EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1137

Regulamentul (CE) nr. 1137/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2008 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control – Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea întâi

OJ L 311, 21.11.2008, p. 1–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 144 - 197

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1137/oj

21.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 311/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 1137/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

din 22 octombrie 2008

de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control

Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea întâi

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 40, articolul 47 alineatul (1) și alineatul (2) prima și a treia teză, articolele 55 și 71, articolul 80 alineatul (2), articolele 95 și 100, articolul 137 alineatul (2), articolul 156, articolul 175 alineatul (1) și articolul 285,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4) a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE a Consiliului (5), care a introdus procedura de reglementare cu control pentru măsurile cu caracter general destinate să modifice elemente neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, printre altele prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale.

(2)

În conformitate cu Declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (6) privind Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să fie aplicabilă actelor deja în vigoare adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(3)

Deoarece modificările aduse în acest scop actelor în cauză privesc numai procedura comitetului, acestea nu necesită transpunere din partea statelor membre, în cazul directivelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Actele enumerate în anexă se adaptează, în conformitate cu anexa respectivă, la Decizia 1999/468/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE.

Articolul 2

Trimiterile la dispozițiile actelor enumerate în anexă se interpretează ca trimiteri la dispozițiile respective astfel cum sunt adaptate de prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 22 octombrie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J.-P. JOUYET


(1)  JO C 224, 30.8.2008, p. 35.

(2)  JO C 117, 14.5.2008, p. 1.

(3)  Avizul Parlamentului European din 18 iunie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 25 septembrie 2008.

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 200, 22.7.2006, p. 11.

(6)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.


ANEXĂ

1.   AGRICULTURĂ

1.1.   Directiva 1999/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 februarie 1999 privind extractele de cafea și de cicoare  (1)

În ceea ce privește Directiva 1999/4/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să asigure conformitatea directivei în cauză cu dispozițiile comunitare generale aplicabile produselor alimentare. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 1999/4/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 1999/4/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

O decizie privind asigurarea conformității dispozițiilor prezentei directive cu dispozițiile comunitare generale aplicabile produselor alimentare se adoptă de către Comisie. Respectiva măsură, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5 alineatul (2).”

2.

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, instituit prin articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

1.2.   Directiva 2000/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iunie 2000 privind produsele din cacao și din ciocolată destinate consumului uman  (3)

În ceea ce privește Directiva 2000/36/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acesteia. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2000/36/CE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2000/36/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Următoarele măsuri necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive și destinate să modifice elementele neesențiale ale acesteia, printre altele prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 6 alineatul (2):

măsuri ce vizează asigurarea conformității dispozițiilor prezentei directive cu dispozițiile comunitare generale aplicabile produselor alimentare;

măsuri ce vizează adaptarea la progresul tehnic a dispozițiilor anexei I partea B punctul 2 și părțile C și D.”

2.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul articol:

„Articolul 6

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, instituit prin articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

2.   OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

2.1.   Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății lucrătorilor la locul de muncă  (5)

În ceea ce privește Directiva 89/391/CEE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să efectueze adaptări de natură strict tehnică a directivelor speciale prevăzute la articolul 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, care rezultă din adoptarea de directive în materie de armonizare tehnică și de standardizare a progresului tehnic, precum și din evoluția reglementărilor sau a specificațiilor internaționale și a cunoștințelor. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale respectivelor directive speciale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Atunci când, din motive imperative de urgență, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să poată aplica procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE pentru adoptarea de modificări de natură pur tehnică.

Prin urmare, articolul 17 din Directiva 89/391/CEE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 17

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet în vederea efectuării adaptărilor de natură strict tehnică ale directivelor speciale prevăzute la articolul 16 alineatul (1), în funcție de:

(a)

adoptarea de directive în materie de armonizare tehnică și standardizare;

(b)

progresul tehnic, evoluția reglementărilor sau a specificațiilor internaționale și a cunoștințelor.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale directivelor speciale, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la alineatul (2). Din motive imperative de urgență, Comisia poate să utilizeze procedura de urgență menționată la alineatul (3).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

2.2.   Directiva 92/29/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul navelor  (6)

În ceea ce privește Directiva 92/29/CEE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să efectueze adaptări de natură strict tehnică a anexelor la aceasta, în funcție de progresul tehnic sau de evoluția reglementărilor sau a specificațiilor internaționale și a cunoștințelor. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 92/29/CEE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Atunci când, din motive imperative de urgență, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să poată aplica procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE pentru adoptarea de modificări de natură pur tehnică.

Prin urmare, articolul 8 din Directiva 92/29/CEE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet în efectuarea de adaptări strict tehnice ale anexelor la prezenta directivă, în funcție de progresul tehnic sau de evoluția reglementărilor sau a specificațiilor internaționale și a cunoștințelor în domeniu.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la alineatul (2). Din motive imperative de urgență, Comisia poate să utilizeze procedura de urgență menționată la alineatul (3).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

2.3.   Directiva 2002/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenți fizici (vibrații) [a șaisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]  (7)

În ceea ce privește Directiva 2002/44/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să efectueze adaptări de natură pur tehnică ale anexei la aceasta, în funcție de adoptarea de directive în materie de armonizare tehnică și de standardizare privind proiectarea, construcția, fabricarea sau realizarea de echipamente și/sau posturi de lucru și în funcție de progresul tehnic, de evoluția celor mai adecvate norme sau specificații europene armonizate și de noile cunoștințe acumulate privind vibrațiile mecanice. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2002/44/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Atunci când, din motive imperative de urgență, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să poată aplica procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE pentru adoptarea de modificări de natură pur tehnică.

Prin urmare, articolele 11 și 12 din Directiva 2002/44/CE se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 11

Modificări tehnice

Modificările de natură pur tehnică care urmează a fi aduse anexei la prezenta directivă se adoptă de către Comisie în funcție de:

(a)

adoptarea de directive în materie de armonizare tehnică și de standardizare privind proiectarea, construcția, fabricarea sau realizarea de echipamente și/sau posturi de lucru;

(b)

progresul tehnic, evoluția celor mai adecvate norme sau specificații europene armonizate și noile cunoștințe acumulate privind vibrațiile mecanice.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (2). Din motive imperative de urgență, Comisia poate să utilizeze procedura de urgență menționată la articolul 12 alineatul (3).

Articolul 12

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de comitetul menționat la articolul 17 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

2.4.   Directiva 2003/10/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 februarie 2003 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenți fizici (zgomot) [a șaptesprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]  (8)

În ceea ce privește Directiva 2003/10/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să efectueze modificări de natură pur tehnică, care rezultă din adoptarea de directive în materie de armonizare tehnică și de standardizare privind proiectarea, construcția, fabricarea sau realizarea de echipamente și/sau posturi de lucru, precum și din progresul tehnic, de evoluția celor mai adecvate norme sau specificații europene armonizate și de noile cunoștințe privind zgomotul. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2003/10/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Atunci când, din motive imperative de urgență, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să poată aplica procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE pentru adoptarea de modificări de natură pur tehnică.

Prin urmare, articolele 12 și 13 din Directiva 2003/10/CE se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 12

Modificări tehnice

Comisia adoptă modificări de natură pur tehnică în funcție de:

(a)

adoptarea de directive în materie de armonizare tehnică și de standardizare privind proiectarea, construcția, fabricarea sau realizarea de echipamente și/sau posturi de lucru; și

(b)

progresul tehnic, evoluția celor mai adecvate norme sau specificații europene armonizate și noile cunoștințe privind zgomotul.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (2). Din motive imperative de urgență, Comisia poate să utilizeze procedura de urgență menționată la articolul 13 alineatul (3).

Articolul 13

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de comitetul menționat la articolul 17 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

2.5.   Directiva 2004/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) [a optsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]  (9)

În ceea ce privește Directiva 2004/40/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să aducă modificări de natură pur tehnică anexelor la aceasta, ținând seama de adoptarea de directive în materie de armonizare tehnică și de standardizare privind proiectarea, construcția, fabricarea sau realizarea de echipamente și/sau posturi de lucru și ținând seama de progresul tehnic, de evoluția celor mai adecvate norme sau specificații europene armonizate și de noile cunoștințe științifice privind câmpurile electromagnetice. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2004/40/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Atunci când, din motive imperative de urgență, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să poată aplica procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE pentru adoptarea de modificări de natură pur tehnică.

Prin urmare, Directiva 2004/40/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 10 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Comisia adoptă modificări de natură pur tehnică ale anexei ținând seama de:

(a)

adoptarea de directive în materie de armonizare tehnică și de standardizare privind proiectarea, construcția, fabricarea sau realizarea de echipamente și/sau posturi de lucru;

(b)

progresul tehnic, evoluția celor mai adecvate norme sau specificații europene armonizate și noile cunoștințe științifice privind câmpurile electromagnetice.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 11 alineatul (2). Din motive imperative de urgență, Comisia poate să utilizeze procedura de urgență menționată la articolul 11 alineatul (3).”

2.

Articolul 11 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

2.6.   Directiva 2006/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind cerințele minime de securitate și de sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenți fizici (radiații optice artificiale) [a nouăsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]  (10)

În ceea ce privește Directiva 2006/25/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să aducă modificări de natură pur tehnică anexelor la aceasta, ținând seama de adoptarea de directive în materie de armonizare tehnică și de standardizare privind proiectarea, construcția, fabricarea sau realizarea de echipamente și/sau posturi de lucru și ținând seama de progresul tehnic, de modificările aduse celor mai adecvate norme europene armonizate sau specificații internaționale și de noile cunoștințe științifice privind expunerea la raze optice la locul de muncă. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2006/25/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Atunci când, din motive imperative de urgență, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să poată aplica procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE pentru adoptarea de modificări de natură pur tehnică.

Prin urmare, Directiva 2006/25/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 10 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Comisia adoptă modificări de natură pur tehnică ale anexelor ținând seama de:

(a)

adoptarea de directive în materie de armonizare tehnică și de standardizare în ceea ce privește proiectarea, construcția, fabricarea sau realizarea de echipamente și/sau posturi de lucru;

(b)

progresul tehnic, evoluția celor mai adecvate norme europene armonizate sau specificații internaționale și noile cunoștințe științifice privind expunerea la raze optice la locul de muncă.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 11 alineatul (2). Din motive imperative de urgență, Comisia poate să utilizeze procedura de urgență menționată la articolul 11 alineatul (3).”

