EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0367

2009/367/CE: Decizia Comisiei din 29 aprilie 2009 privind închiderea conturilor agențiilor de plată din statele membre referitor la cheltuielile finanțate de Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), pentru exercițiul financiar 2008 [notificată cu numărul C(2009) 3217]

OJ L 111, 5.5.2009, p. 44–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/367/oj

5.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/44


DECIZIA COMISIEI

din 29 aprilie 2009

privind închiderea conturilor agențiilor de plată din statele membre referitor la cheltuielile finanțate de Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), pentru exercițiul financiar 2008

[notificată cu numărul C(2009) 3217]

(2009/367/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (1), în special articolele 30 și 32,

după consultarea Comitetului pentru Fonduri Agricole,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, Comisia, pe baza conturilor anuale prezentate de către statele membre, însoțite de informațiile necesare pentru închiderea conturilor și de un certificat privind integralitatea, acuratețea și veridicitatea conturilor și pe baza rapoartelor întocmite de organismele de certificare, închide conturile agențiilor de plată menționate la articolul 6 din regulamentul menționat.

(2)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 883/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce privește ținerea evidenței conturilor de către agențiile de plăți, declarațiile de venituri și cheltuieli și condițiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA și FEADR (2) se ține seama, pentru exercițiul financiar 2008, de cheltuielile efectuate de statele membre între 16 octombrie 2007 și 15 octombrie 2008.

(3)

Comisia a verificat informațiile prezentate de statele membre și le-a comunicat acestora, înainte de 31 martie 2009, rezultatele verificărilor sale, însoțite de modificările necesare.

(4)

Conturile anuale și documentele însoțitoare permit Comisiei să ia, pentru anumite agenții de plată, o decizie privind integralitatea, acuratețea și veridicitatea conturilor anuale prezentate. În anexa I sunt enumerate conturile închise per stat membru și sumele de recuperat de la statele membre sau de plătit acestora.

(5)

Informațiile prezentate de către alte agenții de plată necesită investigații suplimentare, conturile acestora neputând fi închise prin prezenta decizie. În anexa II sunt enumerate agențiile de plată în cauză.

(6)

În conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 883/2006, orice depășiri ale termenelor-limită intervenite în cursul lunilor august, septembrie și octombrie sunt luate în considerare în decizia de închidere a conturilor. Unele dintre cheltuielile declarate de anumite state membre în perioada acestor trei luni din 2008 au fost efectuate după termenele-limită aplicabile. Prezenta decizie ar trebui, așadar, să stabilească reducerile corespunzătoare.

(7)

În conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 și cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 883/2006, Comisia a redus sau a suspendat deja un număr de plăți lunare din înscrierea în conturile de cheltuieli pentru exercițiul financiar 2008. Pentru a evita orice rambursare prematură sau temporară a sumelor în cauză, acestea nu ar trebui recunoscute prin prezenta decizie și ar trebui examinate în continuare în conformitate cu procedura de verificare a conformității în temeiul articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

(8)

În temeiul articolului 32 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, 50 % din consecințele financiare ale nerecuperării sumelor cheltuite în urma unor nereguli vor fi suportate de statul membru în cauză în cazul în care recuperarea nu se produce în termen de patru ani de la prima constatare administrativă sau judiciară sau în termen de opt ani în cazul în care acțiunea de recuperare este preluată de instanțele naționale. Articolul 32 alineatul (3) din regulamentul menționat obligă statele membre să înainteze Comisiei, împreună cu conturile anuale, un raport de sinteză asupra procedurilor de recuperare inițiate ca urmare a neregulilor. Normele de aplicare privind obligația statelor membre de raportare a sumelor care trebuie recuperate sunt stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce privește autorizarea agențiilor de plăți și a altor entități precum și lichidarea conturilor FEGA și FEADR (3). Anexa III la regulamentul menționat conține tabelul pe care statele membre au trebuit să îl furnizeze în 2009. Pe baza tabelelor completate de statele membre, Comisia ar trebui să decidă cu privire la consecințele financiare ale nerecuperării sumelor cheltuite în urma unor nereguli mai vechi de patru sau, respectiv, de opt ani. Prezenta decizie nu aduce atingere deciziilor de conformitate ulterioare, în temeiul articolului 32 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

