EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0574

Regulamentul (UE) nr. 574/2011 al Comisiei din 16 iunie 2011 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de nitriți, melamină, Ambrosia spp. și transferul de anumite coccidiostatice sau histomonostatice, precum și de consolidare a anexelor I și II Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 159, 17.6.2011, p. 7–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 130 - 147

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/574/oj

17.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 159/7


REGULAMENTUL (UE) NR. 574/2011 AL COMISIEI

din 16 iunie 2011

de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de nitriți, melamină, Ambrosia spp. și transferul de anumite coccidiostatice sau histomonostatice, precum și de consolidare a anexelor I și II

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanțele nedorite din furaje (1), în special articolul 8 alineatul (1) și articolul 8 alineatul (2) prima liniuță,

întrucât:

(1)

Directiva 2002/32/CE interzice utilizarea de produse destinate hranei pentru animale al căror nivel de substanțe nedorite depășește nivelurile maxime stabilite în anexa I la aceasta. Pentru anumite substanțe nedorite, statele membre trebuie să efectueze anchete prin care să identifice sursele acelor substanțe, dacă pragurile stabilite în anexa II la respectiva directivă sunt depășite.

(2)

În ceea ce privește nitriții, s-a descoperit faptul că produsele și subprodusele din sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cele rezultate din producția de amidon conțin, în anumite condiții, niveluri de nitriți care depășesc nivelurile maxime stabilite recent în anexa I la Directiva 2002/32/CE. În plus, se pare că metoda de analiză pentru determinarea nivelului de nitrit în furaje nu furnizează întotdeauna rezultate analitice fiabile în ceea ce privește produsele și subprodusele din sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cele rezultate din producția de amidon. Având în vedere concluzia Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), exprimată în avizul său din 25 martie 2009 (2), cu privire la faptul că prezența nitriților în produsele de origine animală nu ridică nicio preocupare pentru sănătatea umană, produsele în cauză ar trebui să fie scutite deocamdată de necesitatea respectării nivelului maxim al nitriților în materiile prime furajere, în același timp continuându-se examinarea nivelurilor de nitriți în respectivele produse și a metodelor adecvate de analiză.

(3)

În ceea ce privește melamina, EFSA a adoptat la 18 martie 2010 un aviz științific privind prezența melaminei în alimente și furaje (3). Concluziile EFSA arată faptul că expunerea la melamină poate avea ca rezultat formarea de cristale în tractul urinar. Aceste cristale provoacă leziuni tubulare proximale și au fost observate la animale și copii, ca rezultat al unor incidente implicând adulterarea cu melamină a furajelor și a preparatelor pentru sugari, incidente care au dus la decese în unele cazuri. Comisia Codex Alimentarius a stabilit niveluri maxime pentru melamineă în furaje și alimente (4). Pentru protejarea sănătatății animale și publice este oportun să se includă aceste niveluri maxime în anexa I la Directiva 2002/32/CE, deoarece aceste niveluri sunt conforme cu concluziile avizului EFSA. Este oportun să se excludă anumiți aditivi alimentari din lista de niveluri maxime permise, deoarece aceștia conțin în mod inevitabil un nivel de melamină peste nivelul maxim, ca rezultat al procesului normal de producție.

(4)

În ceea ce privește Ambrosia spp., EFSA a concluzionat în avizul său din 4 iunie 2010 (5) că furajele pentru păsări pot reprezenta o cale importantă de răspândire, în special în zone anterior neinfestate, deoarece aceste furaje conțin cantități semnificative de semințe neprelucrate de Ambrosia spp. Prin urmare, prevenirea utilizării de furaje pentru păsări contaminate cu semințe neprelucrate de Ambrosia spp. este probabil să atenueze răspândirea Ambrosia spp. în Uniune. Ambrosia spp. reprezintă o problemă de sănătate publică din cauza proprietăților alergenice ale polenului acestora. Inhalarea polenului plantelor poate să provoace, printre altele, rino-conjuntivită și astm. Există, de asemenea, unele dovezi privind efectele alergenice ale polenului de Ambrosia spp. la animale. Prin urmare, este oportun să se limiteze prezența de semințe de Ambrosia spp. în materiile prime furajere care conțin grăunțe și semințe nemăcinate și să se stabilească o limită maximă de prezență a semințelor de Ambrosia spp. în grăunțe și semințe nemăcinate care să fie cea mai scăzută ce poate fi atinsă în mod rezonabil (as low as reasonably achievable – ALARA) prin bune practici agricole și tehnici de curățare.

