EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0169

Regulamentul (CE) nr. 169/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind aplicarea regulilor de concurență transporturilor feroviare, rutiere și pe căile navigabile interioare (versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 61, 5.3.2009, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 98 - 102

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/169/oj

5.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 61/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 169/2009 AL CONSILIULUI

din 26 februarie 2009

privind aplicarea regulilor de concurență transporturilor feroviare, rutiere și pe căile navigabile interioare

(versiune codificată)

(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 83,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 1017/68 al Consiliului din 19 iulie 1968 privind aplicarea regulilor de concurență transporturilor feroviare, rutiere și pe căile navigabile interioare (3) a fost modificat în mod substanțial și în repetate rânduri (4). Din motive de claritate și de raționalizare, ar trebui să se codifice regulamentul menționat.

(2)

Regulile de concurență pentru transporturile feroviare, rutiere și pe căile navigabile interioare sunt o componentă a politicii comune de transport și a politicii economice generale.

(3)

Regulile de concurență pentru respectivele domenii ar trebui să țină seama de caracteristicile distinctive ale transporturilor.

(4)

În măsura în care regulile de concurență în domeniul transporturilor derogă de la regulile generale de concurență, ar trebui să se asigure întreprinderilor posibilitatea de a cunoaște regulile care se aplică fiecărui caz în parte.

(5)

Sistemul de reguli de concurență în domeniul transporturilor se aplică în mod egal finanțărilor comune sau achizițiilor comune de echipamente pentru transporturi, pentru exploatarea în comun a serviciilor de către anumite grupuri de întreprinderi și, de asemenea, anumitor operațiuni legate de transporturile feroviare, rutiere și pe căile navigabile interioare ale furnizorilor de servicii auxiliare transporturilor.

(6)

Pentru ca între statele membre comerțul să nu fie afectat sau concurența din cadrul pieței interne să nu fie denaturată, trebuie interzise, în principiu, pentru cele trei moduri de transport specificate mai sus, toate acordurile între întreprinderi, deciziile de asociere între întreprinderi și practicile concertate între întreprinderi, precum și toate cazurile de abuz de poziție dominantă în cadrul pieței interne ce ar putea avea astfel de efecte.

(7)

Unele tipuri de acorduri, decizii și practici concertate în domeniul transporturilor al căror obiect și efect reprezintă doar aplicarea îmbunătățirilor tehnice sau realizarea cooperării tehnice pot fi exceptate de la această interdicție care privește acordurile restrictive, întrucât contribuie la îmbunătățirea productivității. În lumina experienței care rezultă din aplicarea prezentului regulament, în baza unei propuneri a Comisiei, Consiliul poate modifica lista acestor tipuri de acorduri.

(8)

Pentru a stimula îmbunătățirea structurii, uneori prea dispersate, a industriei în domeniul transporturilor rutiere și pe căile navigabile interioare, ar trebui să fie acordate derogări de la interdicția care privește acordurile restrictive în cazul acelor acorduri, decizii și practici concertate care prevăd crearea și funcționarea unor grupuri de întreprinderi din aceste două sectoare ale transporturilor al căror obiectiv este efectuarea de activități de transport, inclusiv finanțarea comună sau achiziționarea comună de echipamente de transport pentru prestarea de servicii în comun. O astfel de exceptare generală poate fi acordată numai cu condiția ca în total capacitatea de transport a unui grup să nu depășească nivelul maxim fixat, iar capacitatea individuală a întreprinderilor aparținând grupului să nu depășească anumite limite stabilite pentru ca nici una dintre întreprinderi să nu poată deține o poziție dominantă în cadrul grupului. Comisia ar trebui să poată să intervină în anumite cazuri, atunci când aceste acorduri pot avea efecte incompatibile cu condițiile în care un acord restrictiv poate fi recunoscut drept legal și pot constitui un abuz în ceea ce privește exceptarea. Cu toate acestea, faptul că un grup are o capacitate totală de transport mai mare decât nivelul maxim fixat sau nu poate solicita exceptarea generală din cauza capacității individuale a întreprinderilor aparținând grupului nu împiedică prin el însuși un grup să realizeze un acord, o decizie sau o practică concertată legale dacă acestea îndeplinesc condițiile relevante prevăzute în prezentul regulament.

