EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0074

Regulamentul (CE) nr. 74/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

OJ L 30, 31.1.2009, p. 100–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 100 - 111

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogat prin 32013R1305 . Latest consolidated version: 01/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/74/oj

31.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 30/100


REGULAMENTUL (CE) NR. 74/2009 AL CONSILIULUI

din 19 ianuarie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 36 și 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),

întrucât:

(1)

În evaluarea punerii în aplicare a reformei politicii agricole comune din 2003, schimbările climatice, energia din surse regenerabile, gestionarea apei, biodiversitatea și restructurarea sectorului produselor lactate au fost identificate ca fiind noi provocări majore pentru agricultura europeană.

(2)

În acest context, la 20 noiembrie 2007, Comisia a prezentat Parlamentului European și Consiliului o comunicare intitulată „Pregătire în vederea verificării eficienței reformei PAC”. Comunicarea respectivă și discuțiile purtate ulterior asupra principalelor elemente ale acestuia de către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, precum și numeroasele contribuții rezultate în urma consultării publice ar trebui luate în considerare.

(3)

Comunitatea, în calitate de parte la Protocolul de la Kyoto (4), a fost invitată să pună în aplicare și/sau să elaboreze în continuare politici și măsuri în funcție de situația națională, cum ar fi promovarea formelor durabile de agricultură pe baza considerațiilor privind schimbările climatice. În plus, Protocolul de la Kyoto obligă părțile să formuleze, să pună în aplicare, să publice și să actualizeze în mod regulat programele naționale și, după caz, pe cele regionale care conțin măsuri privind atenuarea schimbărilor climatice și măsuri care să faciliteze adaptarea adecvată la schimbările climatice. Asemenea programe ar viza, printre altele, agricultura și silvicultura. Rolul sprijinului acordat pentru dezvoltarea rurală ar trebui în continuare consolidat în acest context. Dovezile științifice solide subliniază nevoia de a acționa urgent în acest sens. Comunitatea a fost, de asemenea, invitată să examineze toate modalitățile posibile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Cu toate că agricultura europeană a contribuit mai mult decât alte sectoare la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, în viitor, sectorul agricol va fi solicitat să își intensifice eforturile de reducere a emisiilor ca parte din strategia UE privind schimbările climatice globale.

(4)

Având în vedere problemele grave provocate de penuria de apă și de secete, Consiliul a considerat, în concluziile sale privind „Deficitul de apă și seceta” din 30 octombrie 2007, că ar trebui acordată mai multă atenție aspectelor legate de gestionarea apei, inclusiv calitatea apei, prin intermediul instrumentelor adecvate ale PAC. Existența unei gestionări durabile a apei este esențială pentru agricultura europeană, cu scopul de a îmbunătăți eficiența în ce privește cantitatea de apă utilizată în agricultură și de a proteja mai bine calitatea apei. În contextul schimbărilor climatice preconizate, este posibil ca regiunile grav afectate de secetă să crească în suprafață și frecvență.

(5)

În plus, în concluziile sale privind „Oprirea pierderii biodiversității” din 18 decembrie 2006, Consiliul a subliniat faptul că protejarea biodiversității rămâne o provocare majoră, care este accentuată de schimbările climatice și cererea de apă și că, deși s-au făcut progrese reale în acest sens, atingerea țintei privind biodiversitatea, stabilită de Comunitatea Europeană pentru 2010, va necesita eforturi suplimentare. Agricultura europeană are un rol-cheie în protejarea biodiversității.

(6)

Este important ca acțiunile referitoare la aceste priorități comunitare să fie consolidate și mai mult în programele de dezvoltare rurală aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (5).

(7)

Inovarea poate contribui în mod deosebit la dezvoltarea noilor tehnologii, produse și procese și prin urmare va susține eforturile de abordare a schimbărilor climatice, energiei din surse regenerabile, gestionării apei și biodiversității. Ar trebui să se acorde sprijin specific pentru inovare cu referire la aceste provocări, pentru a crește eficacitatea operațiunilor respective.

(8)

Expirarea în 2015 a sistemului de cote la lapte în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (6) va necesita eforturi specifice din partea producătorilor de produse lactate pentru a se adapta la condițiile în schimbare, în special în regiunile dezavantajate. Este prin urmare oportun ca această situație specifică să fie considerată de asemenea drept o nouă provocare pe care statele membre ar trebui să o poată aborda în vederea asigurării unei tranziții fără probleme pentru sectoarele lor de produse lactate.

(9)

Dată fiind importanța acestor priorități, statele membre ar trebui să includă în programele lor de dezvoltare rurală acțiuni referitoare la noile provocări, aprobate în conformitate cu prezentul regulament.

(10)

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 prevede că, în vederea luării în considerare a schimbărilor majore intervenite în prioritățile comunitare, orientările strategice comunitare pentru dezvoltarea rurală (perioada de programare 2007-2013) adoptate prin Decizia nr. 2006/144/CE a Consiliului (7) pot fi supuse reexaminării. Prin urmare, statele membre care primesc fonduri suplimentare ar trebui să revizuiască planurile de strategie națională în urma reexaminării orientărilor strategice comunitare, pentru a stabili un cadru pentru programele care ar trebui modificate. Această obligație ar trebui să se aplice numai acelor state membre care vor primi, începând cu 2010, resurse financiare suplimentare rezultate în urma modulării obligatorii în temeiul Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori (8) și, începând cu 2011, cuantumurile fondurilor neutilizate din plafoanele naționale pentru schema unică de plată în temeiul regulamentului respectiv pe care decid să le transfere FEADR.

