EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2011_160_R_0001_01

2011/349/UE: Decizia Consiliului din 7 martie 2011 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, în special în ceea ce privește cooperarea judiciară în materie penală și cooperarea polițienească
Protocol între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în practică, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen

JO L 160, 18.6.2011, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 160/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 7 martie 2011

privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, în special în ceea ce privește cooperarea judiciară în materie penală și cooperarea polițienească

(2011/349/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 16, articolul 79 alineatul (2) litera (c), articolul 82 alineatul (1) literele (b) și (d), articolul 87 alineatele (2) și (3), articolul 89 și articolul 114, coroborate cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)

În urma autorizației acordate Președinției, asistată de Comisie, la data de 27 februarie 2006, au fost finalizate negocierile cu Principatul Liechtenstein și Confederația Elvețiană referitoare la un protocol privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen.

(2)

În conformitate cu Deciziile 2008/261/CE (1) și 2008/262/JAI (2) ale Consiliului și sub rezerva încheierii acestuia la o dată ulterioară, protocolul a fost semnat, în numele Uniunii Europene, la 28 februarie 2008.

(3)

Ca o consecință a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană a înlocuit Comunitatea Europeană și i-a succedat acesteia.

(4)

Protocolul ar trebui aprobat.

(5)

În ceea ce privește dezvoltarea acquis-ului Schengen, aflată sub incidența părții a treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, este oportun ca Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalități de aplicare a Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei cu privire la asocierea acestor două state la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (3) să devină aplicabilă, mutatis mutandis, relațiilor cu Liechtenstein.

(6)

Regatul Unit participă la prezenta decizie în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și cu articolul 8 alineatul (2) din Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (4).

(7)

Irlanda participă la prezenta decizie în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Protocolul privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și cu articolul 6 alineatul (2) din Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (5).

(8)

Prezenta decizie nu aduce atingere poziției Danemarcei, în temeiul Protocolului privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Protocolul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, precum și documentele conexe, se aprobă în numele Uniunii Europene.

Textele protocolului și ale documentelor conexe se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică domeniilor aflate sub incidența dispozițiilor enumerate la articolul 2 alineatele (1) și (2) din protocol și evoluției acestora în măsura în care astfel de dispoziții sunt enumerate în Deciziile 2000/365/CE și 2002/192/CE.

Articolul 3

Dispozițiile articolelor 1-4 din Decizia 1999/437/CE se aplică în același fel asocierii Principatului Liechtenstein la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen.

Articolul 4

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită să depună, în numele Uniunii Europene, instrumentul de aprobare prevăzut la articolul 9 din protocol, pentru a exprima consimțământul Uniunii Europene de a-și asuma obligații, și să facă următoarea notificare:

„Ca o consecință a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană a înlocuit Comunitatea Europeană și i-a succedat acesteia, iar de la acea dată exercită toate drepturile și își asumă toate obligațiile Comunității Europene. Prin urmare, în textul protocolului, precum și în cel al acordului, trimiterile la «Comunitatea Europeană» se înțeleg ca trimiteri la «Uniunea Europeană».”

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 6

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 7 martie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

CZOMBA S.


(1)  Decizia 2008/261/CE a Consiliului din 28 februarie 2008 privind semnarea, în numele Comunității Europene, și aplicarea provizorie a anumitor dispoziții din Protocolul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 83, 26.3.2008, p. 3).

(2)  Decizia 2008/262/JAI a Consiliului din 28 februarie 2008 privind semnarea, în numele Comunității Europene, și aplicarea provizorie a anumitor dispoziții din Protocolul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 83, 26.3.2008, p. 5).

(3)  JO L 176, 10.7.1999, p. 31.

(4)  JO L 131, 1.6.2000, p. 43.

(5)  JO L 64, 7.3.2002, p. 20.


PROTOCOL

între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în practică, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen

UNIUNEA EUROPEANĂ

și

COMUNITATEA EUROPEANĂ

și

CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ

și

PRINCIPATUL LIECHTENSTEIN,

denumite în continuare „părțile contractante”,

AVÂND ÎN VEDERE Acordul semnat la 26 octombrie 2004 între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în practică, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (1) („Acordul de asociere”),

REAMINTIND faptul că articolul 16 din respectivul acord prevede posibilitatea ca Principatul Liechtenstein să adere la Acordul de asociere prin intermediul unui protocol,

AVÂND ÎN VEDERE așezarea geografică a Principatului Liechtenstein,

AVÂND ÎN VEDERE legăturile strânse existente între Principatul Liechtenstein și Confederația Elvețiană, exprimate într-un spațiu lipsit de controale la frontierele interne între Principatul Liechtenstein și Confederația Elvețiană,

AVÂND ÎN VEDERE dorința Principatului Liechtenstein de a păstra și crea un spațiu fără controale la frontiera cu toate statele Schengen și, deci, de a se asocia acquis-ului Schengen,

ÎNTRUCÂT acordul încheiat la data de 18 mai 1999 de Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei (2) asociază aceste două ultime state la punerea în practică, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen,

ÎNTRUCÂT este de dorit ca Principatul Liechtenstein să fie asociat în condiții de egalitate cu Islanda, Norvegia și Elveția la punerea în practică, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen,

