EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0158

Directiva 2009/158/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind condițiile de sănătate animală care reglementează comerțul intracomunitar și importurile din țări terțe de păsări de curte și de ouă pentru incubație (Versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 343, 22.12.2009, p. 74–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 204 - 243

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogat şi înlocuit prin 32016R0429 . Latest consolidated version: 01/02/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/158/oj

22.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 343/74


DIRECTIVA 2009/158/CE A CONSILIULUI

din 30 noiembrie 2009

privind condițiile de sănătate animală care reglementează comerțul intracomunitar și importurile din țări terțe de păsări de curte și de ouă pentru incubație

(versiune codificată)

(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Directiva 90/539/CEE a Consiliului din 15 octombrie 1990 privind condițiile de sănătate animală care reglementează comerțul intracomunitar și importurile din țări terțe de păsări de curte și de ouă pentru incubație (2) a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial (3). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice directiva menționată.

(2)

Păsările de curte, fiind animale vii, și ouăle pentru incubație, fiind produse de origine animală, figurează pe lista produselor enumerate în anexa I la tratat.

(3)

Pentru a asigura dezvoltarea rațională a producției de păsări de curte, sporindu-se astfel productivitatea acestui sector, ar trebui stabilite la nivel comunitar anumite norme de sănătate animală care să reglementeze comerțul intracomunitar cu păsări de curte și ouă pentru incubație.

(4)

Creșterea păsărilor de curte se integrează în cadrul activităților agricole. Aceasta constituie o sursă de venituri pentru o parte a populației agricole.

(5)

Pentru a favoriza comerțul intracomunitar cu păsări de curte și cu ouă pentru incubație, ar trebui să nu existe discrepanțe în ceea ce privește condițiile de sănătate animală în statele membre.

(6)

Pentru a promova dezvoltarea armonioasă a comerțului intracomunitar, ar trebui să se definească un sistem comunitar care să reglementeze importurile din țări terțe.

(7)

Dispozițiile prezentei directive nu ar trebui să se aplice, în principiu, schimburilor comerciale specifice, cum ar fi târgurile, expozițiile și concursurile.

(8)

șinând seama de natura creșterii moderne a păsărilor de curte, cea mai bună modalitate de a promova dezvoltarea armonioasă a comerțului intracomunitar cu păsări de curte și cu ouă pentru incubație o reprezintă monitorizarea unităților producătoare.

(9)

Aprobarea unităților care îndeplinesc condițiile prevăzute în prezenta directivă și supravegherea respectării aplicării acestor condiții ar trebui lăsate în responsabilitatea autorităților competente.

(10)

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (4) prevede standardele de comercializare a produselor din sectoarele de carne de pasăre și ouă. Regulamentul (CE) nr. 617/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare a ouălor pentru incubație și a puilor de păsări de fermă (5) stabilește norme detaliate pentru punerea în aplicare a acelui regulament privind standardele de comercializare a ouălor pentru incubație și a puilor de păsări de fermă, și în special privind alocarea numerelor de înregistrare distinctive fiecărei unități de producție și pentru marcarea ouălor pentru incubație. Din motive practice, ar trebui adoptate, în sensul prezentei directive, aceleași criterii de identificare a unităților producătoare și de marcare a ouălor pentru incubație.

(11)

Statele membre ar trebui să desemneze laboratoarele naționale de referință și să furnizeze toate detaliile și actualizările necesare. Statele membre ar trebui să pună aceste informații la dispoziția celorlalte state membre și a publicului.

(12)

Pentru a face obiectul comerțului intracomunitar, păsările de curte și ouăle pentru incubație ar trebui să îndeplinească anumite cerințe de sănătate animală, astfel încât să se evite răspândirea bolilor contagioase.

(13)

Din aceeași cauză, ar trebui stabilite condițiile de transport.

(14)

Ar trebui stabilite dispoziții prin care Comisia să poată aproba anumite condiții suplimentare, pe baza progreselor realizate de un stat membru în eradicarea anumitor boli ale păsărilor de curte, cu condiția ca aceste condiții să nu difere de cele aplicate de statele membre la nivel național. În acest context, poate fi oportun să se stabilească statutul statelor membre sau al zonelor unui stat membru cu privire la anumite boli susceptibile să afecteze păsările de curte.

(15)

Cu toate că tranzacțiile comerciale intracomunitare efectuate în cantități foarte mici nu pot face obiectul condițiilor comunitare, din motive practice, anumite norme esențiale trebuie respectate.

(16)

Pentru a asigura respectarea cerințelor prevăzute, este necesar să se prevadă eliberarea unui certificat veterinar de către un medic veterinar oficial, acest certificat urmând să însoțească păsările de curte și ouăle pentru incubație până la locul de destinație.

(17)

În ceea ce privește organizarea și rezultatul controalelor care ar trebui efectuate de către statul membru de destinație și măsurile de salvgardare ce trebuie aplicate, ar trebui să se facă trimitere la normele generale prevăzute în Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (6).

(18)

Este necesar să se prevadă dispoziții pentru efectuarea controalelor de către Comisie în colaborare cu autoritățile competente ale statelor membre.

(19)

Definirea unui regim comunitar aplicabil importurilor din țări terțe necesită întocmirea unei liste cu țările terțe sau zonele țărilor terțe din care pot fi importate păsări de curte și ouă pentru incubație.

(20)

Alegerea acestor țări ar trebui să aibă la bază criterii generale, precum starea de sănătate a păsărilor de curte și a altor animale, organizarea și competențele serviciilor veterinare și reglementările în vigoare privind sănătatea animală.

(21)

Pe de altă parte, nu ar trebui autorizate importurile de păsări de curte și de ouă pentru incubație care provin din țări infectate cu boli aviare contagioase ce prezintă risc pentru efectivele animale din Comunitate sau care nu au prezentat asemenea boli pe o perioadă de timp prea scurtă.

(22)

Condițiile generale aplicabile importurilor din țări terțe ar trebui completate cu condiții speciale stabilite în funcție de starea de sănătate a fiecăreia dintre ele.

(23)

Prezentarea la importul de păsări de curte sau de ouă pentru incubație a unui certificat standard reprezintă o modalitate eficientă de verificare a aplicării normelor comunitare. Aceste reglementări pot include dispoziții speciale care pot varia în funcție de țara terță implicată. Ar trebui să se țină seama de acest lucru atunci când se stabilește forma standard a certificatului.

(24)

Experții veterinari ai Comisiei ar trebui să aibă responsabilitatea verificării modului în care se respectă normele în țări terțe.

(25)

Verificările efectuate la import ar trebui să aibă în vedere originea și starea de sănătate a păsărilor de curte și a ouălor de incubație.

(26)

Este necesar ca, atunci când păsările de curte și ouăle pentru incubație ajung pe teritoriul Comunității, precum și în timpul tranzitului către locul de destinație, statele membre să poată adopta orice măsuri, inclusiv sacrificarea și eliminarea, în vederea salvgardării sănătății publice și a animalelor.

(27)

Evoluția constantă a tehnicilor avicole presupune modificarea periodică a metodelor de control al bolilor păsărilor de curte.

(28)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament se adoptă în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (7).

(29)

Prezenta directivă nu aduce atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în anexa VI, partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1

(1)   Prezenta directivă definește condițiile de sănătate animală care reglementează comerțul intracomunitar și importurile de păsări de curte și de ouă pentru incubație din țări terțe.

(2)   Prezenta directivă nu se aplică păsărilor de curte pentru târguri, expoziții și concursuri.

Articolul 2

În sensul prezentei directive, „medic veterinar oficial” și „țară terță” înseamnă medicul veterinar oficial și țările terțe astfel cum sunt definite în Directiva 2004/68/CE a Consiliului din 26 aprilie 2004 de stabilire a normelor de sănătate animală privind importul și tranzitul, în Comunitate, al anumitor ungulate vii (8).

Se aplică și următoarele definiții:

1.

„păsări de curte” înseamnă găinile, curcile, bibilicile, rațele, gâștele, prepelițele, porumbeii, fazanii, potârnichile, precum și păsările alergătoare (Ratitae), crescute sau ținute în captivitate pentru reproducere, pentru producția de carne sau de ouă pentru consum sau pentru completarea stocului de vânat;

2.

„ouă pentru incubație” înseamnă ouăle pentru incubație depuse de păsările de curte;

3.

„pui de o zi” înseamnă toate păsările de curte în vârstă de mai puțin de 72 de ore și nehrănite încă; cu toate acestea, rațele din specia Cairina moschata sau încrucișările lor pot fi hrănite;

4.

„păsări de curte de reproducție” înseamnă păsările de curte în vârstă de 72 de ore sau mai mult destinate producției de ouă pentru incubație;

5.

