EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0366

2009/366/CE: Decizia Comisiei din 29 aprilie 2009 privind închiderea conturilor agențiilor de plată din Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia referitor la cheltuielile legate de măsuri de dezvoltare rurală finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exercițiul financiar 2008 [notificată cu numărul C(2009) 3199]

OJ L 111, 5.5.2009, p. 35–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/366/oj

5.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 111/35


DECIZIA COMISIEI

din 29 aprilie 2009

privind închiderea conturilor agențiilor de plată din Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia referitor la cheltuielile legate de măsuri de dezvoltare rurală finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exercițiul financiar 2008

[notificată cu numărul C(2009) 3199]

(Numai textele în limbile cehă, engleză, estonă, greacă, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, polonă, slovacă și slovenă sunt autentice)

(2009/366/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (1), în special articolele 30 și 39,

după consultarea Comitetului pentru fondurile agricole,

întrucât:

(1)

Pe baza conturilor anuale prezentate de Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia referitor la cheltuielile legate de măsurile de dezvoltare rurală, însoțite de informațiile solicitate, conturile agențiilor de plată menționate la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 vor fi închise. Decizia de închidere se referă la integralitatea, acuratețea și veridicitatea conturilor comunicate, ținându-se seama de rapoartele întocmite de organismele de certificare.

(2)

Au expirat termenele acordate Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei, prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce privește autorizarea agențiilor de plăți și a altor entități, precum și lichidarea conturilor FEGA și FEADR (2), pentru a prezenta Comisiei documentele menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Comisiei și la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 885/2006.

(3)

Comisia a verificat informațiile prezentate și a comunicat Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei, înainte de 31 martie 2009, rezultatele verificărilor sale, însoțite de modificările necesare.

(4)

În ceea ce privește cheltuielile legate de dezvoltarea rurală care fac obiectul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 27/2004 al Comisiei din 5 ianuarie 2004 de stabilire a normelor tranzitorii de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului în ceea ce privește finanțarea de către FEGA, secțiunea Garantare, a măsurilor de dezvoltare rurală pentru Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia (3), rezultatul deciziei de închidere a conturilor va fi scăzut din plățile ulterioare efectuate de Comisie sau adăugat la acestea.

(5)

Pe baza verificărilor efectuate, conturile anuale și documentele însoțitoare permit Comisiei să ia, pentru anumite agenții de plată, o decizie privind integralitatea, acuratețea și veridicitatea conturilor prezentate. Detaliile privind aceste sume au fost descrise în raportul de sinteză înaintat Comitetului Fondului simultan cu prezenta decizie.

(6)

Ținând seama de verificările efectuate, informațiile prezentate de către alte agenții de plată necesită investigații suplimentare, conturile acestora neputând fi închise prin prezenta decizie.

(7)

În ceea ce privește cheltuielile legate de dezvoltarea rurală care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 27/2004, sumele care trebuie recuperate sau plătite în conformitate cu decizia de închidere a conturilor vor fi scăzute din plățile ulterioare sau adunate la acestea.

(8)

În conformitate cu articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, prezenta decizie nu aduce atingere deciziilor luate ulterior de către Comisie privind excluderea de la finanțarea comunitară a cheltuielilor care nu au fost efectuate în conformitate cu normele comunitare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Fără a aduce atingere articolului 2, prin prezenta decizie se închid conturile agențiilor de plată ale statelor membre referitoare la cheltuielile legate de măsuri de dezvoltare rurală finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) aferente exercițiului financiar 2008.

În anexele I și II sunt stabilite sumele de recuperat de la fiecare stat membru sau de plătit acestuia, în temeiul prezentei decizii, în domeniul măsurilor de dezvoltare rurală aplicabile în Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia.

Articolul 2

Pentru exercițiul financiar 2008, conturile agențiilor de plată din statele membre din domeniul măsurilor de dezvoltare rurală aplicabile în Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia, prezentate în anexa III, sunt disociate de prezenta decizie și vor face obiectul unei decizii ulterioare de închidere a conturilor.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Republicii Cehe, Republicii Estone, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace.

