EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_286_R_0045_01

2008/800/CE: Decizia Consiliului din 8 iulie 2008 privind semnarea și aplicarea provizorie a unui protocol la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Croația, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană
Protocol la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Croația, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

JO L 286, 29.10.2008, p. 45–177 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 286/45


DECIZIA CONSILIULUI

din 8 iulie 2008

privind semnarea și aplicarea provizorie a unui protocol la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Croația, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

(2008/800/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 310 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf teza a doua,

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și a României, în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

La 23 octombrie 2006, Consiliul a autorizat Comisia să inițieze negocieri, în numele Comunității și al statelor membre ale acesteia, cu Republica Croația în vederea încheierii unui protocol la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Croația, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană.

(2)

Negocierile au fost încheiate cu succes și protocolul ar trebui să fie semnat în numele Comunității, sub rezerva eventualei încheieri a acestuia la o dată ulterioară.

(3)

Protocolul ar trebui să fie aplicat, cu titlu provizoriu, începând de la 1 august 2007,

DECIDE:

Articolul 1

Președintele Consiliului este autorizat prin prezenta decizie să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze, în numele Comunității, Protocolul la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Croația, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, sub rezerva eventualei încheieri a acestuia la o dată ulterioară.

Articolul 2

Protocolul se aplică, până la intrarea în vigoare a acestuia, cu titlu provizoriu, de la 1 august 2007.

Textul protocolului se atașează la prezenta decizie.

Adoptată la Bruxelles, 8 iulie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

C. LAGARDE


PROTOCOL

la Acordul de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Croaţia, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

REGATUL BELGIEI,

REPUBLICA BULGARIA,

REPUBLICA CEHĂ,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ESTONIA,

IRLANDA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

REPUBLICA ITALIANĂ,

REPUBLICA CIPRU,

REPUBLICA LETONIA,

REPUBLICA LITUANIA,

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,

REPUBLICA UNGARĂ,

MALTA,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA POLONĂ,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

ROMÂNIA,

REPUBLICA SLOVENIA,

REPUBLICA SLOVACĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

denumite în continuare „statele membre”, reprezentate de Consiliul Uniunii Europene, și

COMUNITATEA EUROPEANĂ ȘI COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE,

denumite în continuare „Comunitățile”, reprezentate de Consiliul Uniunii Europene și de Comisia Europeană,

pe de o parte, și

REPUBLICA CROAȚIA,

pe de altă parte,

AVÂND ÎN VEDERE aderarea Republicii Bulgaria și a României (denumite în continuare „noile state membre”) la Uniunea Europeană și, prin urmare, la Comunitate, la data de 1 ianuarie 2007,

întrucât:

(1)

Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Croația, pe de altă parte (denumit în continuare „ASA”), a fost semnat la Luxemburg la 29 octombrie 2001 și a intrat în vigoare la 1 februarie 2005.

(2)

Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană (denumit în continuare „Tratatul de aderare”) a fost semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005.

(3)

Republica Bulgaria și România au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007.

(4)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Actul de aderare anexat la Tratatul de aderare, aderarea noilor state membre la ASA trebuie convenită prin încheierea unui protocol la ASA.

(5)

Au avut loc consultări în conformitate cu articolul 36 alineatul (3) din ASA, pentru a garanta că se ține seama de interesele reciproce ale Comunității și ale Croației menționate în acord,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

SECŢIUNEA I

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Articolul 1

Republica Bulgaria și România sunt părți la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Croația, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 29 octombrie 2001, și adoptă și, respectiv, iau notă, în același mod ca și celelalte state membre ale Comunității, de textele acordului, precum și de textele declarațiilor comune și ale declarațiilor unilaterale anexate la actul final semnat la aceeași dată.

ADAPTĂRI ALE TEXTULUI ASA, INCLUSIV ALE ANEXELOR ȘI PROTOCOALELOR LA ACESTA

SECŢIUNEA II

PRODUSE AGRICOLE

Articolul 2

Produsele agricole stricto sensu

(1)   Anexa IV (a) și anexa IV (c) la ASA se înlocuiesc cu textul din anexa I la prezentul protocol.

(2)   Anexa IV (b) și anexa IV (d) la ASA se înlocuiesc cu textul din anexa II la prezentul protocol.

(3)   Anexa IV (e) la ASA se înlocuiește cu textul din anexa III la prezentul protocol.

(4)   Anexa IV (f) la ASA se înlocuiește cu textul din anexa IV la prezentul protocol.

(5)   Anexa IV (g) la ASA se înlocuiește cu textul din anexa V la prezentul protocol.

Articolul 3

Produse pescărești

(1)   Anexa V (a) la ASA se înlocuiește cu textul din anexa VI la prezentul protocol.

(2)   Anexa V (b) la ASA se înlocuiește cu textul din anexa VII la prezentul protocol.

Articolul 4

Produse agricole transformate

Anexa I și anexa II la Protocolul nr. 3 la ASA se înlocuiesc cu textele corespunzătoare din anexa VIII la prezentul protocol.

Articolul 5

Acordul privind vinurile

Anexa I [Acord între Comunitatea Europeană și Republica Croația privind concesiile comerciale preferențiale reciproce pentru anumite vinuri, menționat la articolul 27 alineatul (4) din ASA] la Protocolul adițional de adaptare a aspectelor comerciale din ASA pentru a ține seama de rezultatul negocierilor dintre părți privind stabilirea de concesii preferențiale reciproce pentru anumite vinuri, recunoașterea, protecția și controlul reciproce ale denumirilor vinurilor și recunoașterea, protecția și controlul reciproce ale denumirilor de băuturi spirtoase și de băuturi aromatizate se înlocuiește cu textul din anexa IX la prezentul protocol.

SECŢIUNEA III

REGULI DE ORIGINE

Articolul 6

Protocolul nr. 4 la ASA se înlocuiește cu textul din anexa X la prezentul protocol.

DISPOZIȚII TRANZITORII

SECȚIUNEA IV

Articolul 7

OMC

Republica Croația se angajează să nu prezinte nicio revendicare, solicitare sau sesizare și nici să modifice sau să retragă vreo concesie în temeiul articolelor XXIV.6 și XXVIII din GATT 1994 în legătură cu extinderea din 2007 a Comunității.

Articolul 8

Dovada de origine și cooperarea administrativă

(1)   Dovezile de origine eliberate corespunzător fie de Republica Croația, fie de un nou stat membru în cadrul acordurilor preferențiale sau al regimurilor autonome aplicate între acestea se acceptă în țările în cauză, cu condiția ca:

(a)

dobândirea unei astfel de origini să confere un tratament tarifar preferențial pe baza măsurilor tarifare preferențiale cuprinse în ASA;

(b)

dovada de origine și documentele de transport să fi fost eliberate cel târziu în ziua anterioară datei aderării;

(c)

dovada de origine să fie înaintată autorităților vamale în termen de patru luni de la data aderării.

În cazul în care bunurile au fost declarate la import fie în Republica Croația, fie într-un nou stat membru, înainte de data aderării, în temeiul acordurilor preferențiale sau al regimurilor autonome aplicate între Republica Croația și noul stat membru în cauză la acea dată, dovada de origine eliberată retroactiv în temeiul acordurilor sau al regimurilor în cauză poate fi de asemenea acceptată, cu condiția să fie înaintată autorităților vamale în termen de patru luni de la data aderării.

(2)   Republica Croația și noile state membre sunt autorizate să rețină autorizațiile prin care a fost acordat statutul de „exportatori autorizați” în cadrul acordurilor preferențiale sau al regimurilor autonome aplicate între acestea, cu condiția ca:

(a)

să se prevadă o astfel de dispoziție și în acordul încheiat între Republica Croația și Comunitate înaintea datei aderării; și

(b)

exportatorii autorizați să aplice regulile de origine în vigoare în temeiul acordului respectiv.

Autorizațiile în cauză se înlocuiesc, în termen de cel mult un an de la data aderării, cu noi autorizații eliberate în conformitate cu condițiile ASA.

(3)   Cererile de verificare ulterioară a dovezii de origine eliberate în temeiul acordurilor preferențiale sau al regimurilor autonome menționate la alineatele (1) și (2) de mai sus se acceptă de către autoritățile vamale competente fie ale Republicii Croația, fie ale statelor membre, pe o perioadă de trei ani de la data emiterii dovezii de origine în cauză și pot fi formulate de către autoritățile respective în termen de trei ani de la data acceptării dovezii de origine înaintate autorităților respective în sprijinul unei declarații de import.

Articolul 9

Mărfuri în tranzit

(1)   Dispozițiile ASA pot fi aplicate mărfurilor exportate fie din Republica Croația în unul dintre noile state membre, fie din unul dintre noile state membre în Republica Croația, care respectă dispozițiile Protocolului nr. 4 la ASA și care, la data aderării, sunt fie în tranzit, fie depozitate temporar într-un depozit vamal sau într-o zonă liberă, în Republica Croația sau în noul stat membru în cauză.

(2)   Tratamentul preferențial poate fi acordat în astfel de cazuri cu condiția înaintării către autoritățile vamale din țara importatoare, în termen de patru luni de la data aderării, a dovezii de origine eliberate retroactiv de autoritățile vamale din țara exportatoare.

Articolul 10

Contingente în 2007

Pentru anul 2007, volumele noilor contingente tarifare și creșterea volumelor contingentelor tarifare existente se calculează pro rata din volumele de bază, luând în considerare partea din perioada de timp anterioară datei de 1 august 2007.

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

SECŢIUNEA V

Articolul 11

Prezentul protocol și anexele la acesta fac parte integrantă din ASA.

Articolul 12

(1)   Prezentul protocol se aprobă de către Comunitate, de către Consiliul Uniunii Europene în numele statelor membre și de către Republica Croația în conformitate cu procedurile proprii ale acestora.

(2)   Părțile își notifică reciproc îndeplinirea procedurilor corespunzătoare menționate la alineatul (1). Instrumentele de aprobare se depun la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

Articolul 13

(1)   Protocolul intră în vigoare în prima zi a primei luni următoare datei depunerii ultimului instrument de aprobare.

(2)   În cazul în care nu au fost depuse toate instrumentele de aprobare a prezentului protocol până la 1 august 2007, prezentul protocol se aplică cu titlu provizoriu începând cu 1 august 2007.

Articolul 14

Prezentul protocol se redactează în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovenă, slovacă, spaniolă, suedeză și croată, fiecare dintre aceste texte fiind egal autentic.

Articolul 15

Textul ASA, inclusiv anexele și protocoalele care fac parte integrantă din acesta, precum și textul actului final împreună cu declarațiile anexate la acesta se redactează în limbile bulgară și română și textele respective sunt egal autentice în aceleași condiții ca și textele originale (1). Consiliul de stabilizare și de asociere aprobă aceste texte.

Съставено в Брюксел на петнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le quinze juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de cincisprezece iulie 2008.

V Bruseli dňa pätnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde juli tjugohundraåtta.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana petnaestog srpnja godine dvije tisuće osme.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Za države članice

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Za Europske zajednice

Image

За Република Хърватия

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vārdu

a Horvát Köztársaság részéről

r-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Pentru Republica Croaţia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

På Republiken Kroatiens vägnar

Za Republiku Hrvatsku

Image


(1)  Versiunile în limbile bulgară şi română ale acordului vor fi publicate în ediţia specială a Jurnalului Oficial la o dată ulterioară.

ANEXA I

ANEXA IV(a) ŞI ANEXA IV(c)

Concesii tarifare acordate de Croația pentru produse agricole (scutire de taxe vamale pentru cantități nelimitate) menționate la articolul 27 alineatul (3) litera (a) punctul (i) și la articolul 27 alineatul (3) litera (b) punctul (i)

Codul tarifar croat (1)

0105 19 20

1001 10 00

2005 60 00

2009 80 99 10

0105 19 90

1002 00 00 10

2007 91

2009 80 99 20

0106 90 00 10

1003 00 10

2008 19

2009 90 11

0205 00

1004 00 00 10

2008 20

2009 90 19

0206

1005 10

2008 30

2009 90 21

0208

1006

2008 80

2009 90 29

0407 00 30

1007 00

2008 99 36

2009 90 39 10

0407 00 90

1008

2008 99 38

2009 90 49 10

0410 00 00

1106

2008 99 49 10

2009 90 59 10

0504 00 00

1108

2008 99 67 10

2009 90 79 10

0604

1109 00 00

2008 99 99 10

2009 90 97 10

0714

1209

2009 11

2009 90 98 10

0801

1210

2009 19 11

2301

0802

1211

2009 19 19

2302 10

0803 00

1212 99 30

2009 19 98 10

2302 40

0804 10 00

1212 99 41

2009 29 11

2303 10

0804 30 00

1212 99 49

2009 29 19

2303 20

0805 40 00

1212 99 70

2009 29 99 10

2303 30 00

0805 50

1213 00 00

2009 39 11

2304 00 00

0805 90 00

1214

2009 39 19

2305 00 00

0806 20

1301

2009 39 39 10

2306 41 00

0807 20 00

1302

2009 49 11

2306 49 00

0811

1501 00 11

2009 49 19

2306 90 05

0812

1501 00 19 10

2009 49 99 10

2307 00

0813

1501 00 90

2009 79 11

2308 00

0814 00 00

1502 00

2009 79 19

2309 10

0901 11 00

1503 00

2009 79 99 10

 

0901 12 00

1504

2009 80 11

 

0902

1516 10

2009 80 19

 

0904

1603 00

2009 80 34

 

0905 00 00

1702 11 00

2009 80 35

 

0906

1702 19 00

2009 80 36

 

0907 00 00

1702 60

2009 80 38

 

0908

1703 10 00

2009 80 69 10

 

0909

2003 10

2009 80 96 10

 

0910

2003 20 00

2009 80 97 10

 


(1)  Astfel cum este definit prin tariful vamal croat – publicat în NN 134/2006, astfel cum a fost modificat.

ANEXA II

„ANEXA IV(b) ŞI ANEXAIV (d)

Concesii tarifare acordate de Croația pentru produse agricole (scutire de taxe vamale în limitele contingentului începând cu 1 august 2007) menționate la articolul 27 alineatul (3) litera (a) punctul (ii) și la articolul 27 alineatul (3) litera (c) punctul (i)

Codul tarifar croat

Denumirea mărfurilor

Contingent tarifar anual (tone)

Creștere anuală (tone)

0103 91

0103 92

Animale vii din specia porcină, altele decât reproducătorii de rasă pură

625

25

0104

Animale vii din specia ovină sau caprină

1 500

0201

Carne de animale din specia bovină, proaspătă sau refrigerată

200

0204

Carne de animale din specia ovină sau caprină, proaspătă, refrigerată sau congelată

1 325

5

0207

Carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate, de păsări de la poziția 0105

870

30

0210

Carne și organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau afumate; făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe

545

15

0401

Lapte și smântână din lapte, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

17 250

150

0402

Lapte și smântână din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori

17 750

700

0405 10

Unt

330

10

0406

Brânză și caș

2 500

100

0406 cu excepția 0406 90 78

Brânză și caș, altele decât Gouda

800

0406 90 78

Gouda

350

0409 00 00

Miere naturală

20

0602

Alte plante vii (inclusiv rădăcinile acestora), butași și altoi; spori de ciuperci

12

0602 90 10

Spori de ciuperci

9 400

0701 90 10

Cartofi, în stare proaspătă sau refrigerată, destinați fabricării amidonului

1 000

0702 00 00

Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată

9 375

375

0703 20 00

Usturoi, proaspăt sau refrigerat

1 250

50

0712

Legume uscate, chiar tăiate felii sau bucăți sau chiar sfărâmate sau pulverizate, dar nepreparate altfel

1 050

0805 10

Portocale, proaspete sau uscate

31 250

1 250

0805 20

Mandarine (inclusiv tangerine și satsumas); clementine, wilkings și hibrizi similari de citrice, proaspete sau uscate

3 000

120

0806 10

Struguri, proaspeți

10 000

400

0808 10 (1)

Mere, proaspete

5 800

 

0809 10 00

Caise, proaspete

1 250

50

0810 10 00

Căpșuni, proaspete

250

10

1002 00 00

Secară

1 000

100

1101 00

Făină de grâu sau de meslin

250

1103

Crupe, griș și aglomerate sub formă de pelete, din cereale

100

1206 00

Semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate

125

5

1507

Ulei de soia și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

1 230

10

1509

Ulei de măsline și fracțiunile acestuia, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

450

20

1514 19

1514 99

Uleiuri de rapiță, de rapiță sălbatică sau de muștar și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic, altele decât uleiurile brute

100

1602 41

1602 42

1602 49

Alte preparate și conserve din carne, din organe sau din sânge, de animale din specia porcină

375

15

1701

Zahăr din trestie sau din sfeclă și zaharoză chimic pură, în stare solidă

7 125

285

2002

Tomate preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic

6 150

240

2004 90

Alte legume și amestecuri de legume, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau în acid acetic, congelate

125

5

2005 91 00

2005 99

Alte legume și amestecuri de legume, preparate sau conservate altfel decât în oțet sau în acid acetic, necongelate

200

2007 99

Dulcețuri, jeleuri, marmelade, paste și piureuri de fructe, obținute prin fierbere, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori, altele decât preparatele omogenizate sau din citrice

130

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

Suc de portocale, necongelat, cu o valoare Brix de maximum 67

2 250

90

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Suc de mere, suc de orice alt fruct sau legumă, amestecuri de sucuri

200

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

 

 

 

 

Sucuri de orice alt fruct sau legumă, cu o valoare Brix de maximum 67

375

15

2009 80 85

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

 

 

 

2106 90 30

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte: siropuri de zahăr aromatizate sau cu adaos de coloranți

550

2302 30

Tărâțe, spărturi și alte reziduuri, chiar aglomerate sub formă de pelete, provenite din cernerea, măcinarea sau din alte procedee de prelucrare a grâului

6 200

2309 90

Preparate de tipul celor folosite pentru hrana animalelor, altele decât alimentele pentru câini sau pisici, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

1 350


(1)  Contingentele sunt alocate în perioada 21 februarie-14 septembrie.”

