EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0078

Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 331, 15.12.2010, p. 120–161 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 004 P. 277 - 318

No longer in force, Date of end of validity: 02/01/2018; abrogat prin 32014L0065 şi prorogat prin 32016L1034 . Latest consolidated version: 04/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/78/oj

15.12.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 331/120


DIRECTIVA 2010/78/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

din 24 noiembrie 2010

de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 50, articolul 53 alineatul (1), articolul 62 și articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1)

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

acționând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

Criza financiară din 2007 și 2008 a scos la lumină deficiențe majore ale supravegherii în sectorul financiar, atât în cazuri individuale, cât și la nivelul sistemului în ansamblu. Modelele naționale de supraveghere nu au reușit să țină pasul cu globalizarea financiară și realitatea piețelor financiare europene, bazate de integrare și interconectare, în cadrul cărora numeroase instituții financiare desfășoară activități transfrontaliere. Criza a adus în prim-plan deficiențe în domeniul cooperării, coordonării, al aplicării coerente a dreptului Uniunii și al încrederii între autoritățile naționale competente.

(2)

În mai multe rezoluții înainte și în timpul crizei financiare, Parlamentul European a solicitat orientarea către o supraveghere europeană mai integrată, pentru a se asigura condiții de concurență echitabilă reale pentru toți actorii la nivelul Uniunii și pentru a reflecta integrarea tot mai mare a piețelor financiare din Uniune (în rezoluțiile sale din 13 aprilie 2000 cu privire la Comunicarea Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului pentru serviciile financiare: plan de acțiune, din 21 noiembrie 2002 privind normele de supraveghere prudențială în Uniunea Europeană, din 11 iulie 2007 privind politica serviciilor financiare (2005-2010) – Cartea albă, din 23 septembrie 2008 conținând recomandări către Comisie privind fondurile speculative și fondurile de capital privat și din 9 octombrie 2008 conținând recomandări către Comisie privind urmărirea rezultatelor procesului Lamfalussy: o viitoare structură de supraveghere, precum și în pozițiile sale din 22 aprilie 2009 cu privire la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind inițierea și exercitarea activității de asigurare și reasigurare (Solvabilitate II) și din 23 aprilie 2009 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind agențiile de rating de credit).

(3)

În noiembrie 2008, Comisia a încredințat unui grup la nivel înalt prezidat de Jacques de Larosière sarcina de a face recomandări cu privire la modalitățile de consolidare a mecanismelor europene de supraveghere, în vederea unei protecții mai eficiente a cetățenilor și pentru a reinstaura încrederea în sistemul financiar. În raportul final prezentat la 25 februarie 2009 (raportul de Larosière) grupul la nivel înalt a recomandat consolidarea cadrului de supraveghere pentru a se reduce pe viitor riscul apariției crizelor financiare și gravitatea acestora. Acesta a recomandat reformarea în profunzime a structurii supravegherii sectorului financiar în Uniune. Raportul de Larosière a recomandat, de asemenea, crearea un Sistem european al supraveghetorilor financiari (SESF), care să cuprindă trei autorități europene de supraveghere (AES) – una pentru sectorul bancar, una pentru sectorul valorilor mobiliare și una pentru sectorul asigurărilor și pensiilor ocupaționale – și crearea unui comitet european pentru risc sistemic.

(4)

În comunicarea sa din 4 martie 2009, intitulată „Stimularea redresării economice europene”, Comisia a propus prezentarea unui proiect legislativ de înființare a SESF, iar în comunicarea din 27 mai 2009 intitulată „Supravegherea financiară europeană”, aceasta a oferit mai multe detalii despre organizarea posibilă a acestui nou cadru de supraveghere.

(5)

În concluziile sale emise ca urmare a reuniunii din 18 și 19 iunie 2009, Consiliul European a recomandat înființarea unui Sistem european al supraveghetorilor financiari, care să cuprindă trei noi AES. Sistemul ar trebui să vizeze îmbunătățirea calității și consecvenței supravegherii naționale, consolidarea controlului grupurilor transfrontaliere, constituind un cadru de reglementare unic la nivel european aplicabil tuturor instituțiilor financiare de pe piața internă. Consiliul European a subliniat faptul că AES ar trebui să aibă, de asemenea, competențe cu privire la agențiile de rating de credite și a invitat Comisia să pregătească propuneri concrete cu privire la modul în care SESF ar putea juca un rol important în situații de criză.

(6)

La 23 septembrie 2009, Comisia a adoptat trei propuneri de regulamente de înființare a SESF, incluzând crearea celor trei AES.

(7)

Pentru ca SESF să funcționeze eficient, sunt necesare modificări ale actelor juridice ale Uniunii în domeniile de activitate ale celor trei AES. Astfel de modificări se referă la definirea sferei anumitor competențe ale AES, la integrarea anumitor competențe prevăzute în actele juridice ale Uniunii și la garantarea unei funcționări armonioase și eficiente a AES în contextul SESF.

(8)

Înființarea celor trei AES ar trebui să fie însoțită, printre altele, de elaborarea unei reglementări unice pentru a garanta o armonizare consecventă și o aplicare uniformă și pentru a contribui astfel la funcționarea mai eficientă a pieței interne.

(9)

Regulamentele de instituire a SESF prevăd că, în domeniile indicate în mod expres în legislația relevantă, AES pot elabora proiecte de standarde tehnice, pe care le prezintă Comisiei spre adoptare în conformitate cu articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prin acte delegate sau acte de punere în aplicare. Prezenta directivă ar trebui să identifice un prim set de astfel de domenii și ar trebui să nu aducă atingere adăugării altor domenii în viitor.

(10)

Legislația relevantă ar trebui să definească domeniile în care AES sunt abilitate să elaboreze proiecte de standarde tehnice și modalitatea în care acestea ar trebui adoptate. Legislația relevantă ar trebui să precizeze elementele, condițiile și specificările menționate la articolul 290 TFUE pentru cazul actelor delegate.

(11)

Identificarea domeniilor adecvate pentru elaborarea de standarde tehnice ar trebui să realizeze un echilibru corespunzător între crearea unui set unic de norme armonizate și evitarea complicării nejustificate a legislației și a punerii în aplicare a acesteia. Ar trebui alese numai domeniile în care existența unor norme tehnice consecvente va contribui în mod semnificativ și eficace la realizarea obiectivelor legislației relevante asigurând, în același timp, adoptarea deciziilor politice de către Parlamentul European, Consiliu și Comisie în conformitate cu procedurile lor obișnuite.

(12)

Aspectele care fac obiectul standardelor tehnice trebuie să fie de natură pur tehnică, iar elaborarea acestora necesită competențele unor experți în domeniul supravegherii. Standardele tehnice adoptate sub formă de acte delegate ar trebui să dezvolte în continuare, să specifice și să determine condițiile de armonizare consecventă a normelor incluse în instrumentele de bază adoptate de Parlamentul European și de Consiliu, completând sau modificând anumite elemente neesențiale ale actului legislativ. Standardele tehnice adoptate ca acte de punere în aplicare ar trebui să stabilească condiții de aplicare uniformă a actelor juridice cu caracter obligatoriu ale Uniunii. Standardele tehnice nu ar trebui să implice alegeri de natură politică.

(13)

În cazul standardelor tehnice de reglementare, este oportun să se introducă procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) (4), Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale) (5) și, respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de valori mobiliare și piețe) (6). Standardele tehnice de punere în aplicare ar trebui adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. Consiliul European a aprobat abordarea Lamfalussy pe patru niveluri pentru a face mai eficient și transparent procesul de elaborare a legislației financiare a Uniunii. Comisia este împuternicită să adopte măsuri de al doilea nivel în multe domenii, un mare număr de regulamente și directive de al doilea nivel ale Comisiei fiind în vigoare. În cazurile în care standardele tehnice de reglementare sunt concepute pentru a dezvolta, specifica sau determina în continuare condițiile de aplicare ale unor astfel de măsuri de al doilea nivel, acestea ar trebui adoptate numai după ce măsura relevantă de al doilea nivel a fost adoptată și ar trebui să fie compatibile cu respectiva măsură de al doilea nivel.

(14)

Standardele tehnice obligatorii contribuie la un set unic de norme pentru legislația privind serviciile financiare, astfel cum a fost aprobat de Consiliul European în concluziile sale din iunie 2009. În măsura în care anumite cerințe din actele legislative ale Uniunii nu sunt complet armonizate și în conformitate cu principiul precauției aplicat supravegherii, standardele tehnice obligatorii care dezvoltă, specifică sau determină condițiile de aplicare a acestor cerințe nu ar trebui să împiedice statele membre să solicite informații suplimentare sau să impună cerințe mai stricte. Prin urmare, standardele tehnice ar trebui să permită statelor membre să acționeze în acest sens în domenii specifice, atunci când respectivele acte legislative permit o astfel de opțiune.

(15)

Astfel cum se prevede în regulamentele de înființare a SESF, înainte de transmiterea standardelor tehnice către Comisie, AES ar trebui, dacă este cazul, să organizeze consultări publice cu privire la acestea și să analizeze potențialele costuri și beneficii asociate.

(16)

Ar trebui să fie posibil ca standardele tehnice să prevadă măsuri tranzitorii, sub rezerva unor termene adecvate, în cazul în care costurile punerii imediate în aplicare ar fi excesive în raport cu beneficiile obținute.

(17)

Regulamentele de înființare a SESF prevăd un mecanism de soluționare a dezacordurilor dintre autoritățile naționale competente. În cazul în care o autoritate competentă nu este de acord cu procedura sau conținutul unei acțiuni sau cu lipsa de acțiune a unei alte autorități competente în domeniile specificate în actele juridice ale Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, domenii în care legislația relevantă impune cooperarea, coordonarea sau luarea unor decizii în comun de către autoritățile naționale competente din mai multe state membre, AES, la solicitarea uneia dintre autoritățile competente implicate, ar trebui să aibă posibilitatea de a sprijini autoritățile respective în efortul lor de a ajunge la un acord în termenul limită stabilit de AES, care ar trebui să țină seama de orice alte termene limită relevante prevăzute de legislația în vigoare, precum și de urgența și complexitatea dezacordului respectiv. În eventualitatea persistenței dezacordului respectiv, AES ar trebui să aibă posibilitatea de a soluționa problema.

(18)

Regulamentele de înființare a AES impun precizarea, în legislația sectorială, a cazurilor în care pot fi aplicate mecanismele de soluționare a dezacordurilor dintre autoritățile naționale competente. Prezenta directivă ar trebui să identifice un prim set de astfel de cazuri și nu ar trebui să aducă atingere includerii altor cazuri în viitor. Prezenta directivă nu ar trebui să împiedice AES să acționeze în conformitate cu alte competențe sau să îndeplinească sarcini precizate în regulamentele de înființare respective, inclusiv medierea fără caracter obligatoriu și contribuția la aplicarea coerentă, eficientă și eficace a actelor juridice ale Uniunii. Mai mult, în acele domenii în care actul juridic relevant prevede deja o formă de mediere fără caracter obligatoriu sau în cazurile în care există termene limită pentru luarea în comun a deciziilor de către una sau mai multe autorități naționale competente, sunt necesare modificări pentru garantarea clarității și a minimizării disfuncțiilor procesului de luare în comun a deciziilor, dar și pentru a se asigura că AES are posibilitatea de a soluționa dezacordurile, dacă este necesar. Procedura obligatorie de soluționare a dezacordurilor este menită să soluționeze situații în care autoritățile naționale competente nu pot rezolva între ele probleme procedurale sau de fond referitoare la respectarea actelor juridice ale Uniunii.

(19)

Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să identifice situațiile în care este nevoie să fie soluționată o chestiune procedurală sau de fond, legată de respectarea dreptului Uniunii, iar autoritățile naționale competente nu sunt în măsură să soluționeze chestiunea ele însele. Într-o asemenea situație, una dintre autoritățile naționale competente în cauză ar trebui să poată supune chestiunea autorității europene de supraveghere în cauză. Autoritatea europeană de supraveghere respectivă ar trebui să acționeze în conformitate cu regulamentul său de înființare și cu prezenta directivă. Autoritatea europeană de supraveghere în cauză ar trebui să poată solicita autorității competente interesate să ia măsuri specifice sau să se abțină de la a lua măsuri pentru a soluționa chestiunea și pentru a asigura respectarea dreptului Uniunii, cu efecte obligatorii pentru autoritățile competente în cauză. În cazurile în care actele juridice relevante ale Uniunii conferă statelor membre competențe discreționare, deciziile luate de către o autoritate europeană de supraveghere nu ar trebui să înlocuiască exercitarea competenței discreționare a autorităților competente în conformitate cu legislația Uniunii.

(20)

Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (7) prevede medierea sau luarea în comun a deciziilor în ceea ce privește stabilirea sucursalelor semnificative în scopul apartenenței la colegiul de supraveghere, al validării modelelor și al evaluării riscurilor de grup. În toate aceste domenii, este necesar ca modificările să specifice în mod clar faptul că, în cazul unui dezacord în termenul prevăzut, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) poate soluționa dezacordul recurgând la procedura descrisă în Regulamentul (UE) nr. 1093/2010. Această abordare clarifică faptul că, deși Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) nu ar trebui să înlocuiască exercitarea competențelor discreționare ale autorităților competente în conformitate cu dreptul Uniunii, ar trebui să fie posibil ca dezacordurile să fie soluționate, iar cooperarea să fie consolidată, înainte de luarea sau emiterea unei decizii finale la adresa unei instituții.

(21)

În vederea garantării unei tranziții fără dificultăți a sarcinilor curente ale Comitetului european al inspectorilor bancari, ale Comitetului european al inspectorilor pentru asigurări și pensii ocupaționale și ale Comitetului autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare către noile AES, trimiterile la comitetele menționate ar trebui înlocuite în legislația relevantă cu trimiteri la Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), la Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și, respectiv, la Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea pentru valori mobiliare și piețe).

(22)

Pentru a asigura aplicabilitatea deplină a noului cadru prevăzut de TFUE, sunt necesare adaptarea și înlocuirea competențelor de executare elaborate în temeiul articolului 202 din Tratatul de instituire a Comunității Europene (Tratatul CE) cu dispozițiile corespunzătoare în conformitate cu articolele 290 și 291 din TFUE. Reexaminarea în cauză ar trebui finalizată în termen de trei ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, iar competențele rămase conferite în temeiul articolului 202 din Tratatul CE ar trebui să înceteze să se mai aplice începând cu data respectivă.

(23)

Alinierea procedurilor comitetelor la dispozițiile din TFUE, în special la articolele 290 și 291, ar trebui să se facă de la caz la caz. Pentru a se ține seama de evoluțiile tehnice ale piețelor financiare și pentru a se specifica cerințele stabilite în directivele modificate de prezenta directivă, Comisia ar trebui împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE.

(24)

Parlamentul European și Consiliul ar trebui să aibă la dispoziție trei luni de la data înștiințării pentru a formula obiecțiuni la un act delegat. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, ar trebui să fie posibil ca această perioadă să fie prelungită cu trei luni în ceea ce privește principalele domenii de interes. De asemenea, ar trebui să fie posibil ca Parlamentul european și Consiliul să informeze celelalte instituții în legătură cu intenția lor de a nu formula obiecțiuni. Această aprobare rapidă a actelor delegate este foarte indicată în situația în care trebuie respectate termene limită, de exemplu în cazul în care există un calendar de adoptare a actelor delegate de către Comisie stabilit în actul de bază.

(25)

În Declarația (nr. 39) cu privire la articolul 290 din TFUE, anexată la Actul final al Conferinței interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona, Conferința a luat act de intenția Comisiei de a consulta în continuare experții desemnați de statele membre pentru elaborarea proiectelor sale de acte delegate în domeniul serviciilor financiare, în conformitate cu practicile consacrate.

(26)

Noul sistem de supraveghere instituit de SESF va impune cooperarea îndeaproape a autorităților naționale competente cu AES. Modificările aduse legislației relevante ar trebui să garanteze că nu există obstacole juridice în calea îndeplinirii obligațiilor de schimb de informații, incluse în regulamentele de înființare a AES.

(27)

Informațiile transmise sau schimbate între autoritățile competente și AES sau CERS ar trebui să intre sub incidența obligației de păstrare a secretului profesional la care sunt supuși angajații sau foștii angajați ai autorităților competente care primesc informațiile.

(28)

Regulamentele de înființare a AES prevăd că AES pot să stabilească contacte cu autoritățile de supraveghere din țări terțe și contribuie la elaborarea deciziilor în materie de echivalență în ceea ce privește sistemele de supraveghere din țări terțe. Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare (8) și Directiva 2006/48/CE ar trebui modificate pentru a permite AES să încheie acorduri de cooperare cu țări terțe și să realizeze schimburi de informații cu acele țări terțe în cazul în care acestea din urmă pot oferi garanții privind protejarea secretului profesional.

(29)

Existența unei singure liste consolidate sau a unui registru unic consolidat pentru fiecare categorie de instituții financiare din Uniune, care în prezent ține de responsabilitatea fiecărei autorități naționale competente, va ameliora transparența și este mai oportună în contextul pieței financiare unice. AES ar trebui să li se încredințeze sarcina de a elabora, publica și actualiza periodic registrele și listele cu actorii financiari din Uniune. Acest lucru se referă la lista autorizațiilor acordate instituțiilor de credit de către autoritățile naționale competente, la registrul tuturor societăților de investiții și la lista piețelor reglementate în temeiul Directivei 2004/39/CE. În mod similar, ar trebui să i se încredințeze Autorității europene de supraveghere (Autoritatea pentru valori mobiliare și piețe) sarcina de a elabora, publica și actualiza periodic lista prospectelor aprobate și a certificatelor de aprobare în temeiul Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare (9).

(30)

În acele domenii în care AES au obligația de a elabora proiecte de standarde tehnice, respectivele proiecte de standarde tehnice ar trebui înaintate Comisiei în termen de trei ani de la crearea AES, cu excepția cazului în care actul legislativ relevant stabilește un alt termen.

(31)

Sarcinile Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) în sensul Directivei 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare (10) ar trebui să nu aducă atingere competenței Sistemului European al Băncilor Centrale de a promova buna funcționare a sistemelor de plăți, în conformitate cu articolul 127 alineatul (2) a patra liniuță din TFUE.

(32)

Standardele tehnice care trebuie elaborate de Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) în conformitate cu prezenta directivă și în legătură cu Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 iunie 2003 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (11) ar trebui să nu aducă atingere competențelor statelor membre cu privire la cerințele prudențiale referitoare la astfel de instituții, astfel cum sunt prevăzute în Directiva 2003/41/CE.