(5)

În ceea ce privește coccidiostaticele și histomonostaticele, transferul între loturile de producție poate avea loc când aceste substanțe sunt utilizate ca aditivi furajeri autorizați. Astfel de transferuri pot provoca contaminarea furajelor produse ulterior prin prezenta de urme inevitabile din punct de vedere tehnic ale substanțelor de acest tip, denumită în continuare transfer inevitabil sau contaminare încrucișată, în furaje pentru care coccidiostaticele și histomonostaticele nu sunt autorizate, denumite în continuare furaje nevizate. Luând în considerare aplicarea bunelor practici de fabricație, limitele maxime ale transferului inevitabil de coccidiostatice sau histomonostatice în furajele nevizate trebuie să fie stabilite pe baza principiului ALARA. Pentru a permite producătorului de furaje să gestioneze transferul inevitabil, pentru furajele destinate speciilor de animale nevizate mai puțin sensibile trebuie să se ia în considerare o rată de transfer de aproximativ 3 % față de conținutul maxim autorizat, în timp ce pentru furajele destinate speciilor de animale nevizate sensibile și pentru furajele utilizate în perioada premergătoare sacrificării trebuie să se mențină o rată de transfer de aproximativ 1 % față de conținutul maxim autorizat. Rata de transfer de 1 % ar trebui să fie, de asemenea, considerată ca acceptabilă pentru contaminarea încrucișată a altor furaje pentru specii vizate în care nu sunt adăugate coccidiostatice sau histomonostatice și pentru furajele nevizate destinate „animalelor de la care se obțin în mod continuu produse alimentare”, precum vacile de lapte sau găinile ouătoare, în cazul în care există dovezi ale transferului de la furaj la alimentul de origine animală. În cazul în care materiile prime furajere se administrează direct animalelor sau în cazul în care se utilizează furaje complementare, utilizarea acestora nu trebuie să determine expunerea animalelor la niveluri de coccidiostatice sau histomonostatice mai mari decât limitele maxime corespunzătore de expunere în cazul în care se utilizează doar furaje complete în rația zilnică.

(6)

În ceea ce privește coccidiostaticele narazin, nicarbazin și lasalocid de sodiu, anexa I la Directiva 2002/32/CE ar trebui modificată pentru a se lua în considerare recentele modificări ale autorizărilor pentru aceste substanțe, iar ulterior, Regulamentul (CE) nr. 124/2009 al Comisiei din 10 februarie 2009 de stabilire a limitelor maxime pentru prezența coccidiostaticelor sau a histomonostaticelor în alimente în urma transferului inevitabil al acestor substanțe în furajele nevizate (6) ar trebui, de asemenea, modificat în consecință.

(7)

Anexele I și II la Directiva 2002/32/CE au fost deja adaptate substanțial și de mai multe ori în trecut. Prin urmare, este oportun ca anexele respective să fie consolidate. Pentru a îmbunătăți claritatea și lizibilitatea respetivelor anexe, este oportun ca acestea să fie restructurate, iar terminologia, armonizată. Având în vedere faptul că dispozițiile din anexe au aplicare directă și sunt obligatorii în toate elementele lor, este oportun ca aceste anexe să fie introduse printr-un regulament.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și nu au întâmpinat nicio opoziție din partea Parlamentului European sau a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele I și II la Directiva 2002/32/CE se înlocuiesc cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2011.

Dispozițiile privind Ambrosia spp. intră în vigoare la 1 ianuarie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 iunie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140, 30.5.2002, p. 10.

(2)  Grupul EFSA pentru contaminanții din lanțul alimentar, Scientific Opinion on Nitrite as undesirable substances in animal feed (Avizul științific privind nitriții ca substanțe nedorite în furaje), The EFSA Journal (2009) 1017, 1-47. Document disponibil la adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1017.pdf.

(3)  Grupul EFSA pentru contaminanții din lanțul alimentar (CONTAM) și Grupul EFSA pentru materialele care intră în contact cu produsele alimentare, enzimele, aromele și mijloacele auxiliare de prelucrare (CEF). Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed (Avizul științific privind prezența melaminei în alimente și furaje). EFSA Journal 2010; 8(4):1573. [145 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1573. Document disponibil la adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1573.pdf.

(4)  Raport la a 33-a reuniune a Programului comun FAO/OMS privind normele alimentare, Comisia Codex Alimentarius, Geneva, Elveția, 5-9 iulie 2010 (ALINORM 10/33/REP).

(5)  Grupul EFSA pentru contaminanții din lanțul alimentar (CONTAM), Grupul EFSA pentru produse dietetice, nutriție și alergii (NDA) și Grupul EFSA pentru sănătatea plantelor (PLH). Scientific Opinion on the effect on public or animal health or on the environment on the presence of seeds of Ambrosia spp. in animal feed (Avizul științific privind efectul asupra sănătății publice și animale sau asupra mediului a prezenței semințelor de Ambrosia spp. în furaje). EFSA Journal 2010; 8(6):1566 [37 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1566. Document disponibil la adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1566.pdf.

(6)  JO L 140, 11.2.2009, p. 7.


ANEXĂ

Anexele I și II la Directiva 2002/32/CE se înlocuiesc cu următorul text:

ANEXA I

LIMITE MAXIME DE SUBSTANȚE NEDORITE, ASTFEL CUM SUNT MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3 ALINEATUL (2)

SECȚIUNEA I:   CONTAMINANȚI ANORGANICI ȘI COMPUȘI PE BAZĂ DE AZOT

Substanța nedorită

Produse destinate furajelor

Conținut maxim în mg/kg (ppm) cu privire la furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

1.

Arsen (1)

Materii prime furajere,

2

cu excepția:

 

făinii din iarbă, lucernă uscată și trifoi uscat, a pulpei de sfeclă de zahăr uscată și a pulpei de sfeclă de zahăr melasată, uscată;

4

turtei de presare din sâmburi de palmier;

4 (2)

fosfaților și algelor marine calcaroase;

10

carbonatului de calciu;

15

oxidului de magneziu și a carbonatului de magneziu;

20

peștelui, a altor animale acvatice și a produselor derivate din acestea;

25 (2)

făinii de alge și a materiilor prime furajere derivate din alge.

