EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0067

Directiva 2008/67/CE a Comisiei din 30 iunie 2008 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 171, 1.7.2008, p. 16–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/09/2016; abrogat prin 32014L0090

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/67/oj

1.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 171/16


DIRECTIVA 2008/67/CE A COMISIEI

din 30 iunie 2008

de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime (1), în special articolul 17,

întrucât:

(1)

În sensul Directivei 96/98/CE, convențiile internaționale și standardele de testare se aplică în versiunea actualizată.

(2)

Deoarece modificările aduse convențiilor internaționale și standardelor de testare aplicabile sunt în vigoare de la data de 1 iulie 2002, dată la care Directiva 96/98/CE a fost modificată ultima oară, aceste modificări trebuie incluse în directiva menționată din motive de claritate.

(3)

Organizația Maritimă Internațională și organizațiile europene de standardizare au adoptat standarde, inclusiv standarde de testare detaliate, pentru o serie de echipamente care sunt enumerate în anexa A.2 la Directiva 96/98/CE sau care, deși nu sunt enumerate, sunt considerate relevante în sensul directivei menționate. Prin urmare, astfel de echipamente trebuie incluse în anexa A.1 sau transferate din anexa A.1 în anexa A.2, după caz.

(4)

Directiva 96/98/CE ar trebui modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului COSS instituit de Directiva 2002/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa A la Directiva 96/98/CE se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

În cazul în care echipamentul calificat drept „echipament nou” în coloana „denumirea echipamentului ” din anexa A.1 sau ca transferat din anexa A.1 în anexa A.2 a fost fabricat anterior datei menționate în articolul 3 alineatul (1) în conformitate cu procedurile de omologare de tip în vigoare până la acea dată pe teritoriul unui stat membru, un astfel de echipament poate fi introdus pe piață sau la bordul unei nave comunitare pentru o perioadă de doi ani de la data respectivă.

Articolul 3

Transpunere

(1)   Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 21 iulie 2009. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul respectivelor acte, precum și un tabel de corespondență între actele în cauză și prezenta directivă.

Statele membre pun în aplicare respectivele dispoziții începând cu 21 iulie 2009.

În momentul în care statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 iunie 2008.

Pentru Comisie

Jacques BARROT

Vicepreședinte


(1)  JO L 46, 17.2.1997, p. 25. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2002/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 324, 29.11.2002, p. 53).


ANEXĂ

ANEXA A

Lista acronimelor utilizate

 

Circ., Circulară.

 

COLREG, Regulamentul internațional pentru prevenirea abordajelor pe mare (RIPAM).

 

COMSAR, Subcomitetul OMI pentru radiocomunicații și operațiuni de căutare și salvare.

 

EN, Standard european.

 

ETSI, Institutul european de standardizare în domeniul telecomunicațiilor.

 

FSS, Codul internațional pentru sisteme de protecție împotriva incendiilor.

 

FTP, Codul internațional pentru aplicarea procedurilor de testare a expunerii la incendii.

 

HSC, Codul ambarcațiunilor de mare viteză.

 

IBC, Codul internațional pentru transportul în vrac al produselor chimice.

 

OACI, Organizația Aviației Civile Internaționale.

 

IEC, Comisia Internațională de Electrotehnică (CIE).

 

OMI, Organizația Maritimă Internațională.

 

ISO, Organizația Internațională de Standardizare.

 

UIT, Uniunea Internațională de Telecomunicații.

 

LSA, Accesorii de salvare.

 

MARPOL, Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave.

 

MEPC, Comitetul pentru protecția mediului marin.

 

MSC, Comitetul pentru siguranța maritimă.

 

SOLAS, Convenția internațională privind siguranța vieții pe mare.

 

Reg., Reglementare.

 

Rez., Rezoluție.