ANEXA III

ANEXA IV(e)

Concesii tarifare acordate de Croația pentru produse agricole (50 % din taxele vamale MFN pentru cantități nelimitate) menționate la articolul 27 alineatul (3) litera (c) punctul (ii)

Codul tarifar croat

Denumirea mărfurilor

0104

Animale vii din specia ovină sau caprină

0105

Cocoși, găini, rațe, gâște, curcani, curci și bibilici, vii, din specii domestice:

 

Cu o greutate de maximum 185 g:

0105 12 00

– –

Curcani și curci

 

Altele:

0105 94 00

– –

Cocoși și găini:

0105 94 00 30

– – –

Pui de găină

0105 94 00 40

– – –

Pui de găină crescuți pentru ouă

0209 00

Slănină fără părți slabe, grăsime de porc și de pasăre, netopite și nici altfel extrase, proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate

0404

Zer, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori; produse obținute din compuși naturali ai laptelui, chiar cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, nedenumite și neincluse în altă parte

0407 00

Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau fierte:

 

De păsări:

0407 00 30

– –

Altele:

0407 00 30 40

– – –

Ouă de curci

0601

Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberculate, grife și rizomi, în repaus vegetativ, în vegetație sau în floare; puieți, plante și rădăcini de cicoare, altele decât rădăcinile de la poziția 1212

0602

Alte plante vii (inclusiv rădăcinile acestora), butași și altoi; spori de ciuperci

0603

Flori și boboci de flori, tăiate pentru buchete sau ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel pregătite

0708

Legume păstăi, curățate sau nu de păstăi, în stare proaspătă sau refrigerată

0710

Legume, nefierte sau fierte în apă sau în abur, congelate

0711

Legume conservate provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții care asigură provizoriu conservarea lor), dar improprii consumului alimentar în această stare

0712

Legume uscate, chiar tăiate felii sau bucăți sau chiar sfărâmate sau pulverizate, dar nepreparate altfel

0713

Legume păstăi uscate, curățate de păstăi, chiar decorticate sau sfărâmate

0901

Cafea, chiar prăjită sau decafeinizată; coji și pelicule de cafea; înlocuitori de cafea care conțin cafea, indiferent de proporțiile amestecului:

 

Cafea prăjită:

0901 21 00

– –

Nedecafeinizată

0901 22 00

– –

Decafeinizată

1003 00

Orz:

1003 00 90

Altele:

1003 00 90 10

– –

Destinate fabricării berii

1004 00 00

Ovăz

1005

Porumb:

1005 90 00

Altele

1104

Boabe de cereale altfel prelucrate (de exemplu: decojite, presate, sub formă de fulgi, lustruite, tăiate sau zdrobite), cu excepția orezului de la poziția 1006; germeni de cereale, întregi, presați, sub formă de fulgi sau zdrobiți

1105

Făină, griș, pudră, fulgi, granule și aglomerate sub formă de pelete, din cartofi

1702

Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza și fructoza (levuloza) chimic pure, în stare solidă; siropuri de zahăr la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți; înlocuitori de miere, chiar amestecați cu miere naturală; zaharuri și melase caramelizate:

1702 30

Glucoză și sirop de glucoză, care nu conține fructoză sau cu un conținut de fructoză sub 20 % din greutate, în stare uscată

1702 40

Glucoză și sirop de glucoză cu un conținut de fructoză de minimum 20 %, dar sub 50 % din greutate, în stare uscată, cu excepția zahărului invertit:

2005

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la poziția 2006:

2005 40 00

Mazăre (Pisum sativum)

 

Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –

Fasole boabe

2008

Fructe și alte părți comestibile de plante, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori sau de alcool, nedenumite și necuprinse în altă parte:

2008 50

Caise

2008 70

Piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine

2009

Sucuri de fructe (inclusiv mustul de struguri) și sucuri de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori:

 

Suc de ananas:

2009 41

– –

Cu o valoare Brix de maximum 20:

2009 41 10

– – –

De o valoare de peste 30 EUR/100 kg greutate netă, care conține zahăr adăugat

 

Suc de struguri (inclusiv must de struguri):

2009 69

– –

Altele

2206 00

Alte băuturi fermentate (de exemplu: cidru de mere, cidru de pere, hidromel); amestecuri de băuturi fermentate și amestecuri de băuturi fermentate și băuturi nealcoolice, nedenumite și necuprinse în altă parte

2302

Tărâțe, spărturi și alte reziduuri, chiar aglomerate sub formă de pelete, provenite din cernerea, măcinarea sau din alte procedee de prelucrare a cerealelor sau a leguminoaselor:

2302 30

De grâu

2306

Turte și alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, rezultate din extracția grăsimilor sau a uleiurilor vegetale, altele decât cele de la pozițiile 2304 sau 2305:

2306 90

Altele

2309

Preparate de tipul celor folosite pentru hrana animalelor:

2309 90

Altele

ANEXA IV

ANEXA IV(f)

Concesii tarifare acordate de Croația pentru produse agricole (50 % din taxele vamale MFN în limitele contingentului începând cu 1 august 2007) menționate la articolul 27 alineatul (3) litera (c) punctul (iii)

Codul tarifar croat

Denumirea mărfurilor

Contingent tarifar anual

(tone)

Creștere anuală

(tone)

0102 90

Animale vii din specia bovină, altele decât reproducătorii de rasă pură

250

10

0202

Carne de animale din specia bovină, congelată

3 750

150

0203

Carne de animale din specia porcină, proaspătă, refrigerată sau congelată

9 125

365

0701

Cartofi, în stare proaspătă sau refrigerată

15 000

600

0703 10

0703 90 00

Ceapă, ceapă eșalotă, praz și alte legume aliacee, în stare proaspătă sau refrigerată

12 790

500

0704 90 10

Varză albă și varză roșie, în stare proaspătă sau refrigerată

160

0706 10 00

Morcovi și napi, în stare proaspătă sau refrigerată

140

0706 90 30

0706 90 90

Hrean (Cochlearia armoracia), sfeclă roșie, barba-caprei, țelină de rădăcină (Apium graveolens rapaceum), ridichi și rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă sau refrigerată

110

0807 11 00

0807 19 00

Pepeni (inclusiv pepeni verzi), proaspeți

7 035

275

0808 10

Mere, proaspete

6 900

300

1101 00

Făină de grâu sau de meslin

1 025

45

1103

Crupe, griș și aglomerate sub formă de pelete, din cereale

9 750

390

1107

Malț, chiar prăjit

19 750

750

1517 10 90

Margarină, cu excepția margarinei lichide, alta decât margarina cu un conținut de grăsimi din lapte peste 10 %, dar de maximum 15 % din greutate

150

1601 00

Cârnați, cârnăciori, salamuri și produse similare, din carne, din organe sau din sânge; preparate alimentare pe baza acestor produse

2 250

90

1602 10-

1602 39,

1602 50-

1602 90

Alte preparate și conserve din carne, din organe sau din sânge, altele decât de animale din specia porcină

650

30

2009 50

2009 90

Suc de tomate; amestecuri de sucuri

100

2401

Tutunuri brute sau neprelucrate; deșeuri de tutun

250

10

ANEXA V

ANEXA IV(g)

Concesii tarifare acordate de Croația pentru produse agricole menționate la articolul 27 alineatul (3) litera (g)

Taxele vamale pentru mărfurile enumerate în prezenta anexă se aplică începând cu 1 august 2007.

Codul tarifar croat

Denumirea mărfurilor

Contingent tarifar anual (tone)

Taxă aplicabilă în limitele contingentului

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Animale vii din specia bovină, cu o greutate de maximum 300 kg, și tauri destinați sacrificării, cu o greutate de peste 300 kg, altele decât reproducătorii de rasă pură

9 000

15 %

0103 91

0103 92

Animale vii din specia porcină, altele decât reproducătorii de rasă pură

2 550

15 %

ex ex 0105 94 00

Cocoși și găini vii cu o greutate de peste 185 g, dar de maximum 2 000 g

90

10 %

0203

Carne de animale din specia porcină, proaspătă, refrigerată sau congelată

3 570

25 %

0401

Lapte și smântână din lapte, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

12 600

4,2 EUR/100 kg

0707 00

Castraveți și cornișon, în stare proaspătă sau refrigerată

200

10 %

0709 51 00

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Ciuperci, în stare proaspătă sau refrigerată

400

10 %

0709 60 10

Ardei dulci, în stare proaspătă sau refrigerată

400

12 %

0710 21 00

0710 22 00

0710 90 00

Mazăre (Pisum sativum), fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.) și amestecuri de legume, nefierte sau fierte în apă sau în abur, congelate

1 500

7 %

1001 90 99

Alac, grâu comun și meslin, altele decât cele pentru sămânță

20 800

15 %

1005 90 00

Porumb, altul decât cel pentru sămânță

20 000

9 %

1206 00 91

1206 00 99

Semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate, altele decât cele destinate însămânțării

2 160

6 %

1517 10 90

Margarină, cu excepția margarinei lichide, alta decât margarina cu un conținut de grăsimi din lapte peste 10 %, dar de maximum 15 % din greutate

1 200

20 %

1601 00

Cârnați, cârnăciori, salamuri și produse similare, din carne, din organe sau din sânge; preparate alimentare pe baza acestor produse

1 900

10 %

1602 10 00-1602 39

Alte preparate și conserve din carne, din organe sau din sânge:

preparate omogenizate;

din ficat de orice animal;

din păsări de curte de la poziția 0105

240

10 %

1602 41

1602 42

1602 49

Alte preparate și conserve din carne, din organe sau din sânge, de animale din specia porcină

180

10 %

1702 40

Glucoză și sirop de glucoză cu un conținut de fructoză de minimum 20 %, dar sub 50 % din greutate, în stare uscată, cu excepția zahărului invertit

1 000

5 %

1703 90 00

Melase rezultate din extragerea sau rafinarea zahărului, altele decât melasele din trestie

14 500

14 %

2001

Legume, fructe și alte părți comestibile de plante, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic

1 740

15 %

2008 50

2008 60

2008 70

Caise, cireșe, vișine, piersici, inclusiv piersici fără puf și nectarine, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori sau de alcool

22

6 %

ANEXA VI

ANEXA V(a)

Produse menționate la articolul 28 alineatul (1)

Importurile în Comunitatea Europeană ale următoarelor produse originare din Croația fac obiectul concesiilor prezentate în continuare.

Codul NC

Denumirea mărfurilor

Contingent tarifar anual

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster): vii; proaspeți sau refrigerați; congelați; uscați, sărați sau în saramură, afumați; fileuri și alte tipuri de carne de pește; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete, destinate alimentației umane

CT: 30 t la 0 %

Peste CT: 70 % din taxa vamală MFN

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Crapi: vii; proaspeți sau refrigerați; congelați; uscați, sărați sau în saramură, afumați; fileuri și alte tipuri de carne de pește; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete, destinate alimentației umane

CT: 210 t la 0 %

Peste CT: 70 % din taxa vamală MFN

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Dorade de mare (Dentex dentex și Pagellus spp.): vii; proaspete sau refrigerate; uscate, sărate sau în saramură, afumate; fileuri și alte tipuri de carne de pește; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete, destinate alimentației umane

CT: 35 t la 0 %

Peste CT: 30 % din taxa vamală MFN

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pești din specia Dicentrarchus labrax: vii; proaspeți sau refrigerați; congelați; uscați, sărați sau în saramură, afumați; fileuri și alte tipuri de carne de pește; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete, destinate alimentației umane

CT: 650 t la 0 %

Peste CT: 30 % din taxa vamală MFN

1604

Preparate și conserve din pește; caviar și înlocuitorii acestuia preparați din icre de pește

CT: 1 585 t la 0 %

Peste CT: tarif redus, a se vedea mai jos

Peste contingentele tarifare, nivelul taxei vamale aplicabile tuturor produselor de la poziția 1604, cu excepția preparatelor și a conservelor de sardine și hamsii, este de 50 % din nivelul taxei vamale MFN. Nivelul taxei pentru preparatele și conservele de sardine și hamsii care depășesc contingentul tarifar este nivelul integral al taxei vamale MFN.

ANEXA VII

ANEXA V(b)

Produse menționate la articolul 28 alineatul (2)

Importurile în Croația ale următoarelor produse originare din Comunitatea Europeană fac obiectul concesiilor prezentate în continuare.

Codul NC

Denumirea mărfurilor

Contingent tarifar anual

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache și Oncorhynchus chrysogaster): vii; proaspeți sau refrigerați; congelați; uscați, sărați sau în saramură, afumați; fileuri și alte tipuri de carne de pește; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete, destinate alimentației umane

CT: 25 t la 0 %

Peste CT: 70 % din taxa vamală MFN

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Crapi: vii; proaspeți sau refrigerați; congelați; uscați, sărați sau în saramură, afumați; fileuri și alte tipuri de carne de pește; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete, destinate alimentației umane

CT: 30 t la 0 %

Peste CT: 70 % din taxa vamală MFN

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Dorade de mare (Dentex dentex și Pagellus spp): vii; proaspete sau refrigerate; uscate, sărate sau în saramură, afumate; fileuri și alte tipuri de carne de pește; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete, destinate alimentației umane

CT: 35 t la 0 %

Peste CT: 30 % din taxa vamală MFN

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pești din specia Dicentrarchus labrax: vii; proaspeți sau refrigerați; congelați; uscați, sărați sau în saramură, afumați; fileuri și alte tipuri de carne de pește; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete, destinate alimentației umane

CT: 60 t la 0 %

Peste CT: 30 % din taxa vamală MFN

1604

Preparate și conserve din pește; caviar și înlocuitorii acestuia preparați din icre de pește

CT: 315 t la 0 %

Peste CT: tarif redus, a se vedea mai jos

Peste contingentul tarifar, nivelul taxei vamale aplicabil tuturor produselor de la poziția 1604, cu excepția preparatelor și a conservelor de sardine și hamsii, este de 50 % din nivelul taxei vamale MFN. Nivelul taxei pentru preparatele și conservele de sardine și hamsii care depășesc contingentul tarifar este nivelul integral al taxei vamale MFN.

ANEXA VIII

ANEXA I

Taxele vamale aplicabile la importul în Comunitate de produse originare din Croația

(Produse menționate la articolul 25 din ASA)

Taxele vamale sunt zero pentru importurile în Comunitate de produse agricole transformate originare din Croația enumerate în continuare.

Codul NC

Denumirea mărfurilor

0403

Lapte acru, lapte și smântână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acrite, chiar concentrate sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, sau aromatizate, sau cu adaos de fructe, alune sau cacao:

0403 10

Iaurt:

 

– –

Aromatizat sau cu adaos de fructe sau cacao:

 

– – –

Sub formă de pudră, granule sau alte forme solide, cu un conținut de grăsimi din lapte:

0403 10 51

– – – –

De maximum 1,5 % din greutate

0403 10 53

– – – –

Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

0403 10 59

– – – –

Peste 27 % din greutate

 

– – –

Altele, cu un conținut de grăsimi din lapte:

0403 10 91

– – – –

De maximum 3 % din greutate

0403 10 93

– – – –

Peste 3 %, dar maximum 6 % din greutate

0403 10 99

– – – –

Peste 6 % din greutate

0403 90

Altele:

 

– –

Aromatizate sau cu adaos de fructe, alune sau cacao

 

– – –

Sub formă de pudră, granule sau alte forme solide, cu un conținut de grăsimi din lapte:

0403 90 71

– – – –

De maximum 1,5 % din greutate

0403 90 73

– – – –

Peste 1,5 %, dar maximum 27 % din greutate

0403 90 79

– – – –

Peste 27 % din greutate

 

– – –

Altele, cu un conținut de grăsimi din lapte:

0403 90 91

– – – –

De maximum 3 % din greutate

0403 90 93

– – – –

Peste 3 %, dar maximum 6 % din greutate

0403 90 99

– – – –

Peste 6 % din greutate

0405

Unt și alte grăsimi care provin din lapte; pastă din lapte pentru tartine:

0405 20

Pastă din lapte pentru tartine:

0405 20 10

– –

Cu un conținut de grăsimi de minimum 39 %, dar sub 60 % din greutate

0405 20 30

– –

Cu un conținut de grăsimi de minimum 60 %, dar sub 75 % din greutate

0511

Produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte: animale moarte de la capitolele 1 sau 3, improprii alimentației umane:

 

Altele:

0511 99

– –

Altele:

 

– – –

Bureți naturali de origine animală:

0511 99 39

– – – –

Altele

0710

Legume, nefierte sau fierte în apă sau în aburi, congelate:

0710 40 00

Porumb dulce

0711

Legume conservate provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții care asigură provizoriu conservarea lor), dar improprii consumului alimentar în această stare:

0711 90

Alte legume; amestec de legume:

 

– –

Legume:

0711 90 30

– – –

Porumb dulce

1302

Seve și extracte vegetale; substanțe pectice, pectinați și pectați; agar-agar și alte mucilagii și agenți de mărire a vâscozității, derivate din produse vegetale, chiar modificate:

 

Seve și extracte vegetale:

1302 12 00

– –

Din lemn-dulce

1302 13 00

– –

Din hamei

1302 20

Substanțe pectice, pectinați și pectați:

1302 20 10

– –

Uscate

1302 20 90

– –

Altele

1505 00

Usuc și grăsimi derivate din acesta, inclusiv lanolină:

1505 00 10

Usuc brut (suintină)

1516

Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale și fracțiunile acestora, hidrogenate parțial sau total, interesterificate, reesterificate sau elaidinizate, chiar rafinate, dar nepreparate altfel:

1516 20

Grăsimi și uleiuri vegetale și fracțiunile acestora:

1516 20 10

– –

Uleiuri de ricin hidrogenate, numite «ceară opal»

1517

Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau din uleiuri animale sau vegetale sau din fracțiuni ale diferitelor grăsimi sau uleiuri din acest capitol, altele decât grăsimile și uleiurile alimentare și fracțiunile acestora de la poziția 1516:

1517 10

Margarină, cu excepția margarinei lichide:

1517 10 10

– –

Cu un conținut de grăsimi din lapte de minimum 10 %, dar sub 15 % din greutate

1517 90

Altele:

1517 90 10

– –

Cu un conținut de grăsimi din lapte de minimum 10 %, dar sub 15 % din greutate

 

– –

Altele:

1517 90 93

– – –

Amestecuri sau preparate culinare de tipul celor utilizate pentru a ușura scoaterea preparatelor din forme

1518 00

Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale și fracțiunile acestora, fierte, oxidate, deshidratate, sulfurate, suflate, polimerizate prin căldură în vacuum sau gaz inert sau altfel modificate chimic, cu excepția celor de la poziția 1516; amestecuri sau preparate nealimentare din grăsimi sau uleiuri animale sau vegetale sau din fracțiuni ale diferitelor grăsimi sau uleiuri cuprinse în prezentul capitol, nedenumite și necuprinse în altă parte:

1518 00 10

Linoxin

 

Altele:

1518 00 91

– –

Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale și fracțiunile acestora, fierte, oxidate, deshidratate, sulfurate, suflate, polimerizate prin căldură în vacuum sau gaz inert sau altfel modificate chimic, cu excepția celor de la poziția 1516

 

– –

Altele:

1518 00 95

– – –

Amestecuri și preparate nealimentare din grăsimi și uleiuri animale sau din grăsimi și uleiuri animale sau vegetale și din fracțiunile acestora

1518 00 99

– – –

Altele

1521

Ceară vegetală (alta decât trigliceridele), ceară de albine sau de alte insecte și spermanțet, chiar rafinată sau colorată:

1521 90

Altele:

 

– –

Ceară de albine sau de alte insecte, chiar rafinată sau colorată:

1521 90 99

– – –

Altele

1522 00

Degras; reziduuri provenite din tratarea grăsimilor sau a cerii animale sau vegetale:

1522 00 10

Degras

1704

Produse zaharoase fără cacao (inclusiv ciocolată albă)

1803

Pastă de cacao, chiar degresată

1804 00 00

Unt, grăsime și ulei de cacao

1805 00 00

Pudră de cacao, fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori

1806

Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao

1901

Extracte de malț; preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de maximum 40 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la pozițiile 0401-0404, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de maximum 5 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte

1902

Paste alimentare, chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanțe) sau chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lasagna, gnocchi, ravioli, canelloni; cușcuș, chiar preparat:

 

Paste alimentare nefierte, neumplute și nici altfel preparate:

1902 11 00

– –

Care conțin ouă

1902 19

– –

Altele

1902 20

Paste alimentare umplute, chiar fierte sau altfel preparate:

 

– –

Altele:

1902 20 91

– – –

Fierte

1902 20 99

– – –

Altele

1902 30

Alte paste alimentare

1902 40

Cușcuș

1903 00 00

Tapioca și înlocuitorii săi preparați din fecule, sub formă de fulgi, granule, boabe mici, criblură sau alte forme similare

1904

Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu corn flakes); cereale (altele decât porumbul), sub formă de boabe sau sub formă de fulgi ori de alte grăunțe preparate (cu excepția făinii, a crupelor și a grișului), prefierte sau altfel preparate, nedenumite și necuprinse în altă parte

