EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2011_159_R_0107_01

2011/348/CE: Decizia Consiliului din 10 noiembrie 2009 privind semnarea în numele Comunității Europene și aplicarea provizorie a Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei
Acord de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei

OJ L 159, 17.6.2011, p. 107–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 159/107


DECIZIA CONSILIULUI

din 10 noiembrie 2009

privind semnarea în numele Comunității Europene și aplicarea provizorie a Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei

(2011/348/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 170, coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Comisia a negociat, în numele Comunității, un acord de cooperare științifică și tehnologică cu Regatul Hașemit al Iordaniei (denumit în continuare „acordul”).

(2)

Negocierile au condus la acordul parafat la 28 ianuarie 2009.

(3)

Se impune semnarea acordului, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară,

DECIDE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Comunității, semnarea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei, sub rezerva încheierii sale.

Textul acordului se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze, în numele Comunității Europene, acordul, sub rezerva încheierii sale.

Articolul 3

De la semnarea sa, acordul se aplică în mod provizoriu, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din acord, până la finalizarea procedurilor legate de încheierea oficială a acestuia.

Adoptată la Bruxelles, 10 noiembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

A. BORG


ACORD

de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei

COMUNITATEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Comunitatea”,

pe de o parte, și

REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI, denumit în continuare „Iordania”,

pe de altă parte,

denumite în continuare „părțile”,

AVÂND ÎN VEDERE Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 170 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) prima teză și alineatul (3) primul paragraf;

AVÂND ÎN VEDERE importanța științei și tehnologiei pentru dezvoltarea lor economică și socială și mențiunea prevăzută la articolul 43 din Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, care a intrat în vigoare la 1 mai 2002;

AVÂND ÎN VEDERE politica europeană de vecinătate și strategia UE de consolidare a relațiilor cu țările vecine, în cadrul căreia părțile s-au reunit și au convenit un plan de acțiune, una dintre prioritățile acestui plan fiind „consolidarea cooperării științifice și tehnologice”. Planul comun de acțiune din cadrul politicii europene de vecinătate este conform cu programul executiv al Guvernului iordanian (2007-2009) pentru Kuluna Al Urdun/agenda națională, care are drept obiectiv promovarea unui proces de reformă socioeconomică durabilă;

ÎNTRUCÂT Comunitatea și Iordania desfășoară împreună activități de cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrație în diferite domenii de interes comun și întrucât ar fi în avantajul ambelor părți ca fiecare dintre ele să participe la activitățile de cercetare și dezvoltare ale celeilalte părți, pe bază de reciprocitate;

DORIND să stabilească un cadru oficial de cooperare în domeniul cercetării științifice și tehnologice și să facă astfel posibilă extinderea și intensificarea eforturilor de colaborare în domenii de interes comun și să încurajeze folosirea rezultatelor acestei cooperări în funcție de interesele economice și sociale comune;

DORIND să deschidă Spațiul European de Cercetare către țările terțe, în special către țările mediteraneene partenere,

AU CONVENIT CU PRIVIRE LA URMĂTOARELE DISPOZIȚII:

Articolul 1

Domeniu de aplicare și principii

(1)   Părțile încurajează, dezvoltă și facilitează activitățile de cooperare între Comunitate și Iordania în domenii de interes comun în care ele desfășoară activități de cercetare și dezvoltare științifică și tehnologică.

(2)   Activitățile de cooperare se desfășoară pe baza următoarelor principii:

promovarea unei societăți bazate pe cunoaștere, pentru a stimula dezvoltarea socială și economică a ambelor părți;

avantajul reciproc bazat pe echilibrul global al beneficiilor;

acces reciproc la activitățile cuprinse în programele și proiectele de cercetare desfășurate de fiecare parte;

schimbul, în timp util, de informații care pot facilita activitățile de cooperare;

repartizarea și protecția corespunzătoare a drepturilor de proprietate intelectuală;

participarea și finanțarea în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative relevante ale părților.

Articolul 2

Modalități de cooperare

(1)   Entitățile juridice stabilite în Iordania, definite în anexa I, incluzând fie persoane fizice sau private, fie persoane juridice, participă la activitățile indirecte de cooperare din programul-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, dezvoltare tehnologică și demonstrative (denumit, în continuare, „programul-cadru”), în conformitate cu termenii și condițiile stabilite sau menționate în anexele I și II.

Entitățile juridice stabilite în statele membre ale Comunității, definite în anexa 1, participă la programele și proiectele de cercetare ale Iordaniei pe teme echivalente celor din programul-cadru, în aceleași condiții ca acelea aplicabile entităților juridice din Iordania, în conformitate cu termenii și condițiile stabilite sau menționate în anexele I și II.