ANEXA A.1

ECHIPAMENTE PENTRU CARE EXISTĂ DEJA STANDARDE DE TESTARE DETALIATE ÎN CADRUL INSTRUMENTELOR INTERNAȚIONALE

Note privind anexa A.1 în ansamblu

a)

Generalități: În afara standardelor de testare menționate explicit, o serie de dispoziții a căror respectare trebuie verificată pe parcursul examinării de tip (incluse în omologarea de tip), astfel cum este prevăzut în modulele de evaluare a conformității din anexa B, figurează în cerințele aplicabile din cadrul convențiilor internaționale, rezoluțiilor și circularelor corespunzătoare ale OMI.

b)

Coloana 5: În cazul în care se face referire la rezoluții ale OMI, doar standardele de testare incluse în secțiunile corespunzătoare ale anexelor la rezoluții sunt aplicabile; sunt excluse dispozițiile din cadrul rezoluției în sine.

c)

Coloana 5: Convențiile internaționale și standardele de testare se aplică în versiunea actualizată. În scopul identificării corecte a standardelor aplicabile, rapoartele de testare, certificatele și declarațiile de conformitate trebuie să menționeze standardul de testare specific aplicat și versiunea acestuia.

d)

Coloana 5: În cazul în care două seturi de standarde de identificare sunt separate prin „sau”, fiecare set îndeplinește toate cerințele de testare în conformitate cu standardele de performanță ale OMI. Astfel, testarea cu ajutorul unuia dintre aceste seturi este suficientă pentru a demonstra conformitatea cu cerințele instrumentelor internaționale corespunzătoare. Pe de altă parte, în cazul în care sunt utilizate alte elemente de separare (virgula), se aplică toate standardele enumerate.

e)

Coloana 6: În cazul în care este menționat modulul H, prin aceasta se înțelege modulul H plus certificatul de examinare a modelului.

f)

Cerințele stabilite în prezenta anexă nu aduc atingere cerințelor privind transportul din cadrul convențiilor internaționale.

1.   Accesorii de salvare

Nr.

Denumirea echipamentului

Reglementarea din cadrul SOLAS 74 prin care este necesară „omologarea de tip”

Reglementările din cadrul SOLAS 74, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz

Standarde de testare

Module de evaluare a conformității

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Colaci de salvare

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Lumini de semnalizare a poziției pentru accesoriile de salvare

pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență,

pentru colaci de salvare,

pentru veste de salvare.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/26,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II, IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 885,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

(cu excepția cerințelor referitoare la baterii prevăzute în EN 394 (1993) aplicabile doar luminilor pentru vestele de salvare).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Semnale fumigene cu declanșare automată pentru colaci de salvare

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Veste de salvare

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 922,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

(cu excepția cerințelor referitoare la baterii prevăzute în EN 394 (1993) aplicabile doar luminilor pentru vestele de salvare).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Costume de scufundare și costume de protecție neclasificate ca veste de salvare:

cu protecție termică sau fără protecție termică.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

EN ISO 15027-3 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Costume de scufundare și costume de protecție clasificate ca veste de salvare:

cu protecție termică sau fără protecție termică.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

EN ISO 15027-3 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Mijloace de protecție termică

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Rachete luminoase cu parașută (pirotehnie)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/6,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, III a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Facle de mână (pirotehnie)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, III a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Semnale fumigene plutitoare (pirotehnie)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, III a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Aparate de lansare a bandulei

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/18,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VII a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Plute de salvare gonflabile

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 811,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Plute de salvare rigide

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 811,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

OMI MSC/Circ. 1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Plute de salvare cu redresare automată

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC 48(66)-(Cod LSA) I, IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ.809 inclusiv Add.1,

OMI MSC/Circ. 811,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

OMI MSC/Circ.809 inclusiv Add.1,

OMI MSC/Circ. 1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Plute de salvare reversibile acoperite

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, anexa 10,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI, anexa 11,

OMI MSC/Circ.809 inclusiv Add.1,

OMI MSC/Circ. 811,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

OMI MSC/Circ.809 inclusiv Add.1,

OMI MSC/Circ. 1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Dispozitive de lansare prin degajare liberă pentru plute de salvare (dispozitive de lansare hidrostatică)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 811,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Bărci de salvare

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

OMI MSC/Circ. 1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Bărci de urgență rigide

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

OMI MSC/Circ. 1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Bărci de urgență gonflate

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Bărci de urgență rapide

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I,V a OMI,

OMI MSC/Circ.809 inclusiv Add.1,

OMI MSC/Circ. 980,

OMI MSC/Circ. 1016,

OMI MSC/Circ. 1094.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

OMI MSC/Circ. 1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Instalații de lansare la apă cu palane și vinciuri (gruie)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Instalații de lansare la apă prin degajare liberă pentru ambarcațiuni de salvare

Punctul a fost mutat la A.2/1.3.