1905

Produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu adaos de cacao; ostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare

2001

Legume, fructe și alte părți comestibile de plante, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic:

2001 90

Altele:

2001 90 30

– –

Porumb dulce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Ignami, batate și părți comestibile similare de plante cu un conținut de amidon sau fecule de minimum 5 % din greutate

2001 90 60

– –

Miez (inimă) de palmier

2004

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele de la poziția 2006:

2004 10

Cartofi:

 

– –

Altele:

2004 10 91

– – –

Sub formă de făină, griș sau fulgi

2004 90

Alte legume și amestecuri de legume:

2004 90 10

– –

Porumb dulce (Zea mays var. saccharata)

2005

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la poziția 2006:

2005 20

Cartofi:

2005 20 10

– – –

Sub formă de făină, griș sau fulgi

2005 80 00

Porumb dulce (Zea mays var. saccharata)

2008

Fructe și alte părți comestibile de plante, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori sau de alcool, nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

Fructe cu coajă, arahide și alte semințe, chiar amestecate între ele:

2008 11

– –

Arahide:

2008 11 10

– – –

Unt de arahide

 

Altele, inclusiv amestecuri, cu excepția celor de la poziția 2008 19:

2008 91 00

– –

Miez (inimă) de palmier

2008 99

– –

Altele:

 

– – –

Fără adaos de alcool:

 

– – – –

Fără adaos de zahăr:

2008 99 85

– – – – –

Porumb, altul decât porumbul dulce (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Ignami, batate și părți similare comestibile de plante cu un conținut de amidon sau fecule de minimum 5 % din greutate

2101

Extracte, esențe și concentrate de cafea, de ceai sau de maté și preparate pe bază de aceste produse sau pe bază de cafea, de ceai sau de maté; cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți de cafea și extractele, esențele și concentratele acestora

2102

Drojdii (active sau inactive); alte microorganisme monocelulare moarte (cu excepția vaccinurilor de la poziția 3002); praf de copt preparat:

2102 10

Drojdii active:

2102 20

Drojdii inactive; alte microorganisme monocelulare moarte:

 

– –

Drojdii inactive:

2102 20 11

– – –

În tablete, cuburi sau alte forme similare sau în ambalaje directe cu un conținut net de maximum 1 kg

2102 20 19

– – –

Altele

2102 30 00

Praf de copt preparat

2103

Preparate pentru sosuri și sosuri preparate; condimente și produse de asezonare, amestecate; făină și pudră de muștar și muștar preparat:

2103 10 00

Sos de soia

2103 20 00

Ketchup și alte sosuri de tomate

2103 30

Făină și pudră de muștar și muștar preparat:

2103 30 90

– –

Muștar preparat

2103 90

Altele:

2103 90 90

– –

Altele

2104

Supe, ciorbe sau supe cremă preparate; preparate alimentare compuse omogenizate

2105 00

Înghețate și alte produse similare sub formă de înghețată, comestibile, cu sau fără cacao

2106

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte:

2106 10

Concentrate de proteine și substanțe proteice texturate

2106 90

Altele

2106 90 20

– –

Preparate alcoolice compuse, altele decât cele pe bază de substanțe odorifiante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor

 

– –

Altele:

2106 90 92

– – –

Care nu conțin grăsimi din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză, amidon sau fecule sau care conțin sub 1,5 % grăsimi din lapte, sub 5 % zaharoză sau izoglucoză, sub 5 % glucoză, amidon sau fecule

2106 90 98

– – –

Altele

2202

Ape, inclusiv apele minerale și apele gazeificate, care conțin zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate și alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe sau de legume de la poziția 2009

2203 00

Bere fabricată din malț

2205

Vermuturi și alte vinuri din struguri proaspeți, aromatizate cu plante sau substanțe aromatice

2207

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de minimum 80 % vol.; alcool etilic și alte distilate denaturate, cu orice titru

2208

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 80 % vol.; rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase:

2208 40

Rom și alte rachiuri obținute prin distilare, după fermentarea produselor din trestie de zahăr

2208 90

Altele

 

– –

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de maximum 80 % vol. prezentat în recipiente cu un conținut:

2208 90 91

– – –

De maximum 2 l

2208 90 99

– – –

De peste 2 l

2402

Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri și țigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun

2403

Alte tutunuri și înlocuitori de tutun, prelucrate; tutunuri «omogenizate» sau «reconstituite»; extracte și esențe de tutun

2905

Alcooli aciclici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați:

 

Alți polialcooli:

2905 43 00

– –

Manitol

2905 44

– –

D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– –

Glicerină

3301

Uleiuri esențiale (deterpenizate sau nu), inclusiv cele așa-zise «concrete» sau «absolute»; rezinoide; oleorășini de extracție; soluții concentrate de uleiuri esențiale în grăsimi, în uleiuri stabilizate, în ceară sau în substanțe similare, obținute prin extracție din flori sau macerare; subproduse terpenice reziduale de la deterpenizarea uleiurilor esențiale; ape distilate aromatice și soluții apoase de uleiuri esențiale:

3301 90

Altele:

 

– –

Oleorășini de extracție:

3301 90 21

– – –

De lemn-dulce și de hamei

3302

Amestecuri de substanțe odoriferante și amestecuri (inclusiv soluțiile alcoolice) pe baza uneia sau a mai multor substanțe odoriferante, de tipul celor utilizate ca materii prime pentru industrie; alte preparate pe bază de substanțe odoriferante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor:

3302 10

De tipul celor utilizate în industria alimentară sau a băuturilor:

 

– –

De tipul celor utilizate în industria băuturilor:

 

– – –

Preparate conținând toți agenții aromatizanți care caracterizează o băutură:

3302 10 10

– – – –

Cu o concentrație de alcool peste 0,5 % vol.

 

– – – –

Altele:

3302 10 21

– – – – –

Care nu conțin grăsimi din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză, amidon sau fecule sau care conțin în greutate sub 1,5 % grăsimi din lapte, sub 5 % zaharoză sau izoglucoză, sub 5 % glucoză, amidon sau fecule

3302 10 29

– – – – –

Altele

3501

Cazeină, cazeinați și alți derivați ai cazeinei; cleiuri de cazeină:

3501 10

Cazeină:

3501 10 50

– –

Destinată utilizării industriale, alta decât pentru fabricarea produselor alimentare sau furajere

3501 10 90

– –

Altele

3501 90

Altele:

3501 90 90

– –

Altele

3505

Dextrine și alte amidonuri și fecule modificate (de exemplu, amidonuri și fecule pregelatinizate sau esterificate); cleiuri pe bază de amidon sau de fecule, de dextrine sau de alte amidonuri sau fecule modificate:

3505 10

Dextrine și alte amidonuri și fecule modificate:

3505 10 10

– –

Dextrine

 

– –

Alte amidonuri și fecule modificate:

3505 10 90

– – –

Altele

3505 20

Cleiuri

3809

Agenți de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a substanțelor colorante și alte produse și preparate (de exemplu, produse pentru scrobit și preparate pentru mordansare), de felul celor folosite în industria textilă, industria hârtiei, industria pielăriei sau în alte industrii similare, nedenumite și necuprinse în altă parte:

3809 10

Pe bază de substanțe amilacee

3823

Acizi grași monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare; alcooli grași industriali:

 

Acizi grași monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare:

3823 11 00

– –

Acid stearic

3823 12 00

– –

Acid oleic

3823 13 00

– –

Acizi grași de tal

3823 19

– –

Altele

3823 70 00

Alcooli grași industriali

3824

Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte:

3824 60

Sorbitol, altul decât cel de la subpoziția 2905 44

ANEXA II

Lista 1: Produsele originare din Comunitate pentru care Croația urmează să elimine taxele vamale

Codul NC

Denumirea mărfurilor

0501 00 00

Păr uman, brut, chiar spălat sau degresat; deșeuri de păr uman

0502

Păr de porc sau de mistreț; păr de bursuc și alte tipuri de păr pentru perii și articole similare; deșeuri din aceste tipuri de păr

0505

Piei de păsări și alte părți de păsări, acoperite cu pene, fulgi, ori puf, pene și părți de pene (cu marginile fasonate sau nu), puf, brute sau simplu curățate, dezinfectate sau tratate în vederea conservării lor; pulbere și deșeuri de pene sau de părți de pene

0506

Oase și coarne brute, degresate, prelucrate sumar (dar nedecupate în forme), tratate cu acid sau degelatinate; pulbere și deșeuri din acestea

0507

Fildeș, carapace de broască țestoasă, fanoane (inclusiv filamentele de fanoane) de balenă sau de alte mamifere marine, coarne, ramuri de coarne de cerb, copite, unghii, gheare și ciocuri, brute sau prelucrate sumar, dar nedecupate în forme; pulbere și deșeuri din aceste materiale

0508 00 00

Corali și similare, brute sau prelucrate sumar, dar neprelucrate altfel; cochilii și carapace de moluște, de crustacee sau de echinoderme și oase de sepii, brute sau prelucrate sumar, dar nedecupate în forme, pulbere și deșeuri din acestea

0510 00 00

Chihlimbar cenușiu, castoreum, zibeta, mosc; cantaride; bilă, chiar uscată; glande și alte substanțe de origine animală folosite la prepararea produselor farmaceutice, proaspete, refrigerate, congelate sau altfel conservate provizoriu

0511

Produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte: animale moarte de la capitolele 1 sau 3, improprii alimentației umane:

 

Altele:

0511 99

– –

Altele:

 

– – –

Bureți naturali de origine animală:

0511 99 31

– – – –

În stare brută

0511 99 39

– – – –

Altele

0511 99 85

– – –

Altele:

ex 0511 99 85

– – – –

Păr de cal și deșeuri din păr de cal, aranjat sau nu în straturi, cu sau fără suport

0710

Legume, nefierte sau fierte în apă sau în aburi, congelate:

0710 40 00

Porumb dulce

0711

Legume conservate provizoriu (de exemplu cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții care asigură provizoriu conservarea lor), dar improprii consumului alimentar în această stare:

0711 90

Alte legume; amestec de legume:

 

– –

Legume:

0711 90 30

– – –

Porumb dulce

0903 00 00

Maté

1212

Roșcove, alge, sfeclă de zahăr și trestie de zahăr, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar pulverizate; sâmburi și miez de sâmburi de fructe și alte produse vegetale (inclusiv rădăcini de cicoare neprăjite din varietatea Cichorium intybus sativum), destinate în principal alimentației umane, nedenumite și necuprinse în altă parte:

1212 20 00

Alge

1302

Seve și extracte vegetale; substanțe pectice, pectinați și pectați; agar-agar și alte mucilagii și agenți de mărire a vâscozității, derivate din produse vegetale, chiar modificate:

 

Seve și extracte vegetale:

1302 12 00

– –

Din lemn-dulce

1302 13 00

– –

Din hamei

1302 19

– –

Altele

1302 20

Substanțe pectice, pectinați și pectați

 

Mucilagii și agenți de mărire a vâscozității, derivați din produse vegetale, chiar modificați:

1302 31 00

– –

Agar-agar

1302 32

– –

Mucilagii și agenți de mărire a vâscozității proveniți din roșcove, din boabe de roșcove sau din semințe de guar, chiar modificați:

1302 32 10

– – –

Din roșcove sau din boabe de roșcove

1401

Materii vegetale de tipul celor folosite în principal în industria împletiturilor (de exemplu, bambus, ramuri de palmier, papură, trestie, stuf, răchită, rafie, paie de cereale curățate, albite sau vopsite, coji de tei)

1404

Produse vegetale, nedenumite și necuprinse în altă parte

1505 00

Usuc și grăsimi derivate din acesta, inclusiv lanolină

1506 00 00

Alte grăsimi și uleiuri animale și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

1515

Alte grăsimi și uleiuri vegetale (inclusiv ulei de jojoba) și fracțiunile acestora, stabilizate, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:

1515 90

Altele:

1515 90 11

– –

Ulei de tung; uleiuri de jojoba și uleiuri de ortică; ceară de myrica și ceară de Japonia; fracțiunile acestora:

ex 1515 90 11

– – –

Ulei de jojoba și fracțiunile sale

1516

Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale și fracțiunile acestora, hidrogenate parțial sau total, interesterificate, reesterificate sau elaidinizate, chiar rafinate, dar nepreparate altfel:

1516 20

Grăsimi și uleiuri vegetale și fracțiunile acestora:

1516 20 10

– –

Uleiuri de ricin hidrogenate, numite «ceară opal»

1518 00

Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale și fracțiunile acestora, fierte, oxidate, deshidratate, sulfurate, suflate, polimerizate prin căldură în vacuum sau gaz inert sau altfel modificate chimic, cu excepția celor de la poziția 1516; amestecuri sau preparate nealimentare din grăsimi sau uleiuri animale sau vegetale sau din fracțiuni ale diferitelor grăsimi sau uleiuri cuprinse în prezentul capitol, nedenumite și necuprinse în altă parte:

1518 00 10

Linoxin

 

Altele:

1518 00 91

– –

Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale și fracțiunile acestora, fierte, oxidate, deshidratate, sulfurate, suflate, polimerizate prin căldură în vacuum sau gaz inert sau altfel modificate chimic, cu excepția celor de la poziția 1516

 

– –

Altele:

1518 00 95

– – –

Amestecuri și preparate nealimentare din grăsimi și uleiuri animale sau din grăsimi și uleiuri animale sau vegetale și din fracțiunile acestora

1518 00 99

– – –

Altele

1520 00 00

Glicerină brută; ape și leșii de glicerină

1521

Ceară vegetală (alta decât trigliceridele), ceară de albine sau de alte insecte și spermanțet, chiar rafinată sau colorată

1522 00

Degras; reziduuri provenite din tratarea grăsimilor sau a cerii animale sau vegetale:

1522 00 10

Degras

1702

Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza și fructoza (levuloza) chimic pure, în stare solidă; siropuri de zahăr la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți; înlocuitori de miere, chiar amestecați cu miere naturală; zaharuri și melase caramelizate:

1702 50 00

Fructoză chimic pură

1702 90

Altele, inclusiv zahăr invertit și alte zaharuri și amestecuri de sirop de zahăr cu un conținut de fructoză de 50 % din greutate, în stare uscată:

1702 90 10

– –

Maltoză chimic pură

1704

Produse zaharoase fără cacao (inclusiv ciocolată albă):

1704 10

Gumă de mestecat, chiar glasată cu zahăr

1803

Pastă de cacao, chiar degresată

1804 00 00

Unt, grăsime și ulei de cacao

1805 00 00

Pudră de cacao, fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori

1901

Extracte de malț; preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de maximum 40 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la poziţiile 0401 - 0404, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de maximum 5 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte:

1901 10 00

Preparate pentru alimentația copiilor, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

1901 20 00

Amestecuri și aluaturi pentru prepararea produselor de brutărie de la poziția 1905

1901 90

Altele

1902

Paste alimentare, chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanțe) sau altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lasagna, gnocchi, ravioli, canelloni; cușcuș, chiar preparat:

 

Paste alimentare nefierte, neumplute și nici altfel preparate:

1902 11 00

– –

Care conțin ouă

1902 19

– –

Altele

1902 20

Paste alimentare umplute, chiar fierte sau altfel preparate:

 

– –

Altele:

1902 20 91

– – –

Fierte

1902 20 99

– – –

Altele

1902 30

Alte paste alimentare

1902 40

Cușcuș

1903 00 00

Tapioca și înlocuitorii săi preparați din fecule, sub formă de fulgi, granule, boabe mici, criblură sau alte forme similare

1904

Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu corn flakes); cereale (altele decât porumbul), sub formă de boabe sau sub formă de fulgi ori de alte grăunțe preparate (cu excepția făinii, a crupelor și a grișului), prefierte sau altfel preparate, nedenumite și necuprinse în altă parte

2001

Legume, fructe și alte părți comestibile de plante, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic:

2001 90

Altele:

2001 90 30

– –

Porumb dulce (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Ignami, batate și părți comestibile similare de plante cu un conținut de amidon sau fecule de minimum 5 % din greutate

2001 90 60

– –

Miez (inimă) de palmier

2004

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele de la poziția 2006:

2004 10

Cartofi:

 

– –

Altele:

2004 10 91

– – –

Sub formă de făină, griș sau fulgi

2004 90

Alte legume și amestecuri de legume:

2004 90 10

– –

Porumb dulce (Zea mays var. saccharata)

2005

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la poziția 2006:

2005 20

Cartofi:

2005 20 10

– –

Sub formă de făină, griș sau fulgi

2005 80 00

Porumb dulce (Zea mays var. saccharata)

2008

Fructe și alte părți comestibile de plante, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori sau de alcool, nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

Fructe cu coajă, arahide și alte semințe, chiar amestecate între ele:

2008 11

– –

Arahide:

2008 11 10

– – –

Unt de arahide

 

Altele, inclusiv amestecuri, cu excepția celor de la poziția 2008 19:

2008 91 00

– –

Miez (inimă) de palmier

2008 99

– –

Altele:

 

– – –

Fără adaos de alcool:

 

– – – –

Fără adaos de zahăr:

2008 99 85

– – – – –

Porumb, altul decât porumbul dulce (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Ignami, batate și părți similare comestibile de plante cu un conținut de amidon sau fecule de minimum 5 % din greutate

2101

Extracte, esențe și concentrate de cafea, de ceai sau de maté și preparate pe bază de aceste produse sau pe bază de cafea, de ceai sau de maté; cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți de cafea și extractele, esențele și concentratele acestora

2102

Drojdii (active sau inactive); alte microorganisme monocelulare moarte (cu excepția vaccinurilor de la poziția 3002); praf de copt preparat

2103

Preparate pentru sosuri și sosuri preparate; condimente și produse de asezonare, amestecate; făină și pudră de muștar și muștar preparat

2104

Preparate pentru supe, ciorbe sau supe cremă; supe, ciorbe sau supe cremă preparate; preparate alimentare compuse omogenizate

2106

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte:

2106 10

Concentrate de proteine și substanțe proteice texturate

2106 90

Altele:

2106 90 20

– –

Preparate alcoolice compuse, altele decât cele pe bază de substanțe odorifiante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor

 

– –

Altele:

2106 90 92

– – –

Care nu conțin grăsimi din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză, amidon sau fecule sau care conțin sub 1,5 % grăsimi din lapte, sub 5 % zaharoză sau izoglucoză, sub 5 % glucoză, amidon sau fecule

2106 90 98

– – –

Altele

2201

Ape, inclusiv apele minerale naturale sau artificiale și ape gazeificate, care nu conțin zahăr sau alți îndulcitori și nici aromatizanți; gheață și zăpadă:

2201 90 00

Altele

2203 00

Bere fabricată din malț

2207

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de minimum 80 % vol.; alcool etilic și alte distilate denaturate, cu orice titru

2208

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 80 % vol.; rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase:

2208 20

Distilat de vin sau de tescovină de struguri

2208 30

Whisky

2208 40

Rom și alte rachiuri obținute prin distilare, după fermentarea produselor din trestie de zahăr

2208 50

Gin și rachiu de ienupăr

2208 60

Vodcă

2208 70

Lichioruri

2208 90

Altele:

 

– –

Arak, prezentat în recipiente cu un conținut:

2208 90 11

– – –

De maximum 2 l

2208 90 19

– – –

De peste 2 l

 

– –

Rachiu obținut din prune, pere, cireșe sau vișine (excluzând lichiorurile), prezentat în recipiente cu un conținut:

2208 90 33

– – –

De maximum 2 l:

ex 2208 90 33

– – – –

Rachiu obținut din pere, cireșe sau vișine, cu excepția rachiului de prune (Slivovitz)

