EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0573

Regulamentul (UE) nr. 573/2010 al Comisiei din 30 iunie 2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 185/2010 de stabilire a măsurilor de implementare a standardelor de bază comune privind securitatea aviației (Text cu relevanță pentru SEE )

OJ L 166, 1.7.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 024 P. 21 - 25

No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrogare implicită prin 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/573/oj

1.7.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 166/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 573/2010 AL COMISIEI

din 30 iunie 2010

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 185/2010 de stabilire a măsurilor de implementare a standardelor de bază comune privind securitatea aviației

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002 (1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, Comisia trebuie să adopte măsuri detaliate de implementare a standardelor de bază comune menționate la articolul 4 alineatul (1) și măsuri generale care completează standardele de bază comune menționate la articolul 4 alineatul (2) din regulamentul respectiv.

(2)

În cazul în care conțin măsuri de securitate sensibile, aceste măsuri trebuie considerate „informații clasificate UE” în sensul Deciziei 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei din 29 noiembrie 2001 de modificare a regulamentului său de procedură (2), în conformitate cu articolul 18 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, publicarea lor fiind, prin urmare, interzisă. Aceste măsuri trebuie adoptate separat, printr-o decizie adresată statelor membre.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 300/2008 se aplică în toate elementele sale de la data indicată în normele de implementare adoptate în conformitate cu procedurile menționate la articolul 4 alineatele (2) și (3) din regulamentul respectiv, însă cel mai târziu de la 29 aprilie 2010. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să se aplice de la 29 aprilie 2010 pentru a armoniza aplicarea Regulamentului (CE) nr. 300/2008 și a actelor de implementare a acestuia.

(4)

Prin urmare, următoarele regulamente ale Comisiei: Regulamentul (CE) nr. 1217/2003 din 4 iulie 2003 de stabilire a specificațiilor comune pentru programele naționale de control al calității în domeniul siguranței aviației civile (3), Regulamentul (CE) nr. 1486/2003 din 22 august 2003 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspecțiilor Comisiei în domeniul siguranței aviației civile (4), Regulamentul (CE) nr. 1138/2004 din 21 iunie 2004 de stabilire a unei definiții comune a părților critice ale zonelor de securitate cu acces reglementat din aeroporturi (5) și Regulamentul (CE) nr. 820/2008 din 8 august 2008 de stabilire a măsurilor de implementare a standardelor de bază comune privind securitatea aviației (6), care implementau Regulamentul (CE) nr. 2320/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2002 de instituire a unor norme comune în domeniul siguranței aviației civile (7), trebuie abrogate.

(5)

Articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 prevede că, în pofida regulii generale potrivit căreia Comisia publică măsurile care au un impact direct asupra pasagerilor, anumite măsuri care conțin informații sensibile referitoare la securitatea aviației pot fi clasificate în conformitate cu Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom și, ca atare, nu pot fi publicate. Aceste măsuri trebuie adoptate separat, printr-o decizie adresată statelor membre. Partea din decizie care conține măsuri și proceduri de securitate sensibile nu trebuie publicată și trebuie pusă numai la dispoziția operatorilor și entităților care au un interes legitim. Printre aceste măsuri se numără, în special, anumite proceduri detaliate – și exceptările corespunzătoare – cu privire la metodele de control al aeronavelor, persoanelor, bagajelor, poștei și mărfurilor la intrarea în zonele de securitate cu acces restricționat sau în interiorul acestora, precum și la specificațiile tehnice pentru echipamentul de control de securitate.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru securitatea aviației civile instituit prin articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prezentul regulament stabilește măsuri detaliate de implementare a standardelor de bază comune menite să protejeze aviația civilă împotriva actelor de intervenție ilicită care pun în pericol securitatea acesteia și măsuri generale care completează standardele de bază comune.

Articolul 2

Norme de implementare

(1)   Măsurile menționate la articolul 1 sunt prevăzute în anexă.

(2)   În conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, programele naționale de securitate a aviației civile țin seama în mod corespunzător de prezentul regulament.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare și se aplică începând cu a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 iunie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97, 9.4.2008, p. 72.

(2)  JO L 317, 3.12.2001, p. 1.

(3)  JO L 169, 8.7.2003, p. 44.

(4)  JO L 213, 23.8.2003, p. 3.

(5)  JO L 221, 22.6.2004, p. 6.

(6)  JO L 221, 19.8.2008, p. 8.

(7)  JO L 355, 30.12.2002, p. 1.


ANEXĂ

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010 (1) se modifică după cum urmează:

A.

La capitolul 4 punctul 4.1.1.2, se adaugă litera (c):

„(c)

câini pentru detectarea explozivilor, în combinație cu litera (a).”

B.