ÎNTRUCÂT ar trebui să se încheie un protocol între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein care să prevadă pentru Liechtenstein drepturi și obligații asemănătoare celor convenite între Consiliul Uniunii Europene, pe de o parte, și Islanda și Norvegia, precum și Elveția, pe de altă parte,

ÎNTRUCÂT dispozițiile din cadrul titlului IV din Tratatul de instituire a Comunității Europene și actele adoptate pe baza titlului respectiv nu se aplică Regatului Danemarcei, în conformitate cu Protocolul privind poziția Danemarcei anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene și, întrucât, deciziile menite să dezvolte acquis-ul Schengen prin punerea în aplicare a titlului respectiv, pe care Danemarca le-a transpus în dreptul său intern, trebuie să creeze numai obligații de drept internațional în raporturile dintre Danemarca și celelalte state membre,

ÎNTRUCÂT Irlanda și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord participă la anumite dispoziții ale acquis-ului Schengen, în conformitate cu deciziile luate în temeiul Protocolului de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene și anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene (3).

ÎNTRUCÂT este necesar să se asigure faptul că statele cu care Comunitatea Europeană a stabilit o asociere în scopul punerii în practică, al aplicării și al dezvoltării acquis-ului Schengen aplică acest acquis și în raporturile dintre ele,

ÎNTRUCÂT buna funcționare a acquis-ului Schengen impune ca acest protocol să fie aplicat simultan cu acordurile dintre diferitele părți asociate cu sau care participă la punerea în practică și la dezvoltarea acquis-ului Schengen care reglementează raporturile reciproce dintre ele,

LUÂND ÎN CONSIDERARE Protocolul de aderare a Principatului Liechtenstein la acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil să examineze o cerere de azil introdusă într-un stat membru sau în Elveția (4),

AVÂND ÎN VEDERE legătura dintre acquis-ul Schengen și acquis-ul comunitar cu privire la stabilirea unor criterii și mecanisme pentru determinarea statului responsabil să examineze o cerere de azil introdusă într-unul dintre statele membre și cu privire la crearea sistemului „Eurodac”,

ÎNTRUCÂT această legătură impune aplicarea simultană a acquis-ul Schengen și a acquis-ul comunitar cu privire la crearea unor criterii și mecanisme pentru determinarea statului responsabil să examineze o cerere de azil introdusă într-unul dintre statele membre și cu privire la crearea sistemului „Eurodac”,

AU CONVENIT URMĂTOARELE DISPOZIȚII:

Articolul 1

În conformitate cu articolul 16 din Acordul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în practică, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen („Acordul de asociere”), Principatul Liechtenstein (denumit în continuare „Liechtenstein”) aderă la Acordul de asociere în termenii și în condițiile stabilite prin prezentul protocol.

Această aderare creează drepturi și obligații reciproce între părțile contractante, în conformitate cu normele și procedurile stabilite în prezentul protocol.

Articolul 2

(1)   Dispozițiile acquis-ului Schengen enumerate în anexa A și anexa B la Acordul de asociere, astfel cum acestea se aplică statelor membre ale Uniunii Europene, sunt puse în practică și se aplică de către Liechtenstein în condițiile avute în vedere în aceste anexe.

(2)   De asemenea, Liechtenstein pune în practică și aplică dispozițiile actelor Uniunii Europene și ale Comunității Europene enumerate în anexa la prezentul protocol, care au înlocuit sau dezvoltat dispozițiile acquis-ului Schengen.

(3)   Actele și măsurile adoptate de Uniunea Europeană și de Comunitatea Europeană care modifică sau dezvoltă dispozițiile acquis-ului Schengen, cărora li s-au aplicat procedurile prevăzute în Acordul de asociere, coroborate cu prezentul protocol, trebuie de asemenea, fără a aduce atingere articolului 5, să fie acceptate, puse în practică și aplicate de către Liechtenstein.

Articolul 3

Drepturile și obligațiile prevăzute la articolul 3 alineatele (1)-(4), articolele 4-6, articolele 8-10, articolul 11 alineatele (2), (3) și (4) și la articolul 13 din Acordul de asociere se aplică pentru Liechtenstein.

Articolul 4

Mandatul de președinte al comitetului mixt instituit prin articolul 3 din Acordul de asociere este deținut, la nivel de experți, de către reprezentantul Uniunii Europene. La nivel de înalți funcționari și miniștri, mandatul este deținut alternativ, pe o perioadă de șase luni, de către reprezentantul Uniunii Europene și de către reprezentantul Guvernului Liechtensteinului sau al Elveției.

Articolul 5

(1)   Adoptarea unor noi acte sau măsuri cu privire la aspectele menționate la articolul 2 este rezervată instituțiilor competente ale Uniunii Europene. Sub rezerva alineatului (2) din prezentul articol, asemenea acte sau măsuri intră în vigoare simultan pentru Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și statele membre ale acestora, precum și pentru Liechtenstein, exceptând cazul în care aceste acte sau măsuri dispun în mod expres contrariul. În acest context, se acordă atenția cuvenită termenului indicat de Liechtenstein în cadrul comitetului mixt ca fiind termenul necesar pentru a putea respecta cerințele sale constituționale.