A.1/1.23

Instalații de lansare la apă prin cădere liberă pentru bărci de salvare

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Instalații de lansare la apă pentru plute de salvare

(Gruie)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/12,

Reg. III/16,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Instalații de lansare la apă a bărcilor de urgență rapide

(Gruie)

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a OMI,

OMI MSC/Circ.809 inclusiv Add.1,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Mecanisme de lansare pentru

Bărci de salvare și bărci de urgență

Plute de salvare

Lansate cu ajutorul unui palan sau al unor palane

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV, VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Sisteme de evacuare la apă

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/15,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Mijloace de salvare

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

OMI MSC/Circ.810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Scări de îmbarcare

Punctul a fost mutat la A.2/1.4.

A.1/1.30

Materiale retroreflectorizante

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. A.658(16) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Aparat radiotelefonic UIF de emisie-recepție pentru ambarcațiunile de salvare

Punctul a fost mutat la A.1/5.17 și A.1/5.18.

A.1/1.32

Transponder SAR în bandă de 9 GHz (SART)

Punctul a fost mutat la A.1/4.18.

A.1/1.33

Reflector radar pentru bărci de salvare și bărci de urgență

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV, V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Rez. MSC.164(78) a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

EN ISO 8729 (1998).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.34

Compas pentru bărci de salvare și bărci de urgență

Punctul a fost mutat la A.1/4.23.

A.1/1.35

Extinctoare portabile pentru bărci de salvare și bărci de urgență

Punctul a fost mutat la A.1/3.38.

A.1/1.36

Motoare de propulsie pentru bărci de salvare și bărci de urgență

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV, V a OMI.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Motoare exterioare de propulsie pentru bărci de urgență

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Reflectoare pentru bărci de salvare și bărci de urgență

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV, V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Plute de salvare reversibile neacoperite

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI, anexa 10,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI, anexa 11,

OMI MSC/Circ. 980.

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) anexa 10 a OMI.

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) anexa 11 a OMI.

B + D

B + F

A.1/1.40

Dispozitiv mecanic de ridicare a pilotului

Reg. V/23.

Reg. V/23,

Rez. A.889(21) a OMI,

OMI MSC/Circ.773,

OMI MSC/Circ. 980.

ISO 799 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.41

(echipament nou)

Vinciuri pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/17,

Reg. III/23,

Reg. III/24,

Reg. III/34,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) a OMI,

Rez. MSC.81(70) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

(echipament nou)

Scară pentru pilot

Reg. V/23,

Reg. X/3.

Reg. V/23,

Rez. A.889(21) a OMI,

OMI MSC/Circ. 528/rev.1.

Rez. A.889(21) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G


2.   Prevenirea poluării marine

Nr.

Denumirea echipamentului

Reglementarea din cadrul MARPOL 73/78 prin care este necesară „omologarea de tip”

Reglementările din cadrul MARPOL 73/78 precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz

Standarde de testare

Module de evaluare a conformității

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Sistem de filtrare a hidrocarburilor (în cazul în care conținutul de hidrocarburi al efluentului nu depășește 15 ppm)

anexa I, Reg. 16(4),

anexa I, Reg. 16(5),

anexa I revizuită, Reg. 14.6,

anexa I revizuită, Reg 14.7.

anexa I, Reg. 16(1),

anexa I, Reg. 16(2),

anexa I revizuită, Reg. 14.1,

anexa I revizuită, Reg. 14.2,

anexa I revizuită, Reg. 14.3.

Rez. MEPC.60(33) a OMI,

Rez. MEPC.107(49) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Detectoare ale suprafeței de separație hidrocarburi/apă

anexa I, Reg. 15(3)(b),

anexa I revizuită, Reg. 32.

anexa I, Reg. 15(3)(b),

anexa I revizuită, Reg. 32.

Rez. MEPC.5(XIII) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Aparate de măsurare a conținutului de hidrocarburi

anexa I, Reg. 16(5),

anexa I revizuită, Reg. 14.7,

anexa I revizuită, Reg. 14.7.

anexa I, Reg. 16(1) și (2),

anexa I revizuită, Reg. 14.1 și 14.2.

Rez. MEPC.60(33) a OMI,

Rez. MEPC.107(49) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Aparate de tratare destinate atașării la echipamentul de separație apă/hidrocarburi existent (în cazul în care conținutul de hidrocarburi al efluentului nu depășește 15 ppm)

Punct anulat.

A.1/2.5

Sistem de monitorizare și control al deversărilor de hidrocarburi pentru petroliere

anexa I, Reg. 15(3)(a),

anexa I revizuită, Reg. 31.2,

anexa I revizuită, Reg. 31.3.

anexa I, Reg. 15(3),

anexa I revizuită, Reg. 31.2,

anexa I revizuită, Reg. 31,3,

anexa I revizuită, Reg. 31.4.