(9)

Întreprinderile sunt în primul rând cele care trebuie să stabilească dacă efectele predominante ale acordurilor, deciziilor sau practicilor concertate între ele reprezintă o restricționare a concurenței sau avantaje economice acceptabile ca justificare pentru o astfel de restricționare și să decidă în consecință, pe propria răspundere, în ceea ce privește ilegalitatea sau legalitatea acestor acorduri, decizii sau practici concertate.

(10)

Întreprinderilor ar trebui să poată să încheie sau să aplice acorduri fără a le declara. Acest lucru expune respectivele acorduri la riscul de a fi declarate nule cu efect retroactiv în cazul în care sunt examinate, ca urmare a unei plângeri sau la inițiativa Comisiei, dar nu împiedică declararea acestora în mod retroactiv ca fiind legale în cazul unei astfel de examinări ulterioare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Dispozițiile prezentului regulament în domeniul transporturilor feroviare, rutiere și pe căile navigabile interioare se aplică pe de o parte tuturor acordurilor, deciziilor și practicilor concertate care au ca obiect sau efect să fixeze tarife și condiții de transport, să limiteze sau controleze prestarea serviciilor de transport, să împartă piețele transporturilor, modul de aplicare a îmbunătățirilor tehnice sau cooperării tehnice ori finanțările comune sau achiziționarea în comun de echipamente sau materiale de transport atunci când astfel de activități sunt direct legate de prestarea serviciilor de transport și sunt necesare pentru prestarea în comun a serviciilor de către un grup de întreprinderi de transporturi rutiere și pe căile navigabile interioare, în sensul articolului 3, precum și abuzului de poziție dominantă pe piața transporturilor. Aceste dispoziții se aplică și activității prestatorilor de servicii auxiliare transporturilor care au ca obiect sau efect unul dintre acestea.

Articolul 2

Exceptarea acordurilor tehnice

(1)   Interdicția prevăzută la articolul 81 alineatul (1) din tratat nu se aplică acordurilor, deciziilor sau practicilor concertate al căror obiect și efect este aplicarea de îmbunătățiri tehnice sau realizarea unei cooperări tehnice prin:

(a)

standardizarea echipamentelor, a materialelor, a vehiculelor sau a instalațiilor fixe;

(b)

schimbarea sau folosirea în comun, în scopul efectuării de servicii de transport, a personalului, a echipamentelor, a vehiculelor sau a instalațiilor fixe;

(c)

organizarea și executarea de activități succesive, complementare, de substituție sau combinate, stabilirea și fixarea de tarife și condiții de transport pentru aceste activități, inclusiv tarife competitive speciale;

(d)

utilizarea celor mai logice rute din punct de vedere funcțional pentru rute cu un singur mijloc de transport;

(e)

coordonarea orarelor de transport pentru rutele de legătură;

(f)

gruparea trimiterilor izolate;

(g)

stabilirea de reguli uniforme în ceea ce privește structura tarifelor și termenii de aplicare a acestora, cu condiția ca aceste reguli să nu prevadă tarifele și condițiile de transport.

(2)   Comisia înaintează propuneri Consiliului, acolo unde este cazul, în vederea extinderii sau a reducerii listei de la alineatul (1).

