EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0087

2009/87/CE: Decizia Comisiei din 29 ianuarie 2009 privind închiderea conturilor unor agenții de plată din Estonia, Țările de Jos și Portugalia în ceea ce privește cheltuielile finanțate prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru exercițiul financiar 2007 [notificată cu numărul C(2009) 414]

OJ L 33, 3.2.2009, p. 38–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/87(1)/oj

3.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 33/38


DECIZIA COMISIEI

din 29 ianuarie 2009

privind închiderea conturilor unor agenții de plată din Estonia, Țările de Jos și Portugalia în ceea ce privește cheltuielile finanțate prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru exercițiul financiar 2007

[notificată cu numărul C(2009) 414]

(Numai textele în limbile estonă, olandeză și portugheză sunt autentice)

(2009/87/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (1), în special articolele 30 și 32,

după consultarea Comitetului pentru Fonduri Agricole,

întrucât:

(1)

Decizia 2008/396/CE a Comisiei (2) a închis, pentru exercițiul financiar 2007, conturile tuturor agențiilor de plată cu excepția agențiilor de plată „PRIA” din Estonia, „OPEKEPE” din Grecia, „MAVI” din Finlanda, „ARBEA” din Italia, „MRAE” din Malta, „Dienst Regelingen” din Țările de Jos și „IFADAP”, „INGA” și „IFAP” din Portugalia.

(2)

În urma transmiterii unor noi informații și după efectuarea unor verificări suplimentare, Comisia poate în prezent să ia o decizie privind integralitatea, acuratețea și veridicitatea conturilor prezentate de agențiile de plată „PRIA” din Estonia, „Dienst Regelingen” din Țările de Jos și „INGA” din Portugalia.

(3)

Articolul 10 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce privește autorizarea agențiilor de plăți și a altor entități precum și lichidarea conturilor FEGA și FEADR (3) stabilește că sumele care trebuie recuperate de la fiecare stat membru sau care trebuie să fie plătite acestuia, în conformitate cu decizia de închidere a conturilor menționată la articolul 10 alineatul (1) primul paragraf din regulamentul respectiv, se calculează prin scăderea avansurilor plătite în cursul exercițiului financiar în cauză, și anume 2007, din cheltuielile recunoscute pentru exercițiul financiar respectiv în conformitate cu alineatul (1). Aceste sume se scad din sau se adaugă la avansurile corespunzătoare cheltuielilor efectuate în a doua lună care urmează lunii în care s-a luat decizia de închidere a conturilor.

(4)

În temeiul articolului 32 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, 50 % din consecințele financiare ale nerecuperării sumelor corespunzătoare neregulilor depistate vor fi suportate de statul membru în cauză și 50 % de bugetul comunitar în cazul în care recuperarea respectivelor sume nu s-a produs în termen de patru ani de la prima constatare administrativă sau judiciară sau în termen de opt ani de la inițierea unei acțiuni într-o instanță națională. Articolul 32 alineatul (3) din regulamentul menționat obligă statele membre să înainteze Comisiei, împreună cu conturile anuale, un raport de sinteză al procedurilor de recuperare întreprinse în urma depistării neregulilor. Normele privind executarea obligației statelor membre de raportare a sumelor care trebuie recuperate sunt stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 885/2006. Anexa III la regulamentul menționat prevede modelele de tabel 1 și 2, pe care statele membre trebuie să le prezinte în 2008. Pe baza tabelelor completate de statele membre, Comisia ar trebui să decidă cu privire la consecințele financiare ale nerecuperărilor mai vechi de patru, respectiv opt ani, ale sumelor corespunzătoare neregulilor depistate. Prezenta decizie nu aduce atingere deciziilor de conformitate ulterioare adoptate în temeiul articolului 32 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

(5)

În temeiul articolului 32 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, statele membre pot decide să nu inițieze procedurile de recuperare. O asemenea decizie poate fi luată numai în cazul în care costurile deja suportate și cele estimate depășesc valoarea care trebuie recuperată sau în cazul în care recuperarea se dovedește imposibilă din cauza insolvenței, înregistrată și recunoscută prin legislația internă, a debitorului sau a persoanelor juridic responsabile pentru nereguli. În cazul în care această decizie se ia în termen de patru ani de la prima constatare administrativă sau judiciară sau în termen de opt ani de la inițierea unei acțiuni într-o instanță națională, 100 % din consecințele financiare ale nerecuperării ar trebui să fie suportate de bugetul comunitar. În raportul de sinteză menționat la articolul 32 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 sunt indicate sumele pentru care statele membre au decis să nu inițieze procedurile de recuperare și motivele luării deciziei respective. Aceste sume nu sunt imputate statelor membre în cauză și, în consecință, sunt suportate de bugetul comunitar. Prezenta decizie nu aduce atingere deciziilor de conformitate ulterioare adoptate în temeiul articolului 32 alineatul (8) din regulamentul menționat.

(6)

La închiderea conturilor agențiilor de plată în cauză, Comisia trebuie să țină seama de sumele deja reținute de la statele membre respective în baza Deciziei 2008/396/CE.