„păsări de curte pentru producție” înseamnă păsările de curte în vârstă de 72 de ore sau mai mult crescute pentru producția de carne și/sau de ouă pentru consum sau pentru completarea stocului de vânat;

6.

„păsări de curte pentru tăiere” înseamnă păsările de curte trimise direct la abator pentru a fi sacrificate în cel mai scurt timp de la sosire, și în orice caz în maximum 72 de ore;

7.

„colonie” înseamnă totalitatea păsărilor de curte cu același statut sanitar deținute în același local sau în aceeași împrejmuire și constituind o singură unitate epidemiologică. În crescătorii, acest termen include toate păsările care împart același spațiu aerian;

8.

„fermă” înseamnă o infrastructură, care poate cuprinde o unitate, utilizată pentru creșterea sau deținerea păsărilor de curte de reproducție sau pentru producție;

9.

„unitate” înseamnă infrastructura sau partea unei infrastructuri situate în același loc și care se referă la sectoarele de activitate indicate în continuare:

(a)

unitate de selecție: unitate a cărei activitate constă în producția de ouă pentru incubație pentru producția de păsări de curte de reproducție;

(b)

unitate de înmulțire: unitate care produce ouă pentru incubație pentru producția de păsări de curte pentru producție;

(c)

unitatea de creștere:

(i)

unitatea care crește păsări de curte de reproducere, adică unitatea a cărei activitate constă în a crește păsări de curte de reproducere înainte de stadiul de reproducere

sau

(ii)

unitatea care crește păsări de curte pentru producție, adică unitatea a cărei activitate constă în a crește păsări ouătoare înainte de stadiul de ouat;

(d)

incubator: unitate a cărei activitate constă în incubația, ecloziunea ouălor pentru incubație și furnizarea puilor de o zi;

10.

„medic veterinar autorizat” înseamnă medicul veterinar însărcinat de autoritatea veterinară competentă să aplice, sub responsabilitatea acesteia, într-o unitate, controalele prevăzute în prezenta directivă;

11.

„laborator aprobat” înseamnă un laborator situat pe teritoriul unui stat membru, aprobat de autoritatea veterinară competentă să efectueze, sub responsabilitatea acesteia, testele de diagnostic prevăzute în prezenta directivă;

12.

„vizită sanitară” înseamnă o vizită efectuată de medicul veterinar oficial sau de medicul veterinar autorizat pentru examinarea stării de sănătate a tuturor păsărilor de curte dintr-o unitate;

13.

„boli cu notificare obligatorie” înseamnă bolile indicate în anexa V;

14.

„focar” înseamnă un focar așa cum este definit în Directiva 82/894/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1982 privind notificarea maladiilor la animale în cadrul Comunității (9);

15.

„loc de carantină” înseamnă infrastructura în care păsările de curte sunt menținute în izolare totală, fără contact direct sau indirect cu alte păsări de curte, astfel încât să poată fi observate pe termen lung și testate cu privire la bolile indicate în anexa V;

16.

„tăiere sanitară” înseamnă distrugerea, în condiții de asigurare a tuturor măsurilor de sănătate necesare, inclusiv dezinfecția, a tuturor păsărilor de curte și a produselor infectate sau suspecte de a fi contaminate.

CAPITOLUL II

NORME PENTRU COMERŢUL INTRACOMUNITAR

Articolul 3

(1)   Statele membre prezintă Comisiei, până la 1 iulie 1991, un plan cu măsurile naționale pe care intenționează să le pună în aplicare pentru a asigura respectarea normelor definite în anexa II în vederea aprobării unităților pentru comerțul intracomunitar cu păsări de curte și cu ouă pentru incubație.

Comisia examinează planurile. În conformitate cu procedura menționată la articolul 33 alineatul (2), planurile pot fi aprobate sau pot fi introduse modificări sau completări înainte de aprobare.

(2)   În conformitate cu procedura menționată la articolul 33 alineatul (2), modificările sau completările unui plan aprobat în conformitate cu al doilea paragraf al alineatului (1) al prezentului articol pot fi:

(a)

aprobate la cererea statului membru în cauză, pentru a se ține seama de schimbarea situației din acel stat membru, sau

(b)

solicitate, pentru a se ține seama de progresele metodelor de prevenire și de control al bolilor.

Articolul 4

Fiecare stat membru desemnează un laborator național de referință responsabil de coordonarea metodelor de diagnosticare prevăzute de prezenta directivă și de utilizarea acestora de către laboratoarele autorizate situate pe teritoriul său.

Fiecare stat membru pune la dispoziția celorlalte state membre și a publicului informații privind laboratorul național de referință și orice schimbări survenite ulterior.

Se pot adopta norme detaliate pentru aplicarea unitară a prezentului articol, în conformitate cu procedura menționată la articolul 33 alineatul (2).

Articolul 5

Pentru a face obiectul schimburilor intracomunitare:

(a)

ouăle pentru incubație, puii de o zi, păsările de curte de reproducere și păsările de curte pentru producție trebuie să îndeplinească condițiile enunțate la articolele 6, 15, 18 și 20. Acestea trebuie, de asemenea, să îndeplinească toate condițiile stabilite în conformitate cu articolele 16 și 17.

În afară de aceasta:

(i)

ouăle pentru incubație trebuie să îndeplinească condițiile enunțate la articolul 8;

(ii)

puii de o zi trebuie să îndeplinească condițiile enunțate la articolul 9;

(iii)

păsările de curte de reproducere și păsările de curte pentru producție trebuie să îndeplinească condițiile enunțate la articolul 10;

(b)

păsările de curte destinate sacrificării trebuie să îndeplinească condițiile enunțate la articolele 11, 15, 18 și 20 și cele stabilite în aplicarea articolelor 16 și 17;

(c)

păsările de curte, inclusiv puii de o zi, destinate să furnizeze vânatul de repopulare trebuie să îndeplinească condițiile enunțate la articolele 12, 15, 18 și 20 și cele stabilite în aplicarea articolelor 16 și 17.

(d)

în ceea ce privește salmonella, păsările de curte destinate Finlandei și Suediei trebuie să respecte condițiile prevăzute în temeiul articolului 13.

Articolul 6

Ouăle pentru incubație, puii de o zi, păsările de curte de reproducție și pentru producție trebuie să provină:

(a)

din unități care îndeplinesc următoarele cerințe:

(i)

trebuie să fie aprobate de autoritatea competentă și să primească un număr distinctiv de la aceasta, în conformitate cu normele din anexa II capitolul I;

(ii)

în momentul expedierii nu trebuie să facă obiectul niciunei restricții de sănătate animală care se aplică păsărilor de curte;

(iii)

trebuie situate în afara unei zone care se supune, din motive de sănătate animală, unor măsuri de restricție în conformitate cu legislația comunitară, luate ca urmare a apariției unui focar al unei boli la care păsările de curte sunt sensibile;

(b)

din colonii care nu prezintă, în momentul expedierii, niciun semn clinic și nu este suspect de nicio boală contagioasă a păsărilor de curte.

Article 7

Fiecare stat membru întocmește și actualizează o listă a unităților autorizate în conformitate cu articolul 6 litera (a) subpunctul (i), precum și a numerelor distinctive ale acestora și pune această listă la dispoziția celorlalte state membre și a publicului.

Se pot adopta norme detaliate pentru aplicarea unitară a prezentului articol, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 33 alineatul (2).

Articolul 8

(1)   În momentul expedierii lor, ouăle pentru incubație trebuie:

(a)

să provină din colonii:

(i)

care au stat de mai mult de șase săptămâni în una sau mai multe unități din Comunitate menționate la articolul 6 litera (a) subpunctul (i);

(ii)

care, dacă au fost vaccinate, au fost vaccinate în conformitate cu condițiile de vaccinare enunțate la anexa III;

(iii)

care:

fie au fost supuse unui examen sanitar efectuat de către un medic veterinar oficial sau un medic veterinar autorizat în cursul celor 72 de ore care precedă expedierea și, în momentul acestei examinări, nu au prezentat niciun semn clinic sau nu au fost suspectate de boli contagioase;

fie au fost supuse în fiecare lună unei vizite sanitare, efectuate de către un medic veterinar oficial sau un medic veterinar autorizat, inspecția cea mai recentă fiind efectuată cu cel mult 31 de zile înaintea expedierii. În cazul în care se are în vedere această opțiune, medicul veterinar oficial sau medicul veterinar autorizat trebuie, de asemenea, să fi examinat registrele stării de sănătate ale lotului și să fi apreciat starea sa actuală de sănătate, pe baza informațiilor la zi furnizate de persoana care a avut responsabilitatea lotului în timpul celor 72 de ore care au precedat expedierea. În cazul în care registrele sau oricare altă informație fac să fie suspectată o boală, loturile trebuie să fie supuse unui examen sanitar efectuat de către medicul veterinar oficial sau de către medicul veterinar autorizat care să excludă orice posibilitate a unei boli contagioase a păsărilor de curte;

(b)

să fie identificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 617/2008;

(c)

să fie supuse unei dezinfecții în conformitate cu instrucțiunile medicului veterinar oficial.