2.

Articolul 11 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

3.   ÎNTREPRINDERI

3.1.   Directiva 76/767/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la dispozițiile comune referitoare la aparatele sub presiune și la metodele de control al acestor aparate  (11)

În ceea ce privește Directiva 76/767/CEE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze la progresul tehnic anexele la aceasta și acele dispoziții ale directivelor speciale care sunt precizate în fiecare dintre directivele respective. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 76/767/CEE și ale directivelor speciale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 76/767/CEE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 17 alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

statul membru transmite documentele care conțin descrierea aparatului și documentația justificativă pentru cererea de derogare, în special rezultatele eventualelor încercări efectuate, celorlalte state membre, care au la dispoziție un termen de patru luni de la comunicarea informațiilor pentru a-și exprima acordul sau dezacordul, pentru a transmite observații, a pune întrebări, a prezenta cerințe suplimentare sau a solicita încercări suplimentare și, în cazul în care doresc, pentru a cere sesizarea comitetului, pentru a-și da avizul, în conformitate cu procedura menționată la articolul 20 alineatul (1). Aceste comunicări sunt transmise și Comisiei. Această corespondență este confidențială.”.

2.

Articolul 18 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 18

Comisia adaptează la progresul tehnic anexele I și II la prezenta directivă și acele dispoziții ale directivelor speciale care sunt specificate în fiecare dintre directivele respective. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive și ale directivelor speciale, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 20 alineatul (2).”

3.

Articolul 20 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

alineatul (3) se elimină.

3.2.   Directiva 76/769/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase  (12)

În ceea ce privește Directiva 76/769/CEE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze la progresul tehnic anexele la aceasta. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 76/769/CEE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Atunci când, din motive imperative de urgență, precum necesitatea imperioasă de a înăspri restricțiile privind introducerea pe piață sau utilizarea substanțelor periculoase, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să poată aplica procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 76/769/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2a

Comisia poate adapta anexele la prezenta directivă la progresul tehnic în ceea ce privește substanțele și preparatele reglementate deja de aceasta. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 2b alineatul (2). Din motive imperative de urgență, Comisia poate să utilizeze procedura de urgență menționată la articolul 2b alineatul (3).”

2.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 2b

(1)   Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 29 alineatul (1) din Directiva 67/548/CEE a Consiliului (13).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

3.3.   Directiva 94/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 iunie 1994 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la ambarcațiunile de agrement  (14)

În ceea ce privește Directiva 94/25/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să facă modificări, în lumina evoluției cunoștințelor tehnice și a noilor dovezi științifice. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 94/25/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 94/25/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 6a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6a

Comisia poate face modificările care sunt necesare în lumina progresului cunoștințelor tehnice și a noilor dovezi științifice, cerințelor din anexa I partea B punctul 2 și anexa I partea C punctul 1, cu excepția modificărilor directe sau indirecte ale valorilor emisiilor de gaze de evacuare sau de zgomot și valorilor raportului Froude și P/D. Printre aceste modificări se numără combustibilii de referință și standardele care trebuie utilizate la testarea emisiilor de gaze de evacuare și de zgomot.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptată în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 6b alineatul (2).”

2.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 6b

(1)   Comisia este asistată de comitetul instituit în temeiul articolului 6 alineatul (3).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

3.4.   Directiva 96/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind anumite metode de analiză cantitativă a amestecurilor binare de fibre textile  (15)

În ceea ce privește Directiva 96/73/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsurile necesare pentru adaptarea la progresul tehnic a metodelor de analiză cantitativă prevăzute în anexa II la aceasta. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale respectivei directive, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, articolele 5 și 6 din Directiva 96/73/CE se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 5

Comisia adaptează la progresul tehnic metodele de analiză cantitativă prevăzute în anexa II. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 6 alineatul (2).

Articolul 6

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru directivele referitoare la denumirile și etichetarea produselor textile.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

3.5.   Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase  (16)

În ceea ce privește Directiva 1999/45/CE, Comisia ar trebui împuternicită să adapteze la progresul tehnic anexele la aceasta. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 1999/45/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 1999/45/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 10 alineatul (3), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„În legătură cu anumite preparate clasificate ca periculoase în sensul articolului 7, prin derogare de la paragraful al doilea al punctelor 2.4, 2.5 și 2.6 din prezentul articol, Comisia poate stabili exceptări de la anumite dispoziții privind etichetarea ecologică sau dispoziții specifice privind etichetarea ecologică, atunci când se poate demonstra că s-ar reduce impactul asupra mediului. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 20a alineatul (3).”

2.

La articolul 12 alineatul (4), a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„După caz, Comisia poate adopta măsuri în cadrul anexei V. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 20a alineatul (3).”

3.

Articolul 19 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia ia o decizie în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 20a alineatul (2).”

4.

Articolul 20 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 20

Comisia adaptează la progresul tehnic anexele la prezenta directivă. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 20a alineatul (3).”

5.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 20a

(1)   Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 29 alineatul (1) din Directiva 67/548/CEE a Consiliului (17).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

3.6.   Directiva 2002/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roți  (18)

În ceea ce privește Directiva 2002/24/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze la progresul tehnic anexele la aceasta sau dispozițiile directivelor speciale menționate în anexa I la aceasta. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2002/24/CE sau ale directivelor speciale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2002/24/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 17 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 17

Comisia poate adapta la progresul tehnic anexele la prezenta directivă sau dispozițiile directivelor speciale menționate în anexa I la aceasta. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive sau ale directivelor speciale, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (2).”

2.

Articolul 18 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

alineatul (3) se elimină.

3.7.   Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora și a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele și unitățile lor tehnice separate  (19)

În ceea ce privește Directiva 2003/37/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze anexele la aceasta, să adapteze dispozițiile tehnice ale directivelor speciale și să introducă în directivele speciale dispoziții privind omologarea CE de tip a unităților tehnice separate. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2003/37/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2003/37/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 19 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Următoarele măsuri, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, care sunt necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive și care se referă la aspectele menționate în continuare se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 20 alineatul (3).”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Comisia adaptează anexele la prezenta directivă dacă, în temeiul Deciziei 97/836/CE, se introduc noi reglementări sau modificări la reglementările existente, acceptate de Comunitate. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 20 alineatul (3).”

2.

Articolul 20 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

3.8.   Directiva 2004/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind mijloacele de măsurare  (20)

În ceea ce privește Directiva 2004/22/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte orice măsură adecvată în vederea modificării anexelor corespunzătoare fiecărui instrument (MI-001 – MI-010). Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2004/22/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2004/22/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 15 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

alineatul (4) se elimină.

2.

Articolul 16 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   La cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă, Comisia poate modifica anexele corespunzătoare fiecărui instrument (MI-001 – MI-010) cu privire la:

(a)

numărul maxim de erori admise și clasele de precizie;

(b)

condițiile nominale de funcționare;

(c)

valorile de variație critice;

(d)

perturbațiile.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 15 alineatul (3).”

4.   MEDIU

4.1.   Directiva 76/160/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1975 privind calitatea apei pentru scăldat  (21)

În ceea ce privește Directiva 76/160/CEE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze la progresul tehnic valorile G și I ale parametrilor și metodele de analiză prevăzute în anexa la aceasta. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 76/160/CEE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 76/160/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Comisia adoptă modificările necesare pentru a adapta la progresul tehnic valorile G și I ale parametrilor și metodele de analiză prevăzute în anexa la prezenta directivă.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 11 alineatul (2).”

2.

Articolul 11 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

alineatul (3) se elimină.

4.2.   Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale  (22)

În ceea ce privește Directiva 91/271/CEE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să modifice dispozițiile secțiunilor A, B și C din anexa I la aceasta. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 91/271/CEE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 91/271/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 3 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Sistemele de colectare descrise la alineatul (1) trebuie să respecte cerințele secțiunii A din anexa I. Comisia poate modifica cerințele în cauză. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”

2.

Articolul 4 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Evacuările care provin din stațiile de tratare a apelor urbane reziduale descrise la alineatele (1) și (2) trebuie să respecte cerințele relevante din secțiunea B din anexa I. Comisia poate modifica cerințele în cauză. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”

3.

Articolul 5 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Evacuările care provin de la stațiile de tratare a apelor urbane reziduale descrise la alineatul (2) trebuie să respecte cerințele relevante din secțiunea B din anexa I. Comisia poate modifica cerințele în cauză. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”

4.

Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Comisia analizează respectiva cerere și ia măsurile adecvate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (2).”;

(b)

la alineatul (5), paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„În astfel de circumstanțe, statele membre înaintează în prealabil Comisiei documentația relevantă. Comisia analizează cazul și ia măsurile adecvate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (2).”

5.

Articolul 11 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Reglementările și/sau autorizațiile specifice trebuie să respecte cerințele din secțiunea C din anexa I. Comisia poate modifica cerințele în cauză. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”

6.

Articolul 12 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Reglementările și/sau autorizațiile specifice prealabile privind evacuările care provin de la stațiile de tratare a apelor urbane reziduale și care se efectuează în temeiul alineatului (2) în aglomerările cu EL cuprins între 2 000 și 10 000, pentru evacuările în ape dulci și în estuare, și în aglomerări cu EL de 10 000 sau mai mult pentru toate evacuările, definesc condițiile necesare pentru a respecta cerințele corespunzătoare din secțiunea B din anexa I. Comisia poate modifica cerințele în cauză. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (3).”

7.

Articolul 15 alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Comisia poate formula orientări privind monitorizarea menționată la alineatele (1), (2) și (3), în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (2).”

8.

Articolul 17 alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Comisia stabilește, în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (2), metodele și formatul care urmează a fi adoptate pentru raportarea privind programele naționale. Orice modificări ale metodelor și formatelor respective se adoptă în conformitate cu respectiva procedură.”

9.

La articolul 18, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

4.3.   Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole  (23)

În ceea ce privește Directiva 91/676/CEE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze anexele la progresul tehnic și științific sau să le completeze. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 91/676/CEE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 91/676/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Articolele 7 și 8 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 7

Comisia poate elabora orientări pentru monitorizarea menționată la articolele 5 și 6 în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 9 alineatul (2).

Articolul 8

Comisia poate adapta anexele la prezenta directivă la progresul științific și tehnic.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 9 alineatul (3).”

2.

Articolul 9 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

3.