(33)

În temeiul articolului 13 alineatul (5) din Directiva 2003/71/CE, autoritatea competentă a statului membru gazdă poate delega aprobarea unui prospect către autoritatea competentă a altui stat membru, sub rezerva acordului autorității competente respective. Articolul 28 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 impune ca un astfel de acord de delegare să fie notificat Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) cu cel puțin o lună înaintea intrării sale în vigoare. Cu toate acestea, având în vedere experiența în delegarea aprobării în temeiul Directivei 2003/71/CE, care prevede termene mai scurte, este oportun să nu se aplice în această situație articolul 28 alineatul (4) Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(34)

În prezent, nu este necesar ca AES să elaboreze proiecte de standarde tehnice cu privire la cerințele existente potrivit cărora persoanele care conduc efectiv societatea de investiții, instituția de credit, OPCVM și societățile de administrare ale acestora trebuie să aibă o bună reputație și o experiență suficientă astfel încât să garanteze gestionarea corectă și prudentă a acestora. Cu toate acestea, având în vedere importanța respectivelor cerințe, AES ar trebui să acorde prioritate identificării celor mai bune practici în orientări și asigurării convergenței proceselor de supraveghere și prudențiale către respectivele bune practici. AES ar trebui să identifice, în același mod, cele mai bune practici și să asigure convergența cu privire la cerințele prudențiale referitoare la sediul central al respectivelor organisme.

(35)

Cadrul de reglementare unic la nivel european, aplicabil tuturor instituțiilor financiare de pe piața internă, ar trebui să asigure un nivel adecvat de armonizare a criteriilor și metodologiilor care pot fi aplicate de către autoritățile competente pentru a evalua riscul instituțiilor de credit. Mai exact, scopul elaborării proiectelor de standarde tehnice în raport cu abordarea bazată pe ratingul intern, abordarea de evaluare avansată și modelul intern de risc de piață, astfel cum sunt prevăzute în prezenta directivă, ar trebui să fie cel de a asigura calitatea și robustețea unor astfel de abordări, precum și coerența reexaminării acestora de către autoritățile competente. Aceste standarde tehnice ar trebui să permită autorităților competente să permită instituțiilor financiare să elaboreze diferite abordări pe baza propriilor experiențe și particularități, în conformitate cu cerințele prevăzute de Directiva 2006/48/CE și Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiții și al instituțiilor de credit (12) și cu respectarea cerințelor standardelor tehnice relevante.

(36)

Deoarece obiectivele prezentei directive, și anume îmbunătățirea funcționării pieței interne prin garantarea unui nivel ridicat, eficient și consecvent de reglementare și supraveghere prudențială, protejarea deponenților, investitorilor și beneficiarilor și, prin urmare, a societăților și consumatorilor, protejarea integrității, eficienței și bunei funcționări a piețelor financiare, menținerea stabilității și sustenabilității sistemului financiar, protejarea economiei reale și a finanțelor publice și consolidarea coordonării internaționale în materie de supraveghere, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, având în vedere amploarea acestora, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în acest sens, în conformitate cu principiul subsidiarității consacrat la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, enunțat la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(37)

Până la 1 ianuarie 2014, Comisia ar trebui să prezinte un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la depunerea de către AES a proiectului de standarde tehnice menționat în prezenta directivă și să prezinte propunerile pe care le consideră oportune.

(38)

Prin urmare, Directiva nr. 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare (13), Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a întreprinderilor de investiții care aparțin unui conglomerat financiar (14), Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței (abuzul de piață) (15), Directiva 2003/41/CE, Directiva 2003/71/CE, Directiva 2004/39/CE, Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată (16), Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (17), Directiva 2006/48/CE, Directiva 2006/49/CE și Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (18) ar trebui să fie modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări aduse Directivei 98/26/CE

Directiva 98/26/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 6, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Statul membru menționat la alineatul (2) informează imediat Comitetul european pentru risc sistemic, alte state membre și Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (denumită în continuare «AEVMP»), înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (19).

2.

La articolul 10 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre precizează sistemele și operatorii de sistem ai acestora care urmează a face parte din sfera de aplicare a prezentei directive, transmit o notificare în acest sens AEVMP și o informează cu privire la autoritățile pe care le-au ales în conformitate cu articolul 6 alineatul (2). AEVMP publică informațiile în cauză pe site-ul său internet.”

3.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 10a

(1)   Autoritățile competente cooperează cu AEVMP în sensul prezentei directive, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(2)   Autoritățile competente furnizează fără întârziere AEVMP toate informațiile necesare pentru ca aceasta să își îndeplinească sarcinile care îi revin, în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

Articolul 2

Modificări aduse Directivei 2002/87/CE

Directiva 2002/87/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Coordonatorul desemnat în conformitate cu articolul 10 informează întreprinderea-mamă care se află la conducerea grupului sau, în absența unei întreprinderi-mamă, entitatea reglementată care prezintă bilanțul total cel mai ridicat în sectorul financiar cel mai important al grupului, cu privire la faptul că grupul a fost identificat ca fiind un conglomerat financiar, precum și cu privire la desemnarea coordonatorului.

Coordonatorul informează în acest sens și autoritățile competente care au autorizat entitățile reglementate din cadrul grupului și autoritățile competente ale statului membru în care își are sediul central holdingul financiar mixt, precum și Comitetul comun al autorităților europene de supraveghere (AES) înființat prin articolul 54 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) (20), Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale) (21) și, respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de valori mobiliare și piețe) (22) (denumit în continuare «Comitetul comun»).

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(3)   Comitetul comun publică și actualizează pe site-ul său internet lista conglomeratelor financiare identificate. Aceste informații sunt disponibile prin intermediul unei legături hipertext pe toate site-urile internet ale autorităților europene de supraveghere.”

2.

La articolul 9 alineatul (2) se adaugă următoarea literă:

„(d)

mecanisme în vigoare care să permită sprijinirea și elaborarea, după caz, a unor mecanisme și planuri de redresare și de soluționare corespunzătoare. Aceste mecanisme sunt actualizate periodic.”

3.

Titlul secțiunii 3 se înlocuiește cu următorul text:

4.

În secțiunea 3 se introduce următorul articol:

„Articolul 9a

Rolul Comitetului comun

Comitetul comun asigură o supraveghere și respectare transsectorială și transfrontalieră coerentă a legislației Uniunii, în conformitate cu articolul 56 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

5.

La articolul 10, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Pentru a asigura o supraveghere suplimentară adecvată a entităților reglementate care aparțin unui conglomerat financiar, se desemnează un coordonator unic, care răspunde de coordonarea și realizarea supravegherii suplimentare, din rândul autorităților competente din statele membre implicate, inclusiv cele din statul membru în care se află sediul social al holdingului financiar mixt. Identitatea coordonatorului se publică pe site-ul internet al Comitetul comun.”

6.

La articolul 11 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru a facilita supravegherea suplimentară și pentru a-i oferi o bază juridică mai vastă, coordonatorul și celelalte autorități competente implicate și, după caz, celelalte autorități competente implicate încheie acorduri de coordonare. Aceste acorduri pot acorda sarcini suplimentare coordonatorului și pot preciza procedurile care trebuie urmate de către autoritățile competente implicate pentru a lua deciziile menționate la articolele 3 și 4, articolul 5 alineatul (4), articolul 6, articolul 12 alineatul (2) și articolele 16 și 18, precum și pentru a colabora cu alte autorități competente.

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8 și cu procedura prevăzută la articolul 56 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, AES elaborează, prin intermediul Comitetului comun, orientări în vederea convergenței practicilor de supraveghere cu privire la consistența acordurilor de coordonare a supravegherii în conformitate cu articolul 131a din Directiva 2006/48/CE și articolul 248 alineatul (4) din Directiva 2009/138/CE.”

7.

La articolul 12 alineatul (1), paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„Autoritățile competente pot, de asemenea, să facă schimb de informații cu autoritățile enumerate în continuare, după cum este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor lor respective, cu privire la entitățile reglementate care aparțin conglomeratului financiar, în conformitate cu normele sectoriale: băncile centrale, Sistemul European al Băncilor Centrale, Banca Centrală Europeană și Comitetul european pentru risc sistemic în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de instituire a Comitetului european pentru risc sistemic (23).

8.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 12a

Cooperarea și schimbul de informații cu Comitetul comun

(1)   Autoritățile competente cooperează cu Comitetul comun în sensul prezentei directive, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, cu Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(2)   Autoritățile competente furnizează fără întârziere Comitetul comun toate informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor acestuia în conformitate articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

9.

La articolul 14, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre se asigură că nu există nici un obstacol juridic care să împiedice, pe teritoriul lor, persoanele fizice și juridice care intră sub incidența supravegherii suplimentare, fie că sunt entități reglementate sau nu, să facă schimb între ele de orice informații care ar fi pertinente pentru supravegherea suplimentară sau să facă schimb de informații în conformitate cu prezenta directivă și cu AES, în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, prin intermediul Comitetul comun când este cazul.”

10.

La articolul 16, paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Fără a se aduce atingere articolului 17 alineatul (2), statele membre pot stabili măsurile pe care autoritățile competente le pot lua cu privire la holdingurile financiare mixte. În conformitate cu procedura prevăzută la articolele 16 și 56 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, AES pot elabora, prin intermediul Comitetul comun, orientări pentru măsuri referitoare la holdingurile financiare mixte.”

11.

Articolul 18 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Fără a se aduce atingere normelor sectoriale, unde se aplică articolul 5 alineatul (3), autoritățile competente verifică dacă entitățile reglementate a căror întreprindere-mamă are sediul central într-o țară terță sunt supuse de către o autoritatea competentă a acelei țări terțe la o supraveghere echivalentă cu cea prevăzută de prezenta directivă privind supravegherea suplimentară a entităților reglementate menționate la articolul 5 alineatul (2). Verificarea este efectuată de autoritatea competentă care ar avea rolul de coordonator în cazul în care s-ar aplica criteriile prevăzute la articolul 10 alineatul (2), la cererea întreprinderii-mamă sau a oricărei entități reglementate autorizate în cadrul Uniunii sau din proprie inițiativă.

Autoritatea competentă în cauză consultă celelalte autorități competente implicate și face toate eforturile necesare pentru a respecta orice orientări aplicabile, elaborate prin intermediul Comitetul comun, în conformitate cu articolele 16 și 56 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”;

(b)

se introduce următorul alineat:

„(1a)   În cazul în care o autoritate competentă nu este de acord cu decizia luată de altă autoritate competentă în temeiul alineatului (1), se aplică articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

12.

La articolul 19, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Fără a aduce atingere articolului 218 alineatele (1) și (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia, sprijinită de Comitetul comun, de Comitetul bancar european, de Comitetul de asigurări și pensii ocupaționale și de Comitetul conglomeratelor financiare, examinează rezultatul negocierilor menționate la alineatul (1) și situația rezultată.”

13.

La articolul 20 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

„Aceste măsuri nu includ dispozițiile care fac obiectul competenței delegate și conferite Comisiei în ceea ce privește elementele enumerate la articolul 21a.”

14.

Articolul 21 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   AES, prin intermediul Comitetului comun, pot formula orientări generale pentru a stabili dacă regimurile de supraveghere suplimentară ale autorităților competente din țările terțe pot atinge obiectivele urmărite de supravegherea suplimentară, astfel cum sunt definite în prezenta directivă, în ceea ce privește entitățile reglementate dintr-un conglomerat financiar condus de o întreprindere care are sediul într-o țară terță. Comitetul comun reexaminează periodic toate orientările de acest tip și ține seama de orice modificare a supravegherii suplimentare exercitate de autoritățile competente menționate anterior.”;

(b)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Până la 1 decembrie 2011, Comisia reexaminează articolul 20 și prezintă orice propuneri legislative adecvate pentru a permite aplicarea deplină a actelor delegate în temeiul articolului 290 din TFUE și a actelor de punere în aplicare în temeiul articolului 291 din TFUE în ceea ce privește prezenta directivă. Fără a aduce atingere măsurilor de punere în aplicare deja adoptate, competențele conferite Comisiei la articolul 21 de adoptare a măsurilor de punere în aplicare rămase după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, încetează să se mai aplice de la 1 decembrie 2012.”

15.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 21a

Standarde tehnice

(1)   În vederea garantării unei armonizări consecvente a prezentei directive, AES, în conformitate cu articolul 56 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, respectiv, din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, pot elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare cu privire la:

(a)

articolul 2 alineatul (11), pentru a preciza aplicarea articolului 17 din Directiva 78/660/CEE a Consiliului în contextul prezentei directive;

(b)

articolul 2 alineatul (17), pentru a stabili procedura sau a preciza criteriile de stabilire a «autorităților competente relevante»;

(c)

articolul 3 alineatul (5) pentru a preciza parametrii alternativi pentru identificarea unui conglomerat financiar.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, respectiv, din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(2)   În vederea garantării condiții uniforme de aplicare a prezentei directive, AES, în conformitate cu articolul 56 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, respectiv, din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, pot elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la:

(a)

articolul 6 alineatul (2) pentru a asigura aplicarea uniformă a metodelor de calcul enumerate în anexa I partea II, fără însă a aduce atingere articolului 6 alineatul (4);

(b)

articolul 7 alineatul (2) pentru a asigura condiții uniforme de aplicare a procedurilor de includere a elementelor din sfera definiției «concentrării riscurilor» în domeniul controlului prudențial prevăzut la al doilea paragraf al articolului 7 alineatul (2);

(c)

articolul 8 alineatul (2) pentru a asigura condiții uniforme de aplicare a procedurilor de includere a elementelor din sfera definiției «tranzacțiilor în interiorul grupului» în domeniul controlului prudențial prevăzut la al treilea paragraf al articolului 8 alineatul (2);

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

Articolul 3

Modificări aduse Directivei 2003/6/CE

Directiva 2003/6/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 punctul 5 se adaugă următoarele paragrafe:

„Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană de valori mobiliare și piețe) (denumită în continuare AEVMP), înființată prin Regulamentul (CE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (24), poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a asigura condiții uniforme de aplicare a actelor adoptate de Comisie în conformitate cu prezentul articol în ceea ce privește practicile de piață admise.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la al doilea paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

2.

La articolul 6 se adaugă următorul alineat:

„(11)   AEVMP poate elabora proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a asigura condiții uniforme de aplicare a actelor adoptate de Comisie în conformitate cu alineatul (10) primul paragraf a șasea liniuță.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

3.

Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)

textul existent se numerotează ca alineatul (1);

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(2)   AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a asigura condiții uniforme de aplicare a actelor adoptate de Comisie în conformitate cu alineatul (1).

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

4.

La articolul 14 se adaugă următorul alineat:

„(5)   Statele membre furnizează anual AEVMP informații agregate cu privire la toate măsurile administrative și sancțiunile aplicate în conformitate cu alineatele (1) și (2).

În cazul în care a făcut publică o măsură administrativă sau o sancțiune, autoritatea competentă raportează în același moment acest lucru AEVMP.

Dacă sancțiunea publicată are în vedere o societate de investiții autorizată în conformitate cu Directiva 2004/39/CE, AEVMP adaugă o referință la sancțiunea publicată în registrul societăților de investiții înființat în temeiul articolului 5 alineatul (3) din Directiva 2004/39/CE.”

5.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 15a

(1)   Autoritățile competente cooperează cu AEVMP în sensul prezentei directive, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(2)   Autoritățile competente furnizează fără întârziere AEVMP toate informațiile necesare pentru ca aceasta să își îndeplinească sarcinile care îi revin, în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

6.

Articolul 16 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), paragraful al patrulea se înlocuiește cu următorul text:

„Fără a aduce atingere articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), o autoritate competentă a cărei cerere de informații nu primește un răspuns într-un termen rezonabil sau este refuzată poate sesiza AEVMP cu privire la respingerea sau inacțiunea în cauză într-un termen rezonabil În situațiile menționate în prima teză, AEVMP poate acționa în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, fără a aduce atingere posibilităților privind refuzul de a răspunde unei cereri de informații, prevăzute la al doilea paragraf al prezentului alineat și posibilității AEVMP de a acționa în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”;

(b)

la alineatul (4), al cincilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Fără a aduce atingere articolului 258 din TFUE, o autoritate competentă a cărei cerere de a deschide o investigație sau de a permite agenților săi să îi însoțească pe cei ai autorității competente a celuilalt stat membru nu primește un răspuns într-un termen rezonabil sau este refuzată poate sesiza AEVMP cu privire la respingerea sau inacțiunea într-un termen rezonabil În situațiile menționate în ultima teză, AEVMP poate acționa în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 fără a aduce atingere posibilităților privind refuzul de a răspunde unei cereri de informații, prevăzute la paragraful al patrulea din prezentul alineat și posibilității AES (AEVMP) de a acționa în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”;

(c)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   În vederea garantării unor condiții uniforme de aplicare a alineatelor (2) și (4), AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare privind procedurile și formularele pentru schimbul de informații și pentru inspecțiile transfrontaliere, astfel cum sunt menționate în prezentul articol.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

7.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 17a

Până la 1 decembrie 2011, Comisia reexaminează articolele 1, 6, 8, 14 și 16 și prezintă orice propuneri legislative adecvate pentru a permite aplicarea deplină a actelor delegate în temeiul articolului 290 din TFUE și a actelor de punere în aplicare în temeiul articolului 291 din TFUE în ceea ce privește prezenta directivă. Fără a aduce atingere măsurilor de punere în aplicare deja adoptate, competențele conferite Comisiei la articolul 17 de adoptare a măsurilor de punere în aplicare rămase după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, încetează să se mai aplice de la 1 decembrie 2012.”

Articolul 4

Modificări aduse Directivei 2003/41/CE

Directiva 2003/41/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

instituția să fie înregistrată într-un registru național de către autoritatea competentă sau autorizată; în cazul activităților transfrontaliere menționate la articolul 20, registrul indică, de asemenea, statele membre în care funcționează instituția, iar aceste informații se comunică Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) (denumită în continuare «AEAPO»), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (25), care o publică pe site-ul său internet;

(b)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   În cazul activității transfrontaliere menționate la articolul 20, condițiile de funcționare a instituției fac obiectul unei autorizări prealabile de către autoritățile competente ale statului membru de origine. Atunci când acordă o astfel de autorizație, statele membre informează imediat AEAPO.”

2.

Articolul 13 se modifică după cum urmează:

(a)

textul existent se numerotează ca alineatul (1);

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(2)   AEAPO poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare privind formularele și formatele pentru documentele enumerate la alineatul (1) litera (c) punctele (i)-(vi).

Se conferă Comisiei competența de a adopta proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.”

3.

La articolul 14 alineatul (4), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Orice decizie de a interzice activitățile unei instituții este motivată cu argumente detaliate și este notificată instituției în cauză. Decizia se notifică de asemenea AEAPO.”

4.

La articolul 15 alineatul (6), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   În vederea armonizării în continuare a regulilor privind calculul provizioanelor tehnice care pot fi justificate – în special ratele dobânzii și alte prognoze care influențează nivelul provizioanelor tehnice – Comisia, în urma consultării cu AEAPO, întocmește, la fiecare doi ani sau la cererea Comisiei sau a unui stat membru, un raport asupra situației privind dezvoltarea activităților transfrontaliere.”

5.

La articolul 20 se adaugă următorul alineat:

„(11)   Statele membre raportează AEAPO dispozițiile naționale cu caracter prudențial relevante pentru domeniul sistemului de pensii ocupaționale, care nu sunt cuprinse în trimiterea la dreptul muncii și dreptul social național de la alineatul (1).