(2)

(a)

Consiliul Uniunii Europene („Consiliul”) notifică de îndată Liechtensteinul cu privire la adoptarea actelor sau a măsurilor menționate la alineatul (1), cărora li s-au aplicat procedurile prevăzute de prezentul protocol. Liechtensteinul decide dacă acceptă conținutul acestora și le aplică în cadrul sistemului său de drept. Această decizie este adusă la cunoștința Consiliului și a Comisiei Comunităților Europene („Comisia”), în termen de treizeci de zile de la adoptarea actelor sau a măsurilor în cauză.

(b)

În cazul în care conținutul unui asemenea act sau al unei asemenea măsuri poate deveni obligatoriu pentru Liechtenstein numai după respectarea cerințelor constituționale, Consiliului și Comisiei le este comunicat acest fapt de către Liechtenstein la data notificării. Liechtensteinul informează în scris, fără întârziere, Consiliul și Comisia cu privire la îndeplinirea tuturor cerințelor constituționale. Atunci când nu este necesar referendumul, comunicarea trebuie să aibă loc în cel mult treizeci de zile de la expirarea termenului pentru referendum. Dacă este necesar un referendum, Liechtensteinul are la dispoziție optsprezece luni de la data notificării din partea Consiliului în care să efectueze comunicarea. De la data stabilită pentru intrarea în vigoare a actului sau a măsurii pentru Liechtenstein și până când acesta a comunicat îndeplinirea cerințelor constituționale, Liechtensteinul aplică actul sau măsura respectivă în mod provizoriu atunci când este posibil.

Dacă Liechtensteinul nu poate aplica actul sau măsura respectivă în mod provizoriu și dacă acest lucru generează dificultăți care împiedică funcționarea cooperării Schengen, situația este examinată de comitetul mixt. Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană pot lua măsuri corespunzătoare împotriva Liechtensteinului pentru a asigura buna funcționare a cooperării Schengen.

(3)   Acceptarea de către Liechtenstein a actelor și măsurilor menționate la alineatul (2) creează drepturi și obligații între Liechtenstein, pe de o parte, și Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și statele membre, în măsura în care aceste acte și măsuri le sunt obligatorii, și Elveția, pe de altă parte.

(4)   În oricare dintre următoarele situații:

(a)

Liechtensteinul comunică decizia sa de a nu accepta conținutul unuia dintre actele sau măsurile menționate la alineatul (2) cărora li s-au aplicat procedurile prevăzute în prezentul protocol;

(b)

Liechtensteinul nu efectuează notificarea în termenul de treizeci de zile menționat la alineatul (2) litera (a) sau la alineatul (5) litera (a);

(c)

Liechtensteinul nu efectuează comunicarea în cel mult treizeci de zile de la expirarea termenului pentru referendum sau, în cazul unui referendum, în termenul de optsprezece luni stabilit la alineatul (2) litera (b), sau nu aplică, în mod provizoriu, de la data stabilită pentru intrarea în vigoare actul sau măsura respective astfel cum prevede același alineat.

Se consideră că prezentul protocol este reziliat, cu excepția cazului în care, în urma unei examinări atente a modurilor de continuare a protocolului, comitetul mixt decide altfel, în termen de nouăzeci de zile. Rezilierea prezentului protocol produce efecte la trei luni de la expirarea termenului de nouăzeci de zile.

(5)

(a)

Dacă dispozițiile cuprinse într-un nou act sau o nouă măsură nu mai permit statelor membre să se conformeze cerințelor privind cererile de asistență judiciară reciprocă în materie penală sau de recunoașterea din partea statelor membre a ordinelor de percheziție a unor spații și/sau de confiscare a bunurilor care constituie probe în condițiile prevăzute la articolul 51 din Convenția pentru punerea în aplicare a acordului Schengen (5), Liechtenstein poate notifica Consiliul și Comisia, în termenul de treizeci de zile menționat la alineatul (2) litera (a), cu privire la faptul că nu va accepta sau pune în aplicare dispozițiile respective în sistemul său de drept intern, acolo unde se aplică cererilor de percheziție și de confiscare, sau hotărârilor luate în scopul cercetării sau urmăririi penale a infracțiunilor în domeniul impozitării directe care, în cazul în care sunt comise în Liechtenstein, nu se pedepsesc cu privare de libertate conform legislației Liechtensteinului. În acest caz, în ciuda dispozițiilor din alineatul (4), prezentul protocol nu este considerat reziliat.

(b)

Comitetul mixt se reunește în termen de două luni, la solicitarea unuia din membrii săi și, având în vedere evoluțiile internaționale, discută situația care decurge în urma unei notificări efectuate în temeiul literei (a).

Odată ce comitetul mixt a ajuns la un acord unanim privind acceptarea deplină și punerea în practică de către Liechtenstein a dispozițiilor relevante din noul act sau noua măsură, se aplică alineatul (2) litera (b) și alineatele (3) și (4). Informațiile menționate la alineatul (2) litera (b) prima teză sunt transmise în termen de treizeci de zile de la data la care s-a ajuns la un acord în cadrul comitetului mixt.

Articolul 6

La îndeplinirea obligațiilor sale privind Sistemul de Informații Schengen și Sistemul de Informații privind Vizele, Liechtenstein poate folosi infrastructura tehnică a Elveției pentru propriul acces la aceste sisteme.