(2)   Cooperarea se poate prezenta, de asemenea, sub următoarele forme și modalități:

discuții periodice asupra orientărilor și priorităților privind strategiile și programarea în domeniul cercetării în Iordania și în Comunitate;

discuții cu privire la cooperare, dezvoltare și perspective;

furnizarea, în timp util, de informații legate de implementarea programelor și proiectelor de cercetare în Iordania și în Comunitate, precum și referitoare la rezultatele activității desfășurate în cadrul acordului;

reuniuni mixte;

vizite și schimburi de cercetători, ingineri și tehnicieni, inclusiv în scopuri de formare;

schimburi și folosirea în comun de echipamente, materiale și servicii de testare;

contacte între managerii de programe sau de proiecte din Iordania și din Comunitate;

participarea experților la seminarii, simpozioane și workshopuri;

schimburi de informații cu privire la practicile, actele cu putere de lege și actele administrative și programele relevante pentru cooperarea în temeiul prezentului acord;

formare în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice;

acces reciproc la informații științifice și tehnologice în domeniile care fac obiectul acestei cooperări;

orice altă modalitate adoptată de Comitetul mixt Comunitatea Europeană-Iordania de cercetare științifică și tehnologică, definit la articolul 4, și considerată a fi în conformitate cu politicile și procedurile aplicabile de către cele două părți.

Articolul 3

Consolidarea cooperării

(1)   Părțile depun toate eforturile, în cadrul legislației lor aplicabile, pentru a facilita libera circulație și rezidență a personalului de cercetare care participă la activități în temeiul prezentului acord, precum și pentru a facilita circulația transfrontalieră a bunurilor destinate acestor activități.

(2)   În cazul în care, în conformitate cu propriile norme, Comunitatea acordă unilateral finanțare unei entități juridice din Iordania care participă la o acțiune indirectă a Comunității, Iordania trebuie să garanteze că pentru operațiunea respectivă nu se percep taxe sau impozite.

Articolul 4

Gestionarea acordului

(1)   Coordonarea și facilitarea activităților desfășurate în temeiul prezentului acord se asigură, în numele Iordaniei, de către Consiliul Superior pentru Știință și Tehnologie și, în numele Comunității, de către Comisia Europeană, acționând în calitate de agenți executivi ai părților (denumiți în continuare „agenți executivi”).

(2)   Agenții executivi instituie comitetul comun denumit „Comitetul mixt Comunitatea Europeană-Iordania de cooperare științifică și tehnologică” (denumit în continuare „comitetul mixt”), ale cărui funcțiuni includ:

asigurarea, evaluarea și examinarea punerii în aplicare a prezentului acord, precum și modificarea anexelor sau adoptarea unor noi anexe care să țină seama de evoluțiile din politicile părților în domeniul științei, sub rezerva îndeplinirii de către fiecare dintre părți a procedurilor interne necesare în acest scop;

identificarea anuală a sectoarelor potențiale în care cooperarea trebuie dezvoltată și îmbunătățită și examinarea măsurilor care pot fi luate în acest scop;

discutarea periodică a viitoarelor orientări și priorități ale politicilor de cercetare și ale programelor de cercetare din Iordania și din Comunitate, precum și a perspectivelor de cooperare viitoare în temeiul prezentului acord;

formularea de recomandări către părți cu privire la punerea în aplicare a prezentului acord, inclusiv identificarea și recomandarea unor alte activități de cooperare în afara celor prevăzute la articolul 2 alineatul (2), precum și măsuri concrete pentru ameliorarea accesului reciproc prevăzut la articolul 1 alineatul (2).

(3)   Comitetul mixt, compus din reprezentanții agenților executivi, își adoptă propriul regulament de funcționare.

(4)   Comitetul mixt se reunește, în mod normal, o dată pe an, alternativ în Comunitate și în Iordania. Se organizează reuniuni extraordinare ori de câte ori este necesar și convenit între părți. Concluziile și recomandările comitetului mixt se trimit spre informare Comitetului de Asociere al Acordului euro-mediteranean între Uniunea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei.

Articolul 5

Finanțare

Participările reciproce la activități de cercetare în temeiul prezentului acord se stabilesc în conformitate cu condițiile definite în anexa I și se desfășoară în conformitate cu legislația, reglementările, politicile și condițiile de punere în aplicare a programelor în vigoare pe teritoriul fiecăreia dintre părți.

