EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0271

Regulamentul (UE) nr. 271/2010 al Comisiei din 24 martie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, în ceea ce privește sigla Uniunii Europene pentru producție ecologică

OJ L 84, 31.3.2010, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 88 - 91

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/271/oj

31.3.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 84/19


REGULAMENTUL (UE) NR. 271/2010 AL COMISIEI

din 24 martie 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, în ceea ce privește sigla Uniunii Europene pentru producție ecologică

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (1), în special articolul 25 alineatul (3), articolul 38 litera (b) și articolul 40,

întrucât:

(1)

Articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 prevede că sigla comunitară este una dintre indicațiile obligatorii care trebuie să figureze pe ambalajul produselor care poartă termeni referitori la metoda de producție ecologică, astfel cum se menționează la articolul 23 alineatul (1), și că utilizarea acestei sigle este opțională în cazul produselor importate din țări terțe. Articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 permite utilizarea siglei comunitare la etichetarea, prezentarea și promovarea produselor care satisfac cerințele stabilite de regulamentul respectiv.

(2)

Experiența dobândită în cursul aplicării Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului din 24 iunie 1991 privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare (2), înlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007, a arătat că sigla comunitară care poate fi utilizată în mod voluntar nu mai răspunde nici așteptărilor operatorilor din sector, nici celor ale consumatorilor.

(3)

Trebuie introduse norme noi privind sigla în Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul (3). Aceste norme trebuie să permită o adaptare mai bună a siglei la evoluția sectorului, în special prin mai buna identificare de către consumator a produselor ecologice care intră sub incidența regulamentelor UE privind producția ecologică.

(4)

În urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, este necesar să se facă referire la „sigla Uniunii Europene pentru producție ecologică”, în loc de „sigla comunitară pentru producție ecologică”.

(5)

În vederea primirii de propuneri pentru o nouă siglă, Comisia a organizat un concurs la care au participat studenți la artă și design din statele membre, iar un juriu independent a selectat și a clasificat cele mai bune 10 propuneri. O examinare suplimentară din perspectiva proprietății intelectuale a permis identificarea celor mai bune trei proiecte din acest punct de vedere, care au fost ulterior supuse unei consultări prin Internet în perioada 7 decembrie 2009-31 ianuarie 2010. Sigla propusă, aleasă de majoritatea vizitatorilor din perioada respectivă a site-ului web, trebuie adoptată ca noua siglă a Uniunii Europene pentru producție ecologică.

(6)

Schimbarea de la 1 iulie 2010 a siglei Uniunii Europene pentru producție ecologică nu trebuie să creeze dificultăți pe piață și, mai ales, trebuie să fie permisă vânzarea, în absența indicațiilor obligatorii solicitate la articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, a produselor ecologice care au fost deja introduse pe piață, cu condiția ca produsele respective să respecte dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 sau ale Regulamentului (CE) nr. 834/2007.

(7)

Pentru ca sigla să poată fi utilizată de îndată ce devine obligatorie în conformitate cu legislația UE și pentru a asigura funcționarea eficientă a pieței interne, pentru a garanta concurența loială și pentru a proteja interesele consumatorilor, noua siglă a Uniunii Europene pentru producție ecologică a fost înregistrată ca marcă colectivă pentru agricultura ecologică la Oficiul Benelux de proprietate intelectuală și, prin urmare, este în vigoare, poate fi utilizată și este protejată. Sigla va fi, de asemenea, înregistrată în registrul comunitar și în registrele internaționale.

(8)

Articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 prevede că numărul de cod al organismului sau al autorității de control trebuie să fie plasat imediat sub sigla comunitară, dar nu furnizează indicații specifice privind formatul și atribuirea acestor coduri. Pentru a institui o aplicare armonizată a acestor numere de cod, trebuie prevăzute norme privind formatul și atribuirea acestor coduri.

(9)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 889/2008 trebuie modificat în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare pentru producția ecologică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 889/2008 se modifică după cum urmează:

1.

În titlul III, titlul capitolului I se înlocuiește cu următorul text:

 

„Sigla Uniunii Europene pentru producție ecologică”.

2.

Articolul 57 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 57

Sigla ecologică a UE

În conformitate cu articolul 25 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, sigla Uniunii Europene pentru producție ecologică (denumită în continuare «sigla ecologică a UE») respectă modelul prevăzut în partea A din anexa XI la prezentul regulament.

Sigla ecologică a UE se utilizează numai dacă produsul respectiv este produs în conformitate cu cerințele Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 și ale regulamentelor de aplicare a acestuia sau cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 834/2007, precum și în conformitate cu cerințele prezentului regulament.”

3.

La articolul 58 alineatul (1), literele (b), (c) și (d) se înlocuiesc cu următorul text:

„(b)

conține un termen care stabilește o legătură cu metoda de producție ecologică în conformitate cu articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și cu partea B punctul 2 din anexa XI la prezentul regulament;

(c)

include un număr de referință care trebuie decis de către Comisie sau de către autoritățile competente din statele membre în conformitate cu partea B punctul 3 din anexa XI la prezentul regulament; și

(d)

se plasează în același câmp vizual cu sigla ecologică a UE, în cazul în care aceasta este utilizată în etichetare.”