La capitolul 4, se adaugă punctul 4.1.1.9:

„4.1.1.9.

Câinii pentru detectarea explozivilor pot fi utilizați numai ca metodă suplimentară de control de securitate.”

C.

La capitolul 4 punctul 4.1.2.3, se adaugă litera (d):

„(d)

câini pentru detectarea explozivilor, în combinație cu litera (a).”

D.

La capitolul 5 punctul 5.1.1, se adaugă litera (e):

„(e)

câini pentru detectarea explozivilor.”

E.

La capitolul 12, se adaugă punctul 9:

„12.9.   CÂINI PENTRU DETECTAREA EXPLOZIVILOR

12.9.1.   Principii generale

12.9.1.1.

Un câine pentru detectarea explozivilor (CDE) trebuie să fie capabil de a detecta și indica prezența unor cantități individuale specificate sau mai mari de material exploziv.

12.9.1.2.

Detecția trebuie să fie independentă de forma, poziția sau orientarea materialului exploziv.

12.9.1.3.

CDE trebuie să declanșeze o alarmă, sub forma unei reacții pasive, atunci când detectează materialele explozive prevăzute în apendicele 12-D la o decizie separată a Comisiei.

12.9.1.4.

Un CDE și conductorul său pot fi folosiți pentru controlul de securitate dacă ambii au fost aprobați, atât individual, cât și în cuplu.

12.9.1.5.

Un CDE și conductorul său trebuie să beneficieze de o pregătire inițială și recurentă pentru a se asigura dobândirea și menținerea competențelor necesare și, dacă este cazul, dobândirea altora noi.

12.9.1.6.

Pentru a fi autorizat, un cuplu chinotehnic pentru detectarea explozivilor, format dintr-un CDE și conductorul (conductorii) său (săi), trebuie să absolve cu succes un curs de pregătire.

12.9.1.7.

Un cuplu chinotehnic pentru detectarea explozivilor trebuie aprobat de autoritatea competentă sau în numele acesteia, în conformitate cu apendicele 12-E și 12-F la o decizie separată a Comisiei.

12.9.1.8.

După aprobarea de către autoritatea competentă, un cuplu chinotehnic pentru detectarea explozivilor poate fi folosit la efectuarea controalelor de securitate prin metoda alergării libere (free running) sau prin metoda depistării mirosului de exploziv de la distanță (remote explosive scent tracing).

12.9.2.   Standarde aplicabile CDE

12.9.2.1.

Cerințele de performanță pentru CDE sunt stabilite în apendicele 12-D la o decizie separată a Comisiei.

12.9.2.2.

Un cuplu chinotehnic pentru detectarea explozivilor folosit pentru controlul de securitate al persoanelor, al bagajelor de mână, al articolelor transportate de alte persoane decât pasagerii, al vehiculelor, al aeronavelor, al proviziilor de bord și de aeroport și al zonelor de securitate cu acces restricționat de pe aeroport trebuie să respecte standardul 1 de detectare.

12.9.2.3.

Un cuplu chinotehnic pentru detectarea explozivilor folosit pentru controlul de securitate al bagajelor de cală, al poștei și materialelor transportatorului aerian, al mărfurilor și poștei în general trebuie să respecte standardul 2 de detectare.

12.9.2.4.

Un cuplu chinotehnic pentru detectarea explozivilor care primește aprobare pentru detectarea de materiale explozive prin metoda depistării mirosului de exploziv de la distanță poate fi folosită numai pentru controlul de securitate al mărfurilor, nu și în alte sectoare incluse în standardul 2.

12.9.2.5.

Un CDE utilizat pentru detectarea materialelor explozive trebuie să fie echipat cu mijloace adecvate care să permită identificarea unică a CDE.

12.9.2.6.

În cursul operațiunilor de detectare a explozivilor, un CDE trebuie să fie întotdeauna însoțit de conductorul care a fost aprobat să lucreze cu el.

12.9.2.7.

Un CDE care a primit aprobare pentru metoda alergării libere va avea numai un singur conductor. Un conductor poate primi aprobare pentru a conduce maximum doi CDE.

12.9.2.8.

Un CDE care a primit aprobare pentru metoda depistării mirosului de exploziv de la distanță poate avea maximum doi conductori.

12.9.3.   Cerințe de pregătire

Obligații generale privind pregătirea

12.9.3.1.

Pregătirea unui cuplu chinotehnic pentru detectarea explozivilor trebuie să includă elemente teoretice, practice și de pregătire la locul de muncă.

12.9.3.2.

Conținutul cursurilor de pregătire trebuie stabilit sau aprobat de autoritatea competentă.

12.9.3.3.

Pregătirea trebuie efectuată de autoritatea competentă sau în numele acesteia, cu instructori calificați în conformitate cu punctul 11.5 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 185/2010.