Atunci când una dintre părți acordă sprijin financiar participanților celeilalte părți în cadrul unor activități de cooperare indirecte, pentru toate granturile și finanțările sau alte contribuții ale părții finanțatoare către participanții celeilalte părți pentru sprijinirea activităților respective se acordă scutire de impozite și taxe vamale.

Articolul 6

Difuzarea și utilizarea rezultatelor și a informațiilor

Difuzarea și utilizarea rezultatelor și informațiilor obținute și/sau care fac obiectul unui schimb între părți, precum și gestionarea, atribuirea și exercitarea drepturilor de proprietate intelectuală rezultate din activitățile de cercetare desfășurate în temeiul prezentului acord se realizează în conformitate cu condițiile stabilite în anexa II.

Articolul 7

Dispoziții finale

(1)   Anexele I și II fac parte integrantă din prezentul acord. Toate chestiunile sau litigiile referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentului acord se soluționează de comun acord între părți.

(2)   Prezentul acord intră în vigoare după ce părțile își notifică reciproc finalizarea procedurilor interne necesare pentru încheierea acordului. În așteptarea finalizării de către părți a procedurilor menționate, părțile aplică prezentul acord în mod provizoriu începând de la data semnării. Se stabilește de comun acord că, în cazul în care una dintre părți notifică celeilalte că nu încheie acordul, proiectele și activitățile inițiate în temeiul aplicării provizorii a prezentului acord și care sunt încă în desfășurare la momentul notificării respective continuă până la finalizare, în condițiile prevăzute de prezentul acord.

(3)   Oricare dintre părți poate denunța prezentul acord în orice moment, cu un preaviz de șase luni. Proiectele și activitățile aflate în curs de desfășurare în momentul denunțării acordului continuă până la finalizare, în condițiile prevăzute în prezentul acord.

(4)   Acordul rămâne în vigoare până la momentul în care fiecare dintre părți notifică celeilalte intenția de a denunța prezentul acord. În acest caz, prezentul acord încetează să mai producă efecte în termen de șase luni de la data primirii unei astfel de notificări.

(5)   În cazul în care una dintre părți decide să își revizuiască programele și proiectele de cercetare menționate la articolul 1 alineatul (1), agentul executiv al părții respective notifică agentului executiv al celeilalte părți conținutul exact al revizuirilor în cauză. Prin derogare de la alineatul (3) al prezentului articol, acordul poate fi denunțat în condiții convenite de comun acord în cazul în care oricare dintre părți îi notifică celeilalte, în termen de o lună de la adoptarea revizuirilor menționate anterior la acest alineat, intenția de a denunța prezentul acord.

(6)   Prezentul acord se aplică, pe de o parte, pe teritoriilor în care se aplică Tratatul de instituire a Comunității Europene și în condițiile prevăzute de tratatul menționat și, pe de altă parte, pe teritoriul Regatului Hașemit al Iordaniei. Această dispoziție nu împiedică desfășurarea activităților de cooperare în marea liberă, în spațiu sau pe teritoriul unor țări terțe, în conformitate cu dreptul internațional.

DREPT CARE, subsemnații, pe deplin autorizați de Comunitatea Europeană și, respectiv, de Regatul Hașemit al Iordaniei, au semnat prezentul acord.

Încheiat în dublu exemplar la Bruxelles, la treizeci noiembrie două mii nouă, în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și arabă, fiecare text fiind autentic în egală măsură.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā –

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За Хашемитското кралство Йордания

Por el Reino Hachemí de Jordania

Za Jordánské hášimovské království

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

For the Hashemite Kingdom of Jordan

Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Per il Regno Hashemita di Giordania

Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā –

Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

A Jordán Hasimita Királyság részéről

Għar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

Za Jordánske hašimovské král’ovstvo

Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

För Hashemitiska konungariket Jordanien

Image

Image

ANEXA I

MODALITĂȚILE ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE A ENTITĂȚILOR JURIDICE DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE ȘI DIN IORDANIA

În sensul prezentului acord, prin entitate juridică se înțelege orice persoană fizică sau orice persoană juridică înființată în conformitate cu legislația națională a țării unde a fost constituită sau în conformitate cu dreptul comunitar sau cu dreptul internațional, care are personalitate juridică și care este îndreptățită să aibă drepturi și obligații de orice natură în nume propriu.

I.   Clauze și condițiile de participare a entităților juridice stabilite în Iordania la acțiuni indirecte din programul-cadru

1.