(2)   În cazul în care bolile contagioase ale păsărilor de curte care pot fi transmise prin ouă se propagă în colonia care a furnizat ouăle pentru incubație în cursul perioadei lor de incubație, incubatorul respectiv și autoritatea responsabilă sau autoritățile responsabile de incubator și de colonia de origine trebuie informate.

Articolul 9

Puii de o zi trebuie:

(a)

să provină din ouă pentru incubație care îndeplinesc cerințele articolelor 6 și 8;

(b)

să satisfacă condițiile de vaccinare enunțate la anexa III, dacă au fost vaccinați;

(c)

să nu prezinte, în momentul expedierii, nicio suspiciune de boală, pe baza anexei II capitolul II partea B punctul 2 literele (g) și (h).

Articolul 10

În momentul expedierii, păsările de curte de reproducție și pentru producție trebuie:

(a)

să fi fost ținute, de la ecloziune sau mai mult de șase săptămâni, în una sau în mai multe unități din Comunitate menționate la articolul 6 litera (a) subpunctul (i);

(b)

să satisfacă condițiile de vaccinare enunțate la anexa III, dacă au fost vaccinate;

(c)

să fi fost supuse unui examen sanitar efectuat de către un medic veterinar oficial sau un medic veterinar autorizat, în cursul celor 48 de ore care preced expedierea și, în momentul acestei examinări, să nu prezinte niciun semn clinic sau să nu fie suspecte de boli contagioase ale păsărilor de curte.

Articolul 11

În momentul expedierii, păsările de curte pentru tăiere trebuie să provină dintr-o fermă:

(a)

în care au staționat de la ecloziune sau mai mult de douăzeci și una de zile;

(b)

care nu face obiectul niciunei restricții de sănătate animală care se aplică păsărilor de curte;

(c)

în care, la examenul sanitar efectuat, în timpul celor cinci zile care preced expedierea, de către medicul veterinar oficial sau autorizat, asupra lotului din care fac parte păsările de curte destinate sacrificării, păsările de curte inspectate nu au arătat niciun semn clinic sau nu au fost suspecte de o boală contagioasă a păsărilor de curte;

(d)

situată în afara unei zone supuse, din motive de sănătate animală, unor măsuri de restricție conforme cu legislația comunitară, luate ca urmare a apariției unui focar al unei boli la care păsările de curte sunt sensibile.

Articolul 12

(1)   În momentul expedierii lor, păsările de curte în vârstă de mai mult de 72 de ore, destinate furnizării de vânat sălbatic de repopulare, trebuie să provină dintr-o exploatație:

(a)

în care ele au stat de la ieșirea puilor sau de mai mult de 21 de zile și în care, în cursul celor două săptămâni care preced expedierea, nu au fost puse în contact cu păsări de curte nou introduse;

(b)

care nu face obiectul nici unei restricții de sănătate animală aplicabilă păsărilor;

(c)

în care, la examinarea sanitară efectuată, în cursul celor 48 de ore care preced expedierea de către medicul veterinar oficial sau autorizat, asupra coloniei din care fac parte păsările, păsările inspectate nu au arătat niciun semn clinic sau nu au fost suspecte de boala contagioasă a păsărilor;

(d)

situată într-o zonă supusă interdicției, din motive de sănătate animală în conformitate cu legislația comunitară, din cauza unui focar al unei boli la care păsările de curte sunt sensibile.

(2)   Articolul 6 nu se aplică păsărilor prevăzute la alineatul (1).

Articolul 13

(1)   În ceea ce privește salmonela și serotipurile care nu sunt menționate în anexa II, capitolul III (A), loturile de păsări expediate pentru sacrificare către Finlanda și Suedia trebuie supuse unui test microbiologic prin recoltare de probe în unitatea de origine în conformitate cu Decizia Consiliului 95/410/CE din 22 iunie 1995 de stabilire a normelor de testare microbiologică prin prelevarea de mostre în unitatea de origine a păsărilor pentru sacrificare destinate Finlandei și Suediei (10).

(2)   Gama de teste prevăzute în alineatul (1) și metodele care urmează să fie adoptate trebuie stabilite în conformitate cu avizul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și al programului operațional pe care Finlanda și Suedia au obligația să-l prezinte Comisiei.

(3)   Testul menționat în alineatul (1) nu este efectuat pentru păsările destinate sacrificării de la o unitate cuprinsă într-un program recunoscut ca fiind echivalent cu cel menționat în alineatul (2) în conformitate cu procedura menționată la articolul 33 alineatul (2).

Articolul 14

(1)   Cerințele articolelor 5-11 și 18 nu se aplică comerțului intracomunitar cu păsări de curte și cu ouă pentru incubație în cazul loturilor care includ mai puțin de douăzeci de unități cu condiția ca acestea să respecte prevederile alineatului (2) din prezentul articol.

(2)   Păsările de curte și ouăle pentru incubație menționate la alineatul (1) trebuie, în momentul expedierii lor, să provină din efective:

(a)

care au staționat în Comunitate de la ecloziune sau cel puțin trei luni;

(b)

care nu prezintă semne clinice de boală contagioasă aviară în momentul expedierii lor;

(c)

care îndeplinesc, dacă au fost vaccinate, condițiile de vaccinare enunțate la anexa III;

(d)

care nu fac obiectul niciunei restricții de sănătate animală aplicabilă păsărilor de curte;

(e)

care sunt situate în afara unei zone supuse, din motive de sănătate animală, unor măsuri de restricție în conformitate cu legislația comunitară, ca urmare a apariției unui focar al unei boli la care păsările sunt sensibile.

Toate păsările dintr-o expediere trebuie, în luna care precede expedierea lor, să fi răspuns negativ la examenele serologice de depistare a anticorpilor de Salmonella pullorum și de Salmonella gallinarum, în conformitate cu dispozițiile anexei II capitolul III. În cazul ouălor pentru incubație sau al puilor de o zi, colonia de origine trebuie, în cele trei luni care preced expedierea, să fie supusă unui examen serologic de depistare a Salmonella pullorum și Salmonella gallinarum într-o proporție care să dea o certitudine de 95 % în privința depistării infecției pentru o prevalență de 5 %.

(3)   Dispozițiile alineatelor (1) și (2) nu se aplică loturilor care conțin ratite sau ouă de ratite pentru incubație.

Articolul 15

(1)   În cazul transporturilor de păsări de curte și de ouă pentru incubație din state membre sau regiuni din statele membre care vaccinează păsările de curte împotriva bolii Newcastle către un stat membru sau o regiune dintr-un stat membru, a cărui statut a fost stabilit în conformitate cu alineatul (2), se aplică următoarele norme:

(a)

ouăle pentru incubație trebuie să provină din efective de păsări de curte care:

(i)

nu sunt vaccinate sau

(ii)

sunt vaccinate cu vaccin inactivat sau

(iii)

sunt vaccinate folosind un vaccin viu, cu condiția ca vaccinarea să fi avut loc cu cel puțin 30 de zile înainte de colectarea ouălor pentru incubație;

(b)

puii de o zi (inclusiv puii destinați completării rezervelor de vânat) nu trebuie vaccinați împotriva bolii Newcastle și trebuie să provină din:

(i)

ouă pentru incubație care îndeplinesc condițiile prevăzute la litera (a) și

(ii)

un incubator unde metodele de lucru asigură incubația respectivelor ouă în momente și locuri complet diferite de cele ale ouălor care nu îndeplinesc condițiile de la litera (a);

(c)

păsările de curte de reproducție și pentru producție trebuie:

(i)

să nu fie vaccinate împotriva bolii Newcastle și

(ii)

să fi fost izolate timp de 14 zile înainte de transport, fie într-o exploatație, fie într-o unitate de carantină sub supravegherea unui medic veterinar oficial. În acest sens, nicio pasăre din exploatația sau unitatea de carantină de origine, după caz, nu trebuie să fi fost vaccinată împotriva bolii Newcastle în intervalul de 21 de zile înainte de transport și nicio pasăre care nu este destinată transportului nu trebuie să fi intrat în exploatația sau în unitatea de carantină în acel interval; în plus, nicio vaccinare nu se poate efectua în unitățile de carantină și

(iii)

să fi fost supuse, în intervalul de 14 zile înainte de transport, la testare serologică reprezentativă, cu rezultate negative, pentru a detecta anticorpii bolii Newcastle în conformitate cu normele de aplicare adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 33 alineatul (2);

(d)

păsările de curte pentru tăiere trebuie să provină din efective de păsări de curte care:

(i)

dacă nu sunt vaccinate împotriva bolii Newcastle, îndeplinesc condițiile de la litera (c) subpunctul (iii);

(ii)

dacă sunt vaccinate, au fost supuse, în intervalul de 14 zile înainte de transport și pe baza unui eșantion reprezentativ, unui test de izolare a virusului bolii Newcastle care respectă normele de aplicare adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 33 alineatul (2).

