EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0401

Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua europeană de informare și observare a mediului (versiune codificată)

JO L 126, 21.5.2009, p. 13–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/401/oj

21.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 126/13


REGULAMENTUL (CE) NR. 401/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 23 aprilie 2009

privind Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua europeană de informare și observare a mediului

(versiune codificată)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenției Europene de Mediu și a Rețelei europene de informare și observare pentru mediu (3) a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial (4). Este necesar, din motive de claritate și coerență, să se codifice respectivul regulament.

(2)

Tratatul prevede dezvoltarea și punerea în aplicare a unei politici comunitare de mediu și stabilește obiectivele și principiile care ar trebui să guverneze o astfel de politică.

(3)

Cerințele de protecție a mediului reprezintă o componentă a celorlalte politici comunitare.

(4)

În conformitate cu articolul 174 din tratat, în cadrul pregătirii acțiunii sale cu privire la mediu, Comunitatea ia în considerare, printre altele, datele științifice și tehnice disponibile.

(5)

Culegerea, prelucrarea și analiza datelor privind mediul la nivel european sunt necesare pentru a asigura informații obiective, fiabile și comparabile care să permită Comunității și statelor membre să ia măsurile necesare pentru a proteja mediul, pentru a evalua rezultatele aplicării acestor măsuri și pentru a se asigura că publicul este informat corespunzător cu privire la starea mediului.

(6)

În cadrul Comunității și al statelor membre există deja mecanisme care furnizează astfel de informații și servicii.

(7)

Acestea ar trebui să constituie baza pentru rețeaua europeană de informare și observare a mediului care să fie coordonată la nivel comunitar de Agenția Europeană de Mediu.

(8)

Principiile și limitele generale care reglementează exercitarea dreptului de acces la documente, prevăzut la articolul 255 din tratat, au fost stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (5).

(9)

Agenția ar trebui să colaboreze cu structurile existente la nivel comunitar pentru a-i permite Comisiei să asigure aplicarea deplină a legislației comunitare privind mediul.

(10)

Statutul și structura agenției ar trebui să fie în concordanță cu caracterul obiectiv al rezultatelor pe care ar trebui să le producă și ar trebui să îi permită să își îndeplinească funcțiile în strânsă colaborare cu mecanismele naționale și internaționale existente.

(11)

Agenția ar trebui să se bucure de autonomie din punct de vedere juridic, dar în același timp ar trebui să mențină legături strânse cu instituțiile comunitare și cu statele membre.

(12)

Este recomandabil să se prevadă ca agenția să fie deschisă și altor țări care împărtășesc preocuparea Comunității și a statelor membre în privința îndeplinirii obiectivelor agenției în conformitate cu acordurile care urmează să fie încheiate între țările în cauză și Comunitate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Prezentul regulament se referă la Agenția Europeană de Mediu, denumită în continuare „agenția”, și are scopul de a institui o Rețea europeană de informare și observare a mediului.

(2)   Pentru a realiza obiectivele de protecție și îmbunătățire a mediului stabilite în tratat și în programele succesive de acțiune ale Comunității privind mediul, precum și de dezvoltare durabilă, obiectivul agenției și al Rețelei europene de informare și observare a mediului este de a furniza Comunității și statelor membre:

(a)

informații obiective, fiabile și comparabile la nivel european care să le permită să ia măsurile necesare pentru a proteja mediul, să evalueze rezultatele aplicării acestor măsuri și pentru a se asigura că publicul este informat în mod corespunzător cu privire la starea mediului, și, în acest scop,

(b)

suportul tehnic și științific necesar.