Participarea entităților juridice constituite în Iordania la acțiunile indirecte din programul-cadru se face în condițiile stabilite de Parlamentul European și Consiliu în conformitate cu articolul 167 din Tratatul de instituire a Comunității Europene.

De asemenea, entitățile juridice stabilite în Iordania pot participa la acțiuni indirecte desfășurate în conformitate cu articolul 164 din Tratatul de instituire a Comunității Europene.

2.

Comunitatea poate acorda finanțare entităților juridice stabilite în Iordania și care participă la acțiunile indirecte menționate la punctul 1, în conformitate cu clauzele și condițiile stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1906/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a regulilor de participare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare și a universităților la acțiuni din cel de-al șaptelea Program-cadru și de difuzare a rezultatelor activităților de cercetare (2007-2013) (1), în conformitate cu articolul 167 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, regulamentele financiare ale Comunității Europene și orice alte acte legislative comunitare aplicabile.

3.

Un acord de finanțare sau un contract încheiat de Comunitate cu orice entitate juridică stabilită în Iordania, în scopul participării acesteia la o acțiune indirectă, prevede desfășurarea de audituri și verificări de către Comisie sau de către Curtea de Conturi a Comunităților Europene, sau sub autoritatea acestora.

În spiritul cooperării și al interesului reciproc, autoritățile competente din Iordania pun la dispoziție tot sprijinul rezonabil și posibil care este necesar sau util, după caz, pentru desfășurarea unor astfel de audituri și verificări.

II.   Clauzele și condițiile de participare a entităților juridice stabilite în statele membre ale Uniunii Europene la programele și proiectele de cercetare ale Iordaniei

1.

Orice entitate juridică stabilită în Comunitate, înființată în temeiul dreptului intern al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau în temeiul dreptului comunitar, poate participa la proiectele din programele de cercetare și dezvoltare ale Iordaniei în cooperare cu entități juridice din Iordania.

2.

Sub rezerva dispozițiilor de la punctul 1 și din anexa II, drepturile și obligațiile entităților juridice constituite în Comunitate care participă la proiecte de cercetare în Iordania în cadrul unor programe de cercetare și dezvoltare, precum și clauzele și condițiile aplicabile pentru prezentarea și evaluarea propunerilor și pentru acordarea de finanțare și încheierea contractelor în astfel de proiecte fac obiectul actelor cu putere de lege, al actelor administrative și al directivelor guvernamentale iordaniene care guvernează desfășurarea programelor de cercetare și dezvoltare aplicabile entităților juridice iordaniene și asigură un tratament echitabil, luând în considerare natura cooperării dintre Iordania și Comunitate în acest domeniu.

Finanțarea entităților juridice stabilite în Comunitate și care participă la proiecte pertinente din cadrul programelor de cercetare și dezvoltare ale Iordaniei este reglementată prin actele cu putere de lege, actele administrative și directivele guvernamentale iordaniene care reglementează desfășurarea respectivelor programe, astfel cum sunt aplicabile entităților juridice non-iordaniene.

III.   Informații cu privire la oportunitățile de participare

Iordania și Comisia Europeană furnizează periodic informații cu privire la programele în curs și la oportunitățile de participare în beneficiul entităților juridice stabilite în fiecare dintre cele două părți.


(1)  JO L 391, 30.12.2006, p. 1.

ANEXA II

PRINCIPIILE DE ALOCARE A DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

I.   Aplicare

În sensul prezentului acord, termenul „proprietate intelectuală” are înțelesul definit la articolul 2 din Convenția de instituire a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, semnată la Stockholm la 14 iulie 1967.

În sensul prezentului acord, „cunoștințe” înseamnă rezultatele, inclusiv informațiile, indiferent dacă pot fi protejate sau nu, precum și drepturile de autor sau drepturile asociate acestor informații în urma solicitării de modele, soiuri de plante, certificate suplimentare de protecție sau alte forme similare de protecție sau a acordării de brevete pentru acestea.

II.   Drepturi de proprietate intelectuală ale persoanelor juridice care participă la acțiuni de cooperare indirecte

1.

Fiecare parte se asigură că tratamentul aplicat drepturilor și obligațiilor în materie de proprietate intelectuală ale entităților juridice stabilite pe teritoriul celeilalte părți care participă la activitățile de cooperare indirecte, precum și drepturile și obligațiile conexe care decurg din această participare sunt conforme cu legislația și reglementările pertinente, precum și cu legislația, reglementările și convențiile internaționale aplicabile părților, inclusiv cu Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală, cu anexa 1C la Acordul de la Marrakech de înființare a Organizației Mondiale a Comerțului, precum și cu Actul de la Paris din 24 iulie 1971 al Convenției de la Berna privind protecția operelor literare și artistice și cu Actul de la Stockholm din 14 iulie 1967 al Convenției de la Paris privind protecția proprietății industriale.

