EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0018(01)

2010/658/UE: Decizia Băncii Centrale Europene din 26 octombrie 2010 privind dispoziții tranzitorii pentru aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană în urma introducerii euro în Estonia (BCE/2010/18)

OJ L 285, 30.10.2010, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 91 - 92

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/658/oj

30.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 285/37


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 26 octombrie 2010

privind dispoziții tranzitorii pentru aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană în urma introducerii euro în Estonia

(BCE/2010/18)

(2010/658/UE)

COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 19.1 și articolul 46.2 prima liniuță,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2531/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al Băncii Centrale Europene din 12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9) (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 cu privire la atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (4), în special articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 25/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (reformare) (BCE/2008/32) (5),

întrucât:

(1)

Ca urmare a adoptării monedei euro de către Estonia la 1 ianuarie 2011 instituțiile de credit și sucursalele instituțiilor de credit situate în Estonia vor fi supuse obligației de constituire a rezervelor minime obligatorii începând cu această dată.

(2)

Integrarea acestor entități în sistemul rezervelor minime obligatorii al Eurosistemului necesită adoptarea unor dispoziții tranzitorii pentru a asigura o integrare armonioasă fără crearea unor sarcini disproporționate pentru instituțiile de credit din statele membre a căror monedă este euro, inclusiv Estonia.

(3)

Articolul 5 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene implică faptul că BCE, sprijinită de băncile centrale naționale, culege informațiile statistice necesare, fie de la autoritățile naționale competente, fie direct de la agenții economici și în scopul de a asigura efectuarea la timp a pregătirilor necesare în domeniul statisticii în vederea adoptării euro de către un stat membru,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii, termenii „instituție”, „obligație de constituire a rezervelor minime obligatorii”, „perioadă de aplicare” și „bază de calcul a rezervelor minime obligatorii” au același înțeles ca în Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolul 2

Dispoziții tranzitorii pentru instituțiile situate în Estonia

(1)   Prin derogare de la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9), se stabilește o perioadă de aplicare tranzitorie cuprinsă între 1-18 ianuarie 2011 pentru instituțiile situate în Estonia.

(2)   Baza de calcul a rezervelor minime obligatorii pentru fiecare instituție situată în Estonia pentru perioada de aplicare tranzitorie se definește pe baza elementelor din bilanțul instituției respective la 31 octombrie 2010. Instituțiile situate în Estonia raportează baza de calcul a rezervelor minime obligatorii către Eesti Pank în conformitate cu mecanismul BCE de raportare a statisticilor monetare și bancare, astfel cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 25/2009 (BCE/2008/32). Instituțiile situate în Estonia care beneficiază de derogarea prevăzută la articolul 8 alineatele (1) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 25/2009 (BCE/2008/32) determină baza de calcul a rezervelor minime obligatorii pentru perioada de aplicare tranzitorie pe baza bilanțului acestora la 30 septembrie 2010.

(3)   Cu privire la perioada de aplicare tranzitorie, rezervele minime obligatorii ale unei instituții situate în Estonia sunt calculate de către aceasta sau de către Eesti Pank. Partea care calculează rezervele minime obligatorii transmite aceste calcule celeilalte părți, acordându-i acesteia o perioadă de timp suficientă pentru a le verifica și a transmite revizuirile. Rezervele minime obligatorii calculate, inclusiv orice revizuiri ale acestora, se vor confirma de cele două părți până la 7 decembrie 2010 cel târziu. În cazul în care partea care a primit notificarea nu confirmă valoarea rezervelor minime obligatorii până la 7 decembrie 2010, se consideră că aceasta a acceptat ca valoarea calculată să se aplice pentru perioada de aplicare tranzitorie.