(2)   În cazul în care un stat membru sau o regiune ori regiuni ale unui stat membru doresc să fie recunoscute ca nevaccinând contra bolii Newcastle, acestea pot prezenta un program menționat la articolul 16 alineatul (1).

Comisia examinează programele comunicate de către statele membre. Programele pot fi aprobate, cu respectarea criteriilor menționate la articolul 16 alineatul (1), în conformitate cu procedura menționată la articolul 33 alineatul (2). În conformitate cu aceeași procedură, pot fi precizate garanțiile suplimentare, generale sau specifice care pot fi cerute în schimburile intracomunitare.

În cazul în care un stat membru sau o regiune a unui stat membru consideră că a dobândit statutul de „nevaccinând contra bolii Newcastle”, se poate prezenta Comisiei o cerere de recunoaștere a statutului de „nevaccinând contra bolii Newcastle”, în conformitate cu procedura menționată la articolul 33 alineatul (2).

Elementele care trebuie luate în considerare pentru a recunoaște că un stat membru sau o regiune posedă statutul de „nevaccinând contra bolii Newcastle” sunt informațiile menționate la articolul 17 alineatul (1), și, în special, următoarele criterii:

(a)

nicio vaccinare contra bolii Newcastle la păsări de curte, cu excepția vaccinării obligatorii a porumbeilor călători menționată la articolul 17 alineatul (3) din Directiva 92/66/CEE a Consiliului din 14 iulie 1992 de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a maladiei de Newcastle (11), nu a fost autorizată în cursul celor douăsprezece luni precedente;

(b)

coloniile de reproducere fac, cel puțin o dată pe an, obiectul unui control serologic care urmărește să detecteze prezența bolii Newcastle, în conformitate cu normele detaliate adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 33 alineatul (2);

(c)

unitățile nu au nicio pasăre care să fi fost vaccinată contra bolii Newcastle în cele douăsprezece luni precedente, cu excepția porumbeilor călători vaccinați în conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din Directiva 92/66/CEE.

(3)   Comisia poate suspenda statutul de „nevaccinând contra bolii Newcastle” în conformitate cu procedura menționată la articolul 33 alineatul (2) în cazul:

(a)

fie al unei epizootii grave, necontrolate, a bolii Newcastle;

(b)

fie al ridicării restricțiilor legislative care interzic recurgerea sistematică la vaccinarea de rutină contra bolii Newcastle.

Articolul 16

(1)   În cazul în care un stat membru întocmește sau a întocmit un program obligatoriu sau din proprie inițiativă de combatere a unei boli întâlnite la păsările de curte, statul membru respectiv îl poate prezenta Comisiei, indicând în special:

(a)

răspândirea bolii pe teritoriul său;

(b)

obiectivele programului, având în vedere importanța bolii și beneficiile estimate ale programului, raportate la costuri;

(c)

zona geografică în care se va aplica programul;

(d)

categoriile de statut aplicabile unităților, standardele care trebuie respectate de fiecare categorie, precum și procedurile de testare;

(e)

procedurile de monitorizare a programului;

(f)

acțiunile care trebuie întreprinse în cazul în care, dintr-un motiv sau altul, o unitate își pierde statutul;

(g)

măsurile care trebuie adoptate în cazul în care rezultatele testelor derulate în conformitate cu prevederile programului sunt pozitive.

(2)   Comisia analizează programele prezentate de către statele membre. Programele pot fi aprobate, cu respectarea criteriilor menționate la alineatul (1), în conformitate cu procedura menționată la articolul 33 alineatul (2). Orice garanții suplimentare, generale ori specifice, care pot fi necesare în comerțul intracomunitar, pot fi stabilite în conformitate cu aceeași procedură. Garanțiile nu sunt mai mari decât cele solicitate de statul membru pe teritoriul său.

(3)   Programele prezentate de statele membre pot fi modificate sau completate în conformitate cu procedura menționată la articolul 33 alineatul (2). Modificările sau completările aduse programelor care au fost deja aprobate sau garanțiilor care au fost stabilite în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol pot fi aprobate în conformitate cu aceeași procedură.

Articolul 17

(1)   În cazul în care un stat membru consideră că teritoriul său ori parte din teritoriul său nu prezintă una dintre maladiile pe care le pot avea păsările de curte, statul membru respectiv transmite Comisiei documentația aferentă, menționând în special:

(a)

natura bolii și istoricul apariției acesteia pe teritoriul său;

(b)

rezultatele testelor de supraveghere bazate pe investigații serologice, microbiologice sau patologice și pe faptul că boala respectivă trebuie notificată, în temeiul legii, autorităților competente;

(c)

perioada în care s-a efectuat supravegherea;

(d)

dacă este cazul, perioada în care a fost interzisă vaccinarea împotriva bolii și zona geografică în care a fost instituită această interdicție;

(e)

normele pe baza cărora se verifică dacă zona de interes nu este afectată de boală.

(2)   Comisia examinează documentația prezentată de statele membre. Garanțiile suplimentare, generale sau specifice, care pot fi solicitate în cadrul comerțului intracomunitar, pot fi definite în conformitate cu procedura menționată la articolul 33 alineatul (2). Garanțiile nu sunt mai mari decât cele solicitate de statele membre pe teritoriul lor.

(3)   Statul membru în cauză notifică Comisia cu privire la orice modificare a cerințelor menționate la alineatul (1). Garanțiile definite conform dispozițiilor de la alineatul (2) pot fi modificate sau retrase, pe baza acestei notificări, în conformitate cu procedura menționată la articolul 33 alineatul (2).

Articolul 18

(1)   Puii de o zi și ouăle pentru incubație sunt transportate:

(a)

fie în containere noi de unică folosință concepute în acest sens și utilizate o singură dată, apoi distruse;

(b)

fie în containere de refolosire, cu condiția ca acestea să fie curățate și dezinfectate înainte de orice altă reutilizare.

(2)   În orice caz, containerele menționate la alineatul (1) trebuie:

(a)

să conțină numai pui de o zi sau ouă pentru incubație din aceeași specie, din aceeași categorie și același tip de pasăre de curte și care provin de la aceeași unitate;

(b)

să poarte o etichetă care să indice:

(i)

denumirea statului membru și a regiunii de origine;

(ii)

numărul de omologare a unității de origine, conform anexei II capitolul I punctul 2;

(iii)

numărul de pui sau de ouă din fiecare ambalaj;

(iv)

specia de pasăre de curte căreia îi aparțin ouăle sau puii.

(3)   Ambalajele care conțin pui de o zi sau ouă pentru incubație pot fi comasate în vederea transportului în containere corespunzătoare. Pe containerele respective apare numărul de ambalaje comasate și indicațiile menționate la alineatul (2) litera (b).

(4)   Păsările de curte de reproducție și pentru producție trebuie transportate în cutii sau cuști:

(a)

care conțin doar păsări de curte din aceeași specie, din aceeași categorie și de același tip și care provin din aceeași unitate;

(b)

care prezintă numărul de aprobare al unității de origine, conform anexei II capitolul I punctul 2

(5)   Păsările de curte pentru reproducție și puii de o zi sunt transportați cât mai rapid spre unitatea de destinație, fără să intre în contact cu alte păsări vii, cu excepția păsărilor de curte de reproducție și pentru producție ori a puilor de o zi care îndeplinesc condițiile enunțate în prezenta directivă.

Păsările de curte pentru tăiere sunt transportate fără întârziere spre abatorul de destinație, fără să intre în contact cu alte păsări de curte, cu excepția păsărilor de curte pentru tăiere care îndeplinesc condițiile enunțate în prezenta directivă.

Păsările de curte destinate să furnizeze vânat de repopulare sunt transportate fără întârziere către punctul de destinație, fără a intra în contact cu alte păsări de curte, cu excepția păsărilor de curte destinate să furnizeze vânat de repopulare, care îndeplinesc condițiile enunțate de prezenta directivă.

(6)   Cutiile, cuștile și mijloacele de transport se concep astfel încât:

(a)

să se prevină pierderea de excremente și a penelor în timpul transportului;

(b)

să permită observarea păsărilor de curte;

(c)

să permită curățarea și dezinfectarea.

(7)   Mijloacele de transport și, în cazul în care acestea nu sunt de unică folosință, containerele, cutiile și cuștile, înainte de încărcare și după descărcare, sunt curățate și dezinfectate în conformitate cu instrucțiunile autorității competente a statului membru în cauză.