Articolul 2

Pentru a îndeplini obiectivul stabilit la articolul 1, agenția are următoarele atribuții:

(a)

instituirea, în colaborare cu statele membre, și coordonarea rețelei menționate la articolul 4; în acest context, agenția răspunde de culegerea, prelucrarea și analiza datelor, în special în domeniile menționate la articolul 3;

(b)

furnizarea către Comunitate și către statele membre a informațiilor obiective necesare pentru formularea și punerea în aplicare a unor politici de mediu judicioase și eficiente; în acest scop, furnizarea îndeosebi către Comisie a informațiilor care îi sunt necesare pentru a-și putea îndeplini cu succes sarcinile de identificare, pregătire și evaluare a măsurilor și a legislației în domeniul mediului;

(c)

contribuirea la supravegherea măsurilor de mediu prin acordarea unui sprijin adecvat pentru respectarea obligațiilor în materie de informare (inclusiv prin implicarea în conceperea chestionarelor, prelucrarea rapoartelor statelor membre și difuzarea rezultatelor), în conformitate cu programul său de lucru multianual și în scopul coordonării informării;

(d)

consilierea statele membre individuale, la cererea lor și dacă acest lucru este în conformitate cu programul său de lucru anual, asupra dezvoltării, creării și extinderii sistemelor sale de supraveghere a măsurilor de mediu, cu condiția ca aceste activități să nu compromită realizarea celorlalte sarcini prevăzute de prezentul articol; activitatea de consiliere poate include evaluări realizate de experți la cererea expresă a statelor membre;

(e)

înregistrarea, coroborarea și evaluarea datelor asupra stării mediului; întocmirea de rapoarte de specialitate asupra calității și sensibilității mediului, precum și asupra presiunilor la care mediul este supus pe teritoriul Comunității; furnizarea, pentru evaluarea datelor privind mediul, a unor criterii uniforme care trebuie aplicate în toate statele membre; dezvoltarea în continuare și subvenționarea costurilor unui centru de referință pentru informare în probleme de mediu; Comisia folosește aceste informații în cadrul misiunii sale de a asigura punerea în aplicare a legislației comunitare de mediu;

(f)

contribuirea la asigurarea faptului că datele privind mediul la nivel european sunt comparabile și, în cazul în care este necesar, încurajarea prin mijloace corespunzătoare a unei mai bune armonizări a metodelor de măsurare;

(g)

promovarea includerii informațiilor europene privind mediul în programele internaționale de monitorizare a mediului, precum a celor instituite de Organizația Națiunilor Unite și de agențiile specializate ale acesteia;

(h)

publicarea, la fiecare cinci ani, a unui raport asupra stării, evoluției și perspectivelor mediului, suplimentat de rapoarte indicative orientate pe probleme specifice;

(i)

stimularea elaborării și aplicării tehnicilor de prognoză în domeniul mediului, astfel încât măsurile de prevenire adecvate să poată fi luate în timp util;

(j)

stimularea elaborării metodelor de evaluare a costurilor daunelor aduse mediului și a costurilor politicilor de prevenire, de protecție și de restaurare în domeniul mediului;

(k)

stimularea schimbului de informații cu privire la cele mai bune tehnologii disponibile pentru a preveni și reduce daunele cauzate mediului;

(l)

cooperarea cu organismele și programele menționate la articolul 15;

(m)

asigurarea unei largi difuzări a unor informații fiabile și comparabile privind mediul, în special asupra stării mediului, adresate publicului larg și, în acest scop, promovarea utilizării noilor tehnologii telematice în acest domeniu;

(n)

sprijinirea Comisiei în procesul de schimb de informații asupra dezvoltării metodelor și celor mai bune practici de evaluare a impactului asupra mediului;

(o)

sprijinirea Comisiei în difuzarea informațiilor asupra rezultatelor cercetărilor de mediu relevante, într-o formă care să contribuie în mod optim la dezvoltarea politicilor în acest domeniu.

Articolul 3

(1)   În măsura în care este posibil, principalele domenii de activitate ale agenției cuprind toate elementele care îi permit să colecteze informațiile necesare pentru a putea descrie starea actuală și previzibilă a mediului din următoarele puncte de vedere:

(a)

calitatea mediului;

(b)

presiunile asupra mediului;

(c)

sensibilitatea mediului,

inclusiv plasarea acestora în contextul dezvoltării durabile.

(2)   Agenția furnizează informații care pot fi utilizate direct la punerea în aplicare a politicii comunitare de mediu.