40 (2)

Particule de fier utilizate ca marcator

50

Aditivi aparținând grupelor funcționale de compuși de oligoelemente,

30

cu excepția:

 

sulfatului de cupru pentahidrat și a carbonatului de cupru;

50

oxidului de zinc, a oxidului de mangan și a oxidului de cupru.

100

Furaj suplimentar,

4

cu excepția:

 

furajelor minerale.

12

Furaje complete,

2

cu excepția:

 

furajelor complete pentru pești și animale de blană.

10 (2)

2.

Cadmiu

Materii prime furajere de origine vegetală

1

Materii prime furajere de origine animală

2

Materii prime furajere de origine minerală,

2

cu excepția:

 

fosfaților.

10

Aditivi aparținând grupelor funcționale de compuși de oligoelemente,

10

cu excepția:

 

oxidului de cupru, a oxidului de mangan, a oxidului de zinc și a sulfatului de mangan monohidrat.

30

Aditivi care aparțin grupelor funcționale ale lianților și agenților antiaglomeranți

2

Preamestecuri (6)

15

Furaj suplimentar,

0,5

cu excepția:

 

furajelor minerale

 

– –

conținând < 7 % fosfor (8);

5

– –

conținând ≥ 7 % fosfor (8);

0,75 pentru 1 % fosfor (8), cu un maxim de 7,5

hrană suplimentară pentru animalele de companie.

2

Furaje complete,

0,5

cu excepția:

 

furajelor complete pentru bovine (cu excepția vițeilor), ovine (cu excepția mieilor), caprine (cu excepția iezilor) și pești;

1

hranei complete pentru animalele de companie.

2

3.

Fluor (7)

Materii prime furajere,

150

cu excepția:

 

materiilor prime pentru furaje de origine animală, cu excepția crustaceelor marine, cum ar fi krillul;

500

crustaceelor marine, cum ar fi krillul;

3 000

fosfaților;

2 000

carbonatului de calciu;

350

oxidului de magneziu;

600

algelor marine calcaroase.

1 000

Vermiculită (E 561)

3 000

Furaj suplimentar:

 

conținând ≤ 4 % fosfor (8);

500

conținând > 4 % fosfor (8).

125 pentru 1 % fosfor (8)

Furaje complete,

150

cu excepția:

 

furajelor complete pentru porci;

100

furajelor complete pentru păsări de curte (cu excepția puilor) și pentru pești;

350

furajelor complete pentru pui;

250

furajelor complete pentru bovine, ovine și caprine

 

– –

în lactație;

30

– –

altele.

50

4.

Plumb

Materii prime furajere,

10

cu excepția:

 

nutrețului (3);

30

fosfaților și algelor marine calcaroase;

15

carbonatului de calciu;

20

drojdiilor.

5

Aditivi aparținând grupelor funcționale de compuși de oligoelemente,

100

cu excepția:

 

oxidului de zinc;

400

oxidului de mangan, a carbonatului de fier, a carbonatului de cupru.

200

Aditivi care aparțin grupelor funcționale ale lianților și agenților antiaglomeranți,

30

cu excepția:

 

clinoptilolitului de origine vulcanică.

60

Preamestecuri (6)

200

Furaj suplimentar,

10

cu excepția:

 

furajelor minerale.

15

Furaje complete

5

5.

Mercur (4)

Materii prime furajere,

0,1

cu excepția:

 

peștelui, a altor animale acvatice și a produselor derivate din acestea;

0,5

carbonatului de calciu.

0,3

Furaj combinat,

0,1

cu excepția:

 

furajelor minerale;

0,2

furajelor combinate pentru pești;

0,2

hranei combinate pentru câini, pisici și animale de blană.

0,3

6.

Nitriți (5)

Materii prime furajere,

15

cu excepția:

 

făinii de pește;

30

furajelor însilozate;

produselor din și subproduselor de sfeclă de zahăr și trestie de zahăr, precum și din producția de amidon.

Furaje complete,

15

cu excepția:

 

hranei complete pentru câini și pisici cu un conținut de umiditate mai mare de 20 %.

7.

Melamină (9)

Furaje,

2,5

cu excepția aditivilor:

 

acid guanidinoacetic (GAA);

uree;

biuret.


SECȚIUNEA II:   MICOTOXINE

Substanța nedorită

Produse destinate furajelor

Conținut maxim în mg/kg (ppm) cu privire la furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

1.

Aflatoxină B1

Materii prime furajere

0,02

Furaje suplimentare și complete,

0,01

cu excepția:

 

furajelor combinate pentru bovine de lapte și viței, ovine de lapte și miei, caprine de lapte și iezi, purcei și păsări de curte tinere;

0,005

furajelor combinate pentru bovine (cu excepția bovinelor de lapte și a vițeilor), ovine (cu excepția ovinlor de lapte și a mieilor), caprine (cu excepția caprinelor de lapte și a iezilor), porcine (cu excepția purceilor) și păsări de curte (cu excepția celor tinere).

0,02

2.