Articolul 7

În ceea ce privește costurile administrative legate de punerea în practică a prezentului protocol, Liechtensteinul contribuie anual la bugetul general al Uniunii Europene în proporție de 0,071 % dintr-un cuantum de 8 100 000 EUR, contribuție care face obiectul unei adaptări anuale pentru a reflecta inflația în Uniunea Europeană.

Articolul 8

(1)   Prezentul protocol nu aduce atingere Acordului privind Spațiul Economic European și nici unui alt acord încheiat între Comunitatea Europeană și Liechtenstein.

(2)   Prezentul protocol nu aduce atingere acordurilor încheiate între Liechtenstein, pe de o parte, și unul sau mai multe state membre, pe de altă parte, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prezentul protocol. În cazul în care aceste acorduri sunt incompatibile cu prezentul protocol, acesta din urmă prevalează.

(3)   Prezentul protocol nu aduce nici o atingere oricăror viitoare acorduri încheiate de Comunitatea Europeană cu Liechtenstein sau între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Liechtenstein, pe de altă parte, și nici acordurilor încheiate în baza articolelor 24 și 38 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(4)   Prezentul protocol nu aduce atingere acordurilor între Liechtenstein și Elveția în măsura în care acestea sunt compatibile cu prezentul protocol. În cazul în care aceste acorduri sunt incompatibile cu prezentul protocol, acesta din urmă prevalează.

Articolul 9

(1)   Prezentul protocol intră în vigoare la o lună de la data la care Secretarul General al Consiliului, în calitate de depozitar, constată că au fost îndeplinite toate cerințele de formă cu privire la exprimarea, de către părțile la prezentul protocol sau în numele acestora, a acordului de a se angaja la respectarea acestuia.

(2)   Articolele 1 și 4 și articolul 5 alineatul (2) litera (a) prima teză din prezentul protocol, precum și drepturile și obligațiile prevăzute la articolul 3 alineatele (1)-(4), precum și la articolele 4-6 din Acordul de asociere se aplică în mod provizoriu Liechtensteinului de la data semnării prezentului protocol.

(3)   În ceea ce privește actele sau măsurile adoptate după semnarea prezentului protocol, dar înainte de intrarea în vigoare a acestuia, termenul de treizeci de zile menționat la articolul 5 alineatul (2) litera (a) ultima teză începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentului protocol.

Articolul 10

(1)   Dispozițiile menționate la articolul 2 sunt puse în aplicare de Liechtenstein la o dată care urmează să fie stabilită de Consiliu, hotărând prin unanimitatea membrilor săi reprezentanți ai guvernelor statelor membre care aplică toate dispozițiile menționate la articolul 2, în urma consultării Comitetului mixt și după ce s-a asigurat că Liechtenstein a îndeplinit toate condițiile preliminare pentru punerea în aplicare a dispozițiilor relevante.

Membrii care reprezintă în cadrul Consiliului guvernele Irlandei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord participă la adoptarea acestei decizii în măsura în care aceasta privește dispozițiile acquis-ului Schengen și actele întemeiate pe acesta sau care sunt conexe acestuia și la care aceste state membre participă.

Membrii care reprezintă în cadrul Consiliului guvernele statelor membre cărora, în conformitate cu tratat privind aderarea lor, li se aplică doar unele dintre dispozițiile menționate la articolul 2, participă la adoptarea acestei decizii în măsura în care aceasta privește dispozițiile acquis-ului Schengen care li se aplică deja statelor membre respective.

(2)   Punerea în aplicare a dispozițiilor menționate la alineatul (1) creează drepturi și obligații, pe de o parte, între Elveția și Liechtenstein și, pe de altă parte, între Liechtenstein și, după caz, Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și statele membre, în măsura în care aceste dispoziții le sunt obligatorii.

(3)   Prezentul protocol se aplică numai în cazul în care sunt puse în aplicare acordurile menționate la articolul 13 din Acordul de asociere care urmează se fie încheiate de către Liechtenstein.

(4)   De asemenea, prezentul protocol se aplică doar în cazul în care este pus în aplicare și Protocolul între Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil să examineze o cerere de azil introdusă într-un stat membru sau în Elveția.

Articolul 11

(1)   Prezentul protocol poate fi denunțat de către Liechtenstein sau Elveția ori prin decizie a Consiliului hotărând cu unanimitatea membrilor săi. Depozitarul trebuie notificat în legătură cu denunțarea, care produce efecte la șase luni de la notificare.

(2)   În cazul denunțării prezentului protocol sau a Acordului de asociere de către Elveția sau al încetării Acordului de asociere cu privire la Elveția, Acordul de asociere și prezentul protocol rămân în vigoare cu privire la relațiile dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Liechtenstein, pe de altă parte. În acest caz, Consiliul decide care sunt măsurile necesare, în urma consultării Liechtensteinului. Aceste măsuri devin însă obligatorii pentru Liechtenstein numai în cazul în care acesta le acceptă.

(3)   Prezentul protocol se consideră a fi reziliat dacă Liechtenstein denunță unul dintre acordurile menționate la articolul 13 din Acordul de asociere, care au fost încheiate de către Liechtenstein, sau denunță Protocolul menționat la articolul 10 alineatul (4).

