EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0176

Regulamentul (UE) nr. 176/2011 al Comisiei din 24 februarie 2011 privind informațiile care trebuie furnizate înainte de instituirea și modificarea unui bloc funcțional de spațiu aerian Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 51, 25.2.2011, p. 2–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 126 - 131

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/176/oj

25.2.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 51/2


REGULAMENTUL (UE) NR. 176/2011 AL COMISIEI

din 24 februarie 2011

privind informațiile care trebuie furnizate înainte de instituirea și modificarea unui bloc funcțional de spațiu aerian

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic european (regulament privind prestarea de servicii) (1), în special articolul 9a alineatul (9),

întrucât:

(1)

Blocurile funcționale de spațiu aerian sunt elemente-cheie care permit intensificarea cooperării între statele membre, în scopul îmbunătățirii performanței și al creării de sinergii. În acest scop și pentru a optimiza interfața blocurilor funcționale de spațiu aerian în cadrul cerului unic european, statele membre în cauză trebuie să coopereze între ele; după caz, ele pot coopera și cu țări terțe.

(2)

Atunci când instituie un bloc funcțional de spațiu aerian, statele membre trebuie să respecte cerințele articolului 9a din Regulamentul (CE) nr. 550/2004.

(3)

Statele membre care stabilesc un bloc funcțional de spațiu aerian trebuie să furnizeze informații Comisiei, Agenției Europene de Siguranță a Aviației („European Aviation Safety Agency” – EASA), altor state membre și părți interesate, oferindu-le posibilitatea să își prezinte observațiile cu scopul de a facilita schimbul de opinii. Cu toate acestea, statele membre nu trebuie să furnizeze informații clasificate, secrete de afaceri sau altfel de informații confidențiale.

(4)

Informațiile care trebuie furnizate în temeiul prezentului regulament trebuie să reflecte respectarea obiectivelor referitoare la blocurile funcționale de spațiu aerian și să sprijine statele membre în asigurarea coerenței cu alte măsuri în cadrul cerului unic european.

(5)

În scopul de a facilita schimbul de informații și prezentarea de observații, informațiile care sunt considerate „adecvate” pentru a fi furnizate statelor membre, Comisiei, Agenției Europene de Siguranță a Aviației („EASA”), precum și altor părți interesate trebuie să fie stabilite cu claritate, la fel și procedurile aferente acestui schimb de informații.

(6)

În special, statele membre în cauză trebuie să furnizeze informațiile în comun și, ulterior, să furnizeze un unic set de informații și probe documentare pentru fiecare bloc funcțional de spațiu aerian în parte.

(7)

Instituirea unui bloc funcțional de spațiu aerian trebuie considerată drept procesul juridic prin intermediul căruia statele membre trebuie să consolideze cooperarea între respectivele lor blocuri de spațiu aerian. Statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a se conforma acestei cerințe până cel târziu la 4 decembrie 2012, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 550/2004.

(8)

Pentru a stabili dacă un bloc funcțional de spațiu aerian a fost sau nu modificat trebuie avute în vedere aceleași criterii pentru toate statele membre și trebuie ținut cont doar de acele modificări care au un impact considerabil asupra blocului funcțional de spațiu aerian și/sau asupra blocurilor funcționale de spațiu aerian sau asupra statelor membre învecinate.

(9)

În conformitate cu articolul 13a din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (2), statele membre și Comisia trebuie să își coordoneze acțiunile cu EASA pentru a garanta abordarea în mod corespunzător a tuturor aspectelor legate de siguranță cu ocazia implementării cerului unic european.

(10)

Prezentul regulament nu afectează interesele politicii de securitate sau de apărare a statelor membre și nici cerințele de confidențialitate aferente în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004.

(11)

În conformitate cu articolul 83 din Convenția de la Chicago, statele membre care stabilesc un bloc funcțional de spațiu aerian vor trebui să înregistreze la OACI acordurile sau înțelegerile privind blocurile funcționale de spațiu aerian și orice modificare ulterioară a acestora.

(12)

Instituirea unor blocuri funcționale de spațiu aerian care ar duce la modificări ale limitelor regiunii de informare a zborurilor a OACI sau ale facilităților și serviciilor oferite în cadrul acestor limite trebuie să continue să facă obiectul procesului de planificare a navigației aeriene al OACI și al procedurii pentru modificarea planurilor de navigație aeriană (Air Navigation Plans) a OACI.

