EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0365

2010/365/: Decizia Consiliului din 29 iunie 2010 privind aplicarea dispozițiilor acquis -ului Schengen referitoare la Sistemul de Informații Schengen în Republica Bulgaria și în România

OJ L 166, 1.7.2010, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 111 P. 301 - 304

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/365/oj

1.7.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 166/17


DECIZIA CONSILIULUI

din 29 iunie 2010

privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informații Schengen în Republica Bulgaria și în România

(2010/365/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Actul de aderare din 2005, în special articolul 4 alineatul (2),

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Articolul 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005 prevede că dispozițiile acquis-ului Schengen, altele decât cele menționate în anexa II la respectivul act, se aplică în Bulgaria și România (denumite în continuare „state membre în cauză”) numai ca urmare a unei decizii a Consiliului în acest sens, după verificarea îndeplinirii condițiilor necesare pentru aplicarea respectivului acquis.

(2)

Consiliul a verificat dacă statele membre în cauză asigură niveluri satisfăcătoare de protecție a datelor prin luarea următoarelor măsuri:

A fost înaintat un chestionar complet statelor membre în cauză, iar răspunsurile acestora au fost înregistrate, după care au fost întreprinse vizite de verificare și evaluare în statele membre respective, în conformitate cu procedurile de evaluare Schengen aplicabile în domeniul protecției datelor, astfel cum sunt definite acestea în Decizia Comitetului executiv de instituire a Comitetului permanent pentru evaluarea și punerea în aplicare a Acordului Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def.] (2).

(3)

La 26 aprilie 2010, Consiliul a ajuns la concluzia că statele membre în cauză au îndeplinit condițiile în acest domeniu. Prin urmare, este posibilă stabilirea unei date de la care acquis-ul Schengen referitor la Sistemul de Informații Schengen (SIS) poate fi aplicat în acele state membre.

(4)

Intrarea în vigoare a prezentei decizii ar trebui să permită transferul de date SIS reale către statele membre în cauză. Utilizarea propriu-zisă a acestor date ar trebui să permită Consiliului să verifice, prin intermediul procedurilor de evaluare Schengen aplicabile, astfel cum sunt definite în SCH/Com-ex (98) 26 def., corectitudinea aplicării dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la SIS în statele membre în cauză. În urma efectuării acestor evaluări, Consiliul ar trebui să hotărască asupra eliminării controalelor la frontierele interne cu statele membre respective.

(5)

Ar trebui adoptată o decizie separată a Consiliului care să stabilească o dată pentru eliminarea controalelor la frontierele interne. Până la data stabilită prin respectiva decizie, ar trebui impuse anumite restricții privind utilizarea SIS.

(6)

În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul acordului încheiat de către Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen (3), care se află sub incidența articolului 1 litera (G) din Decizia 1999/437/CE a Consiliului (4) privind anumite modalități de aplicare a acordului respectiv.

(7)

În ceea ce privește Elveția, prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în înțelesul Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, asigurarea respectării și dezvoltarea acquis-ului Schengen (5), care se află sub incidența articolului 1 litera (G) din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/149/JAI a Consiliului (6) și cu articolul 3 din Decizia 2008/146/CE a Consiliului (7),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Începând cu 15 octombrie 2010, dispozițiile acquis-ului Schengen referitoare la SIS, astfel cum sunt menționate în anexa I, se aplică Republicii Bulgaria și României între ele și în raporturile lor cu Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Spania, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia și Republica Slovacă, Republica Finlanda și Regatul Suediei, precum și cu Republica Islanda, Regatul Norvegiei și Confederația Elvețiană.

(2)   Dispozițiile acquis-ului Schengen referitoare la SIS, astfel cum sunt menționate în anexa II, se aplică de la data prevăzută în dispozițiile respective Republicii Bulgaria și României între ele și în raporturile lor cu Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Spania, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia și Republica Slovacă, Republica Finlanda și Regatul Suediei, precum și cu Republica Islanda, Regatul Norvegiei și Confederația Elvețiană.

(3)   Începând cu 29 iunie 2010, se pot transfera date SIS reale către statele membre în cauză.

Începând cu 15 octombrie 2010, statele membre în cauză, în mod similar statelor membre în raport cu care acquis-ul Schengen a fost pus deja în aplicare, pot să introducă date în SIS și să utilizeze date SIS, sub rezerva dispozițiilor alineatului (4).

(4)   Până la data eliminării controalelor la frontierele interne cu statele membre în cauză, respectivele state membre:

(a)

nu sunt obligate să refuze intrarea pe teritoriul lor sau să expulzeze resortisanți din state terțe pentru care un alt stat membru a emis o alertă SIS în scopul refuzului intrării;

(b)

se abțin de la introducerea datelor aflate sub incidența dispozițiilor articolului 96 din Convenția din 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republica Federală Germania și Republica Franceză privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele lor comune (denumită în continuare „Convenția Schengen”) (8).

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua adoptării.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 29 iunie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

E. ESPINOSA


(1)  Avizul din 17 iunie 2010 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 239, 22.9.2000, p. 138.

(3)  JO L 176, 10.7.1999, p. 36.

(4)  JO L 176, 10.7.1999, p. 31.

(5)  JO L 53, 27.2.2008, p. 52.

(6)  JO L 53, 27.2.2008, p. 50.

(7)  JO L 53, 27.2.2008, p. 1.

(8)  JO L 239, 22.9.2000, p. 19.


ANEXA I

Lista dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la SIS în sensul articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005 care urmează să fie aplicabile statelor membre în cauză

1.

Cu privire la dispozițiile Convenției Schengen:

articolul 64 și articolele 92-119 din Convenția Schengen.

2.

Alte dispoziții privind SIS:

(a)

decizii ale Comitetului Executiv înființat prin Convenția Schengen:

Decizia Comitetului Executiv din 15 decembrie 1997 de modificare a regulamentului financiar C.SIS [SCH/Com-ex (97) 35] (1);

(b)

declarații ale Comitetului Executiv înființat prin Convenția Schengen:

(i)

Declarația Comitetului Executiv din 18 aprilie 1996 de definire a noțiunii de străin [SCH/Com/Ex (96) decl. 5] (2);

(ii)

Declarația Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind structura SIS [SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev] (3);

(c)

alte instrumente:

(i)

Decizia 2000/265/CE a Consiliului din 27 martie 2000 de adoptare a regulamentului financiar privind aspectele bugetare ale gestionării de către secretarul general adjunct al Consiliului a contractelor încheiate de acesta, în numele anumitor state membre, cu privire la instalarea și funcționarea „Sisnet”, infrastructura de comunicații în cadrul Schengen (4);

(ii)

manualul SIRENE (5);

(iii)

Regulamentul (CE) nr. 871/2004 al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind introducerea unor noi funcții ale Sistemului de informații Schengen, inclusiv în combaterea terorismului (6), precum și orice decizii ulterioare privind data aplicării respectivelor funcții;

(iv)

Decizia 2005/211/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind introducerea unor noi funcții ale Sistemului de informații Schengen, inclusiv în combaterea terorismului (7), precum și orice decizii ulterioare privind data aplicării respectivelor funcții;

(v)

Regulamentul (CE) nr. 1160/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2005 de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, în ce privește accesul la Sistemul de informații Schengen al serviciilor din statele membre responsabile cu emiterea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor (8);

(vi)

articolul 5 alineatul (4) litera (a) și dispozițiile titlului II și anexele referitoare la Sistemul de Informații Schengen (SIS) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) (9);

(vii)

Regulamentul (CE) nr. 1104/2008 al Consiliului din 24 octombrie 2008 privind migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (10);

(viii)

Decizia 2008/839/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (11).


(1)  JO L 239, 22.9.2000, p. 444.

(2)  JO L 239, 22.9.2000, p. 458.

(3)  JO L 239, 22.9.2000, p. 459.

(4)  JO L 85, 6.4.2000, p. 12.

(5)  Părți ale Manualului SIRENE au fost publicate în JO C 38, 17.2.2003, p. 1. Manualul a fost modificat prin Deciziile 2006/757/CE (JO L 317, 16.11.2006, p. 1) și 2006/758/CE (JO L 317, 16.11.2006, p. 41) ale Comisiei.

(6)  JO L 162, 30.4.2004, p. 29.

(7)  JO L 68, 15.3.2005, p. 44.

(8)  JO L 191, 22.7.2005, p. 18.

(9)  JO L 105, 13.4.2006, p. 1.

(10)  JO L 299, 8.11.2008, p. 1.

(11)  JO L 299, 8.11.2008, p. 43.


ANEXA II

Lista dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la SIS în sensul articolului 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005 care urmează să fie aplicabile statelor membre în cauză de la data prevăzută în respectivele dispoziții

1.

Regulamentul (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind accesul la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) al serviciilor competente, în statele membre, pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor (1).

2.

Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (2).

3.

Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înființarea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen de a doua generație (SIS II) (3).


(1)  JO L 381, 28.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 381, 28.12.2006, p. 4.

(3)  JO L 205, 7.8.2007, p. 63.


Top