(11)

Este necesar să se stabilească un termen-limită pentru introducerea în programele de dezvoltare rurală a acțiunilor referitoare la noile provocări și pentru transmiterea programelor de dezvoltare rurală revizuite către Comisie, pentru a acorda o perioadă rezonabilă de timp statelor membre să își modifice programele de dezvoltare rurală, în contextul orientărilor strategice comunitare revizuite și al planurilor strategice naționale revizuite.

(12)

Având în vedere faptul că Actele de aderare din 2003 și 2005 au prevăzut faptul că agricultorii din noile state membre, cu excepția Bulgariei și a României, vor primi plăți directe conform unui mecanism de introducere treptată și că normele privind modularea se aplică acestor agricultori numai începând cu 2012, noile state membre nu vor fi obligate să își revizuiască planurile strategice naționale. Termenele limită pentru revizuirea și transmiterea de către noile state membre a programelor lor de dezvoltare rurală ar trebui adaptate în consecință Având în vedere faptul că, din același motiv, normele privind modularea nu se aplică Bulgariei și României înainte de anul 2013, obligația de a-și revizui planurile strategice naționale și programele de dezvoltare rurală nu ar trebui să se aplice acestor noi state membre.

(13)

Având în vedere noile obligații, cerințele în ceea ce privește conținutul programelor de dezvoltare rurală ar trebui adaptate. Ar trebui realizată o listă neexhaustivă de tipuri de acțiuni și de efecte potențiale ale acestora pentru a ajuta statele membre să identifice acțiunile relevante referitoare la noile provocări, în contextul cadrului legal pentru dezvoltare rurală.

(14)

Pentru a oferi stimulente suplimentare beneficiarilor pentru întreprinderea acțiunilor referitoare la noile priorități, ar trebui să se prevadă posibilitatea de a stabili cuantumuri și rate de ajutor mai mari pentru asemenea acțiuni.

(15)

Pentru a consolida cooperarea pentru dezvoltare a noilor produse, procese și tehnologii în sectorul agricol și alimentar și în sectorul forestier, ar trebui să se prevadă o mai mare flexibilitate cu privire la structura partenerilor de proiect.

(16)

Pentru agricultorii afectați de reduceri substanțiale ale valorii plăților directe acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori (9), ar trebui acordat un sprijin pentru restructurare începând cu exercițiul bugetar 2011, care să fie tranzitoriu, degresiv și nediscriminatoriu. Acest ajutor ar trebui furnizat prin intermediul programelor de dezvoltare rurală pentru a ajuta agricultorii în cauză să se adapteze la condițiile modificate prin restructurarea activităților lor economice în cadrul și în afara sectorului agricol.

(17)

Pentru a asigura o mai mare flexibilitate pentru ajutorul care produce efecte agroecologice, statele membre ar trebui să poată înceta angajamentele de agro-mediu și să poată pune la dispoziție un sprijin echivalent în temeiul primului pilon, cu condiția respectării intereselor economice și a așteptărilor legitime ale beneficiarului și cu condiția menținerii beneficiul global pentru mediu.

(18)

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a stabilit principiul conform căruia agricultorii care nu respectă anumite cerințe în domeniile sănătății publice, al sănătății animalelor și al sănătății plantelor, al mediului și al bunăstării animalelor fac obiectul reducerii sau al excluderii de la ajutorul direct. regulamentul (CE) nr. 1698/2005 a introdus același principiu în dezvoltarea rurală pentru anumite măsuri. Sistemul de„ecocondiționalitate” este parte integrantă din ajutorul comunitar în domeniul plăților directe și al dezvoltării rurale. Cu toate acestea, pot fi identificate diferențe între cele două domenii de aplicare, deoarece mai multe dintre normele sistemului de ecocondiționalitate pentru plățile directe nu sunt incluse în sistemul de ecocondiționalitate pentru dezvoltarea rurală. Pentru a asigura consecvența, este necesară alinierea normelor de dezvoltarea rurală privind ecocondiționalitatea cu cele privind plățile directe, în special în ceea ce privește răspunderea în cazul transferului de teren, pragurile minime aplicabile reducerilor și a excluderilor, cazurile minore de nerespectare, criteriile specifice de care trebuie să se țină seama pentru normele detaliate privind reducerile și excluderile care urmează a fi stabilite și noile date de aplicare pentru cerințele privind bunăstarea animalelor în noile state membre.

(19)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009 resursele financiare obținute în urma aplicării modulării obligatorii în temeiul regulamentului respectiv alături de, începând cu 2011, cuantumurile fondurilor neutilizate din plafoanele naționale pentru schema unică de plată în temeiul regulamentului respectiv pe care statele membre decid să le transfere FEADR urmează să fie folosite pentru ajutorul pentru dezvoltarea rurală. Ar trebui să se asigure utilizarea unui cuantum egal cu resursele financiare menționate pentru a sprijini activitățile referitoare la noile provocări.