Statele membre actualizează aceste informații periodic și cel puțin o dată la doi ani, iar AEAPO publică informațiile respective pe site-ul său de internet.

În vederea garantării aplicării uniforme a prezentului paragraf, AEAPO elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare care precizează procedurile de urmat, precum și formatele și modelele care trebuie utilizate de autoritățile competente în momentul transmiterii informațiilor relevante către AEAPO și al actualizării acestora. AEAPO înaintează aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Se conferă Comisiei competența de a adopta proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare menționate la al treilea paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.”

6.

Articolul 21 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

(b)

se introduce următorul alineat:

„(2a)   Autoritățile competente cooperează cu AEAPO în sensul prezentei directive, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Autoritățile competente furnizează fără întârziere AEAPO toate informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin în temeiul prezentei directive și al Regulamentului (UE) nr. 1094/2010, în conformitate cu articolul 35 din regulamentul respectiv”;

(c)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Fiecare stat membru informează Comisia și AEAPO cu privire la orice dificultate majoră care decurge din aplicarea prezentei directive.

Comisia, AEAPO și autoritățile competente din statele membre interesate examinează aceste dificultăți în cel mai scurt termen pentru a găsi o soluție adecvată.”

Articolul 5

Modificări aduse Directivei 2003/71/CE

Directiva 2003/71/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Pentru a asigura o armonizare consecventă a prezentei directive, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (denumită în continuare «AEVMP») înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (26) poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza excepțiile în legătură cu alineatul (1) literele (a)-(e) și cu alineatul (2) literele (a)-(h).

Se delegă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

2.

La articolul 5 alineatul (2), se adaugă următoarele paragrafe:

„În vederea garantării unor condiții uniforme de aplicare a prezentei directive și a actelor delegate adoptate de Comisiei în conformitate cu alineatul (5), AEVMP elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a asigura condiții uniforme de aplicarea actelor delegate adoptate de Comisie în conformitate cu alineatul (5) în legătură cu un format comun uniform de prezentare a rezumatelor și pentru a permite investitorilor să compare valorile mobiliare respective cu alte produse relevante.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

3.

La articolul 7 se adaugă următorul alineat:

„(4)   AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a asigura condiții uniforme de aplicare a actelor delegate adoptate de Comisie în conformitate cu alineatul (1).

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

4.

La articolul 8 se adaugă următorul alineat:

„(5)   AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a asigura condiții uniforme de aplicare a actelor delegate adoptate de Comisie în conformitate cu alineatul (4).

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

5.

Articolul 13 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

„Autoritatea competentă notifică AEVMP aprobarea prospectelor și a eventualelor suplimentele la acestea, în același moment în care respectiva aprobare este notificată emitentului, ofertantului sau persoanei care solicită admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată, după caz. Autoritatea competentă transmite în același timp AEVMP o copie a prospectelor menționate și a eventualelor suplimente la acestea.”;

(b)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Autoritatea competentă a statului membru de origine poate delega aprobarea unui prospect autorității competente dintr-un alt stat membru, cu condiția să informeze în prealabil AEVMP și să obțină acordul autorității competente. O astfel de delegare se notifică emitentului, ofertantului sau persoanei care solicită admiterea la tranzacționarea pe o piață reglementată în următoarele trei zile lucrătoare de la data luării deciziei de către autoritatea competentă a statului membru de origine. Termenul stabilit la alineatul (2) începe să curgă de la această dată. Articolul 28 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 nu se aplică delegării aprobării prospectului în conformitate cu prezentul alineat.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a prezentei directive și pentru a facilita comunicarea dintre autoritățile competente și comunicarea autorităților competente cu AEVMP, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare în vederea stabilirii unor formulare, modele și proceduri standard pentru notificările prevăzute la prezentul alineat.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la al doilea paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

6.

Articolul 14 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Odată aprobat, prospectul se depune la autoritatea competentă a statului membru de origine, este accesibil pentru AEVMP prin intermediul autorității competente și se pune la dispoziția publicului de către emitent, ofertant sau persoana care solicită admiterea la tranzacționarea pe o piață reglementată, cel mai devreme posibil, și, în orice caz, într-un termen rezonabil înainte de începerea sau cel mai târziu la începerea ofertei publice sau a admiterii la tranzacționare a valorilor mobiliare respective. În plus, în cazul unei prime oferte publice a unei categorii de acțiuni neadmise încă la tranzacționare pe o piață reglementată și care trebuie acceptată pentru prima dată, prospectul este disponibil cu cel puțin șase zile lucrătoare înaintea închiderii ofertei.”;

(b)

se introduce următorul alineat:

„(4a)   AEVMP publică pe site-ul său internet lista prospectelor aprobate în conformitate cu articolul 13, introducând, dacă este cazul, o legătură hipertext către prospectul publicat pe site-ul internet al autorității competente din statul membru de origine, pe site-ul internet al emitentului sau pe site-ul internet al pieței reglementate. Lista publicată se actualizează și fiecare element rămâne pe site-ul internet pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.”

7.

La articolul 16 se adaugă următorul alineat:

„(3)   Pentru a asigura o armonizare consecventă, pentru a specifica cerințele prevăzute la prezentul articol și pentru a ține seama de evoluțiile tehnice de pe piețele financiare, AEVMP elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru precizarea situațiilor în care un nou factor semnificativ, o eroare materială sau o inexactitate privind informațiile cuprinse în prospect necesită publicarea unui supliment la prospect. AEVMP înaintează aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Se delegă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

8.

Articolul 17 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Fără a aduce atingere articolului 23, în cazul în care se prevede o ofertă publică sau o admitere la tranzacționarea pe o piață reglementată în unul sau mai multe state membre ori într-un stat membru, altul decât statul membru de origine, prospectul aprobat de statul membru de origine, precum și orice supliment eventual, este valabil în cazul ofertei publice sau al admiterii la tranzacționarea în orice state membre gazdă, cu condiția ca AEVMP și autoritatea competentă a fiecărui stat membru gazdă să fie notificate în conformitate cu articolul 18. Autoritățile competente ale statelor membre gazdă nu efectuează nicio procedură de aprobare sau procedură administrativă în ceea ce privește prospectele.”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În cazul în care noi fapte semnificative, erori sau inexactități substanțiale în sensul articolului 16 survin după aprobarea prospectului, autoritatea competentă a statului membru de origine cere publicarea unui supliment, care trebuie aprobat în conformitate cu articolul 13 alineatul (1). AEVMP și autoritatea competentă a statului membru gazdă pot informa autoritatea competentă din statul membru de origine în legătură cu necesitatea unor informații noi.”

9.

La articolul 18 se adaugă următoarele alineate:

„(3)   Autoritatea competentă din statul membru de origine trimite AEVMP o notificare privind certificatul de aprobare a prospectului în momentul notificării autorității competente din statul membru gazdă.

AEVMP și autoritatea competentă din statul membru gazdă publică pe site-urile lor internet lista certificatelor de aprobare a prospectelor și eventualele suplimente la acestea, care sunt notificate în conformitate cu prezentul articol, introducând, dacă este cazul, o legătură hipertext către respectivele documente publicate pe site-ul internet al autorității competente din statul membru de origine, pe site-ul internet al emitentului sau pe site-ul internet al pieței reglementate. Lista publicată se actualizează și fiecare element rămâne pe site-urile internet pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.

(4)   În vederea garantării unor condiții uniforme de aplicare a prezentei directive și pentru a ține seama de evoluțiile tehnice de pe piețele financiare, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru elaborarea de formulare, modele și proceduri standard pentru notificarea certificatului de aprobare, a copiei prospectului, a suplimentului la prospect și a traducerii rezumatului.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

10.

Articolul 21 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduc următoarele alineate:

„(1a)   Autoritățile competente cooperează cu AEVMP în sensul prezentei directive, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(1b)   Autoritățile competente furnizează fără întârziere AEVMP toate informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”;

(b)

la alineatul (2), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre informează Comisia, AEVMP și autoritățile competente ale celorlalte state membre în legătură cu orice acord încheiat în privința delegării de sarcini, inclusiv în legătură cu condițiile exacte care reglementează această delegare.”;

(c)

la alineatul (4) se adaugă următorul paragraf:

„În conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, AEVMP are dreptul de a participa la inspecțiile la fața locului, menționate la litera (d), în cazul în care acestea sunt organizate în comun de către două sau mai multe autorități competente.”

11.

Articolul 22 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

„Autoritățile competente pot sesiza AEVMP cu privire la situațiile în care o cerere de cooperare, în special în vederea schimbului de informații, a fost respinsă sau nu i s-a dat curs în termen rezonabil Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în situațiile menționate la prima teză, AEVMP poate acționa în conformitate cu competențele care îi sunt conferite în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Alineatul nu împiedică autoritățile competente să facă schimb de informații confidențiale sau să transmită informații confidențiale AEVMP sau Comitetului european pentru risc sistemic (denumit în continuare «CERS»), sub rezerva restricțiilor privind informațiile referitoare la întreprinderi concrete și a efectelor asupra țărilor terțe, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 și, respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de instituire a Comitetului european pentru risc sistemic (27). Schimbul de informații dintre autoritățile competente și AEVMP sau CERS este acoperit de obligația de păstrare a secretului profesional la care sunt supuși angajații sau foștii angajați ai autorităților competente care primesc informațiile.

(c)

se adaugă următorul alineat:

„(4)   Pentru a asigura o armonizare consecventă a prezentului articol și a ține seama de evoluția piețelor financiare, AEVMP elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza informațiile cerute la alineatul (2).

Se delegă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

În vederea garantării unor condiții uniforme de aplicare a alineatului (2) și pentru a ține seama de evoluțiile tehnice de pe piețele financiare, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare în vederea elaborării de formulare standard, modele și proceduri pentru cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile competente.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la al treilea paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

12.

Articolul 23 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 23

Măsuri preventive

(1)   În cazul în care autoritatea competentă a statului membru gazdă constată că s-au comis nereguli de către emitent sau de către instituțiile financiare însărcinate cu oferta publică sau că emitentul și-a încălcat obligațiile care îi reveneau ca urmare a acceptării valorilor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, aceasta informează autoritatea competentă a statului membru de origine și AEVMP cu privire la aceste constatări.

(2)   În cazul în care, în ciuda măsurilor luate de către autoritatea competentă a statului membru de origine sau dacă aceste măsuri se dovedesc inadecvate, emitentul sau instituția financiară însărcinată cu oferta publică continuă să încalce dispozițiile legale sau administrative relevante, autoritatea competentă a statului membru gazdă ia toate măsurile care se impun pentru protecția investitorilor, după ce a informat autoritatea competentă a statului membru de origine și AEVMP și informează cu prima ocazie Comisia și AEVMP.”

Articolul 6

Modificări aduse Directivei 2004/39/CE

Directiva 2004/39/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 5, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Statele membre înregistrează toate societățile de investiții. Registrul este accesibil publicului și conține informații privind serviciile sau activitățile pentru care societatea de investiții este autorizată. Acest registru se actualizează în mod regulat. Fiecare autorizație se notifică Autorității europene de supraveghere (Autoritatea pentru valori mobiliare și piețe) (denumită în continuare «AEVMP»), înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (28).

AEVMP întocmește o listă a tuturor societăților de investiții din Uniune. Lista conține informații privind serviciile și activitățile pentru care societatea de investiții este autorizată și este actualizată în mod regulat. AEVMP publică lista respectivă și asigură actualizarea acesteia pe site-ul său internet.

În cazul în care o autoritate competentă retrage o autorizație în conformitate cu articolul 8 literele (b)-(d), respectiva retragere se publică pe listă timp de cinci ani.

2.

La articolul 7 se adaugă următorul alineat:

„(4)   În vederea asigurării armonizării consecvente a prezentului articol și a articolului 9 alineatele (2)-(4), a articolului 10 alineatele (1) și (2), AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza:

(a)

informațiile ce urmează a fi furnizate autorităților competente, în temeiul articolului 7 alineatul (2), inclusiv programul operațiunilor;

(b)

cerințele aplicabile gestionării societăților de investiții în temeiul articolului 9 alineatul (4) și informațiile pentru notificarea în temeiul articolului 9 alineatul (2);

(c)

cerințele aplicabile acționarilor și membrilor care dețin participații calificate, precum și obstacolele care ar putea împiedica exercitarea efectivă a funcțiilor de supraveghere ale autorității competente, în temeiul articolului 10 alineatele (1) și (2).

Se delegă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a articolului 7 alineatul (2) și a articolului 9 alineatul (2), AEVMP elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili formularele, modelele și procedurile standard pentru notificarea sau furnizarea de informații prevăzută în articolele respective.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la al treilea paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

3.

La articolul 8 se adaugă următorul paragraf:

„Orice retragere a unei autorizații se notifică AEVMP.”

4.

La articolul 10a se adaugă următorul alineat:

„(8)   În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol, AEVMP elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare, pentru a stabili o listă exhaustivă a informațiilor, menționate la alineatul (4), care urmează să fie incluse de potențialii achizitori în notificarea lor, fără a aduce atingere alineatului (2).

AEVMP înaintează aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Se delegă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a articolelor 10, 10a și 10b, AEVMP elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare, în scopul stabilirii unor formulare, modele comune și proceduri, pentru procesele de consultare între autoritățile competente relevante, așa cum se menționează la articolul 10 alineatul (4).

AEVMP înaintează aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la al patrulea paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

5.

Articolul 15 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre informează Comisia și AEVMP despre dificultățile de ordin general cu care se confruntă societățile lor de investiții în a se stabili sau în a furniza servicii de investiții și a exercita activități de investiții într-o țară terță.”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În cazul în care Comisia constată, pe baza informațiilor care îi sunt comunicate în conformitate cu alineatul (1), că o țară terță nu acordă societăților de investiții din Uniune un acces efectiv la piață comparabil cu cel oferit de Uniune întreprinderilor de investiții din țara terță respectivă, Comisia, ținând seama de orientările elaborate de AEVMP prezintă Consiliului propuneri pentru a-i fi încredințat un mandat de negociere adecvat în vederea obținerii unor posibilități de concurență comparabile pentru întreprinderile de investiții din Uniune. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

Parlamentul European este informat imediat și pe deplin la toate stadiile procedurii, în conformitate cu articolul 217 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

AEVMP sprijină Comisia în sensul prezentului articol.”

6.

La articolul 16 alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

„AEVMP poate elabora orientări referitoare la metodele de supraveghere menționate în prezentul alineat.”

7.

La articolul 19 alineatul (6), prima liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

serviciile menționate în partea introductivă se referă la acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe o piață echivalentă a unei țări terțe, instrumente ale pieței monetare, obligațiuni și alte titluri de creanță (cu excepția obligațiunilor și a altor titluri de creanță care presupun un instrument derivat), OPCVM și alte instrumente financiare care nu sunt complexe. O piață a unei țări terțe este considerată ca fiind echivalentă cu o piață reglementată în cazul în care respectă cerințe echivalente cu cele prevăzute la titlul III. Comisia și AEVMP publică pe site-urile lor internet o listă a acestor piețe considerate ca fiind echivalente. Lista respectivă este actualizată periodic. AEVMP asistă Comisia în evaluarea piețelor țărilor terțe.”

8.

La articolul 23 alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Statele membre care decid să autorizeze societățile de investiții să apeleze la agenți afiliați întocmesc un registru public. Agenții afiliați sunt înregistrați în registru public din statul membru în care aceștia sunt stabiliți. AEVMP publică pe site-ul său internet trimiterile sau legăturile hipertext către toate registrele publice înființate în temeiul prezentului articol de către statele membre care hotărăsc să permită societăților de investiții să apeleze la agenți afiliați.”

9.

Articolul 25 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Fără a aduce atingere repartizării responsabilităților aferente asigurării respectării dispozițiilor Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind delictele de inițiat și manipulările de piață (abuzul de piață) (29), statele membre coordonate de AEVMP în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 se asigură că sunt luate măsuri adecvate pentru ca autoritățile competente să poată controla activitatea societăților de investiții pentru a se asigura că acestea o exercită într-un mod onest, echitabil și profesional, care să favorizeze integritatea pieței.

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Statele membre solicită societăților de investiții să mențină la dispoziția autorității competente, pe o perioadă de minimum 5 ani, datele pertinente referitoare la toate tranzacțiile cu instrumente financiare pe care le-au încheiat, fie în cont propriu, fie în numele clientului. În cazul tranzacțiilor încheiate în numele unui client, aceste înregistrări conțin toate informațiile privind identitatea acestui client, precum și informațiile necesare în temeiul Directivei 2005/60/CE a Consiliului.

AEVMP poate solicita acces la informațiile respective, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 și în condițiile prevăzute la articolul respectiv.”

10.

La articolul 27, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Pentru fiecare acțiune, autoritatea competentă a pieței celei mai relevante în ceea ce privește lichiditatea, menționată la articolul 25, stabilește, cel puțin anual, pe baza mediei aritmetice a valorii ordinelor executate pe piața acestei acțiuni, categoria de acțiuni căreia îi aparține. Informațiile respective sunt puse la dispoziția tuturor participanților de pe piață și sunt transmise AEVMP, care le publică pe site-ul său internet.”

11.

Articolul 31 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care societatea de investiții intenționează să apeleze la agenți afiliați, autoritatea competentă a statului membru de origine al societății de investiții comunică, la cererea autorității competente a statului membru gazdă și într-un termen rezonabil, identitatea agenților afiliați la care societatea de investiții intenționează să apeleze în acest stat membru. Statul membru gazdă poate face publică această informație. AEVMP poate solicita acces la informațiile respective, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 și în condițiile prevăzute la articolul respectiv.”;

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(7)   În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza informațiile care trebuie notificate în conformitate cu alineatele (2), (4) și (6).

Se delegă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a elabora formulare standard, modele și proceduri pentru transmiterea informațiilor, în conformitate cu alineatele (3), (4) și (6).

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la al treilea paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

12.

La articolul 32 se adaugă următorul alineat:

„(10)   În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza informațiile care trebuie notificate în conformitate cu alineatele (2), (4) și (9).

Se delegă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a elabora formulare standard, modele și proceduri pentru transmiterea informațiilor, în conformitate cu alineatele (3) și (9).

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la al treilea paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

13.

La articolul 36 se adaugă următorul alineat:

„(6)   Orice retragere a unei autorizații se notifică AEVMP.”

14.

La articolul 41, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Autoritatea competentă care solicită suspendarea sau retragerea unui instrument financiar de la tranzacționare pe una sau mai multe piețe reglementate comunică de îndată decizia sa publicului, AEVMP și autorităților competente ale celorlalte state membre. Cu excepția situațiilor în care interesele investitorilor sau funcționarea ordonată a pieței interne ar putea fi afectate în mod semnificativ, autoritățile competente ale celorlalte state membre solicită suspendarea sau retragerea instrumentului financiar respectiv de la tranzacționare pe piețele reglementate și MTF care funcționează sub supravegherea lor.”

15.

