EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0487

Regulamentul (CE) nr. 487/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri și practici concertate în sectorul transporturilor aeriene (versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 148, 11.6.2009, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 45 - 48

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/487/oj

11.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 148/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 487/2009 AL CONSILIULUI

din 25 mai 2009

privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri și practici concertate în sectorul transporturilor aeriene

(versiune codificată)

(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 83,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 3976/87 al Consiliului, din 14 decembrie 1987 privind aplicarea articolului 85 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de înțelegeri și practici concertate în sectorul transporturilor aeriene (2) a fost modificat în mod substanțial și în repetate rânduri (3). Pentru motive de claritate și de raționalizare, regulamentul respectiv ar trebui să fie codificat.

(2)

Dispozițiile comune de aplicare a articolului 81 alineatul (3) din tratat ar trebui să fie adoptate printr-un regulament sau o directivă, în temeiul articolului 83 din tratat. Comisia ar trebui să fie abilitată să declare printr-un regulament că dispozițiile articolului 81 alineatul (1) din tratat nu se aplică anumitor categorii de acorduri între întreprinderi, decizii ale asocierilor de întreprinderi și practici concertate.

(3)

Comisiei ar trebui să i se confere competența de a acorda exceptări pe categorii în sectorul transportului aerian în ceea ce privește traficul în interiorul Comunității, precum și în ceea ce privește traficul între Comunitate și țări terțe.

(4)

Ar trebui să se precizeze în ce condiții și în ce împrejurări poate exercita Comisia competența respectivă în strânsă și constantă legătură cu autoritățile competente ale statelor membre.

(5)

În special, ar trebui să se acorde exceptări pe categorii pentru anumite categorii de acorduri, decizii și practici concertate. Aceste exceptări ar trebui să se acorde pentru o perioadă limitată, în decursul căreia transportatorii aerieni se pot adapta unui mediu cu un grad de concurență mai ridicat. Comisia, acționând în strânsă legătură cu statele membre, ar trebui să fie în măsură să definească cu precizie domeniul de aplicare al acestor exceptări și condițiile aferente acestora.

(6)

Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării dispozițiilor articolului 86 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prezentul regulament se aplică transporturilor aeriene.

Articolul 2

(1)   În conformitate cu articolul 81 alineatul (3) din tratat, Comisia poate declara, printr-un regulament, că articolul 81 alineatul (1) din tratat nu se aplică anumitor categorii de acorduri între întreprinderi, decizii ale asocierilor de întreprinderi și practici concertate.

Comisia poate, în special, să adopte astfel de regulamente cu privire la acordurile, deciziile sau practicile concertate care au ca obiect oricare dintre următoarele:

(a)

planificarea în comun și coordonarea orarelor companiilor aeriene;

(b)

consultările privind tarifele pentru transportul de pasageri și bagaje și mărfuri prin serviciile aeriene cu program regulat;

(c)

exploatarea în comun a noilor servicii cu program regulat mai puțin aglomerate;

(d)

alocarea de sloturi pe aeroporturi și stabilirea orarelor aeroporturilor; Comisia veghează să asigure concordanța acestora cu Regulamentul (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare (4);

(e)

achiziționarea, dezvoltarea și exploatarea în comun a unor sisteme computerizate de rezervare pentru gestionarea orarelor, rezervări și vânzarea biletelor de către întreprinderile de transport; Comisia veghează să asigure concordanța cu Regulamentul (CEE) nr. 2299/89 al Consiliului din 24 iulie 1989 de stabilire a unui cod de conduită pentru sistemele informatizate de rezervare (5).

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1) al doilea paragraf, regulamentele Comisiei menționate în cadrul acestuia definesc categoriile de acorduri, decizii sau practici concertate cărora li se aplică și precizează, în special:

(a)

restricțiile sau clauzele care pot figura sau nu în acorduri, decizii și practici concertate;

(b)

clauzele care trebuie incluse în acorduri, decizii și practici concertate sau orice alte condiții care trebuie îndeplinite.