Articolul 3

Exceptarea grupurilor de întreprinderi mici și mijlocii

(1)   Acordurile, deciziile și practicile concertate prevăzute la articolul 81 alineatul (1) din tratat sunt exceptate de la interdicția din articolul respectiv dacă scopul acestora este:

(a)

constituirea și funcționarea grupurilor de întreprinderi de transport rutier sau pe căile navigabile interioare în vederea desfășurării de activități de transport;

(b)

finanțarea în comun sau achiziționarea în comun de echipamente și materiale pentru transporturi, atunci când aceste activități sunt direct legate de prestarea de servicii de transport și sunt necesare pentru activitățile în comun ale grupurilor menționate anterior;

întotdeauna cu condiția ca, în total, capacitatea de transport a oricărui grup să nu depășească:

(i)

10 000 tone metrice în cazul transporturilor rutiere;

(ii)

500 000 tone metrice în cazul transporturilor pe căile navigabile interioare.

Capacitatea individuală a fiecărei întreprinderi ce aparține unui grup nu trebuie să depășească 1 000 tone metrice în cazul transporturilor rutiere sau 50 000 tone metrice în cazul transporturilor pe căile navigabile interioare.

(2)   În cazul în care punerea în aplicare a acordurilor, a deciziilor sau a practicilor concertate prevăzute la alineatul (1) produce, într-o cauză dată, efecte incompatibile cu condițiile prevăzute la articolul 81 alineatul (3) din tratat, întreprinderile sau asociațiile de întreprinderi pot fi obligate să înceteze aceste efecte.

Articolul 4

Abrogare

Regulamentul (CEE) nr. 1017/68, cu modificările aduse prin regulamentul menționat în anexa I partea A, se abrogă, cu excepția articolului 13 alineatul (3), care continuă să se aplice deciziilor adoptate în temeiul articolului 5 din Regulamentul (CEE) nr. 1017/68 anterior datei de 1 mai 2004, până la data expirării acestor decizii.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Articolul 5

Intrarea în vigoare, acorduri existente

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Interdicția prevăzută la articolul 81 alineatul (1) din tratat nu se aplică acordurilor, deciziilor și practicilor concertate existente la data aderării Austriei, a Finlandei și a Suediei sau la data aderării Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Poloniei, a Sloveniei și a Slovaciei și care, în urma aderării, intră sub incidența articolului 81 alineatul (1) din tratat dacă, în termen de șase luni de la data aderării, sunt modificate astfel încât să îndeplinească condițiile prevăzute la articolul 3 din prezentul regulament. Prezentul alineat nu se aplică în cazul acordurilor, deciziilor și practicilor concertate care, la data aderării, erau deja reglementate în articolul 53 alineatul (1) din Acordul privind SEE.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 februarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

I. LANGER


(1)  JO C 219 E, 28.8.2008, p. 67.

(2)  JO C 161, 13.7.2007, p. 100.

(3)  JO L 175, 23.7.1968, p. 1.

(4)  A se vedea anexa I.


ANEXA I

PARTEA A

Regulament abrogat și lista modificărilor ulterioare

(menționate la articolul 4)

Regulamentul (CEE) nr. 1017/68 al Consiliului

(JO L 175, 23.7.1968, p. 1)

Cu excepția articolului 13 alineatul (3)

Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului

(JO L 1, 4.1.2003, p. 1)

Numai articolul 36

PARTEA B

Modificări ulterioare neabrogate

Tratatul de aderare din 1972

Tratatul de aderare din 1979

Tratatul de aderare din 1994

Tratatul de aderare din 2003


ANEXA II

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Regulamentul (CEE) nr. 1017/68

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 3

Articolul 2

Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf prima frază introductivă prima liniuță

Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf prima frază introductivă litera (a)

Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf prima frază introductivă a doua liniuță

Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf prima frază introductivă litera (b)

Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf a doua frază introductivă prima liniuță

Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf a doua frază introductivă punctul (i)

Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf a doua frază introductivă a doua liniuță

Articolul 3 alineatul (1) primul paragraf a doua frază introductivă punctul (ii)

Articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 4

Articolul 30 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 30 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 31

Anexa I

Anexa II


Top