EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0071

Regulamentul (UE) nr. 71/2012 al Comisiei din 27 ianuarie 2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice periculoase

JO L 26, 28.1.2012, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; abrogat prin 32012R0649

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/71/oj

28.1.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 26/23


REGULAMENTUL (UE) NR. 71/2012 AL COMISIEI

din 27 ianuarie 2012

de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice periculoase

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind exportul și importul de produse chimice periculoase (1), în special articolul 22 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 689/2008 pune în aplicare Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional, semnată la 11 septembrie 1998 și aprobată, în numele Comunității, prin Decizia 2003/106/CE a Consiliului (2).

(2)

Este necesară modificarea anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008 pentru a se ține seama de măsurile de reglementare cu privire la anumite produse chimice, luate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (3), al Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biocide (4) și al Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (5).

(3)

Substanțele diclobenil, dicloran, etoxiquin și propisoclor nu au fost incluse ca substanțe active în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (6), interzicându-se astfel utilizarea ca pesticide a acestor substanțe, care trebuie așadar adăugate pe listele de produse chimice incluse în părțile 1 și 2 ale anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008. Includerea substanțelor diclobenil, dicloran, etoxiquin și propisoclor în anexa I a fost suspendată din cauza unei noi cereri de includere în anexa I la Directiva 91/414/CEE, depusă în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 33/2008 al Comisiei din 17 ianuarie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în privința unei proceduri ordinare și a unei proceduri accelerate de evaluare a substanțelor active prevăzute în programul de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din directiva respectivă, dar care nu au fost incluse în anexa I la aceasta (7). Această nouă cerere a dus la luarea unei noi decizii de neincludere a substanțelor diclobenil, dicloran, etoxiquin și propisoclor ca substanțe active în anexa I la Directiva 91/414/CEE, ceea ce înseamnă că este interzisă în continuare utilizarea ca pesticid a substanțelor diclobenil, dicloran, etoxiquin și propisoclor și că nu mai există motivul suspendării adăugării la anexa I. Prin urmare, substanțele diclobenil, dicloran, etoxiquin și propisoclor trebuie adăugate pe listele de produse chimice incluse în părțile 1 și 2 ale anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008.

(4)

Substanța bromură de metil nu a fost inclusă ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE și nici ca substanță activă în anexele I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE, prin urmare utilizarea bromurii de metil ca substanță pesticidă este interzisă, trebuind, așadar, adăugată pe listele de substanțe chimice incluse în părțile 1 și 2 ale anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008. Adăugarea bromurii de metil la anexa I a fost suspendată din cauza unei noi cereri de includere în anexa I la Directiva 91/414/CEE, depusă în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 33/2008. Această nouă cerere a dus la luarea deciziei de neincludere a substanței bromură de metil ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE, ceea ce înseamnă că este interzisă în continuare utilizarea ca pesticid a bromurii de metil și că nu mai există motivul suspendării adăugării la anexa I. Prin urmare, substanța bromură de metil trebuie adăugată pe listele de produse chimice incluse în părțile 1 și 2 ale anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008.

(5)

Substanța cianamidă nu a fost inclusă ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE, ceea ce implică o restricționare severă a utilizării sale ca pesticid și, prin urmare, trebuie adăugată la listele de produse chimice incluse în părțile 1 și 2 ale anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008, întrucât orice utilizare a sa este, practic, interzisă, în ciuda faptului că cianamida a fost identificată și notificată în vederea evaluării în temeiul Directivei 98/8/CE și, în consecință, poate fi autorizată în continuare de statele membre până când se va lua o decizie în temeiul directivei respective. Adăugarea cianamidei la anexa I a fost suspendată din cauza unei noi cereri de includere în anexa I la Directiva 91/414/CEE, depusă în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 33/2008. Deoarece această nouă cerere a fost retrasă de către solicitant, nu mai există niciun motiv pentru a suspenda includerea substanței respective în anexa I. Prin urmare, substanța cianamidă trebuie adăugată pe listele de produse chimice incluse în părțile 1 și 2 ale anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008.

