EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0258

Regulamentul (CE) nr. 258/2009 al Comisiei din 26 martie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 595/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui și al produselor lactate

OJ L 81, 27.3.2009, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 141 - 143

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/258/oj

27.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/19


REGULAMENTUL (CE) NR. 258/2009 AL COMISIEI

din 26 martie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 595/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui și al produselor lactate

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în special articolul 69 alineatul (2), articolul 80 alineatul (1) și articolul 85, coroborate cu articolul 4,

întrucât:

(1)

Articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 595/2004 al Comisiei (2) prevede modul în care trebuie luat în considerare procentul de grăsimi al laptelui la efectuarea decontului final al cantităților livrate.

(2)

Coeficienții de ajustare aplicați livrărilor de lapte în cazul în care procentul de grăsimi al laptelui este mai mare sau mai mic decât nivelul de referință au rămas aceiași din 1989. Având în vedere numeroasele schimbări intervenite de atunci în natura regimului de sprijin pentru sectorul laptelui, este necesar să se reducă gradul de ajustare aplicat laptelui livrat cu un procent de grăsimi mai mare decât procentul de grăsimi de referință. Coeficientul care va fi aplicat în cazul în care procentul real de grăsimi al laptelui livrat este mai mic decât procentul de grăsimi de referință trebuie să rămână neschimbat.

(3)

Având în vedere ratele de ajustare diferențiale, este necesară, de asemenea, modificarea informațiilor furnizate Comisiei de statele membre în chestionarul anual, astfel încât acestea să indice detaliile referitoare atât la ajustările pozitive, cât și la cele negative.

(4)

În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 595/2004, în fiecare an, Comisia trebuie să repartizeze cota națională a fiecărui stat membru între livrările și vânzările directe, pe baza comunicărilor primite din partea statelor membre. Comunicările respective se referă la cererile de conversie depuse de producători. Cotele suplimentare alocate statelor membre sunt alocate, în primă instanță, rezervei naționale și sunt apoi repartizate de către statele membre între livrările și vânzările directe, în funcție de necesitățile previzibile. Cu toate acestea, nu există nicio dispoziție oficială conform căreia Comisia trebuie să fie informată în legătură cu această repartizare. Este, prin urmare, necesar să se solicite Comisiei să țină cont de această repartizare în adaptarea anuală și să furnizeze statelor membre mecanismul prin care acestea să informeze Comisia despre repartizarea cotelor respective.

(5)

În anumite state membre, timp de câțiva ani, livrările au fost în mod semnificativ mai reduse decât partea din cota națională rezervată livrărilor. Posibilitatea depășirii cotei se va reduce și mai mult pe măsură ce cotele naționale cresc. Experiența arată că, dacă riscul de a datora o taxă este redus, se diminuează și riscul ca operatorii să subdeclare sau să disimuleze cantitățile livrate. Este necesar, prin urmare, să se reducă în mod corespunzător intensitatea controalelor care urmează să aibă loc în statele membre respective, cu scopul de a optimiza utilizarea resurselor destinate controlului.

(6)

În conformitate cu articolul 19 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 595/2004, statele membre trebuie să termine toate rapoartele de control referitoare la o perioadă de 12 luni în termen de 18 luni de la încheierea perioadei respective. În cazul în care statele membre recurg la posibilitatea care le este oferită de a aplica o rată redusă a intensității controalelor în anumite situații, este necesară reducerea timpului maxim acordat pentru terminarea tuturor rapoartelor.

(7)

Pentru a le permite statelor membre să beneficieze de o situație mai puțin împovărătoare ca urmare a adaptării intensității controalelor și luând în considerare faptul că, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 595/2004, controalele sunt efectuate în parte în timpul perioadei de 12 luni în cauză și în parte după această perioadă de 12 luni, este necesar să se aplice intensitatea adaptată a controalelor începând cu perioada de 12 luni 2008/2009, adică perioada care începe la 1 aprilie 2008 și se încheie la 31 martie 2009.