(20)

Dată fiind utilizarea suplimentară, specifică și obligatorie a acestor cuantumuri corespunzătoare resurselor financiare menționate, echilibrul stabilit între obiectivele sprijinului pentru dezvoltare rurală nu ar trebui să fie afectat.

(21)

Dată fiind importanța noilor provocări la nivel comunitar și necesitatea de a răspunde urgent la acestea, contribuția FEADR ar trebui crescută pentru a facilita punerea în aplicare a operațiilor conexe.

(22)

Rolul și funcțiile comitetului de monitorizare cu privire la schimbările din programele de dezvoltare rurală ar trebui modificate în vederea creșterii eficienței acestuia.

(23)

În vederea asigurării certitudinii și a simplității juridice, ar trebui clarificate și armonizate dispozițiile care prevăd că articolele 87, 88 și 89 din tratat nu se aplică plăților efectuate de statele membre în conformitate cu prezentul regulament.

(24)

Pentru a facilita instalarea inițială a tinerilor agricultori și ajustarea structurală a exploatației acestora, odată ce s-au stabilit, cuantumul maxim al sprijinului ar trebui crescut.

(25)

Pentru a oferi noul cadru pentru punerea în aplicare a planurilor strategice naționale revizuite și a programelor de dezvoltare rurală în timp util, în special în ceea ce privește cuantumurile care trebuie puse la dispoziție prin intermediul modulației, prezentul regulament ar trebui să se aplice începând cu 1 ianuarie 2009, alături de Regulamentul nr. 73/2009. Având în vedere natura dispozițiilor prezentului regulament, această aplicare retroactivă nu ar trebui să încalce principiul securității juridice a beneficiarilor vizați. Cu toate acestea și ținând seama de același principiu, dispozițiile modificate cu privire la aplicarea ecocondiționalității ar trebui să se aplice începând cu 1 ianuarie 2010.

(26)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 se modifică după cum urmează:

1)

La articolul 11 alineatul (3), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

o listă cu programele de dezvoltare rurală care pun în aplicare planul strategic național, o repartizare orientativă a resurselor FEADR pe programe, inclusiv cuantumurile prevăzute la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 și o indicație separată a cuantumurilor prevăzute la articolul 69 alineatul (5a) din prezentul regulament.”

2)

În capitolul II se introduce următorul articol:

„Articolul 12a

Revizuirea

(1)   Fiecare stat membru care primește, din 2010, fonduri suplimentare în urma aplicării modulării obligatorii, în temeiul articolului 9 alineatul (4) și al articolului 10 alineatul (4) alături de, începând cu 2011, cuantumurile generate în temeiul articolului 136 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru scheme de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de ajutor pentru agricultori (10) își reexaminează, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12 alineatul (1) din prezentul regulament, planul de strategie națională în urma revizuirii orientărilor strategice comunitare menționate la articolul 10 din prezentul regulament.

(2)   Planul de strategie națională revizuit, menționat la alineatul (1) din prezentul articol se transmite Comisiei până la 30 iunie 2009.

3)

Se introduce următorul articol:

„Articolul 16a

Acțiuni specifice referitoare la anumite priorități

(1)   De la 1 ianuarie 2010, statele membre includ în cadrul programelor lor de dezvoltare rurală, în conformitate cu nevoile lor specifice, tipuri de activități având următoarele priorități descrise în orientările strategice comunitare și menționate în continuare și în planurile strategice naționale:

(a)

schimbările climatice,

(b)

energia din surse regenerabile,

(c)

gestionarea apei,

(d)

biodiversitatea,

(e)

măsurile care însoțesc restructurarea sectorului produselor lactate,

(f)

inovarea legată de prioritățile menționate la literele (a), (b), (c) și (d).

Tipurile de activități care trebuie conectate cu prioritățile menționate la primul paragraf se orientează spre obținerea unor efecte precum efectele potențiale specificate în anexa II. O listă orientativă a acestor tipuri de activități și a efectelor lor potențiale este cuprinsă în anexa respectivă.

Programele de dezvoltare rurală revizuite, legate de activitățile menționate în cadrul prezentului alineat sunt înaintate Comisiei până la 30 iunie 2009.

(2)   De la 1 ianuarie 2010, pentru tipurile de acțiuni menționate la alineatul (1), ratele intensității ajutorului stabilite în anexa I pot fi majorate cu 10 procente.

(3)   De la 1 ianuarie 2010, fiecare program de dezvoltare rurală include și:

(a)

lista tipurilor de activități și informațiile prevăzute la articolul 16 litera (c) privind tipurile specifice de activități menționate la alineatul (1) al prezentului articol;

(b)

un tabel de stabilire a contribuției comunitare totale pentru tipurile de acțiuni prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol, pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2013.

(4)   Pentru noile state membre, astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, data de începere menționată în tezele introductive de la alineatele (1) și (3) este 1 ianuarie 2013, data pentru prezentarea programelor de dezvoltare rurală revizuite menționate la alineatul (1) este 30 iunie 2012 și perioada menționată la alineatul (3) litera (b) este 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2013.

(5)   Dispozițiile alineatelor (1), (3) și (4) nu se aplică Bulgariei și României.”