Adoptată la Bruxelles, 29 aprilie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 171, 23.6.2006, p. 90.

(3)  JO L 5, 9.1.2004, p. 36.


ANEXA I

ÎNCHIDEREA CONTURILOR AGENȚIILOR DE PLATĂ

EXERCIȚIUL FINANCIAR 2008 – CHELTUIELILE FEGA PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ÎN NOILE STATE MEMBRE

Suma de recuperat de la statul membru sau de plătit acestuia

Notă: În ceea ce privește Republica Cehă, suma verificată pentru EF2008 adăugată la sumele verificate în anii anteriori depășește contribuția maximă FEOGA prevăzută în Decizia Comisiei de aprobare a programului. Soldul final FEOGA care va fi plătit pentru program va fi calculat în conformitate cu contribuția totală FEOGA.

SM

 

2008 – Cheltuielile pentru agențiile de plată ale căror conturi sunt

Total a + b

Reduceri

Total

Plăți intermediare rambursate statului membru pentru exercițiul financiar

Suma care trebuie recuperată de la (–) sau plătită către (+) statul membru (1)

închise

disociate

= cheltuieli cuprinse în declarația anuală

= totalul plăților intermediare rambursate statului membru pentru exercițiul financiar

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e - f

CZ

EUR

32 399 539,50

 

32 399 539,50

0,00

32 399 539,50

0,00

32 399 539,50

EE

EUR

24 148 768,74

 

24 148 768,74

0,00

24 148 768,74

0,00

24 148 768,74

CY

EUR

17 570 826,20

 

17 570 826,20

0,00

17 570 826,20

11 388 159,00

6 182 667,20

LV

EUR

46 986 857,87

 

46 986 857,87

0,00

46 986 857,87

0,00

46 986 857,87

LT

EUR

79 148 259,37

 

79 148 259,37

0,00

79 148 259,37

0,00

79 148 259,37

HU

EUR

90 290 537,46

 

90 290 537,46

0,00

90 290 537,46

0,00

90 290 537,46

MT

EUR

0,00

2 699 140,00

2 699 140,00

0,00

2 699 140,00

2 699 140,00

0,00

PL

EUR

121 595 191,28

 

121 595 191,28

0,00

121 595 191,28

0,00

121 595 191,28

SI

EUR

607 424,53

 

607 424,53

0,00

607 424,53

0,00

607 424,53

SK

EUR

39 259 760,34

 

39 259 760,34

0,00

39 259 760,34

0,00

39 259 760,34


SM

Avansurile care au fost plătite dar nu au fost încă închise în vederea punerii în aplicare a programului [articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999].

CZ

EUR

86 848 000,00

EE

EUR

24 080 000,00

CY

EUR

11 968 000,00

LV

EUR

52 496 000,00

LT

EUR

78 320 000,00

HU

EUR

96 368 000,00

MT

EUR

4 304 000,00

PL

EUR

458 624 000,00

SI

EUR

45 056 000,00

SK

EUR

63 536 000,00


(1)  Deoarece plățile se ridică la 95 % din planul financiar pentru toate statele membre, soldurile vor fi achitate la încheierea programului.

Notă: În ceea ce privește Republica Cehă, suma verificată pentru EF2008 adăugată la sumele verificate în anii anteriori depășește contribuția maximă FEOGA prevăzută în Decizia Comisiei de aprobare a programului. Soldul final FEOGA care va fi plătit pentru program va fi calculat în conformitate cu contribuția totală FEOGA.


ANEXA II

CHELTUIELI ÎNCHISE PER MĂSURĂ FEGA PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU EXERCIȚIUL FIANCIAR 2008 ÎN NOILE STATE MEMBRE

Diferențe între conturile anuale și declarațiile de cheltuieli

REPUBLICA CEHĂ

Nr.