2208 90 38

– – –

De peste 2 l:

ex 2208 90 38

– – – –

Rachiu obținut din pere, cireșe sau vișine, cu excepția rachiului de prune (Slivovitz)

 

– –

Alte rachiuri și băuturi spirtoase, prezentate în recipiente cu un conținut:

 

– – –

De maximum 2 l:

2208 90 41

– – – –

Uzo

 

– – – –

Altele:

 

– – – – –

Rachiuri (excluzând lichiorurile):

 

– – – – – –

Distilate din fructe:

2208 90 45

– – – – – – –

Calvados

2208 90 48

– – – – – – –

Altele

 

– – – – – –

Altele:

2208 90 52

– – – – – – –

Korn

2208 90 54

– – – – – – –

Tequila

2208 90 56

– – – – – – –

Altele

2208 90 69

– – – – –

Alte băuturi spirtoase

 

– – –

De peste 2 l:

 

– – – –

Rachiuri (excluzând lichiorurile):

2208 90 71

– – – – –

Din fructe

2208 90 75

– – – – –

Tequila

2208 90 77

– – – – –

Altele

2208 90 78

– – – –

Alte băuturi spirtoase

 

– –

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de maximum 80 % vol. prezentat în recipiente cu un conținut:

2208 90 91

– – –

De maximum 2 l

2208 90 99

– – –

De peste 2 l

2402

Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri și țigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun:

2402 10 00

Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate) și trabucuri, conținând tutun

2403

Alte tutunuri și înlocuitori de tutun, prelucrate; tutunuri «omogenizate» sau «reconstituite»; extracte și esențe de tutun:

 

Altele:

2403 91 00

– –

Tutunuri «omogenizate» sau «reconstituite»;

2403 99

– –

Altele

2905

Alcooli aciclici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați:

 

Alți polialcooli:

2905 43 00

– –

Manitol

2905 44

– –

D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– –

Glicerină

3301

Uleiuri esențiale (deterpenizate sau nu), inclusiv cele așa-zise «concrete» sau «absolute»; rezinoide; oleorășini de extracție; soluții concentrate de uleiuri esențiale în grăsimi, în uleiuri stabilizate, în ceară sau în substanțe similare, obținute prin extracție din flori sau macerare; subproduse terpenice reziduale de la deterpenizarea uleiurilor esențiale; ape distilate aromatice și soluții apoase ale uleiurilor esențiale:

3301 90

Altele:

 

– –

Oleorășini de extracție:

3301 90 21

– – –

De lemn-dulce și de hamei

3301 90 30

– – –

Altele

3302

Amestecuri de substanțe odoriferante și amestecuri (inclusiv soluțiile alcoolice) pe baza uneia sau a mai multor substanțe odoriferante, de tipul celor utilizate ca materii prime pentru industrie; alte preparate pe bază de substanțe odoriferante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor:

3302 10

De tipul celor utilizate în industria alimentară sau a băuturilor:

 

– –

De tipul celor utilizate în industria băuturilor:

 

– – –

Preparate conținând toți agenții aromatizanți care caracterizează o băutură:

3302 10 10

– – – –

Cu o concentrație de alcool peste 0,5 % vol.

 

– – – –

Altele:

3302 10 21

– – – – –

Care nu conțin grăsimi din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză, amidon sau fecule sau care conțin în greutate sub 1,5 % grăsimi din lapte, sub 5 % zaharoză sau izoglucoză, sub 5 % glucoză, amidon sau fecule

3302 10 29

– – – – –

Altele

3501

Cazeină, cazeinați și alți derivați ai cazeinei; cleiuri de cazeină:

3501 10

Cazeină:

3501 90

Altele:

3501 90 90

– –

Altele

3505

Dextrine și alte amidonuri și fecule modificate (de exemplu, amidonuri și fecule pregelatinizate sau esterificate); cleiuri pe bază de amidon sau de fecule, de dextrine sau de alte amidonuri sau fecule modificate:

3505 10

Dextrine și alte amidonuri și fecule modificate:

3505 10 10

– –

Dextrine

 

– –

Alte amidonuri și fecule modificate:

3505 10 90

– – –

Altele

3505 20

Cleiuri

3809

Agenți de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a substanțelor colorante și alte produse și preparate (de exemplu produse pentru scrobit și preparate pentru mordansare), de felul celor folosite în industria textilă, industria hârtiei, industria pielăriei sau în alte industrii similare, nedenumite și necuprinse în altă parte:

3809 10

Pe bază de substanțe amilacee

3823

Acizi grași monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare; alcooli grași industriali:

 

Acizi grași monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare:

3823 11 00

– –

Acid stearic

3823 12 00

– –

Acid oleic

3823 13 00

– –

Acizi grași de tal

3823 19

– –

Altele

3823 70 00

Alcooli grași industriali

3824

Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte:

3824 60

Sorbitol, altul decât cel de la subpoziția 2905 44

Lista 2: Contingentele și taxele aplicabile la importul în Croația de produse originare din Comunitate

Notă: Produsele enumerate în prezentul tabel beneficiază de taxe vamale zero, în limitele contingentelor tarifare prezentate în continuare. Taxa aplicabilă pentru cantitățile care depășesc aceste volume este de 50 % din nivelul taxei vamale MFN.

Codul NC

Denumirea mărfurilor

Contingent tarifar anual

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Lapte acru, lapte și smântână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acrite, aromatizate sau cu adaos de fructe, alune sau cacao

2 390 tone

0405 20 10

0405 20 30

Pastă din lapte pentru tartine, cu conținut de grăsimi de minimum 39 %, dar sub 75 % din greutate

68 tone

1517 10 10

1517 90 10

1517 90 93

Margarină, amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau din uleiuri animale sau vegetale sau din fracțiunile lor, cu conținut de grăsimi din lapte de minimum 10 %, dar sub 15 % din greutate; amestecuri sau preparate culinare de tipul celor utilizate pentru a ușura scoaterea preparatelor din forme

700 tone

2201 10 11

2201 10 19

2201 10 90

Ape minerale și ape gazeificate

16 907 tone

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Vermuturi și alte vinuri din struguri proaspeți, aromatizate cu plante sau substanțe aromatice

420 hl.

ex 2208 90 33

ex 2208 90 38

Rachiu de prune (Slivovitz) cu titru alcoolic volumic de maximum 80 % vol.

170 hl.

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Țigarete conținând tutun; trabucuri, havane, cigarillos și țigarete din înlocuitori de tutun

35 tone

2403 10 10

2403 10 90

Tutun pentru fumat, chiar cu conținut de înlocuitori de tutun în orice proporție

42 tone

Lista 3: Contingentele și taxele aplicabile la importul în Croația de produse originare din Comunitate

Notă: Produsele enumerate în prezentul tabel beneficiază de taxe vamale zero, în limitele contingentelor tarifare prezentate în continuare. Taxa aplicabilă pentru cantitățile care depășesc aceste volume este de 40 % din nivelul taxei vamale MFN.

Codul NC

Denumirea mărfurilor

Contingent tarifar anual (tone)

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Produse zaharoase fără cacao (inclusiv ciocolată albă), altele decât guma de mestecat

1 250

1806

Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao

2 410

1905

Produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu adaos de cacao; ostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare

4 390

2105 00

Înghețate și alte produse similare sub formă de înghețată, comestibile, cu sau fără cacao

1 430

2202

Ape, inclusiv apele minerale și apele gazeificate, cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate și alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe sau de legume de la poziția 2009

18 100

Lista 4: Contingentele și taxele aplicabile la importul în Croația de produse originare din Comunitate

Notă: Produsele enumerate în prezentul tabel beneficiază de taxe vamale zero, în limitele contingentelor tarifare anuale prezentate în continuare. Pentru cantitățile care depășesc contingentul se aplică condițiile prevăzute în anexa II lista 1 la Protocolul nr. 3.

Codul NC

Denumirea mărfurilor

Contingent tarifar anual (tone)

2103 90 30

2103 90 90

Bitter aromat, cu titru alcoolic volumic de minimum 44,2 % vol. și de maximum 49,2 % vol., cu un conținut de gențiană, mirodenii și ingrediente diverse cuprins între 1,5 % și 6 % din greutate, cu un conținut de zahăr între 4 % și 10 % și prezentat în recipiente cu un conținut de maximum 0,5 l; alte sosuri preparate și preparate pentru sosuri, condimente și produse de asezonare amestecate, exceptând sosul de soia, ketchup-ul și alte sosuri de tomate, precum și chutney de mango sub formă lichidă

300

ANEXA IX

ANEXA I

ACORD

ÎNTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ ȘI REPUBLICA CROAȚIA PRIVIND CONCESIILE COMERCIALE PREFERENŢIALE RECIPROCE PENTRU ANUMITE VINURI

1.

Importurile în Comunitate ale următoarelor produse originare din Republica Croația fac obiectul concesiilor stabilite în continuare, începând cu 1 august 2007:

Codul NC

Denumirea mărfurilor

Taxa vamală aplicabilă

Cantitate anuală (hl)

Creștere anuală (hl)

Dispoziții specifice

ex 2204 10

ex 2204 21

Vinuri spumante de calitate

Vinuri din struguri proaspeți

scutire

44 000

10 000

(1)(2)

ex 2204 29

Vinuri din struguri proaspeți

scutire

29 000

0

(2)

(1)

Sub rezerva ca cel puțin 80 % din cantitatea eligibilă să fi fost utilizată în anul precedent, creșterea anuală se aplică până când suma dintre contingentul aplicat pozițiilor ex 2204 10 și ex 2204 21 și contingentul aplicat poziției ex 2204 29 atinge un volum de maximum 98 000 hl.

(2)

La cererea uneia dintre părțile contractante, se pot organiza consultări în vederea adaptării contingentelor prin transferarea cantităților de la contingentul aplicat poziției ex 2204 29 la contingentul aplicat pozițiilor ex 2204 10 și ex 2204 21.

2.

Comunitatea acordă o taxă vamală preferențială zero în limitele contingentelor tarifare stabilite la punctul 1, sub rezerva condiției ca nicio subvenție la export să nu fie acordată de către Republica Croația pentru exporturile acestor cantități.

3.

Importurile în Republica Croația ale următoarelor produse originare din Comunitate fac obiectul concesiilor stabilite în continuare, începând cu 1 august 2007:

Codul tarifar croat

Denumirea mărfurilor

Taxa vamală aplicabilă

Cantități anuale (hl)

Creștere anuală (hl)

Dispoziții specifice

ex 2204 10

ex 2204 21

Vinuri spumante de calitate

Vinuri din struguri proaspeți

scutire

14 000

800

(1)

ex 2204 29

Vinuri din struguri proaspeți

scutire

8 000

0

 

ex 2204

Vinuri din struguri proaspeți, inclusiv vinurile alcoolizate; must de struguri, altul decât cel de la poziția 2009

50 % din nivelul taxei vamale MFN

900

0

 

(1)

Sub rezerva ca cel puțin 80 % din cantitatea eligibilă să fi fost utilizată în anul precedent, creșterea anuală se aplică până când contingentul atinge un volum de maximum 18 000 hl.

4.

Republica Croația acordă o taxă vamală preferențială zero în limitele contingentelor tarifare stabilite la punctul 3, sub rezerva condiției ca nicio subvenție la export să nu fie acordată de către Comunitate pentru exporturile acestor cantități.

5.

Prezentul acord se referă la vinurile:

(a)

care au fost produse din struguri proaspeți cultivați și recoltați integral pe teritoriul părții contractante în cauză; și

(b)

(i)

originare din UE, care au fost produse în conformitate cu normele care reglementează practicile și tratamentele oenologice prevăzute la titlul V din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului;

(ii)

originare din Republica Croația, care au fost produse în conformitate cu normele care reglementează practicile și tratamentele oenologice prevăzute de legislația croată. Aceste norme oenologice trebuie să fie în conformitate cu legislația comunitară.

6.

Importurile de vin în cadrul concesiilor prevăzute de prezentul acord sunt condiționate de prezentarea unui certificat eliberat de un organism oficial recunoscut de cele două părți contractante și care figurează pe listele întocmite de comun acord, care să ateste că vinul în cauză este în conformitate cu dispozițiile de la punctul 5 litera (b).

7.

Părțile contractante examinează posibilitățile de acordare reciprocă a altor concesii, până în primul trimestru al anului 2005 cel târziu, ținând seama de evoluția comerțului cu vin între cele două părți contractante.

8.

Părțile contractante se asigură că avantajele pe care și le-au acordat nu sunt afectate de alte măsuri.

9.

La cererea uneia dintre părțile contractante, au loc consultări cu privire la orice problemă legată de modul de funcționare a prezentului acord.

10.

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, pe teritoriile în care se aplică Tratatul de instituire a Comunității Europene și în condițiile prevăzute de acesta și, pe de altă parte, pe teritoriul Republicii Croația.

ANEXA X

PROTOCOLUL NR. 4

privind definirea noţiunii de «produse originiare» şi metodele de cooperare administrativă în vederea aplicării dispoziţiilor prezentului acord dintre Comunitate şi Croaţia

CUPRINS

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Definiții

TITLUL II

DEFINIȚIA NOȚIUNII DE «PRODUSE ORIGINARE»

Articolul 2

Cerințe generale

Articolul 3

Cumulul în Comunitate

Articolul 4

Cumulul în Croația

Articolul 5

Produsele obținute integral

Articolul 6

Produsele prelucrate sau transformate suficient

Articolul 7

Prelucrări sau transformări insuficiente

Articolul 8

Unitatea de luat în considerare

Articolul 9

Accesoriile, piesele de schimb și utilajele

Articolul 10

Seturile

Articolul 11

Elementele neutre

TITLUL III

CONDIȚII TERITORIALE

Articolul 12

Principiul teritorialității

Articolul 13

Transport direct

Articolul 14

Expoziții

TITLUL IV

DRAWBACK SAU SCUTIRE DE TAXE VAMALE

Articolul 15

Interdicția drawback-ului sau a scutirii de taxele vamale

TITLUL V

DOVADA DE ORIGINE

Articolul 16

Cerințe generale

Articolul 17

Procedura de eliberare a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1

Articolul 18

Certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 eliberate retroactiv

Articolul 19

Eliberarea unui duplicat al unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1

Articolul 20

Eliberarea unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 pe baza unei dovezi de origine eliberate sau întocmite anterior

Articolul 21

Separare contabilă

Articolul 22

Condițiile de întocmire a unei declarații pe factură

Articolul 23

Exportatorul autorizat

Articolul 24

Valabilitatea dovezii de origine

Articolul 25

Prezentarea dovezii de origine

Articolul 26

Importul eșalonat

Articolul 27

Exceptări de la obligația prezentării dovezii de origine

Articolul 28

Documente justificative

Articolul 29

Păstrarea dovezilor de origine și a documentelor justificative

Articolul 30

Neconcordanțe și erori formale

Articolul 31

Sume exprimate în euro

TITLUL VI

METODE DE COOPERARE ADMINISTRATIVĂ

Articolul 32

Asistența reciprocă

Articolul 33

Controlul dovezii de origine

Articolul 34

Soluționarea litigiilor

Articolul 35

Sancțiuni

Articolul 36

Zone libere

TITLUL VII

CEUTA ȘI MELILLA

Articolul 37

Aplicarea protocolului

Articolul 38

Condiții speciale

TITLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 39

Modificări ale protocolului

Lista anexelor

ANEXA I:

Note introductive la lista din anexa II

ANEXA II:

Lista prelucrărilor sau a transformărilor care trebuie efectuate asupra materialelor neoriginare pentru ca produsul fabricat să poată dobândi caracter originar

ANEXA III:

Model de certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 și de cerere de certificat de circulație a mărfurilor EUR.1

ANEXA IV:

Textul declarației pe factură

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului protocol:

(a)

prin «fabricare» se înțelege orice formă de prelucrare sau transformare, inclusiv asamblarea sau operațiunile specifice;

(b)

prin «material» se înțelege orice ingredient, orice materie primă, orice componentă sau orice parte etc. utilizată la fabricarea produsului;

(c)

prin «produs» se înțelege produsul obținut, chiar în cazul în care este destinat utilizării ulterioare în cursul unei alte operațiuni de fabricare;

(d)

prin «mărfuri» se înțelege materialele și produsele;

(e)

prin «valoarea în vamă» se înțelege valoarea stabilită în conformitate cu Acordul din 1994 privind punerea în aplicare a articolului VII din Acordul general privind tarifele vamale și comerțul (Acordul privind valoarea în vamă al Organizației Mondiale a Comerțului);

(f)

prin «preț franco fabrică» se înțelege prețul plătit pentru produs fabricantului din Comunitate sau din Croația în a cărui întreprindere s-a efectuat ultima prelucrare sau transformare, inclusiv valoarea tuturor materialelor utilizate din care se scad toate taxele interne care sunt sau pot fi restituite atunci când produsul obținut este exportat;

(g)

prin «valoarea materialelor» se înțelege valoarea în vamă în momentul importului a materialelor neoriginare utilizate sau, dacă aceasta nu este cunoscută sau nu poate fi stabilită, primul preț verificabil plătit pentru aceste materiale în Comunitate sau în Croația;

(h)

prin «valoarea materialelor originare» se înțelege valoarea acestor materiale astfel cum este definită la litera (g) aplicată mutatis mutandis;

(i)

prin «valoare adăugată» se înțelege prețul franco fabrică din care se scade valoarea în vamă a fiecărui material folosit, originar din celelalte țări menționate la articolele 3 și 4 sau, în cazul în care valoarea în vamă nu este cunoscută sau nu poate fi stabilită, primul preț verificabil plătit pentru aceste materiale în Comunitate sau în Croația;

(j)

prin «capitole» și «poziții» se înțelege capitolele și pozițiile (coduri din patru cifre) folosite în nomenclatura care reprezintă Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor, denumit în prezentul protocol «Sistem armonizat» sau «SA»;

(k)

prin «clasificat» se înțelege clasificarea unui produs sau a unui material într-o poziție determinată;

(l)

prin «transport» se înțelege produsele trimise simultan de același exportator către același destinatar sau transportate în baza unui document de transport unic de la exportator la destinatar sau, în lipsa unui astfel de document, cu o factură unică;

(m)

prin «teritorii» se înțelege teritoriile, inclusiv apele teritoriale.

TITLUL II

DEFINIȚIA NOȚIUNII DE «PRODUSE ORIGINARE»

Articolul 2

Cerințe generale

(1)   În sensul aplicării prezentului acord, sunt considerate ca produse originare din Comunitate:

(a)

produsele obținute în întregime în Comunitate, în sensul articolului 5;

(b)

produsele obținute în Comunitate și care conțin materiale care nu au fost obținute integral acolo, cu condiția ca aceste materiale să fi făcut, în Comunitate, obiectul unor prelucrări și transformări suficiente, în sensul articolului 6.

(2)   În sensul aplicării prezentului acord, sunt considerate produse originare din Croația:

(a)

produsele obținute integral în Croația, în sensul articolului 5;

(b)

produsele obținute în Croația și care conțin materiale care nu au fost obținute integral acolo, cu condiția ca aceste materiale să fi făcut, în Croația, obiectul unor prelucrări sau transformări suficiente, în sensul articolului 6.

Articolul 3

Cumulul bilateral în Comunitate

Materialele care sunt originare din Croația sunt considerate ca materiale originare din Comunitate atunci când ele sunt încorporate într-un produs care este obținut în cadrul Comunității. Nu este necesar ca astfel de materiale să fi făcut obiectul unei prelucrări sau transformări suficiente, cu condiția ca ele să fi făcut obiectul unor prelucrări sau transformări peste cele prevăzute la articolul 7 alineatul (1).