2.

Fiecare parte se asigură, în ceea ce privește proprietatea intelectuală, că participanții la activitățile de cooperare indirecte ai celeilalte părți beneficiază de același tratament ca participanții primei părți, în conformitate cu normele pertinente de participare aferente fiecărui program sau proiect de cercetare, precum și cu legislația și reglementările sale aplicabile.

III.   Drepturi de proprietate intelectuală ale părților

1.

Cu excepția cazurilor în care părțile au convenit în mod expres altfel, cunoștințelor generate de către părți pe parcursul activităților desfășurate în conformitate cu articolul 2 din prezentul acord li se aplică următoarele reguli:

(a)

partea care generează respectivele cunoștințe este proprietarul acestor cunoștințe. În cazul în care contribuția fiecăreia dintre ele nu poate fi precizată, părțile au drepturi de proprietate comună asupra acestor cunoștințe;

(b)

partea care deține cunoștințele acordă celeilalte părți drepturi de acces la acestea în scopul desfășurării activităților menționate la articolul 2 din prezentul acord. Drepturile de acces menționate se acordă cu scutire de redevențe.

2.

Cu excepția cazului în care părțile au convenit în mod expres altfel, publicațiilor științifice ale părților li se aplică următoarele reguli:

(a)

în cazul în care o parte publică reviste, articole, rapoarte, cărți, inclusiv sub formă video sau de software, date științifice și tehnice, informații și rezultate obținute din și în legătură cu activitățile desfășurate în temeiul prezentului acord, partea respectivă îi oferă celeilalte părți o licență universală, neexclusivă, irevocabilă și scutită de redevențe, pentru traducerea, reproducerea, adaptarea, transmiterea și difuzarea publică a lucrărilor respective;

(b)

toate copiile datelor și ale informațiilor protejate de drepturi de autor, destinate difuzării publice și realizate în conformitate cu prezenta secțiune, trebuie să precizeze numele autorului (autorilor) lucrării, exceptând cazurile în care autorul refuză în mod explicit să i se menționeze numele. De asemenea, exemplarele trebuie să conțină o mențiune vizibilă în mod clar privind sprijinului cooperativ al părților.

3.

Cu excepția cazului în care părțile au convenit în mod expres altfel, informațiilor confidențiale ale părților li se aplică următoarele norme:

(a)

în cazul în care îi comunică celeilalte părți informații legate de activitățile desfășurate în temeiul prezentului acord, fiecare parte trebuie să identifice, prin însemne sau legende de confidențialitate, informațiile pe care dorește să le păstreze confidențiale;

(b)

partea care primește informațiile respective le poate divulga, pe propria răspundere, unor organisme și persoane aflate sub autoritatea sa în vederea îndeplinirii unor obiective specifice de implementare a prezentului acord;

(c)

cu acordul prealabil scris al părții care furnizează informațiile confidențiale, partea care primește informațiile confidențiale le poate difuza pe scară mai largă decât se permite la litera (b). Părțile cooperează pentru dezvoltarea procedurilor de solicitare și obținere a acordului prealabil scris pentru astfel de difuzare mai largă și fiecare parte își dă acordul în măsura în care politicile, reglementările și legile interne îi permit acest lucru;

(d)

informațiile nedocumentare pe care proprietarul dorește să le mențină confidențiale sau alte informații confidențiale furnizate în cadrul seminariilor sau al altor reuniuni, organizate în temeiul prezentului acord, între reprezentanți ai părților sau informația rezultată din detașarea de personal, din folosirea instalațiilor sau din acțiuni indirecte rămân confidențiale în cazul în care părții care primește respectivele informații confidențiale sau privilegiate i s-a adus la cunoștință, la momentul transmiterii, caracterul confidențial al informațiilor comunicate, în conformitate cu litera (a);

(e)

fiecare parte depune toate eforturile pentru a se asigura că utilizarea informațiilor confidențiale pe care le primește în conformitate cu literele (a) și (d) este controlată în conformitate cu prevederile prezentei anexe. În cazul în care una dintre părți constată că nu este în măsură, sau se așteaptă să nu poată fi în măsură, să respecte dispozițiile privind nediseminarea prevăzute la literele (a) și (d), partea respectivă informează imediat cealaltă parte. Ulterior, părțile se consultă pentru a stabili măsurile adecvate care urmează să fie adoptate.


Top