Măsuri

Cheltuieli 2008

Anexa I coloana „a”

Reduceri

Anexa I coloana „d”

Suma închisă pentru 2008

Anexa I coloana „e”

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Pensionarea anticipată

486 177,10

 

486 177,10

2

Zone defavorizate

–62 324,19

 

–62 324,19

3

Agromediu

24 415 487,28

 

24 415 487,28

4

Silvicultură

768 151,81

 

768 151,81

5

Grupuri de producători

6 792 047,50

 

6 792 047,50

6

Asistență tehnică

0,00

 

0,00

7

Sapard

0,00

 

0,00

700

Investiții în exploatațiile agricole, Regulamentul (CE) nr. 1268/99

0,00

 

0,00

701

Prelucrare și comercializare Regulamentul (CE) nr. 1268/1999

0,00

 

0,00

702

Daune produse de inundații 1

0,00

 

0,00

703

Îmbunătățirea structurilor de calitate

0,00

 

0,00

704

Ameliorarea terenurilor și reparcelare

0,00

 

0,00

705

Reabilitarea și dezvoltarea satelor

0,00

 

0,00

706

Daune produse de inundații 2

0,00

 

0,00

707

Dezvoltarea infrastructurii rurale

0,00

 

0,00

708

Dezvoltarea și diversificarea activităților

0,00

 

0,00

709

Protejarea metodelor de producție în agricultură

0,00

 

0,00

710

Îmbunătățirea formării profesionale

0,00

 

0,00

711

Asistență tehnică SAPARD

0,00

 

0,00

 

Total

32 399 539,50

0,00

32 399 539,50


ESTONIA

Nr.

Măsuri

Cheltuieli 2008

anexa I coloana „a”

Reduceri

anexa I coloana „d”

Suma închisă pentru 2008

anexa I coloana „e”

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Zone defavorizate

–85 013,95

 

–85 013,95

2

Agromediu

20 416 942,68

 

20 416 942,68

3

Împădurirea terenurilor agricole

125 877,94

 

125 877,94

4

Ajutor pentru exploatațiile de semisubzistență

2 154 035,51

 

2 154 035,51

5

Îndeplinirea standardelor

1 373 830,87

 

1 373 830,87

6

Suplimentări ale plăților directe

4 570,72

 

4 570,72

7

Asistență tehnică

155 007,67

 

155 007,67

8

Sapard

0,00

 

0,00

9

Sprijin pentru zone cu restricții de mediu

3 517,30

 

3 517,30

 

Total

24 148 768,74

0,00

24 148 768,74


CIPRU

Nr.

Măsuri

Cheltuieli 2008

anexa I coloana „a”

Reduceri

anexa I coloana „d”

Suma închisă pentru 2008

anexa I coloana „e”

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Sprijinirea investițiilor pentru gestionarea deșeurilor animale

2 160 970,53

 

2 160 970,53

2

Încurajarea îmbunătățirii și dezvoltării

3 845 690,82

 

3 845 690,82

3

Încurajarea înființării grupurilor de producători

391 894,08

 

391 894,08

4

Promovarea formării profesionale a agricultorilor

0,00

 

0,00

5

Asistență tehnică și consiliere pentru agricultori

58 475,17

 

58 475,17

6

Pensionarea anticipată

500 463,80

 

500 463,80

7

Sprijinirea instalării tinerilor agricultori

710 000,00

 

710 000,00

8

Îndeplinirea standardelor UE

1 890 818,08

 

1 890 818,08

9

Adoptarea măsurilor de agromediu

2 724 287,26

 

2 724 287,26

10

Măsuri de agromediu pentru protejarea valorii naturale

2 608 009,46

 

2 608 009,46

11

Împădurire

40 915,05

 

40 915,05

12

Îmbunătățirea infrastructurii pentru dezvoltarea creșterii animalelor

490 532,61

 

490 532,61

13

Zone defavorizate

–13 576,13

 