Articolul 19

Este interzis transportul păsărilor de curte menționate la articolul 18 alineatul (5) prin zonele infectate de gripă aviară sau cu boala Newcastle, cu excepția cazului în care acest transport se efectuează pe căi rutiere pentru camioane sau pe calea ferată.

Articolul 20

Păsările de curte și ouăle pentru incubație care fac obiectul comerțului intracomunitar sunt însoțite, în timpul transportului lor spre locul de destinație, de un certificat veterinar care să fie:

(a)

în conformitate cu modelul corespunzător prevăzut în anexa IV, completat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 599/2004 al Comisiei din 30 martie 2004 de adoptare a unui model armonizat de certificat și de proces-verbal al inspecției, referitoare la schimburile intracomunitare cu animale și cu produse de origine animală (12);

(b)

semnat de un medic veterinar oficial;

(c)

întocmit, în ziua încărcării, în limba oficială sau în limbile oficiale ale statului membru expeditor și în limba oficială sau în limbile oficiale ale statului membru destinatar;

(d)

valabil pe o durată de cinci zile;

(e)

întocmit pe o singură filă;

(f)

adresat, în principiu, unui singur destinatar;

(g)

ștampilat și semnat, iar ștampila și semnătura să aibă o culoare diferită de cea a certificatului.

Articolul 21

În conformitate cu dispozițiile generale din tratat, statele membre de destinație pot acorda unuia sau mai multor state membre expeditoare autorizații generale sau autorizații limitate la cazuri specifice prin care să se permită intrarea pe teritoriul lor a păsărilor de curte și a ouălor pentru incubație fără a fi necesar certificatul prevăzut la articolul 20.

CAPITOLUL III

NORME PRIVIND IMPORTURILE DIN ŢĂRI TERŢE

Articolul 22

Păsările de curte și ouăle pentru incubație importate în Comunitate trebuie să fie în conformitate cu condițiile stabilite la articolele 23-26.

Articolul 23

(1)   Păsările de curte și ouăle pentru incubație trebuie să fi provenit din țări terțe sau din zone ale țărilor terțe menționate pe o listă întocmită de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 33 alineatul (2). Lista poate fi modificată sau completată în conformitate cu procedura menționată la articolul 33 alineatul (3).

(2)   Pentru a decide dacă o țară terță sau o zonă a acestei țări terțe poate figura pe lista menționată la alineatul (1), se iau în considerare în special:

(a)

starea de sănătate a păsărilor de curte, a altor animale domestice și a faunei din țara terță, acordându-se o atenție deosebită în special bolilor exotice ale animalelor, precum și starea de sănătate în zonele de vecinătate, în cazul în care oricare din cele două pot compromite sănătatea populației și a animalelor din statele membre;

(b)

regularitatea și rapiditatea furnizării de informații de către țara terță cu privire la existența pe teritoriul său a bolilor animale contagioase, în special a celor menționate în listele Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animală (OIE);

(c)

normele acestei țări privind prevenirea și combaterea bolilor la animale;

(d)

structura serviciilor veterinare din țara respectivă și atribuțiile acestor servicii;

(e)

organizarea și aplicarea măsurilor de prevenire și control al bolilor animale contagioase;

(f)

garanțiile pe care le poate oferi țara terță pentru conformare cu prezenta directivă;

(g)

respectarea normelor comunitare privind hormonii și reziduurile.

(3)   Lista menționată la alineatul (1) și toate modificările aduse acesteia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 24

(1)   Păsările de curte și ouăle destinate incubației trebuie să provină din țări terțe:

(a)

în care gripa aviară și boala Newcastle, astfel cum sunt definite de Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenței aviare (13) și de Directiva 92/66/CEE a Consiliului, sunt boli a căror declarare este obligatorie;

(b)

indemne de gripa aviară și boala Newcastle

sau

care, fără a fi indemne de aceste boli, le combat cu ajutorul unor măsuri cel puțin echivalente celor prevăzute de Directiva 2005/94/CE și de Directiva 92/66/CEE.

(2)   Comisia poate decide, în conformitate cu procedura menționată la articolul 33 alineatul (2), în ce condiții dispozițiile de la alineatul (1) din prezentul articol se aplică numai unei părți a teritoriului țărilor terțe.

Articolul 25

(1)   Păsările de curte și ouăle pentru incubație pot fi importate de pe teritoriul unei țări terțe sau dintr-o zonă a unei țări terțe care figurează pe lista întocmită în conformitate cu articolul 23 alineatul (1) numai dacă provin din efective care:

(a)

înainte de expediere au fost ținute fără întrerupere pe teritoriul respectiv sau în zona respectivă pe parcursul unei perioade care se stabilește în conformitate cu procedura menționată la articolul 33 alineatul (2);

(b)

îndeplinesc condițiile de sănătate animală adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 33 alineatul (2) pentru importurile de păsări de curte și de ouă pentru incubație din acea țară. Aceste condiții pot să fie diferite în funcție de speciile și de categoriile de păsări de curte.

(2)   Condițiile de sănătate animală se stabilesc pe baza normelor prevăzute în capitolul II și în anexele aferente. În conformitate cu procedura menționată la articolul 33 alineatul (2) se pot stabili derogări, de la caz la caz, în situația în care țara terță respectivă oferă garanții similare privind sănătatea animală care să fie cel puțin echivalente.

Articolul 26

(1)   Păsările de curte și ouăle pentru incubație sunt însoțite de un certificat întocmit și semnat de un medic veterinar oficial al țării terțe exportatoare.

Certificatul trebuie:

(a)

să fie emis în ziua încărcării în vederea expedierii spre statul membru de destinație;

(b)

să fie redactat în limba oficială a statului membru destinatar sau în limbile oficiale ale statului membru de destinație;

(c)

să însoțească transportul în exemplar original;

(d)

să ateste că păsările sau ouăle pentru incubație sunt conforme cu condițiile prezentei directive și cu cele stabilite în temeiul prezentei directive privind importurile din țări terțe;

(e)

să aibă o valabilitate de cinci zile;

(f)

să fie întocmit pe o singură filă;

(g)

să fie adresat unui singur destinatar;

(h)

să poarte o ștampilă și o semnătură de o culoare diferită de cea a certificatului.

(2)   Certificatul menționat la alineatul (1) trebuie să fie în conformitate cu modelul stabilit în conformitate cu procedura menționată la articolul 33 alineatul (2).

Articolul 27

Experții veterinari ai statelor membre și ai Comisiei efectuează controale la fața locului pentru a verifica dacă toate dispozițiile prezentei directive se aplică efectiv.

Experții statelor membre responsabili cu acele controale sunt desemnați de Comisie, la propunerea statelor membre.

Controalele se efectuează în numele Comunității, care suportă cheltuielile aferente.

Periodicitatea inspecțiilor și procedura de inspecție se stabilesc în conformitate cu procedura menționată la articolul 33 alineatul (2).

Articolul 28

(1)   Comisia poate decide, în conformitate cu procedura menționată la articolul 33 alineatul (3), să limiteze importul dintr-o țară terță sau dintr-o zonă a unei țări terțe la anumite specii, ouă pentru incubație, păsări de curte de reproducție sau pentru producție, păsări de curte pentru tăiere sau pentru utilizări speciale.

(2)   Comisia poate stabili, în conformitate cu procedura menționată la articolul 33 alineatul (2), ca păsările de curte, ouăle pentru incubație importate sau păsările de curte eclozate din ouă importate să fie ținute în carantină sau izolate o perioadă care nu poate depăși două luni.

Articolul 29

Fără a aduce atingere articolelor 22, 24, 25 și 26, Comisia poate decide, în conformitate cu procedura menționată la articolul 33 alineatul (2), să autorizeze, de la caz la caz, importul de păsări de curte și de ouă pentru incubație din țări terțe în cazul în care asemenea importuri nu respectă dispozițiile articolelor 22, 24, 25 și 26. Normele de aplicare pentru asemenea importuri se elaborează în același timp și în conformitate cu aceeași procedură. Respectivele norme prevăd garanții de sănătate animală cel puțin echivalente cu garanțiile de sănătate animală prevăzute la capitolul II, incluzând măsuri de carantină și testare obligatorii pentru gripa aviară, boala Newcastle și orice altă boală relevantă.

Articolul 30

La sosirea în statul membru de destinație, păsările de curte pentru tăiere sunt duse direct într-un abator pentru a fi sacrificate în cel mai scurt timp.

Fără a aduce atingere condițiilor speciale care pot fi adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 33 alineatul (3), autoritatea competentă a statului membru de destinație poate desemna, din motive de sănătate animală, abatorul spre care trebuie expediate păsările.

CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII COMUNE

Articolul 31

În sensul comerțului intracomunitar, măsurile de salvgardare prevăzute în Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (14) se aplică păsărilor de curte și ouălor pentru incubație.

Articolul 32

Normele de control veterinar prevăzute în Directiva 90/425/CEE se aplică în cazul comerțului intracomunitar cu păsări de curte și cu ouă pentru incubație.

Articolul 33

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (15).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la 15 zile.

Articolul 34

Modificările anexelor I-V, care au în vedere în special adaptarea lor la evoluția metodelor de diagnostic și la diferențele privind importanța economică a unor anumite boli, se decid în conformitate cu procedura menționată la articolul 33 alineatul (2).

Article 35

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 36

Directiva 90/539/CEE astfel cum a fost modificată prin actele menționate în anexa VI, partea A, se abrogă fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre cu privire la termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor prevăzute în anexa VI, partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se înțeleg ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VII.

Articolul 37

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta directivă se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Articolul 38

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 noiembrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

S. O. LITTORIN


(1)  Avizul din 20 octombrie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 303, 31.10.1990, p. 6.

(3)  A se vedea anexa VI, partea A.

(4)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(5)  JO L 168, 28.6.2008, p. 5.

(6)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(7)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO L 139, 30.4.2004, p. 321.

(9)  JO L 378, 31.12.1982, p. 58.

(10)  JO L 243, 11.10.1995, p. 25.

(11)  JO L 260, 5.9.1992, p. 1.

(12)  JO L 94, 31.3.2004, p. 44.

(13)  JO L 10, 14.1.2006, p. 16.

(14)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(15)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.


ANEXA I

Laboratoarele naționale de referință pentru bolile aviare desemnate în conformitate cu articolul 4 sunt responsabile, în fiecare stat membru, de coordonarea metodelor de diagnosticare prevăzute în prezenta directivă. În acest scop, laboratoarele:

(a)

pot furniza laboratoarelor autorizate reactivii necesari pentru testele de diagnosticare;

(b)

monitorizează calitatea reactivilor utilizați de laboratoarele autorizate în scopul efectuării testelor de diagnosticare prevăzute de prezenta directivă;

(c)

organizează periodic teste comparative.


ANEXA II

APROBAREA UNITĂȚILOR

CAPITOLUL I

NORME GENERALE

1.   Pentru a fi aprobate de către autoritatea competentă pentru comerțul intracomunitar, unitățile trebuie:

(a)

să respecte condițiile referitoare la infrastructură și la funcționare prevăzute în capitolul II;

(b)

să pună în aplicare și să respecte un program privind supravegherea maladiilor, aprobat de autoritatea centrală veterinară competentă, cu respectarea cerințelor din capitolul III;

(c)

să dețină infrastructura necesară pentru desfășurarea operațiunilor prevăzute la litera (d);

(d)

să fie supravegheate de autoritatea veterinară competentă în contextul unei forme organizate de monitorizare a sănătății animalelor. Monitorizarea include în special:

cel puțin o inspecție sanitară anuală, efectuată de către medicul veterinar oficial, la care se adaugă controalele pentru verificarea modului în care se aplică măsurile de igienă și a funcționării unității, în conformitate cu condițiile din capitolul II;

înregistrarea, de către fermier, a tuturor informațiilor necesare pentru monitorizarea continuă a stării de sănătate din unitate de către autoritatea veterinară competentă;

(e)

să conțină numai păsări de curte.

2.   Autoritatea competentă atribuie fiecărei unități care îndeplinește condițiile enunțate la punctul 1 un număr distinct, care poate fi identic cu cel atribuit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

CAPITOLUL II

INFRASTRUCTURĂ ŞI FUNCŢIONARE

Unități de selectare, de înmulțire și de creștere

1.   Infrastructura

(a)

Amplasarea și dispunerea infrastructurii trebuie să corespundă cu specificul producției realizate și să asigure că se poate preveni apariția oricărei boli sau, în cazul apariției unei boli, să se asigure că aceasta poate fi controlată. În cazul în care unitățile dețin mai multe specii de păsări de curte, se va face o separare clară între aceste specii.

(b)

Infrastructura trebuie să asigure condiții de igienă bune și să permită monitorizarea stării de sănătate.

(c)

Echipamentul trebuie să corespundă cu specificul producției realizate și să permită curățarea și dezinfectarea, în locul cel mai adecvat, a instalațiilor și a vehiculelor cu care sunt transportate păsările de curte și ouăle pentru incubație.

2.   Creșterea păsărilor

(a)

Tehnica de creștere trebuie să aibă la bază, pe cât posibil, principiul „creșterii protejate” sau principiul „supravegherii continue”. Curățarea, dezinfectarea și evacuarea efectivelor trebuie puse în practică la toate loturile.

(b)

Unitățile de selectare sau de înmulțire și de creștere nu trebuie să adăpostească decât păsări de curte care provin:

chiar din unitate; și/sau

din alte unități de creștere, de selectare sau de înmulțire din Comunitate, aprobate în conformitate cu articolul 6 litera (a) subpunctul (i); și/sau

din importuri din țări terțe realizate în conformitate cu prezenta directivă.

(c)

Conducerea unității trebuie să stabilească norme de igienă; personalul trebuie să poarte îmbrăcăminte de lucru, iar vizitatorii să poarte îmbrăcăminte de protecție.

(d)

Clădirile, împrejmuirile și echipamentul trebuie să fie bine întreținute.

(e)

Ouăle trebuie colectate de mai multe ori pe zi, curățate și dezinfectate cât mai repede.

(f)

Fermierul trebuie să notifice medicul veterinar autorizat cu privire la orice modificare a randamentului producției sau cu privire la orice alt semn care poate constitui o suspiciune de boală contagioasă a păsărilor de curte. Din momentul în care apare suspiciunea, medicul veterinar autorizat trebuie să trimită unui laborator aprobat probele necesare pentru stabilirea sau confirmarea diagnosticului;

(g)

Se va ține un dosar, registru sau bază de date referitoare la efectivele de păsări, care se păstrează cel puțin doi ani după eliminarea efectivelor. Acestea vor indica:

intrările și ieșirile de păsări de curte;

randamentul producției;

morbiditatea și mortalitatea, inclusiv cauzele acestora;

examenele de laborator executate și rezultatele obținute;

locul de origine al păsărilor de curte;

destinația ouălor.

(h)

În cazul unor boli contagioase ale păsărilor de curte, rezultatele examenelor de laborator trebuie comunicate imediat medicului veterinar autorizat.

Incubatoare

1.   Instalații

(a)

Trebuie să existe o separare fizică și funcțională a incubatorului de instalațiile pentru creșterea păsărilor. Dispunerea va permite separarea diverselor sectoare funcționale:

depozitarea și sortarea ouălor;

dezinfectare;

pre-incubație;

ecloziune;

pregătire și condiționare a expedierilor.

(b)

Clădirile trebuie protejate de păsările venite din exterior și de rozătoare. Podelele și pereții trebuie să fie din material rezistent, impermeabil și lavabil; condițiile de iluminare naturală sau artificială și sistemele de reglare a aerului și a temperaturii trebuie adaptate; trebuie prevăzută eliminarea igienică a deșeurilor (ouă și pui).

(c)

Echipamentul trebuie să aibă pereții interiori netezi și etanși.

2.   Funcționarea

(a)

Funcționarea trebuie să aibă la bază principiul circulației în sens unic a ouălor, a echipamentului aflat în funcțiune și a personalului.

(b)

Ouăle pentru incubație trebuie să provină:

din unități de selectare sau de înmulțire din Comunitate aprobate în conformitate cu articolul 6 litera (a) subpunctul (i);

din importuri din țări terțe derulate în conformitate cu prezenta directivă.

(c)

Normele de igienă se adoptă de către conducerea unității; personalul trebuie să poarte îmbrăcăminte de lucru, iar vizitatorii, îmbrăcăminte de protecție.

(d)

Clădirile și echipamentul se vor menține în bună stare de întreținere.

(e)

Operațiunile de dezinfectare vizează:

ouăle, între sosirea acestora și introducerea în incubator;

incubatoarele, cu regularitate;

eclozoarele și echipamentul, după fiecare ecloziune.

(f)

Un program de control al calității microbiologice trebuie utilizat pentru a evalua starea sanitară a incubatorului.

(g)

Fermierul comunică medicului veterinar autorizat orice modificare a randamentului producției sau orice alt semn care ar putea constitui o suspiciune de boală contagioasă a păsărilor de curte. Din momentul în care apare suspiciunea de boală contagioasă, medicul veterinar autorizat trebuie să trimită unui laborator aprobat probele necesare pentru stabilirea sau confirmarea diagnosticului și informează autoritatea veterinară competentă, care decide măsurile corespunzătoare ce trebuie adoptate.