4)

La articolul 17 se adaugă următorul alineat:

„(3)   Cuantumurile egale cu cele rezultate din punerea în aplicare a modulării obligatorii în temeiul articolului 69 alineatul (5a) nu sunt luate în considerare la acordarea contribuției totale din FEADR, din care se calculează contribuția financiară comunitară minimă per axă, astfel cum este prevăzut la alineatele (1) și (2) din prezentul articol.”

5)

La articolul 20 alineatul (1), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

măsuri tranzitorii privind:

(i)

ajutorul pentru exploatații agricole de semisubzistență în curs de restructurare (pentru Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, România, Slovenia și Slovacia);

(ii)

ajutorul pentru înființarea de grupuri de producători (pentru Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, România, Slovenia și Slovacia);

(iii)

ajutorul pentru exploatații agricole în curs de restructurare, inclusiv diversificarea către activități exterioare agriculturii, datorită unei reforme a organizării comune a pieței”.

6)

La articolul 29 alineatul (1) se adaugă următoarea teză:

„Cooperarea implică cel puțin doi actori dintre care cel puțin unul este fie un producător primar, fie aparține industriei de prelucrare.”

7)

În subsecțiunea 4 „Condiții aplicabile măsurilor tranzitorii” se introduce următorul articol:

„Articolul 35a

Exploatații în curs de restructurare datorită unei reforme a organizării comune a pieței

(1)   Ajutorul prevăzut la articolul 20 litera (d) punctul (iii) pentru exploatațiile agricole în curs de restructurare, inclusiv diversificarea către activități exterioare agriculturii, datorită unei reforme a organizării comune a pieței se acordă agricultorilor ale căror plăți directe sunt reduse începând cu 2010 cu peste 25 % în raport cu 2009 ca urmare a aplicării Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și care transmit un plan de dezvoltare.

(2)   Progresele înregistrate în raport cu planul de dezvoltare prevăzut la alineatul (1) sunt evaluate după douăsprezece luni.

(3)   Ajutorul se acordă sub forma unui cuantum forfetar degresiv și numai în anii 2011, 2012 și 2013. Ajutorul se limitează la cuantumul maxim prevăzut la anexa I și, în orice caz, nu depășește 50 % din reducerea plăților directe în raport cu 2009 în conformitate cu Regulamentul(CE) nr. 1782/2003.”

8)

La articolul 39 alineatul (3) se adaugă următorul paragraf:

„Statele membre pot înceta aceste angajamente, fără obligația beneficiarului vizat de a rambursa ajutorul deja primit, cu condiția ca:

(a)

ajutorul în temeiul Regulamentului (CE) nr. 73/2009 să fie recent la dispoziție și în cadrul acestuia sunt aplicate norme care produc efecte globale de agromediu echivalente cu cele ale măsurii de agromediu care se închide;

(b)

acest ajutor să nu fie mai puțin favorabil financiar pentru beneficiarul vizat;

(c)

beneficiarul vizat să fie informat cu privire la această posibilitate la momentul în care își ia angajamentele.”

9)

În subsecțiunea 4 „Respectarea standardelor” se introduce următorul articol:

„Articolul 50a

Cerințe principale

(1)   Orice beneficiar de plăți în conformitate cu articolul 36 litera (a) punctele (i)-(v) și cu articolul 36 litera (b) punctele (i), (iv) și (v) respectă, pentru întreaga exploatație, cerințele legale în materie de gestionare și bunele condiții agricole și de mediu prevăzute la articolele 5 și 6 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și în anexele II și III la acesta.

Obligația de respectare a cerințelor legale în materie de gestionare și a bunelor condiții agricole și de mediu menționate în primul paragraf nu se aplică activităților neagricole de pe o exploatație și suprafețelor neagricole pentru care nu se solicită ajutor în conformitate cu articolul 36 litera (b) punctele (i), (iv) și (v) din prezentul regulament.

(2)   Autoritatea națională competentă oferă beneficiarului, printre altele prin mijloace electronice, lista cu cerințele legale în materie de gestionare și cu bunele condiții agricole și de mediu care trebuie îndeplinite.”

10)

La articolul 51, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În cazul în care cerințele legale în materie de gestionare sau bunele condiții agricole și de mediu nu sunt respectate în orice moment dintr-un an calendaristic dat (denumit în continuare «anul calendaristic în cauză») și nerespectarea în cauză este rezultatul unei acțiuni sau al unei omisiuni direct imputabile beneficiarului care a depus cererea de plată în temeiul articolului 36 litera (a) punctele (i)-(v) și al articolului 36 litera (b) punctele (i), (iv) și (v) în anul calendaristic în cauză, valoarea totală a acestor plăți acordate sau care urmează să fie acordate respectivului beneficiar în legătură cu anul calendaristic în cauză este redusă sau exclusă în conformitate cu normele detaliate menționate la alineatul (4).

Reducerea sau excluderea menționată în primul paragraf se aplică și în cazul în care, în orice moment al anului calendaristic în cauză, nu se respectă cerințele minime pentru îngrășămintele și produsele fitosanitare prevăzute la articolul 39 alineatul (3), iar nerespectarea în cauză este rezultatul unei acțiuni sau al unei omisiuni direct imputabile beneficiarului care a depus cererea de plată în temeiul articolului 36 litera (a) punctul (iv).