La articolul 42 alineatul (6), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Piața reglementată comunică autorității competente a statului său membru de origine numele statului membru în care intenționează să ofere astfel de facilități. În termen de o lună, autoritatea competentă a statului membru de origine comunică această informație statului membru în care piața reglementată intenționează să ofere astfel de facilități. AEVMP poate solicita acces la informațiile respective, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 și în condițiile prevăzute la articolul respectiv.”

16.

Articolul 47 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 47

Lista piețelor reglementate

Fiecare stat membru întocmește o listă cu piețele reglementate pentru care este stat membru de origine și comunică această listă celorlalte state membre și AEVMP. Fiecare modificare a acestei liste presupune o comunicare similară. AEVMP publică o listă a tuturor piețelor reglementate pe site-ul său internet și asigură actualizarea acesteia.”

17.

Articolul 48 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Fiecare stat membru desemnează autoritățile competente care trebuie să îndeplinească fiecare dintre atribuțiile prevăzute de prezenta directivă. Statele membre comunică identitatea autorităților competente responsabile cu îndeplinirea atribuțiilor respective Comisiei, AEVMP și autorităților competente ale celorlalte state membre și le informează, de asemenea, în legătură cu orice repartizare a atribuțiilor menționate anterior.”;

(b)

la alineatul (2), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre informează Comisia, AEVMP și autoritățile competente ale celorlalte state membre în legătură cu orice acord încheiat în privința delegării de sarcini, inclusiv în legătură cu condițiile exacte care reglementează această delegare.”;

(c)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   AEVMP publică o listă a autorităților competente menționate la alineatele (1) și (2) pe site-ul său internet și asigură actualizarea acesteia.”

18.

La articolul 51 se adaugă următoarele alineate:

„(4)   Statele membre furnizează anual AEVMP informații agregate cu privire la toate măsurile administrative și sancțiunile aplicate în conformitate cu alineatele (1) și (2).

(5)   În cazul în care a făcut publică o măsură administrativă sau o sancțiune, autoritatea competentă raportează în același moment acest lucru AEVMP.

(6)   Dacă sancțiunea publicată are în vedere o societate de investiții autorizată în conformitate cu prezenta directivă, AEVMP adaugă o referință la sancțiunea publicată în registrul cu firmele de investiții, înființat în baza articolului 5 alineatul (3).”

19.

La articolul 53 se adaugă următorul alineat:

„(3)   Autoritatea competentă informează AEVMP în legătură cu procedurile de reclamații și recurs menționate la alineatul (1), care există în cadrul jurisdicției sale.

AEVMP publică o listă a tuturor mecanismelor extrajudiciare pe site-ul său internet și asigură actualizarea acesteia.”

20.

Titlul capitolului II se înlocuiește cu următorul text:

21.

Articolul 56 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru a facilita și a accelera cooperarea și, în special, schimbul de informații, statele membre desemnează o autoritate competentă unică, pentru a servi ca punct de contact în sensul prezentei directive. Statele membre comunică Comisiei, AEVMP și celorlalte state membre numele autorităților însărcinate să primească cererile de schimb de informații sau de cooperare în temeiul prezentului alineat. AEVMP publică o listă a acestor autorități pe site-ul său internet și asigură actualizarea acesteia.”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   În cazul în care autoritatea competentă are motive întemeiate să bănuiască faptul că anumite acte care încalcă dispozițiile prezentei directive sunt comise sau au fost comise pe teritoriul unui alt stat membru de către entități care nu sunt supuse supravegherii sale, ea informează autoritatea competentă a celuilalt stat membru și AEVMP într-un mod cât mai detaliat posibil. Autoritatea competentă notificată adoptă măsurile necesare. Ea comunică rezultatele intervenției sale autorității competente care a informat-o și AEVMP și, în măsura posibilului, le comunică elementele importante apărute între timp. Prezentul alineat nu aduce atingere competenței autorității competente notificatoare.”;

(c)

se adaugă următorul alineat:

„(6)   În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a elabora formulare standard, modele și proceduri pentru modalitățile de cooperare menționate la alineatul (2).

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

22.

Articolul 57 se modifică după cum urmează:

(a)

textul existent se renumerotează ca alineatul (1);

(b)

se adaugă următoarele alineate:

„(2)   În scopul realizării convergenței practicilor de supraveghere, AEVMP are posibilitatea de a participa la activitățile colegiilor de supraveghetori, inclusiv la verificări sau investigații la fața locului, efectuate în comun de două sau mai multe autorități competente, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(3)   În vederea asigurării unei armonizări consecvente a alineatului (1), AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare, pentru a preciza informațiile care trebuie furnizate autorităților competente atunci când cooperează în cadrul activităților de supraveghere, al activităților de verificare la fața locului și al investigațiilor.

Se delegă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a alineatului (1), AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili formulare standard, modele și proceduri destinate autorităților competente pentru cooperarea dintre autoritățile competente în cadrul activităților de supraveghere, al activităților de verificare la fața locului și de investigații.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la al treilea paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

23.

Articolul 58 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a alineatelor (1) și (2), AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare în vederea stabilirii de formulare standard, modele și proceduri pentru schimbul de informații.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”;

(b)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Dispozițiile prezentului articol și dispozițiile articolelor 54 și 63 nu împiedică autoritatea competentă să transmită AEVMP, Comitetului european pentru risc sistemic (denumit în continuare «CERS»), băncilor centrale, Sistemului European al Băncilor Centrale și Băncii Centrale Europene care acționează în calitate de autorități monetare și, după caz, altor autorități publice însărcinate cu supervizarea sistemelor de plăți și de decontare informații confidențiale destinate îndeplinirii atribuțiilor acestora; de asemenea, nu li se interzice acestor autorități sau organisme să comunice autorităților competente orice informație de care acestea ar putea avea nevoie în scopul exercitării funcțiilor prevăzute în prezenta directivă.”

24.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 58a

Medierea cu caracter obligatoriu

Autoritățile competente pot sesiza AEVMP cu privire la situațiile în care a fost respinsă sau nu a primit răspuns într-un termen rezonabil o solicitare:

(a)

de efectuare a unei activități de supraveghere, a unei verificări la fața locului sau a unei investigații, astfel cum se prevede la articolul 57; sau

(b)

de schimb de informații conform prevederilor de la articolul 58.

În situațiile menționate la primul paragraf, AEVMP poate acționa în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 fără a aduce atingere posibilităților privind refuzul de a răspunde unei cereri de informații, prevăzute la articolul 59a și posibilității AEVMP de a acționa în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

25.

La articolul 59, paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„În caz de refuz întemeiat pe aceste motive, autoritatea competentă căreia i-a fost adresată invitația de cooperare informează autoritatea competentă care a adresat invitația și AEVMP într-un mod cât mai detaliat.”

26.

La articolul 60 se adaugă următorul alineat:

„(4)   În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a alineatelor (1) și (2), AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare în vederea elaborării de formulare standard, modele și proceduri pentru consultarea altor autorități competente înainte de acordarea unei autorizații.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

27.

Articolul 62 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care, în pofida măsurilor adoptate de autoritatea competentă a statului membru de origine sau din cauza faptului că aceste măsuri se dovedesc a fi inadecvate, societatea de investiții respectivă continuă să acționeze aducând prejudicii în mod clar intereselor investitorilor statului membru gazdă sau funcționării ordonate a piețelor, se aplică următoarele:

(a)

după ce a informat autoritatea competentă a statului membru de origine, autoritatea competentă a statului membru gazdă ia toate măsurile adecvate necesare pentru a proteja investitorii sau pentru a menține buna funcționare a piețelor, ceea ce include posibilitatea de a împiedica societățile de investiții care încalcă normele să efectueze alte operațiuni pe teritoriul său. Comisia și AEVMP sunt informate fără întârziere cu privire la aceste măsuri;

(b)

în plus, autoritatea competentă a statului membru gazdă poate sesiza AEVMP cu privire la chestiune, care poate acționa în conformitate cu competențele care îi sunt atribuite în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”;

(b)

la alineatul (2), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care, în ciuda măsurilor luate de statul membru gazdă, societatea de investiții continuă să încalce actele cu putere de lege sau actele administrative menționate la primul paragraf care sunt în vigoare în statul membru gazdă, se aplică următoarele:

(a)

după ce a informat autoritatea competentă a statului membru de origine, autoritatea competentă a statului membru gazdă ia toate măsurile adecvate necesare pentru a proteja investitorii sau pentru a menține buna funcționare a piețelor. Comisia și AEVMP sunt informate fără întârziere cu privire la aceste măsuri;

(b)

în plus, autoritatea competentă a statului membru gazdă poate sesiza AEVMP cu privire la chestiune, care poate acționa în conformitate cu competențele care îi sunt atribuite în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”;

(c)

la alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care, în pofida măsurilor adoptate de autoritatea competentă a statului membru de origine sau din cauza faptului că aceste măsuri se dovedesc a fi inadecvate, piața reglementată menționată sau MTF continuă să acționeze aducând prejudicii în mod clar intereselor investitorilor statului membru gazdă sau funcționării ordonate a piețelor, se aplică următoarele:

(a)

după ce a informat autoritatea competentă a statului membru de origine, autoritatea competentă a statului membru gazdă ia toate măsurile adecvate necesare pentru a proteja investitorii sau pentru a menține buna funcționare a piețelor, ceea ce include posibilitatea de a împiedica piața reglementată menționată sau MTF să își pună facilitățile la dispoziția membrilor la distanță sau a participanților stabiliți în statul membru gazdă. Comisia și AEVMP sunt informate fără întârziere cu privire la aceste măsuri;

(b)

În plus, autoritatea competentă a statului membru gazdă poate sesiza AEVMP cu privire la chestiune, care poate acționa în conformitate cu competențele care îi sunt atribuite în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

28.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 62a

Cooperarea și schimbul de informații cu AEVMP

(1)   Autoritățile competente cooperează cu AEVMP în sensul prezentei directive, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(2)   Autoritățile competente furnizează fără întârziere AEVMP toate informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin în temeiul prezentei directive și în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

29.

La articolul 63, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre și, în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul(UE) nr. 1095/2010, AEVMP pot încheia acorduri de cooperare care prevăd schimbul de informații cu autoritățile competente din țări terțe, cu condiția ca informațiile comunicate să beneficieze de garanții ale secretului profesional cel puțin echivalente cu cele solicitate în temeiul articolului 54. Acest schimb de informații trebuie să fie destinat îndeplinirii sarcinilor autorităților competente respective.

Statele membre și AEVMP pot transfera date cu caracter personal unei țări terțe în conformitate cu capitolul IV din Directiva 95/46/CE.

De asemenea, statele membre și AEVMP pot încheia acorduri de cooperare care prevăd schimbul de informații cu autorități, organisme și persoane fizice sau juridice din țări terțe, însărcinate cu una sau mai multe din atribuțiile următoare:

(a)

supravegherea instituțiilor de credit, a altor instituții financiare și a întreprinderilor de asigurări și cu supravegherea piețelor financiare;

(b)

procedurile de lichidare sau de faliment al societăților de investiții și cu orice alte proceduri similare;

(c)

efectuarea auditului legal al societăților de investiții și al altor instituții financiare, al instituțiilor de credit și al întreprinderilor de asigurări, în cadrul exercitării funcțiilor lor de supraveghere sau al exercitării funcțiilor lor în cazul gestionarilor sistemelor de compensare;

(d)

supravegherea organismelor care intervin în procedurile de lichidare sau de faliment ale societăților de investiții sau în orice alte proceduri similare;

(e)

supravegherea persoanelor însărcinate cu auditul legal al conturilor întreprinderilor de asigurări, al instituțiilor de credit, al societăților de investiții și al altor instituții financiare.

Acordurile de cooperare menționate la al treilea paragraf pot fi încheiate numai dacă informațiile comunicate beneficiază de garanții ale secretului profesional cel puțin echivalente cu cele solicitate în temeiul articolului 54. Acest schimb de informații este destinat îndeplinirii sarcinilor autorităților, organismelor sau persoanelor fizice sau juridice respective.”

30.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 64a

Clauza privind încetarea de drept a efectelor juridice

Până la 1 decembrie 2011, Comisia reexaminează articolele 2, 4, 10b, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24 și 25, articolele 27-30 și articolele 40, 44, 45, 56 și 58 și prezintă orice propunere legislativă adecvată pentru a permite aplicarea deplină a actelor delegate în temeiul articolului 290 din TFUE și a actelor de punere în aplicare în temeiul articolului 291 din TFUE în ceea ce privește prezenta directivă. Fără a aduce atingere măsurilor de punere în aplicare deja adoptate, competențele conferite Comisiei la articolul 64 de adoptare a măsurilor de executare rămase după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, încetează să se mai aplice de la 1 decembrie 2012.”

Articolul 7

Modificări aduse Directivei 2004/109/CE

Directiva 2004/109/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(a)

primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Pentru a se ține seama de evoluțiile tehnice din cadrul piețelor financiare, pentru a stabili condițiile și pentru a asigura aplicarea uniformă a alineatului (1), Comisia adoptă măsuri referitoare la definițiile prevăzute la alineatul (1), în conformitate cu procedurile menționate la articolul 27 alineatele (2a), (2b) și (2c) și în condițiile prevăzute la articolele 27a și 27b.”;

(b)

paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„Măsurile menționate la al doilea paragraf literele (a) și (b) se stabilesc prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolul 27 alineatele (2a), (2b) și (2c) și în condițiile prevăzute la articolele 27a și 27b.”

2.

La articolul 5, alineatul (6) se modifică după cum urmează:

(a)

primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Pentru a ține seama de evoluția tehnică a piețelor financiare, a stabili cerințele și a asigura aplicarea uniformă a alineatelor (1)-(5) din prezentul articol, Comisia adoptă măsuri în conformitate articolul 27 alineatul (2) sau cu articolul 27 alineatele (2a), (2b) și (2c).”;

(b)

paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„Măsurile menționate la litera (a) se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 27 alineatul (2). Măsurile menționate la literele (b) și (c) se stabilesc prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolul 27 alineatele (2a), (2b) și (2c), și în condițiile prevăzute la articolele 27a și 27b.”;

(c)

paragraful al patrulea se înlocuiește cu următorul text:

„După caz, Comisia poate, de asemenea, să adapteze perioada de cinci ani, prevăzută la alineatul (1) printr-un act delegat în conformitate cu articolul 27 alineatele (2a), (2b) și (2c) și în condițiile prevăzute la articolele 27a și 27b.”

3.

La articolul 9, alineatul (7) se modifică după cum urmează:

(a)

primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(7)   Pentru a se ține seama de evoluția tehnică a piețelor financiare și a se preciza cerințele stabilite la alineatele (2) (4) și (5), Comisia adoptă măsuri, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 27 alineatele (2a), (2b) și (2c) și în condițiile prevăzute la articolele 27a și 27b.”;

(b)

al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia precizează, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 27 alineatele (2a), (2b) și (2c) și în condițiile prevăzute la articolele 27a și 27b, durata maximă a «ciclului de reglare pe termen scurt» prevăzut la alineatul (4) din prezentul articol și mecanismele adecvate de control efectuat de către autoritatea competentă a statului membru de origine.”

4.

Articolul 12 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (8):

(i)

la primul paragraf, partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(8)   Pentru a se ține seama de evoluția tehnică a piețelor financiare și a se preciza cerințele stabilite la alineatele (1), (2), (4), (5) și (6) din prezentul articol, Comisia adoptă, în conformitate cu articolul 27 alineatele (2a), (2b) și (2c) și în condițiile prevăzute la articolele 27a și 27b, măsuri pentru:”;

(ii)

litera (a) se elimină;

(iii)

al doilea paragraf se elimină;

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(9)   În vederea garantării unor condiții uniforme de aplicare a prezentului articol și pentru a ține seama de evoluțiile tehnice de pe piețele financiare, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (denumită în continuare «AEVMP»), înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (30) poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru elaborarea de formulare standard, modele și proceduri care să fie utilizate la notificarea emitentului cu privire la informațiile solicitate în temeiul alineatului (1) din prezentul articol sau la depunerea informațiilor în temeiul articolului 19 alineatul (3).

Se conferă Comisiei competența de a adopta proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

5.

Articolul 13 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2):

(i)

primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Pentru a se ține seama de evoluția tehnică a piețelor financiare și a se preciza cerințele stabilite la alineatul (1), Comisia adoptă măsuri, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 27 alineatele (2a), (2b) și (2c) și în condițiile prevăzute la articolele 27a și 7b. Aceasta stabilește în special:”;

(ii)

litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

conținutul notificării care trebuie efectuată;”;

(iii)

al doilea paragraf se elimină;

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(3)   În vederea garantării unor condiții uniforme de aplicare a alineatului (1) din prezentul articol și pentru a ține seama de evoluțiile tehnice de pe piețele financiare, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru elaborarea de formulare standard, modele și proceduri care să fie utilizate la notificarea emitentului cu privire la informațiile solicitate în temeiul alineatului (1) din prezentul articol sau la depunerea informațiilor în temeiul articolului 19 alineatul (3).

Se conferă Comisiei competența de a adopta proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

6.

La articolul 14, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Pentru a se ține seama de evoluția tehnică a piețelor financiare și a se preciza cerințele stabilite la alineatul (1), Comisia adoptă măsuri, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 27 alineatele (2a), (2b) și (2c) și în condițiile prevăzute la articolele 27a și 27b.”

7.

La articolul 17, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Comisia adoptă, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 27 alineatele (2a), (2b) și (2c) și în condițiile prevăzute la articolele 27a și 27b, măsuri pentru a se ține seama de evoluția tehnică a piețelor financiare și de progresul din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, precum și în scopul precizării cerințelor stabilite la alineatele (1), (2) și (3). În special, Comisia precizează tipurile de instituții financiare pe lângă care un deținător de acțiuni poate să își exercite drepturile financiare prevăzute la alineatul (2) litera (c).”

8.

La articolul 18, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Comisia adoptă, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 27 alineatele (2a), (2b) și (2c) și în condițiile prevăzute la articolele 27a și 27b, măsuri corespunzătoare pentru a se ține seama de evoluția tehnică a piețelor financiare și de progresul din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, precum și în scopul precizării cerințelor stabilite la alineatele (1)-(4). În special, Comisia precizează tipurile de instituții financiare pe lângă care un deținător de titluri de creanță poate să își exercite drepturile financiare prevăzute la alineatul (2) litera (c).”

9.

La articolul 19, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Comisia adoptă, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 27 alineatele (2a), (2b) și (2c) și în condițiile prevăzute la articolele 27a și 27b, măsuri pentru a preciza cerințele stabilite la alineatele (1), (2) și (3).

În special, Comisia stabilește procedura conform căreia emitentul, un deținător de acțiuni sau alte instrumente financiare sau o persoană menționată la articolul 10 trebuie să depună informații la autoritatea competentă a statului membru de origine în conformitate cu alineatul (1), respectiv (3), în scopul de a permite depunerea, pe cale electronică, în statul membru de origine.”

10.