Rez. MEPC.108(49) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Instalații de tratare a apelor uzate

anexa IV, Reg. 9.

anexa IV revizuită, Reg. 9.

Rez. MEPC.2(VI) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Incineratoare de bord pentru nave

anexa VI, Reg. 16(2)(a),

anexa VI, Reg. 16.

anexa VI, Reg. 16(2)(a),

anexa VI, Reg. 16.

Rez. MEPC.76(40) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G


3.   Echipamente de protecție împotriva incendiilor

Nr.

Denumirea echipamentului

Reglementarea din cadrul SOLAS 74 prin care este necesară „omologarea de tip”

Reglementările din cadrul SOLAS 74, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz

Standarde de testare

Module de evaluare a conformității

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Învelișul nedemontabil al punții

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. A.653(16) a OMI,

Rez. A.687(17) a OMI,

Rez. MSC.61(67)-( Cod FTP) a OMI,

OMI MSC/Circ.916,

OMI MSC/Circ.1004.

B + D

A.1/3.2

Extinctoare portabile

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 4 a OMI.

Reg. II-2/10,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

Rez. A.951(23) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 4 a OMI.

EN 3-3 (1994),

EN 3-6 (1995) inclusiv A.1 (1999),

EN 3-7 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Echipament de pompieri: îmbrăcăminte de protecție (echipament pentru contactul cu focul)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN 469 (2006),

EN 531 (1995),

EN 531/A1 (1998),

EN 1486 (1996).

sau

ISO 15538 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Echipament de pompieri: bocanci

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN ISO 20344 (2004),

EN ISO 20345 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Echipament de pompieri: mănuși

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN 659 (2003),

EN 60903 (2002) (doar pentru conductibilitate).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Echipament de pompieri: cască

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN 443 (1997).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Aparat de respirație autonom cu aer comprimat

Notă: În cazul accidentelor care implică mărfuri periculoase, este necesară o mască cu presiune pozitivă.

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN 136 (1998),

EN 137 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Aparat de respirație prin alimentare cu aer destinat utilizării cu o cască sau o mască pentru fum

Notă: În cazul accidentelor care implică mărfuri periculoase, este necesară o mască cu presiune pozitivă.

Reg. X/3.

Notă. Acest echipament nu figurează în reglementările noului capitol II-2 [Rez.MSC.99(73) a OMI] sau în Codul FSS [Rez. MSC.98(73) a OMI].

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

EN 14593-1 (2005),

EN 14593-2 (2005),

EN 14594 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Componente ale instalațiilor cu sprinklere pentru încăperile de locuit, de serviciu și posturile de comandă, echivalente cu cele prevăzute în Convenția SOLAS 74 Reg. II-2/12 (numai pentru ajutaje și funcționarea acestora).

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 8 a OMI.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/9,

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 8 a OMI.

Rez. A.800(19) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.10

Duze pentru instalații fixe de stingere a incendiilor cu apă pulverizată sub presiune, destinate sălilor mașinilor

Punctul a fost mutat la A.2/3.11.

A.1/3.11

Compartimente de tip „A” și „B” rezistente la foc

compartimente de tip „A”,

compartimente de tip „B”.

Tip „A”:

Reg. II-2/3.2.

Tip „B”:

Reg. II-2/3.4.

Reg.II-2/9, și

Tip „A”:

Reg. II-2/3.2.

Tip „B”:

Reg. II-2/3.4.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI,

OMI MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Dispozitive pentru prevenirea trecerii flăcărilor în tancurile de marfă de la bordul petrolierelor

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/16.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/16.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2000),

OMI MSC/Circ.677,

OMI MSC/Circ.1009.

B + F

A.1/3.13

Materiale necombustibile

Reg. II-2/3,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI,

OMI MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Materiale, altele decât oțelul, destinate tubulaturilor care traversează compartimente de tip „A” sau „B”

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

Rez. A.754(18) a OMI,

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI,

OMI MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.15

Materiale, altele decât oțelul, destinate tubulaturilor pentru hidrocarburi sau combustibili lichizi

țevi și armături,

valve,

ansambluri de țevi flexibile.

Reg. II-2/4,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7,10 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7,10 a OMI.