(13)

Statele membre trebuie să se asigure că îndeplinesc în mod eficient responsabilitățile lor în materie de siguranță atunci când instituie un bloc funcțional de spațiu aerian. Ele trebuie să demonstreze și să ofere asigurările necesare referitoare la faptul că blocul funcțional de spațiu aerian va fi instituit și gestionat în condiții de siguranță și să țină cont de elementele de management al siguranței aplicate de statele membre și de furnizorii de servicii de navigație aeriană și asociate instituirii unui bloc funcțional de spațiu aerian, punând accentul pe rolurile și responsabilitățile lor respective în materie de siguranță.

(14)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului cerului unic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

Prezentul regulament stabilește cerințe referitoare la:

1.

informațiile care trebuie furnizate de către statele membre în cauză Comisiei, Agenției Europene de Siguranță a Aviației („EASA”), altor state membre și părți interesate înainte de instituirea și modificarea unui bloc funcțional de spațiu aerian;

2.

procedurile privind furnizarea de informații către părțile menționate la punctul 1 și transmiterea observațiilor acestora, înainte de notificarea către Comisie a blocului funcțional de spațiu aerian.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile de la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004.

De asemenea, se aplică următoarele definiții:

1.

„state membre în cauză” înseamnă statele membre care au decis de comun acord instituirea unui bloc funcțional de spațiu aerian, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 550/2004;

2.

„părți interesate” înseamnă țările terțe care se învecinează cu un bloc funcțional de spațiu aerian, utilizatorii sau grupurile de utilizatori relevanți ai spațiului aerian și organismele de reprezentare a personalului, precum și furnizorii de servicii de navigație aeriană din vecinătatea unui bloc funcțional de spațiu aerian.

Articolul 3

Dovada respectării cerințelor

Statele membre în cauză furnizează în comun informațiile prevăzute în anexa la prezentul regulament, pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor de la articolul 9a din Regulamentul (CE) nr. 550/2004.

Articolul 4

Procedura privind schimbul de informații în cazul noilor blocuri funcționale de spațiu aerian

(1)   Statele membre în cauză trebuie să furnizeze Comisiei informațiile prevăzute în anexă cel târziu până la 24 iunie 2012. Comisia va supune aceste informații examinării EASA, celorlalte state membre și părți interesate în termen de maximum o săptămână de la primirea lor.

(2)   Observațiile EASA și ale celorlalte state membre și părți interesate trebuie să fie prezentate Comisiei în termen de maximum două luni de la primirea informațiilor. Comisia va comunica fără întârziere observațiile primite, precum și propriile observații statelor membre în cauză.

(3)   Statele membre în cauză iau în considerare în mod corespunzător observațiile primite înainte de a institui propriul bloc funcțional de spațiu aerian.

Articolul 5

Modificarea unui bloc funcțional de spațiu aerian instituit

(1)   În sensul prezentului regulament, se consideră că un bloc funcțional de spațiu aerian instituit a fost modificat atunci când modificarea propusă conduce la modificări ale dimensiunilor stabilite ale blocului funcțional de spațiu aerian.

(2)   Cu cel puțin șase luni înainte de implementarea unei modificări, statele membre în cauză notifică în comun Comisiei modificările propuse și furnizează informații referitoare la aceste modificări, actualizând, după caz, informațiile furnizate referitor la instituirea blocului funcțional de spațiu aerian. Comisia va supune aceste informații examinării EASA, celorlalte state membre și părți interesate în termen de maximum o săptămână de la primirea lor.

(3)   Observațiile EASA, ale celorlalte state membre și părți interesate trebuie să fie prezentate Comisiei în termen de maximum două luni de la primirea informațiilor. Comisia va comunica fără întârziere observațiile primite, precum și propriile observații statelor membre în cauză.

(4)   Statele membre în cauză iau în considerare în mod corespunzător observațiile primite înainte de a modifica propriul bloc funcțional de spațiu aerian.

Articolul 6

Blocuri funcționale de spațiu aerian deja instituite

Statele membre în cauză, care au instituit deja un bloc funcțional de spațiu aerian înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, se asigură că informațiile necesare prevăzute în anexă și care nu au fost deja transmise ca parte a notificării sunt furnizate Comisiei până cel târziu la 24 iunie 2012.

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 februarie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 96, 31.3.2004, p. 10.

(2)  JO L 96, 31.3.2004, p. 1.


ANEXĂ

INFORMAȚII CARE TREBUIE FURNIZATE

PARTEA I

Informații cu caracter general

1.