La articolul 21, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Comisia adoptă, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 27 alineatele (2a), (2b) și (2c) și în condițiile prevăzute la articolele 27a și 27b, măsuri pentru a se ține seama de evoluția tehnică a piețelor financiare și de progresul din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, precum și în scopul precizării cerințelor stabilite la alineatele (1), (2) și (3).

În special, Comisia stabilește:

(a)

standarde minime pentru difuzarea informațiilor reglementate, menționată la alineatul (1);

(b)

standarde minime pentru mecanismul de stocare centralizată, menționat la alineatul (2).

Comisia poate stabili și actualiza o listă a mijloacelor media pentru difuzarea informațiilor la adresa publicului.”

11.

La articolul 22 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text

„(1)   AEVMP elaborează orientări, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, în vederea facilitării accesului public la informațiile ce urmează a fi făcute publice în conformitate cu Directiva 2003/6/CE, Directiva 2003/71/CE și în conformitate cu prezenta directivă.”

12.

Articolul 23 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În cazul în care sediul social al emitentului se află într-o țară terță, autoritatea competentă a statului membru de origine poate exonera emitentul de obligațiile prevăzute la articolele 4-7, la articolul 12 alineatul (6) și la articolele 14-18, cu condiția ca legislația țării terțe în cauză să stabilească obligații echivalente sau emitentul să respecte obligațiile legislative dintr-o țară terță pe care autoritatea competentă a statului membru de origine le consideră echivalente.

Autoritatea competentă informează apoi AEVMP cu privire la exonerarea acordată.”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Pentru a asigura condiții uniforme de aplicarea alineatului (1), Comisia adoptă, în conformitate cu procedura menționată la articolul 27 alineatul (2), măsuri de punere în aplicare prin care:

(i)

stabilește un mecanism de garantare a echivalenței informațiilor impuse de prezenta directivă, impuse de actele cu putere de lege și actele administrative dintr-o țară terță;

(ii)

indică, în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative de drept intern sau cu practicile sau procedurile bazate pe standardele stabilite de organismele internaționale, că țara terță în care se află sediul social al emitentului asigură echivalența obligațiilor de informare prevăzute de prezenta directivă.

În contextul menționat la punctul (ii) de la primul paragraf, Comisia adoptă, de asemenea, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 27 alineatele (2a), (2b) și (2c), și în condițiile prevăzute la articolele 27a și 27b, măsuri referitoare la evaluarea standardelor care privesc emitenții din mai multe țări.

Comisia adoptă, în conformitate cu procedura menționată la articolul 27 alineatul (2), deciziile necesare pentru echivalarea standardelor contabile aplicate de emitenții din țări terțe, în condițiile prevăzute la articolul 30 alineatul (3). În cazul în care Comisia decide că normele contabile dintr-o țară terță nu sunt echivalente, aceasta poate autoriza emitenții în cauză să continue aplicarea acestor standarde într-o perioadă de tranziție adecvată.

În contextul menționat la al treilea paragraf, Comisia adoptă, de asemenea, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 27 alineatele (2a), (2b) și (2c), și în condițiile prevăzute la articolele 27a și 27b, măsuri care urmăresc stabilirea unor criterii generale de echivalență referitoare la standardele contabile care privesc emitenții din mai multe țări.”;

(c)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Pentru a preciza cerințele stabilite la alineatul (2), Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, în conformitate cu articolul 27 alineatele (2a), (2b) și (2c), și în condițiile prevăzute la articolele 27a și 27b, măsuri care definesc tipul de informații revelate, într-o țară terță, care prezintă importanță pentru publicul din Uniune.”;

(d)

la alineatul (7), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia adoptă, de asemenea, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 27 alineatele (2a) (2b) și (2c), și în condițiile prevăzute la articolele 27a și 27b, măsuri care urmăresc stabilirea unor criterii generale de echivalență în sensul primului paragraf.”;

(e)

se adaugă următorul alineat:

„(8)   AEVMP asistă Comisia la efectuarea sarcinilor prevăzute în prezentul articol, în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

13.

Articolul 24 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Fiecare stat membru desemnează autoritatea centrală menționată la articolul 21 alineatul (1) din Directiva 2003/71/CE ca autoritatea administrativă competentă centrală a cărei sarcină este de a se achita de obligațiile prevăzute de prezenta directivă și de a proceda astfel încât dispozițiile adoptate în conformitate cu prezenta directivă să fie aplicate. Statele membre informează Comisia și AEVMP în consecință.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Statele membre informează Comisia, AEVMP în conformitate cu articolul 28 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 și autoritățile competente ale celorlalte state membre cu privire la orice acorduri încheiate în ceea ce privește delegarea sarcinilor, inclusiv cu privire la condițiile precise de reglementare a acestor delegări.”

14.

Articolul 25 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduc următoarele alineate:

„(2a)   Autoritățile competente pot sesiza AEVMP cu privire la situațiile în care o cerere de cooperare a fost respinsă sau nu i s-a dat curs în termen rezonabil. Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în situațiile menționate în prima teză, AEVMP poate acționa în conformitate cu competențele care îi sunt atribuite în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(2b)   Autoritățile competente cooperează cu AEVMP în sensul prezentei directive, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(2c)   Autoritățile competente furnizează imediat AEVMP toate informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin în temeiul prezentei directive și al Regulamentului (UE) nr. 1095/2010, în conformitate cu articolul 35 din regulamentul respectiv.”;

(b)

la alineatul (3), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Dispozițiile de la alineatul nu împiedică autoritățile competente să facă schimb de informații confidențiale sau să transmită informații altor autorități competente, AEVMP și Comitetului european pentru risc sistemic (CERS), înființat prin Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de instituire a Comitetului european pentru risc sistemic (31).

(c)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Statele membre și AEVMP, în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, pot încheia acorduri de cooperare privind schimbul de informații cu autoritățile sau organismele competente din țările terțe, abilitate de propria lor legislație să ducă la îndeplinire orice sarcină impusă de prezenta directivă, în conformitate cu articolul 24. Statele membre notifică AEVMP atunci când încheie acordurile de cooperare. Acest schimb de informații se supune unor garanții de secret profesional cel puțin echivalente cu cele prevăzute la prezentul articol. Acest schimb de informații este destinat executării misiunilor de supraveghere ale autorităților sau organismelor menționate anterior. În cazul în care provin din alt stat membru, informațiile nu se comunică fără acordul expres al autorităților competente care le-au comunicat inițial și, după caz, exclusiv în scopul pentru care acestea din urmă și-au dat acordul.”

15.

Articolul 26 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 26

Măsuri preventive

(1)   În cazul în care autoritatea competentă a unui stat membru gazdă constată că un emitent sau un deținător de acțiuni sau alte instrumente financiare sau persoana sau entitatea menționată la articolul 10 a comis nereguli sau și-a încălcat obligațiile, aceasta aduce la cunoștință aceste constatări autorității competente a statului membru de origine și AEVMP.

(2)   În cazul în care, în ciuda măsurilor luate de autoritatea competentă a statului membru de origine sau din cauză că aceste măsuri se dovedesc inadecvate, emitentul sau deținătorul de valori mobiliare continuă să încalce actele cu putere de lege sau actele administrative aplicabile, autoritatea competentă a statului membru gazdă, după ce a informat autoritatea competentă a statului membru de origine, ia toate măsurile necesare pentru protejarea investitorilor, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2), informând cu prima ocazie Comisia și AEVMP.”

16.

Titlul capitolului VI se înlocuiește cu următorul text:

17.

Articolul 27 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2a) se înlocuiește cu următorul text:

„(2a)   Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 2 alineatul (3), articolul 5 alineatul (6), articolul 9 alineatul (7), articolul 12 alineatul (8), articolul 13 alineatul (2), articolul 14 alineatul (2), articolul 17 alineatul (4), articolul 18 alineatul (5), articolul 19 alineatul (4), articolul 21 alineatul (4), articolul 23 alineatul (4), articolul 23 alineatul (5) și articolul 23 alineatul (7) este conferită Comisiei pentru o perioadă de patru ani de la 4 ianuarie 2011. Comisia redactează un raport cu privire la competența delegată cu cel puțin șase luni înaintea perioadei de patru ani. Delegarea competenței se extinde automat pentru perioade de o durată identică, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă în conformitate cu articolul 27a.”;

(b)

se introduc următoarele alineate:

„(2b)   Imediat după ce adoptă un act delegat, Comisia înștiințează simultan Parlamentul European și Consiliul cu privire la acesta.

(2c)   Competența de a adopta acte delegate conferită Comisiei este supusă condițiilor prevăzute la articolele 27a și 27b.”

18.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 27a

Revocarea delegării

(1)   Delegarea de competențe menționată la articolul 2 alineatul (3), articolul 5 alineatul (6), articolul 9 alineatul (7), articolul 12 alineatul (8), articolul 13 alineatul (2), articolul 14 alineatul (2), articolul 17 alineatul (4), articolul 18 alineatul (5), articolul 19 alineatul (4), articolul 21 alineatul (4), articolul 23 alineatul (4), articolul 23 alineatul (5) și articolul 23 alineatul (7) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu.

(2)   Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă să fie revocate o competență delegată întreprinde măsuri pentru a informa cealaltă instituție și Comisia, într-un interval de timp rezonabil înaintea luării deciziei finale, menționând competența delegată care ar putea face obiectul revocării.

(3)   Decizia de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare imediat sau la o dată ulterioară specificată în cuprinsul acesteia. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare. Ea se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 27b

Obiecțiuni la actele delegate

(1)   Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecțiuni cu privire la un act delegat timp de trei luni de la data înștiințării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, respectiva perioadă poate fi prelungită cu trei luni.

(2)   În cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu formulează, până la expirarea termenului menționat la alineatul (1), obiecțiuni la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data menționată în cuprinsul său.

Actele delegate pot fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare înaintea expirării perioadei respective în cazul în care atât Parlamentul European, cât și Consiliul informează Comisia cu privire la intenția lor de a nu formula obiecțiuni.

(3)   În cazul în care fie Parlamentul European, fie Consiliul formulează obiecțiuni la un act delegat în termenul menționat la alineatul (1), acesta nu intră în vigoare. În conformitate cu articolul 296 TFUE, instituția care formulează obiecțiuni prezintă motivele obiecțiunilor la actul delegat.”

Articolul 8

Modificări aduse Directivei 2005/60/CE

Directiva 2005/60/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 11, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Statele membre se informează reciproc, informează Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) (denumită în continuare «ABE»), înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (32), Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) (denumită în continuare «AEAPO»), înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (33) și Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (denumită în continuare «AEVMP»), înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (34) (denumite colectiv «AES») cu privire la elementele relevante în sensul prezentei directive și în conformitate cu dispozițiile pertinente din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 și informează Comisia, cu privire la cazurile în care consideră că o țară terță îndeplinește condițiile stabilite la alineatele și sau la alte situații în care sunt îndeplinite criteriile tehnice stabilite în conformitate cu articolul 40 alineatul litera (b).

2.

La articolul 16, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Statele membre se informează reciproc, informează AES cu privire la elementele relevante în sensul prezentei directive și în conformitate cu dispozițiile pertinente din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 și informează Comisia cu privire la cazurile în care consideră că o țară terță îndeplinește condițiile stabilite la alineatul (1) litera (b).”

3.

La articolul 28, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7)   Statele membre se informează reciproc, informează AES cu privire la elementele relevante în sensul prezentei directive și în conformitate cu dispozițiile pertinente din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 și informează Comisia cu privire la cazurile în care consideră că o țară terță îndeplinește condițiile stabilite la alineatele (3), (4) sau (5).”

4.

Articolul 31 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Statele membre, AES în măsura în care este relevant în sensul prezentei directive și în conformitate cu dispozițiile pertinente din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, și Comisia se informează între ele cu privire la cazurile în care legislația țării terțe nu permite aplicarea măsurilor care se impun în temeiul primului paragraf sau al alineatului (1) și în care pot fi luate măsuri coordonate pentru a ajunge la o soluție.”;

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(4)   Pentru a asigura armonizarea consecventă a prezentului articol și a ține seama de evoluțiile tehnice din domeniul luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, AES, luând în considerare cadrul existent și cooperând, după caz, cu alte organisme relevante ale Uniunii din acest domeniu, pot elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare în conformitate cu articolul 56 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, pentru a preciza tipul de măsuri suplimentare menționate la alineatul (3) din prezentul articol și acțiunile minime care trebuie întreprinse de instituțiile de credit și de instituțiile financiare în cazul în care legislația țării terțe nu permite aplicarea măsurilor necesare în temeiul alineatului (1) primul paragraf din prezentul articol.

Se delegă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”

5.

La articolul 34 se adaugă următorul alineat:

„(3)   În vederea garantării unei armonizări consecvente și pentru a ține seama de evoluțiile tehnice din domeniul luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, AES, luând în considerare cadrul existent și cooperând, după caz, cu alte organisme relevante ale Uniunii din acest domeniu, pot elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare în conformitate cu articolul 56 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, pentru a preciza conținutul minim al comunicării menționate la alineatul (2).

Se delegă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”

6.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 37a

(1)   Autoritățile competente cooperează cu AES în sensul prezentei directive, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, cu Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, respectiv, cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(2)   Autoritățile competente transmit AES toate informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor în temeiul prezentei directive și în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, cu Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, respectiv, cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

7.

Titlul capitolului VI se înlocuiește cu următorul text:

8.

Articolul 40 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1):

(i)

la primul paragraf, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Pentru a ține seama de evoluțiile tehnice din domeniul luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului și pentru a preciza cerințele stabilite în prezenta directivă, Comisia poate adopta următoarele măsuri:”;

(ii)

al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Măsurile se adoptă prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 41 alineatele (2a), (2b) și (2c) și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 41a și 41b.”;

(b)

la alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Măsurile se adoptă prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 41 alineatele (2a), (2b) și (2c) și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 41a și 41b.”

9.

Articolul 41 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere articolul 8 din decizia menționată anterior și cu condiția ca măsurile adoptate în conformitate cu procedura respectivă să nu modifice dispozițiile esențiale ale prezentei directive.”;

(b)

alineatul (2a) se înlocuiește cu următorul text:

„(2a)   Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate menționate la articolul 40 pentru o perioadă de patru ani de la 4 ianuarie 2011. Comisia redactează un raport cu privire la competența delegată cu cel puțin șase luni înaintea perioadei de patru ani. Delegarea competenței se extinde automat pentru perioade de o durată identică, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă în conformitate cu articolul 41a.”;

(c)

se introduc următoarele alineate:

„(2b)   Imediat după ce adoptă un act delegat, Comisia înștiințează simultan Parlamentul European și Consiliul cu privire la acesta.

(2c)   Competența de a adopta acte delegate se acordă Comisiei sub rezerva condițiilor stabilite la articolele 41a și 41b.”;

(d)

alineatul (3) se elimină.

10.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 41a

Revocarea delegării

(1)   Delegarea competenței menționată la articolul 40 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu.

(2)   Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă să fie revocate o competență delegată întreprinde măsuri pentru a informa cealaltă instituție și Comisia, într-un interval de timp rezonabil înaintea luării deciziei finale, menționând competența delegată care ar putea face obiectul revocării.

(3)   Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare imediat sau la o dată ulterioară specificată în cuprinsul acesteia. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare. Aceasta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 41b

Obiecțiuni la actele delegate

(1)   Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecțiuni cu privire la un act delegat timp de trei luni de la data înștiințării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, respectiva perioadă se prelungește cu trei luni.

(2)   În cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu formulează, până la expirarea termenului menționat la alineatul (1), obiecțiuni la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data menționată în cuprinsul său.

Actele delegate pot fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare înaintea expirării perioadei respective în cazul în care atât Parlamentul European, cât și Consiliul informează Comisia cu privire la intenția lor de a nu formula obiecțiuni.

(3)   În cazul în care fie Parlamentul European, fie Consiliul formulează obiecțiuni la un act delegat în termenul menționat la alineatul (1), acesta nu intră în vigoare. În conformitate cu articolul 296 TFUE, instituția care formulează obiecțiuni prezintă motivele obiecțiunilor la actul delegat.”

Articolul 9

Modificări aduse Directivei 2006/48/CE

Directiva 2006/48/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul existent se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre solicită instituțiilor de credit să obțină autorizații înainte de începerea propriu-zisă a activităților lor. Fără a aduce atingere articolelor 7-12, acestea stabilesc cerințele pentru acordarea autorizației și le comunică Comisiei și Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (35) (denumită în continuare «ABE»).

(b)

se introduc următoarele alineate:

„(2)   În vederea asigurării armonizării consecvente a prezentului articol, ABE poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare:

(a)

privind informațiile care trebuie furnizate autorităților competente în cererea de autorizare a instituțiilor de credit, inclusiv programul operațiunilor menționat la articolul 7;

(b)

de specificare a condițiilor de respectare a cerinței menționate la articolul 8;

(c)

de specificare a cerințelor aplicabile acționarilor și membrilor care dețin participații calificate, precum și pentru a identifica obstacolele care ar putea împiedica exercitarea efectivă a funcțiilor de supraveghere ale autorității competente, conform dispozițiilor articolului 12.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf literele (a), (b) și (c) în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

(3)   În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, ABE poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare privind formulare, modele și proceduri standard pentru transmiterea acestor informații.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”

2.

La articolul 9 alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

statele membre în cauză notifică Comisia și ABE în legătură cu motivele pentru care au recurs la opțiunea respectivă; și”.

3.

Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14

Fiecare autorizație este notificată autorității ABE.

Denumirea fiecărei instituții de credit autorizate se înscrie pe o listă ABE publică lista respectivă și asigură actualizarea acesteia pe site-ul său internet.”

4.

Articolul 17 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Retragerea autorizației se notifică Comisiei și ABE, prezentând motivele care stau la baza acesteia. Persoanelor în cauză li se comunică motivele respective.”

5.

La articolul 19 se adaugă următorul alineat:

„(9)   În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentei directive, ABE poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare, pentru a stabili o listă exhaustivă a informațiilor menționate la articolul 19a alineatul (4), care urmează să fie incluse de potențialii achizitori în notificarea lor, fără a aduce atingere alineatului (3) din prezentul articol.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a prezentei directive, ABE poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare, în scopul stabilirii unor proceduri, formulare și modele comune pentru procesul de consultare între autoritățile competente relevante, așa cum se menționează la articolul 19b.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la al treilea paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”

6.

La articolul 22 se adaugă următorul alineat:

„(3)   Pentru a preciza cerințele prevăzute în prezentul articol și pentru a asigura convergența practicilor de supraveghere, ABE poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare în vederea stabilirii dispozițiilor, proceselor și mecanismelor menționate la alineatul (1), în conformitate cu principiul proporționalității și caracterul cuprinzător prevăzute la alineatul (2).

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”

7.

La articolul 25 se adaugă următorul alineat:

„(5)   În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol, ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza informațiile de notificat în conformitate cu prezentul articol.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili formulare, modele și proceduri standard pentru transmiterea acestor informații;

ABE înaintează aceste proiecte de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

Se conferă de asemenea Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la al doilea paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”

8.