În anexa III punctul 2, paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care un stat membru admite o altă valoare în temeiul paragrafului al doilea litera (b), acesta informează Comisia, care analizează motivul efectuării modificării respective, în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 9 alineatul (2).”

4.4.   Directiva 94/63/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a carburanților  (24)

În ceea ce privește Directiva 94/63/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să revizuiască specificațiile pentru echipamentele de încărcare prin partea inferioară prevăzute în anexa IV la aceasta și să adapteze la progresul tehnic anexele, cu excepția valorilor-limită prevăzute în anexa II punctul 2. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 94/63/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 94/63/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4 alineatul (1), paragraful al șaselea se înlocuiește cu următorul text:

„Toate terminalele care dispun de instalații de încărcare pentru autocisterne trebuie echipate cu cel puțin un braț articulat care să îndeplinească specificațiile echipamentului de încărcare prin partea inferioară prevăzute în anexa IV. Comisia reanalizează la intervale regulate specificațiile respective și, dacă este cazul, le revizuiește. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 8 alineatul (2).”

2.

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

Adaptarea la progresul tehnic

Cu excepția valorilor-limită prevăzute în anexa II punctul 2, Comisia poate adapta anexele la prezenta directivă la progresul tehnic. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 8 alineatul (2).”

3.

Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

alineatul (3) se elimină.

4.5.   Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase (25)

În ceea ce privește Directiva 96/82/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze la progresul tehnic anexele II-VI la aceasta și să stabilească criterii armonizate pentru decizii adoptate de autoritățile competente ale statelor membre astfel încât starea unei entități să nu poată genera un pericol de accident major. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 96/82/CE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 96/82/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 9 alineatul (6), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Comisia stabilește criterii armonizate pentru deciziile autorităților competente, conform cărora starea unei entități nu poate genera un pericol de accident major, în sensul literei (a). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 22 alineatul (3).”

2.

Articolul 15 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   De îndată ce au fost colectate informațiile prevăzute la articolul 14, statele membre informează Comisia cu privire la rezultatul analizei acestora și la recomandări, utilizând un formular de raport stabilit și revizuit prin intermediul procedurii de reglementare cu control menționate la articolul 22 alineatul (2).

Comunicarea acestor informații de către statele membre poate fi amânată numai pentru a se permite încheierea procedurilor legale atunci când o astfel de comunicare poate afecta procedurile respective.”

3.

Articolul 21 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 21

Mandatul comitetului

(1)   Comisia adaptează la progresul tehnic criteriile menționate la articolul 9 alineatul (6) litera (b) și anexele II-VI.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 22 alineatul (3).

(2)   Măsura de elaborare a formularului de raport menționat la articolul 15 alineatul (2) se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 22 alineatul (2).”

4.

Articolul 22 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 22

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

4.6.   Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri  (26)

În ceea ce privește Directiva 1999/31/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze la progresul științific și tehnic anexele la aceasta și să adopte măsuri pentru standardizarea măsurilor de control, eșantionare și analiză. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 1999/31/CE și să completeze Directiva 1999/31/CE, printre altele prin completarea cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 1999/31/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 16 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 16

Procedura comitetului

Măsurile necesare pentru adaptarea la progresul științific și tehnic a anexelor la prezenta directivă și de stabilire a standardizării măsurilor de control, eșantionare și analiză cu privire la depozitele de deșeuri se adoptă de către Comisie, care este asistată de comitetul instituit prin articolul 18 din Directiva 2006/12/CE. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, printre altele prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 17 alineatul (3). În acest sens, în ceea ce privește anexa II, comitetul ține seama de principiile generale și de procedurile generale privind testarea și de criteriile de acceptare prevăzute în anexa II și stabilește criterii și/sau metode de testare specifice, precum și valorile-limită aferente pentru fiecare categorie de depozite de deșeuri, inclusiv, dacă este necesar, pentru tipurile specifice de depozite de deșeuri din cadrul fiecărei categorii, inclusiv depozitarea subterană.

Comisia adoptă și, atunci când este cazul, modifică, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 17 alineatul (2), dispozițiile privind armonizarea și transmiterea periodică a datelor statistice menționate la articolele 5, 7 și 11.”

2.

La articolul 17, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

4.7.   Directiva 1999/94/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind disponibilitatea informațiilor cu privire la consumul de carburant și emisiile de CO2 destinate consumatorilor la comercializarea autoturismelor noi  (27)

În ceea ce privește Directiva 1999/94/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze anexele la aceasta. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale respectivei directive, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 1999/94/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

(1)   Măsurile necesare pentru adaptarea anexelor la prezenta directivă și destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive se adoptă de către Comisie, în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (3), în urma consultării organizațiilor privind protecția consumatorilor și a altor părți interesate.

Pentru a furniza asistență în cadrul acestui proces, fiecare stat membru transmite Comisiei, până la 31 decembrie 2003, un raport privind eficiența dispozițiilor prezentei directive care acoperă perioada 18 ianuarie 2001-31 decembrie 2002. Formatul raportului menționat anterior se stabilește în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (2), până cel târziu la 18 ianuarie 2001.

(2)   În afara măsurilor menționate la alineatul (1), Comisia ia măsuri destinate să:

(a)

furnizeze informații suplimentare privind eticheta menționată la articolul 3, prin adaptarea anexei I;

(b)

furnizeze informații suplimentare privind cerințele referitoare la ghidul menționat la articolul 4, în vederea clasificării noilor modele de autoturisme, permițând astfel întocmirea unei liste a modelelor în funcție de emisiile de CO2 și de consumul de carburant în clase specificate, inclusiv o clasă care să includă o listă a celor mai eficiente noi modele de autoturisme din punctul de vedere al consumului de carburant;

(c)

stabilească recomandări pentru a permite aplicarea principiilor dispozițiilor privind documentația promoțională menționată la articolul 6 primul paragraf la alte mijloace și materiale de informare.

Măsurile menționate la primul paragraf litera (a), destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (3).

Măsurile menționate la primul paragraf literele (b) și (c) se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (2).”

2.

Articolul 10 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

4.8.   Directiva 2000/76/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deșeurilor  (28)

În ceea ce privește Directiva 2000/76/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să stabilească criteriile pentru cerințele referitoare la reducerea frecvenței anumitor măsurători periodice, să determine data de la care se efectuează măsurătorile continue ale valorilor-limită ale anumitor emisii în aer, să adapteze articolele 10, 11 și 13 și anexele I și III la progresul tehnic sau la noile descoperiri legate de beneficiile pentru sănătate ale reducerii emisiilor și să adapteze tabelele din anexa II punctul 2.1. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2000/76/CE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2000/76/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 11 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (7), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(7)   Autoritatea competentă poate autoriza în permisul emis reducerea frecvenței măsurătorilor periodice de la de două ori pe an la o dată la doi ani pentru metale grele și de la de două ori pe an la o dată pe an pentru dioxine și furani, cu condiția ca emisiile rezultate din coincinerare sau incinerare să fie mai mici de 50 % din valorile-limită ale emisiilor determinate în conformitate cu anexa II sau, respectiv, anexa V și cu condiția să fie disponibile criterii pentru cerințele care trebuie îndeplinite. Comisia adoptă măsuri de stabilire a criteriilor menționate anterior pe baza cel puțin a dispozițiilor paragrafului al doilea literele (a) și (d). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 17 alineatul (2).”;

(b)

alineatul (13) se înlocuiește cu următorul text:

„(13)   Comisia determină, de îndată ce sunt disponibile tehnici de măsurare adecvate în cadrul Comunității, data de la care se efectuează măsurările continue ale emisiilor în aer de metale grele, dioxine și furani, în conformitate cu anexa III. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 17 alineatul (2).”

2.

Articolul 16 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 16

Adaptarea la progresul tehnic sau la noi descoperiri

Comisia adoptă măsuri destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive și de adaptare a articolelor 10, 11 și 13, precum și anexele I și III la progresul tehnic sau la noile descoperiri legate de beneficiile pentru sănătate ale reducerii emisiilor, în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 17 alineatul (2).”

3.

Articolul 17 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 17

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

4.

În anexa II punctul II.2.1, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Atunci când în Directiva 2001/80/CE sunt sau vor fi prevăzute, în conformitate cu alte acte comunitare, valori-limită ale emisiilor mai stricte pentru marile instalații de ardere, acestea înlocuiesc, pentru instalațiile și poluanții în cauză, valorile-limită ale emisiilor prevăzute în tabelele de mai jos (Cproc). În acest caz, Comisia adaptează tabelele respective la aceste valori-limită ale emisiilor mai stricte. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 17 alineatul (2), în cel mai scurt timp.”

4.9.   Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental  (29)

În ceea ce privește Directiva 2002/49/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze la progresul tehnic și științific anexa I punctul 3 și anexele II și III la aceasta și să stabilească metode de evaluare comune. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2002/49/CE prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2002/49/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 6, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Comisia stabilește metode de evaluare comune pentru determinarea Lden și Lnight prin revizuirea anexei II. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3). Până la adoptarea metodelor respective, statele membre pot utiliza metode de evaluare adaptate în conformitate cu anexa II și bazate pe metodele prevăzute în propria legislație. În acest caz, statele membre trebuie să demonstreze că rezultatele obținute în urma aplicării metodelor respective sunt echivalente cu rezultatele obținute prin utilizarea metodelor prevăzute în anexa II punctul 2.2”

2.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Adaptarea la progresul tehnic și științific

Comisia adaptează la progresul tehnic și științific anexa I punctul 3 și anexele II și III la prezenta directivă. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3).”

3.

La articolul 13, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

4.

În anexa III, teza a doua a părții introductive se înlocuiește cu următorul text:

„Relațiile doză-efect care vor fi introduse prin revizuirile ulterioare ale prezentei anexe în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3) urmăresc, în special:”

4.10.   Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate genetic  (30)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 1830/2003, Comisia ar trebui să fie împuternicită să instituie și să adapteze un sistem de stabilire și atribuire de identificatori unici OMG-urilor. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale respectivului regulament prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Identificatori unici

Comisia:

(a)

înainte de a aplica articolele 1-7, instituie un sistem de stabilire și atribuire de identificatori unici OMG-urilor;

(b)

adaptează sistemul prevăzut la litera (a), după caz.

Măsurile prevăzute la primul alineat, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (2). În acest sens, se ține seama de progresele din cadrul forurilor internaționale.”

2.

Articolul 10 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

alineatul (4) se elimină.