Rez. A.753(18) a OMI,

ISO 15540 (1999),

ISO 15541 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Uși antifoc

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI,

OMI MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.17

Componente ale sistemelor de comandă pentru uși antifoc

Notă: În cazul în care în coloana 2 apare expresia „componente ale sistemelor”, aceasta poate însemna că fie o singură componentă, fie un grup de componente, fie un întreg sistem trebuie testat pentru a verifica conformitatea cu cerințele internaționale.

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/9,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Materiale de finisare și acoperire a pardoselilor pentru o propagare lentă a flăcărilor

furniruri decorative

sisteme de vopsire,

materiale de acoperire a pardoselilor,

materiale de izolație pentru țevi,

adezivi utilizați la compartimentele de tip „B” și „C”,

conducte combustibile.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI,

OMI MSC/Circ.916,

OMI MSC/Circ.1004,

OMI MSC/Circ.1036,

OMI MSC/Circ.1120,

ISO 1716 (2002).

Notă: În cazul în care este necesar ca materialele de finisare să aibă o anumită putere calorică maximă, aceasta se măsoară în conformitate cu ISO 1716.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Draperii, perdele și alte elemente textile suspendate

(Denumirea are în vedere cerințele SOLAS).

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Mobilier tapițat

(Denumirea are în vedere cerințele SOLAS).

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Cazarmament

(Denumirea are în vedere cerințele SOLAS).

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Clapete antifoc

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI,

OMI MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Zone de trecere a conductelor necombustibile prin compartimente de tip „A”

Punctul a fost mutat la A.1/3.26.

A.1/3.24

Tuburi de trecere pentru cabluri electrice prin compartimente de tip „A”

Punctul a fost mutat la A.1/3.26.

A.1/3.25

Ferestre și hublouri antifoc pentru compartimente de tip „A” și „B”

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9,

OMI MSC/Circ. 847,

OMI MSC/Circ. 1120.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI,

OMI MSC/Circ.1004,

OMI MSC/Circ.1036,

OMI MSC/Circ. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Zone de trecere prin compartimente de tip „A”

tuburi de trecere pentru cabluri electrice,

țevi, conducte, puțuri, etc.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI,

OMI MSC/Circ. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Zone de trecere prin compartimente de tip „B”

tuburi de trecere pentru cabluri electrice,

țevi, conducte, puțuri, etc.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI,

OMI MSC/Circ. 1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Dispozitive cu sprinklere (exclusiv pentru capetele sprinklerelor)

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 8 a OMI.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 8 a OMI.

ISO 6182-1 (2004).

sau

EN 12259-1 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Furtunuri de incendiu

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

EN 14540 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Echipament portabil pentru analiza oxigenului și detectarea gazelor

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 15 a OMI.

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

și, după caz, fie:

a)

Pentru categoria 1: (zonă de securitate):

EN 50104 (2002) inclusiv Amd. 2004 Oxigen,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000).

b)

Pentru categoria 2: (atmosfere gazoase explozive)

EN 50104 (2002) inclusiv Amd. 2004 Oxigen,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000),

IEC 60079-0 (2004),

IEC 60079-1 (2003),

IEC 60079-10 (2002),

IEC 60079-11 (2006),

IEC 60079-15 (2005),

IEC 60079-26 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Duze pentru instalații fixe cu sprinklere pentru ambarcațiuni de mare viteză (HSC)

Reg. X/3.

OMI MSC/Circ.912,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. MSC.44(65) a OMI.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.32

Materiale antifoc (cu excepția mobilierului) pentru ambarcațiunile de mare viteză

Reg. X/3.

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Materiale antifoc pentru mobilierul ambarcațiunilor de mare viteză

Reg. X/3.

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Compartimente antifoc pentru ambarcațiunile de mare viteză

Reg. X/3.

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Uși antifoc pentru ambarcațiunile de mare viteză

Reg. X/3.

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. A.754(18) a OMI,

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Clapete antifoc pentru ambarcațiunile de mare viteză

Reg. X/3.

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. A.754(18) a OMI,

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Zone de trecere prin compartimente antifoc pentru ambarcațiunile de mare viteză

tuburi de trecere pentru cabluri electrice,

țevi, conducte, puțuri etc.

Reg. X/3.

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

Rez. A.754(18) a OMI,

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Extinctoare portabile pentru bărci de salvare și bărci de urgență

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

Rez. A.951(23) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I, IV, V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

EN 3-3 (1994),

EN 3-6 (1995),

EN 3-6 A1 (1999),

EN 3-7 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Duze pentru dispozitive alternative pe bază de apă de stingere a incendiilor destinate a fi utilizate în cazul sălilor de tip A ale mașinilor și la compartimentele pompelor de marfă

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 7 a OMI.

