EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0792

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 al Comisiei din 23 august 2012 de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele și alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei

OJ L 242, 7.9.2012, p. 13–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 173 - 205

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/792/oj

7.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 242/13


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 792/2012 AL COMISIEI

din 23 august 2012

de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele și alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (1), în special articolul 19 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Este necesar să se adopte dispoziții pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 și pentru asigurarea respectării integrale a dispozițiilor Convenției privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES), denumită în continuare „convenția”.

(2)

Pentru a asigura punerea în aplicare uniformă a Regulamentului (CE) nr. 338/97 și a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (2), este necesar să se stabilească modele cărora trebuie să le corespundă permisele, certificatele și alte documente prevăzute în regulamentele respective.

(3)

La cea de a 15-a Conferință a părților la convenție, care s-a desfășurat la Doha, în Qatar, în perioada 13-25 martie 2010, au fost modificate mai multe rezoluții ce vizează, printre altele, armonizarea permiselor și a certificatelor și schimbarea unor coduri de origine. Prin urmare, este necesar să se țină cont de rezoluțiile respective și să se modifice modelele în consecință. Sunt necesare modificări și pentru a face documentele respective mai clare pentru utilizatori și pentru administrațiile naționale.

(4)

Este necesar, așadar, să se definească o serie de condiții uniforme pentru utilizarea formularelor respective cu ajutorul unor modele, instrucțiuni și explicații care să fie folosite împreună cu Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

(5)

Condițiile uniforme respective trebuie adoptate în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (3). Prin urmare, este necesar ca ele să fie incluse într-un regulament de punere în aplicare separat de Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 865/2006 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comerțul cu specii de faună și floră sălbatice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Dispoziție generală

În prezentul regulament sunt descrise modelul și specificațiile tehnice referitoare la formularele pentru permise, certificate și alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 și în Regulamentul (CE) nr. 865/2006. Modelul și specificațiile tehnice sunt precizate pentru următoarele documente:

1.

permise de import;

2.

permise de export;

3.

certificate de reexport;

4.

certificate de proprietate personală;

5.

certificate pentru colecțiile de eșantioane;

6.

notificări de import;

7.

certificate de expoziție itinerantă;

8.

formulare complementare pentru certificatele de proprietate personală și certificatele de expoziție itinerantă;

9.

certificatele prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatele (3) și (4), la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 338/97;

10.

etichetele menționate la articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 338/97.

Articolul 2

Formulare

(1)   Formularele pe baza cărora se elaborează permisele de import, permisele de export, certificatele de reexport, certificatele de proprietate personală, certificatele pentru colecțiile de eșantioane și cererile pentru aceste documente sunt conforme, cu excepția spațiilor rezervate pentru autoritățile naționale, cu modelul din anexa I.

(2)   Formularele pe baza cărora se elaborează notificările de import sunt conforme, cu excepția spațiilor rezervate pentru autoritățile naționale, cu modelul din anexa II. Acestea pot conține un număr de ordine.

(3)   Formularele pe baza cărora se elaborează certificatele de expoziție itinerantă și cererile pentru astfel de documente sunt conforme, cu excepția spațiilor rezervate pentru autoritățile naționale, cu modelul din anexa III.

(4)   Formularele pe baza cărora se elaborează formularele complementare pentru certificatele de proprietate personală și de expoziție itinerantă sunt conforme cu modelul din anexa IV.

(5)   Formularele pe baza cărora se elaborează certificatele prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatele (3) și (4), la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 și cererile pentru aceste certificate sunt conforme, cu excepția spațiilor rezervate pentru autoritățile naționale, cu modelul din anexa V la prezentul regulament.

Cu toate acestea, statele membre pot prevedea ca, în locul textului pretipărit, rubricile 18 și 19 să cuprindă numai certificatul sau autorizația relevante sau ambele.

(6)   Forma etichetelor menționate la articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 este conformă cu modelul din anexa VI la prezentul regulament.

Articolul 3

Specificații tehnice privind formularele

(1)   Hârtia utilizată pentru formularele menționate la articolul 2 este o hârtie fără pastă mecanică, finisată pentru scris, și cântărește cel puțin 55 g/m2.

(2)   Formatul formularelor menționate la articolul 2 alineatele (1)-(5) este de 210 × 297 mm (A4), cu o toleranță maximă pentru lungime de minus 18 mm și plus 8 mm.

(3)   Hârtia pentru formularele menționate la articolul 2 alineatul (1) este:

(a)

de culoare albă pentru formularul nr. 1 (originalul), cu un fond ghioșat de culoare gri pe recto, astfel încât să indice orice falsificare prin mijloace mecanice sau chimice;

(b)

de culoare galbenă pentru formularul nr. 2 (exemplarul pentru titular);

(c)

de culoare verde pal pentru formularul nr. 3 (exemplarul pentru țara exportatoare sau reexportatoare, în cazul unui permis de import, ori exemplarul care trebuie returnat de către vamă autorității emitente, în cazul unui permis de export sau al unui certificat de reexport);

(d)

de culoare roz pentru formularul nr. 4 (exemplarul pentru autoritatea emitentă);

(e)

de culoare albă pentru formularul nr. 5 (cererea).

(4)   Hârtia pentru formularele menționate la articolul 2 alineatul (2) este:

(a)

de culoare albă pentru formularul nr. 1 (originalul);

(b)

de culoare galbenă pentru formularul nr. 2 (exemplarul pentru importator).