Primul și al doilea paragraf se pun, de asemenea, în aplicare în cazul în care nerespectarea în cauză este rezultatul unui act de omisiune direct atribuibil persoanei căreia sau de la care s-a transferat terenul.

În sensul prezentului alineat, «transfer» înseamnă orice tip de tranzacție prin care terenul încetează să mai fie la dispoziția cedentului.

Prin derogare de la dispozițiile celui de-al treilea paragraf, în cazul în care persoana căreia acțiunea sau omisiunea îi este direct imputabilă a depus o cerere de plată în anul calendaristic în cauză, reducerea sau excluderea se aplică cuantumului total al plăților acordate sau care urmează să fie acordate persoanei respective.”

11)

La articolul 51, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Reducerea sau excluderea plăților menționate la alineatul (1) al prezentului articol nu se aplică în perioada de grație standardelor pentru care a fost acordat un termen de grație în temeiul articolului 26 alineatul (1).

Fără a aduce atingere alineatului (1) și în conformitate cu condițiile stabilite în normele detaliate menționate la alineatul (4), statele membre pot decide să nu aplice o reducere sau excludere în valoare de 100 EUR sau mai puțin per beneficiar și per an calendaristic.

În cazul în care un stat membru decide să folosească opțiunea prevăzută în al doilea paragraf, autoritatea competentă va luat în anul următor măsurile necesare pentru a asigura faptul că beneficiarul remediază constatările de nerespectare în cauză. Constatările și obligația de a întreprinde o acțiune de remediere sunt notificate beneficiarului.”

12)

Articolul 51 alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(a)

în paragraful al doilea litera (c), data de „1 ianuarie 2011” se înlocuiește cu „1 ianuarie 2013”

(b)

în paragraful al treilea litera (c), data de „1 ianuarie 2014” se înlocuiește cu „1 ianuarie 2016”.

13)

La articolul 51 alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Normele detaliate privind reducerile și excluderile se stabilesc în conformitate cu procedura menționată la articolul 90 alineatul (2). În acest context, este necesar să se țină seama de gravitatea, amploarea, persistența și repetarea nerespectării constatate, precum și de următoarele criterii:

(a)

În caz de neglijență, procentul reducerii este de maxim 5 %, iar în caz de nerespectare repetată, de 15 %.

În circumstanțe justificate în mod corespunzător, statele membre pot decide să nu aplice nicio reducere în cazul în care, ținând cont de gravitate, amploare și persistență, un caz de nerespectare este considerat minor. Cu toate acestea, cazurile de nerespectare care constituie un risc direct pentru sănătatea publică sau pentru sănătatea animalelor nu sunt considerate minore.

În cazul în care beneficiarul nu a întreprins o acțiune de remediere imediată prin care să pună capăt nerespectării constatate, autoritatea competentă trebuie să întreprindă acțiunile necesare care ar putea fi limitate, dacă este cazul, la un control administrativ, pentru a se asigura că beneficiarul remediază constatările de nerespectare în cauză. Constatarea unei nerespectări minore și obligația de a întreprinde o acțiune de remediere sunt notificate beneficiarului.

(b)

În caz de nerespectare deliberată, în principiu, procentajul reducerii nu poate fi mai mic de 20 % și poate ajunge până la excluderea totală din unul sau mai multe regimuri de ajutor și se poate aplica pe durata unuia sau a mai multor ani calendaristici.

(c)

În oricare dintre situații, valoarea totală a reducerilor și a excluderilor pentru un an calendaristic nu trebuie să depășească valoarea totală menționată la articolul 51 alineatul (1).”

14)

La articolul 69 se introduc următoarele alineate:

„(5a)   Un cuantum egal cu cuantumurile rezultate în urma aplicării modulării obligatorii în temeiul articolului 9 alineatul (4) și al articolului 10 alineatul (3), alături de, începând cu 2011, cuantumurile generate în temeiul articolului 136 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 este utilizat de statele membre în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2015 exclusiv ca ajutor comunitar în temeiul programelor de dezvoltare rurală actuale pentru activitățile de tipurile celor prevăzute la articolul 16a din prezentul regulament.

Pentru noile state membre, astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, perioada menționată în primul paragraf este de la 1 ianuarie 2013 la 31 decembrie 2015.

Primele două paragrafe nu se aplică Bulgariei și României.

(5b)   În cazul în care la încheierea programului, cuantumul real al contribuției comunitare cheltuit pe activități prevăzute la alineatul (5a) din prezentul articol este mai mic decât cuantumul prevăzut la alineatul (5a) din prezentul articol, diferența este rambursată de statul membru la bugetul general al Comunităților Europene până la cuantumul cu care s-au depășit alocațiile totale disponibile pentru activități altele decât cele prevăzute la articolul 16a.

(5c)   Cuantumurile prevăzute la alineatul (5a) din prezentul articol nu sunt luate în considerare în sensul articolului 25 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.”

15)

La articolul 70 alineatul (4) se adaugă următorul paragraf:

„Fără a aduce atingere plafoanelor stabilite la alineatul (3), contribuția FEADR poate fi crescută la 90 % pentru regiunile de convergență și până la 75 % pentru alte regiuni pentru activitățile de tipurile celor prevăzute la articolul 16a din prezentul regulament, până la cuantumul rezultat în urma aplicării modulării obligatorii în temeiul articolului 9 alineatul (4) și al articolului 10 alineatul (3), alături de, începând cu 2011, cuantumurile generate în temeiul articolului 136 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.”

