EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0047

Directiva 2009/47/CE a Consiliului din 5 mai 2009 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele reduse ale taxei pe valoarea adăugată

OJ L 116, 9.5.2009, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 286 - 288

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/47/oj

9.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 116/18


DIRECTIVA 2009/47/CE A CONSILIULUI

din 5 mai 2009

de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele reduse ale taxei pe valoarea adăugată

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 93,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (3) autorizează statele membre să aplice una sau două cote reduse care nu pot fi mai mici de 5 % și care se aplică numai unei liste restrictive de livrări de bunuri și prestări de servicii.

(2)

În comunicarea privind cotele de TVA altele decât cotele standard de TVA, pe care Comisia a prezentat-o Parlamentului European și Consiliului în 2007, s-a ajuns la concluzia că aplicarea unor cote reduse de TVA serviciilor furnizate pe plan local nu ridică reale probleme pentru buna funcționare a pieței interne și poate avea, în anumite condiții, efecte pozitive în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și lupta împotriva economiei informale. Prin urmare, este oportun să se ofere statelor membre posibilitatea de a aplica cote reduse de TVA serviciilor cu utilizare intensivă a forței de muncă, care fac obiectul unor dispoziții temporare aplicabile până la sfârșitul anului 2010, precum și serviciilor de restaurant și de catering.

(3)

În ceea ce privește furnizarea băuturilor alcoolice și/sau nealcoolice în cadrul serviciilor de restaurant și de catering, poate fi justificată aplicarea unui tratament diferit respectivelor băuturi în raport cu tratamentul aplicat în cadrul furnizării produselor alimentare; se impune precizarea expresă a faptului că un stat membru poate să includă sau să excludă furnizarea băuturilor alcoolice și/sau nealcoolice atunci când aplică o cotă redusă furnizării de servicii de restaurant și de catering menționate în anexa III la Directiva 2006/112/CE.

(4)

De asemenea, Directiva 2006/112/CE ar trebui să fie modificată pentru a permite aplicarea cotelor reduse, respectiv a unei scutiri, într-un număr limitat de situații specifice, din motive sociale sau de sănătate, precum și pentru a clarifica și actualiza, în funcție de progresele tehnice, trimiterea la cărți din anexa III la aceasta.

(5)

Conținutul anumitor dispoziții din Directiva 2006/112/CE referitoare la derogările existente și, prin urmare, lista de la anexa IV va fi acoperit de lista livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii cărora li se poate aplica o cotă redusă în temeiul prezentei directive. Din rațiuni de claritate, respectivele dispoziții și anexa IV la Directiva 2006/112/CE ar trebui să fie eliminate.

(6)

În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare (4), statele membre sunt încurajate să elaboreze, pentru ele însele și în interesul Comunității, propriile tabele de corespondență care să ilustreze, pe cât posibil, corelația dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere și să le facă publice.

(7)

Prin urmare, Directiva 2006/112/CE ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 2006/112/CE se modifică după cum urmează:

1.

Se adaugă următorul articol:

„Articolul 104a

Ciprul poate aplica una dintre cele două cote reduse, prevăzute la articolul 98, furnizării de gaz petrolier lichefiat (GPL) în rezervoare cilindrice.”

2.

Articolul 105 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 105

(1)   Portugalia poate aplica una dintre cele două cote reduse, prevăzute la articolul 98, taxelor pentru utilizarea podurilor din zona Lisabonei.

(2)   Portugalia poate aplica, în cazul operațiunilor efectuate în regiunile autonome Azore și Madeira și al importurilor directe în aceste regiuni, cote mai mici decât cele aplicate pe continent.”

3.

În titlul VIII, capitolul 3 se elimină.

4.

La articolul 111, se adaugă următoarea literă, cu începere de la 1 ianuarie 2011:

„(c)

de către Malta pentru livrarea de produse alimentare destinate consumului uman și de produse farmaceutice.”

5.

La articolul 114 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre menționate la primul paragraf pot aplica, de asemenea, această cotă pentru îmbrăcămintea și încălțămintea pentru copii și pentru locuințe.”

6.

Articolul 115 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 115

Statele membre care, la 1 ianuarie 1991, aplicau o cotă redusă pentru îmbrăcămintea sau încălțămintea pentru copii sau pentru locuințe pot continua să aplice această cotă pentru livrarea acestor bunuri sau pentru prestarea acestor servicii.”

7.

Articolul 116 se elimină.

8.

La articolul 117, alineatul (1) se elimină.

9.

La articolul 125, alineatul (2) se elimină.

10.

Articolul 127 se elimină, cu începere de la 1 ianuarie 2011.

11.

La articolul 128, alineatul (2) se elimină.

12.

La articolul 129, alineatul (1) se elimină.

13.

Anexa III se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

14.

Anexa IV se elimină.

Articolul 2

Statele membre comunică de îndată Comisiei textele actelor cu putere de lege și ale actelor administrative pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 5 mai 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

M. KALOUSEK


(1)  Avizul din 19 februarie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul din 25 februarie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

(4)  JO C 321, 31.12.2003, p. 1.


ANEXĂ

Anexa III la Directiva 2006/112/CE se modifică după cum urmează:

1.

Punctul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„6.

livrarea, inclusiv împrumutul de către librării, a cărților pe toate tipurile de suport fizic (inclusiv broșuri, pliante și imprimate similare, albume, cărți de desenat sau de colorat pentru copii, partituri imprimate sau în manuscris, hărți și hărți hidrografice sau similare), ziare și periodice, altele decât materialele destinate în totalitate sau în mod predominant publicității;”.

2.

Se introduc următoarele puncte:

„10a.

renovarea și repararea locuințelor private, cu excepția materialelor care reprezintă o parte semnificativă a valorii serviciului prestat;

10b.

curățarea geamurilor și curățarea locuințelor private;”.

3.

Se introduce următorul punct:

„12a.

serviciile de restaurant și de catering, cu posibilitatea de a exclude furnizarea de băuturi (alcoolice și/sau nealcoolice);”.

4.

Se adaugă următoarele puncte:

„19.

serviciile minore de reparare a bicicletelor, a încălțămintei și articolelor din piele, a îmbrăcămintei și țesăturilor folosite în gospodării (inclusiv lucrări de reparare și modificare);

20.

serviciile de îngrijire la domiciliu, precum asistența la domiciliu și îngrijirea copiilor, a vârstnicilor, a bolnavilor sau a persoanelor cu handicap;

21.

coafură.”


Top