(5)   Hârtia pentru formularele menționate la articolul 2 alineatele (3) și (5) este:

(a)

de culoare galbenă pentru formularul nr. 1 (originalul), cu un fond ghioșat de culoare gri pe recto, astfel încât să indice orice falsificare prin mijloace mecanice sau chimice;

(b)

de culoare roz pentru formularul nr. 2 (exemplarul pentru autoritatea de gestionare emitentă);

(c)

de culoare albă pentru formularul nr. 3 (cererea).

(6)   Hârtia pentru formularele complementare și etichetele menționate la articolul 2 alineatele (4) și (6) este de culoare albă.

(7)   Formularele menționate la articolul 2 se tipăresc și se completează în una dintre limbile oficiale ale Uniunii, care este desemnată de către autoritățile de gestionare din fiecare stat membru. Acestea conțin, după caz, o traducere a conținutului în una dintre limbile oficiale de lucru ale convenției.

(8)   Statele membre sunt responsabile pentru tipărirea formularelor prevăzute la articolul 2. Formularele menționate la articolul 2 alineatele (1)-(5) pot fi incluse într-un procedeu informatizat de eliberare a permiselor/certificatelor.

Articolul 4

Regulamentul (CE) nr. 865/2006 se modifică după cum urmează:

1.

Articolele 2 și 3 se elimină.

2.

Anexele I-VI se elimină.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 27 septembrie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 august 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 61, 3.3.1997, p. 1.

(2)  JO L 166, 19.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 55, 28.2.2011, p. 13.


ANEXA I

Image

Instrucțiuni și explicații

1.

Numele și adresa complete ale (re)exportatorului efectiv, nu ale unui reprezentant al acestuia. În cazul unui certificat de proprietate personală, numele și adresa complete ale proprietarului legal.

2.

Perioada de valabilitate a unui permis de export sau a unui certificat de reexport nu poate depăși șase luni, iar cea a unui permis de import nu poate depăși 12 luni. Perioada de valabilitate a unui certificat de proprietate personală nu poate depăși trei ani. După ultima zi de valabilitate, documentul este nul și neavenit, iar titularul trebuie să returneze fără întârziere exemplarul original și toate copiile autorității de gestionare emitente. Permisul de import nu este valabil atunci când documentul CITES aferent din țara (re)exportatoare a fost utilizat pentru re(export) după ultima sa zi de valabilitate sau dacă data introducerii în Uniune depășește șase luni de la data eliberării sale.

3.

Numele și adresa complete ale importatorului efectiv, nu ale unui reprezentant al acestuia. Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală.

5.

Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală.

6.

În cazul exemplarelor vii din speciile menționate în anexa A, altele decât exemplarele crescute în captivitate sau reproduse artificial, autoritatea emitentă poate impune locul în care acestea trebuie ținute, incluzând informații în acest sens la această rubrică. Orice deplasare, cu excepția deplasărilor pentru tratamente veterinare urgente și în cazul cărora exemplarele sunt returnate direct în locul autorizat, necesită autorizarea prealabilă a autorității de gestionare competente.

8.

Descrierea trebuie să fie cât mai precisă posibil și să includă un cod din trei litere în conformitate cu anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea.

9/10.

Se utilizează unitățile de cantitate și/sau de masă netă prevăzute în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

11.

Se completează numărul apendicelui la CITES (I, II sau III) în care este inclusă specia la data eliberării permisului/certificatului.

12.

Se completează litera anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 (A, B sau C) în care este inclusă specia la data eliberării permisului/certificatului.

13.

Pentru a indica originea, se utilizează unul dintre următoarele coduri:

W

Exemplare prelevate din natură

R

Exemplare de animale crescute într-un mediu controlat, capturate ca ouă sau pui din natură, unde ar fi avut șanse extrem de reduse de a supraviețui până la maturitate

D

Animale incluse în anexa A crescute în captivitate în scopuri comerciale în operațiuni incluse în registrul secretariatului CITES, în conformitate cu Rezoluția Conf. 12.10 (Rev. CoP15), și plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri comerciale, în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante sau animale

A

Plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri necomerciale și plante incluse în anexele B și C, înmulțite artificial în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante

C

Animale crescute în captivitate în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

F

Animale născute în captivitate, dar în cazul cărora nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute în capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

I

Exemplare confiscate sau puse sub sechestru (1)

O

Preconvenție (1)

U

Origine necunoscută (trebuie justificată)

14.

Se utilizează unul dintre următoarele coduri pentru a indica scopul în care exemplarele trebuie să fie (re)exportate/importate:

B

Creștere în captivitate sau reproducere artificială

E

Educativ

G

Grădini botanice

H

Trofee de vânătoare

L

Aplicarea legii/scopuri judiciare/medicină legală

M

Medical (inclusiv cercetare biomedicală)

N

(Re)introducerea în natură

P

Personal

Q

Circuri și expoziții itinerante

S

Științific

T

Comercial

Z

Grădini zoologice

15-17.

Țara de origine este țara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut și au crescut în captivitate sau au fost reproduse artificial. Atunci când este vorba de o țară terță, rubricile 16 și 17 trebuie să conțină informații cu privire la permisul corespunzător. Atunci când exemplare originare dintr-un stat membru al Uniunii sunt exportate în afara altui stat membru, la rubrica 15 trebuie menționată numai denumirea statului membru de origine.