Cornul secarei (Claviceps purpurea)

Materii prime furajere și furaje combinate care conțin cereale nemăcinate

1 000


SECȚIUNEA III:   TOXINE INERENTE PLANTELOR

Substanța nedorită

Produse destinate furajelor

Conținut maxim în mg/kg (ppm) cu privire la furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

1.

Gosipol liber

Materii prime furajere,

20

cu excepția:

 

semințelor de bumbac;

5 000

turtelor din semințe de bumbac și făinii din semințe de bumbac.

1 200

Furaje complete,

20

cu excepția:

 

furajelor combinate pentru bovine (cu excepția vițeilor);

500

furajelor complete pentru ovine (cu excepția mieilor) și pentru caprine (cu excepția iezilor);

300

furajelor complete pentru păsări (cu excepția găinilor ouătoare) și viței;

100

furajelor complete pentru iepuri, miei, iezi și porcine (cu excepția purceilor).

60

2.

Acidul cianhidric

Materii prime furajere,

50

cu excepția:

 

semințelor de in;

250

turtelor din semințe de in;

350

produselor din manioc și turtelor din migdale.

100

Furaje complete,

50

cu excepția:

 

furajelor complete pentru pui tineri (< 6 săptămâni).

10

3.

Teobromină

Furaje complete,

300

cu excepția:

 

furajelor complete pentru porci;

200

hranei complete pentru animale destinată câinilor, iepurilor, cailor și animalelor de blană.

50

4.

vinil tiooxazolidonă (5-viniloxazolidin-2-tionă)

Furaje complete pentru păsări de curte,

1 000

cu excepția:

 

furajelor complete pentru găini ouătoare.

500

5.

Ulei de muștar volatil (10)

Materii prime furajere,

100

cu excepția:

 

turtelor din semințe de rapiță.

4 000

Furaje complete,

150

cu excepția:

 

furajelor complete pentru bovine (cu excepția vițeilor), ovine (cu excepția mieilor) și pentru caprine (cu excepția iezilor);

1 000

furajelor complete pentru porci (cu excepția purceilor) și păsări de curte.

500


SECȚIUNEA IV:   COMPUȘI ORGANOCLORURAȚI (CU EXCEPȚIA DIOXINELOR ȘI A PCB-urilor)

Substanța nedorită

Produse destinate furajelor

Conținut maxim în mg/kg (ppm) cu privire la furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

1.

Aldrin (11)

Materii prime furajere și furaje combinate,

0,01 (12)

2.

Dieldrin (11)

cu excepția:

 

grăsimilor și uleiurilor;

0,1 (12)

furajelor combinate pentru pești.

0,02 (12)

3.

Camfeclor (toxafen) - sumă a congenerilor indicatori CHB 26, 50 și 62 (13)

Pești, alte animale acvatice și produsele derivate din acestea,

0,02

cu excepția

 

uleiului de pește.

0,2

Furaje complete pentru pești

0,05

4.

Clordan (sumă a izomerilor cis și trans și a oxiclordanului, exprimată sub formă de clordan)

Materii prime furajere și furaje combinate,

0,02

cu excepția:

 

grăsimilor și uleiurilor.

0,05

5.

DDT [suma izomerilor DDT-, DDD- (sau TDE-) și DDE- exprimați ca DDT]

Materii prime furajere și furaje combinate,

0,05

cu excepția:

 

grăsimilor și uleiurilor.

0,5

6.

Endosulfan (sumă a izomerilor alfa și beta și a endosulfan sulfatului, calculată sub formă de endosulfan)

Materii prime furajere și furaje combinate,

0,1

cu excepția:

 

porumbului și a produselor derivate din prelucrarea sa;

0,2

semințelor oleaginoase și a produselor derivate din prelucrarea lor, cu excepția uleiului vegetal brut;

0,5

uleiului vegetal brut;

1,0

furajelor complete pentru pești.

0,005

7.

Endrină (sumă a endrinei și a delta-cetoendrinei, calculată sub formă de endrină)

Materii prime furajere și furaje combinate,

0,01

cu excepția:

 

grăsimilor și uleiurilor.

0,05

8.

Heptaclor (suma heptaclorului și a epoxidului de heptaclor, calculată sub formă de heptaclor)

Materii prime furajere și furaje combinate,

0,01

cu excepția:

 

grăsimilor și uleiurilor.

0,2

9.

Hexaclorbenzen (HCB)

Materii prime furajere și furaje combinate,

0,01

cu excepția:

 

grăsimilor și uleiurilor.

0,2

10.   

Hexaclorciclohexan (HCH)

izomeri alfa

Materii prime furajere și furaje combinate,

0,02

cu excepția:

 

grăsimilor și uleiurilor.

0,2

izomeri beta

Materii prime furajere,

0,01

cu excepția:

 

grăsimilor și uleiurilor.

0,1

Furaj combinat,

0,01

cu excepția:

 

furajelor combinate pentru vaci de lapte.

0,005

izomeri gama

Materii prime furajere și furaje combinate,

0,2

cu excepția:

 

grăsimilor și uleiurilor.

2,0


SECȚIUNEA V:   DIOXINE ȘI PCB-uri

Substanța nedorită

Produse destinate furajelor

Conținut maxim în ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (14), (15)) cu privire la furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

1.