La articolul 26 se adaugă următorul alineat:

„(5)   În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol, ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza informațiile de notificat în conformitate cu prezentul articol.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili formulare, modele și proceduri standard pentru transmiterea acestor informații.

ABE înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice până la data de 1 ianuarie 2014.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

Se conferă de asemenea Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la al doilea paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”

9.

La articolul 28 se adaugă următorul alineat:

„(4)   În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol, ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza informațiile de notificat în conformitate cu prezentul articol.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili formulare, modele și proceduri standard pentru transmiterea acestor informații.

ABE înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice până la data de 1 ianuarie 2014.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

Se conferă de asemenea Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la al doilea paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”

10.

La articolul 33, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Înainte de a urma procedura prevăzută la articolul 30, autoritățile competente din statul membru gazdă pot lua, în situații de urgență, orice măsuri preventive necesare pentru protecția intereselor deponenților, ale investitorilor și ale celorlalte persoane cărora li se prestează servicii. Comisia, ABE și autoritățile competente ale celorlalte state membre implicate sunt informate cu privire la astfel de măsuri în cel mai scurt timp.”

11.

Articolul 36 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 36

Statele membre informează Comisia și ABE în legătură cu numărul și tipul de cazuri în care s-a refuzat eliberarea unei autorizații în conformitate cu articolul 25 și cu articolul 26 alineatele (1), (2) și (3) sau cazuri în care s-au luat măsuri în conformitate cu articolul 30 alineatul (3).”

12.

La articolul 38, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Autoritățile competente notifică Comisiei, ABE și Comitetului bancar european toate autorizațiile de sucursală acordate instituțiilor de credit cu sediul central într-o țară terță.”

13.

Articolul 39 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) se adaugă următoarea literă:

„(c)

ABE să poată obține informațiile pe care autoritățile competente ale statelor membre le-au obținut de la autoritățile naționale ale statelor terțe, în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010;”;

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(4)   ABE asistă Comisia în sensul prezentului articol, în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”

14.

La articolul 42 se adaugă următoarele alineate:

„Autoritățile competente pot sesiza ABE cu privire la situațiile în care o cerere de colaborare, în special în vederea schimbului de informații, a fost respinsă sau nu i s-a dat curs în termen rezonabil. Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în situațiile menționate la prima teză ABE poate acționa în conformitate cu competențele care îi sunt atribuite în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

În vederea asigurării armonizării consecvente a prezentului articol, ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare care să precizeze informațiile conținute în acesta.

Pentru a asigura condiții uniforme de aplicarea prezentului articol, ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare prin care să se stabilească formulare, modele și proceduri pentru cerințele referitoare la schimbul de informații, care pot facilita monitorizarea instituțiilor de credit.

ABE înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice până la data de 1 ianuarie 2014.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la al treilea paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

Se conferă de asemenea Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la al patrulea paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”

15.

Articolul 42a se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) următorul paragraf se introduce după cel de al patrulea paragraf:

„Dacă, la finalul perioadei inițiale de două luni, oricare dintre autoritățile competente în cauză a înaintat problema ABE în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autoritățile competente din statul membru gazdă amână decizia lor și așteaptă ca ABE să adopte o decizie în conformitate cu articolul 19 alineatul (3) din regulamentul menționat. Autoritățile competente ale statului membru gazdă hotărăsc în conformitate cu decizia ABE. Perioada de două luni se consideră a reprezenta etape de conciliere în sensul articolului 19 din regulamentul menționat. ABE adoptă decizia în termen de o lună. Problema nu se înaintează ABE după expirarea perioadei inițiale de două luni sau după ce s-a ajuns la o decizie comună.”;

(b)

la alineatul (3), se adaugă următoarele paragrafe:

„În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol, ABE poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza condițiile generale de funcționare a colegiilor de supraveghere.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la al patrulea paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, ABE poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare privind funcționarea operațională a colegiilor de supraveghere.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la al șaselea paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”

16.

Articolul 42b se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În exercitarea atribuțiilor care le revin, autoritățile competente iau în considerare convergența în ceea ce privește instrumentele de supraveghere și practicile de supraveghere în punerea în aplicare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative adoptate în temeiul prezentei directive. În acest scop, statele membre se asigură că:

(a)

autoritățile competente participă la activitățile ABE;

(b)

autoritățile competente respectă orientările și recomandările ABE sau prezintă motivele pentru care nu fac acest lucru;

(c)

mandatele naționale conferite autorităților competente nu împiedică îndeplinirea atribuțiilor care le revin în calitate de membre ale ABE sau în temeiul prezentei directive.”;

(b)

alineatul (2) se elimină.

17.

La articolul 44, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Dispozițiile de la alineatul (1) nu împiedică autoritățile competente din diferite state membre să facă schimb de informații sau să transmită informații ABE în conformitate cu prezenta directivă, cu alte directive aplicabile instituțiilor de credit, și cu articolele 31 și 35 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010. Informațiile respective sunt supuse condițiilor privind secretul profesional prevăzute la alineatul (1).”

18.

Articolul 46 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 46

În conformitate cu articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, statele membre și ABE pot încheia acorduri de cooperare care să prevadă schimburi de informații cu autoritățile competente din țări terțe sau cu autorități sau organisme din țări terțe, după cum se prevede la articolul 47 și articolul 48 alineatul (1) din prezenta directivă, cu condiția ca informațiile furnizate să beneficieze de garanții de respectare a secretului profesional care să fie cel puțin echivalente cu cele prevăzute la articolul 44 alineatul (1) din prezenta directivă. Un astfel de schimb de informații are drept scop îndeplinirea responsabilităților de supraveghere ale acestor autorități sau organisme.

În cazul în care informațiile provin dintr-un alt stat membru, acestea nu sunt divulgate fără acordul explicit al autorităților care le-au transmis și, după caz, numai în scopurile pentru care autoritățile în cauză și-au dat acordul.”

19.

Articolul 49 se modifică după cum urmează:

(a)

primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Dispozițiile prezentei secțiuni nu pot împiedica o autoritate competentă să transmită următoarelor entități informațiile de care acestea au nevoie în exercitarea sarcinilor lor:

(a)

băncilor centrale din Sistemul European al Băncilor Centrale și altor organisme cu o funcție similară în calitate de autorități monetare, în cazul în care aceste informații sunt relevante pentru exercitarea atribuțiilor lor statutare, incluzând coordonarea politicii monetare și furnizarea de lichidități asociate, supravegherea sistemelor de plăți, de compensare și de decontare și menținerea stabilității sistemului financiar;

(b)

după caz, celorlalte autorități publice responsabile cu supravegherea sistemelor de plăți;

(c)

Comitetului european pentru risc sistemic (denumit în continuare «CERS»), în cazul în care aceste informații sunt relevante pentru exercitarea atribuțiilor sale statutare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de instituire a Comitetului european pentru risc sistemic (36).

Dispozițiile prezentei secțiuni nu pot împiedica autoritățile sau organismele respective să comunice autorităților competente informațiile de care acestea au nevoie în sensul articolului 45.

(b)

paragraful al patrulea se înlocuiește cu următorul text:

„Într-o situație de urgență, astfel cum se menționează la articolul 130 alineatul (1), statele membre permit autorităților competente să comunice fără întârziere informații băncilor centrale din Sistemul European al Băncilor Centrale atunci când aceste informații sunt relevante pentru exercitarea atribuțiilor lor statutare, incluzând coordonarea politicii monetare și furnizarea de lichidități asociate, supravegherea sistemelor de plăți, de compensare și a celor de decontare a valorilor mobiliare și menținerea stabilității sistemului financiar, precum și CERS, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1092/2010, atunci când aceste informații sunt relevante pentru exercitarea atribuțiilor sale statutare.”

20.

Articolul 63a se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Dispozițiile care reglementează instrumentul prevăd că principalul, dobânda neplătită sau dividendul trebuie să fie de așa natură încât să acopere pierderile și să nu împiedice recapitalizarea instituției de credit prin intermediul unor mecanisme corespunzătoare, astfel cum au fost elaborate de ABE în temeiul alineatului (6).”;

(b)

alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Pentru a asigura o armonizare consecventă și convergența practicilor de supraveghere, ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare în vederea stabilirii cerințelor aplicabile instrumentelor menționate la alineatul (1) de la prezentul articol. ABE înaintează proiectele de standarde tehnice de reglementare Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014. Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

De asemenea, ABE emite orientări cu privire la instrumentele menționate la articolul 57 primul paragraf litera (a).

ABE monitorizează aplicarea acestor orientări.”

21.

La articolul 74 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a prezentei directive, pentru comunicarea acestor calcule de către instituțiile de credit, autoritățile competente aplică de la 31 decembrie 2012 formate, frecvențe și date de raportare uniforme. În vederea garantării unor condiții uniforme de aplicare a prezentei directive, ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a introduce în cadrul Uniunii formate (cu caracteristicile asociate), frecvențe și date de raportare uniforme înainte de 1 ianuarie 2012. Formatele de raportare sunt proporționale cu natura, amploarea și complexitatea activităților instituțiilor de credit.

Pentru a asigura condiții uniforme de aplicarea prezentei directive, ABE elaborează, de asemenea, proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare privind soluțiile de tehnologia informației care trebuie aplicate unor astfel de rapoarte.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la al doilea și al treilea paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”

22.

La articolul 81 alineatul (2) se adaugă următoarele paragrafe:

„În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol, ABE, în consultare cu Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (denumită în continuare «AEVMP»), înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (37), elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza metodologia de evaluare legată de evaluarea creditelor. ABE înaintează aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Se delegă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la al doilea paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

23.

La articolul 84 alineatul (2), se adaugă următorul paragraf:

„În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol, ABE poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a stabili metodologia de evaluare prin care autoritățile competente permit instituțiilor de credit să utilizeze abordarea bazată pe rating intern.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf litera (a), în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”

24.

La articolul 97 alineatul (2), se adaugă următoarele paragrafe:

„În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol, ABE, în consultare cu AEVMP, elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza metodologia de evaluare legată de evaluarea creditelor. ABE înaintează aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la al doilea paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”

25.

La articolul 105 alineatul (1), se adaugă următoarele paragrafe:

„În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol, ABE poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a stabili metodologia de evaluare prin care autoritățile competente permit instituțiilor de credit să utilizeze abordările de evaluare avansată.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la al doilea paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”

26.

La articolul 106 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului alineat, ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza excepțiile de la literele (c) și (d), precum și pentru a preciza condițiile utilizate pentru a stabili existența unui grup de clienți aflați în legătură, astfel cum se menționează la alineatul (3). ABE înaintează aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la al doilea paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”

27.

La articolul 110, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Statele membre adoptă dispoziții care prevăd că raportarea are loc cel puțin de două ori pe an. Autoritățile competente aplică, de la 31 decembrie 2012, formate, frecvențe și date de raportare uniforme. În vederea garantării unor condiții uniforme de aplicare a prezentei directive, ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a introduce în cadrul Uniunii formate (cu caracteristicile asociate), frecvențe și date de raportare uniforme înainte de 1 ianuarie 2012. Formatele de raportare sunt proporționale cu natura, amploarea și complexitatea activităților instituțiilor de credit.

Pentru a asigura condiții uniforme de aplicare a prezentei directive, ABE elaborează, de asemenea, proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare privind soluțiile de tehnologia informației care trebuie aplicate unor astfel de rapoarte.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul și al doilea paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”

28.

La articolul 111 alineatul (1), paragraful al patrulea se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre pot stabili o limită mai mică de 150 de milioane EUR și informează ABE și Comisia în legătură cu aceasta.”

29.

La articolul 122a, alineatul (10) se înlocuiește cu următorul text:

„(10)   ABE înaintează un raport anual Comisiei cu privire la respectarea prezentului articol de către autoritățile competente.

În vederea garantării armonizării consecvente a prezentului articol, ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru convergența practicilor de supraveghere în ceea ce privește prezentul articol, inclusiv măsurile luate în caz de încălcare a obligațiilor referitoare la diligența necesară și la gestionarea riscurilor. ABE înaintează aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la al doilea paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”

30.

La articolul 124 se adaugă următorul alineat:

„(6)   În vederea asigurării armonizării consecvente a prezentului articol, ABE poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza dispozițiile prezentului articol, precum și o procedură și o metodologie comună de evaluare a riscurilor.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”

31.

La articolul 126, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Autoritățile competente adresează o notificare Comisiei și ABE cu privire la orice acord care intră sub incidența alineatului (3).”

32.

Articolul 129 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), după primul paragraf se introduce următorul paragraf:

„Atunci când autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată nu îndeplinește sarcinile menționate la primul paragraf sau atunci când autoritățile competente nu cooperează cu autoritatea de supraveghere consolidată într-o măsură corespunzătoare în realizarea sarcinilor menționate la primul paragraf, oricare dintre autoritățile competente în cauză poate sesiza ABE cu privire la chestiune, care are posibilitatea de a acționa în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”;

(b)

la alineatul (2) al cincilea paragraf se adaugă următorul text:

„Dacă, la finalul perioadei de șase luni, oricare dintre autoritățile competente implicate înaintează problema ABE în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată își amână decizia și așteaptă decizia pe care ABE o poate lua asupra propriei decizii în conformitate cu articolul 19 alineatul (4) din regulamentul menționat și, ulterior, adoptă decizia sa în conformitate cu decizia ABE. Perioada de șase luni se consideră perioada de conciliere în sensul respectivului regulament. ABE adoptă o decizie în termen de o lună. Problema nu se înaintează ABE după expirarea perioadei de șase luni sau după ce s-a ajuns la o decizie comună.”;

(c)

la alineatul (2) se adaugă următoarele paragrafe:

„ABE poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare în vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare pentru procesele decizionale comune menționate la prezentul alineat, în ceea ce privește cererile de autorizare menționate la articolul 84 alineatul (1), articolul 87 alineatul (9), articolul 105 și în anexa III partea 6, în scopul de a facilita adoptarea deciziilor comune.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la al șaselea și al șaptelea paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”;

(d)

alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(i)

la al treilea paragraf, termenul „Comitetul european al inspectorilor bancari” se înlocuiește cu „ABE”;

(ii)

paragraful al patrulea se înlocuiește cu următorul text:

„În absența unei astfel de decizii comune a autorităților competente în termen de patru luni, autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată adoptă o decizie pe bază consolidată privind aplicarea articolelor 123 și 124 și a articolului 136 alineatul (2), după ce aceasta a luat în considerare în mod adecvat evaluarea riscurilor filialelor efectuată de către autoritățile competente relevante. Dacă, la finalul perioadei de patru luni, oricare dintre autoritățile competente implicate înaintează problema ABE în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată își amână decizia și așteaptă decizia pe care ABE o poate lua în conformitate cu articolul 19 alineatul (3) din regulamentul menționat și, ulterior, adoptă decizia sa în conformitate cu decizia ABE. Perioada de patru luni se consideră a reprezenta etapa de conciliere în sensul regulamentului menționat. ABE adoptă o decizie în termen de o lună. Problema nu este adusă în atenția ABE după expirarea perioadei de patru luni sau după ce s-a ajuns la o decizie comună.”;

(iii)

al cincilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Decizia de aplicare a articolelor 123 și 124 și a articolului 136 alineatul (2) se adoptă de către autoritățile competente responsabile cu supravegherea filialelor unei instituții de credit mamă din Uniune sau a unui holding financiar mamă din Uniune pe bază individuală sau subconsolidată, după luarea în considerare a opiniilor și rezervelor exprimate de autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată. Dacă, la finalul perioadei de patru luni, oricare dintre autoritățile competente implicate aduce problema în atenția ABE în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autoritățile competente își amână decizia și așteaptă decizia pe care ABE o poate lua în conformitate cu articolul 19 alineatul (3) din regulamentul menționat și, ulterior, adoptă decizia lor în conformitate cu decizia ABE. Perioada de patru luni se consideră a reprezenta etapa de conciliere în sensul regulamentului menționat. ABE adoptă o decizie în termen de o lună. Problema nu este adusă în atenția ABE după expirarea perioadei de patru luni sau după ce s-a ajuns la o decizie comună.”;

(iv)

al șaptelea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care ABE a fost consultată, toate autoritățile competente țin seama de avizul acesteia și explică orice deviație semnificativă de la acest aviz.”;

(v)

paragraful al zecelea se înlocuiește cu următorul text:

„ABE poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare în vederea garantării unor condiții uniforme de aplicare pentru procesul decizional comun menționat la prezentul alineat, în ceea ce privește aplicarea articolelor 123 și 124 și a articolului 136 alineatul (2) în scopul facilitării deciziilor comune.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la al zecelea paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”

33.

La articolul 130 alineatul (1), primul și al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   În cazul în care survine o situație de urgență, inclusiv o situație definită la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 sau o situație în care se manifestă evoluții negative ale piețelor, care ar putea pune în pericol lichiditatea pieței și stabilitatea sistemului financiar din oricare din statele membre în care au fost autorizate entități ale unui grup sau în care s-au înființat sucursale cu relevanță în conformitate cu articolul 42a, autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată avertizează cât mai curând posibil, cu respectarea capitolului 1 secțiunea 2, ABE, CERS și autoritățile menționate la articolul 49 al patrulea paragraf și la articolul 50 și comunică toate informațiile esențiale pentru îndeplinirea atribuțiilor acestora. Aceste obligații se aplică în cazul autorităților competente menționate în articolele 125 și 126, precum și în partea introductivă din articolul 129 alineatul (1).

În cazul în care autoritatea menționată la articolul 49 al patrulea paragraf constată prezența unei situații descrise la primul paragraf, aceasta avertizează cât mai curând posibil autoritățile competente menționate la articolele 125 și 126, precum și ABE.”

34.

La articolul 131, paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„Autoritățile competente responsabile cu autorizarea filialei unei întreprinderi-mamă care este o instituție de credit își pot delega responsabilitatea de supraveghere, prin acord bilateral și în conformitate cu articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, autorităților competente care au autorizat și care supraveghează întreprinderea-mamă, astfel încât acestea să își asume responsabilitatea de supraveghere a filialei în conformitate cu prezenta directivă. ABE este informată cu privire la existența și conținutul unor astfel de acorduri. ABE transmite aceste informații autorităților competente din alte state membre și Comitetului bancar european.”

35.

Articolul 131a se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată instituie colegii de supraveghere pentru a facilita îndeplinirea sarcinilor menționate la articolul 129 și la articolul 130 alineatul (1) și condiționate de cerințele de confidențialitate menționate la alineatul (2) din prezentul articol și de compatibilitatea cu dreptul Uniunii, pentru a garanta, atunci când este cazul, o coordonare și o colaborare adecvate cu autoritățile competente relevante din țări terțe.

ABE contribuie la promovarea și monitorizează funcționarea eficientă, efectivă și coerentă a colegiilor de supraveghere menționate la prezentul articol, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010. În acest scop, ABE participă în modul pe care îl consideră adecvat și este considerată ca autoritate competentă în acest scop.