12.9.3.4.

Câinii antrenați pentru detectarea explozivilor trebuie utilizați exclusiv în acest scop.

12.9.3.5.

Pe durata pregătirii, se vor utiliza ca accesorii de antrenament materiale explozive.

12.9.3.6.

Orice persoană care manevrează accesoriile de antrenament trebuie să urmeze un curs de pregătire pentru a se evita contaminarea.

Pregătirea inițială a cuplurilor chinotehnice pentru detectarea explozivilor

12.9.3.7.

Un cuplu chinotehnic pentru detectarea explozivilor trebuie să beneficieze de o pregătire inițială bazată pe criteriile stabilite la punctul 12.9.3 dintr-o decizie separată a Comisiei.

12.9.3.8.

Pregătirea inițială a unui cuplu chinotehnic pentru detectarea explozivilor trebuie să includă pregătirea practică în viitorul mediu de lucru.

Pregătirea recurentă a cuplurilor chinotehnice pentru detectarea explozivilor

12.9.3.9.

Un CDE și conductorul său trebuie să respecte cerințele de pregătire recurentă, atât individual, cât și în cuplu.

12.9.3.10.

Pregătirea recurentă trebuie asigure menținerea competențelor existente la nivelul cerut în cadrul pregătirii inițiale și a competențelor dobândite în conformitate cu evoluțiile din domeniul securității.

12.9.3.11.

Pregătirea recurentă a unui cuplu chinotehnic pentru detectarea explozivilor trebuie efectuată de cel puțin o dată la 6 săptămâni. Durata minimă a pregătirii recurente trebuie să fie de cel puțin 4 ore într-un interval de 6 săptămâni.

12.9.3.12.

Punctul 11 nu se aplică în cazul în care un CDE participă cel puțin o dată pe săptămână la pregătirea pentru recunoașterea tuturor materialelor enumerate în apendicele 12-D la o decizie separată a Comisiei.

Evidențele cursurilor de pregătire a cuplurilor chinotehnice pentru detectarea explozivilor

12.9.3.13.

Evidențele cursurilor de pregătire inițială și recurentă trebuie păstrate atât pentru CDE, cât și pentru conductorul său cel puțin pe durata contractului lor și trebuie puse la dispoziția autorității competente la cererea acesteia.

Pregătirea operațională a cuplurilor chinotehnice pentru detectarea explozivilor

12.9.3.14.

Atunci când urmează să efectueze operațiuni de control de securitate, un CDE trebuie să participe la pregătirea operațională pentru a se garanta că îndeplinește standardele de performanță prevăzute în apendicele 12-D la o decizie separată a Comisiei.

12.9.3.15.

Pregătirea operațională trebuie efectuată în mod continuu și aleatoriu pe durata desfășurării operațiunilor și trebuie să permită evaluarea performanțelor CDE în materie de detectare cu ajutorul unor accesorii de antrenament omologate.

12.9.4.   Proceduri de aprobare

12.9.4.1.

Procedura de aprobare trebuie să garanteze evaluarea următoarelor competențe:

(a)

capacitatea CDE de a îndeplini standardele de performanță în materie de detectare stabilite în apendicele 12-D la o decizie separată a Comisiei;

(b)

capacitatea CDE de a semnala în mod pasiv prezența materialelor explozive;

(c)

capacitatea CDE și a conductorului (conductorilor) acestuia de a lucra eficient în cuplu; și

(d)

capacitatea conductorului de a dirija în mod corect CDE, de a interpreta și de a răspunde în mod corespunzător la reacțiile acestuia în prezența materialului exploziv.

12.9.4.2.

Procedura de aprobare trebuie să simuleze fiecare mediu de lucru în care își va desfășura activitatea cuplul chinotehnic pentru detectarea explozivilor.

12.9.4.3.

Cuplul chinotehnic pentru detectarea explozivilor trebuie să fi absolvit cu succes pregătirea aferentă fiecărui mediu de lucru pentru care solicită aprobarea.

12.9.4.4.

Procedurile de aprobare trebuie să se deruleze în conformitate cu apendicele 12-E și 12-F la o decizie separată a Comisiei.

12.9.4.5.

Valabilitatea fiecărei perioade de aprobare nu trebuie să depășească 12 luni.

12.9.5.   Controlul calității

12.9.5.1.

Cuplul chinotehnic pentru detectarea explozivilor trebuie să se supună măsurilor de control al calității stabilite în apendicele 12-G la o decizie separată a Comisiei.

12.9.6.   Metodologia specifică controlului de securitate

Alte cerințe detaliate în acest sens sunt prevăzute într-o decizie separată a Comisiei.”


(1)  JO L 55, 5.3.2010, p. 1.


Top