Articolul 3

Orice regulament adoptat în temeiul articolului 2 se aplică pentru o durată determinată.

Acesta poate fi abrogat sau modificat în cazul apariției unor schimbări ale elementelor care au determinat adoptarea sa; într-o astfel de situație, se stabilește un termen pentru modificarea acordurilor și practicilor concertate cărora regulamentul precedent li se aplica înainte de abrogare sau modificare.

Articolul 4

Regulamentele adoptate în conformitate cu articolul 2 includ o dispoziție prin care se precizează că acestea se aplică cu efect retroactiv acordurilor, deciziilor și practicilor concertate care existau deja la data intrării în vigoare a acestor regulamente.

Articolul 5

Un regulament adoptat în conformitate cu articolul 2 poate să prevadă că interdicția menționată la articolul 81 alineatul (1) din tratat nu se aplică, pe perioada stabilită de respectivul regulament, acordurilor, deciziilor și practicilor concertate deja existente la data aderării, cărora li se aplică articolul 81 alineatul (1) ca urmare a aderării Austriei, Finlandei și Suediei și care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în articolul 81 alineatul (3) din tratat.

Cu toate acestea, prezentul articol nu se aplică acordurilor, deciziilor și practicilor concertate care la data aderării intrau deja sub incidența articolului 53 alineatul (1) din Acordul SEE.

Articolul 6

Înaintea adoptării unui regulament în temeiul articolului 2, Comisia publică un proiect al acestuia și invită toate persoanele și organizațiile interesate să-și prezinte comentariile într-un termen rezonabil stabilit de către Comisie, dar care nu poate fi mai mic de o lună.

Articolul 7

Comisia solicită avizul Comitetului consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante prevăzut la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (6) înainte de publicarea unui proiect de regulament și înainte de adoptarea unui regulament în temeiul articolului 2.

Articolul 8

Regulamentul (CEE) nr. 3976/87 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Articolul 9

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 mai 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ŠEBESTA


(1)  Avizul din 21 octombrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 374, 31.12.1987, p. 9.

(3)  A se vedea anexa I.

(4)  JO L 14, 22.1.1993, p. 1.

(5)  JO L 220, 29.7.1989, p. 1.

(6)  JO L 1, 4.1.2003, p. 1.


ANEXA I

Regulament abrogat și lista modificărilor ulterioare

Regulamentul (CEE) nr. 3976/87 al Consiliului

(JO L 374, 31.12.1987, p. 9).

 

Regulamentul (CEE) nr. 2344/90 al Consiliului

(JO L 217, 11.8.1990, p. 15).

 

Regulamentul (CEE) nr. 2411/92 al Consiliului

(JO L 240, 24.8.1992, p. 19).

 

Actul de Aderare din 1994, Anexa I punctul III.A.3.

(JO C 241, 29.8.1994, p. 56).

 

Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului

(JO L 1, 4.1.2003, p. 1).

numai articolul 41

Regulamentul (CE) nr. 411/2004 al Consiliului

(JO L 68, 6.3.2004, p. 1).

numai articolul 2


ANEXA II

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Regulamentul (CEE) nr. 3976/87

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 2 alineatul (2) formula introductivă

Articolul 2 alineatul (1) al doilea paragraf formula introductivă

Articolul 2 alineatul (2) prima liniuță

Articolul 2 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a)

Articolul 2 alineatul (2) a doua liniuță

Articolul 2 alineatul (1) al doilea paragraf litera (b)

Articolul 2 alineatul (2) a treia liniuță

Articolul 2 alineatul (1) al doilea paragraf litera(c)

Articolul 2 alineatul (2) a patra liniuță

Articolul 2 alineatul (1) al doilea paragraf litera (d)

Articolul 2 alineatul (2) a cincea liniuță

Articolul 2 alineatul (1) al doilea paragraf litera (e)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolele 3 și 4

Articolele 3 și 4

Articolul 4a prima teză

Articolul 5 primul paragraf

Articolul 4a teza a doua

Articolul 5 al doilea paragraf

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9

Anexa I

Anexa II


Top