EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0498

Regulamentul (CE) nr. 498/2009 al Comisiei din 12 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 639/2003 de stabilire a normelor de aplicare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului în ceea ce privește cerințele privind bunăstarea animalelor vii din specia bovină în timpul transportului pentru acordarea restituirilor la export

OJ L 150, 13.6.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/09/2010; abrogat prin 32010R0817

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/498/oj

13.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 150/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 498/2009 AL COMISIEI

din 12 iunie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 639/2003 de stabilire a normelor de aplicare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului în ceea ce privește cerințele privind bunăstarea animalelor vii din specia bovină în timpul transportului pentru acordarea restituirilor la export

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 170 coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 639/2003 al Comisiei (2) se referă la respectarea legislației comunitare privind protecția animalelor în timpul transportului ca la o condiție pentru plata restituirilor la export.

(2)

În urma hotărârilor Curții de Justiție a Comunităților Europene din 17 ianuarie 2008 în cauzele conexate C-37/06 și C-58/06 și din 13 martie 2008 în cauza C-96/06, este necesară clarificarea legăturii dintre Regulamentul (CE) nr. 639/2003 și Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 (3).

(3)

Ar trebui clar formulate normele privind bunăstarea animalelor conținute în Regulamentul (CE) nr. 1/2005, care se adresează operatorilor și, în cazurile de încălcare, duc la pierderea restituirii legate de încălcarea respectivă. În acest context, articolele 2 și 3 și articolele 4-9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 și anexele menționate la aceste articole au scopul de a stabili dispoziții adresate operatorilor care sunt legate direct de obiectivul protecției animalelor, în timp ce alte dispoziții ale regulamentului respectiv privesc norme administrative.

(4)

Articolul 168 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și Regulamentul (CE) nr. 639/2003 prevăd că respectarea normelor privind bunăstarea animalelor este o condiție pentru plata restituirilor la export. Prin urmare, ar trebui specificat clar că, fără a aduce atingere cazurilor de forță majoră recunoscute de jurisprudența Curții de justiție, încălcarea acestor dispoziții privind bunăstarea animalelor nu duce la reducerea, ci la pierderea restituirii la export, corespunzător cu numărul animalelor în cazul cărora nu au fost respectate cerințele privind bunăstarea. Din aceste dispoziții, precum și din normele privind bunăstarea animalelor cuprinse în articolele 2 și 3 și articolele 4-9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 și în anexele menționate la aceste articole rezultă, de asemenea, că se pierde restituirea pentru animalele în cazul cărora nu au fost respectate aceste norme privind bunăstarea, indiferent de starea fizică efectivă a animalelor.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 639/2003 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În sensul articolului 168 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, plata restituirilor la exportul animalelor vii din specia bovină încadrate la codul NC 0102 (denumite în continuare «animalele») depinde de respectarea dispozițiilor articolelor 2 și 3 și a articolelor 4-9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului (4) și a anexelor menționate la aceste articole, precum și a dispozițiilor prezentului regulament, în timpul transportului animalelor până la primul loc de descărcare în țara terță de destinație finală.

2.

La articolul 5 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Valoarea totală a restituirii la export per animal, calculată în conformitate cu al doilea paragraf, nu se plătește pentru:

(a)

animalele moarte în timpul transportului, cu excepția circumstanțelor prevăzute la alineatul (2);

(b)

animalele care au fătat sau au avortat în timpul transportului, înainte de prima descărcare în țara terță de destinație finală;

(c)

animale în cazul cărora, având în vedere documentele menționate la articolul 4 alineatul (2) și/sau orice alte elemente de care dispune cu privire la respectarea prezentului regulament, autoritatea competentă consideră că articolele 2 și 3 și articolele 4-9 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 și anexele menționate la aceste articole nu au fost respectate.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică declarațiilor de export acceptate după data intrării sale în vigoare.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 iunie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 93, 10.4.2003, p. 10.

(3)  JO L 3, 5.1.2005, p. 1.

(4)  JO L 3, 5.1.2005, p. 1.”;


Top