Dioxinele [suma dibenzo-para-dioxinelor policlorurate (PCDD) și a dibenzofuranilor policlorurați (PCDF), exprimată în echivalenți toxici ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), utilizând TEF-OMS (factori de echivalență toxică, 1997) (17)]

Materii prime furajere din plante,

0,75

cu excepția:

 

uleiurilor vegetale și a subproduselor acestora.

0,75

Materii prime furajere de origine minerală

1,0

Materii prime furajere de origine animală:

 

grăsimi animale, inclusiv grăsimi din lapte și din ouă;

2,0

alte produse de la animale terestre, inclusiv lapte și produse lactate și ouă și produse din ouă;

0,75

ulei de pește;

6,0

pești, alte animale acvatice și produsele derivate din acestea, cu excepția uleiului de pește și a hidrolizaților de proteine din pește conținând mai mult de 20 % grăsimi (16);

1,25

hidrolizați de proteine din pește conținând mai mult de 20 % grăsimi.

2,25

Aditivii furajeri argilă caolinică, sulfat de calciu dihidratat, vermiculită, natrolit-fonolit, aluminați sintetici de calciu și clinoptilolit de origine sedimentară care aparține grupei funcționale de lianți și agenți antiaglomeranți

0,75

Aditivi aparținând grupelor funcționale de compuși de oligoelemente

1,0

Preamestecuri

1,0

Furaj combinat,

0,75

cu excepția:

 

hranei combinate pentru animale de companie și pești;

2,25

furajelor combinate pentru animale de blană.

2.

Suma dioxinelor și a PCB de tipul dioxinelor [suma dibenzo-para-dioxinelor policlorurate (PCDD), a dibenzofuranilor policlorurați (PCDF) și a bifenililor policlorurați (PCB), exprimată în echivalenți toxici ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), utilizând TEF-OMS (factori de echivalență toxică, 1997) (17)]

Materii prime furajere din plante,

1,25

cu excepția:

 

uleiurilor vegetale și a subproduselor acestora.

1,5

Materii prime furajere de origine minerală

1,5

Materii prime furajere de origine animală:

 

grăsimi animale, inclusiv grăsimi din lapte și din ouă;

3,0

alte produse de la animale terestre, inclusiv lapte și produse lactate și ouă și produse din ouă;

1,25

ulei de pește;

24,0

pești, alte animale acvatice și produsele derivate din acestea, cu excepția uleiului de pește și a hidrolizaților de proteine din pește conținând mai mult de 20 % grăsimi (16);

4,5

hidrolizați de proteine din pește conținând mai mult de 20 % grăsimi.

11,0

Aditivii furajeri argilă caolinică, sulfat de calciu dihidratat, vermiculită, natrolit-fonolit, aluminați sintetici de calciu și clinoptilolit de origine sedimentară care aparține grupei funcționale de lianți și agenți antiaglomeranți

1,5

Aditivi aparținând grupelor funcționale de compuși de oligoelemente

1,5

Preamestecuri

1,5

Furaj combinat,

1,5

cu excepția:

 

hranei combinate pentru animale de companie și pești;

7,0

furajelor combinate pentru animale de blană.


SECȚIUNEA VI:   IMPURITĂȚI BOTANICE DĂUNĂTOARE

Substanța nedorită

Produse destinate furajelor

Conținut maxim în mg/kg (ppm) cu privire la furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

1.

Semințe de buruieni și fructe nemăcinate și nezdrobite care conțin alcaloizi, glucozide sau alte substanțe toxice separate sau în combinații, conținând

Materii prime furajere și furaje combinate

3 000

Datura sp.

 

1 000

2.

Crotalaria spp

Materii prime furajere și furaje combinate

100

3.

Semințe și coji de Ricinus communis L., Croton tiglium L. și Abrus precatorius L., precum și derivatele provenite din prelucrarea acestora (18), separat sau în combinații

Materii prime furajere și furaje combinate

10 (19)

4.

Fructe de fag nedecorticate – Fagus silvatica L.

5.

Purghera – Jatropha curcas L.

6.

Muștar indian – Brassica juncea (L.) Czern. și Coss. ssp. intergrifolia (West.) Thell.

7.

Muștar sareptian – Brassica juncea (L.) Czern. și Coss. ssp. Juncea

8.

Muștar chinezesc – Brassica juncea (L.) Czern. și Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

9.

Muștar negru – Brassica nigra (L.) Koch

10.

Muștar etiopian – Brassica carinata A. Braun

Materii prime furajere și furaje combinate

Semințe și fructe ale speciilor de plante enumerate în partea stângă, precum și produsele derivate din acestea prin prelucrare pot fi prezente în furaje în cantități nedeterminabile cantitativ

11.

Semințe de Ambrosia spp.

Materii prime furajere,

50

cu excepția

 

meiului (semințe de Panicum miliaceum L.) și a sorgului [semințe de Sorghum bicolor (L.) Moench s.l.] neadministrate direct animalelor.

200

Furaje combinate care conțin grăunțe și semințe nemăcinate

50


SECȚIUNEA VII:   ADITIVI FURAJERI AUTORIZAȚI ÎN FURAJELE NEVIZATE, CA URMARE A TRANSFERULUI INEVITABIL

Coccidiostatice

Produse destinate furajelor (20)

Conținut maxim în mg/kg (ppm) cu privire la furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

1.