(9)

În temeiul articolului 32 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, statele membre pot decide să nu procedeze la recuperare. O asemenea decizie poate fi luată numai în cazul în care costurile deja suportate și cele estimate a fi suportate depășesc valoarea care trebuie recuperată sau în cazul în care recuperarea se dovedește imposibilă din cauza insolvenței, înregistrate și recunoscute în temeiul legislației naționale, a debitorului sau a persoanelor responsabile din punct de vedere juridic pentru neregulă. În cazul în care această decizie este luată în termen de patru ani de la prima constatare administrativă sau judiciară sau în termen de opt ani, în cazul în care acțiunea de recuperare este preluată de instanțele naționale, consecințele financiare ale nerecuperării ar trebui să fie suportate în proporție de 100 % din bugetul comunitar. În raportul de sinteză menționat la articolul 32 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, sunt indicate sumele pentru care statul membru a decis să nu procedeze la recuperare și motivele luării deciziei respective. Aceste sume nu sunt imputate statelor membre în cauză și, în consecință, sunt suportate din bugetul comunitar. Prezenta decizie nu aduce atingere deciziilor de conformitate ulterioare, în temeiul articolului 32 alineatul (8) din regulamentul menționat anterior.

(10)

În conformitate cu articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, prezenta decizie nu aduce atingere deciziilor luate ulterior de către Comisie privind excluderea de la finanțarea comunitară a cheltuielilor care nu au fost efectuate în conformitate cu normele comunitare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Cu excepția agențiilor de plată menționate la articolul 2, prin prezenta decizie se închid conturile agențiilor de plată ale statelor membre referitoare la cheltuielile finanțate de Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), aferente exercițiului financiar 2008.

În anexa I sunt stabilite sumele de recuperat de la fiecare stat membru sau de plătit acestuia, în conformitate cu prezenta decizie, inclusiv cele care rezultă din aplicarea articolului 32 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

Articolul 2

Pentru exercițiul financiar 2008, conturile agențiilor de plată din statele membre referitoare la cheltuielile finanțate de FEGA, stabilite în anexa II, sunt disociate de prezenta decizie și vor face obiectul unei decizii ulterioare de închidere de conturi.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 171, 23.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 171, 23.6.2006, p. 90.


ANEXA I

ÎNCHIDEREA CONTURILOR AGENȚIILOR DE PLATĂ

EXERCIȚIUL FINANCIAR 2008

Suma de recuperat de la statul membru sau de plătit acestuia

Notă: Nomenclatura 2009: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

SM

 

2008 – Cheltuieli/Venituri alocate agențiilor de plată ale căror conturi sunt

Total a + b

Reduceri și suspendări pentru întregul exercițiu financiar (1)

Reduceri în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005

Total cuprinzând reducerile și suspendările

Plăți efectuate către statul membru pentru exercițiul financiar

Sumă de recuperat de la statul membru (–) sau de plătit acestuia (+) (2)