–13 576,13

14

Sprijin pentru sistemele de calitate

673 718,97

 

673 718,97

15

Sprijin pentru prelucrarea tradițională la scară redusă

584 241,84

 

584 241,84

16

Protejarea peisajelor agricole și tradiționale

282 638,86

 

282 638,86

17

Prevenirea incendiilor forestiere și a altor dezastre naturale

123 163,39

 

123 163,39

18

Împădurirea terenurilor neagricole

396 079,52

 

396 079,52

19

Îmbunătățirea procesului de recoltare

0,00

 

0,00

20

Asistență tehnică pentru punerea în aplicare și monitorizare

70 039,46

 

70 039,46

21

Asistență tehnică pentru inițiative colective la nivel local

32 463,43

 

32 463,43

 

Total

17 570 826,20

0,00

17 570 826,20


LETONIA

Nr.

Măsuri

Cheltuieli 2008

anexa I coloana „a”

Reduceri

anexa I coloana „d”

Suma închisă pentru 2008

anexa I coloana „e”

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Pensionare anticipată

3 250 393,40

 

3 250 393,40

2

Grupuri de producători

1 589 329,59

 

1 589 329,59

3

Ajutor pentru exploatațiile de semisubzistență

10 953 829,98

 

10 953 829,98

4

Îndeplinirea standardelor

7 050 638,64

 

7 050 638,64

5

Agromediu

23 854 472,13

 

23 854 472,13

6

Zone defavorizate

34 948,53

 

34 948,53

7

Asistență tehnică

258 913,87

 

258 913,87

8

Obligații transferate din perioada de programare precedentă

–5 668,27

 

–5 668,27

9

Alocări de resurse pentru schema de plată unică pe suprafață

0,00

 

0,00

 

Total

46 986 857,87

0,00

46 986 857,87


LITUANIA

Nr.

Măsuri

Cheltuieli 2008

anexa I coloana „a”

Reduceri

anexa I coloana „d”

Suma închisă pentru 2008

anexa I coloana „e”

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Agromediu

27 947 981,79

 

27 947 981,79

2

Zone defavorizate și zone cu restricții de mediu

48 234,08

 

48 234,08

3

Îndeplinirea standardelor

26 055 356,07

 

26 055 356,07

4

Împădurirea terenurilor agricole

1 734 572,99

 

1 734 572,99

5

Pensionare anticipată

19 490 903,99

 

19 490 903,99

6

Ajutor pentru exploatațiile de semisubzistență în curs de restructurare

2 081 962,83

 

2 081 962,83

7

Alte măsuri

447 848,76

 

447 848,76

8

Asistență tehnică

1 330 659,16

 

1 330 659,16

9

Plăți directe naționale complementare

10 739,70

 

10 739,70

 

Total

79 148 259,37

0,00

79 148 259,37


UNGARIA

Nr.

Măsuri

Cheltuieli 2008

anexa I coloana „a”

Reduceri

anexa I coloana „d”

Suma închisă pentru 2008

anexa I coloana „e”

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Agromediu

59 606 523,82

 

59 606 523,82

2

Îndeplinirea standardelor

13 784 071,07

 

13 784 071,07

3

Împădurire

15 357 233,59

 

15 357 233,59

4

Ajutor pentru exploatațiile de semisubzistență

322 737,06

 

322 737,06

5

Grupuri de producători

– 233,15

 

– 233,15

6

Pensionare anticipată

0,00

 

0,00

7

Zone defavorizate

–25 011,06

 

–25 011,06

8

Asistență tehnică

1 245 216,13

 

1 245 216,13

9

Proiecte aprobate în temeiul Regulamentul (CE) nr. 1268/1999

0,00

 

0,00

10

Plăți directe naționale complementare

0,00

 

0,00

 

Total

90 290 537,46

0,00

90 290 537,46


POLONIA

Nr.