OMI MSC/Circ.1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Instalații de iluminat de joasă înălțime (numai componente)

Reg. II-2/13,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 11 a OMI.

Reg. II-2/13,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 11 a OMI.

Rez. A.752(18) a OMI,

sau

ISO 15370 (2001).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.41

Aparate de respirație pentru evacuare în caz de urgență (EEBD)

Reg. II-2/13.

Reg. II-2/13.3.4,

Reg. II-2/13.4.3,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI,

OMI MSC/Circ. 849.

EN 402 (2003),

EN 1146 (2005),

EN 13794 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Componente ale instalațiilor cu gaz inert

Reg. II-2/4.

Reg. II-2/4,

Rez. A.567(14) a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 15 a OMI,

OMI MSC/Circ.847 Corr.1,

OMI MSC/Circ. 1120.

OMI MSC/Circ.353,

OMI MSC/Circ.450 Rev.1,

OMI MSC/Circ.485.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Duze pentru dispozitive de stingere a incendiilor (manuale sau automate) destinate aparatelor de gătit

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/1.2.2.3,

Reg. II-2/10.6.4,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

ISO 15371 (2000).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.44

Echipament pentru pompieri - saulă

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

Rez. MSC.61(67)-(Cod FTP) a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) a OMI.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Componente ale instalațiilor fixe cu gaz de stingere a incendiilor (agenți de stingere, valve pentru pompe și ajutaje) pentru sălile mașinilor și compartimentele pompelor de marfă

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 5 a OMI.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 5 a OMI,

OMI MSC/Circ. 848.

OMI MSC/Circ. 848.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Instalații echivalente fixe cu gaz de stingere a incendiilor pentru sălile mașinilor (dispozitive cu aerosol)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 5 a OMI,

OMI MSC/Circ.1007.

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 5 a OMI,

OMI MSC/Circ. 1007.

OMI MSC/Circ. 1007.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Concentrat pentru instalații fixe de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient ridicat de expandare pentru sălile mașinilor și compartimentele pompelor de marfă

Notă: Instalațiile fixe de stingere a incendiilor cu spumă cu coeficient ridicat de expandare pentru sălile mașinilor și compartimentele pompelor de marfă trebuie să fie testate cu concentratul aprobat și considerat conform de către administrație.

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

Rez.. MSC.98(73)-(Cod FSS) 6 a OMI.

OMI MSC/Circ. 670.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.48

Componente ale instalațiilor fixe de stingere a incendiilor pe bază de apă și cu acțiune directă destinate sălilor mașinilor de tip „A”

(pentru ajutaje și testări ale performanțelor).

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

OMI MSC/Circ. 913.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Duze pentru instalații fixe de stingere a incendiilor cu apă sub presiune destinate spațiilor speciale, spațiilor ro-ro pentru marfă, spațiilor ro-ro și spațiilor pentru vehicule

Punctul a fost mutat la A.2/3.2.

A.1/3.50

Îmbrăcăminte de protecție rezistentă la acțiunea substanțelor chimice

Punctul a fost mutat la A.2/3.9.

A.1/3.51

Anterior punctul A.2/3.5

Anterior punctul A.2/3.6

Anterior punctul A.2/3.7

Anterior punctul A.2/3.16

Anterior punctul A.2/3.17

Instalații fixe de detectare și avertizare în caz de incendiu pentru posturile de comandă, spațiile de servicii, spațiile de locuit, sălile mașinilor și sălile mașinilor nesupravegheate

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 9 a OMI.

Reg. II-2/7.2.2,-Reg. II-2/7.4,

Reg. II 2/7.4.1,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 9 a OMI.

Echipament de control și afișaj. Instalații electrice de la bordul navelor:

EN 54-2 (1997) inclusiv AC(1999) și A1(2006).

Echipament de alimentare cu energie electrică:

EN 54-4 (1997) inclusiv AC(1999), A1(2002) și A2(2006).

Detectoare de căldură - Detectoare punctuale:

EN 54-5 (2000) inclusiv A1(2002).

Detectoare de fum – Detectoare punctuale care utilizează lumina difuză, lumina transmisă sau ionizarea:

EN 54-7 (2000) inclusiv A1(2002) și A2(2006).