(4)   Articolul 3 alineatele (2)-(4) se aplică, mutatis mutandis, instituțiilor situate în Estonia astfel încât, pentru perioadele de aplicare inițiale, aceste instituții să poată deduce din bazele de calcul ale rezervelor minime obligatorii orice elemente de pasiv datorate unor instituții din Estonia, chiar dacă la momentul la care sunt calculate rezervele minime obligatorii aceste instituții nu figurează pe lista instituțiilor care sunt supuse obligației de constituire a rezervelor minime obligatorii de la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolul 3

Dispoziții tranzitorii pentru instituțiile situate în alte state membre a căror monedă este euro

(1)   Existența unei perioade de aplicare tranzitorii pentru instituțiile situate în Estonia nu afectează perioada de aplicare prevăzută pentru instituțiile situate în alte state membre a căror monedă este euro, stabilită în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9).

(2)   Instituțiile situate în alte state membre a căror monedă este euro pot decide să deducă din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii, pentru perioadele de aplicare de la 8 decembrie 2010 la 18 ianuarie 2011 și de la 19 ianuarie la 8 februarie 2011, orice elemente de pasiv datorate unor instituții situate în Estonia, chiar dacă la momentul la care sunt calculate rezervele minime obligatorii aceste instituții nu figurează pe lista instituțiilor care sunt supuse obligației de constituire a rezervelor minime obligatorii de la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9).

(3)   Instituțiile situate în alte state membre a căror monedă este euro care doresc să deducă elemente de pasiv datorate unor instituții situate în Estonia calculează rezervele minime obligatorii, pentru perioadele de aplicare de la 8 decembrie 2010 la 18 ianuarie 2011 și de la 19 ianuarie la 8 februarie 2011, pe baza bilanțului acestora la 31 octombrie și, respectiv, 30 noiembrie 2010 și raportează informațiile statistice în conformitate cu partea 1 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 25/2009 (BCE/2008/32), considerând instituțiile situate în Estonia ca fiind deja supuse regimului rezervelor minime obligatorii al BCE.

Aceasta nu aduce atingere obligației instituțiilor de a raporta informațiile statistice pentru perioadele respective în conformitate cu tabelul 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 25/2009 (BCE/2008/32), considerând în continuare instituțiile situate în Estonia ca bănci situate în „restul lumii”.

Tabelele se raportează în conformitate cu procedurile și termenele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 25/2009 (BCE/2008/32).

(4)   Pentru perioadele de aplicare care încep în decembrie 2010, ianuarie și februarie 2008, instituțiile situate în alte state membre a căror monedă este euro care beneficiază de derogarea prevăzută la articolul 8 alineatele (1) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 25/2009 (BCE/2008/32) și care doresc să deducă elemente de pasiv datorate unor instituții situate în Estonia, calculează rezervele minime obligatorii pe baza bilanțului la 30 septembrie 2010 și raportează informațiile statistice în conformitate cu partea 1 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 25/2009 (BCE/2008/32), considerând instituțiile situate în Estonia ca fiind deja supuse regimului rezervelor minime obligatorii al BCE.

Aceasta nu aduce atingere obligației instituțiilor de a raporta informațiile statistice pentru perioadele respective în conformitate cu tabelul 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 25/2009 (BCE/2008/32), considerând în continuare instituțiile situate în Estonia ca bănci situate în „restul lumii”.

Informațiile statistice se raportează în conformitate cu procedurile și termenele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 25/2009 (BCE/2008/32).

Articolul 4

Intrare în vigoare și aplicare

(1)   Prezenta decizie se adresează Eesti Pank, instituțiilor situate în Estonia și instituțiilor situate în alte state membre a căror monedă este euro.

(2)   Prezenta decizie intră în vigoare la 1 noiembrie 2010.

(3)   În absența unor dispoziții specifice în prezenta decizie, se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9) și ale Regulamentului (CE) nr. 25/2009 (BCE/2008/32).

Adoptată la Frankfurt pe Main, 26 octombrie 2010.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 318, 27.11.1998, p. 1.

(2)  JO L 250, 2.10.2003, p. 10.

(3)  JO L 318, 27.11.1998, p. 4.

(4)  JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

(5)  JO L 15, 20.1.2009, p. 14.


Top