Articolul 4

Cumulul bilateral în Croația

Materialele care sunt originare din Comunitate sunt considerate ca materiale originare din Croația atunci când ele sunt încorporate într-un produs care este obținut în Croația. Nu este necesar ca astfel de materiale să fi făcut obiectul unei prelucrări sau transformări suficiente, cu condiția ca ele să fi făcut obiectul unor prelucrări sau transformări peste cele prevăzute la articolul 7 alineatul (1).

Articolul 5

Produsele obținute integral

(1)   Se consideră ca fiind obținute integral în Comunitate sau în Croația:

(a)

produsele minerale extrase din solul lor sau din fundul mărilor sau al oceanelor lor;

(b)

produsele din regnul vegetal care sunt recoltate pe teritoriul acestora;

(c)

animalele vii născute și crescute pe teritoriul acestora;

(d)

produsele care provin de la animalele vii crescute pe teritoriul acestora;

(e)

produsele de vânătoare și pescărești obținute pe teritoriul acestora;

(f)

produsele provenind din pescuitul maritim și alte produse pescuite din mare în afara apelor teritoriale ale Comunității sau ale Croației, de către navele lor;

(g)

produsele fabricate la bordul navelor lor fabrică exclusiv din produsele menționate la litera (f);

(h)

articolele uzate care nu pot fi folosite decât la recuperarea materiilor prime, inclusiv cauciucurile uzate care nu pot fi folosite decât pentru reșapare sau ca deșeuri;

(i)

deșeurile provenite din operațiunile de fabricație care sunt efectuate pe teritoriul acestora;

(j)

produsele extrase din solul sau din subsolul marin situat în afara apelor lor teritoriale, în măsura în care acestea au drepturi exclusive de exploatare a acestor soluri sau subsoluri;

(k)

produsele fabricate pe teritoriul acestora exclusiv din produsele indicate la literele (a)-(j).

(2)   Expresiile «navele lor» și «navele lor fabrică» folosite la alineatul (1) literele (f) și (g) nu se aplică decât în cazul navelor și al navelor fabrică:

(a)

care sunt înmatriculate sau înregistrate într-un stat membru al Comunității sau în Croația;

(b)

care arborează pavilionul unui stat membru al Comunității sau al Croației;

(c)

care aparțin în proporție de cel puțin 50 % unor resortisanți ai statelor membre ale Comunității sau ai Croației sau unei societăți comerciale al cărei sediu principal este situat în unul dintre aceste state, al cărei administrator sau administratori, președinte al consiliului de administrație sau de supraveghere și majoritatea membrilor acestor consilii sunt resortisanți ai statelor membre ale Comunității sau ai Croației și din care, în plus, în cazul societăților de persoane sau societăților cu răspundere limitată, cel puțin jumătate din capital aparține acestor state, unor organisme publice sau unor resortisanți ai acestor state;

(d)

ai căror căpitani și ofițeri sunt resortisanți ai statelor membre ale Comunității sau ai Croației;

și

(e)

al căror echipaj este alcătuit, în proporție de cel puțin 75 %, din resortisanți ai statelor membre ale Comunității sau ai Croației.

Articolul 6

Produsele prelucrate sau transformate suficient

(1)   În sensul articolului 2, produsele care nu sunt obținute integral sunt considerate ca fiind prelucrate sau transformate suficient atunci când condițiile indicate în lista din anexa II sunt îndeplinite.

Condițiile menționate anterior indică, pentru toate produsele care intră sub incidența prezentului acord, prelucrarea sau transformarea care trebuie să fie efectuată asupra materialelor neoriginare utilizate la fabricarea acestor produse și se aplică exclusiv acestor materiale. Prin urmare, în cazul în care un produs care a dobândit caracterul originar, îndeplinind condițiile prevăzute în listă pentru acel produs, este utilizat la fabricarea unui alt produs, condițiile aplicabile produsului în care este încorporat nu i se aplică și nu se ține seama de materialele neoriginare care au putut fi utilizate în fabricarea acestuia.

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1), materialele neoriginare care, conform condițiilor prevăzute în listă pentru un anumit produs, nu trebuie să fie utilizate în fabricarea acestui produs, pot fi totuși utilizate cu condiția ca:

(a)

valoarea lor totală să nu depășească 10 % din prețul franco fabrică al produsului;

(b)

aplicarea prezentului alineat să nu ducă la depășirea procentului sau a procentelor prevăzute în listă privind valoarea maximă a materialelor neoriginare.

Prezentul alineat nu se aplică produselor care intră sub incidența capitolelor 50-63 din Sistemul armonizat.

(3)   Alineatele (1) și (2) se aplică fără a aduce atingere articolului 7.

Articolul 7

Prelucrări sau transformări insuficiente

(1)   Fără a aduce atingere alineatului (2), următoarele operațiuni sunt considerate prelucrări sau transformări insuficiente pentru a conferi caracterul de produs originar, indiferent dacă dispozițiile articolului 6 sunt sau nu îndeplinite:

(a)

operațiuni pentru asigurarea păstrării în stare bună a produselor în timpul transportului și al depozitării;

(b)

desfacerea și asamblarea pachetelor;

(c)

spălarea, curățarea; îndepărtarea prafului, a oxidului, a uleiului, a vopselei sau a altor acoperitori;

(d)

călcarea sau presarea textilelor;

(e)

operațiunile simple de vopsire și lustruire;

(f)

decorticarea, albirea parțială sau totală, netezirea și glazurarea cerealelor și a orezului;

(g)

operațiunile de colorare a zahărului sau de formare a bucăților de zahăr;

(h)

înlăturarea pieliței, scoaterea sâmburilor și cojirea fructelor, a nucilor și a legumelor;

(i)

ascuțirea, simpla măcinare sau simpla tăiere;

(j)

cernerea, trierea, sortarea, clasificarea, aranjarea pe categorii, aranjarea pe sortimente (inclusiv alcătuirea de seturi de articole);

(k)

simpla îmbuteliere în sticle, doze, flacoane, ambalarea în saci, cutii, lăzi, fixarea pe planșete sau panouri și orice alte operațiuni simple de ambalare;

(l)

aplicarea sau imprimarea pe produse sau pe ambalajele lor a mărcilor, a etichetelor, a emblemelor și a altor semne distinctive similare;

(m)

simpla amestecare a produselor, chiar din categorii diferite;

(n)

simpla asamblare a părților de articole în vederea constituirii unui articol complet sau demontarea produsului în părți;

(o)

o combinare a două sau mai multe dintre operațiunile indicate la literele (a)-(n);

(p)

sacrificarea animalelor.

(2)   Toate operațiunile efectuate în cadrul Comunității sau în Croația asupra unui anumit produs sunt analizate împreună pentru a stabili dacă prelucrarea sau transformarea suferită de acel produs trebuie considerată ca fiind insuficientă în sensul alineatului (1).

Articolul 8

Unitatea de luat în considerare

(1)   Unitatea de luat în considerare pentru aplicarea dispozițiilor prezentului protocol este produsul reținut ca unitate de bază pentru determinarea clasificării bazate pe nomenclatura Sistemului armonizat.

În consecință:

(a)

în cazul în care un produs compus dintr-un grup sau un ansamblu de articole este clasificat în conformitate cu Sistemul armonizat la o singură poziție, ansamblul constituie unitatea de luat în considerare;

(b)

în cazul în care un lot este compus dintr-un anumit număr de produse identice clasificate la aceeași poziție din Sistemul armonizat, fiecare produs trebuie să fie luat în considerare în mod individual la aplicarea dispozițiilor din prezentul protocol.

(2)   Atunci când, prin aplicarea regulii generale 5 din Sistemul armonizat, ambalajele sunt luate în considerare împreună cu produsul pe care îl conțin în vederea efectuării clasificării, acestea trebuie să fie considerate ca formând un tot cu produsul în sensul determinării originii.

Articolul 9

Accesoriile, piesele de schimb și utilajele

Accesoriile, piesele de schimb și utilajele livrate cu un echipament, o mașină, un aparat sau un vehicul, care fac parte din echipamentul normal și sunt incluse în preț sau nu sunt facturate separat, sunt considerate ca formând un tot cu echipamentul, mașina, aparatul sau vehiculul în cauză.

Articolul 10

Seturile

Seturile, astfel cum sunt definite în regula generală 3 din Sistemul armonizat, sunt considerate ca fiind originare atunci când toate produsele componente ale acestora sunt originare. Cu toate acestea, un set alcătuit din produse originare și neoriginare este considerat ca fiind originar ca tot cu condiția ca valoarea produselor neoriginare să nu depășească 15 % din prețul franco fabrică al setului.

Articolul 11

Elementele neutre

Pentru a stabili dacă un produs este originar nu este necesar să se stabilească originea următoarelor elemente care ar putea fi utilizate la fabricarea lui:

(a)

energie și combustibili;

(b)

instalații și echipamente;

(c)

mașini și unelte;

(d)

mărfuri care nu intră sau care nu sunt destinate să intre în compoziția finală a produsului.

TITLUL III

CONDIȚII TERITORIALE

Articolul 12

Principiul teritorialității

(1)   Sub rezerva dispozițiilor articolelor 3 și 4 și ale alineatului (3) al prezentului articol, condițiile de dobândire a caracterului de produs originar prevăzute la titlul II trebuie îndeplinite fără întrerupere în Comunitate sau în Croația.

(2)   Sub rezerva dispozițiilor articolelor 3 și 4, în cazul în care mărfurile originare exportate din Comunitate sau din Croația în altă țară sunt returnate, acestea trebuie considerate ca fiind neoriginare, cu excepția cazului în care se poate demonstra, într-un mod considerat satisfăcător de autoritățile vamale:

(a)

că mărfurile returnate sunt aceleași cu cele exportate;

și

(b)

că acestea nu au făcut obiectul niciunei operațiuni care depășește ceea ce este necesar pentru a fi păstrate în stare bună cât timp au fost pe teritoriul țării respective sau în timpul exportării lor.

(3)   Dobândirea caracterului originar în conformitate cu condițiile de la titlul II nu este afectată de prelucrările sau transformările efectuate în afara Comunității sau a Croației asupra materialelor exportate din Comunitate sau Croația și reimportate ulterior în Comunitate sau Croația, cu condiția:

(a)

ca înainte de a fi exportate, materialele menționate să fi fost obținute integral în Comunitate sau în Croația sau să fi fost supuse unor prelucrări sau transformări care să nu se fi limitat la operațiunile menționate la articolul 7;

și

(b)

să se poată demonstra, într-un mod considerat satisfăcător de autoritățile vamale:

(i)

că mărfurile reimportate au fost obținute prin prelucrarea sau transformarea materialelor exportate;

și

(ii)

că valoarea adăugată totală obținută în afara Comunității sau a Croației prin aplicarea dispozițiilor prezentului articol nu depășește 10 % din prețul franco fabrică al produsului final pentru care se pretinde caracterul originar.

(4)   În sensul aplicării alineatului (3), condițiile privind dobândirea caracterului originar prevăzute la titlul II nu se aplică transformării sau prelucrării efectuate în afara Comunității sau a Croației. Cu toate acestea, atunci când, în anexa II, se aplică o normă care stabilește o valoare maximă pentru toate materialele neoriginare folosite pentru determinarea caracterului originar al produsului final, valoarea totală a materialelor neoriginare folosite pe teritoriul părții în cauză, împreună cu valoarea adăugată totală obținută în afara Comunității sau a Croației prin aplicarea dispozițiilor prezentului articol, nu trebuie să depășească procentul stabilit.

(5)   În sensul aplicării dispozițiilor alineatelor (3) și (4), prin «valoare adăugată totală» se înțelege toate costurile rezultate în afara Comunității sau a Croației, inclusiv valoarea materialelor încorporate în afara Comunității sau a Croației.

(6)   Dispozițiile alineatelor (3) și (4) nu se aplică produselor care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în lista din anexa II sau care nu pot fi considerate prelucrate sau transformate suficient decât în cazul în care se aplică toleranța generală stabilită la articolul 6 alineatul (2).

(7)   Dispozițiile alineatelor (3) și (4) nu se aplică produselor clasificate la capitolele 50-63 din Sistemul armonizat.

(8)   Orice prelucrare sau transformare de tipul celor reglementate de dispozițiile prezentului articol și efectuate în afara Comunității sau a Croației se efectuează în conformitate cu regimul de perfecționare pasivă sau cu regimurile similare.

Articolul 13

Transport direct

(1)   Tratamentul preferențial prevăzut de acord se aplică numai produselor care îndeplinesc condițiile prezentului protocol și sunt transportate direct între Comunitate și Croația. Cu toate acestea, transportul produselor care reprezintă un singur transport poate fi efectuat prin alte teritorii, dacă este cazul, cu transbordarea sau antrepozitarea temporară pe aceste teritorii, cu condiția ca produsele să rămână sub supravegherea autorităților vamale ale țării de tranzit sau de antrepozitare și să nu facă obiectul altor operațiuni decât descărcarea, încărcarea sau orice altă operațiune destinată să asigure păstrarea lor în stare bună.

Transportul prin conducte al produselor originare se poate efectua și prin tranzitarea altor teritorii decât cele ale Comunității sau ale Croației.

(2)   Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul (1) este furnizată prin prezentarea autorităților vamale din țara importatoare:

(a)

a unui document unic de transport pe baza căruia se efectuează transportul din țara exportatoare prin țara de tranzit; sau

(b)

a unui atestat eliberat de către autoritățile vamale ale țării de tranzit care să conțină:

(i)

o descriere exactă a produselor;

(ii)

data descărcării și a reîncărcării produselor și, dacă este cazul, precizarea navelor sau a altor mijloace de transport utilizate;

și

(iii)

certificarea condițiilor în care produsele au staționat în țara de tranzit; sau

(c)

în lipsa acestora, a oricăror documente doveditoare.

Articolul 14

Expoziții

(1)   Produsele originare trimise pentru a fi expuse într-o altă țară decât statele membre ale Comunității și Croația și vândute ulterior pentru a fi importate în Comunitate sau în Croația beneficiază la import de dispozițiile acordului, cu condiția să se demonstreze, într-un mod considerat satisfăcător de autoritățile vamale:

(a)

că un exportator a expediat aceste produse din Comunitate sau din Croația în țara în care are loc expoziția și că le-a expus acolo;

(b)

că acest exportator a vândut produsele sau le-a cedat unui destinatar din Comunitate sau din Croația;

(c)

că produsele au fost expediate în timpul expoziției sau imediat după aceasta în starea în care au fost expediate pentru expoziție;

și

(d)

că, din momentul în care au fost expediate pentru expoziție, produsele nu au fost utilizate în alte scopuri decât prezentarea la expoziția respectivă.

(2)   O dovadă de origine trebuie să fie eliberată sau întocmită în conformitate cu dispozițiile titlului V și să fie prezentată în condițiile obișnuite autorităților vamale din țara importatoare. Denumirea și adresa expoziției trebuie indicate pe aceasta. Dacă este necesar, se poate solicita un document justificativ suplimentar privind condițiile în care acestea au fost expuse.

(3)   Alineatul (1) se aplică tuturor expozițiilor, târgurilor sau manifestărilor publice similare, cu caracter comercial, industrial, agricol sau artizanal, altele decât cele care sunt organizate în scopuri private în localuri sau magazine comerciale în vederea vânzării de produse străine, pe durata desfășurării cărora produsele rămân sub controlul autorităților vamale.

TITLUL IV

DRAWBACK SAU SCUTIREA DE TAXE VAMALE

Articolul 15

Interdicția drawback-ului sau a scutirii de taxe vamale

(1)   Materialele neoriginare utilizate la fabricarea produselor originare din Comunitate sau din Croația pentru care se eliberează sau se întocmește o dovadă de origine în conformitate cu dispozițiile titlului V nu beneficiază nici în Comunitate, nici în Croația de drawback sau scutirea de taxe vamale de orice tip.

(2)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) se aplică oricărui aranjament în vederea rambursării, a remiterii sau a neplății parțiale sau totale a taxelor vamale sau a taxelor cu efect echivalent aplicabile în Comunitate sau în Croația materialelor utilizate la fabricare, în cazul în care această rambursare, remitere sau neplată se aplică expres sau în fapt atunci când produsele obținute din aceste materiale sunt exportate și nu sunt destinate consumului național.

(3)   Exportatorul produselor pentru care se eliberează o dovadă de origine trebuie să poată prezenta în orice moment, la cererea autorităților vamale, toate documentele corespunzătoare care dovedesc că nu a fost obținut niciun drawback pentru materialele neoriginare utilizate la fabricarea produselor respective și că toate taxele vamale sau taxele cu efect echivalent aplicabile acestor materiale au fost achitate efectiv.

(4)   Dispozițiile alineatelor (1)-(3) se aplică, de asemenea, ambalajelor în sensul articolului 8 alineatul (2), accesoriilor, pieselor de schimb și utilajelor în sensul articolului 9 și produselor din seturi în sensul articolului 10, care nu sunt originare.

(5)   Dispozițiile alineatelor (1)-(4) se aplică numai materialelor care intră sub incidența acordului. De asemenea, acestea nu împiedică aplicarea unui sistem de restituiri la export pentru produsele agricole, aplicabil la export în conformitate cu dispozițiile acordului.

TITLUL V

DOVADA DE ORIGINE

Articolul 16

Cerințe generale

(1)   Produsele originare din Comunitate beneficiază, la importul în Croația, de dispozițiile acordului, iar produsele originare din Croația beneficiază, la importul în Comunitate, de același dispoziții, la prezentarea:

(a)

unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 al cărui model este prezentat în anexa III; sau

(b)

în cazurile prevăzute la articolul 22 alineatul (1), a unei declarații, denumite în continuare «declarație pe factură», întocmite de către exportator pe o factură, un bon de livrare sau pe orice alt document comercial care descrie produsele respective într-o măsură suficient de detaliată pentru a permite identificarea acestora; textul declarației pe factură figurează în anexa IV.

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1), produsele originare în sensul prezentului protocol beneficiază, în cazurile indicate la articolul 27, de dispozițiile acordului, fără a fi necesară prezentarea niciunuia dintre documentele menționate anterior.

Articolul 17

Procedura de eliberare a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1

(1)   Certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 se eliberează de către autoritățile vamale ale țării exportatoare la cererea scrisă a exportatorului sau, sub responsabilitatea acestuia, a reprezentantului său autorizat.

(2)   În acest scop, exportatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia completează atât certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1, cât și formularul de cerere, ale căror modele figurează în anexa III. Aceste formulare se completează într-una dintre limbile în care este redactat prezentul acord și în conformitate cu dispozițiile legislației interne a țării exportatoare. Formularele completate de mână trebuie să fie scrise cu cerneală și cu litere de tipar. Descrierea produselor trebuie să fie făcută în caseta prevăzută în acest scop, fără a lăsa spații între rânduri. Atunci când rubrica nu se completează integral, trebuie să fie trasă o linie orizontală sub ultima linie a descrierii, spațiul liber fiind barat.

(3)   Exportatorul care solicită eliberarea unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 trebuie să poată prezenta în orice moment, la cererea autorităților vamale din țara exportatoare în care se eliberează certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1, toate documentele corespunzătoare care dovedesc caracterul originar al produselor respective, precum și îndeplinirea tuturor celorlalte condiții prevăzute de prezentul protocol.

(4)   Un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 se eliberează de către autoritățile vamale ale unui stat membru al Comunității sau ale Croației, în cazul în care produsele respective pot fi considerate ca produse originare din Comunitate sau din Croația și îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de prezentul protocol.