închise

disociate

= cheltuieli/venituri alocate declarate în declarația anuală

= totalul cheltuielilor/veniturilor alocate în declarațiile lunare

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

BE

EUR

432 608 618,53

273 518 319,77

706 126 938,30

– 593,30

–54 510,68

706 071 834,32

706 201 150,75

– 129 316,43

BG

EUR

173 261 850,21

0,00

173 261 850,21

–10 969,94

0,00

173 250 880,27

173 262 003,11

–11 122,84

CZ

EUR

382 633 310,43

0,00

382 633 310,43

0,00

0,00

382 633 310,43

382 638 179,78

–4 869,35

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–14 764,84

–14 764,84

0,00

–14 764,84

DK

EUR

981 148 146,05

0,00

981 148 146,05

– 334 916,53

0,00

980 813 229,52

980 605 638,09

207 591,43

DE

EUR

4 679 844 580,08

421 042 712,93

5 100 887 293,01

–37 390,29

–2 874 536,38

5 097 975 366,35

5 101 133 812,30

–3 158 445,95

EE

EUR

41 604 457,53

0,00

41 604 457,53

–30 242,24

0,00

41 574 215,29

41 537 242,47

36 972,82

IE

EUR

1 452 426 445,64

0,00

1 452 426 445,64

– 152 676,24

– 209 340,42

1 452 064 428,98

1 450 327 500,26

1 736 928,72

EL

EUR

0,00

2 460 745 905,37

2 460 745 905,37

0,00

0,00

2 460 745 905,37

2 460 745 905,37

0,00

ES

EUR

5 476 876 522,21

0,00

5 476 876 522,21

–4 919 283,22

–4 564 317,68

5 467 392 921,32

5 475 621 557,38

–8 228 636,07

FR

EUR

8 323 180 801,10

0,00

8 323 180 801,10

–1 302 798,28

–18 942 379,66

8 302 935 623,16

8 324 404 948,60

–21 469 325,44

IT

EUR

4 168 669 787,38

101 969 623,15

4 270 639 410,53

–1 887 157,65

–4 363 298,08

4 264 388 954,80

4 264 132 179,52

256 775,28

CY

EUR

27 774 540,54

0,00

27 774 540,54

0,00

0,00

27 774 540,54

27 774 540,54

0,00

LV

EUR

96 759 251,98

0,00

96 759 251,98

0,00

0,00

96 759 251,98

96 760 415,54

–1 163,56

LT

EUR

155 733 024,94

0,00

155 733 024,94

0,00

0,00

155 733 024,94

155 996 896,19

– 263 871,25

LU

EUR

33 965 171,44

0,00

33 965 171,44

–1 273,90

0,00

33 963 897,54

33 787 840,71

176 056,83

HU

EUR

486 553 484,46

0,00

486 553 484,46

–11 055,36

0,00

486 542 429,10

492 387 580,59

–5 845 151,49

MT

EUR

0,00

2 472 341,64

2 472 341,64

0,00

0,00

2 472 341,64

2 472 341,64

0,00

NL

EUR

854 800 814,16

0,00

854 800 814,16

–91 807,12

–65 076,30

854 643 930,74

856 242 767,86

–1 598 837,12

AT

EUR

656 513 475,83

0,00

656 513 475,83

0,00

–44 207,31

656 469 268,52

656 496 253,55

–26 985,03

PL

EUR

1 172 220 664,21

0,00

1 172 220 664,21

0,00

0,00

1 172 220 664,21

1 172 232 662,17

–11 997,96

PT

EUR

0,00

720 094 153,57

720 094 153,57

0,00

0,00

720 094 153,57

720 094 153,57

0,00

RO

EUR

0,00

461 870 850,36

461 870 850,36

0,00

0,00

461 870 850,36

461 870 850,36

0,00

SI

EUR

93 014 996,23

0,00

93 014 996,23

0,00

0,00

93 014 996,23

93 152 578,75

– 137 582,52

SK

EUR

169 701 265,50

0,00

169 701 265,50

0,00

0,00

169 701 265,50

169 768 426,79

–67 161,29

FI

EUR

565 626 400,21

0,00

565 626 400,21

–2 432,42

–7 736,10

565 616 231,70

567 200 798,71

–1 584 567,01

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

–65 415,38

–65 415,38

0,00

–65 415,38

SE

EUR

713 833 441,95

0,00

713 833 441,95

–35 629,22

0,00

713 797 812,73

713 869 554,32

–71 741,59

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–58 909,25

–58 909,25

0,00

–58 909,25

UK

EUR

3 158 349 336,06

0,00

3 158 349 336,06

–14 574 228,18

0,00

3 143 775 107,88

3 223 172 099,30

–79 396 991,42


SM

 

Cheltuieli (3)

Venituri alocate (3)