Se acordă prioritate următoarelor domenii de activitate:

(a)

calitatea aerului și emisiile atmosferice;

(b)

calitatea apei, poluanții și resursele de apă;

(c)

starea solului, a faunei și florei și a biotopurilor;

(d)

exploatarea terenului și resursele naturale;

(e)

gestionarea deșeurilor;

(f)

emisiile de zgomot;

(g)

substanțele chimice periculoase pentru mediu;

(h)

protecția litoralului și a mediului marin.

Agenția se ocupă în special de fenomenele transfrontaliere, plurinaționale și globale.

Dimensiunea socioeconomică este luată, de asemenea, în considerare.

(3)   Agenția poate coopera, de asemenea, la schimbul de informații cu alte organisme, inclusiv cu Rețeaua europeană pentru punerea în aplicare și respectarea legislației din domeniul mediului (rețeaua IMPEL).

În exercitarea activităților sale, agenția evită dublarea activităților deja întreprinse de alte instituții și organisme.

Articolul 4

(1)   Rețeaua cuprinde:

(a)

elementele componente principale ale rețelelor naționale de informare;

(b)

punctele focale naționale;

(c)

centrele tematice.

(2)   Statele membre informează în permanență agenția asupra elementelor principale care compun rețelele naționale de informare în domeniul mediului, în special în domeniile prioritare menționate la articolul 3 alineatul (2), inclusiv orice instituție care, conform opiniilor lor, ar putea contribui la activitatea agenției, având în vedere nevoia de a asigura o acoperire geografică cât mai completă a teritoriilor lor.

Statele membre cooperează, după caz, cu agenția și contribuie la lucrările întreprinse în cadrul Rețelei europene de informare și observare a mediului în conformitate cu programul de lucru al agenției, prin culegerea, coroborarea și analizarea datelor la nivel național.

Statele membre se pot asocia, de asemenea, pentru a coopera la aceste activități la nivel transnațional.

(3)   Statele membre pot desemna, în special din rândul instituțiilor menționate la alineatul (2) sau al altor organizații existente pe teritoriul lor, un „punct focal național” pentru coordonarea și/sau transmiterea informațiilor care urmează să fie furnizate la nivel național către agenție și către instituțiile sau organismele care sunt parte a rețelei, inclusiv către centrele tematice menționate la alineatul (4).

(4)   De asemenea, statele membre pot identifica, până la 30 aprilie 1994, instituțiile sau alte organizații înființate pe teritoriul lor cărora li s-ar putea încredința în mod special sarcina de a coopera cu agenția cu privire la anumite teme de interes specific.

O instituție identificată în acest scop ar trebui să poată încheia un acord cu agenția pentru a acționa ca centru tematic al rețelei în vederea îndeplinirii unor sarcini specifice într-o zonă geografică delimitată.

Aceste centre cooperează cu alte instituții care fac parte din rețea.

(5)   Centrele tematice sunt desemnate de către consiliul de administrație definit la articolul 8 alineatul (1), pentru o perioadă care nu depășește durata fiecărui program de lucru multianual, în temeiul articolului 8 alineatul (4). Cu toate acestea, fiecare desemnare poate fi reînnoită.

(6)   Alocarea sarcinilor specifice către centrele tematice figurează în programul de lucru multianual al agenției menționat la articolul 8 alineatul (4).

(7)   În lumina, în special, a programului de lucru multianual, agenția reexaminează periodic elementele componente ale rețelei menționate la alineatul (2) și efectuează modificările hotărâte de consiliul de administrație, luând în considerare orice noi desemnări efectuate de către statele membre.

Articolul 5

Agenția poate conveni cu instituțiile sau organismele care fac parte din rețea, în conformitate cu articolul 4, cu privire la acordurile necesare, în special contractele pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor pe care agenția le poate încredința acestora.

Un stat membru poate prevedea, în ceea ce privește instituțiile naționale sau organizațiile de pe teritoriul său, ca astfel de acorduri cu agenția să se realizeze prin acord cu punctul focal național.

Articolul 6

(1)   Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 se aplică documentelor deținute de agenție.