(8)

Pentru a sprijini supravegherea de către Comisie a aplicării sistemului cotelor și, în special, în contextul rapoartelor pe care Comisia trebuie să le transmită Consiliului înainte de sfârșitul anilor 2010 și 2012, este necesar să se furnizeze informații mai detaliate privind măsura în care se utilizează cotele, repartizarea cotelor nefolosite către producători și, dacă este cazul, colectarea prelevării datorate de la producători.

(9)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 595/2004 trebuie modificat în consecință.

(10)

Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor agricole nu a emis niciun aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 595/2004 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2 primul paragraf, textul „articolul 21” se înlocuiește cu textul „articolul 25”.

2.

Articolul 10 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i)

al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Dacă se constată o diferență pozitivă, cantitatea de lapte livrată se mărește cu 0,09 % la 0,1 grame de grăsimi suplimentare la un kilogram de lapte.”;

(ii)

paragraful al cincilea se înlocuiește cu următorul text:

„Atunci când cantitatea de lapte livrată este exprimată în litri, ajustarea se înmulțește cu coeficientul de 0,971.”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Statele membre efectuează adaptarea livrărilor la nivel național în conformitate cu articolul 80 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (3).

3.

La articolul 19 alineatul (3) paragraful al doilea, se adaugă următoarea teză:

„Cu toate acestea, rapoartele de control sunt terminate în cel mult 12 luni de la încheierea perioadei respective în statele membre cărora li se aplică articolul 22 alineatul (1) literele (aa) și (ba).”

4.

La articolul 22 alineatul (1), literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

2 % dintre producători pentru fiecare perioadă de 12 luni sau

(aa)

1 % dintre producători în statele membre în care livrările totale adaptate s-au situat sub 95 % din partea din cota națională rezervată livrărilor în fiecare dintre cele trei perioade anterioare de câte 12 luni; precum și

(b)

40 % din cantitatea de lapte declarată după ajustarea pentru perioada în cauză sau

(ba)

20 % din cantitatea de lapte declarată după ajustare în statele membre în care livrările totale ajustate s-au situat sub 95 % din partea din cota națională rezervată livrărilor în fiecare dintre cele trei perioade anterioare de câte 12 luni; precum și”.

5.

La articolul 25, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În conformitate cu articolul 69 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, statele membre notifică Comisiei înaintea datei de 1 februarie a fiecărui an:

(a)

cantitățile definitiv convertite, la solicitarea producătorilor, între cantitățile individuale de referință pentru livrările și vânzările directe;

(b)

repartizarea între livrările și vânzările directe a cotei afectate rezervei naționale în conformitate cu articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 cu începere de la data de 1 aprilie a perioadei de 12 luni în cauză.”

6.

La articolul 27 se adaugă următorul alineat (4):

„(4)   Înaintea datei de 1 octombrie a fiecărui an, statele membre transmit Comisiei un raport referitor la utilizarea cotelor și la colectarea prelevărilor pentru perioada de 12 luni care se încheie la 31 martie a aceluiași an calendaristic. Raportul include informații privind realocarea cotelor neutilizate, inclusiv numărul de producători beneficiari și motivul acestor alocări. Dacă este cazul, raportul indică numărul de producători care contribuie la plata taxei pe excedent și numărul de cazuri, dacă există, în care taxa pe excedent s-a dovedit imposibil de colectat din cauza incapacității definitive de plată sau a falimentului producătorului. Statele membre transmit Comisiei o actualizare a raportului înainte de 1 decembrie pentru a include noi informații pertinente disponibile. Fiecare raport ulterior actualizează situația privind colectarea oricărei taxe pe excedent raportate, anterior, ca restantă.”

7.

În anexa I, punctul 1.8 se înlocuiește cu următorul text:

„1.8.

Adaptarea livrărilor pe baza procentului de grăsimi:

(a)

cantități ale livrărilor ajustate pozitiv (în kilograme)

(b)

total ajustări pozitive (în kilograme)

(c)

cantități ale livrărilor ajustate negativ (în kilograme)

(d)

total ajustări negative (în kilograme)”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 aprilie 2009, cu excepția articolului 1 punctele 3 și 4, care se aplică de la 1 aprilie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 martie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 94, 31.3.2004, p. 22.

(3)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.”


Top