Fondul pentru zahăr

Articolul 32 (= e)

Total (= h)

Cheltuieli (4)

Venituri alocate (4)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

i

j

k

l

m

n = i + j + k + l + m

BE

EUR

–74 805,75

0,00

0,00

0,00

–54 510,68

– 129 316,43

BG

EUR

–11 122,84

0,00

0,00

0,00

0,00

–11 122,84

CZ

EUR

–4 869,35

0,00

0,00

0,00

0,00

–4 869,35

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–14 764,84

–14 764,84

DK

EUR

207 591,43

0,00

0,00

0,00

0,00

207 591,43

DE

EUR

– 209 002,65

–74 906,93

0,00

0,00

–2 874 536,38

–3 158 445,95

EE

EUR

36 972,82

0,00

0,00

0,00

0,00

36 972,82

IE

EUR

1 946 269,14

0,00

0,00

0,00

– 209 340,42

1 736 928,72

EL

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ES

EUR

–3 664 318,39

0,00

0,00

0,00

–4 564 317,68

–8 228 636,07

FR

EUR

–2 526 945,78

0,00

0,00

0,00

–18 942 379,66

–21 469 325,44

IT

EUR

4 620 073,36

0,00

0,00

0,00

–4 363 298,08

256 775,28

CY

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LV

EUR

–1 035,93

– 127,63

0,00

0,00

0,00

–1 163,56

LT

EUR

– 263 563,31

– 307,94

0,00

0,00

0,00

– 263 871,25

LU

EUR

176 056,83

0,00

0,00

0,00

0,00

176 056,83

HU

EUR

–5 845 151,49

0,00

0,00

0,00

0,00

–5 845 151,49

MT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NL

EUR

–1 444 785,70

–88 975,12

0,00

0,00

–65 076,30

–1 598 837,12

AT

EUR

17 222,28

0,00

0,00

0,00

–44 207,31

–26 985,03

PL

EUR

–11 997,96

0,00

0,00

0,00

0,00

–11 997,96

PT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RO

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SI

EUR

– 137 582,52

0,00

0,00

0,00

0,00

– 137 582,52

SK

EUR

3 555,47

–70 716,76

0,00

0,00

0,00

–67 161,29

FI

EUR

–1 521 889,93

–54 940,99

0,00

0,00

–7 736,10

–1 584 567,01

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

–65 415,38

–65 415,38

SE

EUR

–71 741,59

0,00

0,00

0,00

0,00

–71 741,59

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–58 909,25

–58 909,25

UK

EUR

–79 396 991,42

0,00

0,00

0,00

0,00

–79 396 991,42


(1)  Reducerile și suspendările sunt cele luate în considerare în sistemul de plată, la care se adaugă, în special, corecțiile pentru nerespectarea termenelor de plată stabilite pentru august, septembrie și octombrie 2008.

(2)  Pentru calcularea sumei de recuperat de la statul membru sau de plătit acestuia, suma luată în calcul este totalul declarației anuale pentru cheltuielile închise (coloana a) sau totalul declarațiilor lunare pentru cheltuielile disociate (coloana b).

Cursul de schimb aplicabil: Articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2006.

(3)  Dacă partea veniturilor alocate este în avantajul statului membru, aceasta trebuie declarată la 05 07 01 06.

(4)  Dacă partea veniturilor alocate din Fondul pentru zahăr este în avantajul statului membru, aceasta trebuie declarată la 05 02 16 02.

Notă: Nomenclatura 2009: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


ANEXA II

ÎNCHIDEREA CONTURILOR AGENȚIILOR DE PLATĂ

EXERCIȚIUL FINANCIAR 2008 – FEGA

Agenții de plată ale căror conturi sunt disociate și vor face obiectul unei decizii de închidere ulterioare

Stat membru

Agenție de plată

Belgia

ALV

Germania

Baden-Württemberg

Grecia

OPEKEPE

Italia

ARBEA

Malta

MRRA

Portugalia

IFAP

România

PIAA


Top