(2)   Deciziile luate de agenție în aplicarea articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face obiectul unei plângeri adresate Ombudsmanului European sau al unei acțiuni în fața Curții de Justiție a Comunităților Europene, în condițiile prevăzute la articolele 195 și 230 din tratat.

Articolul 7

Agenția are personalitate juridică. Agenția se bucură, în toate statele membre, de cea mai largă capacitate juridică acordată persoanelor juridice în conformitate cu legislația statelor membre în cauză.

Articolul 8

(1)   Agenția dispune de un consiliu de administrație compus dintr-un reprezentant al fiecărui stat membru și doi reprezentanți ai Comisiei. În plus, mai poate include și câte un reprezentant al fiecărei alte țări care participă la agenție, în conformitate cu dispozițiile aplicabile.

În plus, Parlamentul European desemnează, ca membri ai consiliului de administrație, două personalități științifice cu competențe în domeniul protecției mediului, care sunt alese pe baza contribuției personale pe care o pot avea în cadrul activității agenției.

Fiecare membru al consiliului de administrație poate fi reprezentat de un membru supleant.

(2)   Consiliul de administrație își alege președintele din rândul membrilor săi pentru un mandat de trei ani și își adoptă regulamentul de procedură. Fiecare membru al consiliului de administrație are un vot.

Consiliul de administrație alege un birou căruia poate să îi delege deciziile executive, în conformitate cu normele pe care le adoptă.

(3)   Deciziile consiliului de administrație se adoptă cu o majoritate de două treimi din membrii săi.

(4)   Consiliul de administrație adoptă un program de lucru multianual bazat pe domeniile prioritare descrise la articolul 3 alineatul (2), plecând de la un proiect prezentat de directorul executiv menționat la articolul 9, după consultarea comitetului științific menționat la articolul 10 și după obținerea avizului Comisiei. Fără a aduce atingere procedurii bugetare anuale a Comunității, programul de lucru multianual include o estimare a bugetului multianual.

(5)   În cadrul programului multianual, consiliul de administrație adoptă în fiecare an programul de lucru al agenției pe baza unui proiect înaintat de directorul executiv după consultarea comitetului științific și după primirea avizului Comisiei. Programul poate fi ajustat în cursul anului prin intermediul aceleiași proceduri.

(6)   Consiliul de administrație adoptă raportul anual privind activitățile agenției și îl transmite până la 15 iunie Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și statelor membre.

(7)   Agenția transmite anual autorității bugetare toate informațiile relevante referitoare la rezultatele procedurilor de evaluare.

Articolul 9

(1)   Agenția este condusă de un director executiv numit de consiliul de administrație pe baza unei propuneri din partea Comisiei, pentru un mandat de cinci ani care poate fi reînnoit.

Directorul executiv este reprezentantul legal al agenției.

Directorul executiv răspunde de următoarele:

(a)

elaborarea și executarea corespunzătoare a deciziilor și programelor adoptate de consiliul de administrație;

(b)

administrarea curentă a agenției;

(c)

îndeplinirea sarcinilor prevăzute la articolele 12 și 13;

(d)

elaborarea și publicarea rapoartelor prevăzute la articolul 2 litera (h);

(e)

pentru toate chestiunile legate de personal, precum și pentru îndeplinirea sarcinilor menționate la articolul 8 alineatele (4) și (5).

Directorul executiv obține avizul comitetului științific menționat la articolul 10 în vederea recrutării personalului științific al agenției.

(2)   Directorul executiv răspunde în fața consiliului de administrație pentru activitățile sale.

Articolul 10

(1)   Consiliul de administrație și directorul executiv sunt asistați de un comitet științific care emite avize în cazurile prevăzute de prezentul regulament, precum și cu privire la orice chestiune de natură științifică legată de activitatea agenției pe care consiliul de administrație sau directorul executiv o supun atenției sale.

Avizele emise de comitetul științific sunt publicate.