(5)   Autoritățile vamale care eliberează certificatele EUR.1 iau toate măsurile necesare pentru verificarea caracterului originar al produselor și a îndeplinirii celorlalte condiții prevăzute de prezentul protocol. În acest scop, ele au dreptul să solicite orice dovezi și să efectueze orice verificare a conturilor exportatorului sau orice alt control pe care îl consideră util. Autoritățile vamale trebuie, de asemenea, să se asigure că formularele menționate la alineatul (2) sunt completate în mod corespunzător. Acestea verifică în special dacă rubrica rezervată denumirii produselor a fost completată astfel încât să excludă orice posibilitate de adăugare frauduloasă.

(6)   Data eliberării certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1 trebuie să fie indicată la rubrica 11 a certificatului.

(7)   Un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 este eliberat de către autoritățile vamale și pus la dispoziția exportatorului imediat ce exportul real este efectuat sau asigurat.

Articolul 18

Certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 eliberate retroactiv

(1)   Fără a aduce atingere articolului 17 alineatul (7), un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 poate, în condiții excepționale, să fie eliberat după exportul produselor care fac obiectul acestuia:

(a)

dacă nu s-a eliberat în momentul exportului din cauza unor erori, omisiuni involuntare sau circumstanțe speciale;

sau

(b)

în cazul în care se demonstrează, într-un mod considerat satisfăcător de autoritățile vamale, că un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 a fost eliberat, dar nu a fost acceptat la import din motive tehnice.

(2)   În sensul aplicării alineatului (1), exportatorul trebuie să indice în cererea sa locul și data exportului produselor la care se referă certificatul EUR.1, precum și motivele care stau la baza cererii sale.

(3)   Autoritățile vamale nu pot elibera retroactiv un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 decât după ce au verificat dacă informațiile incluse în cererea exportatorului sunt conforme cu cele din dosarul aferent.

(4)   Pe certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 eliberate retroactiv trebuie să figureze următoarea mențiune în limba engleză:

«ISSUED RETROSPECTIVELY».

(5)   Mențiunea prevăzută la alineatul (4) se include la rubrica «Observații» din certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1.

Articolul 19

Eliberarea unui duplicat al unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1

(1)   În caz de furt, pierdere sau distrugere a unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1, exportatorul poate solicita un duplicat autorităților vamale care l-au eliberat, pe baza documentelor de export pe care acestea le dețin.

(2)   Pe duplicatul emis astfel trebuie să figureze următorul cuvânt în limba engleză:

«DUPLICATE».

(3)   Mențiunea prevăzută la alineatul (2) este inclusă la rubrica «Observații» din duplicatul certificatului de circulație a mărfurilor EUR.1.

(4)   Duplicatul, pe care trebuie înscrisă data din certificatul EUR.1 original, produce efecte de la data respectivă.

Articolul 20

Eliberarea certificatelor EUR.1 pe baza dovezii de origine eliberate sau întocmite anterior

Atunci când produsele originare sunt plasate sub controlul unui birou vamal din Comunitate sau din Croația, este posibil să se înlocuiască dovada de origine inițială cu unul sau mai multe certificate de circulație a mărfurilor EUR.1 în vederea trimiterii acestor produse sau a unora dintre acestea în altă parte în Comunitate sau în Croația. Certificatele de înlocuire EUR.1 sunt eliberate de biroul vamal sub controlul căruia au fost plasate produsele.

Articolul 21

Separare contabilă

(1)   Atunci când apar dificultăți materiale sau legate de costuri considerabile cu privire la menținerea unor stocuri separate de materiale originare și neoriginare care sunt identice și interschimbabile, autoritățile vamale pot autoriza, la cererea scrisă a celor interesați, așa-numita metodă a «separării contabile» pentru gestionarea acestor stocuri.

(2)   Această metodă trebuie să poată asigura că, pentru o perioadă de referință anume, numărul de produse obținute care ar putea fi considerate «originare» este același cu cel care ar fi fost obținut în cazul în care ar fi existat o separare fizică a stocurilor.

(3)   Autoritățile vamale pot acorda o astfel de autorizație sub rezerva oricăror condiții considerate corespunzătoare.

(4)   Această metodă se înregistrează și se aplică pe baza principiilor generale de contabilitate aplicabile în țara în care a fost fabricat produsul.

(5)   Beneficiarul acestei facilități poate emite sau solicita dovezi de origine, după caz, pentru cantitatea de produse care pot fi considerate originare. La cererea autorităților vamale, beneficiarul furnizează o declarație privind modul în care au fost gestionate cantitățile.

(6)   Autoritățile vamale monitorizează modul de utilizare a autorizației și o pot retrage în orice moment, ori de câte ori beneficiarul o utilizează în mod necorespunzător, în orice fel, sau în cazul în care nu reușește să îndeplinească oricare dintre celelalte condiții stabilite de prezentul protocol.

Articolul 22

Condițiile de întocmire a unei declarații pe factură

(1)   Declarația pe factură prevăzută la articolul 16 alineatul (1) litera (b) se poate întocmi:

(a)

de către un exportator agreat în sensul articolului 23;

sau

(b)

de către orice exportator pentru orice transport constituit din unul sau mai multe pachete care conțin produse originare a căror valoare totală nu depășește 6 000 EUR.

(2)   O declarație pe factură poate fi întocmită în cazul în care produsele respective pot fi considerate produse originare din Comunitate sau din Croația și îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de prezentul protocol.

(3)   Exportatorul care întocmește o declarație pe factură trebuie să poată prezenta în orice moment, la cererea autorităților vamale din țara exportatoare, toate documentele corespunzătoare care să facă dovada caracterului originar al produselor respective și a îndeplinirii celorlalte condiții prevăzute de prezentul protocol.

(4)   Exportatorul întocmește declarația pe factură prin dactilografierea, ștampilarea sau imprimarea pe factură, pe bonul de livrare sau pe orice alt document comercial a declarației al cărei text figurează în anexa IV, utilizând una dintre versiunile lingvistice din această anexă, și în conformitate cu dispozițiile de drept intern din țara exportatoare. Declarația poate fi, de asemenea, întocmită de mână, caz în care ea trebuie redactată cu cerneală și cu litere de tipar.

(5)   Declarațiile pe factură poartă semnătura originală scrisă de mână a exportatorului. Cu toate acestea, un exportator autorizat în sensul articolului 23 nu este obligat să semneze aceste declarații cu condiția să prezinte autorităților vamale din țara exportatoare un angajament scris prin care își asumă responsabilitatea integrală pentru orice declarație pe factură care îl identifică în calitate de semnatar al acesteia.

(6)   O declarație pe factură poate fi întocmită de către exportator atunci când produsele care fac obiectul acesteia sunt exportate sau după export, cu condiția ca prezentarea acesteia în țara importatoare să nu aibă loc după mai mult de doi ani de la importul produselor la care se referă.

Articolul 23

Exportatorul autorizat

(1)   Autoritățile vamale din țara exportatoare pot autoriza orice exportator, denumit în continuare «exportator autorizat», care efectuează în mod frecvent transporturi de produse reglementate de prezentul acord, să întocmească declarații pe factură, indiferent de valoarea produselor în cauză. Exportatorul care solicită o astfel de autorizație trebuie să ofere autorităților vamale toate garanțiile necesare pentru verificarea caracterului originar al produselor și îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute de prezentul protocol.

(2)   Autoritățile vamale pot supune acordarea statutului de exportator autorizat oricăror condiții pe care le consideră adecvate.

(3)   Autoritățile vamale îi atribuie exportatorului autorizat un număr de autorizație vamală, care trebuie să figureze pe declarația pe factură.

(4)   Autoritățile vamale monitorizează utilizarea acestei autorizații de către exportatorul autorizat.

(5)   Autoritățile vamale pot revoca autorizația în orice moment. Ele sunt obligate să facă acest lucru atunci când exportatorul autorizat nu mai oferă garanțiile menționate la alineatul (1), nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (2) sau abuzează în orice fel de autorizație.

Articolul 24

Valabilitatea dovezii de origine

(1)   O dovadă de origine este valabilă timp de patru luni de la data eliberării în țara exportatoare și trebuie să fie prezentată în acest termen autorităților vamale din țara importatoare.

(2)   Dovezile de origine care sunt prezentate autorităților vamale din țara importatoare după expirarea termenului de prezentare indicat la alineatul (1) pot fi acceptate în vederea aplicării tratamentului preferențial atunci când nerespectarea termenului se datorează unor circumstanțe excepționale.

(3)   În afara acestor cazuri de prezentare tardivă, autoritățile vamale din țara importatoare pot accepta dovezile de origine atunci când produsele le-au fost prezentate înainte de expirarea respectivului termen.

Articolul 25

Prezentarea dovezii de origine

Dovezile de origine sunt prezentate autorităților vamale din țara importatoare în conformitate cu procedurile aplicabile în această țară. Aceste autorități pot solicita traducerea unei dovezi de origine. Autoritățile respective pot solicita, de asemenea, ca declarația de import să fie însoțită de o declarație prin care importatorul să ateste că produsele îndeplinesc condițiile necesare pentru aplicarea prezentului acord.

Articolul 26

Importul eșalonat

Atunci când, la cererea importatorului și în condițiile stabilite de autoritățile vamale din țara importatoare, produsele demontate sau neasamblate în sensul regulii generale nr. 2 litera (a) din Sistemul armonizat din secțiunile XVI și XVII sau de la pozițiile 7308 și 9406 din Sistemul armonizat sunt importate eșalonat, autorităților vamale li se prezintă o singură dovadă de origine a acestor produse în momentul importului primei tranșe.

Articolul 27

Exceptări de la obligația prezentării dovezii de origine

(1)   Sunt admise ca produse originare, fără a fi necesară prezentarea unei dovezi de origine, produsele expediate sub formă de colete mici de persoane particulare către persoane particulare sau care sunt transportate în bagajele personale ale călătorilor, în măsura în care este vorba de importuri lipsite de orice caracter comercial, care sunt declarate ca fiind în conformitate cu condițiile prezentului protocol și cu condiția să nu existe niciun dubiu cu privire la veridicitatea unei astfel de declarații. În cazul expedierii prin poștă, această declarație poate fi făcută prin completarea unei declarații vamale CN22/CN23 sau pe o foaie anexată la acest document.

(2)   Sunt considerate ca lipsite de orice caracter comercial importurile cu caracter ocazional și care constau doar în produsele rezervate uzului personal sau familial al destinatarilor sau al călătorilor, în măsura în care acestea nu denotă, prin natura și cantitatea lor, nicio intenție comercială.

(3)   În plus, valoarea totală a acestor produse nu poate depăși 500 EUR în cazul coletelor mici și 1 200 EUR în cazul produselor ce fac parte din bagajul personal al călătorilor.

Articolul 28

Documente justificative

Documentele menționate la articolul 17 alineatul (3) și la articolul 22 alineatul (3), menite să ateste faptul că produsele pentru care s-a eliberat un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 sau o declarație pe factură pot fi considerate produse originare din Comunitate sau din Croația și că îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de prezentul protocol, pot consta, inter alia, în:

(a)

dovada directă a operațiunilor efectuate de către exportator sau de către furnizor pentru a obține mărfurile respective, care se regăsește, de exemplu, în situația sa contabilă sau în contabilitatea sa internă;

(b)

documente care dovedesc caracterul originar al materialelor utilizate, eliberate sau întocmite în Comunitate sau în Croația, unde sunt utilizate în conformitate cu dreptul intern;

(c)

documente care dovedesc prelucrarea sau transformarea materialelor efectuată în Comunitate sau în Croația, întocmite sau emise în Comunitate sau în Croația, unde sunt utilizate în conformitate cu dreptul intern;

(d)

certificate de circulație a mărfurilor EUR.1 sau declarații pe factură care dovedesc caracterul originar al materialelor utilizate, eliberate sau întocmite în Comunitate sau în Croația în conformitate cu prezentul protocol;

(e)

dovezi corespunzătoare cu privire la operațiunile de prelucrare sau transformare efectuate în afara Comunității sau a Croației prin aplicarea articolului 12, care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la articolul menționat anterior.

Articolul 29

Păstrarea dovezilor de origine și a documentelor justificative

(1)   Exportatorul care solicită eliberarea unui certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 trebuie să păstreze timp de cel puțin trei ani documentele menționate la articolul 17 alineatul (3).

(2)   Exportatorul care întocmește o declarație pe factură trebuie să păstreze timp de cel puțin trei ani copia acestei declarații pe factură, precum și documentele menționate la articolul 22 alineatul (3).

(3)   Autoritățile vamale din țara exportatoare care eliberează un certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 trebuie să păstreze timp de cel puțin trei ani formularul de cerere menționat la articolul 17 alineatul (2).

(4)   Autoritățile vamale din țara importatoare păstrează timp de cel puțin trei ani certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 și declarațiile pe factură care le sunt prezentate.

Articolul 30

Neconcordanțe și erori formale

(1)   Constatarea unor mici neconcordanțe între mențiunile care apar pe o dovadă de origine și cele care apar în documentele prezentate biroului vamal în vederea îndeplinirii formalităților de import pentru produsele respective nu determină ipso facto anularea dovezii de origine, în cazul în care se constată că respectivul document corespunde produsului prezentat.

(2)   Erorile formale evidente, cum ar fi greșelile de dactilografiere dintr-o dovadă de origine, nu determină refuzarea documentului, în cazul în care aceste erori nu sunt de natură să pună la îndoială exactitatea declarațiilor conținute în respectivul document.

Articolul 31

Sume exprimate în euro

(1)   În vederea aplicării dispozițiilor articolului 22 alineatul (1) litera (b) și articolului 27 alineatul (3), atunci când produsele sunt facturate în altă monedă decât euro, sumele exprimate în moneda națională a statului membru al Comunității sau a Croației, echivalente cu sumele exprimate în euro, se stabilesc anual, de către fiecare țară în cauză.

(2)   Un transport beneficiază de dispozițiile articolului 22 alineatul (1) litera (b) sau ale articolului 27 alineatul (3) în raport cu moneda în care este redactată factura și în funcție de suma stabilită de țara în cauză.

(3)   Sumele care se utilizează în orice monedă națională dată reprezintă contravaloarea în această monedă a sumelor exprimate în euro în prima zi lucrătoare din luna octombrie. Aceste sume sunt comunicate Comisiei Comunităților Europene înainte de 15 octombrie și se aplică de la 1 ianuarie anul următor. Comisia Comunităților Europene comunică sumele respective tuturor țărilor interesate.

(4)   O țară poate rotunji în plus sau în minus suma rezultată din conversia în moneda sa națională a unei sume exprimate în euro. Suma rotunjită nu poate să difere cu mai mult de 5 % din suma rezultată din conversie. O țară poate menține neschimbată contravaloarea în moneda sa națională a unei sume exprimate în euro în cazul în care, în momentul ajustării anuale prevăzute la alineatul (3), conversia acestei sume, înainte de orice rotunjire, duce la o creștere mai mică de 15 % a contravalorii sale în moneda națională. Contravaloarea în moneda națională poate fi menținută neschimbată în cazul în care conversia ar duce la o scădere a acestei contravalori.

(5)   Sumele exprimate în euro fac obiectul unei reexaminări a Comitetului de stabilizare și de asociere la cererea Comunității sau a Croației. În timpul acestei reexaminări, Comitetul de stabilizare și de asociere examinează oportunitatea păstrării efectelor limitelor respective în termeni reali. În acest scop, acesta poate decide modificarea sumelor exprimate în euro.

TITLUL VI

METODE DE COOPERARE ADMINISTRATIVĂ

Articolul 32

Asistența reciprocă

(1)   Autoritățile vamale din statele membre ale Comunității și din Croația își comunică reciproc, prin intermediul Comisiei Comunităților Europene, specimenele de ștampilă pe care le utilizează birourile lor vamale pentru eliberarea certificatelor de circulație a mărfurilor EUR.1, precum și adresele autorităților vamale competente pentru verificarea certificatelor și a declarațiilor pe factură.

(2)   Pentru a asigura o aplicare corectă a prezentului protocol, Comunitatea și Croația își acordă reciproc asistență, prin intermediul administrațiilor lor vamale competente, pentru verificarea autenticității certificatelor de circulație a mărfurilor EUR.1 sau a declarațiilor pe factură și a exactității informațiilor furnizate în documentele respective.

Articolul 33

Controlul dovezii de origine

(1)   Controlul a posteriori al dovezilor de origine se efectuează prin sondaj sau ori de câte ori autoritățile vamale ale țării importatoare au suspiciuni întemeiate în ceea ce privește autenticitatea acestor documente, caracterul originar al produselor respective sau respectarea celorlalte condiții prevăzute de prezentul protocol.

(2)   În sensul aplicării dispozițiilor alineatului (1), autoritățile vamale din țara importatoare trimit certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 și factura, în cazul în care a fost prezentată, declarația pe factură sau o copie a acestor documente autorităților vamale din țara exportatoare indicând, dacă este cazul, motivele care stau la baza cererii acestora de efectuare a unui control. Toate documentele și informațiile obținute care indică faptul că datele înscrise pe dovada de origine sunt incorecte se înaintează în sprijinul cererii de efectuare a controlului.

(3)   Controlul se efectuează de către autoritățile vamale din țara exportatoare. În acest scop, ele au dreptul să solicite orice dovezi și să efectueze orice verificare a conturilor exportatorului sau orice alt control pe care îl consideră util.

(4)   În cazul în care autoritățile vamale din țara importatoare decid să suspende acordarea tratamentului preferențial produsului în cauză în așteptarea rezultatelor controlului, acestea îi acordă importatorului liberul de vamă pentru produse, sub rezerva măsurilor asiguratorii pe care le consideră necesare.

(5)   Autoritățile vamale care solicită controlul sunt informate în cel mai scurt timp cu privire la rezultatele acestuia. Aceste rezultate trebuie să indice cu claritate dacă documentele sunt autentice și dacă produsele în cauză pot fi considerate produse originare din Comunitate, din Croația sau dintr-una dintre celelalte țări sau teritorii menționate la articolele 3 și 4 și dacă îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de prezentul protocol.

(6)   În cazul unor suspiciuni întemeiate și în absența unui răspuns în termen de zece luni de la data cererii de efectuare a controlului sau în cazul în care răspunsul nu conține informații suficiente pentru a stabili autenticitatea documentului respectiv sau originea reală a produselor, autoritățile vamale care solicită controlul refuză dreptul la tratament preferențial, cu excepția unor circumstanțe excepționale.

Articolul 34

Soluționarea litigiilor

Atunci când apar litigii legate de procedurile de control prevăzute la articolul 33 care nu pot fi soluționate între autoritățile vamale care au solicitat controlul și autoritățile vamale responsabile de efectuarea lui sau dacă acestea ridică o problemă legată de interpretarea prezentului protocol, acestea se înaintează Comitetului de stabilizare și asociere.

În toate cazurile, soluționarea litigiilor dintre importator și autoritățile vamale din țara importatoare se efectuează în conformitate cu legislația țării respective.

Articolul 35

Sancțiuni

Se aplică sancțiuni oricărei persoane care întocmește sau solicită întocmirea unui document care conține date inexacte pentru ca un produs să beneficieze de tratament preferențial.

Articolul 36

Zone libere

(1)   Comunitatea și Croația iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că produsele care fac obiectul unui schimb în baza unei dovezi de origine și care sunt depozitate în timpul transportului într-o zonă liberă situată pe teritoriul lor nu fac obiectul unor substituiri sau al unor manipulări, altele decât manipulările obișnuite destinate să le garanteze păstrarea în stare bună.