Detectoare de flăcări - Detectoare punctuale:

EN 54-10 (2002) inclusiv A1(2005).

Puncte de apelare manuală:

-EN 54-11 (2001) inclusiv A1(2005).

Și, după caz, instalații electrice și electronice de la bordul navelor:

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Anterior punctul A.2/3.1

Extinctoare fixe și mobile

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 4 a OMI.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 4 a OMI.

EN 1866 (1998).

sau

ISO 11601 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Anterior punctul A.2/3.18

Dispozitive de alarmă

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 9 a OMI.

Reg. II-2/7,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 9 a OMI.

Dispozitive acustice

EN 54-3 (2001) inclusiv A1(2002) și A2(2006),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

(echipament nou)

Echipament fix pentru analiza oxigenului și detectarea gazelor

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 15 a OMI.

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

și, după caz, fie:

a)

categoria 4: (zonă de securitate)

EN 50104 (2002) inclusiv Amd. 2004 Oxigen,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000).

b)

categoria 3: (atmosfere gazoase explozive)

EN 50104 (2002) inclusiv Amd. 2004 Oxigen,

EN 61779-11 (2000).

B + D

B + E

B + F


4.   Echipamente de navigație

Note aplicabile secțiunii 4: Echipamente de navigație

Coloana 5: În cazul în care se face referire la seria EN 61162 sau seria IEC 61162, se are în vedere dispunerea echipamentului respectiv pentru a determina standardul aplicabil din seria EN 61162 sau seria IEC 61162.


Nr.

Denumirea echipamentului

Reglementarea din cadrul SOLAS 74prin care este necesară „omologarea de tip”

Reglementările din cadrul SOLAS 74, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz

Standarde de testare

Module de evaluare a conformității

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Compas magnetic

Reg. V/18.

Reg. V/19,

Rez. A.382(X) a OMI,

Rez. A.694(17) a OMI.

EN ISO 449 (1999),

EN ISO 694 (2001),

ISO 1069 (1973),

ISO 2269 (1992),

EN 60945 (2002).

sau

ISO 449 (1997),

ISO 694 (2000),

ISO 1069 (1973),

ISO 2269 (1992),

IEC 60945 (2002).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Dispozitiv pentru transmiterea informației de drum THD (metoda magnetică)

Reg. V/18,

Reg. V/19,

Reg. X/3,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

Reg. V/19,

Rez. A.694(17) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

Rez. MSC.116(73) a OMI.

EN 60945 (2002),

seria EN 61162;

ISO 22090-2 (2004), inclusiv Corrigendum 2005.

sau

IEC 60945 (2002),

seria IEC 61162.

ISO 22090-2 (2004), inclusiv Corrigendum 2005.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Compas giroscopic

Reg. V/18.

Reg. V/19,

Rez. A.424(XI) a OMI,

Rez. A.694(17) a OMI.

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002),

seria EN 61162.

sau

ISO 8728 (1997),

IEC 60945 (2002),

seria IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Echipament radar

Punctul a fost mutat la A.1/4.34, A.1/4.35 și A.1/4.36.

A.1/4.5

Dispozitiv automat de trasare radar (ARPA)

Punctul a fost mutat la A.1/4.34.

A.1/4.6

Sondă ultrason

Reg. V/18,

Reg. X/3,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

Reg. V/19,

Rez. A.224(VII) a OMI,

Rez. A.694(17) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

EN ISO 9875 (2001),

EN 60945 (2002),

seria EN 61162.

sau

ISO 9875 (2000),

IEC 60945 (2002),

seria IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Echipament de măsurare a vitezei și a distanței (SDME)

Reg. V/18,

Reg. X/3,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

Reg. V/19,

Rez. A.694(17) a OMI,

Rez. A.824(19) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

EN 60945 (2002),

EN 61023 (1999),

seria EN 61162.

sau

IEC 60945 (2002),

IEC 61023 (1999),

seria IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Indicator al unghiului cârmei, al vitezei de rotație, al tangajului

Punctul a fost mutat la A.1/4.20, A.1/4.21 și A.1/4.22.

A.1/4.9

Indicator de girație

Punctul a fost mutat la A.2/4.26.

A.1/4.10

Radiogoniometru

Punct anulat.