Statele membre în cauză specifică:

(a)

punctul de contact pentru blocul funcțional de spațiu aerian;

(b)

dimensiunile stabilite ale blocului funcțional de spațiu aerian;

(c)

furnizorii de servicii de trafic aerian și, dacă este cazul, furnizorii de servicii meteorologice desemnați de comun acord și domeniile lor de responsabilitate;

(d)

furnizorii de servicii de trafic aerian care prestează servicii fără certificare, în conformitate cu articolul 7 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 550/2004, și domeniile lor de responsabilitate.

2.

Statele membre în cauză furnizează următoarele informații privind acordurile încheiate în legătură cu instituirea sau modificarea blocului funcțional de spațiu aerian, inclusiv:

(a)

copii ale documentelor care atestă acordul comun încheiat între statele membre în cauză privind instituirea unui bloc funcțional de spațiu aerian;

(b)

informații privind acordurile dintre autoritățile naționale de supraveghere din cadrul blocului funcțional de spațiu aerian;

(c)

informații privind aranjamentele dintre furnizorii de servicii de trafic aerian în cadrul blocului funcțional de spațiu aerian;

(d)

informații privind acordurile dintre autoritățile competente civile și militare în ceea ce privește implicarea lor în cadrul structurilor de guvernanță ale blocului funcțional de spațiu aerian.

3.

Statele membre în cauză pot face referire la informațiile furnizate deja Comisiei, ca parte a implementării cerului unic european.

PARTEA II

Cerințe ale articolului 9a alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 550/2004

Statele membre în cauză furnizează informații, inclusiv documente justificative, referitoare la cerințele articolului 9a alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 550/2004.

1.   Dosarul de siguranță al blocului funcțional de spațiu aerian

În ceea ce privește dosarul de siguranță al blocului funcțional de spațiu aerian, trebuie furnizate următoarele informații:

(a)

politica comună în materie de siguranță sau planurile de instituire ale unei astfel de politici;

(b)

descrierea aranjamentelor referitoare la accidente și investigarea accidentelor și planurile privind modalități de abordare a colectării, analizării și schimbului de date în materie de siguranță;

(c)

descrierea modalităților de management al siguranței, în vederea evitării degradării performanței în materie de siguranță în cadrul blocului funcțional de spațiu aerian;

(d)

descrierea aranjamentelor, cu identificarea și atribuirea clară a responsabilităților și a interfețelor în legătură cu stabilirea obiectivelor de siguranță, supravegherea siguranței și măsurile corespunzătoare de aplicare în ceea ce privește furnizarea serviciilor de navigație aeriană în cadrul blocului funcțional de spațiu aerian;

(e)

documentația și/sau declarațiile care să ateste că evaluarea siguranței – inclusiv identificarea pericolelor, evaluarea și diminuarea riscurilor – a fost efectuată înainte de a implementa modificări operaționale care rezultă din instituirea sau modificarea blocului funcțional de spațiu aerian.

2.   Utilizarea optimă a spațiului aerian, ținând cont de fluxurile de trafic aerian

Statele membre în cauză furnizează următoarele informații:

(a)

descrierea relațiilor cu funcțiile de rețea relevante pentru managementul spațiului aerian și managementul fluxului de trafic aerian menționate la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (1), inclusiv coordonarea, aranjamentele și procedurile vizând optimizarea utilizării spațiului aerian;

(b)

în ceea ce privește managementul spațiului aerian în cadrul blocului funcțional de spațiu aerian neacoperit de funcțiile de rețea menționate la articolul 6 Regulamentul (CE) nr. 551/2004, informații cu privire la:

aranjamentele vizând managementul integrat de spațiu aerian;

prevederile vizând partajarea datelor referitoare la managementul spațiului aerian;

aranjamentele în favoarea unui proces decizional cooperant eficace;

(c)

în ceea ce privește coordonarea în timp real în cadrul blocului funcțional de spațiu aerian:

descrierea modului în care sunt gestionate activitățile transfrontaliere în cazul în care sunt create domenii noi, ca rezultat al instituirii sau modificării blocului funcțional de spațiu aerian.

3.   Coerența cu rețeaua de rute europene

Statele membre în cauză furnizează informații pentru a demonstra că proiectarea și implementarea rutelor în cadrul blocului funcțional de spațiu aerian sunt realizate în conformitate cu procesul instaurat vizând coordonarea generală, dezvoltarea și implementarea rețelei de rute europene menționate la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 551/2004.

