EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1101

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene (versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 304, 14.11.2008, p. 70–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2009; abrogat prin 32009R0223

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1101/oj

14.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/70


REGULAMENTUL (CE, EURATOM) NR. 1101/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 22 octombrie 2008

privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene

(versiune codificată)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 187,

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (Euratom, CEE) nr. 1588/90 al Consiliului din 11 iunie 1990 privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene (2) a fost modificat de mai multe ori în mod substanțial (3). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice regulamentul menționat.

(2)

Pentru a-și îndeplini sarcinile încredințate prin tratate, Comisia trebuie să dispună de informații complete și sigure. Pentru o gestionare eficientă, Biroul Statistic al Comunităților Europene, denumit în continuare „Eurostat”, ar trebui să aibă posibilitatea de a obține toate informațiile statistice naționale necesare elaborării statisticilor comunitare și efectuării analizelor necesare.

(3)

Articolul 10 din Tratatul CE și articolul 192 din Tratatul Euratom impun statelor membre să faciliteze îndeplinirea misiunii Comunității. Această obligație include și furnizarea tuturor informațiilor necesare în acest sens. În plus, absența datelor statistice confidențiale constituie pentru Eurostat o pierdere considerabilă de informații la nivel comunitar, fapt care face dificilă elaborarea statisticilor și efectuarea analizelor cu privire la Comunitate.

(4)

Statele membre nu mai au motiv să invoce dispoziții referitoare la confidențialitatea datelor statistice, deoarece este stabilit faptul că Eurostat oferă aceleași garanții cu privire la confidențialitatea datelor ca și institutele naționale de statistică. Aceste garanții sunt deja consacrate, într-o anumită măsură, în tratatele comunitare și, în special, la articolul 287 din Tratatul CE și la articolul 194 alineatul (1) din Tratatul Euratom, precum și la articolul 17 din Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a statutului funcționarilor Comunității Europene, precum și regimul aplicabil altor agenți ai acestor Comunități (4), și pot fi consolidate prin măsuri corespunzătoare adoptate în aplicarea prezentului regulament.

(5)

Orice încălcare a confidențialității datelor statistice protejate prin prezentul regulament ar trebui să fie sancționată eficient, indiferent cine este autorul acesteia.

(6)

Orice încălcare a obligațiilor impuse funcționarilor și altor angajați ai Eurostat, fie comisă cu intenție, fie din neglijență, atrage după sine sancțiuni disciplinare și, dacă este cazul, penale pentru încălcarea secretului profesional, conform dispozițiilor de la articolul 12 coroborat cu articolul 18 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene.

(7)

Prezentul regulament se aplică numai transmiterii către Eurostat a acelor date statistice din domeniul de competență al institutelor naționale de statistică pe care acestea le consideră date statistice confidențiale și nu aduce atingere dispozițiilor naționale sau comunitare speciale referitoare la transmitea altor tipuri de informații Comisiei.

(8)

Prezentul regulament se adoptă fără a aduce atingere articolului 296 alineatul (1) litera (a) din Tratatul CE, conform căruia niciun stat membru nu este obligat să furnizeze informații a căror divulgare contravine, în opinia statului membru, intereselor esențiale ale siguranței sale naționale.

(9)

Punerea în aplicare a dispozițiilor din prezentul regulament și, îndeosebi, a dispozițiilor menite să asigure protejarea datelor statistice confidențiale transmise către Eurostat necesită resurse umane, tehnice și financiare.

(10)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să se adopte în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (5),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Obiectivul prezentului regulament este:

(a)

de a autoriza autoritățile naționale să transmită date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene (denumit în continuare „Eurostat”);

(b)

de a garanta că la nivelul Comisiei se iau toate măsurile ce se impun pentru protejarea confidențialității datelor astfel transmise.

(2)   Prezentul regulament se aplică numai confidențialității datelor statistice. Regulamentul nu derogă de la dispozițiile speciale ale dreptului comunitar sau ale dreptului național referitoare la protecția altor date confidențiale decât datele statistice.

Articolul 2

În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos se definesc după cum urmează:

(a)

date statistice confidențiale: datele definite la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare (6);

(b)

autorități naționale: institutele naționale de statistică și alte organisme naționale răspunzătoare de culegerea și utilizarea statisticilor pentru Comunități;

(c)

informații privind viața privată a persoanelor fizice: informațiile despre viața privată și familială a persoanelor fizice, astfel cum este definită de legislațiile sau practicile naționale din diversele state membre;

(d)

utilizarea în scopuri statistice: utilizarea exclusiv în scopul compilării tabelelor statistice sau al efectuării analizelor economice statistice; aceste informații nu se utilizează în scopuri administrative, juridice, fiscale sau pentru verificarea unităților analizate;

(e)

unitate statistică: unitatea de bază la care se referă datele statistice transmise Eurostat;

(f)

identificare directă: identificarea unei unități statistice pe baza numelui sau adresei acesteia sau după numărul de identificare al acesteia alocat și publicat oficial;

(g)

identificare indirectă: posibilitatea de a stabili identitatea unei unități, din alte surse decât din informațiile menționate la litera (f);

(h)

funcționari Eurostat: funcționarii Comunităților, în sensul articolului 1 din Statutul funcționarilor Comunităților Europene, care lucrează la Eurostat;

(i)

alți agenți ai Eurostat: agenți ai Comunităților, în sensul articolelor 2-5 din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, care lucrează la Eurostat;

(j)

difuzare: furnizarea, pe orice cale, a datelor: publicații, acces la baze de date, microfișe, comunicări telefonice etc.