(2)   Comitetul științific este constituit din experți având ca domeniu de specialitate mediul, desemnați de consiliul de administrație pentru o perioadă de patru ani și putând fi realeși o singură dată, ținând seama, între altele, de domeniile științifice care trebuie să fie reprezentate în comitet, pentru a asista agenția în domeniul său de activitate. Comitetul științific funcționează în baza regulamentului de procedură prevăzut la articolul 8 alineatul (2).

Articolul 11

(1)   Se realizează estimări cu privire la toate veniturile și cheltuielile agenției pentru fiecare an financiar, care corespunde unui an calendaristic, iar aceste estimări sunt incluse în bugetul agenției.

(2)   Veniturile și cheltuielile incluse în buget trebuie să fie în echilibru.

(3)   Fără a aduce atingere altor resurse, venitul agenției constă într-o subvenție acordată de Comunitate și prevăzută în bugetul general al Comunităților Europene, precum și din plățile pentru serviciile prestate de agenție.

(4)   Cheltuielile agenției cuprind, printre altele, remunerația personalului, cheltuieli administrative și de infrastructură, costuri curente și cheltuieli aferente contractelor încheiate cu instituții sau organisme care fac parte din rețea și cu terțe părți.

Articolul 12

(1)   În fiecare an, consiliul de administrație, pe baza unui proiect stabilit de directorul executiv, elaborează o declarație estimativă a veniturilor și a cheltuielilor agenției pentru exercițiul financiar următor. Această declarație estimativă, care conține un proiect al planului de constituire, este transmisă de către consiliul de administrație Comisiei până la 31 martie.

(2)   Această declarație estimativă este transmisă de Comisie Parlamentului European și Consiliului (denumite în continuare „autoritatea bugetară”), împreună cu proiectul preliminar de buget general al Comunităților Europene.

(3)   Pe baza declarației estimative, Comisia înscrie în proiectul preliminar de buget general al Comunităților Europene estimările pe care le consideră necesare pentru planul de constituire și valoarea subvenției acordate de la bugetul general, pe care îl prezintă autorității bugetare în conformitate cu articolul 272 din tratat.

(4)   Autoritatea bugetară autorizează creditarea cu titlu de subvenție acordată agenției.

Autoritatea bugetară adoptă planul de constituire a agenției.

(5)   Bugetul este adoptat de consiliul de administrație. Acesta devine definitiv după adoptarea definitivă a bugetului general al Comunităților Europene. După caz, bugetul este ajustat corespunzător.

(6)   Consiliul de administrație comunică în cel mai scurt timp autorității bugetare intenția sa de a pune în aplicare orice proiect care ar putea avea implicații financiare semnificative pentru finanțarea bugetului, în special orice proiecte de natură imobiliară, cum ar fi închirieri sau achiziții de imobile. Acesta informează Comisia cu privire la aceasta.

În cazul în care o parte a autorității bugetare își notifică intenția de a emite un aviz, aceasta transmite acest aviz consiliului de administrație în termen de șase săptămâni de la data notificării proiectului.

Articolul 13

(1)   Directorul executiv execută bugetul agenției.

(2)   Până la data de 1 martie a anului următor exercițiului financiar, contabilul agenției comunică contabilului Comisiei conturile provizorii însoțite de raportul privind gestiunea bugetară și financiară a exercițiului financiar. Contabilul Comisiei întreprinde o consolidare a conturilor provizorii ale instituțiilor și ale organismelor descentralizate, în conformitate cu articolul 128 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (6).

(3)   Până la data de 31 martie a anului următor exercițiului financiar, contabilul Comisiei transmite Curții de Conturi conturile provizorii ale agenției însoțite de raportul privind gestiunea bugetară și financiară a exercițiului financiar. Raportul privind gestiunea bugetară și financiară a exercițiului este transmis, de asemenea, Parlamentului European și Consiliului.

(4)   De îndată ce primește observațiile formulate de Curtea de Conturi privind conturile provizorii ale agenției, în conformitate cu dispozițiile articolului 129 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, directorul executiv întocmește conturile definitive ale agenției sub proprie responsabilitate și le transmite pentru aviz consiliului de administrație.

(5)   Consiliul de administrație emite un aviz cu privire la conturile definitive ale agenției.

