EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0613

2010/613/UE: Decizia Comisiei din 8 octombrie 2010 de derogare de la Deciziile 92/260/CEE și 2004/211/CE cu privire la admiterea temporară în Regatul Unit a anumitor cai masculi înregistrați pentru participare la manifestările ecvestre legate de probele preolimpice din 2011, de Jocurile Olimpice sau de Jocurile Paraolimpice din 2012 [notificată cu numărul C(2010) 6854] Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 268, 12.10.2010, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/613/oj

12.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 268/40


DECIZIA COMISIEI

din 8 octombrie 2010

de derogare de la Deciziile 92/260/CEE și 2004/211/CE cu privire la admiterea temporară în Regatul Unit a anumitor cai masculi înregistrați pentru participare la manifestările ecvestre legate de probele preolimpice din 2011, de Jocurile Olimpice sau de Jocurile Paraolimpice din 2012

[notificată cu numărul C(2010) 6854]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2010/613/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 90/426/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind condițiile de sănătate animală care reglementează circulația și importul de ecvidee provenind din țări terțe (1), în special articolul 19 punctul (ii),

întrucât:

(1)

În Decizia 92/260/CEE a Comisiei din 10 aprilie 1992 privind măsurile sanitare și certificarea veterinară pentru admiterea temporară a cailor înregistrați (2), țările terțe din care admiterea temporară în Uniune a cailor înregistrați este permisă, pentru utilizarea modelelor corespunzătoare de certificat de sănătate prevăzute în anexa II la decizia respectivă, sunt împărțite în grupuri sanitare specifice. Prin prezenta decizie sunt oferite garanții că armăsarii în vârstă de peste 180 de zile nu prezintă un risc în ceea ce privește arterita virală ecvină.

(2)

Decizia 2004/211/CE a Comisiei din 6 ianuarie 2004 de elaborare a listei țărilor terțe și a părților din teritoriile acestor țări din care statele membre autorizează importurile de ecvidee vii și de material seminal, de ovule și embrioni din specia ecvină (3) stabilește o listă cuprinzând țări terțe sau părți din teritoriile acestor țări din care statele membre trebuie să autorizeze admiterea temporară a cailor înregistrați, precum și condițiile pentru importul de ecvidee din țări terțe.

(3)

Jocurile Olimpice de vară ale celei de a XXX-a Olimpiade („Jocurile Olimpice”) vor avea loc la Londra, Regatul Unit, în perioada 27 iulie-12 august 2012, urmate de cea de a XIV-a ediție a Jocurilor Paraolimpice de vară („Jocurile Paraolimpice”), care se va desfășura între 29 august și 9 septembrie 2012. Manifestările ecvestre ale Jocurilor Olimpice și ale celor Paraolimpice, care fac parte integrantă din Jocurile Olimpice și Paraolimpice din 2012, vor fi precedate de manifestări ecvestre în cadrul probelor preolimpice, o competiție internațională de două stele planificată în perioada 4-10 iulie 2011.

(4)

Caii înregistrați care vor participa la manifestările ecvestre ale probelor preolimpice, ale Jocurilor Olimpice și Paraolimpice se vor afla sub supravegherea veterinară a autorităților competente ale Regatului Unit și ale Federației Ecvestre Internaționale (FEI) organizatoare.

(5)

Este posibil ca unii caii masculi înregistrați, care s-au calificat pentru a participa la aceste competiții de nivel înalt, să nu îndeplinească cerințele cu privire la arterita virală ecvină prevăzute în Deciziile 92/260/CEE și 2004/211/CE. Din aceste motive, pentru armăsarii înregistrați admiși temporar să participe la aceste manifestări sportive ar trebui să fie prevăzută o derogare. Derogarea ar trebui să precizeze cerințele de sănătate animală și de certificare veterinară pentru a exclude riscul răspândirii arteritei virale ecvine prin reproducție sau colectare de material seminal.

(6)

Deoarece arterita virală ecvină, o maladie care trebuie declarată în mod obligatoriu în Africa de Sud, nu a mai fost semnalată din anul 2001 și face obiectul unor controale permanente în țara respectivă, nu este necesară extinderea derogării pentru cazurile în care caii sunt însoțiți de un certificat de sănătate în conformitate cu modelul „F” din anexa II la Decizia 92/260/CEE.

(7)

În Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate (4) sunt stabilite cerințele privind controlul veterinar asupra importurilor provenite din țări terțe.

