EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0792

Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei din 31 august 2009 de stabilire a normelor detaliate pentru comunicarea Comisiei de către statele membre a informațiilor și documentelor cu privire la implementarea organizării comune a piețelor, la sistemul de plăți directe, la promovarea produselor agricole și la regimul aplicabil regiunilor ultraperiferice și insulelor mici din Marea Egee

JO L 228, 1.9.2009, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2017; abrogat prin 32017R1183

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/792/oj

1.9.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 228/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 792/2009 AL COMISIEI

din 31 august 2009

de stabilire a normelor detaliate pentru comunicarea Comisiei de către statele membre a informațiilor și documentelor cu privire la implementarea organizării comune a piețelor, la sistemul de plăți directe, la promovarea produselor agricole și la regimul aplicabil regiunilor ultraperiferice și insulelor mici din Marea Egee

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 247/2006 al Consiliului din 30 ianuarie 2006 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii (1), în special articolul 25,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 al Consiliului din 18 septembrie 2006 de stabilire a măsurilor specifice în domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (2), în special articolul 14,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (3), în special articolul 192 alineatul (2) coroborat cu articolul 4,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe (4), în special articolul 15,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (5), în special articolul 142 litera (q),

întrucât:

(1)

Utilizarea generalizată de către Comisie și statele membre a noilor tehnologii ale informației și comunicațiilor – în special în relația cu autoritățile naționale competente responsabile de aplicarea politicii agricole comune (PAC) – a dus la creșterea numărului de documente în formă electronică sau digitalizată deținute de Comisie și statele membre.

(2)

Comisia își intensifică eforturile de a dezvolta sisteme computerizate prin care documentele și procedurile să poată fi gestionate electronic în cadrul propriilor proceduri de lucru interne și în relațiile cu autoritățile implicate în PAC. În paralel, pentru a satisface cerințele gestionării în comun a PAC, statele membre dezvoltă sisteme computerizate la nivel național.

(3)

În acest context și având în vedere necesitatea de a asigura gestionarea uniformă și armonizată a PAC de către toate părțile implicate, trebuie instituit un cadru juridic și trebuie prevăzute norme comune aplicabile sistemelor informatizate create pentru ca statele membre și autoritățile sau organismele autorizate de către acestea în cadrul PAC să comunice Comisiei informații și documente.

(4)

Pentru ca aceste obiective să fie îndeplinite eficient, trebuie definit domeniul de aplicare a acestui cadru juridic atât în ceea ce privește legislația, cât și factorii implicați.

(5)

În ceea ce privește legislația, Regulamentele (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 1405/2006, (CE) nr. 1234/2007, (CE) nr. 3/2008 și (CE) nr. 73/2009, precum și dispozițiile de aplicare a acestora (denumite în continuare „regulamente PAC”) stabilesc o serie de obligații pentru statele membre care trebuie să comunice Comisiei informațiile și documentele necesare pentru aplicarea regulamentelor respective. Prin urmare, acestea trebuie luate în considerare conform propriilor elemente specifice.

(6)

În ceea ce privește factorii implicați, drepturile și obligațiile stabilite de regulamentele PAC atât pentru Comisie, cât și pentru statele membre și autoritățile sau organismele competente ale acestora necesită identificarea cu precizie a persoanelor și a autorităților responsabile de acțiunile întreprinse și de măsurile luate.

(7)

Regulamentele PAC prevăd, în general, că informațiile trebuie transmise electronic sau prin intermediul oricărui alt sistem informatizat, dar nu specifică principiile aplicabile. Pentru a asigura coerența și buna gestionare și pentru a simplifica procedurile în cazul utilizatorilor și al autorităților naționale responsabile de sistemele respective, este de dorit, prin urmare, să se stabilească principii comune aplicabile tuturor sistemelor informatizate instituite.

(8)

Pentru recunoașterea valabilității documentelor pentru Comisie și în statele membre, trebuie să fie posibilă garantarea, pe toată perioada pentru care este necesar să fie păstrate documentele, a autenticității, a integrității și lizibilității în timp a acestora și a metadatelor care le însoțesc.