Articolul 12

Prezentul protocol este redactat în triplu exemplar în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, italiană, letonă, lituaniană, malteză, olandeză, poloneză, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, fiecare text fiind autentic în egală măsură.

Drept pentru care subsemnații plenipotențiari și-au depus semnătura pe ultima pagină a prezentului acord.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  JO L 53, 27.2.2008, p. 52.

(2)  JO L 176, 10.7.1999, p. 36.

(3)  JO L 64, 7.3.2002, p. 20 și, respectiv, JO L 131, 1.6.2000, p. 43.

(4)  A se vedea pagina 39 din prezentul Jurnal Oficial.

(5)  Convenția pentru punerea în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor membre ale Uniunii Economice Benelux, Republica Federală Germania și Republica Franceză privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune (JO L 239, 22.9.2000, p. 19).

ANEXĂ

Anexă la Protocolul privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în practică, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen

Dispozițiile prevăzute la articolul 2 alineatul (2), care urmează să fie aplicate de către Liechtenstein de la data stabilită de Consiliu în conformitate cu articolul 10:

Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea cooperării operative la frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (JO L 349, 25.11.2004, p. 1);

Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre (JO L 385, 29.12.2004, p. 1); Decizia Comisiei din 28 februarie 2005 de stabilire a specificațiilor tehnice privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre [C(2005) 409 final] și Decizia Comisiei din 28 iunie 2006 de stabilire a specificațiilor tehnice cu privire la standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre [C(2006) 2909 final];

Decizia 2005/211/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind introducerea unor noi funcții ale Sistemului de informații Schengen, inclusiv în combaterea terorismului (JO L 68, 15.3.2005, p. 44);

Decizia 2005/719/JAI a Consiliului din 12 octombrie 2005 de stabilire a datei de aplicare a anumitor dispoziții ale Deciziei 2005/211/JAI privind introducerea unor noi funcții ale Sistemului de informații Schengen, inclusiv în combaterea terorismului (JO L 271, 15.10.2005, p. 54);

Decizia 2005/727/JAI a Consiliului din 12 octombrie 2005 de stabilire a datei de aplicare a anumitor dispoziții ale Deciziei 2005/211/JAI privind introducerea unor noi funcții ale Sistemului de informații Schengen, inclusiv în combaterea terorismului (JO L 273, 19.10.2005, p. 25);

Decizia 2006/228/JAI a Consiliului din 9 martie 2006 de stabilire a datei de aplicare a anumitor dispoziții ale Deciziei 2005/211/JAI privind introducerea unor noi funcții ale Sistemului de informații Schengen, inclusiv în combaterea terorismului (JO L 81, 18.3.2006, p. 45);

Decizia 2006/229/JAI a Consiliului din 9 martie 2006 de stabilire a datei de aplicare a anumitor dispoziții ale Deciziei 2005/211/JAI privind introducerea unor noi funcții ale Sistemului de informații Schengen, inclusiv în combaterea terorismului (JO L 81, 18.3.2006, p. 46);

Decizia 2006/631/JAI a Consiliului din 24 iulie 2006 de stabilire a datei de aplicare a anumitor dispoziții ale Deciziei 2005/211/JAI privind introducerea unor noi funcții ale Sistemului de informații Schengen, inclusiv în combaterea terorismului (JO L 256, 20.9.2006, p. 18);

Decizia 2005/267/CE a Consiliului din 16 martie 2005 de creare a unei Rețele de Informare și Coordonare securizate, conectate la Internet, pentru serviciile de gestionare a migrării ale statelor membre (JO L 83, 1.4.2005, p. 48);

Decizia Comisiei din 15 decembrie 2005 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului din 16 martie 2005 de creare a unei Rețele de Informare și Coordonare securizate, conectate la Internet, pentru serviciile de gestionare a migrării ale statelor membre [C(2005) 5159 final];

Regulamentul (CE) nr. 851/2005 al Consiliului din 2 iunie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (JO L 141, 4.6.2005, p. 3);

Decizia 2005/451/JAI a Consiliului din 13 iunie 2005 de stabilire a datei de aplicare a anumitor dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 871/2004 privind introducerea unor noi funcții ale Sistemului de informații Schengen, inclusiv în combaterea terorismului (JO L 158, 21.6.2005, p. 26);

Regulamentul (CE) nr. 1160/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2005 de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, în ce privește accesul la Sistemul de informații Schengen al serviciilor din statele membre responsabile cu emiterea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor (JO L 191, 22.7.2005, p. 18);

Recomandarea 2005/761/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 septembrie 2005 de facilitare a eliberării de către statele membre de vize pentru ședere pe termen scurt uniforme pentru cercetătorii din țări terțe care călătoresc în cadrul Comunității în scopul desfășurării cercetării științifice (JO L 289, 3.11.2005, p. 23);

Decizia 2005/687/CE a Comisiei din 29 septembrie 2005 privind formatul raportului referitor la activitatea rețelelor ofițerilor de legătură în domeniul imigrației, precum și la situația în țara gazdă sub aspecte privind imigrația ilegală (JO L 264, 8.10.2005, p. 8);

Decizia 2005/728/JAI a Consiliului din 12 octombrie 2005 de fixare a datei de aplicare a anumitor dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 871/2004 privind introducerea unor noi funcții ale Sistemului de informații Schengen, inclusiv în combaterea terorismului (JO L 273, 19.10.2005, p. 26);