18-20.

În cazul unui certificat de reexport, țara ultimului reexport este țara terță reexportatoare din care exemplarele au fost importate înainte de a fi reexportate în afara Uniunii. În cazul unui permis de import, este vorba de țara terță reexportatoare din care sunt importate exemplarele. Rubricile 19 și 20 trebuie să conțină informații cu privire la certificatul de reexport corespunzător.

21.

Denumirea științifică trebuie să fie conformă cu referințele standard pentru nomenclatură menționate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

23-25.

Parte rezervată administrației.

26.

Importatorul/(re)exportatorul sau reprezentantul acestuia trebuie, după caz, să indice numărul conosamentului sau al scrisorii de transport aerian.

27.

Se completează de către biroul vamal de intrare în Uniune sau de către biroul vamal de (re)export, după caz. În cazul intrării în Uniune, exemplarul original (formularul nr. 1) trebuie returnat autorității de gestionare din statul membru în cauză, iar exemplarul pentru titular (formularul nr. 2), importatorului. În cazul (re)exportului, exemplarul de returnat de către vamă autorității emitente (formularul nr. 3) trebuie returnat autorității de gestionare din statul membru în cauză, iar exemplarul original (formularul nr. 1) și exemplarul pentru titular (formularul nr. 2), (re)exportatorului.

Image

Instrucțiuni și explicații

1.

Numele și adresa complete ale (re)exportatorului efectiv, nu ale unui reprezentant al acestuia. În cazul unui certificat de proprietate personală, numele și adresa complete ale proprietarului legal.

2.

Perioada de valabilitate a unui permis de export sau a unui certificat de reexport nu poate depăși șase luni, iar cea a unui permis de import nu poate depăși 12 luni. Perioada de valabilitate a unui certificat de proprietate personală nu poate depăși trei ani. După ultima zi de valabilitate, documentul este nul și neavenit, iar titularul trebuie să returneze fără întârziere exemplarul original și toate copiile autorității de gestionare emitente. Permisul de import nu este valabil atunci când documentul CITES aferent din țara (re)exportatoare a fost utilizat pentru re(export) după ultima sa zi de valabilitate sau dacă data introducerii în Uniune depășește șase luni de la data eliberării sale.

3.

Numele și adresa complete ale importatorului efectiv, nu ale unui reprezentant al acestuia. Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală.

5.

Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală.

6.

În cazul exemplarelor vii din speciile menționate în anexa A, altele decât exemplarele crescute în captivitate sau reproduse artificial, autoritatea emitentă poate impune locul în care acestea trebuie ținute, incluzând informații în acest sens la această rubrică. Orice deplasare, cu excepția deplasărilor pentru tratamente veterinare urgente și în cazul cărora exemplarele sunt returnate direct în locul autorizat, necesită autorizarea prealabilă a autorității de gestionare competente.

8.

Descrierea trebuie să fie cât mai precisă posibil și să includă un cod din trei litere în conformitate cu anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea.

9/10.

Se utilizează unitățile de cantitate și/sau de masă netă prevăzute în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

11.

Se completează numărul apendicelui la CITES (I, II sau III) în care este inclusă specia la data eliberării permisului/certificatului.

12.

Se completează litera anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 (A, B sau C) în care este inclusă specia la data eliberării permisului/certificatului.

13.

Pentru a indica originea, se utilizează unul dintre următoarele coduri:

W

Exemplare prelevate din natură

R

Exemplare de animale crescute într-un mediu controlat, capturate ca ouă sau pui din natură, unde ar fi avut șanse extrem de reduse de a supraviețui până la maturitate

D

Animale incluse în anexa A crescute în captivitate în scopuri comerciale în operațiuni incluse în registrul secretariatului CITES, în conformitate cu Rezoluția Conf. 12.10 (Rev. CoP15), și plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri comerciale, în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante sau animale

A

Plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri necomerciale și plante incluse în anexele B și C, înmulțite artificial în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante

C

Animale crescute în captivitate în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

F

Animale născute în captivitate, dar în cazul cărora nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute în capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

I

Exemplare confiscate sau puse sub sechestru (2)

O

Preconvenție (2)

U

Origine necunoscută (trebuie justificată)

14.

Se utilizează unul dintre următoarele coduri pentru a indica scopul în care exemplarele trebuie să fie (re)exportate/importate:

B

Creștere în captivitate sau reproducere artificială

E

Educativ

G

Grădini botanice

H

Trofee de vânătoare

L

Aplicarea legii/scopuri judiciare/medicină legală

M

Medical (inclusiv cercetare biomedicală)

N

(Re)introducerea în natură

P

Personal

Q

Circuri și expoziții itinerante

S

Științific

T

Comercial

Z

Grădini zoologice

15-17.

Țara de origine este țara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut și au crescut în captivitate sau au fost reproduse artificial. Atunci când este vorba de o țară terță, rubricile 16 și 17 trebuie să conțină informații cu privire la permisul corespunzător. Atunci când exemplare originare dintr-un stat membru al Uniunii sunt exportate în afara altui stat membru, la rubrica 15 trebuie menționată numai denumirea statului membru de origine.

18-20.