Decochinat

Materii prime furajere

0,4

Furaje combinate pentru:

 

păsări ouătoare și puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni);

0,4

pui pentru îngrășare pe perioada dinaintea sacrificării în care se interzice utilizarea decochinatului (furaje de retragere);

0,4

alte specii de animale.

1,2

Preamestecuri pentru utilizarea în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea decochinatului

 (21)

2.

Diclazuril

Materii prime furajere

0,01

Furaje combinate pentru:

 

păsări ouătoare, puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni) și curcani pentru îngrășare (> 12 săptămâni);

0,01

iepuri pentru îngrășare și reproducere pe perioada dinaintea sacrificării în care se interzice utilizarea diclazurilului (furaje de retragere);

0,01

alte specii de animale, altele decât puicuțe pentru ouat (< 16 săptămâni), pui pentru îngrășare, bibilici și curcani pentru îngrășare (< 12 săptămâni).

0,03

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea diclazurilului

 (21)

3.

Bromhidrat de halofuginonă

Materii prime furajere

0,03

Furaje combinate pentru:

 

păsări ouătoare, puicuțe pentru ouat și curcani (> 12 săptămâni);

0,03

pui pentru îngrășare și curcani (< 12 săptămâni) pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea bromhidratului de halofuginonă (furaje de retragere);

0,03

alte specii de animale.

0,09

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea bromhidratului de halofuginonă

 (21)

4.

Lasalocid sodiu

Materii prime furajere

1,25

Furaje combinate pentru:

 

câini, viței, iepuri, ecvine, animale de lapte, păsări ouătoare, curcani (> 16 săptămâni) și puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni);

1,25

pui pentru îngrășare, puicuțe pentru ouat (< 16 săptămâni) și curcani (< 16 săptămâni) pentru perioada înainte de sacrificare în care se interzice utilizarea de lasalocid sodiu (furaje de retragere);

1,25

alte specii de animale.

3,75

Preamestecuri pentru utilizarea în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de lasalocid sodiu

 (21)

5.

Maduramicin amoniu alfa

Materii prime furajere

0,05

Furaje combinate pentru:

 

ecvine, iepuri, curcani (> 16 săptămâni), păsări ouătoare și puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni);

0,05

pui pentru îngrășare și curcani (< 16 săptămâni) pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea maduramicin amoniu alfa (furaje de retragere);

0,05

alte specii de animale.

0,15

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de maduramicin amoniu alfa

 (21)

6.

Monensin sodiu

Materii prime furajere

1,25

Furaje combinate pentru:

 

ecvine, câini, rumegătoare mici (oi și capre), rațe, bovine, vaci de lapte, păsări ouătoare, puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni) și curcani (> 16 săptămâni);

1,25

pui pentru îngrășare, puicuțe pentru ouat (< 16 săptămâni) și curcani (< 16 săptămâni) pe perioada dinaintea sacrificării în care se interzice utilizarea de monensin sodiu (furaje de retragere);

1,25

alte specii de animale.

3,75

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de monensin sodiu

 (21)

7.

Narazin

Materii prime furajere

0,7

Furaje combinate pentru:

 

curcani, iepuri, ecvine, păsări ouătoare și puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni);

0,7

alte specii de animale.

2,1

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de narazin

 (21)

8.

Nicarbazin

Materii prime furajere

1,25

Furaje combinate pentru:

 

ecvine, păsări ouătoare și puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni);

1,25

alte specii de animale.

3,75

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de nicarbazin (izolat sau în combinație cu narazin)

 (21)

9.

Clorhidrat de robenidină

Materii prime furajere

0,7

Furaje combinate pentru:

 

păsări ouătoare și puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni);

0,7

pui pentru îngrășare, iepuri pentru îngrășare și reproducere și curcani pe perioada dinaintea sacrificării, în care se interzice utilizarea clorhidratului de robenidină (furaje de retragere);

0,7

alte specii de animale.

2,1

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea clorhidratului de robenidină

 (21)

10.

Salinomicin sodiu

Materii prime furajere

0,7

Furaje combinate pentru:

 

ecvine, curcani, păsări ouătoare și puicuțe pentru ouat (> 12 săptămâni);

0,7

pui pentru îngrășare, puicuțe pentru ouat (< 12 săptămâni) și iepuri pentru îngrășare pe perioada dinaintea sacrificării în care se interzice utilizarea de salinomicin sodiu (furaje de retragere);

0,7

alte specii de animale.

2,1

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de salinomicin sodiu

 (21)

11.

Semduramicin sodiu

Materii prime furajere

0,25

Furaje combinate pentru:

 

păsări ouătoare și puicuțe pentru ouat (> 16 săptămâni);

0,25

pui pentru îngrășare pe perioada dinaintea sacrificării în care se interzice utilizarea de semduramicin sodiu (furaje de retragere);

0,25

alte specii de animale.