(8)

Dezvoltarea sistemului veterinar integrat computerizat Traces, prevăzut prin Decizia 2003/623/CE a Comisiei din 19 august 2003 privind dezvoltarea unui sistem informatic veterinar integrat numit Traces (5), impune standardizarea documentelor de declarare și control pentru a permite o gestionare corespunzătoare a informațiilor colectate, precum și o prelucrare adecvată a acestora în vederea îmbunătățirii siguranței sanitare în cadrul Uniunii Europene. Din aceste motive, Comisia a adoptat Regulamentul (CE) nr. 282/2004 din 18 februarie 2004 de întocmire a unui document pentru declararea și controlul sanitar-veterinar al animalelor provenite din țări terțe și introduse în Comunitate (6).

(9)

Prin Decizia 2004/292/CE a Comisiei din 30 martie 2004 privind punerea în aplicare a sistemului Traces (7) a fost creată o bază de date electronică unică („Traces”) care, pe de o parte, permite monitorizarea circulației animalelor în interiorul Uniunii Europene și dinspre țări terțe, iar pe de altă parte, pune la dispoziție date de referință pentru comerțul cu astfel de bunuri.

(10)

Regulamentul (CE) nr. 599/2004 al Comisiei din 30 martie 2004 de adoptare a unui model armonizat de certificat și de proces-verbal al inspecției, referitoare la schimburile intracomunitare cu animale și cu produse de origine animală (8) oferă un format pentru identificarea transportului care permite stabilirea unei legături cu documentele de sănătate animală care au însoțit animalul la postul de inspecție de frontieră de la punctul de intrare în Uniunea Europeană.

(11)

Decizia 2009/821/CE a Comisiei din 28 septembrie 2009 de stabilire a unei liste de puncte de control la frontieră, de fixare a anumitor reguli privind controalele efectuate de către experții veterinari ai Comisiei și de determinare a unităților veterinare în cadrul sistemului Traces (9) oferă detalii privind o rețea de comunicații care interconectează unități veterinare în statele membre în vederea monitorizării circulației, de exemplu a cailor înregistrați temporar admiși.

(12)

Documentul veterinar comun de intrare emis în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 282/2004, împreună cu certificarea circulației acestor cai din statul membru de primă destinație către alte state membre („certificare succesivă”), constituie instrumentul cel mai adecvat pentru a se asigura că armăsarii înregistrați admiși temporar în condiții specifice cu privire la arterita virală ecvină părăsesc Uniunea Europeană în mai puțin de 90 de zile de la intrarea acestora și fără întârziere după încheierea manifestărilor ecvestre la care au participat.

(13)

Cu toate acestea, deoarece certificarea succesivă din secțiunea VII a modelului de certificat de sănătate în conformitate cu Decizia 92/260/CEE nu este implementată in Traces, este necesar să fie conectată această certificare succesivă, prin intermediul documentului veterinar comun de intrare, cu un atestat de sănătate în conformitate cu anexa B la Directiva 90/426/CEE.

(14)

Având în vedere importanța manifestării și numărul limitat de exemplare renumite de cai care intră în Uniunea Europeană în condiții specifice stabilite în prezenta decizie, procedurile administrative suplimentare sunt considerate adecvate.

(15)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 1 din Decizia 92/260/CEE și de la articolul 6 litera (a) din Decizia 2004/211/CE, statele membre autorizează admiterea temporară a armăsarilor înregistrați care nu îndeplinesc cerințele privind arterita virală ecvină prevăzute la litera (e) punctul (v) din secțiunea III a modelelor de certificate „A”-„E” prezentate în anexa II la Decizia 92/260/CEE, cu condiția ca acești cai:

(a)

să fie destinați să participe la următoarele manifestări ecvestre la Londra, Regatul Unit:

(i)

probele preolimpice organizate între 4 iulie 2011 și 10 iulie 2011;

(ii)

jocurile celei de a XXX-a Olimpiade („Jocurile Olimpice”) între 27 iulie și 12 august 2012;

(iii)

cea de a XIV-a ediție a Jocurilor Paraolimpice de vară („Jocurile Paraolimpice”) desfășurată între 29 august și 9 septembrie 2012; și

(b)

să respecte condițiile prevăzute la articolul 2 din prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   Statele membre se asigură că exemplarele de cai menționați la articolul 1 („caii”) sunt însoțite de un certificat de sănătate potrivit modelului corespunzător „A”-„E” prevăzut în anexa II la Decizia 92/260/CEE, care a fost modificat după cum urmează:

(a)

La litera (e) punctul (v) din secțiunea III se adugă următorul text cu privire la arterita virală ecvină:

„sau

calul înregistrat trebuie admis în conformitate cu Decizia 2010/613/UE a Comisiei.”