4.11.   Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor  (31)

În ceea ce privește Directiva 2004/42/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze anexa III la aceasta la progresul tehnic. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2004/42/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2004/42/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Adaptarea la progresul tehnic

Comisia adaptează anexa III pentru a ține seama de progresul tehnic. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).”

2.

La articolul 12, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

4.12.   Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră  (32)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 842/2006, Comisia ar trebui să fie împuternicită să stabilească cerințele standard de verificare a scurgerilor, cerințele minime, să stabilească condițiile pentru recunoașterea reciprocă în ceea ce privește programele de formare și certificare și să adopte cerințe suplimentare privind etichetarea. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 842/2006 prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 842/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7)   Comisia stabilește cerințele standard de verificare a scurgerilor pentru fiecare dintre aplicațiile menționate la alineatul (1). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).”

2.

La articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Comisia stabilește, pe baza informațiilor furnizate de către statele membre și în consultare cu sectoarele relevante, cerințele minime și condițiile pentru recunoașterea reciprocă în ceea ce privește programele de formare și certificare, atât pentru societăți și personalul relevant implicat în instalarea, întreținerea sau service-ul echipamentelor și al sistemelor reglementate de articolul 3 alineatul (1), precum și pentru personalul implicat în activitățile prevăzute la articolele 3 și 4. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).”

3.

La articolul 7, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Forma etichetei care urmează a fi utilizată se stabilește în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 12 alineatul (2).

Se adoptă, după caz, cerințe de etichetare suplimentare celor prevăzute la alineatul (1). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).

Înainte de a înainta o propunere comitetului menționat la articolul 12 alineatul (1), Comisia examinează necesitatea includerii pe etichete a unor informații suplimentare referitoare la mediu, inclusiv potențialul de încălzire globală, ținând seama în mod corespunzător de sistemele de etichetare existente deja aplicabile produselor și echipamentelor menționate la alineatul (2).”

4.

La articolul 12, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

4.13.   Directiva 2006/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind calitatea apelor dulci care necesită protecție sau îmbunătățiri în vederea întreținerii vieții piscicole  (33)

În ceea ce privește Directiva 2006/44/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze la progresul tehnic și științific valorile G ale parametrilor și metodele de analiză prevăzute în anexa I la aceasta. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2006/44/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2006/44/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Comisia adoptă măsurile necesare pentru a adapta la progresul tehnic și științific valorile G ale parametrilor și metodele de analiză prevăzute în anexa I la prezenta directivă. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (2).”

2.

Articolul 13 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

alineatul (3) se elimină.

4.14.   Directiva 2006/113/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind calitatea apelor conchilicole  (34)

În ceea ce privește Directiva 2006/113/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze la progresul tehnic și științific valorile G ale parametrilor și metodele de analiză prevăzute în anexa I la aceasta. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2006/113/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, articolul 12 din Directiva 2006/113/CE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Comisia, asistată de comitetul instituit prin articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2006/44/CE, adoptă măsurile necesare pentru adaptarea la progresul tehnic și științific a valorilor G ale parametrilor și a metodelor de analiză prevăzute în anexa I la aceasta. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (2) din Directiva 2006/44/CE.”

5.   EUROSTAT

5.1.   Regulamentul (CEE) nr. 696/93 al Consiliului din 15 martie 1993 privind unitățile statistice pentru observarea și analizarea sistemului de producție comunitar  (35)

În ceea ce privește Regulamentul (CEE) nr. 696/93, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze anexa la acesta la progresele înregistrate în domeniul economic și tehnic. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CEE) nr. 696/93, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 696/93 se modifică după cum urmează:

1.

Articolele 5 și 6 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 5

După încheierea perioadei de tranziție menționate la articolul 4, Comisia poate autoriza un stat membru, în conformitate cu procedura de gestionare menționată la articolul 7 alineatul (2), să utilizeze alte unități statistice ale sistemului de producție.

Articolul 6

Comisia adoptă măsurile de punere în aplicare a prezentului regulament, inclusiv cele care vizează adaptarea la progresele înregistrate în domeniul economic și tehnic în special în privința unităților statistice ale sistemului de producție, criteriilor utilizate și definițiilor specificate în anexă. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 7 alineatul (3).”

2.

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

5.2.   Directiva 95/57/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1995 privind culegerea datelor statistice în domeniul turismului  (36)

În ceea ce privește Directiva 95/57/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să stabilească definițiile aplicabile caracteristicilor colectării de date, precum și toate modificările care trebuie aduse listei cu asemenea caracteristici, să adopte cerințele minime de acuratețe necesare pentru rezultate și procedurile de asigurare a corectării armonizate a deviațiilor sistematice și să adopte norme privind prelucrarea de către statele membre a informațiilor colectate. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 95/57/CE printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 95/57/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Definițiile aplicabile caracteristicilor colectării de date, precum și toate modificările listei de caracteristici se stabilesc de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (2).”

2.

La articolul 4, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Colectarea de informații statistice garantează, pe cât posibil, că rezultatele îndeplinesc cerințele minime de acuratețe necesare. Cerințele respective, precum și procedurile de asigurare a corectării armonizate a deviațiilor sistematice se adoptă de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (2). Cerințele minime de acuratețe se stabilesc în special prin referință la numărul anual de sejururi peste noapte la nivel național.”

3.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Prelucrarea datelor

Statele membre prelucrează informațiile colectate menționate la articolul 3 în conformitate cu cerințele de acuratețe prevăzute la articolul 4 și cu normele adoptate de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (2). Nivelul regional este conform cu nomenclatorul unităților teritoriale ale Biroului Statistic al Comunităților Europene.”

4.

La articolul 7 alineatul (3), cuvintele „la articolul 12” se înlocuiesc cu cuvintele: „la articolul 12 alineatul (1)”.

5.

La articolul 9, cuvintele „la articolul 12” se înlocuiesc cu cuvintele „la articolul 12 alineatul (1)”.

6.

La articolul 11 se adaugă următoarele paragrafe:

„Măsurile privind articolele 3, 4 și 6, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, printre altele prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (2).

Măsurile privind articolele 7 și 9 se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 12 alineatul (1).”

7.

La articolul 12, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

5.3.   Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS)  (37)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 1059/2003, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze unitățile administrative folosite în scopul nomenclatorului NUTS, să facă derogări de la pragurile demografice pentru anumite unități neadministrative, să modifice unitățile administrative mai mici folosite în scopul nivelului NUTS 3, precum și să modifice nomenclatorul NUTS. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 1059/2003, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Unitățile administrative existente folosite în scopul nomenclatorului NUTS sunt enumerate în anexa II. Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament și să adapteze anexa II se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 7 alineatul (2).”;

(b)

la alineatul (5), paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„Cu toate acestea, se pot face derogări de la aceste praguri pentru anumite unități neadministrative, din anumite motive geografice, socioeconomice, istorice, culturale sau de mediu, în special în cazul insulelor și al regiunilor ultraperiferice. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 7 alineatul (2).”

2.

La articolul 4 alineatul (1), paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament și să adapteze anexa III se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 7 alineatul (2).”

3.

Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (4), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Modificările nomenclatorului NUTS se adoptă în cursul celui de-al doilea semestru al anului civil, cu o frecvență care respectă un interval de cel puțin trei ani, în conformitate cu criteriile definite la articolul 3. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 7 alineatul (2).”;

(b)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Atunci când se aduce o modificare nomenclatorului NUTS, Comisiei îi sunt comunicate de către statul membru în cauză seriile temporale în care are loc noua împărțire regională, fiind înlocuite datele transmise deja. Lista seriilor și durata acestora se specifică de către Comisie, ținând seama de fezabilitatea transmiterii acestora. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 7 alineatul (2). Aceste serii trebuie furnizate într-o perioadă de doi ani de la modificarea nomenclatorului NUTS.”

4.

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

5.4.   Regulamentul (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 iunie 2003 privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC)  (38)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 1177/2003, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsurile privind domeniile-țintă secundare și persoanele care constituie eșantionul inițial, precum și măsurile care țin seama de schimbările economice și tehnice. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 1177/2003, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1177/2003 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 6, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Domeniile-țintă secundare se includ în fiecare an începând cu 2005 numai în componenta transversală. În fiecare an se include un domeniu secundar. Măsurile care definesc asemenea domenii-țintă, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).”

2.

La articolul 8, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În cadrul componentei longitudinale, persoanele incluse în eșantionul inițial (indivizi din eșantion) sunt urmărite pe întreaga durată a panelului. Orice individ din eșantion care își schimbă locul de reședință în interiorul țării este urmărit la noul loc de reședință, în conformitate cu normele și procedurile de urmărire care urmează să fie definite de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).”

3.

La articolul 14, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

4.

Articolul 15 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), cuvintele „în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 alineatul (2)” se elimină;

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(5)   Măsurile menționate la alineatele (1) și (2), destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 14 alineatul (3) cu cel puţin 12 luni înainte de începutul anului de anchetă.”

5.5.   Regulamentul (CE) nr. 138/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 decembrie 2003 privind conturile economice pentru agricultură în cadrul Comunității  (39)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 138/2004, Comisia ar trebui să fie împuternicită să actualizeze metodologia conturilor economice pentru agricultură (CEA) în Comunitate, precum și lista variabilelor și termenele de transmitere a datelor aferente conturilor economice menționate anterior. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 138/2004, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 138/2004 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Comisia actualizează metodologia CEA. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 4 alineatul (2).”

2.

La articolul 3, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia actualizează lista variabilelor și termenele de transmitere a datelor din anexa II. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 4 alineatul (2).”

3.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

alineatul (3) se elimină.

5.6.   Regulamentul (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională  (40)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 808/2004, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsurile de aplicare a modulelor privind diferite elemente, precum selectarea și specificarea, adaptarea și modificarea subiectelor și a caracteristicilor și acoperirea și periodicitatea prevăzute de regulamentul menționat anterior. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 808/2004, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, articolele 8 și 9 din Regulamentul (CE) nr. 808/2004 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 8

Măsurile de executare

(1)   Măsurile de punere în aplicare a modulelor prevăzute de prezentul regulament privesc următoarele elemente: selectarea și specificarea, adaptarea, precum și modificarea subiectelor și a caracteristicilor lor, acoperirea, perioadele de referință și defalcarea caracteristicilor, periodicitatea și calendarul furnizării de date, precum și termenele de transmitere a rezultatelor.