(6)   Până la data de 1 iulie a anului următor exercițiului financiar, directorul executiv transmite conturile definitive, însoțite de avizul consiliului de administrație, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi.

(7)   Conturile definitive se publică.

(8)   Directorul executiv adresează Curții de Conturi un răspuns la observațiile acesteia până la 30 septembrie. Acesta trimite răspunsul respectiv, de asemenea, consiliului de administrație.

(9)   Directorul executiv prezintă Parlamentului European, la cererea acestuia, în conformitate cu dispozițiile articolului 146 alineatul (3) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, orice informație necesară pentru buna derulare a procedurii de descărcare pentru exercițiul financiar în cauză.

(10)   Înainte de data de 30 aprilie a exercițiului financiar N + 2, Parlamentul European, la recomandarea Consiliului, care hotărăște cu majoritate calificată, dă descărcare directorului executiv pentru executarea bugetului pentru exercițiul financiar N.

Articolul 14

Reglementările financiare aplicabile agenției sunt adoptate de consiliul de administrație după consultarea Comisiei. Acestea nu se pot îndepărta de la dispozițiile Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (7), cu excepția cazului în care activitatea agenției impune acest lucru în mod special și cu acordul prealabil al Comisiei.

Articolul 15

(1)   Agenția depune eforturi pentru a se bucura de cooperarea altor organisme și programe comunitare, mai ales a Centrului Comun de Cercetare, a Biroului Statistic al Comunităților europene (Eurostat) și a programelor comunitare de cercetare și dezvoltare în domeniul mediului. În mod special:

(a)

cooperarea cu Centrul Comun de Cercetare include sarcinile prevăzute în anexa I la punctul A;

(b)

coordonarea cu Eurostat și cu programul statistic al Comunităților Europene urmează liniile directoare prevăzute în anexa I la punctul B.

(2)   De asemenea, agenția cooperează în mod activ cu alte organisme, cum ar fi Agenția Spațială Europeană, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Consiliul Europei și Agenția Internațională a Energiei, precum și cu Organizația Națiunilor Unite și agențiile specializate ale acesteia, în special Programul de mediu al Organizației Națiunilor Unite (PNUM), Organizația Mondială Meteorologică și Autoritatea Internațională a Energiei Atomice.

(3)   În domeniile de interes comun, agenția poate coopera cu acele instituții din țările nemembre ale Comunității care pot furniza date, informații și expertiză, metode de culegere, analiză și evaluare a datelor de interes reciproc și necesare pentru îndeplinirea cu succes a activității agenției.

(4)   Cooperarea menționată la alineatele (1), (2), și (3) trebuie să țină seama în special de necesitatea de a evita orice suprapunere a activităților.

Articolul 16

Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene se aplică agenției.

Articolul 17

Personalul agenției intră sub incidența regulamentului aplicabil funcționarilor și altor agenți ai Comunităților Europene.

Agenția exercită față de personalul său competențele conferite de autoritatea de numire.

Consiliul de administrație adoptă normele de punere în aplicare corespunzătoare, în acord cu Comisia.

Articolul 18

(1)   Răspunderea contractuală a agenției este guvernată de legislația aplicabilă contractului în cauză. Curtea de Justiție are competența de a hotărî în temeiul unei clauze de arbitraj cuprinsă într-un contract încheiat de agenție.

(2)   În cazul răspunderii delictuale, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre, agenția repară orice prejudiciu provocat de ea sau de agenții săi în cursul îndeplinirii obligațiilor lor.

Curtea de Justiție este competentă să se pronunțe asupra litigiilor referitoare la repararea unor astfel de prejudicii.

(3)   Răspunderea personală a agenților față de agenție este guvernată de dispozițiile care se aplică personalului agenției.

Articolul 19

Agenția este deschisă țărilor care nu sunt membre ale Comunității, dar care împărtășesc preocuparea Comunităților și a statelor membre în raport cu obiectivele agenției în conformitate cu acordurile încheiate între aceste țări și Comunitate urmare a procedurii prevăzute la articolul 300 din tratat.