În cazul unui certificat de reexport, țara ultimului reexport este țara terță reexportatoare din care exemplarele au fost importate înainte de a fi reexportate în afara Uniunii. În cazul unui permis de import, este vorba de țara terță reexportatoare din care sunt importate exemplarele. Rubricile 19 și 20 trebuie să conțină informații cu privire la certificatul de reexport corespunzător.

21.

Denumirea științifică trebuie să fie conformă cu referințele standard pentru nomenclatură menționate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

23-25.

Parte rezervată administrației.

26.

Importatorul/(re)exportatorul sau reprezentantul acestuia trebuie, după caz, să indice numărul conosamentului sau al scrisorii de transport aerian.

27.

Se completează de către biroul vamal de intrare în Uniune sau de către biroul vamal de (re)export, după caz. În cazul intrării în Uniune, exemplarul original (formularul nr. 1) trebuie returnat autorității de gestionare din statul membru în cauză, iar exemplarul pentru titular (formularul nr. 2), importatorului. În cazul (re)exportului, exemplarul de returnat de către vamă autorității emitente (formularul nr. 3) trebuie returnat autorității de gestionare din statul membru în cauză, iar exemplarul original (formularul nr. 1) și exemplarul pentru titular (formularul nr. 2), (re)exportatorului.

Image

Instrucțiuni și explicații

1.

Numele și adresa complete ale (re)exportatorului efectiv, nu ale unui reprezentant al acestuia. În cazul unui certificat de proprietate personală, numele și adresa complete ale proprietarului legal.

2.

Perioada de valabilitate a unui permis de export sau a unui certificat de reexport nu poate depăși șase luni, iar cea a unui permis de import nu poate depăși 12 luni. Perioada de valabilitate a unui certificat de proprietate personală nu poate depăși trei ani. După ultima zi de valabilitate, documentul este nul și neavenit, iar titularul trebuie să returneze fără întârziere exemplarul original și toate copiile autorității de gestionare emitente. Permisul de import nu este valabil atunci când documentul CITES aferent din țara (re)exportatoare a fost utilizat pentru re(export) după ultima sa zi de valabilitate sau dacă data introducerii în Uniune depășește șase luni de la data eliberării sale.

3.

Numele și adresa complete ale importatorului efectiv, nu ale unui reprezentant al acestuia. Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală.

5.

Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală.

6.

În cazul exemplarelor vii din speciile menționate în anexa A, altele decât exemplarele crescute în captivitate sau reproduse artificial, autoritatea emitentă poate impune locul în care acestea trebuie ținute, incluzând informații în acest sens la această rubrică. Orice deplasare, cu excepția deplasărilor pentru tratamente veterinare urgente și în cazul cărora exemplarele sunt returnate direct în locul autorizat, necesită autorizarea prealabilă a autorității de gestionare competente.

8.

Descrierea trebuie să fie cât mai precisă posibil și să includă un cod din trei litere în conformitate cu anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea.

9/10.

Se utilizează unitățile de cantitate și/sau de masă netă prevăzute în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

11.

Se completează numărul apendicelui la CITES (I, II sau III) în care este inclusă specia la data eliberării permisului/certificatului.

12.

Se completează litera anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 (A, B sau C) în care este inclusă specia la data eliberării permisului/certificatului.

13.

Pentru a indica originea, se utilizează unul dintre următoarele coduri:

W

Exemplare prelevate din natură

R

Exemplare de animale crescute într-un mediu controlat, capturate ca ouă sau pui din natură, unde ar fi avut șanse extrem de reduse de a supraviețui până la maturitate

D

Animale incluse în anexa A crescute în captivitate în scopuri comerciale în operațiuni incluse în registrul secretariatului CITES, în conformitate cu Rezoluția Conf. 12.10 (Rev. CoP15), și plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri comerciale, în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante sau animale

A

Plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri necomerciale și plante incluse în anexele B și C, înmulțite artificial în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante

C

Animale crescute în captivitate în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

F

Animale născute în captivitate, dar în cazul cărora nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute în capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

I

Exemplare confiscate sau puse sub sechestru (3)

O

Preconvenție (3)

U

Origine necunoscută (trebuie justificată)

14.

Se utilizează unul dintre următoarele coduri pentru a indica scopul în care exemplarele trebuie să fie (re)exportate/importate:

B

Creștere în captivitate sau reproducere artificială

E

Educativ

G

Grădini botanice

H

Trofee de vânătoare

L

Aplicarea legii/scopuri judiciare/medicină legală

M

Medical (inclusiv cercetare biomedicală)

N

(Re)introducerea în natură

P

Personal

Q

Circuri și expoziții itinerante

S

Științific

T

Comercial

Z

Grădini zoologice

15-17.

Țara de origine este țara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut și au crescut în captivitate sau au fost reproduse artificial. Atunci când este vorba de o țară terță, rubricile 16 și 17 trebuie să conțină informații cu privire la permisul corespunzător. Atunci când exemplare originare dintr-un stat membru al Uniunii sunt exportate în afara altui stat membru, la rubrica 15 trebuie menționată numai denumirea statului membru de origine.

18-20.

În cazul unui certificat de reexport, țara ultimului reexport este țara terță reexportatoare din care exemplarele au fost importate înainte de a fi reexportate în afara Uniunii. În cazul unui permis de import, este vorba de țara terță reexportatoare din care sunt importate exemplarele. Rubricile 19 și 20 trebuie să conțină informații cu privire la certificatul de reexport corespunzător.

21.

Denumirea științifică trebuie să fie conformă cu referințele standard pentru nomenclatură menționate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

23-25.

Parte rezervată administrației.

26.

Importatorul/(re)exportatorul sau reprezentantul acestuia trebuie, după caz, să indice numărul conosamentului sau al scrisorii de transport aerian.

27.

Se completează de către biroul vamal de intrare în Uniune sau de către biroul vamal de (re)export, după caz. În cazul intrării în Uniune, exemplarul original (formularul nr. 1) trebuie returnat autorității de gestionare din statul membru în cauză, iar exemplarul pentru titular (formularul nr. 2), importatorului. În cazul (re)exportului, exemplarul de returnat de către vamă autorității emitente (formularul nr. 3) trebuie returnat autorității de gestionare din statul membru în cauză, iar exemplarul original (formularul nr. 1) și exemplarul pentru titular (formularul nr. 2), (re)exportatorului.

Image

Image

Instrucțiuni și explicații

1.

Numele și adresa complete ale (re)exportatorului efectiv, nu ale unui reprezentant al acestuia. În cazul unui certificat de proprietate personală, numele și adresa complete ale proprietarului legal.

2.

Nu se aplică.

3.

Numele și adresa complete ale importatorului efectiv, nu ale unui reprezentant al acestuia. Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală.

5.

Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală.

6.

Se completează numai pe formularul de cerere în cazul exemplarelor vii din speciile incluse în anexa A, altele decât cele crescute în captivitate sau reproduse artificial.

8.

Descrierea trebuie să fie cât mai precisă posibil și să includă un cod din trei litere în conformitate cu anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea.

9/10.

Se utilizează unitățile de cantitate și/sau de masă netă prevăzute în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

11.

Se completează numărul apendicelui la CITES (I, II sau III) în care este inclusă specia la data solicitării permisului/certificatului.

12.

Se completează litera anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 (A, B sau C) în care este inclusă specia la data cererii.

13.

Pentru a indica originea, se utilizează unul dintre următoarele coduri:

W

Exemplare prelevate din natură

R

Exemplare de animale crescute într-un mediu controlat, capturate ca ouă sau pui din natură, unde ar fi avut șanse extrem de reduse de a supraviețui până la maturitate

D

Animale incluse în anexa A crescute în captivitate în scopuri comerciale în operațiuni incluse în registrul secretariatului CITES, în conformitate cu Rezoluția Conf. 12.10 (Rev. CoP15), și plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri comerciale, în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante sau animale

A

Plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri necomerciale și plante incluse în anexele B și C, înmulțite artificial în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante

C

Animale crescute în captivitate în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

F

Animale născute în captivitate, dar în cazul cărora nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute în capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

I

Exemplare confiscate sau puse sub sechestru (4)

O

Preconvenție (4)

U

Origine necunoscută (trebuie justificată)

14.

Se utilizează unul dintre următoarele coduri pentru a indica scopul în care exemplarele trebuie să fie (re)exportate/importate:

B

Creștere în captivitate sau reproducere artificială

E

Educativ

G

Grădini botanice

H

Trofee de vânătoare

L

Aplicarea legii/scopuri judiciare/medicină legală

M

Medical (inclusiv cercetare biomedicală)

N

(Re)introducerea în natură

P

Personal

Q

Circuri și expoziții itinerante

S

Științific

T

Comercial

Z

Grădini zoologice

15-17.

Țara de origine este țara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut și au crescut în captivitate sau au fost reproduse artificial. Atunci când este vorba de o țară terță, rubricile 16 și 17 trebuie să conțină informații cu privire la permisul corespunzător. Atunci când exemplare originare dintr-un stat membru al Uniunii sunt exportate în afara altui stat membru, la rubrica 15 trebuie menționată numai denumirea statului membru de origine.

18-20.

În cazul unui certificat de reexport, țara ultimului reexport este țara terță reexportatoare din care exemplarele au fost importate înainte de a fi reexportate în afara Uniunii. În cazul unui permis de import, este vorba de țara terță reexportatoare din care sunt importate exemplarele. Rubricile 19 și 20 trebuie să conțină informații cu privire la certificatul de reexport corespunzător.

21.

Denumirea științifică trebuie să fie conformă cu referințele standard pentru nomenclatură menționate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

23.

Se precizează cât mai multe detalii posibil și se justifică orice omitere a informațiilor solicitate mai sus.


(1)  A se utiliza numai coroborat cu un alt cod de origine.

(2)  A se utiliza numai coroborat cu un alt cod de origine.

(3)  A se utiliza numai coroborat cu un alt cod de origine.

(4)  A se utiliza numai coroborat cu un alt cod de origine.


ANEXA II

Image

Instrucțiuni și explicații

1.

Se indică numele și adresa complete ale importatorului sau ale reprezentantului autorizat al acestuia.

4.

Țara de origine este țara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut și au crescut în captivitate sau au fost reproduse artificial.

5.

Se aplică numai dacă țara din care se importă exemplarele nu este țara de origine.

6.

Descrierea trebuie să fie cât mai exactă posibil.

9.

Denumirea științifică trebuie să fie denumirea utilizată în anexa C sau D la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

10.

Se indică III pentru speciile incluse în apendicele III la CITES.

12.

Se indică litera (C sau D) a anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 în care este inclusă specia.

13.

Importatorul trebuie să prezinte la biroul vamal de intrare în Uniune exemplarul original (formularul nr. 1) și „exemplarul pentru importator” (formularul nr. 2) semnate și, după caz, însoțite de documentele din țara (re)exportatoare prevăzute de CITES pentru speciile din apendicele III.

14.

Biroul vamal trimite exemplarul original ștampilat (formularul nr. 1) autorității de gestionare din țara sa și returnează „exemplarul pentru importator” (formularul nr. 2), de asemenea ștampilat, importatorului sau reprezentantului autorizat al acestuia.

Image

Instrucțiuni și explicații

1.

Se indică numele și adresa complete ale importatorului sau ale reprezentantului autorizat al acestuia.

4.

Țara de origine este țara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut și au crescut în captivitate sau au fost reproduse artificial.

5.

Se aplică numai dacă țara din care se importă exemplarele nu este țara de origine.

6.

Descrierea trebuie să fie cât mai exactă posibil.

9.

Denumirea științifică trebuie să fie denumirea utilizată în anexa C sau D la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

10.

Se indică III pentru speciile incluse în apendicele III la CITES.

12.

Se indică litera (C sau D) a anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 în care este inclusă specia.

13.

Importatorul trebuie să prezinte la biroul vamal de intrare în Uniune exemplarul original (formularul nr. 1) și „exemplarul pentru importator” (formularul nr. 2) semnate și, după caz, însoțite de documentele din țara (re)exportatoare prevăzute de CITES pentru speciile din apendicele III.

14.

Biroul vamal trimite exemplarul original ștampilat (formularul nr. 1) autorității de gestionare din țara sa și returnează „exemplarul pentru importator” (formularul nr. 2), de asemenea ștampilat, importatorului sau reprezentantului autorizat al acestuia.


ANEXA III

Image

Instrucțiuni și explicații

1.

Autoritatea de gestionare emitentă a certificatului trebuie să îi atribuie acestuia un număr unic.

2.

Data expirării documentului nu poate depăși trei ani de la data eliberării. Atunci când expoziția itinerantă provine dintr-o țară terță, data expirării nu poate depăși data indicată pe certificatul echivalent din țara respectivă.

3.

Se completează cu numele complet, adresa permanentă și țara proprietarului exemplarului care face obiectul certificatului. Certificatul este valabil doar dacă este semnat de proprietar.

4.

Denumirea, adresa și țara autorității de gestionare emitente trebuie să fie pretipărite pe formular.

5.

Această rubrică este pretipărită pentru a indica valabilitatea certificatului pentru mai multe treceri transfrontaliere ale exemplarului în cadrul expoziției, numai în scopuri de expunere, permițând expunerea publică a exemplarelor în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, și pentru a preciza că certificatul nu urmează a fi predat, ci rămâne în posesia proprietarului exemplarului sau însoțește exemplarul. Această rubrică poate fi folosită și pentru a justifica omiterea anumitor informații.

6.

Această rubrică este pretipărită pentru a preciza că trecerea transfrontalieră este permisă către orice țară a cărei legislație internă acceptă certificatul respectiv.

7.

Această rubrică este pretipărită cu codul Q pentru circuri și expoziții itinerante.

8.

După caz, se indică numărul timbrului de securitate aplicat la rubrica 19.

9.

Denumirea științifică trebuie să fie conformă cu referințele standard pentru nomenclatură menționate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea.

10.

Se descrie cât mai exact posibil exemplarul care face obiectul certificatului, inclusiv semnele de identificare (etichete, inele, marcaje unice etc.), astfel încât autoritățile din țara în care intră expoziția să poată verifica dacă certificatul corespunde exemplarului respectiv. În măsura posibilului, trebuie înregistrate sexul și vârsta exemplarului la momentul eliberării certificatului.

11.

Se indică numărul total de exemplare. În cazul animalelor vii, acesta ar trebui să fie în mod normal unu. Dacă există mai multe exemplare, se precizează „a se vedea inventarul anexat”.

12.

Se completează numărul apendicelui la CITES (I, II sau III) în care este inclusă specia la data eliberării certificatului.

13.

Se completează litera anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 (A, B sau C) în care este inclusă specia la data eliberării certificatului.

14.

Pentru a indica originea, se utilizează unul dintre codurile de mai jos. Acest certificat nu poate fi folosit pentru exemplare cu codul de origine W, R, F sau U decât dacă exemplarele au fost achiziționate sau introduse în Uniune înainte ca dispozițiile privind speciile incluse în apendicele I, II sau III la CITES, în anexa C la Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 ori în anexele A, B și C la Regulamentul (CE) nr. 338/97 să se aplice în cazul lor și dacă este utilizat, de asemenea, și codul O.

W

Exemplare prelevate din natură

R

Exemplare de animale crescute într-un mediu controlat, capturate ca ouă sau pui din natură, unde ar fi avut șanse extrem de reduse de a supraviețui până la maturitate

A

Plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri necomerciale și plante incluse în anexele B și C înmulțite artificial în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante

C

Animale crescute în captivitate în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

F

Animale născute în captivitate, dar în cazul cărora nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute în capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

U

Origine necunoscută (trebuie justificată)

O

Preconvenție (poate fi utilizat coroborat cu orice alt cod)

15/16.

Țara de origine este țara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut și au crescut în captivitate sau au fost reproduse artificial. Atunci când este vorba de o țară terță, rubrica 16 trebuie să conțină informații cu privire la permisul corespunzător. Atunci când exemplare originare dintr-un stat membru al Uniunii sunt exportate în afara altui stat membru, la rubrica 15 trebuie menționată numai denumirea statului membru de origine.

17.

Această rubrică trebuie să conțină numărul de înregistrare al expoziției.

18.

Se indică data achiziționării numai pentru exemplarele care au fost achiziționate sau introduse în Uniune înainte ca dispozițiile cu privire la speciile enumerate în apendicele I, II sau III la CITES, în anexa C la Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 sau în anexele A, B și C la Regulamentul (CE) nr. 338/97 să se aplice în cazul lor.

19.

Se completează de funcționarul care eliberează certificatul. Certificatul poate fi eliberat numai de autoritatea de gestionare din țara în care este stabilită expoziția și numai atunci când proprietarul expoziției a înregistrat detaliile complete referitoare la exemplar la autoritatea de gestionare respectivă. În cazul unei expoziții stabilite într-o țară terță, certificatul poate fi eliberat numai de către autoritatea de gestionare din țara primei destinații. Se completează numele întreg al funcționarului. Ștampila, semnătura și, după caz, numărul timbrului de securitate trebuie să fie lizibile.

20.

Această rubrică poate fi utilizată pentru trimiteri la legislația internă sau pentru a indica alte condiții speciale impuse de autoritatea de gestionare emitentă în cazul trecerii transfrontaliere.

21.

Această rubrică este pretipărită pentru a face trimitere la formularul complementar anexat, care trebuie să indice toate trecerile transfrontaliere.

Sub rezerva punctului 5, la expirare acest document trebuie returnat autorității de gestionare emitente.

Titularul sau reprezentantul autorizat al acestuia returnează exemplarul original al certificatului (formularul nr. 1) – și, după caz, certificatul de expoziție itinerantă eliberat de o țară terță – pentru verificare și prezintă formularul complementar aferent sau (în cazul în care certificatul este eliberat pe baza unui certificat echivalent dintr-o țară terță) cele două formulare complementare și copiile acestora unui birou vamal desemnat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97. Biroul vamal, după completarea formularului sau a formularelor complementare, returnează exemplarul original al certificatului (exemplarul nr. 1), certificatul original eliberat de o țară terță (după caz) – și formularul sau formularele complementare – titularului sau reprezentantului autorizat al acestuia și trimite autorității de gestionare competente o copie vizată a formularului complementar certificatului eliberat de autoritatea de gestionare din statul membru, în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

Image

Image

Instrucțiuni și explicații

3.

Se completează cu numele complet, adresa permanentă și țara proprietarului exemplarului care face obiectul certificatului (nu ale unui reprezentant al proprietarului). Certificatul este valabil doar dacă este semnat de proprietar.

8.

După caz, se indică numărul timbrului de securitate aplicat la rubrica 19.

9.

Denumirea științifică trebuie să fie conformă cu referințele standard pentru nomenclatură menționate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea.

10.

Se descrie cât mai exact posibil exemplarul care face obiectul certificatului, inclusiv semnele de identificare (etichete, inele, marcaje unice etc.), astfel încât autoritățile din țara în care intră expoziția să poată verifica dacă certificatul corespunde exemplarului respectiv. În măsura posibilului, trebuie înregistrate sexul și vârsta exemplarului la momentul eliberării certificatului.

11.

Se indică numărul total de exemplare. În cazul animalelor vii, acesta ar trebui să fie în mod normal unu. Dacă există mai multe exemplare, se precizează „a se vedea inventarul anexat”.

12.

Se completează numărul apendicelui la CITES (I, II sau III) în care este inclusă specia la data cererii.

13.

Se completează litera anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 (A, B sau C) în care este inclusă specia la data cererii.

14.

Pentru a indica originea, se utilizează unul dintre codurile de mai jos. Acest certificat nu poate fi folosit pentru exemplare cu codul de origine W, R, F sau U decât dacă exemplarele au fost achiziționate sau introduse în Uniune înainte ca dispozițiile privind speciile incluse în apendicele I, II sau III la CITES, în anexa C la Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 ori în anexele A, B și C la Regulamentul (CE) nr. 338/97 să se aplice în cazul lor și dacă este utilizat, de asemenea, și codul O.

W

Exemplare prelevate din natură

R

Exemplare de animale crescute într-un mediu controlat, capturate ca ouă sau pui din natură, unde ar fi avut șanse extrem de reduse de a supraviețui până la maturitate

A

Plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri necomerciale și plante incluse în anexele B și C înmulțite artificial în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante

C

Animale crescute în captivitate în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

F

Animale născute în captivitate, dar în cazul cărora nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute în capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

U

Origine necunoscută (trebuie justificată)

O

Preconvenție (poate fi utilizat coroborat cu orice alt cod)

15/16.

Țara de origine este țara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut și au crescut în captivitate sau au fost reproduse artificial. Atunci când este vorba de o țară terță (adică de o țară din afara UE), rubrica 16 trebuie să conțină informații cu privire la permisul corespunzător. Atunci când exemplare originare dintr-un stat membru al Uniunii sunt exportate în afara altui stat membru, la rubrica 15 trebuie menționată numai denumirea statului membru de origine.