(9)

Pentru a oferi această garanție, este necesar ca autoritățile sau persoanele autorizate să trimită comunicări să fie întotdeauna identificate în sistemele informatizate instituite, pe baza competențelor care le-au fost atribuite. În mod obligatoriu, procesul de identificare se desfășoară sub responsabilitatea autorităților competente menționate în fiecare regulament PAC. Pentru o bună gestionare, este însă necesar ca stabilirea condițiilor conform cărora sunt desemnate persoanele autorizate să fie lăsată în grija statelor membre și a Comisiei, prevăzându-se desemnarea prin intermediul unui organism unic de legătură. Pe lângă aceasta, trebuie stabilite condițiile de acordare a drepturilor de acces la sistemele informatizate instituite de Comisie.

(10)

Având în vedere numărul mare de obligații de notificare care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, sistemele informatizate vor fi puse la dispoziția autorităților competente din statele membre în mod progresiv. Este necesar ca obligația de notificare prin intermediul respectivelor sisteme informatizate să se aplice la data de aplicare a prezentului regulament prevăzută prin dispozițiile corespunzătoare ale regulamentelor PAC.

(11)

Gestionarea documentelor trebuie să respecte normele de protecție a datelor. În acest scop, este necesar să se aplice normele generale prevăzute de legislația comunitară, și anume prin Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (6), Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (7), Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (8) și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (9).

(12)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a plăților directe și al Comitetului de gestionare pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește normele aplicabile comunicării Comisiei, prin intermediul sistemelor informatizate, a informațiilor și documentelor (denumite în continuare „documente”), în conformitate cu obligațiile impuse statelor membre în acest sens în temeiul:

Regulamentului (CE) nr. 247/2006 și al normelor de punere în aplicare referitoare la acesta;

Regulamentului (CE) nr. 1405/2006 și al normelor de punere în aplicare referitoare la acesta;

Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 și al normelor de punere în aplicare referitoare la acesta;

Regulamentului (CE) nr. 3/2008 și al normelor de punere în aplicare referitoare la acesta;

Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și al normelor de punere în aplicare referitoare la acesta.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se înțelege prin:

(a)

„obligație de notificare” obligația statelor membre de a transmite documente Comisiei, în conformitate cu legislația comunitară prevăzută la articolul 1;

(b)

„autorități competente” autoritățile sau organismele desemnate de statele membre pentru a răspunde de îndeplinirea obligației de notificare;

(c)

„autoritate responsabilă de sistemele de notificare” autoritatea, departamentul, organismul sau persoana care răspunde, la Comisie, de validarea și utilizarea sistemului și este identificată ca atare în sistemul respectiv;

(d)

„metadate” datele care descriu contextul, conținutul și structura documentelor, precum și gestionarea acestora în timp.

CAPITOLUL II

SISTEMELE INFORMATIZATE ALE COMISIEI, DREPTURILE DE ACCES ȘI AUTENTICITATEA DOCUMENTELOR

Articolul 3

Sistemele informatizate ale Comisiei

În vederea respectării obligației de notificare, documentele se transmit Comisiei prin intermediul sistemelor informatizate (denumite în continuare „sisteme informatizate”) puse la dispoziția autorităților competente, începând cu data de la care se prevede, prin obligația de notificare, utilizarea obligatorie a sistemelor respective în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 4

Drepturile de acces și organismul unic de legătură

(1)   Acordarea drepturilor de acces și certificarea identității celor autorizați să aibă acces la sistemele informatizate (denumiți în continuare „utilizatori”) se efectuează sub responsabilitatea autorităților competente din statele membre.

(2)   În ceea ce privește accesul la sisteme, fiecare stat membru:

(a)

desemnează un organism unic de legătură pentru:

(i)

validarea, pentru fiecare sistem, a drepturilor de acces acordate și actualizate de către autoritățile competente, precum și a identității certificate pentru utilizatorii autorizați cu drept de acces la sisteme;

(ii)

comunicarea către Comisie a autorităților competente și a utilizatorilor autorizați cu drept de acces la sisteme;

(b)

informează Comisia cu privire la identitatea și la coordonatele de contact ale organismelor de legătură pe care le-a desemnat.