Articolul 20

Regulamentul (CEE) nr. 1210/90, astfel cum a fost modificat prin regulamentele enumerate în anexa II, se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 21

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 23 aprilie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

P. NEČAS


(1)  JO C 162, 25.6.2008, p. 86.

(2)  Avizul Parlamentului European din 19 februarie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 23 martie 2009.

(3)  JO L 120, 11.5.1990, p. 1.

(4)  A se vedea anexa II.

(5)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

(6)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(7)  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.


ANEXA I

A.

Cooperarea cu Centrul Comun de Cercetare

Armonizarea metodelor de măsurare privind mediul (1).

Intercalibrarea instrumentelor (1).

Standardizarea formatelor de date.

Elaborarea unor noi metode și instrumente de măsurare privind mediul.

Alte sarcini convenite de directorul executiv al agenției și de directorul general al Centrului Comun de Cercetare.

B.

Cooperarea cu Eurostat

1.

Agenția utilizează, în măsura posibilului, informațiile culese de serviciile statistice oficiale ale Comunității. Aceste informații provin din lucrări ale Eurostat și de la servicii statistice naționale în domeniul culegerii, validării și difuzării statisticilor sociale și economice, inclusiv a conturilor naționale și a informațiilor conexe.

2.

Programul statistic din domeniul mediului este convenit de directorul executiv al agenției și de directorul general al Eurostat și se înaintează în vederea aprobării către consiliul de administrație al agenției și către Comitetul pentru programul statistic.

3.

Programul statistic va fi conceput și pus în aplicare în cadrul instituit de organismele statistice internaționale, precum Comisia statistică a Organizației Națiunilor Unite, Conferința statisticienilor europeni și OCDE.


(1)  De asemenea, cooperarea în aceste domenii are în vedere activitatea desfășurată de Institutul pentru Materiale de Referință și Măsurători.


ANEXA II

Regulamentul abrogat și lista modificărilor ulterioare

(menționat la articolul 20)

Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului

(JO L 120, 11.5.1990, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 933/1999 al Consiliului

(JO L 117, 5.5.1999, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 1641/2003 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 245, 29.9.2003, p. 1).


ANEXA III

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Regulamentul (CEE) nr. 1210/90

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2) cuvinte introductive

Articolul 1 alineatul (2) cuvinte introductive

Articolul 1 alineatul (2) prima liniuță

Articolul 1 alineatul (2) litera (a)

Articolul 1 alineatul (2) a doua liniuță

Articolul 1 alineatul (2) litera (b)

Articolul 2 cuvinte introductive

Articolul 2 cuvinte introductive

Articolul 2 punctul (i)

Articolul 2 litera (a)

Articolul 2 punctul (ii) prima liniuță

Articolul 2 litera (b)

Articolul 2 punctul (ii) a doua liniuță

Articolul 2 litera (c)

Articolul 2 punctul (ii) a treia liniuță

Articolul 2 litera (d)

Articolul 2 punctul (iii)

Articolul 2 litera (e)

Articolul 2 punctul (iv)

Articolul 2 litera (f)

Articolul 2 punctul (v)

Articolul 2 litera (g)

Articolul 2 punctul (vi)

Articolul 2 litera (h)

Articolul 2 punctul (vii)

Articolul 2 litera (i)

Articolul 2 punctul (viii)

Articolul 2 litera (j)

Articolul 2 punctul (ix)

Articolul 2 litera (k)

Articolul 2 punctul (x)

Articolul 2 litera (l)

Articolul 2 punctul (xi)

Articolul 2 litera (m)

Articolul 2 punctul (xii)

Articolul 2 litera (n)

Articolul 2 punctul (xiii)

Articolul 2 litera (o)

Articolul 3 alineatul (1) cuvinte introductive

Articolul 3 alineatul (1) cuvinte introductive

Articolul 3 alineatul (1) punctul (i)

Articolul 3 alineatul (1) litera (a)

Articolul 3 alineatul (1) punctul (ii)

Articolul 3 alineatul (1) litera (b)

Articolul 3 alineatul (1) punctul (iii)