4.

La articolul 95, alineatele (9) și (10) se înlocuiesc cu următorul text:

„(9)   Stocurile de produse care au fost produse, ambalate și etichetate înainte de 1 iulie 2010 în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 sau cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007 pot fi introduse în continuare pe piață purtând termeni referitori la producția ecologică, până la epuizarea lor.

(10)   Materialul pentru ambalare care respectă cerințele Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 sau ale Regulamentului (CE) nr. 834/2007 poate fi folosit în continuare, până la 1 iulie 2012, pentru produsele introduse pe piață care poartă termeni referitori la producția ecologică, dacă acestea respectă în celelalte privințe cerințele Regulamentului (CE) nr. 834/2007.”

5.

Anexa XI se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 martie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 189, 20.7.2007, p. 1.

(2)  JO L 198, 22.7.1991, p. 1.

(3)  JO L 250, 18.9.2008, p. 1.


ANEXĂ

„ANEXA XI

A.   Sigla ecologică a UE menționată la articolul 57

1.

Sigla ecologică a UE respectă modelul de mai jos:

Image

2.

Culoarea de referință în sistemul Pantone este verde Pantone 376, respectiv verde [50 % cyan + 100 % galben] în sistemul de 4 culori.

3.

Sigla ecologică a UE poate fi reprodusă, de asemenea, în alb și negru, astfel cum se arată mai jos, dar numai dacă aplicarea în culori nu este fezabilă:

Image

4.

În cazul în care culoarea de fond a ambalajului sau a etichetei este închisă, simbolurile pot fi reproduse în negativ utilizând culoarea de fond a ambalajului sau a etichetei.

5.

Dacă un simbol este reprodus în culori pe un fond colorat, astfel încât este vizibil cu dificultate, pentru a îmbunătăți contrastul cu culorile de fond, poate fi utilizată o linie de delimitare care înconjoară simbolul.

6.

În anumite situații specifice în care indicațiile de pe ambalaj sunt reproduse într-o singură culoare, sigla ecologică a UE poate fi reprodusă în această culoare.

7.

Sigla ecologică a UE trebuie să aibă o înălțime de cel puțin 9 mm și o lățime de cel puțin 13,5 mm; raportul înălțime/lățime este întotdeauna 1:1,5. În cazuri excepționale, pentru ambalaje foarte mici, mărimea minimă poate fi redusă până la o înălțime de 6 mm.

8.

Sigla ecologică a UE poate fi asociată cu elemente grafice sau cu un text care se referă la agricultura ecologică, cu condiția ca acestea să nu modifice sau să nu schimbe natura siglei ecologice a UE sau vreuna dintre indicațiile menționate la articolul 58. Atunci când este asociată unor sigle naționale sau private care utilizează o culoare verde diferită de culoarea de referință menționată la punctul 2, sigla ecologică a UE poate fi reprodusă în acea culoare diferită de culoarea de referință.

9.

Sigla ecologică a UE se utilizează în conformitate cu normele stabilite la înregistrarea sa ca marcă colectivă pentru agricultura ecologică la Oficiul Benelux de proprietate intelectuală și în registrele mărcilor de comerț comunitare și internaționale.

B.   Numerele de cod menționate la articolul 58

Formatul general al numerelor de cod este următorul:

AB-CDE-999

în care:

1.

«AB» este codul ISO, specificat la articolul 58 alineatul (1) litera (a), al țării în care au loc controalele; și

2.

«CDE» este un termen din trei litere care trebuie decis de către Comisie sau de către fiecare stat membru, precum «bio», «öko», «org» sau «eko», și care stabilește o legătură cu metoda de producție ecologică, astfel cum se specifică la articolul 58 alineatul (1) litera (b); și

3.

«999» este numărul de referință alcătuit din maximum trei cifre care trebuie atribuit, astfel cum se specifică la articolul 58 alineatul (1) litera (c), de către:

(a)

autoritatea competentă din fiecare stat membru autorităților de control sau organismelor de control cărora le-a delegat sarcini de control în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007;

(b)

Comisie:

(i)

autorităților de control și organismelor de control menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei (1) și enumerate în anexa I la regulamentul respectiv;

(ii)

autorităților competente sau organismelor de control din țările terțe, menționate la articolul 7 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 și enumerate în anexa III la regulamentul respectiv;

(iii)

autorităților de control și organismelor de control menționate la articolul 10 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 și enumerate în anexa IV la regulamentul respectiv;

(c)

autoritatea competentă din fiecare stat membru autorității de control sau organismului de control care a fost autorizat până la 31 decembrie 2012 să elibereze certificatul de inspecție în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) al patrulea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 (autorizații de import), la propunerea Comisiei.

Comisia pune numerele de cod la dispoziția publicului prin orice mijloace tehnice adecvate, inclusiv prin publicare pe Internet.


(1)  JO L 334, 12.12.2008, p. 25.”


Top