(2)   Comisia adoptă măsurile de executare, inclusiv măsurile de adaptare și actualizare, pentru a ține seama de schimbările economice și tehnice. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 9 alineatul (2), ținând seama de resursele statelor membre și de sarcina impusă repondenților, precum și de fezabilitatea tehnică și metodologică și de fiabilitatea rezultatelor.

(3)   Măsurile de executare se adoptă cu cel puțin nouă luni înainte de începerea unei perioade de colectare a datelor.

Articolul 9

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

5.7.   Regulamentul (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe  (41)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 184/2005, Comisia ar trebui să fie împuternicită să specifice standardele de calitate comune, precum și conținutul și periodicitatea rapoartelor privind calitatea și să adapteze anexele la schimbările economice și tehnice. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 184/2005, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 184/2005 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Standardele de calitate comune, precum și conținutul și periodicitatea rapoartelor privind calitatea se specifică de către Comisie, ținând seama de implicațiile asupra costului colectării și al compilării datelor, precum și de schimbările importante privind colectarea datelor.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 11 alineatul (3).

Calitatea datelor transmise este evaluată, pe baza rapoartelor privind calitatea, de către Comisie, asistată de Comitetul pentru balanța de plăți menționat la articolul 11 alineatul (1).

Evaluarea efectuată de către Comisie se trimite Parlamentului European, spre informare.”

2.

Articolele 10 și 11 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 10

Adaptarea la schimbările economice și tehnice

Următoarele măsuri, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, și necesare pentru a ține seama de schimbările economice și tehnice, se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 11 alineatul (3):

(a)

măsuri pentru actualizarea cerințelor privind datele, inclusiv termenele de furnizare a acestora, precum și revizuirile, extinderile și eliminările de fluxuri de date prevăzute în anexa I;

(b)

măsuri pentru actualizarea definițiilor prevăzute în anexa II.

Articolul 11

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru balanța de plăți («comitetul»).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(4)   BCE poate asista la reuniunile comitetului în calitate de observator.”

5.8.   Regulamentul (CE) nr. 1161/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2005 privind întocmirea conturilor nefinanciare trimestriale pe sector instituțional  (42)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 1161/2005, Comisia ar trebui să fie împuternicită să stabilească calendarele și defalcarea tranzacțiilor, să adapteze termenul de transmitere a datelor, să adapteze proporția totalului comunitar și să definească standarde de calitate comune. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 1161/2005, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1161/2005 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Un calendar al transmiterii agregatelor P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 și B.4G și orice decizie de solicitare a unei defalcări a tranzacțiilor enumerate în anexă în funcție de sectorul echivalent se adoptă de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 8 alineatul (3). Orice astfel de decizie se adoptă doar după înaintarea de către Comisie către Parlamentul European și Consiliu a raportului său privind punerea în aplicare a prezentului regulament în temeiul articolului 9.”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Comisia poate modifica, cu cel mult cinci zile, termenul transmiterii datelor menționat la alineatul (3). Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 8 alineatul (3).”

2.

La articolul 3, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia poate modifica proporția (1 %) din totalul comunitar menționat la alineatul (1). Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 8 alineatul (3).”

3.

La articolul 6, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura îmbunătățirea în timp a calității datelor transmise, astfel încât să îndeplinească standardele de calitate comune care urmează să fie definite de către Comisie. Măsurile care instituie respectivele standarde de calitate, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 8 alineatul (3).”

4.

Articolul 7 se elimină.

5.

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul menționat la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

6.   SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

6.1.   Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice (43)

În ceea ce privește Directiva 1999/93/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să stabilească criterii pentru determinarea de către statele membre dacă ar trebui desemnat un organism care să determine conformitatea dispozitivelor securizate de creare de semnături cu cerințele prevăzute în anexa III. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 1999/93/CE prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 1999/93/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3 alineatul (4), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Conformitatea dispozitivelor securizate de creare de semnături cu cerințele prevăzute în anexa III este determinată de organisme publice sau private adecvate, desemnate de statele membre. Comisia stabilește criteriile pe baza cărora statele membre determină dacă ar trebui desemnat un organism. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 9 alineatul (3).”

2.

La articolul 3 alineatul (5), cuvintele „la articolul 9” se înlocuiesc cu cuvintele „la articolul 9 alineatul (2)”.

3.

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un Comitet pentru semnături electronice.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

6.2.   Regulamentul (CE) nr. 733/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 aprilie 2002 privind punerea în aplicare a domeniului de nivel 1 „.eu”  (44)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 733/2002, Comisia ar trebui să fie împuternicită să stabilească criteriile și procedura pentru desemnarea registrului și să adopte normele de politică publică privind punerea în aplicare și funcționarea domeniului de nivel 1 „.eu” și principiile de politică publică privind înregistrarea. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 733/2002 prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Atunci când, din motive imperative de urgență, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să poată aplica procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE pentru adoptarea criteriilor și a procedurii de desemnare a registrului.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 733/2002 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

stabilește criteriile și procedura pentru desemnarea registrului. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 6 alineatul (3). Din motive imperative de urgență, Comisia ar trebui să poată aplica procedura de urgență prevăzută la articolul 6 alineatul (4).”

2.

La articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   După consultarea registrului, Comisia adoptă normele de politică publică privind punerea în aplicare și funcționarea domeniului de nivel 1 «.eu» și principiile de politică publică privind înregistrarea. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 6 alineatul (3).

Politica publică include:

(a)

o politică de soluționare extrajudiciară a diferendelor;

(b)

politica publică privind înregistrarea speculativă și abuzivă a numelor de domenii, inclusiv posibilitatea înregistrării numelor de domenii pe etape, pentru a garanta deținătorilor de drepturi anterioare recunoscute sau stabilite prin dreptul intern și/sau comunitar, precum și organismelor publice posibilitatea temporară și adecvată de a-și înregistra numele;

(c)

politica privind posibila revocare a unor nume de domenii, inclusiv chestiunea bunurilor vacante (bona vacantia);

(d)

aspecte legate de limbă și de concepte geografice;

(e)

tratamentul drepturilor de proprietate intelectuală și al altor drepturi.”

3.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru comunicații instituit prin articolul 22 alineatul (1) din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (directiva-cadru) (45).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

7.   PIAŢA INTERNĂ

Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale  (46)

În ceea ce privește Directiva 2005/36/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să modifice anumite elemente din text și să definească criteriile necesare în vederea punerii în aplicare a platformelor comune care au drept obiectiv renunțarea la măsuri compensatorii. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2005/36/CE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2005/36/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 11 se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (c) punctul (ii) se elimină teza a doua;

(b)

se adaugă următorul paragraf:

„Comisia poate adapta lista din anexa II pentru a ține seama de formarea care îndeplinește cerințele prevăzute la primul paragraf litera (c) punctul (ii). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 58 alineatul (3).”

2.

La articolul 13 alineatul (2) paragraful al treilea, teza a treia se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia poate modifica lista prevăzută în anexa III pentru a ține seama de formarea reglementată care conferă un nivel profesional comparabil și care pregătește pentru un nivel comparabil de responsabilități și funcții. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 58 alineatul (3).”

3.

Articolul 15 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), teza a doua se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care, după consultarea statelor membre, Comisia estimează că un proiect de platformă comună facilitează recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale, poate prezenta un proiect de măsuri în vederea adoptării acestora. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 58 alineatul (3).”;

(b)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   În cazul în care un stat membru consideră că criteriile stabilite într-o măsură adoptată în conformitate cu alineatul (2) nu mai oferă garanțiile adecvate în ceea ce privește calificările profesionale, informează în acest sens Comisia. Aceasta, după caz, prezintă un proiect de măsuri în vederea adoptării acestora. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 58 alineatul (3).”

4.

Articolul 20 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 20

Adaptarea listelor de activități menționate în anexa IV

Comisia poate adapta listele de activități care sunt menționate în anexa IV și care fac obiectul recunoașterii experienței profesionale în temeiul articolului 16, în vederea actualizării sau a clarificării nomenclaturii, fără ca respectiva modificare să implice modificarea activităților legate de diferitele categorii. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 58 alineatul (3).”

5.

La articolul 21 alineatul (6), paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia poate adapta cunoștințele și competențele menționate la articolul 24 alineatul (3), la articolul 31 alineatul (6), la articolul 34 alineatul (3), la articolul 38 alineatul (3), la articolul 40 alineatul (3) și la articolul 44 alineatul (3) la progresul științific și tehnic. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 58 alineatul (3).”

6.

La articolul 25, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Comisia poate adapta perioadele minime de formare menționate în anexa V punctul 5.1.3 la progresul științific și tehnic. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 58 alineatul (3).”

7.

La articolul 26, paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia poate introduce în anexa V punctul 5.1.3 noi specializări medicale comune pentru cel puțin două cincimi din statele membre, pentru a ține seama de evoluția legislațiilor naționale. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 58 alineatul (3).”

8.

La articolul 31 alineatul (2), paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia poate adapta listele de materii prevăzute în anexa V punctul 5.2.1 la progresul științific și tehnic. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 58 alineatul (3).”

9.

La articolul 34 alineatul (2), paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia poate adapta listele de materii prevăzute în anexa V punctul 5.3.1 la progresul științific și tehnic. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 58 alineatul (3).”

10.

La articolul 35 alineatul (2), paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia poate adapta durata minimă de formare menționată la paragraful al doilea la progresul științific și tehnic. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 58 alineatul (3).”

11.

La articolul 38 alineatul (1), paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia poate adapta listele de materii prevăzute în anexa V punctul 5.4.1 la progresul științific și tehnic. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 58 alineatul (3).”

12.

La articolul 40 alineatul (1), paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia poate adapta listele de materii prevăzute în anexa V punctul 5.5.1 la progresul științific și tehnic. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 58 alineatul (3).”

13.

La articolul 44 alineatul (2) paragraful al doilea, teza a doua se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia poate adapta listele de materii prevăzute în anexa V punctul 5.6.1 la progresul științific și tehnic. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 58 alineatul (3).”

14.

La articolul 46 alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia poate adapta cunoștințele și competențele menționate la alineatul (1) la progresul științific și tehnic. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 58 alineatul (3).”

15.