(2)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), atunci când produse originare din Comunitate sau din Croația importate într-o zonă liberă în baza unei dovezi de origine sunt supuse unui tratament sau unei transformări, autoritățile vamale competente eliberează un nou certificat de circulație a mărfurilor EUR.1 la cererea exportatorului, în cazul în care tratamentul sau transformarea la care au fost supuse sunt conforme cu dispozițiile prezentului protocol.

TITLUL VII

CEUTA ȘI MELILLA

Articolul 37

Aplicarea protocolului

(1)   Termenul «Comunitate» utilizat la articolul 2 nu include Ceuta și Melilla.

(2)   Produsele originare din Croația beneficiază în toate privințele, atunci când sunt importate în Ceuta și Melilla, de același regim vamal ca și cel aplicat produselor originare de pe teritoriul vamal al Comunității în temeiul Protocolului nr. 2 din Actul de aderare a Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze la Comunitățile Europene. Croația acordă importurilor de produse reglementate de prezentul acord și originare din Ceuta și Melilla același regim vamal pe care îl acordă produselor importate din Comunitate și originare din aceasta.

(3)   În sensul aplicării alineatului (2) privind produsele originare din Ceuta și Melilla, prezentul protocol se aplică mutatis mutandis, sub rezerva condițiilor speciale stabilite la articolul 38.

Articolul 38

Condiții speciale

(1)   Sub rezerva transportului direct, în conformitate cu dispozițiile articolului 13, sunt considerate ca:

1.

produse originare din Ceuta și Melilla:

(a)

produsele obținute integral în Ceuta și Melilla;

(b)

produsele obținute în Ceuta și Melilla în al căror proces de fabricație au intrat alte produse decât cele menționate la litera (a), cu condiția ca:

(i)

aceste produse să fi făcut obiectul unor prelucrări sau transformări suficiente în sensul articolului 6;

sau

(ii)

aceste produse să fie originare din Croația sau din Comunitate, cu condiția să fi fost supuse unor prelucrări și transformări care nu se limitează la operațiunile menționate la articolul 7;

2.

produse originare din Croația:

(a)

produsele obținute integral în Croația;

(b)

produsele obținute în Croația în al căror proces de fabricație au intrat alte produse decât cele menționate la litera (a), cu condiția ca:

(i)

aceste produse să fi făcut obiectul unor prelucrări sau transformări suficiente în sensul articolului 6;

sau

(ii)

aceste produse să fie originare din Ceuta și Melilla sau din Comunitate, cu condiția să fi fost supuse unor prelucrări și transformări care nu se limitează la operațiunile menționate la articolul 7.

(2)   Ceuta și Melilla se consideră un singur teritoriu.

(3)   Exportatorul sau reprezentantul său autorizat este obligat să aplice mențiunea «Croația» și «Ceuta și Melilla» la rubrica 2 din certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 sau în declarațiile pe factură. În plus, în cazul produselor originare din Ceuta și Melilla, caracterul originar trebuie indicat la rubrica 4 din certificatul de circulație a mărfurilor EUR.1 sau în declarațiile pe factură.

(4)   Autoritățile vamale spaniole sunt responsabile de aplicarea prezentului protocol în Ceuta și Melilla.

TITLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 39

Modificări ale protocolului

Consiliul de stabilizare și de asociere poate decide modificarea dispozițiilor prezentului protocol.

ANEXA I

NOTE INTRODUCTIVE LA LISTA DIN ANEXA II

Nota introductivă 1:

În listă figurează, pentru toate produsele, condițiile cerute pentru ca aceste produse să poată fi considerate ca suficient prelucrate și transformate în sensul articolului 6 din protocol.

Nota introductivă 2:

2.1.

Primele două coloane din listă descriu produsul obținut. Prima coloană precizează numărul poziției sau al capitolului din Sistemul armonizat și în a doua coloană se indică denumirea mărfurilor care figurează în sistem pentru această poziție sau acest capitol. Mențiunile din primele două coloane sunt însoțite de enunțul unei reguli în coloana 3 sau 4. Atunci când, în unele cazuri, numărul din prima coloană este precedat de «ex», acest lucru indică faptul că regula din coloana 3 sau 4 nu se aplică decât părții de poziție descrise în coloana 2.

2.2.

În cazul în care în coloana 1 sunt grupate mai multe numere de poziție sau în cazul în care se precizează un număr de capitol, iar produsele incluse în coloana 2 sunt, în consecință, descrise în termeni generali, regulile corespunzătoare enunțate în coloanele 3 sau 4 se aplică tuturor produselor care, în cadrul Sistemului armonizat, sunt clasificate la diferitele poziții ale capitolului sau la oricare dintre pozițiile care sunt grupate în coloana 1.

2.3.

În cazul în care lista include reguli diferite aplicabile diferitelor produse clasificate la aceeași poziție, fiecare liniuță cuprinde descrierea părții de poziție care face obiectul regulilor corespunzătoare din coloana 3 sau 4.

2.4.

În cazul în care, pentru o mențiune din primele două coloane, este prevăzută o regulă în fiecare din coloanele 3 și 4, exportatorul are opțiunea de a aplica regula din coloana 3 sau pe cea din coloana 4. În cazul în care în coloana 4 nu este enunțată nicio regulă de origine, se aplică regula din coloana 3.

Nota introductivă 3:

3.1.

Dispozițiile articolului 6 din protocol cu privire la produsele care au obținut caracterul originar și care sunt folosite la fabricarea altor produse se aplică, indiferent dacă acest caracter a fost dobândit în fabrica în care sunt folosite aceste produse sau într-o altă fabrică aparținând unei părți contractante.

Exemplu:

Un motor de la poziția 8407, pentru care regula prevede că valoarea materialelor neoriginare care pot fi încorporate nu poate să depășească 40 % din prețul franco fabrică, este fabricat din «alte eboșe obținute din forjare din oțeluri aliate» de la poziția ex ex 7224.

În cazul în care această eboșă a fost obținută în Comunitate prin forjarea unui lingou neoriginar, aceasta a dobândit deja statutul de produs originar prin aplicarea regulii prevăzute în listă pentru produsele de la poziția ex ex 7224. În consecință, această eboșă poate fi considerată produs originar în calcularea valorii motorului, indiferent dacă a fost sau nu produsă în aceeași fabrică în care a fost produs motorul sau în altă fabrică din Comunitate. Astfel, valoarea unui lingou neoriginar nu se ia în considerare la stabilirea valorii materialelor neoriginare utilizate.

3.2.

Regula care figurează în listă stabilește gradul minim de prelucrare sau transformare ce trebuie efectuată; rezultă că efectuarea de prelucrări sau transformări suplimentare conferă de asemenea caracterul de produs originar și că, dimpotrivă, efectuarea într-o măsură mai mică de prelucrări sau transformări nu poate conferi caracterul de produs originar. Astfel, în cazul în care o regulă prevede că pot fi utilizate materiale neoriginare într-o anumită etapă a procesului de fabricație, utilizarea acestor materiale într-o etapă anterioară este autorizată, în timp ce utilizarea acelorași materiale într-o etapă ulterioară nu este autorizată.

3.3.

Fără a aduce atingere notei introductive 3.2, atunci când într-o regulă se folosește expresia «Fabricare din materiale de la oricare poziție» pot fi utilizate materialele de la oricare poziție/poziții (chiar și materialele cu aceeași denumire și de la aceeași poziție ca și produsul), sub rezerva unor restricții specifice care pot fi cuprinse, de asemenea, în regulă.

Cu toate acestea, expresia «Fabricare din materiale de la oricare poziție, inclusiv din alte materiale de la poziția …» sau «Fabricare din materiale de la oricare poziție, inclusiv din alte materiale de la aceeași poziție ca și produsul» semnifică faptul că pot fi utilizate materiale de la oricare poziție, cu excepția celor cu aceeași denumire ca produsul, astfel cum este indicată în coloana 2 din listă.

3.4.

Atunci când o regulă din listă prevede că un produs poate să fie fabricat din mai multe materiale, acest lucru înseamnă că pot fi utilizate unul sau mai multe dintre aceste materiale. Evident, regula nu implică obligativitatea utilizării tuturor acestor materiale.

Exemplu:

Regula aplicabilă țesăturilor de la pozițiile 5208-5212 prevede că pot fi utilizate fibre naturale și că, printre altele, se pot utiliza, de asemenea, materiale chimice. Această regulă nu implică obligativitatea utilizării atât a fibrelor naturale, cât și a materialelor chimice; se pot utiliza unele sau celelalte ori ambele.

3.5.

Atunci când o regulă din listă prevede obligativitatea fabricării unui produs dintr-un anumit material, această condiție nu împiedică, în mod evident, utilizarea altor materiale care, prin natura lor, nu pot satisface condiția prevăzută de regulă. (A se vedea și nota introductivă 6.2 de mai jos privind textilele).

Exemplu:

Regula privind preparatele alimentare de la poziția 1904, care exclude în mod expres utilizarea cerealelor și a derivaților acestora, nu interzice utilizarea sărurilor minerale, a materialelor chimice sau a altor aditivi în măsura care nu sunt obținuți din cereale.

Cu toate acestea, regula nu se aplică produselor care, deși nu pot fi fabricate din materialele enumerate în listă, pot fi fabricate din materiale de același fel într-o etapă anterioară de fabricație.

Exemplu:

În cazul unui articol de îmbrăcăminte clasificat la ex capitolul 62 fabricat din materiale nețesute, în cazul în care se prevede că această categorie de articole poate fi obținută numai din fire neoriginare, nu este posibilă utilizarea materialelor textile nețesute, chiar dacă se prevede că materialele nețesute nu pot fi obținute în mod obișnuit din fire. În aceste cazuri, materialele care pot fi utilizate sunt cele din etapa de fabricație imediat anterioară obținerii firelor, adică în stadiul de fibră.

3.6.

Atunci când o regulă din listă prevede acordarea a două procente pentru valoarea maximă a tuturor materialelor neoriginare care pot fi folosite, procentele nu pot fi cumulate. Cu alte cuvinte, valoarea maximă a materialelor neoriginare folosite nu poate depăși cel mai mare procent avut în vedere. Mai mult, procentele individuale care se aplică diferitelor materiale nu trebuie depășite ca urmare a acestor dispoziții.

Nota introductivă 4:

4.1.

Termenul «fibre naturale» se folosește în listă pentru a desemna alte fibre decât cele artificiale sau sintetice. Termenul se referă doar la etapele anterioare filării, inclusiv la deșeuri și, cu excepția cazului în care se precizează altfel, include fibrele care au fost cardate, pieptănate sau prelucrate în alt mod, dar care nu au fost filate.

4.2.

Termenul «fibre naturale» include părul de cal de la poziția 0503, mătasea de la pozițiile 5002 și 5003, precum și fibrele de lână și de păr fin sau grosier de animale de la pozițiile 5101-5105, fibrele de bumbac de la pozițiile 5201-5203 și alte fibre de origine vegetală de la pozițiile 5301-5305.

4.3.

Termenii «paste textile», «materiale chimice» și «materiale destinate fabricării hârtiei» sunt folosiți în listă pentru a descrie materialele care nu sunt clasificate la capitolele 50-63 și care pot fi utilizate pentru fabricarea de fibre sau de fire artificiale, sintetice sau de hârtie.

4.4.

Termenul «fibre sintetice sau artificiale discontinue» folosit în listă se referă la cablurile din filamente, fibrele discontinue și deșeurile din fibre sintetice sau artificiale discontinue de la pozițiile 5501-5507.

Nota introductivă 5:

5.1.

Atunci când pentru un anumit produs din listă se face referire la prezenta notă, condițiile prevăzute în coloana 3 a listei nu se aplică materialelor textile de bază folosite în procesul de fabricație a acestui produs și care, cumulat, reprezintă 10 % sau mai puțin din greutatea totală a materialelor textile de bază utilizate. (A se vedea, de asemenea, notele introductive 5.3 și 5.4 de mai jos.)

5.2.

Cu toate acestea, toleranța menționată la nota introductivă 5.1 se aplică numai produselor amestecate care au fost obținute din două sau mai multe materiale textile de bază.

Materialele textile de bază sunt următoarele:

mătase;

lână;

păr grosier de animale;

păr fin de animale;

păr de cal;

bumbac;

materialele utilizate la fabricarea hârtiei și hârtie;

in;

cânepă;

iută și alte fibre textile liberiene;

sisal și alte fibre textile din genul «agave»;

nucă de cocos, abacă, ramie și alte fibre textile vegetale;

filamente sintetice;

filamente artificiale;

filamente conductoare electrice;

fibre sintetice discontinue de polipropilenă;

fibre sintetice discontinue de poliester;

fibre sintetice discontinue de poliamidă;

fibre sintetice discontinue de poliacrilonitril;

fibre sintetice discontinue de poliimidă;

fibre sintetice discontinue de politetrafluoroetilenă;

fibre sintetice discontinue de polisulfură de fenilen;

fibre sintetice discontinue de policlorură de vinil;

alte fibre sintetice discontinue;

fibre artificiale discontinue din viscoză;

alte fibre artificiale discontinue;

fire din poliuretan segmentat cu segmente flexibile din polieter, izolate sau nu;

fire din poliuretan segmentat cu segmente flexibile din poliester, izolate sau nu;

produsele de la poziția 5605 (fire metalizate) formate dintr-o bandă compusă dintr-un miez de folie de aluminiu sau un miez de peliculă de plastic îmbrăcată sau nu cu pulbere de aluminiu, cu o lățime de cel mult 5 mm, acest miez fiind inserat prin lipire între două straturi de peliculă de plastic cu ajutorul unui adeziv transparent sau colorat;

celelalte produse de la poziția 5605.

Exemplu:

Un fir de la poziția 5205 obținut din fibre de bumbac de la poziția 5203 și din fibre sintetice discontinue de la poziția 5506 este un fir în amestec. Prin urmare, pot fi utilizate fibre sintetice discontinue neoriginare care nu îndeplinesc regulile de origine (care impun fabricarea din materiale chimice sau din paste textile), cu condiția ca greutatea lor totală să nu depășească 10 % din greutatea firului.

Exemplu:

O țesătură de lână de la poziția 5112 fabricată din fire de lână de la poziția 5107 și din fire din fibre sintetice discontinue de la poziția 5509 este o țesătură în amestec. Prin urmare, firele sintetice care nu îndeplinesc regulile de origine (care impun fabricarea din materiale chimice sau paste textile) sau firele din lână care nu îndeplinesc regulile de origine (care impun fabricarea din fibre naturale necardate, nepieptănate și neprelucrate altfel pentru filare) sau o combinație a acestor două tipuri de fire pot fi folosite, cu condiția ca greutatea lor totală să nu depășească 10 % din greutatea țesăturii.

Exemplu:

O suprafață textilă cu smocuri de la poziția 5802 fabricată din fire de bumbac de la poziția 5205 și dintr-o țesătură de bumbac de la poziția 5210 este considerată produs în amestec numai dacă țesătura din bumbac este la rândul ei o țesătură în amestec care a fost fabricată din fire clasificate la două poziții diferite sau dacă firele de bumbac utilizate sunt la rândul lor obținute prin amestec.

Exemplu:

Dacă aceeași suprafață textilă cu smocuri este fabricată din fire de bumbac de la poziția 5205 și dintr-o țesătură sintetică de la poziția 5407, este evident că cele două fire utilizate sunt două materiale textile de bază diferite și că suprafața textilă cu smocuri este, în consecință, un produs în amestec.

5.3.

În cazul produselor care încorporează «fire din poliuretan segmentat cu segmente flexibile din poliester, izolate sau nu», toleranța este de 20 % în ceea ce privește firele.

5.4.

În cazul produselor în care se încorporează «o bandă compusă dintr-un miez de folie de aluminiu sau dintr-un miez de peliculă de plastic îmbrăcată sau nu cu pulbere de aluminiu, cu o lățime de cel mult 5 mm, acest miez fiind inserat prin lipire între două straturi de material plastic», toleranța este de 30 % în ceea ce privește această bandă.

Nota introductivă 6:

6.1.

Atunci când, în listă, se face trimitere la prezenta notă, pot fi utilizate materialele textile (cu excepția dublurilor și a căptușelilor) care nu îndeplinesc regula stabilită în coloana 3 din listă în ceea ce privește produsul confecționat respectiv, cu condiția ca acestea să fie clasificate la o poziție diferită de cea a produsului și ca valoarea lor să nu depășească 8 % din prețul franco fabrică al produsului.

6.2.

Fără a aduce atingere notei introductive 6.3, materialele care nu sunt clasificate în capitolele 50-63 pot fi utilizate fără restricții la fabricarea de produse textile, indiferent dacă acestea conțin sau nu materiale textile.

Exemplu:

În cazul în care o regulă din listă prevede pentru un anumit articol din material textil, de exemplu o pereche de pantaloni, că trebuie utilizate fire, acest lucru nu interzice utilizarea articolelor din metal, precum nasturii, deoarece aceștia nu sunt clasificați în capitolele 50-63. De asemenea, acest lucru nu interzice utilizarea fermoarelor, chiar dacă acestea conțin în mod normal materiale textile.

6.3.

Atunci când se aplică o regulă privind procentul, valoarea materialelor care nu sunt clasificate în capitolele 50-63 trebuie luată în considerare la calcularea valorii materialelor neoriginare încorporate.

Nota introductivă 7:

7.1.

În sensul pozițiilor tarifare ex ex 2707, 2713-2715, ex ex 2901, ex ex 2902 și ex ex 3403, «tratamentele specifice» sunt următoarele:

(a)

distilarea sub vid;

(b)

redistilarea printr-un procedeu de fracționare avansată;

(c)

cracarea;

(d)

reformarea;

(e)

extracția prin solvenți selectivi;

(f)

tratamentul care cuprinde toate operațiunile următoare: tratare cu acid sulfuric concentrat, cu oleum sau cu anhidridă sulfurică; neutralizare cu agenți alcalini; decolorare și purificare cu pământ natural activ, pământ activat, mangal sau bauxită;

(g)

polimerizarea;

(h)

alchilarea;

(i)

izomerizarea.

7.2.

În sensul pozițiilor 2710, 2711 și 2712, «tratamentele specifice» sunt următoarele:

(a)

distilarea sub vid;

(b)

redistilarea printr-un procedeu de fracționare avansată;

(c)

cracarea;

(d)

reformarea;

(e)

extracția prin solvenți selectivi;

(f)

tratamentul care cuprinde următoarele operațiuni: tratare cu acid sulfuric concentrat, cu oleum sau cu anhidridă sulfurică; neutralizare cu agenți alcalini; decolorare și purificare cu pământ natural activ, pământ activat, mangal sau bauxită;

(g)

polimerizarea;

(h)

alchilarea;

(i)

izomerizarea;

(j)

desulfurarea cu hidrogen, numai în cazul uleiurilor grele de la poziția ex ex 2710, care produce o reducere cu cel puțin 85 % a conținutului de sulf al produselor tratate (metoda ASTM D 1266-59 T);

(k)

deparafinarea, printr-un alt procedeu decât filtrarea simplă, numai pentru produsele clasificate la poziția 2710;

(l)

tratarea cu hidrogen la o presiune peste 20 bari și o temperatură peste 250 oC, cu utilizarea unui catalizator, altul decât pentru desulfurare, când hidrogenul constituie un element activ într-o reacție chimică numai în cazul uleiurilor grele clasificate la poziția ex ex 2710. Tratamentele de finisare cu hidrogen ale uleiurilor lubrifiante de la poziția ex ex 2710 care au ca scop în special ameliorarea culorii sau a stabilității (de exemplu, hidrofinisarea sau decolorarea) nu sunt însă considerate tratamente specifice;

(m)

distilarea atmosferică, numai pentru păcura clasificată la poziția ex ex 2710, cu condiția distilării a mai puțin de 30 % din volum, inclusiv pierderile, la 300 oC, prin metoda ASTM D 86;

(n)

tratamentul prin descărcări electrice de înaltă frecvență, numai pentru uleiurile grele, altele decât motorina și păcura de la poziția ex ex 2710;

(o)

dezuleierea prin cristalizare fracționată, numai pentru produsele brute (altele decât vaselina, ozocherita, ceara de lignit sau ceara de turbă conținând în greutate sub 0,75 % ulei) clasificate la poziția ex ex 2712.