(7)

În conformitate cu articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, prezenta decizie nu aduce atingere deciziilor luate ulterior de către Comisie privind excluderea de la finanțarea comunitară a cheltuielilor care nu au fost efectuate în conformitate cu normele comunitare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se închid conturile agențiilor de plată „PRIA” din Estonia, „Dienst Regelingen” din Țările de Jos și „INGA” din Portugalia în ceea ce privește cheltuielile finanțate prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru exercițiul financiar 2007.

Sumele care trebuie recuperate de la fiecare stat membru în cauză sau care trebuie plătite acestuia în temeiul prezentei decizii, inclusiv sumele rezultate din aplicarea articolului 32 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, sunt stabilite în anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Estonia, Regatului Țărilor de Jos și Republicii Portugheze.

Adoptată la Bruxelles, 29 ianuarie 2009.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 139, 29.5.2008, p. 33.

(3)  JO L 171, 23.6.2006, p. 90.


ANEXĂ

ÎNCHIDEREA CONTURILOR AGENȚIILOR DE PLATĂ

EXERCIȚIUL FINANCIAR 2007

SUMA CARE TREBUIE RECUPERATĂ DE LA STATUL MEMBRU SAU TREBUIE PLĂTITĂ ACESTUIA

Nomenclatura 2009: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

SM

 

2007 – Cheltuieli/Venituri alocate pentru agențiile de plată ale căror conturi sunt

Total a + b

Reduceri și suspendări pentru întregul exercițiu financiar (1)

Reduceri în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005

Total incluzând reducerile și suspendările

Plăți efectuate către statul membru pentru exercițiul financiar (2)

Suma care trebuie recuperată de la statul membru (–) sau care trebuie plătită (+) acestuia

Suma recuperată de la statul membru (–) sau plătită (+) acestuia în conformitate cu Decizia 2008/396/CE

Suma care trebuie recuperată de la statul membru (–) sau care trebuie plătită (+) acestuia în conformitate cu prezenta decizie (3)

închise

disociate

= cheltuieli/venituri alocate declarate în declarația anuală

= totalul cheltuielilor/veniturilor alocate în declarațiile lunare

 

 

a = xxxxx – A (col.i)

b = xxxxx – A (col.h)

c = a + b

d = xxxxx – C1 (col. e)

e = xxxxx – ART32

f = c + d + e

g

h = f – g

i

j = h – i

EE

EEK

48 756 155,26

0,00

48 756 155,26

0,00

0,00

48 756 155,26

43 218 699,70

5 537 455,56

0,00

5 537 455,56

EE

EUR

35 127 040,45

0,00

35 127 040,45

0,00

0,00

35 127 040,45

35 126 777,91

262,54

0,00

262,54

NL

EUR

1 013 075 985,35

0,00

1 013 075 985,35

– 197 851,62

–99 891,82

1 012 778 241,91

1 014 343 940,20

–1 565 698,29

0,00

–1 565 698,29

PT

EUR

528 151 439,51

189 388 757,34

717 540 196,85

–35 399,52

0,00

717 504 797,33

717 209 444,82

295 352,51

0,00

295 352,51


SM

 

Cheltuieli (4)

Venituri alocate (4)

Fondul pentru zahăr

Articolul 32 (= e)

Total (= j)

Cheltuieli (5)

Venituri alocate (5)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

k

l

m

n

o

p = k + l + m + n + o

EE

EEK

5 537 455,56

0,00

0,00

0,00

0,00

5 537 455,56

EE

EUR

262,54

0,00

0,00

0,00

0,00

262,54

NL

EUR

163 611,00

–1 629 417,47

0,00

0,00

–99 891,82

–1 565 698,29

PT

EUR

295 352,51

0,00

0,00

0,00

0,00

295 352,51


(1)  În ceea ce privește NL, reducerile efectuate ca „alte reduceri” (–1 338,54 EUR) au fost deja contabilizate de statul membru. Reducerile și suspendările sunt cele luate în considerare în sistemul de plată, la care se adaugă în special corecțiile pentru nerespectarea termenelor de plată stabilite în august, septembrie și octombrie 2007.

(2)  Plățile efectuate în EUR sunt defalcate în funcție de moneda utilizată în declarații. În cazul EE, cheltuielile totale au fost divizate în părți exprimate în EUR și, respectiv, în moneda națională [articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 883/2006 al Comisiei].

(3)  Pentru calcularea sumei care trebuie recuperată de la statul membru sau care trebuie plătită acestuia, suma luată în considerare este totalul declarației anuale pentru cheltuielile închise (coloana a), sau totalul declarațiilor lunare pentru cheltuielile disociate (coloana b). Cursul de schimb aplicabil: articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2006.

(4)  Dacă partea corespunzătoare veniturilor alocate este în avantajul statului membru, aceasta trebuie declarată la 05 07 01 06.

(5)  Dacă partea corespunzătoare veniturilor alocate a fondului pentru zahăr este în avantajul statului membru, aceasta trebuie declarată la 05 02 16 02.

Nomenclatura 2009: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


Top