A.1/4.11

Echipament Loran-C

Reg. V/18,

Reg. X/3,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

Reg. V/19,

Rez. A.694(17) a OMI,

Rez. A.818(19) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

EN 60945 (2002),

EN 61075 (1993),

seria EN 61162.

sau

IEC 60945 (2002),

IEC 61075 (1991),

seria IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Echipament Chayka

Reg. V/18,

Reg. X/3,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

Reg. V/19,

Rez. A.694(17) a OMI,

Rez. A.818(19) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

EN 60945 (2002),

EN 61075 (1993),

seria EN 61162.

sau

IEC 60945 (2002),

IEC 61075 (1991),

seria IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Echipament de navigație Decca

Punct anulat.

A.1/4.14

Echipament GPS

Reg. V/18,

Reg. X/3,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

Reg. V/19,

Rez. A.694(17) a OMI,

Rez. A.819(19) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI,

Rez. MSC.112(73) a OMI.

EN 60945 (2002),

EN 61108-1 (2003),

seria EN 61162.

sau

IEC 60945 (2002),

IEC 61108-1 (2003),

seria IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

Echipament GLONASS

Reg. V/18,

Reg. X/3,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

Reg. V/19,

Rez. A.694(17) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI,

Rez. MSC.113(73) a OMI.

EN 60945 (2002),

EN 61108-2 (1998),

seria EN 61162.

sau

IEC 60945 (2002),

IEC 61108-2 (1998),

seria IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.16

Sistem de control al direcției de deplasare (HCS) (anterior, pilot automat)

Reg. V/18.

Reg. V/19,

Rez. A.342(IX) a OMI,

Rez. A.694(17) a OMI.

EN ISO 11674 (2001),

EN 60945 (2002),

seria EN 61162.

sau

ISO 11674 (2000),

IEC 60945 (2002),

seria IEC 61162.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.17

Dispozitiv mecanic de ridicare a pilotului

Punctul a fost mutat la A.1/1.40.

A.1/4.18

Transponder SAR în bandă de 9 GHz (SART)

Reg. III/4,

Reg. IV/14,

Reg. V/18,

Reg. X/3,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

Reg. III/6,

Reg. IV/7,

Rez. A.530(13) a OMI,

Rez. A.802(19) a OMI,

Rez. A.694(17) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8, 14 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8, 14 a OMI,

UIT-R M.628-3 (11/93).

EN 60945 (2002),

EN 61097-1 (1993).

sau

IEC 60945 (2002),

IEC 61097-1 (1992).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.19

Echipament radar pentru ambarcațiuni de mare viteză

Punctul a fost mutat la A.1/4.37.

A.1/4.20

Indicator al unghiului cârmei

Punctul a fost mutat la A.2/4.27.

A.1/4.21

Indicator al vitezei de rotație a elicei

Punctul a fost mutat la A.2/4.28.

A.1/4.22

Indicator de tangaj

Punctul a fost mutat la A.2/4.29.

A.1/4.23

Compas pentru bărci de salvare și bărci de urgență

Reg. III/4,

Reg. X/3,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

Reg. III/34,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV, V a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8, 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8, 13 a OMI.

EN ISO 613 (2001)

ISO 10316 (1990).

sau

ISO 613 (2000),

ISO 10316 (1990).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.24

Dispozitiv automat de trasare radar (ARPA) pentru ambarcațiunile de mare viteză

Punctul a fost mutat la A.1/4.37.

A.1/4.25

Dispozitiv automat de reperare a locației (ATA)

Punctul a fost mutat la A.1/4.35.

A.1/4.26

Dispozitiv automat de reperare a locației (ATA) pentru ambarcațiunile de mare viteză

Punctul a fost mutat la A.1/4.38.

A.1/4.27

Dispozitiv electronic de trasare (EPA)

Punctul a fost mutat la A.1/4.36.

A.1/4.28

Sistem de punte integrat

Punctul a fost mutat la A.2/4.30.

A.1/4.29

Sistem de înregistrare a datelor de parcurs (VDR)

Reg. V/18,

Reg. V/20,

Reg. X/3,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

Reg. V/20,

Rez. A.694(17) a OMI,

Rez. A.861(20) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 13 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 13 a OMI.

EN 60945 (2002),

seria EN 61162,

EN 61996 (2001).

sau

IEC 60945 (2002),

seria IEC 61162,

IEC 61996 (2000).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.30

Sistem electronic de date și vizualizare a hărților maritime cu dispozitiv de rezervă (ECDIS) și sistem de vizualizare a hărților cu grafică raster (RCDS)

Reg. V/18,

Reg. X/3,