(h)

Un registru de incubator, fișier sau program informatic, păstrat timp de cel puțin doi ani, va arăta, dacă este posibil, pentru fiecare efectiv:

proveniența ouălor și data sosirii acestora;

rezultatele ecloziunii;

anomaliile constatate;

examenele de laborator executate și rezultatele obținute;

eventualele programe de vaccinare;

numărul și destinația ouălor introduse în incubatoare din care nu au ieșit pui;

destinația puilor de o zi.

(i)

În cazul unor boli contagioase ale păsărilor de curte, rezultatele examenelor de laborator trebuie comunicate imediat medicului veterinar autorizat.

CAPITOLUL III

PROGRAMUL DE CONTROL SANITAR AL BOLILOR

Programele de control sanitar al bolilor trebuie să prevadă, fără a aduce atingere măsurilor de sănătate și articolelor 16 și 17, cel puțin condițiile de control pentru infecțiile și speciile menționate la continuare.

Infecții cu Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum și Salmonella

1.   Specii vizate

(a)

în cazul Salmonella Pullorum și Gallinarum: găini, curci, bibilici, prepelițe, fazani, potârnichi și rațe;

(b)

în cazul Salmonella Arizonae: curci.

2.   Programul de control sanitar

(a)

Determinarea prezenței infecției se realizează prin examene serologice și/sau bacteriologice.

(b)

Probele care trebuie examinate se prelevează, în funcție de caz, din sânge de la pui de calitatea a doua, din puf sau din praful eclozoarului, din depunerile de pe peretele interior al incubatorului, din așternut sau din apa din adăpătoare.

(c)

La prelevarea de probe de sânge de la un efectiv pentru a investiga Salmonella Pullorum sau Salmonella Arizonae prin examen serologic se va ține cont, pentru numărul de probe care trebuie prelevate, de prevalența infecției în țară și de istoricul acesteia în cadrul unității.

Efectivele de păsări trebuie inspectate în timpul fiecărei perioade de depunere a ouălor, în momentul oportun pentru detectarea bolii.

Infecții cu Mycoplasma Gallisepticum și Mycoplasma Meleagridis

1.   Specii vizate

(a)

În cazul Mycoplasma Gallisepticum: găini și curci.

(b)

În cazul Mycoplasma Meleagridis: curci.

2.   Programul de control sanitar

(a)

Determinarea prezenței infecției se realizează prin examene serologice și/sau bacteriologice și/sau prin constatarea leziunilor de aerosaculită la puii de găină și la puii de curcă de o zi.

(b)

Probele pentru laborator se prelevează, în funcție de caz, din sânge de la pui de găină și pui de curcă de o zi, din material seminal, din probe traheale, cloacale sau din sacul aerian.

(c)

Examenele pentru investigarea Mycoplasma Gallisepticum sau Mycoplasma Meleagridis se realizează pornind de la un eșantion reprezentativ, astfel încât să se poată efectua supravegherea continuă a infecției pe parcursul perioadelor de creștere și de depunere a ouălor, adică imediat înainte de depunerea ouălor și apoi din trei în trei luni.

C.   Rezultate și măsuri ce urmează a fi întreprinse

În cazul în care nu există reacții, examenul este considerat este negativ. În caz contrar, efectivul este suspectat de boală și trebuie să i se aplice măsurile prevăzute în capitolul IV.

D.   În cazul fermelor care cuprind mai multe unități de producție distincte, autoritatea veterinară competentă poate deroga de la aceste măsuri în ceea ce privește unitățile de producție sănătoase ale unei ferme infectate, în măsura în care medicul veterinar autorizat a confirmat că structura și importanța acestor unități de producție, precum și operațiunile care se efectuează în cadrul lor sunt de asemenea natură încât aceste unități de producție sunt, în ceea ce privește locația, întreținerea și alimentația, complet distincte, astfel încât boala respectivă nu se poate propaga de la o unitate de producție la alta.

CAPITOLUL IV

CRITERII DE SUSPENDARE SAU DE RETRAGERE A APROBĂRII UNEI UNITĂȚI

1.   Aprobarea unei unități se suspendă:

(a)

în cazul în care condițiile prevăzute în capitolul II nu mai sunt îndeplinite;

(b)

până la realizarea unei investigații corespunzătoare asupra bolii, în cazul în care:

este suspectată prezența gripei aviare sau a bolii Newcastle în cadrul unității;

unitatea a primit păsări de curte sau ouă pentru incubație care provin dintr-o unitate suspectă sau afectată de gripa aviară sau de boala Newcastle;

între unitate și un focar de gripă aviară sau de boală Newcastle a avut loc un contact susceptibil de a transmite infecția;

(c)

până la efectuarea unor noi examene, în cazul în care rezultatele controalelor întreprinse în conformitate cu condițiile din capitolele II și III privind infecțiile cu Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Salmonella Arizonae, Mycoplasma Gallisepticum sau Mycoplasma Meleagridis sugerează prezența unei infecții;

(d)

până la aplicarea măsurilor corespunzătoare solicitate de către medicul veterinar oficial după constatarea neconformării unității cu cerințele din capitolul I punctul 1 literele (a), (b) și (c).

2.   Aprobarea unei unități trebuie retrasă:

(a)

în cazul izbucnirii gripei aviare sau a bolii Newcastle în unitate;

(b)

în cazul în care un nou examen desfășurat corespunzător confirmă prezența unei infecții cu Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Salmonella Arizonae, Mycoplasma Gallisepticum sau Mycoplasma Meleagridis;

(c)

în cazul în care, după o nouă somare din partea medicului veterinar oficial, nu s-au adoptat măsurile de conformare cu cerințele din capitolul I punctul 1 literele (a), (b) și (c).

3.   Restabilirea aprobării se supune următoarelor condiții:

(a)

în cazul în care aprobarea a fost retrasă din cauza izbucnirii gripei aviare sau a bolii Newcastle, aceasta poate fi restabilită după douăzeci și una de zile de la executarea curățării și a dezinfecției, în cazul în care s-a efectuat sacrificarea sanitară;

(b)

în cazul în care aprobarea a fost retrasă din cauza unor infecții provocate:

de Salmonella Pullorum et Gallinarum sau de Salmonella Arizonae, aprobarea va putea fi restabilită în cazul în care au fost înregistrate rezultate negative la două teste efectuate la un interval de cel puțin 21 de zile în unitatea respectivă și după dezinfectarea locului, în urma sacrificării efectivului de păsări infectate;

de Mycoplasma Gallisepticum sau de Mycoplasma Meleagridis, aprobarea va putea fi restabilită în cazul în care au fost înregistrate rezultate negative la două teste efectuate pe tot efectivul de păsări la un interval de cel puțin 60 de zile.


ANEXA III

CONDIȚII PRIVIND VACCINĂRILE PĂSĂRILOR DE CURTE

1.   În cazul vaccinării păsărilor de curte destinate schimburilor sau a celor de la care provin ouăle pentru incubație, vaccinurile folosite trebuie să aibă o autorizație de comercializare eliberată de autoritatea responsabilă din statul membru pe teritoriul căruia sunt utilizate.

2.   Criteriile de folosire a vaccinurilor în cadrul programelor de vaccinare de rutină împotriva bolii Newcastle pot fi stabilite de Comisie.


ANEXA IV

CERTIFICATE VETERINARE PENTRU COMERȚUL INTRACOMUNITAR

(Modelele 1-6)

MODEL 1

Image

Image

Image

MODEL 2

Image

Image

Image

MODEL 3

Image

Image

Image

MODEL 4

Image

Image

Image

MODEL 5

Image

Image

Image

MODEL 6

Image

Image


ANEXA V

BOLI CU NOTIFICARE OBLIGATORIE

Gripa aviară

Boala Newcastle.


ANEXA VI

PARTEA A

Directiva abrogată şi lista modificărilor ulterioare (menţionate la articolul 36

Directiva 90/539/CEE a Consiliului

(JO L 303, 31.10.1990, p. 6).

 

Directiva 91/494/CEE a Consiliului

(JO L 268, 24.9.1991, p. 35).

numai articolul 19 alineatul (2)

Directiva 91/496/CEE a Consiliului

(JO L 268, 24.9.1991, p. 56).

numai în ceea ce priveşte trimiterea la Directiva 90/539/CEE din articolul 26 alineatul (2)

Directiva 92/65/CEE a Consiliului

(JO L 268, 14.9.1992, p. 54).

numai articolul 7 punctul B al doilea paragraf

Directiva 92/369/CEE a Comisiei

(JO L 195, 14.7.1992, p. 25).

 

Directiva 93/120/CE a Consiliului

(JO L 340, 31.12.1993, p. 35).