Articolul 58 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 58

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de un Comitet pentru recunoașterea calificărilor profesionale.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la două luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

8.   SĂNĂTATE ŞI PROTECŢIA CONSUMATORILOR

8.1.   Directiva 89/108/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la alimentele congelate rapid destinate consumului uman  (47)

În ceea ce privește Directiva 89/108/CEE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să stabilească criteriile de puritate pe care trebuie să le îndeplinească mediile criogene, modalitățile referitoare la prelevarea eșantioanelor, procedura de control a temperaturii alimentelor congelate rapid și procedura de control a temperaturii acestor alimente și pentru controlul temperaturii din mijloacele de transport și din mijloacele de antrepozitare și de stocare. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 89/108/CEE prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 89/108/CEE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4, paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„Criteriile de puritate pe care trebuie să le îndeplinească aceste medii criogene sunt adoptate, în măsura necesității, de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (2).”

2.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Modalitățile referitoare la prelevarea eșantioanelor, controlul temperaturii alimentelor congelate rapid și controlul temperaturii din mijloacele de transport și din mijloacele de antrepozitare și de stocare sunt adoptate de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (2).”

3.

Articolul 12 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

alineatul (3) se elimină.

8.2.   Directiva 90/496/CEE a Consiliului din 24 septembrie 1990 privind indicarea valorii nutritive pe etichetele produselor alimentare  (48)

În ceea ce privește Directiva 90/496/CEE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte dispozițiile necesare pentru modificarea listei vitaminelor, a mineralelor și a dozelor zilnice recomandate ale acestora; pentru definirea fibrelor și a metodelor de analiză a acestora; pentru impunerea de restricții sau interzicerea mențiunilor nutriționale; pentru modificarea și completarea listei categoriilor de substanțe nutritive și a factorilor de conversie a acestora, precum și să stabilească normele privind gradul în care trebuie furnizate informații și modalitatea de comunicare a acestora în cazul alimentelor care nu sunt preambalate. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 90/496/CEE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 90/496/CEE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 alineatul (4) litera (a), paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive și să modifice lista vitaminelor, a mineralelor și a dozelor zilnice recomandate ale acestora se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (3).”

2.

La articolul 1 alineatul (4) litera (b) paragraful al treilea, cuvintele „articolul 10” se înlocuiesc cu cuvintele „articolul 10 alineatul (2)”.

3.

La articolul 1 alineatul (4), litera (j) se înlocuiește cu următorul text:

„(j)

«fibre» înseamnă un material care urmează să fie definit de către Comisie și măsurat prin metoda de analiză care urmează să fie stabilită de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (3).”

4.

Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Singurele mențiuni nutriționale permise sunt cele care se referă la valoarea energetică, la substanțele nutritive menționate la articolul 1 alineatul (4) litera (a) punctul (ii), precum și la substanțele care aparțin sau care sunt componentele unei categorii a acestor substanțe nutritive. Comisia poate adopta dispoziții care impun restricții sau interzic mențiunile nutriționale în sensul prezentului articol. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (3).”

5.

La articolul 5, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Pentru a calcula cu mai multă precizie valoarea energetică a produselor alimentare, Comisia adoptă modificarea factorilor de conversie menționați la alineatul (1) și completarea listei de la același alineat cu substanțele care aparțin sau sunt componentele uneia dintre categoriile substanțelor nutritive menționate acolo și factorii lor de conversie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (3).”

6.

La articolul 6 alineatul (3), cuvintele „articolul 10” se înlocuiesc cu cuvintele „articolul 10 alineatul (2)”.

7.

La articolul 6 alineatul (5) litera (b), cuvintele „articolul 10” se înlocuiesc cu cuvintele „articolul 10 alineatul (2)”.

8.

La articolul 6 alineatul (8) paragraful al doilea, cuvintele „articolul 10” se înlocuiesc cu cuvintele „articolul 10 alineatul (2)”.

9.

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

În cazul produselor alimentare care nu sunt preambalate și sunt vândute către consumatorul final sau către operatorii de catering și al produselor alimentare ambalate la punctul de vânzare la cererea cumpărătorului sau preambalate în scopul vânzării lor imediate, gradul de informare menționat la articolul 4, precum și modalitatea de comunicare a acestor informații se pot stabili prin legislația națională până la eventuala adoptare a unor măsuri de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (3).”

10.

La articolul 10, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

8.3.   Directiva 1999/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 februarie 1999 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind produsele și ingredientele alimentare tratate cu radiații ionizante  (49)

În ceea ce privește Directiva 1999/2/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să pună în aplicare norme privind iradierea alimentelor. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 1999/2/CE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Din motive de eficacitate, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control trebuie să fie reduse pentru adoptarea anumitor excepții la normele privind dozele de radiere maxime pentru produsele alimentare și utilizarea tratamentului prin radiații în combinație cu tratamentul chimic, precum și pentru adoptarea de cerințe suplimentare pentru aprobarea instalațiile de iradiere.

Atunci când, din motive imperative de urgență, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să poată aplica procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE pentru adoptarea de modificări la Directiva 1999/2/CE sau la directivele de punere în aplicare a acesteia prin aplicarea de interdicții sau restricții în comparație cu situația juridică anterioară, în măsura necesară asigurării protecției sănătății publice.

Prin urmare, Directiva 1999/2/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 5, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Comisia poate adopta excepții privind dispozițiile alineatului (1). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (4).”

2.

La articolul 7, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Aprobarea se acordă numai în cazul în care instalația:

îndeplinește cerințele din Codul internațional de practică privind funcționarea instalațiilor de iradiere utilizate la tratarea alimentelor, recomandat de Comisia comună a Codex Alimentarius FAO/OMS (trimitere la FAO/OMS/CAC, vol. XV, ediția 1) și orice alte cerințe suplimentare care pot fi adoptate de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (4);

desemnează o persoană responsabilă de respectarea tuturor condițiilor necesare pentru aplicarea procesului.”

3.

La articolul 8 alineatul (3), cuvintele „articolul 12” se înlocuiesc cu cuvintele „articolul 12 alineatul (2)”.

4.

La articolul 9 alineatul (2) litera (a) primul paragraf, cuvintele „articolul 12” se înlocuiesc cu cuvintele „articolul 12 alineatul (2)”.

5.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (50).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4), articolul 5 litera (b) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenele prevăzute la articolul 5a alineatul (3) litera (c) și la articolul 4 literele (b) și (e) din Decizia 1999/468/CE se stabilesc la două luni, respectiv o lună și două luni.

(5)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

6.

La articolul 14 alineatul (2), cuvintele „articolul 12” se înlocuiesc cu cuvintele „articolul 12 alineatul (2)”.

7.

La articolul 14, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia poate adapta prezenta directivă sau directiva de punere în aplicare a acesteia numai în măsura necesară asigurării protecției sănătății publice și se limitează, în orice caz, la interdicții sau restricții comparativ cu situația juridică anterioară. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, printre altele prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3). Din motive imperative de urgență, Comisia ar trebui să poată utiliza procedura de urgență menționată la articolul 12 alineatul (5).”

8.4.   Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare  (51)

În ceea ce privește Directiva 2002/46/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte norme specifice pentru vitaminele și mineralele utilizate ca suplimente alimentare, inclusiv stabilirea de valori specifice pentru nivelurile maxime și minime ale vitaminelor și mineralelor prezente în suplimentele alimentare, precum și criteriile de puritate ale acestora. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2002/46/CE prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Atunci când, din motive imperative de urgență, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să poată aplica procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE pentru adoptarea de măsuri care să interzică utilizarea unei vitamine sau a unui mineral a căror utilizare a fost autorizată anterior.

Prin urmare, Directiva 2002/46/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Criteriile de puritate ale substanțelor enumerate în anexa II la prezenta directivă se adoptă de către Comisie, cu excepția cazului în care aceste criterii se aplică în conformitate cu alineatul (3). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3).”

2.

La articolul 4, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Modificările aduse listelor menționate la alineatul (1), destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3). Din motive imperative de urgență, Comisia ar trebui să utilizeze procedura de urgență menționată la articolul 13 alineatul (4) în vederea eliminării unei vitamine sau a unui mineral de pe lista menționată la alineatul (1) al prezentului articol.”

3.

La articolul 5, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Cantitățile maxime și minime de vitamine menționate la alineatele (1), (2) și (3) se adoptă de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3).”

4.

La articolul 12, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În vederea remedierii dificultăților descrise la alineatul (1) și pentru a asigura protecția sănătății umane, adaptări ale prezentei directive sau ale măsurilor de punere în aplicare a acesteia se adoptă de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, inclusiv prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3). Din motive imperative de urgență, Comisia ar trebui să utilizeze procedura de urgență menționată la articolul 13 alineatul (4) în vederea adoptării adaptărilor respective. Statul membru care a adoptat măsuri de salvgardare poate, în acest caz, să continue să le aplice până la adoptarea adaptărilor.”

5.

Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (52).

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(4)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

9.   ENERGIE ŞI TRANSPORTURI

9.1.   Directiva 91/672/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind recunoașterea reciprocă a brevetelor naționale ale conducătorilor de navă pentru transportul de mărfuri și călători pe căile navigabile interioare  (53)

În ceea ce privește Directiva 91/672/CEE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze lista brevetelor naționale pentru transportul de mărfuri și călători pe căile navigabile interioare. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 91/672/CEE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 91/672/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

În cazul în care este necesar, Comisia adaptează lista brevetelor din anexa I la prezenta directivă. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, printre altele prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 7 alineatul (2).”

2.

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

9.2.   Directiva 92/75/CEE a Consiliului din 22 septembrie 1992 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse la aparatele de uz casnic  (54)

În ceea ce privește Directiva 92/75/CEE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adauge alte tipuri de aparate de uz casnic pe lista stabilită la articolul 1 alineatul (1) din aceasta și să adopte măsuri privind tipurile de aparate de uz casnic de pe listă. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 92/75/CEE prin completarea acesteia, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 92/75/CEE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Pe lista din prezentul articol se pot adăuga alte tipuri de aparate de uz casnic. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (2).”

2.

La articolul 2, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Detaliile legate de etichetă și de fișă se definesc în directivele referitoare la fiecare tip de aparat, adoptate în temeiul prezentei directive. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (2).”

3.

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Comisia adoptă și adaptează la progresul tehnic măsurile referitoare la crearea și funcționarea sistemului prin intermediul directivelor de punere în aplicare și prin adăugarea altor tipuri de aparate de uz casnic la lista de la articolul 1 alineatul (1), atunci când este probabil să se obțină economii semnificative de energie.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, printre altele prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (2).”

4.