Statele membre în cauză pot face referire la informațiile furnizate deja Comisiei, ca parte a implementării cerului unic european.

4.   Valoare adăugată globală în baza analizelor costuri-beneficii

Statele membre furnizează declarații prin care atestă că:

(a)

analiza costuri-beneficii a fost efectuată conform practicilor curente în sector, în special metoda analizei fluxurilor de numerar actualizate;

(b)

analiza costuri-beneficii furnizează un tablou consolidat al impactului instituirii sau modificării blocului funcțional de spațiu aerian asupra utilizatorilor civili și militari ai spațiului aerian;

(c)

analiza costuri beneficii demonstrează că instituirea sau modificarea blocului funcțional de spațiu aerian are un rezultat financiar global pozitiv (valoarea actuală netă și/sau rata internă a rentabilității);

(d)

blocul funcțional de spațiu aerian contribuie la reducerea impactului de mediu al aviației;

(e)

valoarea costurilor și a beneficiilor, proveniența lor și estimările făcute pentru efectuarea analizei costuri-beneficii sunt susținute prin documente;

(f)

părțile interesate au fost consultate și au oferit feedback referitor la estimările costurilor și beneficiilor care vizează propriile activități.

5.   Asigurarea unui transfer fluid și flexibil al responsabilității controlului traficului aerian între unitățile serviciilor de trafic aerian

Statele membre în cauză furnizează informații pentru a demonstra că transferul de responsabilitate în ceea ce privește controlul traficului aerian este fluid și flexibil în cadrul blocului funcțional de spațiu aerian. Printre acestea, statele membre trebuie să furnizeze următoarele informații privind schimbările introduse prin instituirea sau modificarea blocului funcțional de spațiu aerian:

(a)

o descriere a aranjamentelor referitoare la furnizarea transfrontalieră de servicii de trafic aerian;

(b)

aranjamentele încheiate în vederea îmbunătățirii procedurilor de coordonare dintre furnizorii de servicii de trafic aerian în cauză în cadrul blocului funcțional de spațiu aerian și alte inițiative destinate îmbunătățirii ulterioare a coordonării;

(c)

o descriere a aranjamentelor încheiate în vederea îmbunătățirii procedurilor de coordonare dintre furnizorii civili și militari de servicii de trafic aerian în cauză și alte inițiative destinate îmbunătățirii ulterioare a coordonării, conform conceptului de utilizare flexibilă a spațiului aerian;

(d)

o descriere a aranjamentelor încheiate în vederea îmbunătățirii procedurilor de coordonare dintre furnizorii adiacenți de servicii de trafic aerian în cauză și alte inițiative destinate îmbunătățirii ulterioare a coordonării.

6.   Garantarea compatibilității diferitelor configurații ale spațiului aerian, optimizând printre altele regiunile actuale de informare a zborurilor

Statele membre în cauză furnizează informații privind planurile existente de armonizare a organizării și clasificării diferitelor configurații ale spațiului aerian în cadrul blocului funcțional de spațiu aerian. Aceste planuri includ:

(a)

principiile care stau la baza organizării și clasificării spațiului aerian în cadrul blocului funcțional de spațiu aerian;

(b)

schimbările configurației spațiului aerian rezultate în urma armonizării în cadrul blocului funcțional de spațiu aerian.

7.   Acorduri regionale încheiate cu OACI

Statele membre în cauză furnizează lista acordurilor regionale existente încheiate în conformitate cu cadrul stabilit prin anexa 11 la Convenția privind aviația civilă internațională și care sunt pertinente în ceea ce privește instituirea și exploatarea blocului funcțional de spațiu aerian.

8.   Acorduri regionale existente

Statele membre în cauză furnizează lista acordurilor regionale existente încheiate de unul sau mai multe state membre în cauză, inclusiv acordurile încheiate cu țări terțe, care sunt pertinente în ceea ce privește instituirea și exploatarea blocului funcțional de spațiu aerian.

9.   Obiective de performanță la nivelul Uniunii Europene

9.1.

Statele membre în cauză furnizează informații referitoare la aranjamentele încheiate în vederea facilitării compatibilității cu obiectivele de performanță la nivelul UE prevăzute la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004.

9.2.

Statele membre în cauză pot face referire la informațiile furnizate deja Comisiei în virtutea dispozițiilor articolului 5 din Regulamentul (UE) nr. 691/2010 al Comisiei (2).


(1)  JO L 96, 31.3.2004, p. 20.

(2)  JO L 201, 3.8.2010, p. 1.


Top