Regulamentul (CE) nr. 2046/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2005 privind măsurile avute în vedere pentru a facilita procedurile de solicitare și de eliberare de vize pentru membrii familiei olimpice care participă la Jocurile Olimpice și/sau Paraolimpice de Iarnă de la Torino (JO L 334, 20.12.2005, p. 1);

Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind normele care reglementează circulația persoanelor la trecerea frontierelor (Codul frontierelor Schengen) (JO L 105, 13.4.2006, p. 1);

Decizia 2006/440/CE a Consiliului din 1 iunie 2006 de modificare a anexei 12 la Instrucțiunile consulare comune, precum și a anexei 14a la Manualul comun privind taxele care urmează să se perceapă, corespunzătoare cheltuielilor administrative de prelucrare a cererilor de viză (JO L 175, 29.6.2006, p. 77);

Decizia 2006/628/CE a Consiliului din 24 iulie 2006 de stabilire a datei de aplicare a articolului 1 alineatele (4) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 871/2004 privind introducerea unor noi funcții ale Sistemului de informații Schengen, inclusiv în combaterea terorismului (JO L 256, 20.9.2006, p. 15);

Decizia 2006/648/CE a Comisiei din 22 septembrie 2006 de stabilire a specificațiilor tehnice cu privire la standardele pentru elementele biometrice în legătură cu dezvoltarea Sistemului de Informații privind Vizele (JO L 267, 27.9.2006, p. 41);

Rectificare la Decizia 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004 de creare a Sistemului de Informații privind Vizele (SIV) (JO L 271, 30.9.2006, p. 85);

Decizia 2006/757/CE a Comisiei din 22 septembrie 2006 de modificare a Manualului Sirene (JO L 317, 16.11.2006, p. 1);

Decizia 2006/758/CE a Comisiei din 22 septembrie 2006 de modificare a Manualului Sirene (JO L 317, 16.11.2006, p. 41);

Decizia 2006/684/CE a Consiliului din 5 octombrie 2006 de modificare a anexei 2 inventarul A la instrucțiunile consulare comune în ceea ce privește obligația de a deține viză pentru titularii de pașapoarte indoneziene diplomatice și de serviciu (JO L 208, 12.10.2006, p. 29);

Decizia 2006/752/CE a Comisiei din 3 noiembrie 2006 de creare a siturilor pentru Sistemul de Informații privind Vizele în etapa de dezvoltare (JO L 305, 4.11.2006, p. 13);

Recomandarea Comisiei din 6 noiembrie 2006 de redactare a unui „Ghid practic pentru grăniceri (Ghidul Schengen)” pentru a fi utilizat de către auoritățile competente din statele membre atunci când desfășoară controlul persoanelor la frontieră [C(2006) 5186 final];

Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind simplificarea schimbului de informații și informații secrete între autoritățile de aplicare a legii din statele membre ale Uniunii Europene (JO L 386, 29.12.2006, p. 89 și rectificare în JO L 75, 15.3.2007, p. 26);

Regulamentul (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind accesul la Sistemul de informații Schengen din a doua generație (SIS II) al serviciilor din statele membre responsabile cu emiterea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor (JO L 381, 28.12.2006, p. 1);

Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen din a doua generație (SIS II) (JO L 381, 28.12.2006, p. 4);

Regulamentul (CE) nr. 1931/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor privind traficul local de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre și de modificare a dispozițiilor din Convenția Schengen (JO L 405, 30.12.2006, p. 1. Versiune rectificată în JO L 29, 3.2.2007, p. 3);

Regulamentul (CE) nr. 1932 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 care enumeră țările terțe ai căror cetățeni trebuie să se afle în posesia unei vize atunci când traversează frontierele externe și cele ale căror cetățeni sunt exonerați de această obligație (JO L 405, 30.12.2006, p. 23. Versiune rectificată în JO L 29, 3.2.2007, p. 10);

Regulamentul (CE) nr. 1988/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2424/2001 privind dezvoltarea Sistemului de informații Schengen din a doua generație (SIS II) (JO L 411, 30.12.2006, p. 1. Versiune rectificată în JO L 27, 2.2.2007, p. 3);

Decizia 2006/1007/JAI a Consiliului din 21 decembrie 2006 de modificare a Deciziei 2001/886/JAI privind dezvoltarea Sistemului de informații Schengen din a doua generație (SIS II) (JO L 411, 30.12.2006, p. 78. Versiune rectificată în JO L 27, 2.2.2007, p. 43);

Decizia 2007/170/CE a Comisiei din 16 martie 2007 de stabilire a cerințelor rețelei Sistemului de Informații Schengen din a doua generație – (SIS II) (primul pilon) (JO L 79, 20.3.2007, p. 20);

Decizia 2007/171/CE a Comisiei din 16 martie 2007 de stabilire a cerințelor rețelei Sistemului de Informații Schengen din a doua generație – SIS II (al treilea pilon) (JO L 79, 20.3.2007, p. 29);

Decizia nr. 574/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului pentru Frontierele Externe pentru perioada 2007-2013, ca parte a Programului general Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii (JO L 144, 6.6.2007, p. 22);

Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înființarea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II) (JO L 205, 7.8.2007, p. 63);