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

9.3.   Directiva 96/50/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind armonizarea condițiilor de obținere a brevetelor de comandant de navă pentru transportul de mărfuri și călători pe căile navigabile interioare din Comunitate  (55)

În ceea ce privește Directiva 96/50/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze modelul de brevet de comandant de navă la evoluția în materie de cunoștințe profesionale necesare cerute pentru obținerea brevetului. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 96/50/CE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 96/50/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Comisia poate adapta modelul de brevet de comandant de navă din anexa I la evoluția în materie de cunoștințe profesionale necesare cerute pentru obținerea brevetului și enumerate în anexa II. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului act, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (2).”

2.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

(1)   Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 7 din Directiva 91/672/CEE.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

9.4.   Directiva 98/41/CE a Consiliului din 18 iunie 1998 privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității  (56)

În ceea ce privește Directiva 98/41/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze anumite dispoziții, fără a extinde domeniul de aplicare al acesteia, pentru a ține seama de modificările aduse Convenției SOLAS privind sistemele de înregistrare intrate în vigoare ulterior. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 98/41/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 98/41/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (3) litera (b), cuvintele „articolul 13” se înlocuiesc cu cuvintele „articolul 13 alineatul (2)”;

(a)

la alineatul (4) paragraful al treilea, cuvintele „articolul 13” se înlocuiesc cu cuvintele „articolul 13 alineatul (2)”.

2.

La articolul 12, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Fără a aduce atingere procedurilor de modificare a Convenției SOLAS, prezenta directivă poate fi modificată în vederea asigurării aplicării, în sensul prezentei directive și fără a extinde domeniul de aplicare al acesteia, a modificărilor aduse Convenției SOLAS privind sistemele de înregistrare intrate în vigoare după adoptarea prezentei directive. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3).”

3.

Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS), instituit prin articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (57), având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la două luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

9.5.   Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură  (58)

În ceea ce privește Directiva 2000/59/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze anexele la aceasta, definiția stabilită la articolul 2 litera (b), precum și trimiterile la instrumente ale Comunității și ale OMI, și să adapteze anexele, în vederea îmbunătățirii regimului instituit de Directiva 2000/59/CE și să se țină seama de măsurile Comunității și ale OMI care intră în vigoare ulterior, astfel încât să se asigure o punere în aplicare armonizată. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2000/59/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2000/59/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS), instituit prin articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (59).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

2.

Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

Procedura de modificare

Anexele la prezenta directivă, definiția de la articolul 2 litera (b) și trimiterile la instrumente comunitare și la instrumente ale OMI pot fi adaptate de către Comisie pentru a fi aliniate la măsurile comunitare sau la măsurile OMI intrate în vigoare, în măsura în care astfel de modificări nu extind domeniul de aplicare al prezentei directive.

În plus, anexele la prezenta directivă pot fi modificate de către Comisie atunci când este necesar în vederea îmbunătățirii regimului instituit prin prezenta directivă, în măsura în care astfel de modificări nu extind domeniul de aplicare al prezentei directive.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (2).

Modificările aduse instrumentelor internaționale menționate la articolul 2 pot fi excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive, în aplicarea articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002.”

9.6.   Directiva 2001/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2001 de stabilire a cerințelor și a procedurilor armonizate pentru încărcarea și descărcarea în siguranță a vrachierelor  (60)

În ceea ce privește Directiva 2001/96/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze anumite definiții, trimiterile la convenții și culegeri internaționale, la rezoluții și circulare ale OMI, la standardele ISO și la instrumente comunitare, precum și la anexele acestora, în vederea punerii în aplicare a procedurilor stabilite de directivă și pentru a asigura conformitatea cu instrumentele internaționale și comunitare adoptate, modificate sau intrate în vigoare după adoptarea Directivei 2001/96/CE, cu condiția ca acest lucru să nu conducă la extinderea domeniului de aplicare al directivei respective. Comisia ar trebui împuternicită, de asemenea, să modifice procedurile derulate între vrachiere și terminale și obligațiile în materie de elaborare de rapoarte. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2001/96/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2001/96/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un Comitet pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS), înființat prin articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (61).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

2.

La articolul 15, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Definițiile stabilite la articolul 3 punctele 1-6 și 15-18, trimiterile la convenții și culegeri internaționale, la rezoluții și circulare ale OMI, la standarde ISO și la instrumente comunitare, precum și la anexele acestora pot fi modificate în vederea asigurării conformității acestora cu instrumentele internaționale și comunitare adoptate, modificate sau intrate în vigoare după adoptarea prezentei directive, cu condiția ca acest lucru să nu conducă la extinderea domeniului de aplicare al prezentei directive. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (2).

(2)   Comisia poate modifica articolul 8 și anexele în vederea punerii în aplicare a procedurilor prevăzute de prezenta directivă și poate modifica obligațiile în materie de elaborare de rapoarte, menționate la articolul 11 alineatul (2) și la articolul 12. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (2).”

9.7.   Directiva 2002/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 februarie 2002 privind formalitățile de raportare pentru navele care sosesc în porturile statelor membre ale Comunității și pleacă din porturile statelor membre ale Comunității  (62)

În ceea ce privește Directiva 2002/6/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să modifice listele formalităților de raportare aplicabile navelor, semnatarii, specificațiile tehnice, precum și modelele de formulare FAL ale OMI. Comisia ar trebui să fie împuternicită, de asemenea, să modifice trimiterile la instrumente ale OMI, în vederea asigurării conformității Directivei 2002/6/CE cu măsurile Comunității sau ale OMI. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2002/6/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2002/6/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Procedura de modificare

Măsurile de adaptare a anexelor I și II la prezenta directivă și a trimiterilor la instrumente ale OMI, în vederea asigurării conformității acestora cu măsuri ale Comunității sau ale OMI intrate în vigoare, este adoptată de către Comisie, în măsura în care astfel de modificări nu extind domeniul de aplicare al prezentei directive. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 6 alineatul (2).”

2.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS), instituit prin articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 (63).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

9.8.   Directiva 2002/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 martie 2002 privind stabilirea normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de exploatare referitoare la zgomot pe aeroporturile comunitare  (64)

În ceea ce privește Directiva 2002/30/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să modifice lista aeroporturilor urbane stabilite în anexa I la aceasta. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2002/30/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2002/30/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (b) se elimină ultima teză;

(b)

se adaugă următorul paragraf al doilea:

„Comisia poate adapta anexa I. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3).”

2.

La articolul 13, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

9.9.   Directiva 2002/91/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind performanța energetică a clădirilor  (65)

În ceea ce privește Directiva 2002/91/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze la progresul tehnic anumite părți ale cadrului general prevăzut în anexa la directiva respectivă. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2002/91/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2002/91/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre aplică, la nivel național sau regional, o metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor pe baza cadrului general prevăzut în anexa la prezenta directivă. Comisia adaptează la progresul tehnic punctele 1 și 2 din anexă, ținând seama de standardele sau normele aplicate în conformitate cu dreptul intern. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (2).”

2.

La articolul 13, paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Adaptările la progresul tehnic a punctelor 1 și 2 din anexa la prezenta directivă, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (2).”

3.

Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

9.10.   Directiva 2003/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 aprilie 2003 privind cerințele de stabilitate specifice pentru navele de pasageri ro-ro  (66)

În ceea ce privește Directiva 2003/25/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze cerințele de stabilitate specifice și orientările elaborate pentru administrațiile naționale, pentru a ține seama de evoluțiile la nivel internațional, și, în special de cele de la nivelul OMI, și pentru a spori eficiența directivei respective ca urmare a experienței acumulate și a progresului tehnologic. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2003/25/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2003/25/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Adaptări

Anexele la prezenta directivă pot fi modificate de către Comisie pentru a ține seama de evoluțiile la nivel internațional, în special de cele de la nivelul Organizației Maritime Internaționale (OMI), și pentru a spori eficiența directivei datorită experienței dobândite și progresului tehnologic. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 11 alineatul (2).”

2.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS), instituit prin articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (67).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

9.11.   Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri  (68)

În ceea ce privește Directiva 2003/59/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze anexele la aceasta la progresul științific și tehnic. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2003/59/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2003/59/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Adaptarea la progresul științific și tehnic

Adaptările anexelor I și II la progresul științific și tehnic, destinate să modifice elemente neesențiale din prezenta directivă, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (2).”

2.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

9.12.   Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerințele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a operatorilor de aeronave  (69)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 785/2004, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze sumele corespunzătoare acoperirii răspunderii în ceea ce privește pasagerii, bagajele și mărfurile și sumele corespunzătoare acoperirii răspunderii în ceea ce privește terții. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 785/2004, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 785/2004 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 6, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Sumele menționate la prezentul articol pot fi adaptate, dacă este necesar, în cazul în care unele modificări ale tratatelor internaționale adecvate impun acest lucru. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 9 alineatul (3).”

2.

La articolul 7, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Sumele menționate la prezentul articol pot fi adaptate, dacă este necesar, în cazul în care modificări ale tratatelor internaționale relevante impun acest lucru. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 9 alineatul (3).”

3.

La articolul 9, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

9.13.   Regulamentul (CE) nr. 336/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 februarie 2006 privind aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței pe teritoriul Comunității  (70)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 336/2006, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze anexa la acesta privind dispozițiile destinate administrațiilor referitoare la aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 336/2006, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 336/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 11, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Adaptările anexei II, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).”

2.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS), instituit prin articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (71).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la două luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

9.14.   Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice  (72)

În ceea ce privește Directiva 2006/32/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze la progresul tehnic anumite valori și metode de calcul, să îmbunătățească și să completeze cadrul general pentru măsurarea și verificarea economiilor de energie, să mărească procentul calculelor de tip ascendent armonizate utilizate la armonizarea modelului de calcul și să dezvolte un set de indicatori și repere de eficiență energetică armonizate. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2006/32/CE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2006/32/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

Revizuirea și adaptarea la progresul tehnic

(1)   Valorile și metodele de calcul menționate în anexele II-V la prezenta directivă se adaptează la progresul tehnic. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 16 alineatul (3).

(2)   Comisia continuă să aducă îmbunătățiri și completări până la 1 ianuarie 2010, astfel cum se prevede în anexa IV punctele 2-6, respectând în același timp cadrul general stabilit în respectiva anexă. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, printre altele prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 16 alineatul (3).