7.3.

În sensul pozițiilor ex ex 2707, 2713-2715, ex ex 2901, ex ex 2902 și ex ex 3403, operațiunile simple, precum curățarea, decantarea, desalinizarea, separarea apei, filtrarea, colorarea, marcarea, obținerea unui conținut de sulf prin amestec de produse cu conținuturi diferite de sulf sau orice combinație a acestor operațiuni sau a unor operațiuni similare nu conferă caracterul originar.

ANEXA II

Lista prelucrărilor sau a transformărilor care trebuie efectuate asupra materialelor neoriginare pentru ca produsul fabricat să poată dobândi caracter originar

Este posibil ca nu toate produsele menționate în listă să fie reglementate prin acord. Prin urmare, este necesar să se consulte celelalte părți ale acordului.

Poziția din SA

Denumirea produsului

Prelucrarea sau transformarea, efectuată asupra materialelor neoriginare, care conferă caracter originar

(1)

(2)

(3) sau (4)

Capitolul 1

Animale vii

Toate animalele din capitolul 1 sunt obținute integral

 

Capitolul 2

Carne și organe comestibile

Fabricare în cadrul căreia toate materialele din capitolele 1 și 2 utilizate sunt obținute integral

 

Capitolul 3

Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice

Fabricare în cadrul căreia toate materialele din capitolul 3 utilizate sunt obținute integral

 

ex ex capitolul 4

Lapte și produse lactate; ouă de păsări; miere naturală; produse comestibile de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte; cu următoarele excepții:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele din capitolul 4 utilizate sunt obținute integral

 

0403

Lapte acru, lapte și smântână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acrite, chiar concentrate sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori, sau aromatizate, sau cu adaos de fructe, alune sau cacao

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele din capitolul 4 utilizate sunt obținute integral;

toate sucurile de fructe (cu excepția celui de ananas, lămâi verzi sau grepfrut) de la poziția 2009 utilizate sunt originare; și

valoarea tuturor materialelor din capitolul 17 utilizate nu trebuie să depășească 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex ex capitolul 5

Produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte; cu următoarele excepții:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele din capitolul 5 utilizate sunt obținute integral

 

ex ex 0502

Păr de porc sau de mistreț, prelucrat

Curățare, dezinfectare, sortare și îndreptare a părului de porc sau de mistreț

 

Capitolul 6

Plante vii și produse de floricultură; bulbi, rădăcini și plante similare; flori tăiate și frunziș ornamental

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele din capitolul 6 utilizate sunt obținute integral; și

valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

Capitolul 7

Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare

Fabricare în cadrul căreia toate materialele din capitolul 7 utilizate sunt obținute integral

 

Capitolul 8

Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni

Fabricare în cadrul căreia:

toate fructele și nucile utilizate sunt obținute integral; și

valoarea tuturor materialelor din capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex ex capitolul 9

Cafea, ceai, maté și mirodenii; cu următoarele excepții:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele din capitolul 9 utilizate sunt obținute integral

 

0901

Cafea, chiar prăjită sau decafeinizată; coji și pelicule de cafea; înlocuitori de cafea care conțin cafea, indiferent de proporțiile amestecului

Fabricare din materiale de la oricare poziție

 

0902

Ceai, chiar aromatizat

Fabricare din materiale de la oricare poziție

 

ex ex 0910

Amestecuri de mirodenii

Fabricare din materiale de la oricare poziție

 

Capitolul 10

Cereale

Fabricare în cadrul căreia toate materialele din capitolul 10 utilizate sunt obținute integral

 

ex ex capitolul 11

Produse ale industriei morăritului; malț; amidon și fecule; inulină; gluten de grâu; cu următoarele excepții:

Fabricare în cadrul căreia toate cerealele, legumele, tuberculii și rădăcinile comestibile de la poziția 0714 sau fructele utilizate sunt obținute integral

 

ex ex 1106

Făină, griș și pudră din legume cu păstăi uscate, curățate de păstăi, de la poziția 0713

Uscarea și măcinarea legumelor cu păstăi de la poziția 0708

 

Capitolul 12

Semințe și fructe oleaginoase; semințe și fructe diverse; plante industriale sau medicinale; paie și furaje

Fabricare în cadrul căreia toate materialele din capitolul 12 utilizate sunt obținute integral

 

1301

Șelac; gume, rășini, gume-rășini și oleorășini (de exemplu balsamuri), naturale

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor de la poziția 1301 utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

1302

Seve și extracte vegetale; substanțe pectice, pectinați și pectați; agar-agar și alte mucilagii și agenți de mărire a vâscozității, derivate din produse vegetale, chiar modificate:

 

 

Mucilagii și agenți de mărire a vâscozității derivați din produse vegetale, modificați

Fabricare din mucilagii și agenți de mărire a vâscozității nemodificați

 

Altele

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului

 

Capitolul 14

Materiale pentru împletit de origine vegetală; produse vegetale, nedenumite și necuprinse în altă parte

Fabricare în cadrul căreia toate materialele din capitolul 14 utilizate sunt obținute integral

 

ex ex capitolul 15

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și produsele disocierii lor; grăsimi alimentare prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

 

1501

Grăsime de porc (inclusiv untură) și grăsime de pasăre, altele decât cele de la pozițiile 0209 sau 1503:

 

 

Grăsimi din oase sau din deșeuri

Fabricare din materialele de la oricare poziție, cu excepția celor de la pozițiile 0203, 0206 sau 0207 sau a oaselor de la poziția 0506

 

Altele

Fabricare din carne sau organe comestibile de porc de la poziția 0203 sau 0206 sau carne și organe comestibile de pasăre de la poziția 0207

 

1502

Grăsimi de animale din specia bovină, ovină sau caprină, altele decât cele de la poziția 1503

 

 

Grăsimi din oase sau deșeuri

Fabricare din materialele de la oricare poziție, cu excepția celor de la poziția 0201, 0202, 0204 sau 0207 sau a oaselor de la poziția 0506

 

Altele

Fabricare în cadrul căreia toate materialele din capitolul 2 utilizate sunt obținute integral

 

1504

Grăsimi și uleiuri și fracțiunile acestora, de pește sau de mamifere marine, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:

 

 

Fracțiuni solide

Fabricare din materiale de la oricare poziție, inclusiv alte materiale de la poziția 1504

 

Altele

Fabricare în cadrul căreia toate materialele din capitolele 2 și 3 utilizate sunt obținute integral

 

ex ex 1505

Lanolină rafinată

Fabricare din grăsime de usuc de la poziția 1505

 

1506

Alte grăsimi și uleiuri animale și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

 

 

Fracțiuni solide

Fabricare din materiale de la oricare poziție, inclusiv alte materiale de la poziția 1506

 

Altele

Fabricare în cadrul căreia toate materialele din capitolul 2 utilizate sunt obținute integral

 

1507-1515

Uleiuri vegetale și fracțiunile lor:

 

 

Uleiuri de soia, de arahide, de palmier, de cocos (de copra), de miez de palmier sau de babassu, de tung, de oleococa, de oiticica, ceară de myrica, ceară de Japonia, fracțiuni de uleiuri de jojoba și uleiuri destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decât cele destinate fabricării de produse pentru alimentația umană

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

 

Fracțiuni solide, cu excepția celor de ulei de jojoba

Fabricare din alte materiale de la pozițiile 1507-1515

 

Altele

Fabricare în cadrul căreia toate materialele vegetale utilizate sunt obținute integral

 

1516

Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale și fracțiunile acestora, hidrogenate parțial sau total, interesterificate, reesterificate sau elaidinizate, chiar rafinate, dar nepreparate altfel

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele din capitolul 2 utilizate sunt obținute integral; și

toate materialele vegetale utilizate sunt obținute integral. Cu toate acestea, pot fi utilizate materialele de la pozițiile 1507, 1508, 1511 și 1513

 

1517

Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau din uleiuri animale sau vegetale sau din fracțiuni ale diferitelor grăsimi sau uleiuri din acest capitol, altele decât grăsimile și uleiurile alimentare și fracțiunile acestora de la poziția 1516

Fabricare în cadrul căreia:

toate materialele din capitolele 2 și 4 utilizate sunt obținute integral; și

toate materialele vegetale utilizate sunt obținute integral. Cu toate acestea, pot fi utilizate materialele de la pozițiile 1507, 1508, 1511 și 1513

 

Capitolul 16

Preparate din carne, din pește sau din crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice

Fabricare:

din animale din capitolul 1; și/sau

în cadrul căreia toate materialele din capitolul 3 utilizate sunt obținute integral

 

ex ex capitolul 17

Zaharuri și produse zaharoase; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex ex 1701

Zahăr din trestie sau din sfeclă și zaharoză chimic pură, în stare solidă, cu adaos de substanțe aromatizante sau de coloranți

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor din capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

1702

Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza și fructoza (levuloza) chimic pure, în stare solidă; siropuri de zahăr fără adaos de substanțe aromatizante sau de coloranți; înlocuitori de miere, chiar amestecați cu miere naturală; zaharuri și melase caramelizate:

 

 

Maltoză sau fructoză chimic pure

Fabricare din materiale de la oricare poziție, inclusiv alte materiale de la poziția 1702

 

Alte zaharuri, în stare solidă, cu adaos de substanțe aromatizante sau de coloranți

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor din capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

Altele

Fabricare în cadrul căreia toate materialele utilizate sunt originare

 

ex ex 1703

Melase rezultate din extracția sau rafinarea zahărului, cu adaos de substanțe aromatizante sau de coloranți

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor din capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

1704

Produse zaharoase fără cacao (inclusiv ciocolată albă)

Fabricare:

din materiale de la oricare poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul; și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor din capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

Capitolul 18

Cacao și preparate din cacao

Fabricare:

din materiale de la oricare poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul; și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor din capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

1901

Extracte de malț; preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 40 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la pozițiile 0401-0404, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 5 % din greutate calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte:

 

 

 

Extracte de malț

Fabricare din cereale din capitolul 10

 

 

Altele

Fabricare:

din materiale de la oricare poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul; și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor din capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

1902

Paste alimentare, chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanțe) sau chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lasagna, gnochi, ravioli, caneloni; cușcuș, chiar preparat:

 

 

Care conțin carne, organe comestibile, pește, crustacee sau moluște în proporție de maximum 20 % din greutate

Fabricare în cadrul căreia toate cerealele și derivații (cu excepția grâului dur și a derivaților acestuia) utilizați sunt obținuți integral

 

Care conțin carne, organe comestibile, pește, crustacee sau moluște în proporție de minimum 20 % din greutate

Fabricare în cadrul căreia:

toate cerealele și derivații (cu excepția grâului dur și a derivaților acestuia) utilizați sunt obținuți integral; și

toate materialele din capitolele 2 și 3 utilizate sunt obținute integral

 

1903

Tapioca și înlocuitorii săi preparați din fecule, sub formă de fulgi, granule, boabe mici, criblură sau alte forme similare

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția amidonului de cartofi de la poziția 1108

 

1904

Produse pe bază de cereale obținute prin expandare sau prăjire (de exemplu corn flakes); cereale (altele decât porumbul), sub formă de boabe sau sub formă de fulgi ori de alte grăunțe preparate (cu excepția făinii, a crupelor și a grișului), prefierte sau altfel preparate, nedenumite și necuprinse în altă parte

Fabricare:

din materiale de la oricare poziție, cu excepția celor de la poziția 1806;

în cadrul căreia toate cerealele și făina utilizate (cu excepția grâului dur și a porumbului Zea indurata, precum și a derivaților acestora) sunt obținute integral; și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor din capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

1905

Produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu adaos de cacao; ostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția celor din capitolul 11

 

ex ex capitolul 20

Preparate din legume, din fructe sau din alte părți de plante; cu următoarele excepții:

Fabricare în cadrul căreia toate fructele, alunele/nucile și legumele sunt obținute integral

 

ex ex 2001

Ignami, batate și părți comestibile similare de plante cu un conținut de amidon sau de fecule de minimum 5 % din greutate, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex ex 2004 și

ex ex 2005

Cartofi sub formă de făină, griș sau fulgi, preparați sau conservați altfel decât în oțet sau acid acetic

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

 

2006

Legume, fructe, coji de fructe și alte părți de plante, confiate (uscate, glasate sau cristalizate)

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor din capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

2007

Dulcețuri, jeleuri, marmelade, paste și piureuri de fructe obținute prin fierbere, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori

Fabricare:

din materiale de la oricare poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul; și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor din capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex ex 2008

Fructe cu coajă, fără adaos de zahăr sau de alcool

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor fructelor cu coajă și a semințelor oleaginoase originare de la pozițiile 0801, 0802 și 1202-1207 utilizate nu depășește 60 % din prețul franco fabrică al produsului

 

Unt de arahide; amestecuri pe bază de cereale; miez de palmier; porumb

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

 

Altele, cu excepția fructelor (inclusiv fructele cu coajă), preparate altfel decât prin fierbere în apă sau vapori, fără adaos de zahăr, congelate

Fabricare:

din materiale de la oricare poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul; și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor din capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

2009

Sucuri de fructe (inclusiv must de struguri) și sucuri de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori

Fabricare:

din materiale de la oricare poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul; și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor din capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex ex capitolul 21

Preparate alimentare diverse; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

 

2101

Extracte, esențe și concentrate de cafea, de ceai sau de maté și preparate pe bază de aceste produse sau pe bază de cafea, de ceai sau de maté; cicoare prăjită și alți înlocuitori prăjiți de cafea și extractele, esențele și concentratele acestora

Fabricare:

din materiale de la oricare poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul; și

în cadrul căreia toată cicoarea utilizată este obținută integral

 

2103

Preparate pentru sosuri și sosuri preparate; condimente și produse de asezonare amestecate; făină de muștar și muștar preparat:

 

 

Preparate pentru sosuri și sosuri preparate; condimente și produse de asezonare amestecate

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, pot fi utilizate făina, pudra de muștar sau muștarul preparat

 

Făină de muștar și muștar preparat

Fabricare din materiale de la oricare poziție

 

ex ex 2104

Preparate pentru supe, ciorbe sau supe cremă; supe, ciorbe sau supe cremă preparate

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția legumelor preparate sau conservate de la pozițiile 2002-2005

 

2106

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte

Fabricare:

din materiale de la oricare poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul; și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor din capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului

 

ex ex capitolul 22

Băuturi, lichide alcoolice și oțet; cu următoarele excepții:

Fabricare:

din materiale de la oricare poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul; și

în cadrul căreia toți strugurii sau materialele derivate din struguri utilizate sunt obținute integral

 

2202

Ape, inclusiv apele minerale și apele gazeificate, care conțin zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate și alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe sau de legume de la poziția 2009

Fabricare:

din materiale de la oricare poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul;

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor din capitolul 17 utilizate nu depășește 30 % din prețul franco fabrică al produsului; și

în cadrul căreia toate sucurile de fructe (cu excepția celui de ananas, lămâi verzi sau grepfrut) utilizate sunt originare

 

2207

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de minimum 80 % vol.; alcool etilic și alte distilate denaturate, cu orice titru

Fabricare:

din materiale de la oricare poziție, cu excepția celor de la poziția 2207 și 2208; și

în cadrul căreia toți strugurii sau materialele derivate din struguri utilizate sunt obținute integral sau, în cazul în care toate celelalte materiale utilizate au deja caracter originar, se poate utiliza arak în proporție de maximum 5 % din volum

 

2208

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 80 % vol.; distilate, lichioruri și alte băuturi spirtoase

Fabricare:

din materiale de la oricare poziție, cu excepția celor de la poziția 2207 și 2208; și

în cadrul căreia toți strugurii sau materialele derivate din struguri utilizate sunt obținute integral sau, în cazul în care toate celelalte materiale utilizate au deja caracter originar, se poate utiliza arak în proporție de maximum 5 % din volum

 

ex ex capitolul 23

Reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare; alimente preparate pentru animale; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex ex 2301

Făină de carne de balenă; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete din carne, organe, pește sau crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice, improprii alimentației umane

Fabricare în cadrul căreia toate materialele din capitolele 2 și 3 utilizate sunt obținute integral

 

ex ex 2303

Reziduuri rezultate din fabricarea amidonului din porumb (cu excepția substanțelor concentrate de înmuiere) cu un conținut de proteine calculat în materia uscată mai mare de 40 % din greutate

Fabricare în cadrul căreia tot porumbul utilizat este obținut integral

 

ex ex 2306

Șroturi și alte reziduuri solide rezultate din extracția uleiului de măsline, cu un conținut de ulei de măsline de peste 3 % din greutate

Fabricare în cadrul căreia toate măslinele utilizate sunt obținute integral

 

2309

Preparate de tipul celor utilizate pentru hrana animalelor

Fabricare în cadrul căreia:

toate cerealele, zahărul, melasa, carnea sau laptele utilizat sunt originare; și

toate materialele din capitolul 3 utilizate sunt obținute integral

 

ex ex capitolul 24

Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați; cu următoarele excepții:

Fabricare în cadrul căreia toate materialele din capitolul 24 utilizate sunt obținute integral

 

2402

Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri și țigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun

Fabricare în cadrul căreia cel puțin 70 % din greutatea tutunului sau a deșeurilor de tutun de la poziția 2401 utilizate este originar

 

ex ex 2403

Tutun pentru fumat

Fabricare în cadrul căreia cel puțin 70 % din greutatea tutunului sau a deșeurilor de tutun de la poziția 2401 utilizate este originar

 

ex ex capitolul 25

Sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment; cu următoarele excepții:

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul

 

ex ex 2504

Grafit natural cristalin, îmbogățit cu carbon, purificat și măcinat

Îmbogățire a conținutului de carbon, purificare și măcinare a grafitului brut cristalin

 

ex ex 2515

Marmură, simplu debitată, cu ferăstrăul sau prin alte procedee, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară, cu o grosime de maximum 25 cm

Debitarea, cu ferăstrăul sau prin alte procedee, a marmurei (chiar dacă este deja tăiată cu ferăstrăul) cu o grosime de peste 25 cm

 

ex ex 2516

Granit, porfir, bazalt, gresie și alte pietre pentru cioplit sau pentru construcții, simplu debitate cu ferăstrăul sau prin alte procedee, în blocuri sau plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară, cu o grosime de maximum 25 cm

Debitarea, cu ferăstrăul sau prin alte procedee, a pietrelor (chiar dacă sunt deja tăiate cu ferăstrăul) cu o grosime de peste 25 cm

 

ex ex 2518

Dolomită calcinată

Calcinarea dolomitei necalcinate

 

ex ex 2519

Carbonat de magneziu natural (magnezită) măcinat și introdus în recipiente ermetice și oxid de magneziu, chiar pur, cu excepția magneziei topite în cuptoare cu arc electric și a magneziei calcinate arse (sinterizată)

Fabricare din materiale de la oricare poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul. Cu toate acestea, poate fi utilizat carbonatul de magneziu natural (magnezită)

 

ex ex 2520

Ipsosuri special preparate pentru tehnica dentară

Fabricare în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului