EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0574

Regulamentul (UE) nr. 574/2010 al Comisiei din 30 iunie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardele Internaționale de Raportare Financiară IFRS 1 și IFRS 7 (Text cu relevanță pentru SEE )

OJ L 166, 1.7.2010, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 064 P. 216 - 218

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/574/oj

1.7.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 166/6


REGULAMENTUL (UE) NR. 574/2010 AL COMISIEI

din 30 iunie 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardele Internaționale de Raportare Financiară IFRS 1 și IFRS 7

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (1), în special articolul 3 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei (2) au fost adoptate anumite standarde internaționale și interpretări existente la 15 octombrie 2008.

(2)

La 28 ianuarie 2010, Consiliul pentru standarde internaționale de contabilitate (IASB) a publicat o modificare a Standardului Internațional de Raportare Financiară (IFRS) 1 Excepție limitată de la cerința din IFRS 7 de a prezenta informații comparative pentru o entitate care adoptă pentru prima dată IFRS-urile, denumită în continuare „modificarea IFRS 1”. S-a constatat că entitățile care adoptă pentru prima data IFRS-urile nu beneficiază de excepția de la obligația de a furniza informații comparative, conform IFRS 7, referitoare la evaluarea valorii juste și riscul de lichiditate pentru perioadele comparative care se sfârșesc înainte de 31 decembrie 2009. Prin modificarea IFRS 1 se urmărește ca entitățile respective să poată beneficia de această excepție.

(3)

Consultarea Grupului de experți tehnici (TEG) din cadrul Grupului consultativ european pentru raportări financiare (EFRAG) confirmă faptul că modificarea IFRS 1 îndeplinește criteriile tehnice pentru adoptare stabilite la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002. În conformitate cu Decizia 2006/505/CE a Comisiei din 14 iulie 2006 de instituire a Grupului de examinare a avizelor privind standardele contabile în vederea consilierii Comisiei cu privire la obiectivitatea și neutralitatea avizelor Grupului consultativ european pentru raportări financiare (EFRAG) (3), Grupul de examinare a avizelor privind standardele contabile a analizat avizul EFRAG privind adoptarea și a confirmat Comisiei că acesta este echilibrat și obiectiv.

(4)

În consecință, adoptarea modificărilor IFRS 1 implică anumite modificări ale Standardului Internațional de Raportare Financiară (IFRS) 7 pentru a asigura consecvența între standardele de contabilitate în cauză.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 trebuie modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare contabilă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 se modifică după cum urmează:

1.

Standardul Internațional de Raportare Financiară (IFRS) 1 se modifică conform anexei la prezentul regulament;

2.

IFRS 7 se modifică conform anexei la prezentul regulament.

Articolul 2

Societățile aplică modificările aduse IFRS 1 și IFRS 7, conform anexei la prezentul regulament, cel mai târziu de la data începerii primului lor exercițiu financiar care debutează după 30 iunie 2010.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 iunie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 243, 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320, 29.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 199, 21.7.2006, p. 33.


ANEXĂ

STANDARDE INTERNAȚIONALE DE CONTABILITATE

IFRS 1

Modificarea IFRS 1 Excepție limitată de la cerința din IFRS 7 de a prezenta informații comparative pentru o entitate care adoptă pentru prima dată IFRS-urile

IFRS 7

Modificarea IFRS 7 Instrumente financiare: Informații de furnizat

Se permite reproducerea în Spațiul Economic European. Toate drepturile existente rezervate în afara SEE, cu excepția dreptului de reproducere în scopul uzului personal sau în alte scopuri legitime. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul IASB la adresa www.iasb.org

EXCEPȚIE LIMITATĂ DE LA CERINȚA DIN IFRS 7 DE A PREZENTA INFORMAȚII COMPARATIVE PENTRU O ENTITATE CARE ADOPTĂ PENTRU PRIMA DATĂ IFRS-URILE

(Modificarea IFRS 1)

Modificarea IFRS 1

Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară

Se adaugă punctul 39C.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

39C

Excepția limitată de la cerința din IFRS 7 de a prezenta informații comparative pentru o entitate care adoptă pentru prima dată IFRS-urile (Modificarea IFRS 1), publicată în ianuarie 2010, a adăugat punctul E3. O entitate trebuie să aplice această modificare pentru perioadele anuale care încep la 1 iulie 2010 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică modificarea pentru o perioadă anterioară, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

Anexa E

Excepții pe termen scurt de la IFRS-uri

Se adaugă un titlu, punctul E3 și o notă de subsol.

Prezentarea de informații referitoare la instrumentele financiare

E3

O entitate care adoptă pentru prima dată IFRS-urile poate aplica dispozițiile tranzitorii de la punctul 44G din IFRS 7. (1)

Anexă

Modificarea IFRS 7

Instrumente financiare: Informații de furnizat

Se modifică punctul 44 G (textul nou este subliniat, iar textul eliminat este tăiat) și i se adaugă o notă de subsol.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE ȘI DISPOZIȚII TRANZITORII

44G

Îmbunătățirea prezentărilor de informații privind instrumentele financiare (modificări ale IFRS 7), publicat în martie 2009, a modificat punctele 27, 39 și B11 și a adăugat punctele 27A, 27B, B10A și B11A-B11F. O entitate trebuie să aplice aceste modificări pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2009 sau ulterior acestei date. O entitate nu este obligată să prezinte informațiile cerute de modificări pentru:

(a)

perioadele anuale sau interimare, inclusiv situațiile pozițiilor financiare, prezentate în cadrul unei perioade comparative anuale care se termină înainte de 31 decembrie 2009; sau

(b)

situațiile pozițiilor financiare la începutul primei perioade comparative la o dată anterioară datei de 31 decembrie 2009.

Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică modificările pentru o perioadă anterioară, entitatea trebuie să prezinte acest fapt. (2)


(1)  Punctul E3 a fost adăugat ca urmare a publicării în ianuarie 2010 a Excepției limitate de la cerința din IFRS 7 de a prezenta informații comparative pentru o entitate care adoptă pentru prima dată IFRS-urile (Modificarea IFRS 1). Pentru a preveni posibila interpretare retroactivă a datelor pentru a garanta că entitățile care aplică pentru prima dată IFRS-urile nu sunt dezavantajate raportat la entitățile care utilizează deja IFRS-urile, Consiliul a hotărât să permită entităților care adoptă pentru prima dată IFRS-urile utilizarea acelorași dispoziții tranzitorii, incluse în Îmbunătățirea prezentărilor de informații privind instrumentele financiare (modificări ale IFRS 7), ca și entitățile care elaborează deja situații financiare conform IFRS-urilor.

(2)  Punctul 44G a fost modificat ca urmare a publicării în ianuarie 2010 a Excepției limitate de la cerința din IFRS 7 de a prezenta informații comparative pentru o entitate care adoptă pentru prima dată IFRS-urile (Modificarea IFRS 1). Consiliul a modificat punctul 44G pentru a clarifica concluziile și perioada de tranziție pentru Îmbunătățirea prezentărilor de informații privind instrumentele financiare (modificări ale IFRS 7).


Top