 

Actul de aderare din 1994 anexa I punctele V.E.I.2.A.4

(JO C 241, 29.8.1994, p. 132).

 

Directiva 1999/90/CE a Consiliului

(JO L 300, 23.11.1999, p. 19).

 

Decizia 2000/505/CE a Comisiei

(JO L 201, 9.8.2000, p. 8).

numai articolul 1 şi anexa

Decizia 2001/867/CE a Comisiei

(JO L 323, 7.12.2001, p. 29).

 

Regulamentul (CE) nr. 806/2003 al Consiliului

(JO L 122, 16.5.2003, p. 1).

numai anexa III punctul 13

Actul de aderare din 2003 anexa II punctul 6B.I.17

(JO L 236, 23.9.2003, p. 381).

 

Directiva 2006/104/CE a Consiliului

(JO L 363, 20.12.2006, p. 352).

numai anexa, punctul I.3

Decizia 2006/911/CE a Comisiei

(JO L 346, 9.12.2006, p. 41).

numai anexa punctul 4.

Decizia 2007/594/CE a Comisiei

(JO L 227, 31.8.2007, p. 33).

 

Decizia 2007/729/CE a Comisiei

(JO L 294, 13.11.2007, p. 26).

numai anexa punctul 2.

Directiva 2008/73/CE a Consiliului

(JO L 219, 14.8.2008, p. 40).

numai articolul 11

PARTEA B

Termene de transpunere în dreptul intern (menţionate la articolul 36

Directiva

Data limită de transpunere

90/539/CEE

1 mai 1992

91/494/CEE

1 mai 1992

91/496/CEE

1 iulie 1992

92/65/CEE

31 decembrie 1993

93/120/CE

1 ianuarie 1995

1999/90/CE

30 iunie 2000

2006/104/CE

1 ianuarie 2007

2008/73/CE

1 ianuarie 2010


ANEXA VII

TABEL DE CORESPONDENŢĂ

Directiva 90/539/CEE

Prezenta directivă

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2 primul paragraf

Articolul 2 primul paragraf

Articolul 2 al doilea paragraf punctele 1-14

Articolul 2 al doilea paragraf punctele 1-14

Articolul 2 al doilea paragraf punctul 16

Articolul 2 al doilea paragraf punctul 15

Articolul 2 al doilea paragraf punctul 17

Articolul 2 al doilea paragraf punctul 16

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 3 alineatul (3) prima și a doua liniuță

Articolul 3 alineatul (2) literele (a) și (b)

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5 litera (a) primul paragraf

Articolul 5 litera (a) primul paragraf

Articolul 5 litera (a) al doilea paragraf prima, a doua și a treia liniuță

Articolul 5 litera (a) al doilea paragraf punctele (i), (ii) și (iii)

Articolul 5 literele (b), (c) și (d)

Articolul 5 literele (b), (c) și (d)

Articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (c)

Articolul 6 litera (a) punctele (i), (ii) și (iii)

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 6 litera (b)

Articolul 6a

Articolul 7

Articolul 7 primul paragraf punctul 1 prima liniuță

Articolul 8 alineatul (1) litera (a) subpunctul (i)

Articolul 7 primul paragraf punctul 1 a doua liniuță

Articolul 8 alineatul (1) litera (a) punctul (ii)

Articolul 7 primul paragraf punctul 1 a doua liniuță, prima sub-liniuță

Articolul 8 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) prima liniuță

Articolul 7 primul paragraf punctul 1 a doua liniuță, a doua sub-liniuță

Articolul 8 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) a doua liniuță

Articolul 7 primul paragraf punctul 2

Articolul 8 alineatul (1) litera (b)

Articolul 7 primul paragraf punctul 3.

Articolul 8 alineatul (1) litera (c)

Articolul 7 al doilea paragraf

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 9a

Articolul 9b

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 10a

Articolul 12

Articolul 10b

Articolul 13

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 14 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (2) prima până la a cincea liniuță

Articolul 14 alineatul (2) primul paragraf literele (a)-(e)

Articolul 11 alineatul (2) a șasea liniuță

Articolul 14 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 14 alineatul (3)

Articolul 12 alineatul (1) litera (a) prima, a doua și a treia liniuță

Articolul 15 alineatul (1) litera (a) punctele (i), (ii) și (iii)

Articolul 12 alineatul (1) litera (b) prima și a doua liniuță

Articolul 15 alineatul (1) litera (b) punctele (i) și (ii)

Articolul 12 alineatul (1) litera (c) prima, a doua și a treia liniuță

Articolul 15 alineatul (1) litera (c) punctele (i), (ii) și (iii)

Articolul 12 alineatul (1) litera (d) prima și a doua liniuță

Articolul 15 alineatul (1) litera (d) punctele (i) și (ii)

Articolul 12 alineatul (2) primul, al doilea și al treilea paragraf

Articolul 15 alineatul (2) primul, al doilea și al treilea paragraf

Articolul 12 alineatul (2) al patrulea paragraf prima, a doua și a treia liniuță

Articolul 15 alineatul (2) al patrulea paragraf literele (a), (b) și (c)

Articolul 12 alineatul (2) al cincilea paragraf

Articolul 12 alineatul (3) punctele (i) și (ii)

Articolul 15 alineatul (3) literele (a) și (b)

Articolul 13 alineatul (1) prima până la a șaptea liniuță

Articolul 16 alineatul (1) literele (a)-(g)

Articolul 13 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 16 alineatul (2)

Articolul 13 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 13 alineatul (3)

Articolul 16 alineatul (3)

Articolul 13 alineatul (4)

Articolul 14 alineatul (1) prima până la a cincea liniuță

Articolul 17 alineatul (1) literele (a)-(e)

Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 17 alineatul (2)

Articolul 14 alineatul (3)

Articolul 17 alineatul (3)

Articolul 14 alineatul (4)

Articolul 15 alineatul (1) primul paragraf prima și a doua liniuță

Articolul 18 alineatul (1), literele (a) și (b)

Articolul 15 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a)

Articolul 18 alineatul (2) litera (a)

Articolul 15 alineatul (1) al doilea paragraf litera (b) prima până la a patra liniuță

Articolul 18 alineatul (2) litera (b) punctele (i)-(iv)

Articolul 15 alineatul (2)

Articolul 18 alineatul (3)

Articolul 15 alineatul (3) prima și a doua liniuță

Articolul 18 alineatul (4) literele (a) și (b)

Articolul 15 alineatul (4) litera (a)

Articolul 18 alineatul (5) primul paragraf

Articolul 15 alineatul (4) litera (b)

Articolul 18 alineatul (5) al doilea paragraf

Articolul 15 alineatul (4) litera (c)

Articolul 18 alineatul (5) al treilea paragraf

Articolul 15 alineatul (5) prima, a doua și a treia liniuță

Articolul 18 alineatul (6) literele (a), (b) și (c)

Articolul 15 alineatul (6)

Articolul 18 alineatul (7)

Articolul 16

Articolul 19

Articolul 17 prima până la a șaptea liniuță

Articolul 20 literele (a)-(g)

Articolul 18

Articolul 21

Articolul 20

Articolul 22

Articolul 21

Articolul 23

Articolul 22 alineatul (1)

Articolul 24 alineatul (1)

Articolul 22 alineatul (2)

Articolul 22 alineatul (3)

Articolul 24 alineatul (2)

Articolul 23

Articolul 25

Articolul 24

Articolul 26

Articolul 25

Articolul 27

Articolul 26

Articolul 28

Articolul 27a

Articolul 29

Articolul 28

Articolul 30

Articolul 29 alineatul (1)

Articolul 31

Articolul 30 alineatul (1)

Articolul 32

Articolul 30 alineatul (2)

 (1)

Articolul 31

Articolul 32 alineatul (1)

Articolul 33 alineatul (1)

Articolul 32 alineatul (2)

Articolul 33 alineatul (2)

Articolul 32 alineatul (3)

Articolul 33 alineatul (1)

Articolul 33 alineatul (2)

Articolul 33 alineatul (3)

Articolul 34

Articolul 34

Articolul 36

Articolul 35

Articolul 36

Articolul 37

Articolul 37

Articolul 38

Anexa I punctul 2.

Anexa I

Anexa II capitolele I, II și III

Anexa II capitolele I, II și III

Anexa II capitolul IV punctele 1 și 2

Anexa II capitolul IV punctele 1 și 2

Anexa II capitolul IV punctul 3 litera (a)

Anexa II capitolul IV punctul 3 litera (a)

Anexa II capitolul IV punctul 3 litera (b) subpunctele (i) și (ii)

Anexa II capitolul IV punctul 3 litera (b) prima și a doua liniuță

Anexele III, IV și V

Anexele III, IV și V

Anexa VI

Anexa VII


(1)  De modificare a Directivei 90/425/CEE.


Top