17.

Această rubrică trebuie să conțină numărul de înregistrare al expoziției.

18.

Se indică data achiziționării numai pentru exemplarele care au fost achiziționate sau introduse în Uniune înainte ca dispozițiile cu privire la speciile enumerate în apendicele I, II sau III la CITES, în anexa C la Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 sau în anexele A, B și C la Regulamentul (CE) nr. 338/97 să se aplice în cazul lor.

19.

Se precizează cât mai multe detalii posibil și se justifică orice omitere a informațiilor solicitate mai sus.


ANEXA IV

Image


ANEXA V

Image

Instrucțiuni și explicații

1.

Numele și adresa complete ale titularului efectiv al certificatului, nu ale unui reprezentant al acestuia.

2.

Se completează numai în cazul în care permisul de import pentru exemplarele în cauză stabilește locul în care acestea trebuie ținute sau în cazul în care exemplarele prelevate din natură într-un stat membru trebuie să fie ținute într-un loc autorizat.

Orice deplasare de la locul indicat, cu excepția deplasărilor pentru tratamente veterinare urgente și în cazul cărora exemplarele sunt returnate direct în locul autorizat, necesită autorizarea prealabilă a autorității de gestionare competente (a se vedea rubrica 19).

4.

Descrierea trebuie să fie cât mai precisă posibil și să includă un cod din trei litere în conformitate cu anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea.

5/6.

Se utilizează unitățile de cantitate și/sau de masă netă prevăzute în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

7.

Se completează numărul apendicelui la CITES (I, II sau III) în care este inclusă specia la data eliberării certificatului.

8.

Se completează litera anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 (A, B sau C) în care este inclusă specia la data eliberării certificatului.

9.

Pentru a indica originea, se utilizează unul dintre următoarele coduri:

W

Exemplare prelevate din natură

R

Exemplare de animale crescute într-un mediu controlat, capturate ca ouă sau pui din natură, unde ar fi avut șanse extrem de reduse de a supraviețui până la maturitate

D

Animale incluse în anexa A crescute în captivitate în scopuri comerciale în operațiuni incluse în registrul secretariatului CITES, în conformitate cu Rezoluția Conf. 12.10 (Rev. CoP15), și plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri comerciale, în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante sau animale

A

Plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri necomerciale și plante incluse în anexele B și C înmulțite artificial în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante

C

Animale crescute în captivitate în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

F

Animale născute în captivitate, dar în cazul cărora nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute în capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

I

Exemplare confiscate sau puse sub sechestru (1)

O

Preconvenție (1)

U

Origine necunoscută (trebuie justificată)

10-12.

Țara de origine este țara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut și au crescut în captivitate sau au fost reproduse artificial.

13-15.

Statul membru importator este, după caz, statul membru care a eliberat permisul de import pentru exemplarele respective.

16.

Denumirea științifică trebuie să fie conformă cu referințele standard pentru nomenclatură menționate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

Image Image

Instrucțiuni și explicații

1.

Numele și adresa complete ale solicitantului certificatului, nu ale unui reprezentant al acestuia.

2.

Se completează numai pe formularul de cerere în cazul exemplarelor vii din speciile incluse în anexa A, altele decât cele crescute în captivitate sau reproduse artificial.

4.

Descrierea trebuie să fie cât mai precisă posibil și să includă un cod din trei litere în conformitate cu anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea.

5/6.

Se utilizează unitățile de cantitate și/sau de masă netă prevăzute în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

7.

Se completează numărul apendicelui la CITES (I, II sau III) în care este inclusă specia la data cererii.

8.

Se completează litera anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 (A, B sau C) în care este inclusă specia la data cererii.

9.

Pentru a indica originea, se utilizează unul dintre următoarele coduri:

W

Exemplare prelevate din natură

R

Exemplare de animale crescute într-un mediu controlat, capturate ca ouă sau pui din natură, unde ar fi avut șanse extrem de reduse de a supraviețui până la maturitate

D

Animale incluse în anexa A crescute în captivitate în scopuri comerciale în operațiuni incluse în registrul secretariatului CITES, în conformitate cu Rezoluția Conf. 12.10 (Rev. CoP15), și plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri comerciale, în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante sau animale

A

Plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri necomerciale și plante incluse în anexele B și C înmulțite artificial în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante

C

Animale crescute în captivitate în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

F

Animale născute în captivitate, dar în cazul cărora nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute în capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

I

Exemplare confiscate sau puse sub sechestru (2)

O

Preconvenție (2)

U

Origine necunoscută (trebuie justificată)

10-12.

Țara de origine este țara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut și au crescut în captivitate sau au fost reproduse artificial.

13-15.

Statul membru importator este, după caz, statul membru care a eliberat permisul de import pentru exemplarele respective.

16.

Denumirea științifică trebuie să fie conformă cu referințele standard pentru nomenclatură menționate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

18.

Se precizează cât mai multe detalii posibil și se justifică orice omitere a informațiilor solicitate mai sus.


(1)  A se utiliza numai coroborat cu un alt cod de origine.

(2)  A se utiliza numai coroborat cu un alt cod de origine.


ANEXA VI

Image


Top