Colegiile de supraveghere elaborează un cadru pentru responsabilul cu supravegherea consolidată, pentru ABE și pentru alte autorități competente implicate în realizarea următoarelor sarcini:

(a)

schimbul de informații între acestea și cu ABE, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010;

(b)

acordul privind încredințarea pe bază de voluntariat a sarcinilor și delegarea pe bază de voluntariat a responsabilităților atunci când este cazul;

(c)

stabilirea unor programe de supraveghere prudențială pe baza unei evaluări a riscului grupului în conformitate cu articolul 124;

(d)

creșterea eficienței supravegherii prin înlăturarea suprapunerilor nenecesare a cerințelor, inclusiv cele legate de cererile de informații menționate la articolul 130 alineatul (2) și articolul 132 alineatul (2);

(e)

aplicarea consecventă a cerințelor prudențiale în temeiul prezentei directive între toate entitățile din cadrul unui grup bancar, fără a aduce atingere opțiunilor și posibilităților discreționare oferite în legislația Uniunii;

(f)

aplicarea articolului 129 alineatul (1) litera (c), ținând seama de activitățile pe care alte foruri le-ar putea desfășura în acest domeniu.

Autoritățile competente, în cadrul participării lor la colegiile de supraveghere, și ABE cooperează îndeaproape. Cerința de confidențialitate consacrată la capitolul 1 secțiunea 2 nu împiedică autoritățile competente să facă schimburi de informații confidențiale în cadrul colegiilor de supraveghetori. Înființarea și funcționarea colegiilor de supraveghetori nu afectează drepturile și responsabilitățile autorităților competente în conformitate cu prezenta directivă.”;

(b)

la alineatul (2):

(i)

al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol, ABE poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza condițiile generale de funcționare a colegiilor de supraveghere.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la al doilea paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, ABE poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare privind funcționarea operațională a colegiilor de supraveghere.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la al patrulea paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”;

(ii)

al șaselea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată informează ABE, cu respectarea cerințelor de confidențialitate de la capitolul 1 secțiunea 2, cu privire la activitățile colegiului de supraveghere, inclusiv în situații de urgență, și comunică ABE toate informațiile care prezintă o relevanță deosebită în scopul convergenței supravegherii.”

36.

La articolul 132, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

după primul paragraf se introduc următoarele paragrafe:

„Autoritățile competente cooperează cu ABE în sensul prezentei directive, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

Autoritățile competente furnizează ABE toate informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin în temeiul prezentei directive și al Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, în conformitate cu articolul 35 din regulamentul respectiv.”;

(b)

se adaugă următoarele paragrafe:

„Autoritățile competente pot sesiza ABE cu privire la situațiile în care:

(a)

o autoritate competentă nu a comunicat informații esențiale, sau

(b)

o cerere de cooperare, în special în vederea schimbului de informații relevante, a fost respinsă sau nu i s-a dat curs într-un termen rezonabil.

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 258 din TFUE, în situațiile menționate la al șaptelea paragraf ABE poate acționa în conformitate cu competențele care îi sunt atribuite în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”

37.

La articolul 140, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Autoritățile competente responsabile cu supravegherea pe bază consolidată stabilesc listele cu holdingurile financiare menționate la articolul 71 alineatul (2). Listele sunt comunicate autorităților competente din celelalte state membre, ABE și Comisiei.”

38.

Articolul 143 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(i)

la sfârșitul primului paragraf se adaugă următoarea teză:

„ABE asistă Comisia și Comitetul bancar european la îndeplinirea respectivelor atribuții, inclusiv în ceea ce privește necesitatea actualizării respectivelor recomandări.”;

(ii)

paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Autoritatea competentă care efectuează verificarea menționată la alineatul (1) primul paragraf ține seama de recomandările menționate anterior. În acest scop, autoritatea competentă consultă ABE înainte de a adopta o decizie.”;

(b)

la alineatul (3), al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Tehnicile de control urmăresc să atingă obiectivele supravegherii consolidate definite de prezentul capitol și sunt notificate celorlalte autorități competente în cauză, ABE și Comisiei.”

39.

La articolul 144 se adaugă următoarele paragrafe:

„În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, ABE elaborează standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili formatul, structura, conținutul și data publicării anuale a informațiilor prevăzute în prezentul articol. ABE înaintează aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la al treilea paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”

40.

La articolul 150 se adaugă următorul alineat:

„(3)   ABE elaborează standarde tehnice de punere în aplicare pentru a asigura condiții uniforme de aplicarea prezentei directive în ceea ce privește condițiile de aplicare a:

(a)

punctelor 15-17 din anexa V;

(b)

punctului 23 litera (l) din anexa V în ceea ce privește stabilirea criteriilor de determinare a ratelor adecvate între componenta fixă și cea variabilă a remunerației totale și ale punctului 23 litera (o) subpunctul (ii) din anexa V în ceea ce privește specificarea claselor de instrumente care îndeplinesc condițiile prevăzute la punctul respectiv;

(c)

părții 2 din anexa VI în ceea ce privește stabilirea factorilor cantitativi menționați la punctul 12, a factorilor calitativi menționați la punctul 13 și a valorii reper menționată la punctul 14;

ABE înaintează aceste proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”

41.

Articolul 156 se modifică după cum urmează:

(a)

termenul „Comitetul european al inspectorilor bancari” se înlocuiește cu „ABE”;

(b)

primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia, în cooperare cu ABE și statele membre și ținând seama de contribuția Băncii Centrale Europene, controlează în mod periodic dacă prezenta directivă, împreună cu Directiva 2006/49/CE, au efecte semnificative asupra ciclului economic și analizează, în acest scop, dacă se justifică măsuri corective.”

Articolul 10

Modificări aduse Directivei 2006/49/CE

Directiva 2006/49/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 18 se adaugă următorul alineat:

„(5)   Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) (denumită în continuare «ABE»), înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (38), poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a stabili metodologia de evaluare pe baza căreia autoritățile competente permit instituțiilor să utilizeze modele interne în scopul calculării cerințelor de capital în temeiul prezentei directive.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

2.

La articolul 22 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„Atunci când autoritățile competente renunță la aplicarea cerințelor de capital pe bază consolidată prevăzute la prezentul articol, acestea notifică Comisia și ABE.”

3.

La articolul 32, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Autoritățile competente notifică aceste proceduri ABE, Consiliului și Comisiei.”;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„ABE elaborează orientări în legătură cu procedurile menționate la prezentul alineat.”

4.

La articolul 36, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre desemnează autoritățile competente pentru îndeplinirea funcțiilor prevăzute de prezenta directivă. Statele membre informează ABE și Comisia în acest sens, indicând orice separare a funcțiilor.”

5.

La articolul 38 alineatul (1), se adaugă următoarele paragrafe:

„Autoritățile competente cooperează cu ABE în sensul prezentei directive, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

Autoritățile competente furnizează fără întârziere ABE toate informațiile necesare pentru a-și îndeplini sarcinile în temeiul prezentei directive și al Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, în conformitate cu articolul 35 din regulamentul respectiv.”

Articolul 11

Modificări aduse Directivei 2009/65/CE

Directiva 2009/65/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 5 se adaugă următorul alineat:

„(8)   În vederea asigurării armonizării consecvente a prezentului articol, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (denumită în continuare «AEVMP»), înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (39), poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza informațiile ce urmează a fi furnizate autorităților competente în cererea de autorizare a OPCVM-urilor.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

2.

La articolul 6 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„AEVMP este informată cu privire la fiecare autorizație acordată, și publică și actualizează pe site-ul său internet o listă a societăților de administrare autorizate.”

3.

La articolul 7 se adaugă următorul alineat:

„(6)   În vederea asigurării armonizării consecvente a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza:

(a)

informațiile care trebuie furnizate autorității competente în cadrul cererii de autorizare a societății de administrare, inclusiv programul de activitate;

(b)

cerințele aplicabile societății de administrare în temeiul alineatului (2) și informațiile pentru notificarea prevăzută la alineatul (3);

(c)

cerințele aplicabile acționarilor și membrilor care dețin participații calificate, precum și pentru a clarifica obstacolele care ar putea împiedica exercitarea efectivă a funcțiilor de supraveghere ale autorității competente, conform dispozițiilor articolului 8 alineatul (1) din prezenta directivă și articolului 10 alineatele (1) și (2) din Directiva 2004/39/CE, în conformitate cu articolul 11 din prezenta directivă.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul alineat, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili formularele, modele și procedurile standard pentru notificarea sau furnizarea de informații prevăzută la literele (a) și (b) de la primul paragraf.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la al treilea paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

4.

La articolul 9, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Statele membre informează AEVMP și Comisia asupra oricărei dificultăți de ordin general întâlnite de OPCVM-uri în cadrul comercializării titlurilor lor de participare în orice țară terță.

Comisia examinează cât mai rapid aceste dificultăți pentru a găsi soluția adecvată. AEVMP o asistă în realizarea acestei sarcini.”

5.

La articolul 11 se adaugă următorul alineat:

„(3)   În vederea asigurării armonizării consecvente a prezentei directive, AEVMP elaborează proiecte de standarde tehnice de implementare pentru a întocmi o listă exhaustivă de informații, prevăzută în prezentul articol, cu referire la articolul 10b alineatul (4) din Directiva 2004/39/CE, care să fie incluse de eventualii achizitori în notificare, fără a aduce atingere articolului 10a alineatul (2) din directiva respectivă.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili formularele, modelele și procedurile standard legate de modalitățile procesului de consultare dintre autoritățile competente relevante, așa cum se prevede în prezentul articol, cu referire la articolul 10 alineatul (4) din Directiva 2004/39/CE.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la al treilea paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

6.

Articolul 12 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(i)

primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Fără a aduce atingere articolului 116, Comisia adoptă prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 112 alineatele (2), (3) și (4) și în condițiile prevăzute la articolele 112a și 112b, măsuri care să specifice procedurile și mecanismele menționate la alineatul (1) al doilea paragraf litera (a) și cerințele structurale și organizatorice pentru evitarea conflictelor de interese în conformitate cu alineatul (1) al doilea paragraf litera (b).”;

(ii)

al doilea paragraf se elimină;

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(4)   În vederea garantării unor condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a determina condițiile de aplicare a actelor delegate adoptate de Comisie privind procedurile, mecanismele, cerințele structurale și organizatorice menționate la alineatul (3).

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

7.

Articolul 14 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(i)

la primul paragraf, partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Fără a aduce atingere articolului 116, Comisia adoptă măsuri, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 112 alineatele (2), (3) și (4), și în condițiile prevăzute la articolele 112a și 112b, cu scopul de a garanta că societatea de administrare respectă obligațiile prevăzute la alineatul (1), în special pentru:”;

(ii)

al doilea paragraf se elimină;

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(3)   În vederea garantării unor condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a determina actele delegate adoptate de Comisie privind procedurile, mecanismele, cerințele structurale și organizatorice menționate la alineatul (2).

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

8.

La articolul 17 se adaugă următorul alineat:

„(10)   În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza informațiile de notificat în conformitate cu alineatele (1), (2), (3), (8) și (9).

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a prezentului articol AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a elabora formulare standard, modele și proceduri pentru transmiterea informațiilor, în conformitate cu alineatele (3) și (9).

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la al treilea paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

9.

La articolul 18 se adaugă următorul alineat:

„(5)   În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza informațiile de notificat în conformitate cu alineatele (1), (2) și (4).

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a prezentului articol AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a elabora formulare standard, modele și proceduri pentru transmiterea informațiilor, în conformitate cu alineatele (2) și (4).

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la al treilea paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

10.

La articolul 20 se adaugă următorul alineat:

„(5)   În vederea asigurării armonizării consecvente a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza informațiile ce urmează a fi furnizate autorităților competente în cererea de administrare a OPCVM-urilor cu sediul în alt stat membru.

Comisia poate adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili formulare, modele și proceduri standard pentru transmiterea acestor informații.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la al treilea paragraf, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

11.

Articolul 21 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   În cazul în care, în pofida măsurilor luate de către autoritățile competente ale statului membru de origine al societății de administrare sau din cauza faptului că aceste măsuri se dovedesc inadecvate sau nu sunt disponibile în statul membru respectiv, societatea de administrare refuză în continuare să furnizeze informațiile solicitate de statul membru gazdă al societății de administrare în conformitate cu alineatul (2) sau persistă în încălcarea actelor cu putere de lege sau a normelor administrative menționate la același alineat și aflate în vigoare în statul membru gazdă al societății de administrare, autoritățile competente ale statului membru gazdă al societății de administrare pot lua oricare dintre următoarele măsuri:

(a)

după ce au informat autoritățile competente ale statului membru de origine al societății de administrare, pot lua măsuri adecvate, inclusiv în conformitate cu articolele 98 și 99, pentru a preveni sau sancționa neregulile viitoare și, după caz, să împiedice societatea de administrare în cauză să efectueze noi operațiuni pe teritoriul său. Statele membre se asigură că, pe teritoriul lor, este posibilă notificarea actelor legale necesare pentru astfel de măsuri societăților de administrare. În cazul în care serviciul prestat în statul membru gazdă al societății de administrare este administrarea unui OPCVM, statul membru gazdă al societății de administrare poate cere societății de administrare să înceteze administrarea OPCVM-ului respectiv; sau

(b)

în cazul în care consideră că autoritatea competentă a statului membru de origine al societății de administrare nu a acționat în mod adecvat, pot aduce chestiunea în atenția AEVMP, care poate acționa în conformitate cu competențele care îi sunt atribuite în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”;

(b)

la alineatul (7), primul și al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„(7)   Înainte de a aplica procedura prevăzută la alineatele (3), (4) sau (5), autoritățile competente ale statului membru gazdă al societății de administrare pot, în caz de urgență, să ia toate măsurile de precauție necesare pentru a proteja interesele investitorilor și ale altor persoane cărora le sunt furnizate serviciile. Comisia, AEVMP și autoritățile competente ale celorlalte state membre implicate sunt informate cu privire la astfel de măsuri în cel mai scurt timp.

După consultarea autorităților competente ale statelor membre în cauză, Comisia poate decide că statul membru în cauză trebuie să modifice sau să abroge aceste măsuri, fără a aduce atingere competențelor AEVMP în temeiul articolului 17 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”;

(c)

la alineatul (9), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(9)   Statele membre informează AEVMP și Comisia asupra numărului și tipului cazurilor în care au refuzat autorizarea în temeiul articolului 17 sau în care au respins cererea în temeiul articolului 20, precum și cu privire la orice măsuri luate în conformitate cu alineatul (5) al prezentului articol.”

12.

La articolul 23, alineatul (6) se modifică după cum urmează:

(a)

primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Comisia poate adopta, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 112 alineatele (2), (3) și (4) și în condițiile prevăzute la articolele 112a și 112b, măsuri referitoare la măsurile pe care trebuie să le ia depozitarul pentru a-și îndeplini obligațiile privind un OPCVM administrat de o societate de administrare stabilită într-un alt stat membru, inclusiv informațiile care trebuie incluse în acordul standard ce urmează a fi utilizat de depozitar și de societatea de administrare în conformitate cu alineatul (5).”;

(b)

al doilea paragraf se elimină.

13.

La articolul 29 se adaugă următoarele alineate:

„(5)   În vederea asigurării armonizării consecvente a prezentei directive, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza:

(a)

informațiile care trebuie furnizate autorității competente în cadrul cererii de autorizare a societății de investiții, inclusiv programul operațiunilor; și

(b)

obstacolele care ar putea împiedica exercitarea efectivă a funcțiilor de supraveghere ale autorității competente în temeiul alineatului (1) litera (c).

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(6)   În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a elabora formulare, modele și proceduri standard pentru transmiterea informațiilor, în conformitate cu alineatul (5) primul paragraf litera (a).

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

14.

La articolul 32, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Statele membre informează AEVMP și Comisia cu privire la identitatea societăților de investiții care beneficiază de derogările prevăzute la alineatele (4) și (5).”

15.

La articolul 33, alineatul (6) se modifică după cum urmează:

(a)

primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Comisia poate adopta, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 112 alineatele (2), (3) și (4) și în condițiile prevăzute la articolele 112a și 112b, măsuri referitoare la măsurile pe care trebuie să le ia depozitarul pentru a-și îndeplini obligațiile privind un OPCVM administrat de o societate de administrare stabilită într-un alt stat membru, inclusiv informațiile care trebuie incluse în acordul standard ce urmează a fi utilizat de depozitar și de societatea de administrare în conformitate cu alineatul (5).”;

(b)

al doilea paragraf se elimină.

16.

Articolul 43 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (5) se modifică după cum urmează:

(i)

primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Comisia poate adopta, prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolul 112 alineatele (2), (3) și (4) și în condițiile prevăzute la articolele 112a și 112b, măsuri care să specifice în detaliu conținutul, formatul și mijlocul de transmitere a informațiilor menționate la alineatele (1) și (3).”;

(ii)

al doilea paragraf se elimină;

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(6)   În vederea garantării unor condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a determina condițiile de aplicare a actelor delegate adoptate de Comisie privind conținutul, formatul și metoda prin care trebuie furnizate informațiile menționate alineatele (1) și (3) de la prezentul articol.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

17.

La articolul 50 se adaugă următorul alineat:

„(4)   În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza dispozițiile referitoare la categoriile de active în care OPCVM poate investi, în conformitate cu prezentul articol și actele delegate adoptate de Comisie în legătură cu dispozițiile respective.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

18.

Articolul 51 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„Autoritățile competente se asigură că toate informațiile primite în temeiul celui de-al treilea paragraf, agregate cu privire la toate societățile de administrare sau de investiții pe care le supraveghează, sunt accesibile AEVMP în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 și Comitetului european pentru risc sistemic («CERS») înființat prin Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de instituire a Comitetului european pentru risc sistemic (40) în conformitate cu articolul 15 din regulamentul respectiv în vederea monitorizării riscurilor sistemice la nivelul Uniunii.

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Fără a aduce atingere articolului 116, Comisia adoptă, prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolul 112 alineatele (2), (3) și (4), și în condițiile prevăzute la articolele 112a și 112b, măsuri în care precizează:

(a)

criteriile de evaluare a gradului de adecvare a sistemului de gestionare a riscurilor utilizat de societatea de administrare, în conformitate cu alineatul (1) primul paragraf;

(b)

normele detaliate privind evaluarea precisă și independentă a valorii instrumentelor derivate negociate în afara pieței reglementate; precum și

(c)

normele detaliate privind conținutul și procedura care trebuie urmată în transmiterea informațiilor menționate la alineatul (1) al treilea paragraf către autoritățile competente ale statului membru de origine al societății de administrare.”;

(c)

se adaugă următorul alineat:

„(5)   În vederea garantării unor condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a determina condițiile de aplicare a actelor delegate adoptate de Comisie privind criteriile și normele menționate la alineatul (4).

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

19.