16)

La articolul 78, litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)

examinează și aprobă orice propunere importantă referitoare la modificări ale programelor de dezvoltare rurală.”

17)

La articolul 88 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cu toate acestea, fără a aduce atingere articolului 89 din prezentul regulament, articolele 87, 88 și 89 din tratat nu se aplică în cazul plăților efectuate de statele membre în temeiul prezentului regulament și în conformitate cu acesta în cadrul domeniului de aplicare a articolului 36 din tratat.”

18)

Cuvântul „anexă” se înlocuiește cu „anexa I” în titlul anexei și în următoarele articole: articolul 22 alineatul (2), 23 alineatul (6), 24 alineatul (2), 26 alineatul (2), 27 alineatul (3), 28 alineatul (2), 31 alineatul (2), 32 alineatul (2), 33, 34 alineatul (3), 35 alineatul (2), 37 alineatul (3), 38 alineatul (2), 39 alineatul (4), 40 alineatul (3), 43 alineatul (4), 44 alineatul (4), 45 alineatul (3), 46, 47 alineatul (2), 88 alineatul (2), 88 alineatul (4), 88 alineatul (6).

19)

Anexa se modifică după cum urmează:

(a)

Cuantumul în EUR pentru ajutorul de instalare în temeiul articolului 22 alineatul (2), indicat în coloana a treia din primul rând se înlocuiește cu următorul text:

„70 000”.

(b)

După rândul al unsprezecelea privind ajutorul pentru grupurile de producători în temeiul articolului 35 alineatul (2) se introduce următorul rând:

„35a alineatul (3)

Cuantumul maxim pentru ajutorul pentru restructurare, datorat unei reforme a organizării comune a pieței,

 

Pe exploatație

4 500

3 000

1 500

în 2011

în 2012

în 2013”

(c)

Nota finală „*” se înlocuiește cu următorul text:

„(*)

Ajutorul de instalare se poate acorda sub forma unei prime unice al cărei cuantum nu depășește 40 000 EUR sau sub forma unei bonificații a dobânzilor, a căror valoare capitalizată nu depășește 40 000 EUR. Atunci când cele două forme de ajutor sunt combinate, cuantumul total nu depășește 70 000 EUR.”

(d)

Nota finală „****” se înlocuiește cu următorul text:

„(****)

Aceste cuantumuri pot fi majorate în cazul acțiunilor de tipul celor menționate la articolul 16a și în alte cazuri excepționale, ținând cont de circumstanțe specifice, care trebuie justificate din programele de dezvoltare rurală.”

20)

Se adaugă o nouă anexă, al cărei text figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2009, cu excepția articolului 1 punctele (10), (11) și (13), care se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 ianuarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

P. GANDALOVIČ


(1)  Avizul din 19 noiembrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul din 23 octombrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Avizul din 8 octombrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(4)  Adoptat prin Decizia 2002/358/CE a Consiliului (JO L 130, 15.5.2002, p. 1).

(5)  JO L 277, 21.10.2005, p. 1.

(6)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(7)  JO L 55, 25.2.2006, p. 20.

(8)  A se vedea pagina 16 din prezentul Jurnal Oficial.

(9)  JO L 270, 21.10.2003, p. 1.

(10)  JO L 30, 31.1.2009, p. 16.”


ANEXĂ

„ANEXA II

Lista orientativă a tipurilor de acțiuni și de efecte potențiale aferente priorităților menționate la articolul 16a

Prioritate: Adaptarea la schimbările climatice și atenuarea efectelor acestora

Tipuri de acțiuni

Articole și măsuri

Efecte posibile

Îmbunătățirea eficienței utilizării de îngrășământ azotat (de exemplu utilizare redusă, echipament, agricultură de precizie) îmbunătățirea depozitării îngrășământului

Articolul 26: modernizarea exploatațiilor agricole

Articolul 39: plăți pentru agromediu

Reducerea emisiilor de metan (CH4) și de protoxid de azot (N2O)

Îmbunătățirea eficienței energetice (de exemplu utilizarea materialelor de construcții pentru a reduce pierderile de căldură)

Articolul 26: modernizarea exploatațiilor agricole

Articolul 28: creșterea valorii adăugate pentru produsele agricole și forestiere

Articolul 29: cooperarea pentru realizarea de noi produse, procedee și tehnologii

Reducerea emisiilor de dioxid de carbon (CO2) prin economisirea energiei

Mecanisme de prevenire a efectelor adverse ale evenimentelor extreme legate de climă (de exemplu plase de protecție împotriva grindinii)

Articolul 26: modernizarea exploatațiilor agricole

Reducerea efectelor negative ale fenomenele meteorologice extreme asupra potențialului de producție agricolă

Practici de gestionare a solului (de exemplu metode de cultivare, culturi secundare, diverse rotații ale culturii)