Decizia 2007/472/CE a Consiliului din 25 iunie 2007 de modificare a Deciziei Comitetului executiv instituit prin Convenția Schengen din 1990, de modificare a Regulamentului financiar cu privire la costurile de instalare și funcționare a funcției de suport tehnic pentru Sistemul de Informații Schengen (C.SIS) (JO L 179, 7.7.2007, p. 50);

Regulamentul (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unui mecanism de creare a echipelor de intervenție rapidă la frontieră și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului în ceea ce privește acest mecanism și de reglementare a sarcinilor și a competențelor agenților invitați (JO L 199, 31.7.2007, p. 30);

Decizia 2007/519/CE a Consiliului din 16 iulie 2007 de modificare a părții a doua a rețelei de consultări Schengen (specificații tehnice) (JO L 192, 24.7.2007, p. 26);

Decizia 2007/599/CE a Comisiei din 27 august 2007 de punere în aplicare a Deciziei nr. 574/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește adoptarea orientărilor strategice pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2007) 3925] (JO L 233, 5.9.2007, p. 3);

Decizia 2007/866/CE a Consiliului din 6 decembrie 2007 de modificare a părții 1 a Rețelei de consultări Schengen (specificații tehnice) (JO L 340, 22.12.2007, p. 92).


ACT FINAL

Plenipotențiarii

UNIUNII EUROPENE

și

ai COMUNITĂȚII EUROPENE

și

ai CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE

și

ai PRINCIPATULUI LIECHTENSTEIN,

denumite în continuare „părțile contractante”,

reuniți la Bruxelles în ziua de douăzeci și opt februarie în anul 2008 în vederea semnării Protocolului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein privind aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în practică, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, au adoptat protocolul.

Plenipotențiarii părților contractante au luat act de declarațiile următoare, enumerate în continuare, anexate prezentului Act final:

Declarație comună a părților contractante privind Agenția europeană pentru gestionarea cooperării operative la frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene;

Declarație comună a părților contractante cu privire la articolul 23 alineatul (7) din Convenția din 29 mai 2000 privind asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene (1);

Declarație a Comunității Europene și a Liechtensteinului privind relațiile externe;

Declarație a Liechtensteinului privind asistența judiciară reciprocă în materie penală;

Declarație a Liechtensteinului privind articolul 5 alineatul (2) litera (b);

Declarație a Liechtensteinului privind aplicarea Convenției europene de asistență judiciară reciprocă în materie penală și a Convenției europene privind extrădarea;

Declarație a Comunității Europene privind Fondul pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013;

Declarația Comisiei Europene privind transmiterea propunerilor;

Declarația comună privind reuniunile comune.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  JO C 197, 12.7.2000, p. 1.

DECLARAȚII COMUNE ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

DECLARAȚIE COMUNĂ A PĂRȚILOR CONTRACTANTE PRIVIND AGENȚIA EUROPEANĂ PENTRU GESTIONAREA COOPERĂRII OPERATIVE LA FRONTIERELE EXTERNE ALE STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

Părțile contractante iau la cunoștință faptul că se vor încheia și alte aranjamente de asociere a Elveției și a Liechtensteinului la Agenția europeană pentru gestionarea cooperării funcționale la frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene urmând exemplul aranjamentelor încheiate cu Norvegia și Islanda.

DECLARAȚIE COMUNĂ A PĂRȚILOR CONTRACTANTE CU PRIVIRE LA ARTICOLUL 23 ALINEATUL (7) DIN CONVENȚIA DIN 29 MAI 2000 PRIVIND ASISTENȚA JUDICIARĂ RECIPROCĂ ÎN MATERIE PENALĂ ÎNTRE STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

Părțile contractante sunt de acord că Liechtenstein poate să solicite, conform dispozițiilor articolului 23 alineatul (1) litera (c) din Convenția de asistență judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, în condițiile unui caz special, în cazul în care statul membru respectiv nu a obținut consimțământul persoanei vizate, ca datele personale să nu fie folosite în scopurile menționate la articolul 23 alineatul (1) literele (a) și (b) fără acordul prealabil al Liechtensteinului, în cadrul unor proceduri în care Liechtensteinul ar fi putut refuza sau restricționa transmiterea sau folosirea de date personale în conformitate cu convenția sau instrumentele menționate la articolul 1 din aceasta.

Dacă, într-un anumit caz, Liechtenstein refuză să consimtă la solicitarea unui stat membru conform dispozițiilor de mai sus, trebuie să prezinte în scris motivele care au dus la această decizie.

ALTE DECLARAȚII

DECLARAȚIE A COMUNITĂȚII EUROPENE ȘI A LIECHTENSTEINULUI PRIVIND RELAȚIILE EXTERNE

Comunitatea Europeană și Liechtenstein sunt de acord cu angajamentul Comunității Europene de a încuraja terțe țări sau organizații internaționale cu care încheie acorduri în domenii legate de cooperarea Schengen, inclusiv politica legată de vize, să încheie acorduri similare cu Principatul Liechtenstein, fără a aduce atingere competenței acestuia din urmă de a încheia astfel de acorduri.