La articolul 52 alineatul (4), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre comunică AEVMP și Comisiei o listă a categoriilor de obligațiuni menționate la primul paragraf și categoriile de emitenți autorizați, conform legislației și dispozițiilor privind controlul menționate la paragraful respectiv, să emită obligațiuni conforme cu criteriile enunțate în prezentul articol. Aceste liste sunt însoțite de o notă de precizare a statutului de garanții oferite. Comisia și AEVMP transmit imediat aceste informații celorlalte state membre, împreună cu orice comentarii pe care le consideră adecvate, și pun informațiile la dispoziția publicului pe siturile lor internet. Această transmitere poate face obiectul unor schimburi de opinii în cadrul Comitetului european pentru valori mobiliare menționat la articolul 112 alineatul (1).”

20.

Articolul 60 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (6):

(i)

la primul paragraf partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Comisia poate adopta, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 112 alineatele (2), (3) și (4), și sub în condițiile prevăzute la articolele 112a și 112b, măsuri privind:”;

(ii)

al doilea paragraf se elimină;

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(7)   În vederea garantării unor condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a determina condițiile de aplicare a actelor delegate adoptate de Comisie privind acordul, măsurile și procedurile menționate la alineatul (6).

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

21.

Articolul 61 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia poate adopta, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 112 alineatele (2), (3) și (4), și în condițiile prevăzute la articolele 112a și 112b, măsuri care să precizeze:

(a)

elementele care trebuie incluse în acordul menționat la alineatul (1); și

(b)

tipurile de nereguli menționate la alineatul (2) care se consideră că au un impact negativ asupra OPCVM-ului de tip «feeder».”;

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(4)   În vederea garantării unor condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a determina condițiile de aplicare a actelor delegate adoptate de Comisie privind acordul, măsurile și tipurile de nereguli menționate la alineatul (3).

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

22.

La articolul 62, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Comisia poate adopta, prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolul 112 alineatele (2), (3) și (4), și în condițiile prevăzute la articolele 112a și 112b, măsuri care să precizeze conținutul acordului menționat la alineatul (1) primul paragraf.”

23.

Articolul 64 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Comisia poate adopta, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 112 alineatele (2), (3) și (4), în condițiile prevăzute la articolele 112a și 112b, măsuri privind:

(a)

formatul și modalitatea de transmitere a informațiilor menționate la alineatul (1); sau

(b)

în cazul în care OPCVM-ul de tip «feeder» își transferă toate activele, sau o parte din ele, către OPCVM-ul de tip «master» în schimbul titlurilor de participare, procedura de evaluare și control al unei astfel de contribuții în natură, precum și rolul depozitarului OPCVM-ului de tip «feeder» în procesul respectiv.”;

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(5)   În vederea garantării unor condiții uniforme de aplicare în care sunt furnizate informațiile, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a determina condițiile de aplicare a actelor delegate adoptate de Comisie privind formatul și modalitatea de furnizare a informațiilor, precum și procedura, astfel cum se menționează la alineatul (4).

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

24.

La articolul 69 se adaugă următorul alineat:

„(5)   În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza dispozițiile referitoare la conținutul prospectului, raportul anual și raportul semestrial prevăzute în anexa I, precum și la formatul acestor documente.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

25.

La articolul 75, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Comisia poate adopta, prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolul 112 alineatele (2), (3) și (4) și în condițiile prevăzute la articolele 122a și 112b, măsuri care definesc condițiile specifice care trebuie îndeplinite în momentul în care prospectul se transmite pe suport durabil, altul decât hârtia, sau prin intermediul unei pagini de internet care nu constituie un suport durabil.”

26.

Articolul 78 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7)   Comisia poate adopta, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 112 alineatele (2), (3) și (4), și în condițiile prevăzute la articolele 112a și 112b, măsuri privind:

(a)

conținutul detaliat și complet al informațiilor cheie destinate investitorilor care trebuie furnizate investitorilor în conformitate cu alineatele (2), (3) și (4);

(b)

conținutul detaliat și complet al informațiilor cheie destinate investitorilor care trebuie furnizate investitorilor în următoarele cazuri specifice:

(i)

pentru OPCVM-urile cu diferite compartimente de investiții, informațiile cheie destinate investitorilor care trebuie furnizate investitorilor care investesc într-un anumit compartiment de investiții, inclusiv modalitățile de transfer de la un compartiment la altul și costurile aferente;

(ii)

pentru OPCVM-urile care oferă diferite categorii de acțiuni, informațiile cheie destinate investitorilor care trebuie furnizate investitorilor care investesc într-o anumită categorie de acțiuni;

(iii)

pentru fondurile de fonduri, informațiile cheie destinate investitorilor care trebuie furnizate investitorilor care investesc într-un OPCVM care, la rândul său, investește într-un OPCVM sau în unul dintre organismele de plasament colectiv menționate la articolul 50 alineatul (1) litera (e);

(iv)

pentru structurile de tip «master-feeder», informațiile de bază pentru investitori care trebuie furnizate investitorilor care investesc într-un OPCVM de tip «feeder»; și

(v)

pentru OPCVM-urile structurate, cu capital protejat, sau pentru OPCVM-uri similare, informațiile cheie destinate investitorilor care trebuie furnizate investitorilor în legătură cu caracteristicile speciale ale unor astfel de OPCVM-uri; și

(c)

detaliile specifice privind formatul și prezentarea informațiilor cheie destinate investitorilor care trebuie furnizate investitorilor în conformitate cu alineatul (5).”;

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(8)   În vederea garantării unor condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a determina condițiile de aplicare a actelor delegate adoptate de Comisie în conformitate cu alineatul (7) privind informațiile menționate la alineatul (3).

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

27.

La articolul 81, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Comisia poate adopta, prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolul 112 alineatele (2), (3) și (4) și în condițiile prevăzute la articolele 122a și 112b, măsuri prin care să precizeze condițiile specifice care trebuie respectate la furnizarea unor informații cheie destinate investitorilor pe un alt tip de suport durabil decât pe hârtie sau prin intermediul unei pagini de internet care nu constituie un suport durabil.”

28.

La articolul 83 se adaugă următorul alineat:

„(3)   În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza cerințele din prezentul articol cu privire la împrumuturi.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

29.

La articolul 84 se adaugă următorul alineat:

„(4)   În vederea asigurării unei armonizări consecvente a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a stabili condițiile care trebuie îndeplinite de OPCVM după adoptarea suspendării provizorii a răscumpărării sau rambursării titlurilor de participare ale OPCVM, menționate la alineatul (2) litera (a), după ce s-a luat decizia de suspendare.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

30.

Articolul 95 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 95

(1)   Comisia poate adopta, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 112 alineatele (2), (3) și (4), și în condițiile prevăzute la articolele 112a și 112b, măsuri privind:

(a)

sfera informațiilor prevăzute la articolul 91 alineatul (3);

(b)

facilitarea accesului autorităților competente ale statului membru gazdă al OPCVM-ului la informațiile și/sau documentele prevăzute la articolul 93 alineatele (1), (2) și (3) în conformitate cu articolul 93 alineatul (7).

(2)   Pentru a asigura condiții uniforme de aplicare a uniforme a articolului 93, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili:

(a)

forma și conținutul modelului standard de scrisoare de notificare care urmează a fi utilizat de un OPCVM în scopul notificării menționate la articolul 93 alineatul (1), inclusiv o indicație privind documentele la care se referă traducerile;

(b)

forma și conținutul modelului standard de atestare care urmează a fi utilizat de autoritățile competente ale statului membru, menționată la articolul 93 alineatul (3);

(c)

procedura de schimb de informații și utilizarea comunicațiilor electronice între autoritățile competente în scopul notificării conform articolului 93.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

31.

La articolul 97, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre desemnează autoritățile competente care trebuie să îndeplinească atribuțiile prevăzute de prezenta directivă. Statele membre informează AEVMP și Comisia cu privire la aceasta, precizând împărțirea eventuală a atribuțiilor.”

32.

Articolul 101 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul alineat:

„(2a)   Autoritățile competente cooperează cu AEVMP în sensul prezentei directive, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Autoritățile competente furnizează fără întârziere AEVMP toate informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”;

(b)

alineatele (8) și (9) se înlocuiesc cu următorul text:

„(8)   Autoritățile competente pot sesiza AEVMP cu privire la situațiile în care o cerere:

(a)

de schimb de informații conform prevederilor de la articolul 109 a fost respinsă sau nu a primit răspuns într-un termen rezonabil;

(b)

de efectuare a unei investigații sau a unei verificări la fața locului conform prevederilor de la articolul 110 a fost respinsă sau nu a primit răspuns într-un termen rezonabil; sau

(c)

prin care se solicita ca personalul să fie autorizat să însoțească personalul autorității competente a celuilalt stat membru a fost respinsă sau nu i s-a dat curs într-un termen rezonabil de timp.

Fără a aduce atingere articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în situațiile menționate la primul paragraf AEVMP poate acționa în conformitate cu competențele care îi sunt atribuite în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, fără a aduce atingere posibilităților de a refuza să dea curs unei cereri de informații sau unei cereri de investigare, prevăzute la alineatul (6) de la prezentul articol și capacității AEVMP de a acționa în conformitate cu articolul 17 din regulamentul respectiv în aceste cazuri.

(9)   În vederea garantării unor condiții uniforme de aplicare a prezentului articol, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili proceduri comune pentru cooperarea dintre autoritățile competente în cadrul verificărilor la fața locului și al investigațiilor, conform dispozițiilor de la alineatele (4) și (5).

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

33.

Articolul 102 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Dispozițiile de la alineatul (1) nu împiedică autoritățile competente din statele membre să facă schimb de informații în conformitate cu prezenta directivă sau cu alte acte din legislația Uniunii aplicabile OPCVM sau societăților care contribuie la activitatea economică a acestora sau să transmită aceste informații AEVMP în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010sau CERS. Informațiile în cauză fac obiectul condițiilor privind secretul profesional prevăzute la alineatul (1)”;

(b)

la alineatul (5) se adaugă următoarea literă:

„(d)

AEVMP, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliulu (41), Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale), înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (42) și CERS.

34.

Articolul 103 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Statele membre comunică AEVMP, Comisiei și celorlalte state membre identitatea autorităților care pot primi informații în temeiul alineatului (1).”;

(b)

alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7)   Statele membre comunică AEVMP, Comisiei și celorlalte state membre identitatea autorităților sau organismelor care pot primi informații în temeiul alineatului (4).”

35.

Articolul 105 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 105

În vederea garantării unor condiții uniforme de aplicare a dispozițiilor prezentei directive privind schimbul de informații, AEVMP poate elabora proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili condițiile de aplicare referitoare la procedurile de schimb de informații între autoritățile competente, precum și între autoritățile competente și AEVMP.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”

36.

La articolul 108, alineatul (5) se modifică după cum urmează:

(a)

la primul paragraf litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

dacă este necesar, sesiza AEVMP, care poate acționa în conformitate cu competențele care îi sunt atribuite în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.”;

(b)

al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia și AEVMP sunt informate fără întârziere cu privire la orice măsuri luate în temeiul primului paragraf litera (a).”

37.

Titlul capitolului XIII se înlocuiește cu următorul text:

38.

Articolul 111 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 111

Comisia poate adopta modificări tehnice ale prezentei directive în următoarele domenii:

(a)

clarificarea definițiilor pentru a asigura armonizarea consecventă și aplicarea uniformă a prezentei directive pe întreg teritoriul Uniunii; sau

(b)

alinierea terminologiei și reformularea definițiilor în conformitate cu actele ulterioare privind OPCVM-urile și aspectele conexe.

Măsurile menționate în primul paragraf se adoptă prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 112 alineatele (2), (3) și (4), și în condițiile prevăzute la articolele 112a și 112b.”

39.

Articolul 112 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 112

(1)   Comisia este asistată de Comitetul european pentru valori mobiliare, instituit prin Decizia 2001/528/CE a Comisiei.

(2)   Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolele 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 și 111, este conferită Comisiei pentru o perioadă de patru ani de la 4 ianuarie 2011. Comisia întocmește un raport cu privire la competențele delegate cu cel puțin șase luni înaintea perioadei de patru ani. Delegarea competenței se extinde automat pentru perioade de o durată identică, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă în conformitate cu articolul 112a.

(3)   Imediat după ce adoptă un act delegat, Comisia înștiințează simultan Parlamentul European și Consiliul cu privire la acesta.

(4)   Competența de a adopta acte delegate se acordă Comisiei în condițiile stabilite la articolele 112a și 112b.”

40.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 112a

Revocarea delegării

(1)   Delegarea de competențe menționată la articolele 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 și 111 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu.

(2)   Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă să fie revocată o anumită competență delegată întreprinde măsuri pentru a informa cealaltă instituție și Comisia, într-un interval de timp rezonabil înaintea luării deciziei finale, menționând competența delegată care ar putea face obiectul revocării.

(3)   Decizia de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare imediat sau la o dată ulterioară specificată în cuprinsul acesteia. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare. Ea se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 112b

Obiecțiuni la actele delegate

(1)   Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecțiuni cu privire la un act delegat timp de trei luni de la data înștiințării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, respectiva perioadă poate fi prelungită cu trei luni.

(2)   În cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu formulează, până la expirarea termenului menționat la alineatul (1), obiecțiuni la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data menționată în cuprinsul său.

Actele delegate pot fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare înaintea expirării perioadei respective în cazul în care atât Parlamentul European, cât și Consiliul informează Comisia cu privire la intenția lor de a nu formula obiecțiuni.

(3)   În cazul în care fie Parlamentul European, fie Consiliul formulează obiecțiuni la un act delegat în termenul menționat la alineatul (1), acesta nu intră în vigoare. În conformitate cu articolul 296 din TFUE, instituția care formulează obiecțiuni prezintă motivele obiecțiunilor la actul delegat.”

Articolul 12

Reexaminarea

Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului, până la 1 ianuarie 2014, un raport în care precizează dacă AES au prezentat proiectele de standarde tehnice de reglementare și proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare prevăzute în prezenta directivă, dacă prezentarea acestora este obligatorie sau facultativă, împreună cu propunerile corespunzătoare.

Articolul 13

Transpunerea

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma articolului 1 alineatele (1) și (2), articolului 2 alineatul (1) litera (a), articolului 2 alineatele (2), (5), (7) și (9), articolului 2 alineatul (11) litera (b), articolului 3 alineatul (4), articolului 3 alineatul (6) literele (a) și (b), articolului 4 alineatul (1) litera (a), articolului 4 alineatul (3), articolului 5 alineatul (5) litera (a), articolului 5 alineatul (5) litera (b) primul paragraf, articolului 5 alineatele (6), (8) și (9) [în legătură cu articolul 18 alineatul (3) din Directiva 2003/71/CE], articolului 5 alineatul (10), articolului 5 alineatul (11) literele (a) și (b), articolului 5 alineatul (12), articolului 6 alineatul (1) [în legătură cu primul paragraf al articolului 5 alineatul (3) din Directiva 2004/39/CE], articolului 6 alineatul (3), articolului 6 alineatul (5) litera (a), articolului 6 alineatele (10), (13), (14) și (16), articolului 6 alineatul (17) literele (a) și (b), articolului 6 alineatele (18) și (19) [în legătură cu articolul 53 alineatul (3) primul paragraf din Directiva 2004/39/CE], articolului 6 alineatul (21) literele (a) și (b), articolului 6 alineatul (23) litera (b), articolului 6 alineatele (24), (25) și (27), articolului 7 alineatul (12) litera (a), articolului 7 alineatele (13), (14), (15) și (16), articolului 9 alineatul (1) litera (a), articolului 9 alineatele (2), (3), (4), (10), (11) și (12), (15), (16), (17), (18), (20), (29) și (32), articolului 9 alineatul (33) literele (a) și (b), articolului 9 alineatul (33) litera (d) punctele (ii)-(iv), articolului 9 alineatele (34) și (35), articolului 9 alineatul (36) litera (b) punctul (ii), articolului 9 alineatul (37) litera (b), articolului 9 alineatele (38) și (39), articolului 10 alineatul (2), articolului 10 alineatul (3) litera (a), articolului 10 alineatul (4), articolului 11 alineatele (2), (4), (11), (14), (19) și (31), articolul 11 alineatul (32) litera (b) privind articolul 101 alineatul (8) din Directiva 2009/65/CE și articolul 11 alineatele (33), (34) și (36) din prezenta directivă, până la 31 decembrie 2011. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern, pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 15

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 24 noiembrie 2010.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

O. CHASTEL


(1)  Avizul din 18 martie 2010 (JO C 87, 1.4.2010, p. 1).

(2)  Avizul din 18 martie 2010 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Poziția Parlamentului European din 22 septembrie 2010 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 17 noiembrie 2010.

(4)  A se vedea pagina 12 din prezentul Jurnal Oficial.

(5)  A se vedea pagina 48 din prezentul Jurnal Oficial.

(6)  A se vedea pagina 84 din prezentul Jurnal Oficial.

(7)  JO L 177, 30.6.2006, p. 1.

(8)  JO L 145, 30.4.2004, p. 1.

(9)  JO L 345, 31.12.2003, p. 64.

(10)  JO L 166, 11.6.1998, p. 45.

(11)  JO L 235, 23.9.2003, p. 10.

(12)  JO L 177, 30.6.2006, p. 201.

(13)  JO L 166, 11.6.1998, p. 45.

(14)  JO L 35, 11.2.2003, p. 1.

(15)  JO L 96, 12.4.2003, p. 16.

(16)  JO L 390, 31.12.2004, p. 38.

(17)  JO L 309, 25.11.2005, p. 15.

(18)  JO L 302, 17.11.2009, p. 32.

(19)  JO L 331, 15.12.2010, p. 84.”

(20)  JO L 331, 15.12.2010, p. 12.

(21)  JO L 331, 15.12.2010, p. 48

(22)  JO L 331, 15.12.2010, p. 84.”;

(23)  JO L 331, 15.12.2010, p. 1.”

(24)  JO L 331, 15.12.2010, p. 84.”

(25)  JO L 331, 15.12.2010, p. 48.”;

(26)  JO L 331, 15.12.2010, p. 84.”

(27)  OJ L 331, 15.12.2010, p. 1.”;

(28)  JO L 331, 15.12.2010, p. 84.”

(29)  JO L 96, 12.4.2003, p. 16.”;

(30)  JO L 331, 15.12.2010, p. 84.”

(31)  JO L 331, 15.12.2010, p. 1.”;

(32)  JO L 331, 15.12.2010, p. 12.

(33)  JO L 331, 15.12.2010, p. 48.

(34)  JO L 331, 15.12.2010, p. 84.”

(35)  JO L 331, 15.12.2010, p. 12.”;

(36)  JO L 331, 15.12.2010, p. 1.”;

(37)  JO L 331, 15.12.2010, p. 84.”

(38)  JO L 331, 15.12.2010, p. 12.”

(39)  JO L 331, 15.12.2010, p. 84.”

(40)  JO L 331, 15.12.2010, p. 1.”;

(41)  JO L 331, 15.12.2010, p. 12.

(42)  JO L 331, 15.12.2010, p. 48.”


Top