Articolul 3 alineatul (1) litera (c)

Articolul 3 alineatul (1) parte finală

Articolul 3 alineatul (1) parte finală

Articolul 3 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 3 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf cuvinte introductive

Articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf cuvinte introductive

Articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf prima liniuță

Articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf litera (a)

Articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf a doua liniuță

Articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf litera (b)

Articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf a treia liniuță

Articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf litera (c)

Articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf a patra liniuță

Articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf litera (d)

Articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf a cincea liniuță

Articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf litera (e)

Articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf a șasea liniuță

Articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf litera (f)

Articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf a șaptea liniuță

Articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf litera (g)

Articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf a opta liniuță

Articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf litera (h)

Articolul 3 alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 3 alineatul (2) al treilea paragraf

Articolul 3 alineatul (2) al patrulea paragraf

Articolul 3 alineatul (2) al patrulea paragraf

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (1) cuvinte introductive

Articolul 4 alineatul (1) cuvinte introductive

Articolul 4 alineatul (1) prima liniuță

Articolul 4 alineatul (1) litera (a)

Articolul 4 alineatul (1) a doua liniuță

Articolul 4 alineatul (1) litera (b)

Articolul 4 alineatul (1) a treia liniuță

Articolul 4 alineatul (1) litera (c)

Articolul 4 alineatul (2) primul paragraf de la „pentru a permite” până la „informare asupra mediului”

Articolul 4 alineatul (2) primul paragraf de la „în special” până la „a teritoriilor lor”

Articolul 4 alineatul (2) primul paragraf partea finală

Articolul 4 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 4 alineatul (2) primul, al doilea și al treilea paragraf

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (4) primul, al doilea și al treilea paragraf

Articolul 4 alineatul (5) primul paragraf

Articolul 4 alineatul (5) al doilea paragraf

Articolul 4 alineatul (5)

Articolul 4 alineatele (6) și (7)

Articolul 4 alineatele (6) și (7)

Articolul 5

Articolul 5 primul și al doilea paragraf

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 6 alineatul (3)

Articolul 6 alineatul (2)

Articolele 7 și 8

Articolele 7 și 8

Articolul 9 alineatul (1) primul paragraf prima teză

Articolul 9 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 9 alineatul (1) primul paragraf a doua teză

Articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 9 alineatul (1) primul paragraf cuvinte introductive

Articolul 9 alineatul (1) al treilea paragraf cuvinte introductive

Articolul 9 alineatul (1) primul paragraf prima liniuță

Articolul 9 alineatul (1) al treilea paragraf litera (a)

Articolul 9 alineatul (1) primul paragraf a doua liniuță

Articolul 9 alineatul (1) al treilea paragraf litera (b)

Articolul 9 alineatul (1) primul paragraf a treia liniuță

Articolul 9 alineatul (1) al treilea paragraf litera (c)

Articolul 9 alineatul (1) primul paragraf a patra liniuță

Articolul 9 alineatul (1) al treilea paragraf litera (d)

Articolul 9 alineatul (1) primul paragraf a cincea liniuță

Articolul 9 alineatul (1) al treilea paragraf litera (e)

Articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 9 alineatul (1) al patrulea paragraf

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 10

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 14

Articolul 15 alineatul (1) cuvinte introductive

Articolul 15 alineatul (1) cuvinte introductive

Articolul 15 alineatul (1) prima liniuță

Articolul 15 alineatul (1) litera (a)

Articolul 15 alineatul (1) a doua liniuță

Articolul 15 alineatul (1) litera (b)

Articolul 15 alineatul (2)

Articolul 15 alineatul (2)

Articolul 15 alineatul (2a)

Articolul 15 alineatul (3)

Articolul 15 alineatul (3)

Articolul 15 alineatul (4)

Articolul 16

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 17

Articolul 18

Articolul 18

Articolul 19

Articolul 19

Articolul 20

Articolul 20

Articolul 21

Articolul 21

Anexă

Anexa I

Anexa II

Anexa III


Top