(3)   Comisia mărește înainte de 1 ianuarie 2012 procentul calculelor de tip ascendent armonizate utilizate în modelul de calcul armonizat menționat în anexa IV punctul 1, fără a aduce atingere acelor sisteme naționale care utilizează deja un procent mai ridicat. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 16 alineatul (3). Noul model de calcul armonizat care prezintă un procent mult mai mare de calcule de tip ascendent armonizate este utilizat începând cu 1 ianuarie 2012.

Ori de câte ori este fezabil și posibil, la măsurarea economiilor totale pe întreaga perioadă de aplicare a prezentei directive se utilizează modelul de calcul armonizat menționat la primul paragraf, fără a aduce atingere acelor sisteme naționale care utilizează un procent mai ridicat de calcule de tip ascendent.

(4)   Până cel târziu la 1 ianuarie 2010, Comisia elaborează un set de indicatori de eficiență energetică armonizați și de repere bazate pe acești indicatori armonizate, ținând seama de datele disponibile sau de datele care pot fi colectate în mod rentabil pentru fiecare stat membru. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 16 alineatul (3). La elaborarea acestor indicatori și repere de eficiență energetică armonizate, Comisia utilizează ca ghid de referință lista indicativă prevăzută în anexa V. Statele membre integrează treptat acești indicatori și aceste repere în datele statistice incluse în planurile lor de acțiune pentru eficiență energetică menționate la articolul 14 și le utilizează drept unul dintre instrumentele pe care le au la dispoziție pentru a lua decizii privind domeniile prioritare viitoare în planurile lor de acțiune pentru eficiență energetică.

Până cel târziu la 17 mai 2011, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind progresele înregistrate în acțiunea de stabilire a indicatorilor și a reperelor.”

2.

Articolul 16 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 16

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”


(1)  JO L 66, 13.3.1999, p. 26.

(2)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.”

(3)  JO L 197, 3.8.2000, p. 19.

(4)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.”

(5)  JO L 183, 29.6.1989, p. 1.

(6)  JO L 113, 30.4.1992, p. 19.

(7)  JO L 177, 6.7.2002, p. 13.

(8)  JO L 42, 15.2.2003, p. 38.

(9)  JO L 159, 30.4.2004, p. 1.

(10)  JO L 114, 27.4.2006, p. 38.

(11)  JO L 262, 27.9.1976, p. 153.

(12)  JO L 262, 27.9.1976, p. 201.

(13)  JO L 196, 16.8.1967, p. 1.”

(14)  JO L 164, 30.6.1994, p. 15.

(15)  JO L 32, 3.2.1997, p. 1.

(16)  JO L 200, 30.7.1999, p. 1.

(17)  JO L 196, 16.8.1967, p. 1.”

(18)  JO L 124, 9.5.2002, p. 1.

(19)  JO L 171, 9.7.2003, p. 1.

(20)  JO L 135, 30.4.2004, p. 1.

(21)  JO L 31, 5.2.1976, p. 1.

(22)  JO L 135, 30.5.1991, p. 40.

(23)  JO L 375, 31.12.1991, p. 1.

(24)  JO L 365, 31.12.1994, p. 24.

(25)  JO L 10, 14.1.1997, p. 13.

(26)  JO L 182, 16.7.1999, p. 1.

(27)  JO L 12, 18.1.2000, p. 16.

(28)  JO L 332, 28.12.2000, p. 91.

(29)  JO L 189, 18.7.2002, p. 12.

(30)  JO L 268, 18.10.2003, p. 24.

(31)  JO L 143, 30.4.2004, p. 87.

(32)  JO L 161, 14.6.2006, p. 1.

(33)  JO L 264, 25.9.2006, p. 20.

(34)  JO L 376, 27.12.2006, p. 14.

(35)  JO L 76, 30.3.1993, p. 1.

(36)  JO L 291, 6.12.1995, p. 32.

(37)  JO L 154, 21.6.2003, p. 1.

(38)  JO L 165, 3.7.2003, p. 1.

(39)  JO L 33, 5.2.2004, p. 1.

(40)  JO L 143, 30.4.2004, p. 49.

(41)  JO L 35, 8.2.2005, p. 23.

(42)  JO L 191, 22.7.2005, p. 22.

(43)  JO L 13, 19.1.2000, p. 12.

(44)  JO L 113, 30.4.2002, p. 1.

(45)  JO L 108, 24.4.2002, p. 33.”

(46)  JO L 255, 30.9.2005, p. 22.

(47)  JO L 40, 11.2.1989, p. 34.

(48)  JO L 276, 6.10.1990, p. 40.

(49)  JO L 66, 13.3.1999, p. 16.

(50)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.”

(51)  JO L 183, 12.7.2002, p. 51.

(52)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.”

(53)  JO L 373, 31.12.1991, p. 29.

(54)  JO L 297, 13.10.1992, p. 16.

(55)  JO L 235, 17.9.1996, p. 31.

(56)  JO L 188, 2.7.1998, p. 35.

(57)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

(58)  JO L 332, 28.12.2000, p. 81.

(59)  JO L 324, 29.11.2002, p. 1.”

(60)  JO L 13, 16.1.2002, p. 9.

(61)  JO L 324, 29.11.2002, p. 1.”

(62)  JO L 67, 9.3.2002, p. 31.

(63)  JO L 324, 29.11.2002, p. 1.”

(64)  JO L 85, 28.3.2002, p. 40.

(65)  JO L 1, 4.1.2003, p. 65.

(66)  JO L 123, 17.5.2003, p. 22.

(67)  JO L 324, 29.11.2002, p. 1.”

(68)  JO L 226, 10.9.2003, p. 4.

(69)  JO L 138, 30.4.2004, p. 1.

(70)  JO L 64, 4.3.2006, p. 1.

(71)  JO L 324, 29.11.2002, p. 1.”

(72)  JO L 114, 27.4.2006, p. 64.


Index cronologic

1.

Directiva 76/160/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1975 privind calitatea apei pentru scăldat

2.

Directiva 76/769/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase

3.

Directiva 76/767/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la dispozițiile comune referitoare la aparatele sub presiune și la metodele de control al acestor aparate

4.

Directiva 89/108/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la alimentele congelate rapid destinate consumului uman

5.

Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății lucrătorilor la locul de muncă

6.

Directiva 90/496/CEE a Consiliului din 24 septembrie 1990 privind indicarea valorii nutritive pe etichetele produselor alimentare

7.

Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale

8.

Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole

9.

Directiva 91/672/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind recunoașterea reciprocă a brevetelor naționale ale conducătorilor de navă pentru transportul de mărfuri și călători pe căile navigabile interioare

10.

Directiva 92/29/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul navelor

11.

Directiva 92/75/CEE a Consiliului din 22 septembrie 1992 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse la aparatele de uz casnic

12.

Regulamentul (CEE) nr. 696/93 al Consiliului din 15 martie 1993 privind unitățile statistice pentru observarea și analizarea sistemului de producție comunitar

13.

Directiva 94/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 iunie 1994 de apropiere a actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre referitoare la ambarcațiunile de agrement

14.

Directiva 94/63/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a carburanților

15.

Directiva 95/57/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1995 privind culegerea datelor statistice în domeniul turismului

16.

Directiva 96/50/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind armonizarea condițiilor de obținere a brevetelor de comandant de navă pentru transportul de mărfuri și călători pe căile navigabile interioare din Comunitate

17.

Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase

18.

Directiva 96/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind anumite metode de analiză cantitativă a amestecurilor binare de fibre textile

19.

Directiva 98/41/CE a Consiliului din 18 iunie 1998 privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității

20.

Directiva 1999/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 februarie 1999 privind extractele de cafea și de cicoare

21.

Directiva 1999/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 februarie 1999 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind produsele și ingredientele alimentare tratate cu radiații ionizante

22.

Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri

23.

Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase

24.

Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice

25.

Directiva 1999/94/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind disponibilitatea informațiilor cu privire la consumul de carburant și emisiile de CO2 destinate consumatorilor la comercializarea autoturismelor noi

26.

Directiva 2000/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iunie 2000 privind produsele din cacao și din ciocolată destinate consumului uman

27.

Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură

28.

Directiva 2000/76/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deșeurilor

29.

Directiva 2001/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2001 de stabilire a cerințelor și a procedurilor armonizate pentru încărcarea și descărcarea în siguranță a vrachierelor

30.

Directiva 2002/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 februarie 2002 privind formalitățile de raportare pentru navele care sosesc în porturile statelor membre ale Comunității și pleacă din porturile statelor membre ale Comunității

31.

Directiva 2002/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 martie 2002 privind stabilirea normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de exploatare referitoare la zgomot pe aeroporturile comunitare

32.

Directiva 2002/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roți

33.

Regulamentul (CE) nr. 733/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 aprilie 2002 privind punerea în aplicare a domeniului de nivel 1 „.eu”

34.

Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare

35.

Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental

36.

Directiva 2002/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenți fizici (vibrații) [a șaisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

37.

Directiva 2002/91/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind performanța energetică a clădirilor

38.

Directiva 2003/10/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 februarie 2003 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenți fizici (zgomot) [a șaptesprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

39.

Directiva 2003/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 aprilie 2003 privind cerințele de stabilitate specifice pentru navele de pasageri ro-ro

40.

Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS)

41.

Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora și a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele și unitățile lor tehnice separate

42.

Regulamentul (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 iunie 2003 privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de viață (EU-SILC)

43.

Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri

44.

Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate genetic

45.

Regulamentul (CE) nr. 138/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 decembrie 2003 privind conturile economice pentru agricultură în cadrul Comunității

46.

Directiva 2004/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind mijloacele de măsurare

47.

Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerințele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a operatorilor de aeronave

48.

Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor

49.

Regulamentul (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională

50.

Directiva 2004/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) [a optsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

51.

Regulamentul (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe

52.

Regulamentul (CE) nr. 1161/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2005 privind întocmirea conturilor nefinanciare trimestriale pe sector instituțional

53.

Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale

54.

Regulamentul (CE) nr. 336/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 februarie 2006 privind aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței pe teritoriul Comunității

55.

Directiva 2006/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind cerințele minime de securitate și de sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenți fizici (radiații optice artificiale) [a nouăsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

56.

Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice și de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului

57.

Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră

58.

Directiva 2006/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind calitatea apelor dulci care necesită protecție sau îmbunătățiri în vederea întreținerii vieții piscicole

59.

Directiva 2006/113/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind calitatea apelor conchilicole


Top