După validare, drepturile de acces sunt activate de către autoritatea care răspunde de sistemele informatizate.

Articolul 5

Elaborarea și comunicarea documentelor

(1)   Elaborarea și comunicarea documentelor se efectuează în conformitate cu procedurile stabilite de sistemele informatizate, utilizându-se modele sau metode puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul sistemelor informatizate respective, sub responsabilitatea autorității competente din statul membru și în conformitate cu drepturile de acces acordate de autoritățile în cauză. Modelele și metodele menționate se modifică și devin disponibile după ce utilizatorii sistemului respectiv au fost informați în legătură cu aceasta.

(2)   În cazuri de forță majoră sau de împrejurări excepționale și, în special, de funcționare defectuoasă a sistemului informatizat sau de probleme care afectează continuitatea conexiunii, statul membru poate transmite documentele Comisiei pe suport de hârtie sau prin alte mijloace electronice adecvate. În cazul transmiterii de documente pe suport de hârtie sau prin alte mijloace electronice, Comisia este înștiințată în prealabil, în timp util și înainte de expirarea termenului pentru comunicare, printr-o scrisoare de notificare justificativă.

Articolul 6

Autenticitatea documentelor

Autenticitatea unui document comunicat sau deținut prin utilizarea sistemului informatizat în conformitate cu prezentul regulament este recunoscută dacă persoana care a trimis documentul se identifică în mod corespunzător și dacă documentul a fost elaborat și comunicat în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

CAPITOLUL III

INTEGRITATEA ȘI LIZIBILITATEA ÎN TIMP ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Articolul 7

Integritatea și lizibilitatea în timp

Sistemele informatizate asigură protecția integrității documentelor comunicate și deținute.

În special, acestea oferă următoarele garanții:

(a)

permit fiecărui utilizator să se identifice fără echivoc și conțin măsuri eficiente de control al drepturilor de acces în vederea asigurării protecției față de accesul, eliminarea, modificarea sau deplasarea ilegale, dăunătoare sau neautorizate ale documentelor, dosarelor, metadatelor și etapelor procedurii;

(b)

sunt echipate cu sisteme de protecție fizică față de intruziuni și față de incidente de mediu și cu software de protecție față de atacurile informatice;

(c)

previn, prin diferite mijloace, orice modificări neautorizate și conțin mecanisme de control al integrității datelor pentru a verifica dacă un document s-a modificat în timp;

(d)

păstrează în memorie o pistă de audit pentru fiecare etapă esențială a procedurii;

(e)

salvează informațiile înmagazinate pe un suport care este sigur atât din punct de vedere fizic, cât și în ceea ce privește software-ul, în conformitate cu litera (b);

(f)

oferă proceduri fiabile de migrare și de conversie a formatelor care permit garantarea lizibilității documentelor și a accesului la acestea pe toată perioada de stocare necesară;

(g)

dispun de documentație funcțională și tehnică suficient de detaliată și actualizată privind funcționarea și caracteristicile sistemului; documentația respectivă este accesibilă oricând pentru entitățile organizaționale responsabile de specificațiile funcționale și/sau tehnice.

Articolul 8

Protecția datelor cu caracter personal

Dispozițiile prezentului regulament se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor Regulamentelor (CE) nr. 45/2001 și (CE) nr. 1049/2001 și ale Directivelor 95/46/CE și 2002/58/CE și dispozițiilor adoptate în temeiul acestora.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚIE FINALĂ

Articolul 9

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 august 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 42, 14.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 265, 26.9.2006, p. 1.

(3)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(4)  JO L 3, 5.1.2008, p. 1.

(5)  JO L 30, 31.1.2009, p. 16.

(6)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(7)  JO L 201, 31.7.2002, p. 37.

(8)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

(9)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.


Top