Articolul 39: plăți pentru agromediu

Reducerea protoxidului de azot (N2O), sechestrarea carbonului,

adaptarea la efectele schimbărilor climatice asupra solului

Modificarea utilizării terenurilor (de exemplu conversia terenurilor arabile în pășuni, scoaterea definitivă din circuitul agricol)

Articolul 39: plăți pentru agromediu

Articolul 41: investiții neproductive

Reducerea protoxidului de azot (N2O), sechestrarea carbonului

Extensificarea șeptelului (de exemplu reducerea densității șeptelului) și gestionarea extensivă a pășunilor

Articolul 39: plăți pentru agromediu

Reducerea metanului (CH4) și protoxidului de azot (N2O)

Împădurirea, instituirea de sisteme agrosilvice

Articolele 43 și 45: prima împădurire a terenurilor agricole și neagricole

Articolul 44: prima instalare a sistemelor agroforestiere pe terenuri agricole

Reducerea protoxidului de azot (N2O), sechestrarea carbonului

Măsuri de prevenire și de gestionare a inundațiilor

Articolul 20: reconstituirea potențialului de producție agricolă afectat de catastrofe naturale și instituirea unor măsuri de prevenire corespunzătoare

Reducerea efectelor negative ale fenomenele meteorologice extreme legate de schimbările climatice asupra potențialului de producție agricolă

Formarea și utilizarea serviciilor de consultanță agricolă în legătură cu schimbările climatice

Articolul 21: formare profesională și acțiuni de informare

Articolul 24: utilizarea serviciilor de consultanță

Articolul 58: formare și informare

Formarea și acordarea de consultanță fermierilor în vederea reducerii gazelor cu efect de seră și a adaptării la schimbările climatice

Acțiuni de prevenire a incendiilor forestiere și a catastrofelor naturale legate de climat

Articolul 48: reconstituirea potențialului forestier și adoptarea de măsuri de prevenire

Sechestrarea carbonului în păduri și evitarea emisiilor de dioxid de carbon (CO2),reducerea efectelor negative ale schimbărilor climatice asupra pădurilor

Conversia în tipuri de arboreturi de protecție mai rezistente.

Articolul 47: silvo-mediu

Articolul 49: investiții neproductive

Reducerea efectelor negative ale schimbărilor climatice asupra pădurilor

Prioritate: Energiile din surse regenerabile

Tipuri de acțiuni

Articole și măsuri

Efecte posibile

Producția de biogaz utilizând deșeuri organice (producție în cadrul exploatației și pe plan local)

Articolul 26: modernizarea exploatațiilor agricole

Articolul 53: diversificarea spre activități neagricole

Substituirea combustibilului fosil, reducerea metanului (CH4)

Culturi energetice perene (păduri mărunte cu rotație rapidă și plante erbacee)

Articolul 26: modernizarea exploatațiilor agricole

Substituirea combustibililor fosili; sechestrarea carbonului, reducerea protoxidului de azot (N2O).

Prelucrarea biomasei agricole/forestiere pentru energia din surse regenerabile

Articolul 26: modernizarea exploatațiilor agricole

Articolul 28: creșterea valorii adăugate pentru produsele agricole și forestiere

Articolul 29: cooperarea pentru realizarea de noi produse, procedee și tehnologii în sectorul agricol, alimentar și forestier

Articolul 53: diversificarea spre activități neagricole

Articolul 54: ajutorul pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor

Substituirea combustibililor fosili

Instalații/infrastructuri care utilizează biomasă pentru energia regenerabilă și alte sursele de energie regenerabilă (energie solară și eoliană, geotermică)

Articolul 53: diversificarea spre activități neagricole

Articolul 54: ajutorul pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor

Articolul 56: servicii de bază pentru economie și pentru populația rurală

Articolul 30: Infrastructuri aferente evoluției și adaptării sectorului agricol și forestier

Substituirea combustibililor fosili

Informarea și difuzarea cunoștințelor cu privire la energiile regenerabile

Articolul 21: formare profesională și acțiuni de informare

Articolul 58: formare și informare

Îmbunătățirea gradului de sensibilizarea și a cunoștințelor și astfel, în mod indirect, a eficienței altor acțiuni legate de energiile regenerabile

Prioritate: Gestionarea apei

Tipuri de acțiuni

Articole și măsuri

Efecte posibile

Tehnologii de economisire a apei (sisteme eficiente de irigație)

Stocarea apei (inclusiv zone de revărsare a apei)

Tehnici de producție pentru economisirea apei (de exemplu modele adaptate de recoltare)

Articolul 26: modernizarea exploatațiilor agricole

Articolul 30: infrastructură

Articolul 28: creșterea valorii adăugate pentru produsele agricole și forestiere

Articolul 39: plăți pentru agromediu

Îmbunătățirea capacității de a utiliza apa mai eficient și îmbunătățirea capacității de stocare a apei

Refacerea zonelor umede

Conversia terenurilor agricole în mlaștini

Articolul 41: investiții neproductive

Articolul 39: plăți pentru agromediu

Articolul 38: plăți «Natura 2000»

Conservarea mediilor acvatice de mare valoare, protecția și îmbunătățirea calității apei

Conversia terenurilor agricole în sisteme silvice/agrosilvice

Articolele 43 și 45: prima împădurire a terenurilor agricole și neagricole

Protecția și îmbunătățirea calității apei

Instalații pentru tratamentul apelor reziduale în exploatații agricole și în cadrul proceselor de prelucrare și comercializare