Articolul 3

(1)   Autoritățile naționale sunt autorizate să transmită la Eurostat date statistice confidențiale.

(2)   Normele naționale referitoare la confidențialitatea datelor statistice nu pot fi invocate cu scopul de a împiedica transmiterea de date statistice confidențiale către Eurostat, în cazul în care un act de drept comunitar, care reglementează statutul datelor statistice comunitare, impune transmiterea unor astfel de date.

(3)   Transmiterea către Eurostat a datelor statistice confidențiale în sensul alineatului (2) se efectuează astfel încât unitățile statistice să nu poată fi identificate direct. Această regulă nu exclude acceptarea și a altor reguli de transmitere cu efect mai cuprinzător prevăzute de legislația din statele membre.

(4)   Autoritățile naționale nu pot fi obligate să transmită Eurostat informații despre viața privată a persoanelor fizice, dacă informația transmisă ar permite identificarea, directă sau indirectă, a persoanelor respective.

Articolul 4

(1)   Comisia va lua toate măsurile legislative, administrative, tehnice și organizatorice necesare protejării confidențialității datelor statistice transmise Eurostat de către serviciile competente ale statelor membre conform articolului 3.

(2)   Comisia stabilește procedurile de transmitere către Eurostat a datelor statistice confidențiale și principiile de protejare a acestor date conform procedurii menționate la articolul 7 alineatul (2).

Articolul 5

(1)   Comisia dispune ca directorul general al Eurostat să asigure protecția datelor transmise Eurostat de către serviciile naționale din statele membre. Comisia ia măsuri în vederea organizării interne a Eurostat în scopul asigurării acestei protecții, după consultarea comitetului menționat la articolul 7 alineatul (1).

(2)   Datele statistice confidențiale transmise Eurostat sunt accesibile numai funcționarilor Eurostat și pot fi utilizate de aceștia numai în scopuri statistice.

(3)   Cu toate acestea, Comisia poate permite accesul la date statistice confidențiale și altor funcționari ai Eurostat, precum și altor persoane fizice care lucrează la sediul Eurostat pe bază de contract, în cazuri speciale și exclusiv în scop statistic. Procedurile de acces se stabilesc de către Comisie conform procedurii menționate la articolul 7 alineatul (2).

(4)   Datele statistice confidențiale deținute de Eurostat pot fi difuzate numai în combinație cu alte date, într-o formă care garantează că unitățile statistice nu pot fi identificate direct sau indirect.

(5)   Funcționarii și alți angajați ai Eurostat, precum și alte persoane fizice care lucrează la sediul Eurostat pe bază de contract nu au dreptul să utilizeze sau să distribuie aceste date în alte scopuri decât cele stabilite în prezentul regulament. Această interdicție rămâne valabilă și după transferul, încetarea activității sau pensionarea acestora.

(6)   Măsurile de protecție menționate la alineatele (1)-(5) se aplică:

(a)

tuturor datelor statistice confidențiale a căror transmitere către Eurostat este menționată de un act de drept comunitar care reglementează o statistică comunitară;

(b)

tuturor datelor statistice confidențiale transmise voluntar către Eurostat de statele membre.

Articolul 6

Statele membre iau, până la 1 ianuarie 1992, măsurile adecvate pentru pedepsirea oricărei încălcări a obligației de a păstra confidențialitatea datelor statistice transmise conform articolului 3. Aceste măsuri trebuie să reglementeze cel puțin încălcările comise pe teritoriul statelor membre respective de funcționarii Eurostat sau de alți angajați și persoane fizice care lucrează la sediul Eurostat pe bază de contract.

Statele membre informează de îndată Comisia asupra măsurilor luate. Comisia transmite această informație celorlalte state membre.

Articolul 7

(1)   Comisia este asistată de către Comitetul privind confidențialitatea datelor statistice, denumit în continuare „comitetul”.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispozițiilor articolului 8 din respectiva decizie.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

Articolul 8

Comitetul examinează problemele pe care președintele acestuia le supune atenției din proprie inițiativă sau la cererea reprezentantului unui stat membru, cu privire la aplicarea prezentului regulament.

Articolul 9

Regulamentul (Euratom, CEE) nr. 1588/90, astfel cum a fost modificat prin regulamentele menționate în anexa I, se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Articolul 10

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 22 octombrie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J.-P. JOUYET


(1)  Avizul Parlamentului European din 14 decembrie 2006 (JO C 317 E, 23.12.2006, p. 600) și Decizia Consiliului din 25 septembrie 2008.

(2)  JO L 151, 15.6.1990, p. 1.

(3)  A se vedea anexa I.

(4)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1.

(5)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 52, 22.2.1997, p. 1.


ANEXA I

Regulamentul abrogat și modificările sale ulterioare

Regulamentul (Euratom, CEE) nr. 1588/90 al Consiliului

(JO L 151, 15.6.1990, p. 1)

 

Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului

(JO L 52, 22.2.1997, p. 1)

Numai articolul 21 alineatul (2)

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 284, 31.10.2003, p. 1)

Numai anexa II punctul 4


ANEXA II

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Regulamentul (Euratom, CEE) nr. 1588/90

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1) prima și a doua liniuță

Articolul 1 alineatul (1) literele (a) și (b)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 2 punctele 1-10

Articolul 2 literele (a)-(j)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (3) primul paragraf

Articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (6)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 5 alineatele (1)-(5)

Articolul 5 alineatele (1)-(5)

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7 alineatele (1) și (2)

Articolul 7 alineatele (1) și (2)

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9

Articolul 10

Anexa I

Anexa II


Top