EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0233

2010/233/: Decizia Comisiei din 26 aprilie 2010 de înființare a Grupului de experți pentru un cadru comun de referință în domeniul dreptului european al contractelor

OJ L 105, 27.4.2010, p. 109–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/04/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/233/oj

27.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 105/109


DECIZIA COMISIEI

din 26 aprilie 2010

de înființare a Grupului de experți pentru un cadru comun de referință în domeniul dreptului european al contractelor

(2010/233/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

Consiliul European de la Tampere din octombrie 1999 a solicitat Comisiei să studieze necesitatea armonizării legislației în domeniul dreptului civil material.

(2)

Comisia a emis o comunicare privind dreptul european al contractelor (1) în 2001 cu scopul de a lansa un proces de consultare cu privire la problemele și acțiunile potențiale în domeniul dreptului european al contractelor, al cărui rezultat a indicat un consens clar în ceea ce privește necesitatea de a îmbunătăți coerența legislației actuale a Uniunii privind dreptul contractelor cu scopul de a asigura aplicarea sa uniformă, precum și buna funcționare a pieței interne.

(3)

Comisia a creat un plan de acțiune intitulat „Un drept european al contractelor mai coerent” (2), în 2003, care propunea îmbunătățirea calității și coerenței legislației Uniunii privind dreptul contractelor prin stabilirea unui cadru comun de referință, care ar dota Uniunea cu un instrument de referință neobligatoriu care să conțină principii, definiții și norme standard de utilizat în cadrul revizuirii legislației existente a Uniunii și pregătirii unei noi legislații în domeniul dreptului contractelor.

(4)

Ca măsură pregătitoare, Comisia a finanțat în 2005, printr-un grant în cadrul celui de al șaselea Program-cadru pentru cercetare, o rețea academică europeană de cercetători cu scopul de a realiza un studiu juridic detaliat care a condus la crearea unui proiect academic de cadru comun de referință (denumit în continuare „proiect de cadru comun de referință”).

(5)

Programul de la Stockholm pentru 2010-2014 invită Comisia să prezinte o propunere privind un cadru comun de referință în domeniul dreptului european al contractelor, care ar trebui să fie un set neobligatoriu de principii fundamentale, definiții și norme standard de folosit de către legiuitor la nivelul Uniunii, pentru a se asigura o coerență și o calitate mai bună a procesului legislativ.

(6)

Strategia 2020 pentru creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii (3) subliniază necesitatea întreprinderilor și consumatorilor de a încheia mai ușor contracte cu parteneri din alte țări UE și într-un mod mai puțin costisitor, inter alia, prin realizarea de progrese către un drept european opțional al contractelor.

(7)

Prin urmare, este necesar să se stabilească un grup de experți în domeniul dreptului civil, și în special al dreptului contractelor și să se definească sarcinile și structura acestuia.

(8)

Grupul ar trebui să asiste Comisia la pregătirea unei propuneri pentru un cadru comun de referință în domeniul dreptului european al contractelor, inclusiv dreptul contractelor în ceea ce privește întreprinderile și consumatorii, folosind proiectul de cadru comun de referință ca punct de plecare și având în vedere alte lucrări de cercetare în acest domeniu, precum și acquis-ul Uniunii. Grupul ar trebui să ajute Comisia mai ales la selecția acelor părți din proiectul de cadru comun de referință, care sunt relevante pentru dreptul contractelor, în mod direct sau indirect, precum și la restructurarea, revizuirea și completarea conținuturilor selectate.

(9)

Grupul ar trebui să fie alcătuit din experți cu înaltă calificare, cu competențe în domeniul dreptului civil, și în special dreptul contractelor, numiți cu titlu personal.

(10)

Ar fi necesară definirea unor norme privind divulgarea informațiilor de către membrii grupului, fără a aduce atingere normelor Comisiei privind securitatea, astfel cum sunt prevăzute în anexa la Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei (4).

(11)

Datele cu caracter personal referitoare la membrii grupului ar trebui prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organismele comunitare și privind libera circulație a acestor date (5).

(12)

Este necesar să se stabilească o perioadă de aplicare a prezentei decizii. Comisia va examina în timp util oportunitatea unei prelungiri,

DECIDE:

Articolul 1

Grupul de experți pentru un cadru comun de referință în domeniul dreptului european al contractelor

Se instituie grupul de experți „Grupul de experți pentru un cadru comun de referință în domeniul dreptului european al contractelor”, denumit în continuare „grupul”.

Articolul 2

Sarcină

Sarcina grupului este să asiste Comisia la pregătirea unei propuneri pentru un cadru comun de referință în domeniul dreptului european al contractelor, inclusiv dreptul contractelor în ceea ce privește întreprinderile și consumatorii, în special la:

(a)

selectarea acelor părți din proiectul de cadru comun de referință care sunt relevante pentru dreptul contractelor, în mod direct sau indirect; precum și

(b)

restructurarea, revizuirea și completarea conținuturilor selectate din proiectul de cadru comun de referință, având, de asemenea, în vedere alte lucrări de cercetare în acest domeniu, precum și acquis-ul Uniunii.

Articolul 3

Consultare

Comisia poate consulta grupul cu privire la orice aspect legat de pregătirea unei propuneri pentru un cadru comun de referință în domeniul dreptului european al contractelor.

Articolul 4

Componență — Numirea membrilor

(1)   Grupul este compus din cel mult 20 de membri.

(2)   Membrii vor fi numiți de către directorul general al Direcției Generale pentru Justiție, Libertate și Securitate din cadrul specialiștilor cu competențe excepționale în domeniul dreptului civil și în special al dreptului contractelor. Numirea membrilor se face astfel încât să se garanteze, în limita posibilului, un echilibru adecvat în ceea ce privește competențele, originea geografică și sexul.

(3)   Membrii sunt numiți cu titlu personal și acționează în mod independent și în interesul public.

(4)   Grupul include experți din următoarele categorii:

organizații științifice și de cercetare, sfera academică;

juriști din justiție;

experți reprezentând societatea civilă.

(5)   Membrii grupului sunt numiți printr-un mandat care se încheie la 26 aprilie 2012.

(6)   Membrii nu pot desemna un supleant care să îi înlocuiască decât cu acordul Comisiei.

(7)   Membrii care nu mai sunt capabili să contribuie efectiv la deliberările grupului, cei care demisionează sau care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol sau la articolul 339 din tratat pot fi înlocuiți pe perioada rămasă până la expirarea mandatului lor.

(8)   Membrii grupului semnează un document prin care se angajează să acționeze în interes public, precum și o declarație care atestă absența sau existența oricărui interes care le poate compromite obiectivitatea.

(9)   Numele membrilor se publică în Registrul grupurilor de experți ai Comisiei și pe site-ul internet al Direcției Generale Justiție, Libertate și Securitate. Numele membrilor se colectează, se prelucrează și se publică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

(10)   Membrii care nu doresc să-și divulge numele pot solicita derogarea de la această regulă. Cererea de a nu divulga numele unui membru al unui grup de experți se consideră justificată ori de câte ori publicarea ar putea periclita securitatea sau integritatea acestuia sau ar putea aduce atingere, în mod nejustificat, vieții private a acestuia.

Articolul 5

Modul de funcționare

(1)   Grupul este prezidat de Comisie.

(2)   În acord cu Comisia, se pot constitui subgrupuri care să examineze aspecte specifice, pe baza unui mandat stabilit de grup. Aceste subgrupuri se dizolvă de îndată ce își îndeplinesc mandatele.

(3)   Reprezentantul Comisiei poate solicita unor experți din afara grupului cu competențe specifice referitoare la un subiect de pe ordinea de zi sau unor observatori, în special din Parlamentul European și din Consiliu, să participe la deliberările grupului sau subgrupului în cazul în care acest lucru este util și/sau necesar.

(4)   Informațiile obținute cu ocazia participării la deliberările grupului sau ale unui subgrup nu sunt divulgate în cazul în care, în opinia Comisiei, aceste informații se referă la aspecte confidențiale.

(5)   Grupul și subgrupurile acestuia se reunesc în mod normal în birourile Comisiei în conformitate cu procedurile și programul stabilite de aceasta. Serviciile de secretariat sunt asigurate de către Comisie. La reuniunile grupului și ale subgrupurilor acestuia pot participa și alți funcționari ai Comisiei interesați de lucrări.

(6)   Grupul își stabilește regulamentul de procedură pe baza regulamentului standard de procedură pentru grupurile de experți adoptat de Comisie.

(7)   Comisia poate publica orice rezumat, concluzie, concluzie parțială sau document de lucru al grupului în versiunea lingvistică originală a documentului în cauză.

Articolul 6

Cheltuieli aferente ședințelor

(1)   Participanții la activitățile grupului nu sunt remunerați pentru serviciile pe care le prestează.

(2)   Comisia rambursează cheltuielile de călătorie și, după caz, cheltuieli de subzistență suportate de participanți, survenite în legătură cu activitățile grupului, în conformitate cu normele Comisiei privind rambursarea cheltuielilor pentru experții externi.

(3)   Cheltuielile aferente reuniunilor se rambursează în limitele bugetului anual alocat grupului de către serviciile responsabile ale Comisiei.

Articolul 7

Aplicabilitate

Prezenta decizie se aplică până la 26 aprilie 2012.

Adoptată la Bruxelles, 26 aprilie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO C 255, 13.9.2001, p. 1.

(2)  JO C 63, 15.3.2003, p. 1.

(3)  COM(2010) 2020 final, p. 23.

(4)  JO L 317, 3.12.2001, p. 1.

(5)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.


Top