(6)

Substanța flurprimidol nu a fost inclusă ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE, interzicându-se astfel utilizarea ca pesticid a fluprimidolului, care ar trebui, așadar, adăugat pe listele de produse chimice incluse în părțile 1 și 2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008. Adăugarea flurprimidolului în partea 2 a anexei I a fost suspendată din cauza unei noi cereri de includere în anexa I la Directiva 91/414/CEE, depusă în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 33/2008. Această nouă cerere a dus la luarea deciziei de neincludere a substanței flurprimidol ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE, ceea ce înseamnă că este interzisă în continuare utilizarea ca pesticid a flurprimidolului și că nu mai există motivul suspendării adăugării la partea 2 a anexei I. Prin urmare, substanța flurprimidol trebuie adăugată pe lista de produse chimice inclusă în partea 2 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008.

(7)

Substanța triflumuron a fost inclusă ca substanță activă în anexa I la Directiva 91/414/CEE, ceea ce a dus la suspendarea interdicției de utilizare ca pesticid a triflumuronului. În consecință, substanța activă triflumuron trebuie eliminată din partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008.

(8)

Substanța triazoxid a fost aprobată ca substanță activă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, ceea ce a dus la suspendarea interdicției de utilizare ca pesticid a triazoxidului. În consecință, substanța activă triazoxid trebuie eliminată din partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului instituit în temeiul articolului 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 aprilie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 ianuarie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 204, 31.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 63, 6.3.2003, p. 27.

(3)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(4)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(5)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(6)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(7)  JO L 15, 18.1.2008, p. 5.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008 se modifică după cum urmează:

1.

Partea 1 se modifică după cum urmează:

(a)

se adaugă următoarele rubrici:

Produs chimic

Nr. CAS

Cod Einecs

Cod NC

Subcategorie

(*)

Restricții la utilizare

(**)

Țări în cazul cărora notificarea nu este necesară

„Cianamidă+

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p(1)

b

 

Diclobenil +

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p(1)

b

 

Dicloran+

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p(1)

b

 

Etoxiquin +

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p(1)

b

 

Bromură de metil+

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p(1)-p(2)

b-b

 

Propisoclor +

86763-47-5

Nu se aplică

2924 29 98

p(1)

b”

 

(b)

rubrica referitoare la flurprimidol se înlocuiește cu următoarea rubrică:

Produs chimic

Nr. CAS

Cod Einecs

Cod NC

Subcategorie

(*)

Restricții la utilizare

(**)

Țări în cazul cărora notificarea nu este necesară

„Flurprimidol+

56425-91-3

Nu se aplică

2933 59 95

p(1)

b”

 

(c)

se elimină următoarea rubrică:

Produs chimic

Nr. CAS

Cod Einecs

Cod NC

Subcategorie

(*)

Restricții la utilizare

(**)

Țări în cazul cărora notificarea nu este necesară

„Triflumuron

64628-44-0

264-980-3

2924 29 98

p(1)

b”

 

(d)

se elimină următoarea rubrică:

Produs chimic

Nr. CAS

Cod Einecs

Cod NC

Subcategorie

(*)

Restricții la utilizare

(**)

Țări în cazul cărora notificarea nu este necesară

„Triazoxid

72459-58-6

276-668-4

2933 29 90

p(1)

b”

 

2.

În partea 2 se adaugă următoarele rubrici:

Produs chimic

Nr. CAS

Cod Einecs

Cod NC

Categorie

(*)

Restricții la utilizare

(**)

„Cianamidă

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p

sr

Diclobenil

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p

b

Dicloran

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p

b

Etoxiquin

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p

b

Flurprimidol

56425-91-3

Nu se aplică

2933 59 95

p

b

Bromură de metil

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p

b

Propisoclor

86763-47-5

Nu se aplică

2924 29 98

p

b”


Top