 salariați

total

„B-C-D-E-46-H-J-K-71-72-73”

x

x

x

x

„B-C-D-E”

x

x

x

x

„B”

x

x

x

x

„C”

x

x

x

x

„10 până la 12”

 

 

 

x

„13 până la 15”

 

 

 

x

„16 până la 18”

 

 

 

x

„19 până la 22”

 

 

 

x

„20”

 

 

 

x

„21”

 

 

 

x

„23”

 

 

 

x

„24”

 

 

 

x

„25 până la 30”

 

 

 

x

„25”

 

 

 

x

„26”

 

 

 

x

„31 până la 33”

 

 

 

x

„D”

x

x

x

x

„E”

x

x

x

x

„36”

 

 

 

x

„37 până la 39”

 

 

 

x

„46-H-J-K-71-72-73”

x

x

x

x

„46”

x

x

x

x

„H”

x

x

x

x

„49 până la 51”

 

 

 

x

„52 până la 53”

 

 

 

x

„J”

x

x

x

x

„58”

 

 

 

x

„61”

 

 

 

x

„62”

 

 

 

x

„63”

 

 

 

x

„K”

x

x

x

x

„64”

 

 

 

x

„65”

 

 

 

x

„66”

 

 

 

x

„71-72-73”

x

x

x

x

„71”

 

 

 

x

„72”

 

 

 

x

„73”

 

 

 

x

2.

Rezultatele variabilei 1 trebuie să acopere și să fie defalcate în patru tipuri de inovare: proces, produs, inovații în materie de organizare și marketing. Rezultatele variabilelor 5-10 acoperă întreprinderile cu activități de prelucrare și/sau inovare a produselor. Acoperirea și defalcarea în funcție de patru tipuri de inovare pentru alte variabile decât 1 se stabilesc în strânsă cooperare cu statele membre și se încorporează în chestionarul de anchetă armonizat.

3.

Rezultatele variabilei 5 se defalcă pe tipuri de activități de cooperare în domeniul inovării. Rezultatele variabilei 6 se defalcă pe tipuri de cheltuieli pentru inovare. Rezultatele variabilei 7 se defalcă pe tipuri de obiective ale inovării. Rezultatele variabilei 8 se defalcă pe tipuri de surse de informații. Rezultatele variabilei 9 se defalcă pe tipuri de obstacole. Rezultatele variabilei 10 se defalcă pe tipuri de dezvoltatori. Aceste defalcări se stabilesc în strânsă cooperare cu statele membre și se încorporează în chestionarul de anchetă armonizat.

Secțiunea 7

1.

Toate rezultatele se transmit în termen de 18 luni de la încheierea anului calendaristic al perioadei de referință.

2.

Statele membre pot să furnizeze, în mod voluntar, Comisiei (Eurostat) datele individuale care acoperă toate unitățile statistice care au făcut obiectul anchetelor naționale privind inovarea.

Secțiunea 8

1.

Chestionarul de anchetă utilizat pentru anchetele privind inovarea care se efectuează o dată la doi ani și începând cu anul de referință 2012, acoperă temele principale enumerate în manualul Oslo privind măsurarea inovării la nivelul întreprinderilor.

2.

Comisia (Eurostat) elaborează, în strânsă cooperare cu statele membre, recomandări metodologice pentru anchetele privind inovarea, în scopul unei armonizări de înalt nivel a rezultatelor anchetelor. Aceste recomandări trebuie să acopere cel puțin populația țintă, metodologia anchetei (inclusiv aspectele regionale), chestionarul de anchetă armonizat, culegerea, prelucrarea și transmiterea datelor, precum și cerințele calitative privind datele.

3.

Comisiei (Eurostat) îi sunt transmise de către statele membre informațiile necesare privind metodologia națională utilizată în statisticile naționale privind inovarea.


ANEXA III

CERINȚE PRIVIND RAPOARTELE DE CALITATE

Secțiunea 1

Introducere

Rapoartele de calitate trebuie să cuprindă atât indicatori cantitativi, cât și calitativi, privind calitatea datelor, în structura standard stabilită de către Comisie în cooperare cu statele membre. Comisia (Eurostat) pune la dispoziție rezultatele referitoare la indicatorii cantitativi care pot fi calculați pe baza datelor furnizate de statele membre. Statele membre interpretează datele și transmit observații cu privire la acestea, pe baza metodologiei lor de colectare, și transmit restul de indicatori cantitativi, precum și informațiile legate de calitate.

Secțiunea 2

Planificare

O dată la doi ani, Comisia (Eurostat), în termen de 20 de luni de la sfârșitul anului de referință (până la sfârșitul lunii august), transmite statelor membre rapoarte standard de calitate, completate în prealabil cu indicatori de calitate și cu alte informații aflate la dispoziția Comisiei (Eurostat).

O dată la doi ani, statele membre furnizează Comisiei (Eurostat), în termen de 22 de luni de la sfârșitul anului de referință (până la sfârșitul lunii octombrie), rapoartele standard de calitate completate.


Top