DECLARAȚIE A LIECHTENSTEINULUI PRIVIND ASISTENȚA JUDICIARĂ RECIPROCĂ ÎN MATERIE PENALĂ

Liechtenstein declară că infracțiunile de natură fiscală anchetate de autoritățile din Liechtenstein nu pot iniția o cale de atac în fața unei instanțe competente printre altele să soluționeze chestiuni de drept penal.

DECLARAȚIE A LIECHTENSTEINULUI PRIVIND ARTICOLUL 5 ALINEATUL (2) LITERA (b)

(Termenul de acceptare a noilor elemente din acquis-ul Schengen)

Termenul maxim de 18 luni stabilit la articolul 5 alineatul (2) litera (b) acoperă atât aprobarea, cât și punerea în practică a actului sau a măsurii. Acesta include următoarele etape:

etapa pregătitoare;

procedura parlamentară;

termenul pentru referendum de treizeci de zile;

unde este cazul, referendumul (organizarea și votarea);

promulgarea de către șeful statului.

Guvernul Liechtensteinului trebuie să informeze Consiliul și Comisia fără întârziere cu privire la încheierea fiecărei etape.

Guvernul Liechtensteinului își asumă obligația de a folosi orice mijloace are la dispoziție pentru a se asigura că etapele menționate anterior vor fi încheiate cât mai repede posibil.

DECLARAȚIE A LIECHTENSTEINULUI PRIVIND APLICAREA CONVENȚIEI EUROPENE DE ASISTENȚĂ JUDICIARĂ RECIPROCĂ ÎN MATERIE PENALĂ ȘI A CONVENȚIEI EUROPENE PRIVIND EXTRĂDAREA

Liechtenstein se angajează să nu invoce rezervele și declarațiile exprimate cu ocazia ratificării Convenției europene privind extrădarea din 13 decembrie 1957 și a Convenției europene de asistență judiciară reciprocă în materie penală din 20 aprilie 1959 în măsura în care acestea sunt incompatibile cu prezentul acord.

DECLARAȚIE A COMUNITĂȚII EUROPENE PRIVIND FONDUL PENTRU FRONTIERELE EXTERNE PENTRU PERIOADA 2007-2013

Comunitatea Europeană constituie în prezent un Fond pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013 pentru care se vor încheia alte aranjamente cu țările terțe asociate acquis-ului Schengen.

DECLARAȚIA COMISIEI EUROPENE PRIVIND TRANSMITEREA PROPUNERILOR

Atunci când prezintă Consiliului Uniunii Europene și Parlamentului European propuneri referitoare la prezentul acord, Comisia prezintă Liechtensteinului copii ale acestor propuneri.

Participarea la comitete care oferă asistență Comisiei Europene în exercitarea competențelor sale de executare:

La 1 iunie 2006, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri cu Republica Islanda, Regatul Norvegiei, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein în vederea încheierii unui acord de asociere a acestora din urmă la lucrările comitetelor care oferă asistență Comisiei Europene în exercitarea competențelor sale de executare în ceea ce privește punerea în practică, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen.

Până la încheierea unui astfel de acord, acordul sub forma unui schimb de scrisori între Consiliul Uniunii Europene și Federația Elvețiană privind comitetele care oferă asistență Comisiei Europene în exercitarea competențelor sale de executare se aplică Liechtensteinului. Acest fapt nu aduce atingere, în sensul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (1), condițiilor pentru participarea Liechtensteinului prevăzute la articolul 100 din Acordul privind Spațiul Economic European.

DECLARAȚIA COMUNĂ PRIVIND REUNIUNILE COMUNE

Delegațiile reprezentând guvernele statelor membre ale Uniunii Europene,

Delegația Comisiei Europene,

Delegațiile care reprezintă Guvernul Republicii Islanda și Guvernul Regatului Norvegiei,

Delegația care reprezintă Guvernul Confederației Elvețiene,

Delegația care reprezintă Guvernul Principatului Liechtenstein,

Iau la cunoștință de faptul că Liechtenstein aderă la comitetul mixt instituit prin Acordul privind asocierea Elveției la punerea în practică, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, printr-un protocol la prezentul acord.

Au decis să organizeze în comun, indiferent de nivelul reuniunii, reuniuni ale comitetelor mixte, instituite prin Acordul privind asocierea Islandei și a Norvegiei la punerea în practică, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, pe de o parte, și prin Acordul privind asocierea Elveției la punerea în practică, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, astfel cum a fost completat prin Protocolul privind asocierea Liechtensteinului, pe de altă parte.

Iau la cunoștință de faptul că organizarea acestor reuniuni în comun necesită un mod de lucru pragmatic privind mandatul președintelui acestor întâlniri în cazul în care această președinție trebuie deținută de statele asociate conform Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea acesteia din urmă la punerea în practică, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, astfel cum este completat prin Protocolul privind asocierea Liechtensteinului sau prin Acordul încheiat de Consiliul Uniunii Europene cu Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind asocierea acestora din urmă la punerea în practică, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen.

Iau la cunoștință de dorința statelor asociate de a ceda, după cum este necesar, exercițiul președințiilor lor și de a-l exercita prin rotație, în ordinea alfabetică a denumirilor lor, de la intrarea în vigoare a Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea acesteia din urmă la punerea în practică, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen și de la intrarea în vigoare a Protocolului privind asocierea Liechtensteinului.


(1)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31. Directivă modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).


Top