0,75

Preamestecuri pentru utilizare în furajele pentru care nu este autorizată utilizarea de semduramicin sodiu

 (21)

ANEXA II

PRAGURI DE ACȚIUNE CARE DECLANȘEAZĂ INVESTIGAȚII ALE STATELOR MEMBRE, ASTFEL CUM SE MENȚIONEAZĂ LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (2)

SECȚIUNE:

DIOXINE ȘI PCB-uri

Substanțe nedorite

Produse destinate furajelor

Prag de acțiune în ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (23), (24) cu privire la furaje cu un conținut de umiditate de 12 %

Observații și informații complementare (de exemplu, natura anchetelor care trebuie efectuate)

1.

Dioxine [suma dibenzo-para-dioxinelor policlorurate (PCDD) și a dibenzofuranilor policlorurați (PCDF), exprimată în echivalenți toxici ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), utilizând TEF-OMS (factori de echivalență toxică, 1997) (22)]

Materii prime furajere din plante,

0,5

 (25)

cu excepția:

 

 

uleiurilor vegetale și a subproduselor acestora.

0,5

 (25)

Materii prime furajere de origine minerală

0,5

 (25)

Materii prime furajere de origine animală:

 

 

grăsimi animale, inclusiv grăsimi din lapte și din ouă;

1,0

 (25)

alte produse de la animale terestre, inclusiv lapte și produse lactate și ouă și produse din ouă;

0,5

 (25)

ulei de pește;

5,0

 (26)

pești, alte animale acvatice și produsele derivate din acestea, cu excepția uleiului de pește și a hidrolizaților de proteine din pește conținând mai mult de 20 % grăsimi (24);

1,0

 (26)

hidrolizați de proteine din pește conținând mai mult de 20 % grăsimi.

1,75

 (26)

Aditivi care aparțin grupelor funcționale ale lianților și agenților antiaglomeranți

0,5

 (26)

Aditivi aparținând grupelor funcționale de compuși de oligoelemente

0,5

 (25)

Preamestecuri

0,5

 (25)

Furaj combinat,

0,5

 (25)

cu excepția:

 

 

hranei combinate pentru animale de companie și pești;

1,75

 (26)

furajelor combinate pentru animale de blană.

 

2.

PCB de tipul dioxinelor [suma bifenililor policlorurați (PCB), exprimată în echivalenți toxici ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), utilizând TEF-OMS (factori de echivalență toxică, 1997) (22)]

Materii prime furajere din plante,

0,35

 (25)

cu excepția:

 

 

uleiurilor vegetale și a subproduselor acestora.

0,5

 (25)

Materii prime furajere de origine minerală

0,35

 (25)

Materii prime furajere de origine animală:

 

 

grăsimi animale, inclusiv grăsimi din lapte și din ouă;

0,75

 (25)

alte produse de la animale terestre, inclusiv lapte și produse lactate și ouă și produse din ouă;

0,35

 (25)

ulei de pește;

14,0

 (26)

pești, alte animale acvatice și produsele derivate din acestea, cu excepția uleiului de pește și a hidrolizaților de proteine din pește conținând mai mult de 20 % grăsimi (24);

2,5

 (26)

hidrolizați de proteine din pește conținând mai mult de 20 % grăsimi.

7,0

 (26)

Aditivi care aparțin grupelor funcționale ale lianților și agenților antiaglomeranți

0,5

 (25)

Aditivi aparținând grupelor funcționale de compuși de oligoelemente

0,35

 (25)

Preamestecuri

0,35

 (25)

Furaj combinat,

0,5

 (25)

cu excepția:

 

 

hranei combinate pentru animale de companie și pești;

3,5

 (26)

furajelor combinate pentru animale de blană.

 


(1)  Limitele maxime se referă la arsenul total.

(2)  La cererea autorităților competente, operatorul responsabil trebuie să efectueze o analiză care să demonstreze un conținut de arsen anorganic mai mic de 2 ppm. Această analiză prezintă o importanță deosebită în cazul speciilor de alge Hizikia fusiforme.

(3)  Nutrețul include produse pentru consumul animal, precum fânul, furajele însilozate, iarba proaspătă etc.

(4)  Nivelurile maxime se referă la mercurul total.

(5)  Limitele maxime sunt exprimate ca nitrit de sodiu.

(6)  Limita maximă stabilită pentru preamestecuri are în vedere aditivii cu nivelul cel mai ridicat de plumb și cadmiu, și nu sensibilitatea specifică la plumb și cadmiu a fiecărei specii de animale. Astfel cum este stabilit la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 268, 18.10.2003, p. 29), pentru a proteja sănătatea animalelor și cea publică, producătorul preamestecurilor este responsabil, pe de o parte, de respectarea limitelor maxime pentru preamestecuri și, pe de altă parte, de conformitatea instrucțiunilor de utilizare a preamestecurilor cu limitele maxime admise pentru furaje suplimentare și complete.

(7)  Conținuturile maxime conduc la o determinare analitică a fluorului, extracția efectuându-se cu acid clorhidric 1 N, timp de douăzeci de minute, la temperatura camerei. Se pot utiliza metode de extracție echivalente, în cazul în care se demonstrează că au o eficiență egală de extracție.

(8)  Procentul de fosfor este aplicabil unui furaj cu un conținut de umiditate de 12 %.

(9)  Limitele maxime se referă exclusiv la melamină. Includerea compușilor înrudiți structural acid cianuric, amelină și amelidă în limita maximă va fi avută în vedere într-o etapă ulterioară.