Măsuri

Cheltuieli 2008

anexa I coloana „a”

Reduceri

anexa I coloana „d”

Suma închisă pentru 2008

anexa I coloana „e”

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Pensionare anticipată

25 431 473,58

 

25 431 473,58

2

Ajutor pentru exploatațiile de semisubzistență

12 965 617,28

 

12 965 617,28

3

Zone defavorizate

–1 487 716,01

 

–1 487 716,01

4

Măsuri de agromediu și pentru bunăstarea animalelor

5 663 544,07

 

5 663 544,07

5

Împădurire

11 625 652,61

 

11 625 652,61

6

Îndeplinirea standardelor UE

62 703 110,98

 

62 703 110,98

7

Grupuri de producători

1 799 132,10

 

1 799 132,10

8

Asistență tehnică

2 763 199,78

 

2 763 199,78

9

Suplimentări ale plăților directe

140 155,01

 

140 155,01

10

Proiecte aprobate în temeiul Regulamentul (CE) nr. 1268/1999

–8 978,12

 

–8 978,12

 

Total

121 595 191,28

0,00

121 595 191,28


SLOVENIA

Nr.

Măsuri

Cheltuieli 2008

anexa I coloana „a”

Reduceri

anexa I coloana „d”

Suma închisă pentru 2008

anexa I coloana „e”

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Zone defavorizate

78 615,04

 

78 615,04

2

Agromediu

–1 190 735,17

 

–1 190 735,17

3

Pensionare anticipată

1 386 969,91

 

1 386 969,91

4

Îndeplinirea standardelor

199 761,17

 

199 761,17

5

Asistență tehnică

101 777,75

 

101 777,75

6

Programul SAPARD

34 856,75

 

34 856,75

7

Suplimentări ale plăților directe

–3 820,92

 

–3 820,92

 

Total

607 424,53

0,00

607 424,53


SLOVACIA

Nr.

Măsuri

Cheltuieli 2008

anexa I coloana „a”

Reduceri

anexa I coloana „d”

Suma închisă pentru 2008

anexa I coloana „e”

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Investiții în exploatațiile agricole

1 650 413,98

 

1 650 413,98

2

Formare

0,00

 

0,00

3

Zone defavorizate și zone cu restricții de mediu

317 367,06

 

317 367,06

4

Îndeplinirea standardelor

3 982 447,52

 

3 982 447,52

5

Sprijin pentru agromediu

25 815 864,82

 

25 815 864,82

6

Îmbunătățirea prelucrării și comercializării produselor agricole

942 660,39

 

942 660,39

7

Gestionarea pădurilor

4 564,40

 

4 564,40

8

Împădurirea terenurilor agricole

106 689,23

 

106 689,23

9

Consolidarea terenurilor

465 593,60

 

465 593,60

10

Diversificarea activităților agricole

34 451,27

 

34 451,27

11

Ajutor pentru exploatațiile de semisubzistență

414 691,29

 

414 691,29

12

Grupuri de producători

2 387 788,82

 

2 387 788,82

13

Asistență tehnică, inclusiv evaluare

3 137 462,36

 

3 137 462,36

14

Suplimentări ale plăților directe

– 234,40

 

– 234,40

901

Investiții în ferme agricole, Regulamentul (CE) nr. 1268/1999

0,00

 

0,00

905

Sprijin pentru agromediu – proiecte aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1268/1999

0,00

 

0,00

907

Gestionarea pădurilor – proiecte aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1268/1999

0,00

 

0,00

912

Grupuri de producători – proiecte aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1268/1999

0,00

 

0,00

 

Total

39 259 760,34

0,00

39 259 760,34


ANEXA III

ÎNCHIDEREA CONTURILOR AGENȚIILOR DE PLĂȚI

EXERCIȚIUL FINANCIAR 2008 – CHELTUIELI FEGA PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ÎN NOILE STATE MEMBRE

Lista agențiilor de plăți ale căror conturi au fost disociate și vor face obiectul unei decizii ulterioare de închidere de conturi

Statul membru

Agenția de plată

Malta

MRRA


Top