Articolul 26: modernizarea exploatațiilor agricole

Articolul 28: creșterea valorii adăugate pentru produsele agricole și forestiere

Îmbunătățirea capacității de a utiliza apa mai eficient

Dezvoltarea mediilor acvatice seminaturale

Crearea de maluri naturale

Râuri al căror curs șerpuiește

Articolul 39: plăți pentru agromediu

Articolul 57: conservarea și punerea în valoare a patrimoniului rural

Conservarea mediilor acvatice de mare valoare, protecția și îmbunătățirea calității apei

Practici legate de gestionarea solurilor (de exemplu culturile secundare) agricultura ecologică, conversia terenurilor arabile în pășuni permanente)

Articolul 39: plăți pentru agromediu

Contribuție la reducerea trecerii diferiților compuși, inclusiv a fosforului, în apă

Informarea și difuzarea cunoștințelor cu privire la gestionarea apei

Articolul 21: formare profesională și acțiuni de informare

Articolul 58: formare și informare

Îmbunătățirea gradului de sensibilizarea și a cunoștințelor și astfel, în mod indirect, a eficienței acțiunilor legate de gestionarea apei

Prioritate: Biodiversitatea

Tipuri de acțiuni

Articole și măsuri

Efecte posibile

Neaplicarea îngrășămintelor și a pesticidelor pe terenurile agricole de mare valoare

Multiple forme de gestionare a șeptelului

Producția integrată și organică

Articolul 39: plăți pentru agromediu

Conservarea tipurilor de vegetație bogate în specii, protejarea și întreținerea pășunilor.

Margini de câmp și fâșii riverane perene și albii biologice

Elaborarea unor planuri de gestionare pentru Natura 2000

Construcția/gestionarea biotopurilor/habitatelor în cadrul și în afara siturilor «Natura 2000»

Modificarea utilizării terenurilor (gestionarea extensivă a pășunilor, conversia terenurilor agricole în pășuni, scoaterea pe termen lung din circuitul agricol)

Gestionarea perenelor de mare valoare naturală

Crearea și conservarea terenurilor de fâneață

Articolele 38 și 46: plăți «Natura 2000»

Articolul 39: plăți pentru agromediu

Articolul 41: investiții neproductive

Articolul 47: plăți pentru silvo-mediu

Articolul 57: conservarea și punerea în valoare a patrimoniului rural

Protejarea păsărilor și a altor animale sălbatice și îmbunătățirea rețelei biotopice, reducerea pătrunderii de substanțe dăunătoare în habitatele riverane; conservarea faunei și a florei protejate

Conservarea diversității genetice

Articolul 39: plăți pentru agromediu

Conservarea diversității genetice

Informarea și difuzarea cunoștințelor cu privire la biodiversitate

Articolul 21: formare profesională și acțiuni de informare

Articolul 58: formare și informare

Îmbunătățirea gradului de sensibilizarea și a cunoștințelor și astfel, în mod indirect, a eficienței acțiunilor legate de biodiversitate

Prioritate: Măsuri care însoțesc restructurarea sectorului produselor lactate

Tipuri de acțiuni

Articole și măsuri

Efecte posibile

Ajutor pentru investiții legat de producția de produse lactate

Articolul 26: modernizarea exploatațiilor agricole

Îmbunătățirea competitivității sectorului produselor lactate

Ameliorări ale prelucrării și comercializării legate de sectorul produselor lactate

Articolul 28: creșterea valorii adăugate pentru produsele agricole și forestiere

Îmbunătățirea competitivității sectorului produselor lactate

Inovația legată de sectorul produselor lactate

Articolul 29: cooperarea pentru dezvoltarea de noi produse, procedee și tehnologii

Îmbunătățirea competitivității sectorului produselor lactate

Primele pentru pășuni și producția extensivă de animale, producția organică legată de producția de lactate, primele pentru pășunile permanente în regiunile mai puțin favorizate, primele pentru pășunat

Articolul 39: plăți pentru agromediu

Creșterea efectelor pozitive de mediu ale sectorului produselor lactate

Prioritate: Abordări inovatoare legate de prioritățile menționate la articolul 16a alineatul (1) literele (a), (b), (c) și (d)

Operații inovatoare pentru abordarea atenuării schimbărilor climatice și a măsurilor de adaptare

Articolul 29: cooperarea pentru dezvoltarea de noi produse, procedee și tehnologii

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptarea agriculturii la schimbările climatice

Operații inovatoare de sprijinire a dezvoltării energiilor din surse regenerabile

Articolul 29: cooperarea pentru dezvoltarea de noi produse, procedee și tehnologii

Substituirea combustibililor fosili și reducerea de emisii de gaze cu efect de seră

Operații inovatoare pentru consolidarea gestionării apei

Articolul 29: cooperarea pentru dezvoltarea de noi produse, procedee și tehnologii

Ameliorarea capacității de utilizare mai eficientă a apei și de îmbunătățire a calității apei

Operații inovatoare de sprijinire a conservării biodiversității

Articolul 29: cooperarea pentru dezvoltarea de noi produse, procedee și tehnologii

Oprirea pierderii biodiversității”


Top