(10)  Limitele maxime sunt exprimate ca izotiocianat de alil.

(11)  Izolat sau împreună, exprimat în dieldrină.

(12)  Conținut maxim pentru aldrină și dieldrină, luate izolat sau împreună, exprimat în dieldrină.

(13)  Sistem de numerotare conform Parlar, cu prefix «CHB» sau «Parlar»:

 

CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-octochlorobornane;

 

CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonachlorobornane;

 

CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaclorobornan.

(14)  Concentrații superioare: concentrațiile maxime sunt calculate pe baza ipotezei că toate valorile diferiților congeneri care se află sub pragul de cuantificare sunt egale cu pragul de cuantificare.

(15)  Conținutul maxim distinct pentru dioxine (PCDD/F) se aplică în continuare pe o perioadă limitată. Produsele pentru furaje menționate la punctul 1 trebuie să respecte, pe perioada respectivă, atât conținuturile maxime fixate pentru dioxine, cât și cele stabilite pentru totalitatea dioxinelor și a PCB de tipul dioxinelor.

(16)  Peștele proaspăt și alte animale acvatice, livrate și utilizate direct, fără prelucrare intermediară, pentru producția de hrană pentru animale de blană nu sunt supuse respectării conținuturilor maxime, în timp ce peștele proaspăt utilizat pentru nutriția directă a animalelor de companie și a animalelor de la grădinile zoologice și de la circuri sau ca materie primă furajeră pentru producția de hrană pentru animalele de companie respectă conținuturile maxime de 4,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg și de 8,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg, iar ficatul de pește utilizat în aceleași scopuri respectă o limită maximă de 25,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg. Produsele sau proteinele animale prelucrate, provenind de la respectivele animale (animale de blană, animale de companie, animalele de la grădinile zoologice și de la circ) nu pot intra în lanțul alimentar, iar utilizarea lor este interzisă în hrana animalelor de fermă ținute, îngrășate sau crescute pentru producția de produse alimentare.

(17)  TEF-OMS pentru evaluarea riscurilor pentru sănătatea oamenilor, bazați pe concluziile întrunirii OMS care a avut loc la Stockholm (Suedia), între 15 și 18 iunie 1997 [Van den Berg et al. (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775].

Congener

Valoare TEF

Dibenzo-p-dioxine („PCDD”) și dibenzofurani („PCDF”)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

PCB de tipul dioxinei Non-orto PCB + mono-orto PCB

 

 

Non-orto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

Mono-orto PCB

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

 

 

 

 

Semnificația abrevierilor folosite: «T» = tetra; «Pe» = penta; «Hx» = hexa; «Hp» = hepta; «O» = octa; «CDD» = clorodibenzodioxină; «CDF» = clordibenzofuran; «CB» = difenili clorurați.

(18)  În măsura în care acestea se pot determina prin microscopie analitică.

(19)  Include, de asemenea, fragmente de coji de semințe.

(20)  Fără a aduce atingere limitelor maxime autorizate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 268, 18.10.2003, p. 29).

(21)  Limita maximă a substanței în preamestec este concentrația care nu determină un nivel de substanță mai mare de 50 % față de limitele maxime stabilite în furaje atunci când sunt respectate instrucțiunile pentru utilizarea premixului.

(22)  TEF-OMS pentru evaluarea riscurilor pentru sănătatea oamenilor, bazați pe concluziile întrunirii OMS care a avut loc la Stockholm (Suedia), între 15 și 18 iunie 1997 [Van den Berg et al. (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775].

(23)  Concentrații superioare: concentrațiile maxime sunt calculate pe baza ipotezei că toate valorile diferiților congeneri care se află sub pragul de cuantificare sunt egale cu pragul de cuantificare.

(24)  În paralel, Comisia va reexamina respectivele praguri de acțiune și conținuturile maxime pentru suma dioxinelor și a PCB-urilor de tipul dioxinelor.

(25)  Identificarea sursei de contaminare. După identificarea sursei, se adoptă măsuri corespunzătoare, în cazul în care este posibil, pentru reducerea sau eliminarea acesteia.

(26)  În numeroase cazuri, este posibil să nu fie necesară efectuarea unei anchete pentru a determina sursa de contaminare, dat fiind faptul că nivelul de bază, în unele zone, este apropiat de pragul de acțiune sau superior acestuia. Cu toate acestea, în cazul în care se depășește pragul de acțiune, trebuie consemnate toate informațiile pertinente, cum ar fi perioada de prelevare de probe, originea geografică, specia de pește etc., ținând seama de măsurile viitoare pentru controlul prezenței dioxinelor și a compușilor de tipul dioxinelor în respectivele materii prime pentru hrana animalelor.

Congener

Valoare TEF

Dibenzo-p-dioxine («PCDD») și dibenzofurani («PCDF»)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

PCB de tipul dioxinei Non-orto PCB + mono-orto PCB

 

 

Non-orto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

Mono-orto PCB

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

 

 

 

 

Semnificația abrevierilor folosite: «T» = tetra; «Pe» = penta; «Hx» = hexa; « Hp» = hepta; «O» = octa; «CDD» = clorodibenzodioxină; «CDF» = clordibenzofuran; «CB» = difenili clorurați.


Top