(b)

La partea din secțiunea IV care trebuie completată de medicul veterinar oficial, se inserează următoarele liniuțe:

„—

calul este destinat să participe la manifestările ecvestre ale probelor preolimpice în iulie 2011/Jocurile Olimpice în iulie și august 2012/Jocurile Paraolimpice în august și septembrie 2012 (subliniați cazurile care corespund și tăiați-le pe cele care nu corespund);

au fost luate măsuri pentru a transporta caii în afara Uniunii Europene imediat după terminarea manifestării ecvestre a probelor preolimpice/a Jocurilor Olimpice/a Jocurilor Paraolimpice (subliniați cazurile care corespund și tăiați-le pe cele care nu corespund) pe data de … (inserați data) prin punctul de ieșire … (inserați denumirea punctului de ieșire);

calul nu este destinat reproducerii sau colectării de material seminal în perioada admiterii sale de maximum 90 de zile într-un stat membru al Uniunii Europene.”

(2)   Statele membre nu introduc un sistem de control alternativ pentru cai, astfel cum este prevăzut la articolul 6 din Directiva 90/426/CEE.

(3)   Statutul admiterii cailor nu poate fi transformat din temporar în permanent.

Articolul 3

(1)   Statele membre se asigură că, în plus față de controalele veterinare efectuate asupra cailor în conformitate cu Directiva 91/496/CEE, autoritatea veterinară emitentă a documentului veterinar comun de intrare („DVCI”) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 282/2004, de asemenea:

(a)

notifică punctul de ieșire indicat în secțiunea IV a certificatului de export planificat din Uniunea Europeană menționat la articolul 2 litera (b), prin completarea punctului 20 din DVCI; și

(b)

comunică prin fax sau prin e-mail sosirea cailor la unitatea veterinară locală (GB04001) – definită la articolul 2 litera (b) punctul (iii) din Decizia 2009/821/CE – responsabilă cu locul de desfășurare al manifestării ecvestre menționat la articolul 1 („locul manifestării”).

(2)   Statele membre se asigură că exemplarele cabaline aflate pe drumul dintre statul membru de primă destinație indicat în DVCI și un alt stat membru sau către locul manifestării sunt însoțite de următoarele documente de sănătate:

(a)

certificatul de sănătate completat în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) și în care secțiunea VII dedicată certificării circulației între state membre este completată; și

(b)

atestatul de sănătate în conformitate cu anexa B la Directiva 90/426/CEE, care trebuie notificat la locul de destinație în formatul prescris prin Regulamentul (CE) nr. 599/2004 și conține o referință încrucișată la certificatul menționat la litera (a) în secțiunea I.6 partea I a formatului respectiv.

(3)   Statele membre notificate cu privire la circulația cailor în conformitate cu alineatul (2) confirmă sosirea cailor în partea 3 punctul 45 din DVCI.

Articolul 4

Regatul Unit se asigură că autoritatea competentă, în colaborare cu organizatorul manifestărilor menționate la articolul 1 și cu întreprinderea de transport desemnată, întreprinde toate măsurile necesare pentru a se asigura că exemplarele cabaline:

(a)

sunt admise numai la locul manifestării, dacă circulația acestora din statul membru de primă destinație indicat în DVCI spre Regatul Unit este documentată astfel cum este specificat la articolul 3 alineatul (2); și

(b)

părăsesc Uniunea Europeană imediat după terminarea manifestării.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 8 octombrie 2010.

Pentru Comisie

John DALLI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 42.

(2)  JO L 130, 15.5.1992, p. 67.

(3)  JO L 73, 11.3.2004, p. 1.

(4)  JO L 268, 24.9.1991, p. 56.

(5)  JO L 216, 28.8.2003, p. 58.

(6)  JO L 49, 19.2.2004, p. 11.

(7)  JO L 94, 31.3.2004, p. 63.

(8)  JO L 94, 31.3.2004, p. 44.

(9)  JO L 296, 12.11.2009, p. 1.


Top